بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب گریه بر میت از سنت های رسول خداست, علامه سید مرتضى عسکرى ( )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ظ…ظٹطھ ط§ط² ط³ظ†طھ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ط³طھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     geryeh_mayyet_askari_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ظ…ظٹطھ ط§ط² ط³ظ†طھ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ط³طھ - غ± -
 

 

 
 

ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ظ…ظٹطھ ط§ط² ط³ظ†طھ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ط³طھ

ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط¹ط³ظƒط±ظ‰

- غ± -


ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ 
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ظˆط­ط¯طھ ط¨ط± ظ…ط­ظˆط± ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط³ظ†طھ
ط§ظ„ظپ - ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط± ظ…طھظˆظپظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† طھط±ط؛ظٹط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯
1 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ :
2 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ظ¾ط³ط±ط´ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… :
3 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ظ†ظˆظ‡ ط®ظˆظٹط´ :
4 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط­ظ…ط²ظ‡ :
5 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¬ظ†ع¯ ظ…ظˆطھظ‡ :
6 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ :
7 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ظ…ط²ط§ط± ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط¢ظ…ظ†ظ‡ :
ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†
1 - ط­ط¯ظٹط« ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ :
2 - ط±ظˆط§ظٹطھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ظ†طھ ط¬ط­ط´ :
3 - ط±ظˆط§ظٹطھ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ :
1 - ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ :
2 - ط­ط¯ظٹط« ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ :
ط¨ - ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ظ‡ظ‰ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ظ…ظ†ط´ط§ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¹ظ…ط± ط±ط§ ط§ط² ظ†ظ‡ظ‰ طŒ ظ†ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¢ظ†
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… 
ظ„ظ‚ط¯ ظƒط§ظ† ظ„ظƒظ… ظپظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³ظˆظ‡ ط­ط³ظ†ظ‡ ظ„ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظٹط±ط¬ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ„ط§ط®ط± ظˆ ط°ظƒط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒط«ظٹط±ط§
ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط§ط³ظˆظ‡ ظˆ ط³ط±ظ…ط´ظ‚ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ط­ط²ط§ط¨ / 21
ط§ط² ظ…طھظ† ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط³ظ†طھ ط§ط²ط¨ط±ع¯ظٹط±ظٹظ…
ط¹ط² ظˆ ط´ط±ظپ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط² ط³ط± ع¯ظٹط±ظٹظ…
ظˆط­ط¯طھ ط¨ط± ظ…ط­ظˆط± ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط³ظ†طھ 
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† طŒ ظˆط§ظ„طµظ„ط§ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ظ‡ ط§ظ„ط¨ط±ط±ظ‡ ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ…ظٹظ† .

ظ…ط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ظ‡ طŒ ط§ط² ط¯ط±ظˆظ† ظˆ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ط®طھظ„ط§ظپظ‰ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ†ط²ط§ط¹ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظٹظ… ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¨ط±ظˆظ† ظˆ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… طŒ ظˆط­ط¯طھظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظپط±ظ‚ظ‡ ظˆ ط´ظˆظƒطھظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¶ط¹ظپ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ط² ط¯ظپط§ط¹ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ط§ ع†ظٹط±ع¯ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ط› ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظˆ ط§ط·ظٹط¹ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆ ظ„ط§طھظ†ط§ط²ط¹ظˆط§ ظپطھظپط´ظ„ظˆط§ ظˆ طھط°ظ‡ط¨ ط±ظٹط­ظƒظ…
ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ†ط²ط§ط¹ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط´ظˆظƒطھ ط´ظ…ط§ ط¨ط±ظˆط¯! ط§ظ†ظپط§ظ„ / 46
ط¢ط±ظ‰ :
ظ…ط§ ط§طµط§ط¨طھظƒظ… ظ…ظ† ظ…طµظٹط¨ظ‡ ظپط¨ظ…ط§ ظƒط³ط¨طھ ط§ظٹط¯ظٹظƒظ… ظˆ ظٹط¹ظپظˆ ط¹ظ† ظƒط«ظٹط±
ظ‡ط± ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط³ط¯ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط²طŒ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯! ط´ظˆط±ظ‰ / 30
ظ¾ط³ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ظˆ ظ‡ط± ط±ظˆط²طŒ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط³ظ†طھ ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ظٹظ… ظˆ ظˆط­ط¯طھ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط­ظˆط± ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط³ظ†طھ ط¨ط§ط² ظٹط§ط¨ظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظپط§ظ† طھظ†ط§ط²ط¹طھظ… ظپظ‰ ط´ظ‰ ظپط±ظˆط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„
ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط²ط§ط¹ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ط­ظƒظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ظ†ط³ط§ط، / 59
ظ…ط§ ظ†ظٹط²طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط§ط² ط¨ط­ط« ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط³ظ†طھظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط¨ط²ط§ط± ط±ظˆط´ظ†ع¯ط± ط±ط§ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط±ط§ ط§ط²ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط³ظ†طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… طھط§ - ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ - ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظˆط­ط¯طھ ظƒظ„ظ…ظ‡ ظˆ ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ع¯ظ‰ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¯.
ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ… ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ†ظٹط²طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط§ط±ط³ط§ظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط³ظٹط¯ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط¹ط³ظƒط±ظ‰
ط§ظ„ظپ - ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط± ظ…طھظˆظپظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† طھط±ط؛ظٹط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ 
1 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ :
ط¯ط± طµط­ظٹط­ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظٹط§ط¯طھ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظˆظپ ظˆ ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظˆظ‚ط§طµ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظˆ ط±ظپطھظ†ط¯. ط¨ط± ط¨ط§ظ„ظٹظ†ط´ ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظ…ط¯ظ‡ظˆط´ط´ ظٹط§ظپطھظ†ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط¬ط§ظ† ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ†ظ‡ طŒ ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظپطھط§ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط² ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظٹط¯طں ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط³ط± ط´ظƒ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ظ„ ظ†ظٹط²طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ† - ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ - ط¹ط°ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط§ظٹط¯.(1)
2 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ظ¾ط³ط±ط´ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… :  
ط¯ط± طµط­ظٹط­ ط¨ط®ط§ط±ظ‰ طŒ طµط­ظٹط­ ظ…ط³ظ„ظ… طŒ ط³ظ†ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯ ظˆ ط³ظ†ظ† ط§ط¨ظ† ظ…ط§ط¬ظ‡ ط§ط² ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ :(2)
ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظٹظ… ...ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¬ط§ظ† ط³ظ¾ط±ط¯ظ† ط¨ظˆط¯.ع†ط´ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط´ظƒ ط±ظٹط²ط§ظ† ط´ط¯طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظˆظپ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… طں! ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ط± ط¹ظˆظپ ! ط§ظٹظ† ط±ط­ظ…طھ ط§ط³طھ ط³ظ¾ط³ ط¨ط± ط¢ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظ„ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ط¨ط§ط±طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط±ع¯ط² ع†ظٹط²ظ‰ - ط¬ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظƒظ†ط¯ - ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ظ†ظٹط§ظˆط±ظٹظ… . ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ! ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ طھظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ†ظٹظ… .(3)
ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ط± ط³ظ†ظ† ط§ط¨ظ† ظ…ط§ط¬ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ع¯ظˆظٹط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¬ط§ظ† ط³ظ¾ط±ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظپظ† ظ‡ط§ظٹط´ ظ†ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯ طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¨ط§ط± ط¯ظٹط§ط±ط´ ظƒظ†ظ… . ط³ظ¾ط³ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ظٹظ†ط´ â€چ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ط®ظ… ط´ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ .(4)
ط¯ط± ط³ظ†ظ† طھط±ظ…ط°ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط³طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظˆظپ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ظٹظ† ظ¾ط³ط±ط´ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¬ط§ظ† ط³ظ¾ط±ط¯ظ† ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط¨ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط± ط¯ط§ظ…ظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¢ط؛ط§ط²ظٹط¯. ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظˆظپ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ظ…ع¯ط± ط´ظ…ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ظ‰ طں!
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ‡ طŒ ظ…ظ† ط§ط² ظپط؛ط§ظ† ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¯ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ ط§ط­ظ…ظ‚ ظˆ ط³ظپظٹظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ… : ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…طµظٹط¨طھ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ط±ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.(5)
3 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ظ†ظˆظ‡ ط®ظˆظٹط´ :  
ط¯ط± طµط­ظٹط­ ط¨ط®ط§ط±ظ‰ طŒ طµط­ظٹط­ ظ…ط³ظ„ظ… طŒ ط³ظ†ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯ ظˆ ط³ظ†ظ† ظ†ط³ط§ط¦ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯: ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ظٹط§ظ… ط¯ط§ط¯: ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ط¨ظٹط§ ظƒظ‡ طŒ ظ¾ط³ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ط¬ط§ظ†ط³ظ¾ط§ط± ط§ط³طھ . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ظƒظˆط¯ظƒ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ†ظپط³ â€چ ط²ط¯ظ† ظˆ ط¬ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظˆط¯ ظ†ط²ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط³ط±ط´ظƒ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط´ط´ ط¢ظ…ط¯. ط³ط¹ط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… طں! ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¹ط·ظˆظپطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط­ظٹظ… ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.(6)
4 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط­ظ…ط²ظ‡ :
ط¯ط± ط·ط¨ظ‚ط§طھ ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯طŒ ظ…ط؛ط§ط²ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¯ظ‰ طŒ ظ…ط³ظ†ط¯ ط§ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯:
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ظ¾ط³ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ط§ط­ط¯ - ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†طµط§ط± ط¨ط± ظƒط´طھظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط§ط´ظƒط¨ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆظ„ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.! ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ط° ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط§ط´ظ…ظ„ ط´طھط§ظپطھ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ طھط³ظ„ظٹطھ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط± ط­ظ…ط²ظ‡ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ طŒ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط§ظ†طµط§ط± ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ط± ط­ظ…ط²ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ع¯ط±ظٹط³طھ .(7)
5 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¬ظ†ع¯ ظ…ظˆطھظ‡ :
ط¯ط± طµط­ظٹط­ ط¨ط®ط§ط±ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯:
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط²ظٹط¯ ظˆ ط¬ط¹ظپط± ظˆ ط§ط¨ظ† ط±ظˆط§ط­ظ‡ ط±ط§طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط±ط³ظٹط¯ظ† ط®ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… طھظˆطµظٹظپ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط²ظٹط¯ ظ¾ط±ع†ظ… ط±ط§ ط¨ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¶ط±ط¨طھ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯! ط³ظ¾ط³ ط¬ط¹ظپط± ظ¾ط±ع†ظ… ط±ط§ ط¨ط± ع¯ط±ظپطھ . ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯! ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط¨ظ† ط±ظˆط§ط­ظ‡ ظ¾ط±ع†ظ… ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ â€چ ط³ط±ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھظ†ط¯!(8)
6 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ :
ط¯ط± ط§ط³طھظٹط¹ط§ط¨ طŒ ط§ط³ط¯ ط§ظ„ط؛ط§ط¨ظ‡ طŒ ط§طµط§ط¨ظ‡ طŒ طھط§ط±ظٹط® ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط¹ظپط± ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط±ظپطھ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ - ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط±ط´ظƒ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ - ط¨ظˆط¦ظٹط¯ ظˆ ظ†ظˆط§ط²ط´ ظƒط±ط¯. ظ‡ظ…ط³ط± ط¬ط¹ظپط±طŒ ط§ط³ظ…ط§ط، ع¯ظپطھ :
ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط¯طŒ ع†ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طں ط¢ظٹط§ ط§ط² ط¬ط¹ظپط± ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظ…ط±ظˆط² ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯. ط§ط³ظ…ط§ط، ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ… ظˆ طµظٹط­ظ‡ ط²ط¯ظ… ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ… طŒ ظˆط§ط±ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظˆط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆظٹظ… ! ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ظ…ط«ظ„ ط¬ط¹ظپط± ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯.(9)
7 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ظ…ط²ط§ط± ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط¢ظ…ظ†ظ‡ :  
ط¯ط± طµط­ظٹط­ ظ…ط³ظ„ظ… طŒ ظ…ط³ظ†ط¯ ط§ط­ظ…ط¯طŒ ط³ظ†ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯طŒ ظ†ط³ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط¨ظ† ظ…ط§ط¬ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯:(10)
ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‚ط¨ط± ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ط±ط§ ع¯ط±ظٹط§ظ†ظٹط¯.(11)
ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†
1 - ط­ط¯ظٹط« ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ :  
ط¯ط± ظ…ط³طھط¯ط±ظƒ طµط­ظٹط­ظٹظ† طŒ طھط§ط±ظٹط® ط§ط¨ظ† ط¹ط³ط§ظƒط±طŒ ظ…ظ‚طھظ„ ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :(12)
ط§ط² ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ط¯ط®طھط± ط­ط§ط±ط« ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :
ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظ…ظ† ط¯ط± ط´ط¨ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ظ†ط§ط®ظˆط´ط§ظٹظ†ط¯ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ! ظپط±ظ…ظˆط¯:ع†ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ط®ظٹظ„ظ‰ ط³ط®طھ ط§ط³طھ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظٹط³طھ طں ع¯ظپطھ : ط¯ظٹط¯ظ… ع¯ظˆظٹط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¬ط³ط¯ ط´ظ…ط§ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ†ظ… ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ! ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظٹط² ط®ظˆط¨ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ظ†ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ط³ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ط§ظ† طھظˆ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظ¾ط³ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ - ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ - ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ظ…ظ† ط¬ط§ظ‰ ع¯ط±ظپطھ . ط±ظˆط²ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ… ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ… طŒ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¨ط¹ط¯ طھظˆط¬ظ‡ط´ ط§ط² ظ…ظ† ظ…ظ†طµط±ظپ ط´ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط³ظٹظ„ ط¢ط³ط§ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯! ع¯ظˆظٹط¯: ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ظ†ط¨ظ‰ ط®ط¯ط§! ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظٹطھ طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں! ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„طµظ„ط§ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط±ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ طŒ ط§ظ…طھظ… ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط±ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯. ع¯ظپطھظ… : ط§ظٹظ† ط±ط§طں! ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظˆ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط³ط±ط®ط´ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¢ظˆط±ط¯.
ط­ط§ظƒظ… طµط§ط­ط¨ ظ…ط³طھط¯ط±ظƒ طµط­ظٹط­ظٹظ† ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط¨ط§ ط´ط±ط§ط¦ط· ط´ظٹط®ظٹظ†=ط¨ط®ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط­ط¯ظٹط«ظ‰ طµط­ظٹط­ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(13)
2 - ط±ظˆط§ظٹطھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ظ†طھ ط¬ط­ط´ : 
ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط§ط¨ظ† ط¹ط³ط§ظƒط±طŒ ظ…ط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط²ظˆط§ط¦ط¯طŒ طھط§ط±ظٹط® ط§ط¨ظ† ظƒط«ظٹط± ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯:(14)
ط²ظٹظ†ط¨ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ‚ط§طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ† ط­ط³ظٹظ† طھط§ط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظˆظ‰ ط؛ط§ظپظ„ ط´ط¯ظ… ظˆ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ظپطھ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط²ط§ط¯ظٹط´ ط¨ع¯ط°ط§ط±. - طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯ - ط³ظ¾ط³ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظ…ظ† ط§ظ…ط±ظˆط² ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طں! ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯. ع¯ظپطھظ… : ظ¾ط³ طھط±ط¨طھط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ طھط±ط¨طھ ط³ط±ط® ط±ظ†ع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¢ظˆط±ط¯.(15)
3 - ط±ظˆط§ظٹطھ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ :  
ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط§ط¨ظ† ط¹ط³ط§ظƒط±طŒ ظ…ظ‚طھظ„ ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ طŒ ظ…ط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط²ظˆط§ط¦ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظƒطھط¨ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ط³ظ„ظ…ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯:(16)
ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط± ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط± طھظˆط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ ع¯ظپطھ : ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…طھطھ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ - ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆ - ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯. ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط´ظƒط¨ط§ط± ط´ط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظƒظ† . ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ظٹط±طŒ ط®ط§ظƒظ‰ ط§ط² ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط·ظپ = ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ط¯.
ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ : ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط·ظپ ط¯ط± ط¹ط±ط§ظ‚ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ طھط±ط¨طھظ‰ ط³ط±ط® ظپط§ظ… ط¨ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆط³طھ .(17)
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - - ط±ط§ طھط§ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ…ط§ظ†ظ†ط¯:
1 - ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ : 
ط¯ط± ظ…ط³طھط¯ط±ظƒ طµط­ظٹط­ظٹظ† طŒ ط·ط¨ظ‚ط§طھ ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯طŒ طھط§ط±ظٹط® ط§ط¨ظ† ط¹ط³ط§ظƒط± ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظƒطھط¨ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯(18) ظƒظ‡ ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ - ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡ط§ - ظ…ط±ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ : ظٹظƒ ط´ط¨ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ط± ط¨ط³طھط± ط´ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط§ ط­ط§ظ„طھظ‰ ط§ظپط³ط±ط¯ظ‡ ط¨ظٹط¯ط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ط› ط³ظ¾ط³ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ ظˆ ط¢ط±ط§ظ… ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ط­ط§ظ„طھظ‰ ط³ط¨ظƒ طھط± ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ط› ط³ظ¾ط³ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… - ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ طھط±ط¨طھ ط³ط±ط® ظپط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ظٹط¯ - ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظٹظ… : ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ! ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ…ط±ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† = ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¹ط±ط§ظ‚ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ع¯ظپطھظ… : طھط±ط¨طھ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ . ظˆ ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ط¢ظ† ط¬ط§ط³طھ.
ط­ط§ظƒظ… ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط¨ط§ ط´ط±ط§ظٹط· ط´ظٹط®ظٹظ† ط¨ط®ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط­ط¯ظٹط«ظ‰ طµط­ظٹط­ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒطھط¨ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(19)
2 - ط­ط¯ظٹط« ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ : 
ط¯ط± ظ…ط³ظ†ط¯ ط§ط­ظ…ط¯طŒ ط§ظ„ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ظ„ظƒط¨ظٹط± ط·ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ طŒ طھط§ط±ظٹط® ط§ط¨ظ† ط¹ط³ط§ظƒط± ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظƒطھط¨ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط®ظ„ظپط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯:(20)
ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ع¯ظˆظٹط¯: ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ‚ط·ط± ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظٹط§ظٹط¯ط› ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط°ظ†ط´ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ†ظˆط¨طھ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ…ظˆط§ط¸ط¨ ط¨ط§ط´ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظ…ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯. ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± ط¯ط±ط¨ ط§ط·ط§ظ‚ ط¨ظˆط¯ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط³ط± ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظٹط²طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظˆط³ظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظƒط±ط¯. ط¢ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ع¯ظپطھ : ط¯ظˆط³طھط´ ط¯ط§ط±ظ‰ طں ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¢ط±ظ‰ . ع¯ظپطھ : ط§ظ…طھطھ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯! ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طں ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¢ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… . ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ط´طھظ‰ ط§ط² ظ…ظƒط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ط¢ظ† ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ…ط§ط³ظ‡ ظٹط§ ط®ط§ظƒ ط³ط±ط® ط¢ظˆط±ط¯. ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ظ‡ط§ط¯. ط±ط§ظˆظ‰ ط­ط¯ظٹط« طŒ ط«ط§ط¨طھ طŒ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط§ - ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† - ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظٹظ… : ط§ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ط³طھ !(21)
ط¨ - ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ظ‡ظ‰ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ظ…ظ†ط´ط§ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ
ط¯ط± طµط­ظٹط­ ظ…ط³ظ„ظ… ظˆ ط³ظ†ظ† ظ†ط³ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯:
ط­ظپطµظ‡ ط¨ط± ط­ط§ظ„ ط¹ظ…ط± ع¯ط±ظٹط³طھ . ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط¢ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ ط¯ط®طھط±ظ… ! ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :ظ…ظٹطھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط³طھع¯ط§ظ†ط´ ط¨ط± ط§ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طں!(22)
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¹ظ…ط± ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظٹطھ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ†ظˆط­ظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯.(23)
ظˆ ط¯ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ :
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ع¯ظˆظٹط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط¶ط±ط¨طھ ط®ظˆط±ط¯طŒ ظ…ط¯ظ‡ظˆط´ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ط¨ط¯ظٹظ† ط®ط§ط·ط±طŒ ط¨ط± ط§ظˆ طµظٹط­ظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظٹطھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯.(24)
ط§ط³طھط¯ط±ط§ظƒ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط¨ط± ط­ط¯ظٹط« ظˆ ط±ظپط¹ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط§ط² ط¹ظ…ط± ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ : ط¯ط± طµط­ظٹط­ ط¨ط®ط§ط±ظ‰ طŒ طµط­ظٹط­ ظ…ط³ظ„ظ… ظˆ ط³ظ†ظ† ظ†ط³ط§ط¦ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯:
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… طŒ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ†= ط¹ظ…ط± ظ‡ظ†ظˆط² ط§ط³طھظ‚ط±ط§ط± ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¶ط±ط¨طھ ط®ظˆط±ط¯. طµظ‡ظٹط¨ ط¨ط§ ظپط±ظٹط§ط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ! ظˆط§ظ‰ ظٹط§ظˆط±ظ… ! ط¨ط± ط¨ط§ظ„ظٹظ† ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯. ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¢ظٹط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظٹطھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³طھع¯ط§ظ†ط´ ط¹ط°ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طں!
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ… ظˆ ظ†ط²ط¯ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط±ظپطھظ… ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ط´ ظƒط±ط¯ظ… . ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :ظ…ظٹطھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¹ط°ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
ط§ظ† ط§ظ„ظƒط§ظپط± ظٹط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط¨ظƒط§ط، ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ط§ ظˆ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ظˆ ط§ط¶ط­ظƒ ظˆ ط§ط¨ظƒظ‰ طŒ ظˆ ظ„ط§ طھط²ط± ظˆط§ط²ط±ظ‡ ظˆ ط²ط± ط§ط®ط±ظ‰
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط§ظپط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ط³طھع¯ط§ظ†ط´ ط¨ظٹط´طھط± ط¹ط°ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظ†ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ظ‚ط§ط³ظ… ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ع¯ظˆظٹط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ط¹ظ…ط± ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ظ…ط±ط§ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ط²ظ† طŒ ظˆظ„ظ‰ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ع¯ظˆط´ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط®ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆط¯.(25)
ط¯ط± طµط­ظٹط­ ظ…ط³ظ„ظ… طŒ طµط­ظٹط­ ط¨ط®ط§ط±ظ‰ طŒ ط³ظ†ظ† طھط±ظ…ط°ظ‰ ظˆ ظ…ظˆط·ط§ ظ…ط§ظ„ظƒ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯:
ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط¹ط±ظˆظ‡ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ طŒ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ظ…ظٹطھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط³طھع¯ط§ظ†ط´ ط¨ط± ط§ظˆطŒ ط¹ط°ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯. ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظ‰ ط¨ط± ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¨ط¨ط®ط´ط§ظٹط¯طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظˆظ„ظ‰ ط®ظˆط¨ ط¯ط± ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ : ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط±ط§ - ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ - ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¹ط¨ظˆط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(26)
ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظˆظˆظ‰ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 676 ظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط­ طµط­ظٹط­ ظ…ط³ظ„ظ… طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ع¯ط±ظٹط³طھظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ طŒ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹطھ ط¹ظ…ط± ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ . ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ†ط³ظٹط§ظ† ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ†ظƒط± طµط¯ظˆط± ط¢ظ† ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(27)
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¹ظ…ط± ط±ط§ ط§ط² ظ†ظ‡ظ‰ طŒ ظ†ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: 
ط¯ط± ط³ظ†ظ† ظ†ط³ط§ط¦ظ‰ طŒ ط³ظ†ظ† ط§ط¨ظ† ظ…ط§ط¬ظ‡ ظˆ ظ…ط³ظ†ط¯ ط§ط­ظ…ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ :(28)
ط³ظ„ظ…ظ‡ ط¨ظ† ط§ط²ط±ظ‚ ع¯ظˆظٹط¯: ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط³طھع¯ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ طŒ ط²ظ†ط§ظ† ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¹ظ…ط± ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ…ط±! ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظƒظ‡ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ ط§ط´ظƒط¨ط§ط± ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط§ ظ…طµظٹط¨طھ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط؛ط´ط§ظ† طھط§ط²ظ‡ ط§ط³طھ .(29)
ط¯ط± ظ…ط³ظ†ط¯ ط§ط­ظ…ط¯ ط§ط² ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ظƒظٹط³ط§ظ† ط§ط² ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ :
ط³ظ„ظ…ظ‡ ط¨ظ† ط§ط²ط±ظ‚ ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¹ط¨ظˆط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯. ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط·ط±ط¯ ظƒط±ط¯. ط³ظ„ظ…ظ‡ ط¨ظ† ط§ط²ط±ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ع†ظ†ظٹظ† ظ…ع¯ظˆ! ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط§ط² ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ… - ط²ظ†ظ‰ ط§ط² ط¨ط³طھع¯ط§ظ† ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¬ط§ظ† ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ط²ظ†ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط±ط§ظ†ظ†ط¯ - ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ! ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظˆط§ع¯ط°ط§ط±طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¹ط¨ظˆط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ظ…ظ† ظˆ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط®ط·ط§ط¨ ظ†ظٹط²طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯ظٹظ… . ط¹ظ…ط± ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ†ط¯ظ† ط²ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ط± ط®ط·ط§ط¨ ! ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ع†ط´ظ…ط´ط§ظ† ط§ط´ظƒط¨ط§ط± ظˆ ط¯ط§ط؛ط´ط§ظ† طھط§ط²ظ‡ ط§ط³طھ(30)
ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¢ظ† 
ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ ط§ط«ط¨ط§طھ ظƒط±ط¯: ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط± ظ…ط­طھط¶ط± ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¬ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط²طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ظ…ط²ط§ط± ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† - ط´ظ‡ظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط؛ظٹط± ط´ظ‡ظٹط¯ - ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… ط§ط«ط¨ط§طھ ظƒط±ط¯: ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط´ظ‡ظٹط¯ط´ = ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ط«ط¨ط§طھ ط¢ظ† طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ‡ ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظˆ ط³ظ†طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… ط§ط«ط¨ط§طھ ظƒط±ط¯: ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ†ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ظ…ظٹطھ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¯ظˆظ… ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظˆ ط§ط² ط§ط³طھط¯ط±ط§ظƒ ط§ظ… ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظ‰ ط¨ط¨ط®ط´ط§ظٹط¯ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط±ط§طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± طµط­ط§ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯: ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ظˆ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… ظƒظ‡ :
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¯ظˆظ… ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط± ظ…ظٹطھ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط®ط·ط§ ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط§ط³طھ
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط± ظ…ظٹطھ طŒ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط± ظ…ط²ط§ط± ظ…ظٹطھ طŒ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظˆ ط³ظ†طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ†ظٹط²طŒ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظˆ ط³ظ†طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯

 

fehrest page