بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب سروش هدایت, دکتر على شیروانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ± -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ² -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ³ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ´ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غµ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ¶ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ¹ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ±غ° -
 

 

 
 

ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ

ط¹ظ„ظ‰ ط´ظٹط±ظˆط§ظ†ظ‰

- غ¹ -


طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ…
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ظ…ظ„ط§ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ†ط±ط§ظ‚ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط²ط§ط¦ظ† طµ 277 ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظپط§ط¦ط¯ظ‡ : ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ظƒ ط¢ط¯ط§ط¨ظ‰ ع†ظ†ط¯ ط§ط³طھ .
1 ط¢ظ†ظƒظ‡ طھط§ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط³ظˆط§ظ„ ط§ط² ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ط§ط¯ط¨ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§ ط§ع¯ط± ظ…ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ظ… طھظˆ ط¢ظ…ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط› ظˆ ط¨ظ‡ ظپظ„ط§ظ† ع†ظٹط² ظ…ط­طھط§ط¬ظ… ظˆ طھظˆ ظ„ط¬ظ‡ ط±ط­ظ…طھظ‰ ط› ظٹط§ ط§ط² ظپظ„ط§ظ† ع†ظٹط² ط®ط§ط¦ظپظ… ظˆ طھظˆ ظ…ظ„ط¬ط§ ظˆ ظ…ط§ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ† .
2 ط¢ظ†ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط±ط§ ط¨ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط¨ط§ط·ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ط·ظ„ط¹ ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط§ظˆ ط­ط°ط± ظƒظ†ط¯.
3 ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط³ظ†طھ ط§ظˆ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط؛ط§ظٹطھ (طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ) ظ…ط¨ط°ظˆظ„ ط¯ط§ط±ط¯.
4 ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ‡ظ…ع†ظˆ ط³ط§ط¯ط§طھ طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ط¹ظ„ظ…ط§ط،طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظˆ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط¯ط§ظ†ط¯.
5 ط¢ظ†ظƒظ‡ طھط§ طھظˆط§ظ†ط¯ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ط®طµظˆطµ ط¯ط± ط®ظ„ظˆطھ .
6 ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹط¦طھ طھط´ظ‡ط¯ ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ع†ظ†ط§ظ† طھطµظˆط± ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¨ط³ط§ط· ط±ط¨ ط§ظ„ط؛ط²ظ‡ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط§ظˆ ظ†ط´ط³طھظ‡ طŒ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ طھط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط¯ ظˆ ظ‚ط§ط± ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‚ظٹط¯ ط¨ظˆط¯(351).
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…
ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ : ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط­ط¨ ط§ظ„طھظˆط§ط¨ظٹظ† ظˆ ظٹط­ط¨ ط§ظ„ظ…طھط·ظ‡ط±ظٹظ† . (ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 222).
ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‚ط§ظ„ طھط¹ط§ظ„ظ‰ :
ظ…ظ† ط§ط­ط¯ط« ظˆ ظ„ظ… ظٹطھظˆط¶ط§ ظپظ‚ط¯ ط¬ظپط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ظ† طھظˆط¶ط§ ظˆظ„ظ‰ ظٹطµظ„ ط±ظƒط¹طھظٹظ† ظپظ‚ط¯ ط¬ظپط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ظ† طµظ„ظ‰ ط±ظƒط¹طھظٹظ† ظˆظ„ظ… ظٹط¯ط¹ظ†ظ‰ ظپظ‚ط¯ ط¬ظپط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط§ط­ط¯ط« ظˆ طھظˆط¶ط§ ظˆطµظ„ظ‰ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظˆظ„ظ… ط§ط¬ط¨ظ‡ ظپظ‚ط¯ ط¬ظپظˆطھظ‡ ظˆظ„ط³طھ ط¨ط±ط¨ ط¬ط§ظپ . (ط§ط±ط´ط§ط¯ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¯ظٹظ„ظ…ظ‰ طµ 81).
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ…
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ظ‚ط³ظ…طھ ط­ط°ظپ ط´ط¯ظ‡ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹظ… :
ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظٹظƒظ… : ط´ظٹط® ظˆ ط§ط³طھط§ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط± ط¯ظˆ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ط³طھط§ط¯ ط®ط§طµ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ط§ظ… . ط§ط³طھط§ط¯ ط®ط§طµ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط®طµظˆطµظ‡ ظ…ظ†طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط¨ظ‰ ظˆ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط®ط§طµظ‡ ط§ظˆ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ط§ظ… ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ظ…ط§ظ…ظˆط± ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆظ„ظƒظ† ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط¹ظ…ظˆظ… : ظپط§ط³ط¦ظ„ظˆط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط° ظƒط±ط§ظ† ظƒظ†طھظ… ظ„ط§طھط¹ظ„ظ…ظˆظ† (352) ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط³ط§ظ„ظƒ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ط­ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط®ط§طµ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط·ظ† ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط› ع†ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆط·ظ† ط±ط§ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط²ط¯طŒ ظˆ ظˆط§ظ„ظ‰ ط¢ظ† ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ظ†ظٹط² ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¶ط±ظˆط±طھ ط¹ط§ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ظ„ظˆظƒ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆط§ط®ط± ط³ظ„ظˆظƒ طŒ ظƒظ‡ ط­طµظˆظ„ (ط­ط¶ظˆط± ط¸ظ‡ظˆط±) طھط¬ظ„ظٹط§طھ (ط°ط§طھظٹظ‡ ) ظˆ طµظپط§طھظٹظ‡ ط´ط¯طŒ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ظƒط§ط±. ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط±ط¨ط§ط¨ ط³ظ„ظˆظƒ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط§ط±ط§ط¯طھ ط®ط¯ظ…طھ ط´ظٹط® ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط³طھط§ط¯ ط®ط§طµ ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ… ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظˆ ط¯ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ط§طµ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ طھظپط§ظˆطھ ظ…ط±ط§طھط¨ طŒ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط§ط¯ط¨ ظˆ ط§ط±ط§ط¯طھ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ...
ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط³طھط§ط¯ ط®ط§طµ ط¯ط± ط¨ط¯ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§طµط؛ط± ع¯ط°ط´طھ . ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ط¯.
ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ط§ظ… ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ…طµط§ط­ط¨طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط®ظ„ط§ ظˆ ظ…ظ„ط§ ظˆ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¨ط§ط·ظ†ظٹظ‡ ظˆ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ طھظ…ط§ظ…ظٹطھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¬ظˆط§ط±ط­ ظˆ ظ†ظپط³ ط§ظˆ.(353)
ظˆ ط²ظٹظ†ظ‡ط§ط± ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط®ظˆط§ط±ظ‚ ط¹ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط¯ظ‚ط§ط¦ظ‚ ظ†ظƒط§طھ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط®ظپط§ظٹط§ظ‰ ط¢ظپط§ظ‚ظٹظ‡ ظˆ ط®ط¨ط§ظٹط§ظ‰ ط§ظ†ظپط³ظٹظ‡ ظˆ طھط¨ط¯ظ„ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط­ط§ظ„ط§طھ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط§ظˆ ظپط±ظٹظپطھظ‡ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط¯ط› ع†ظ‡ ط§ط´ط±ط§ظپ ط¨ط± ط®ظˆط§ط·ط± ظˆ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¨ط± ط¯ظ‚ط§ط¦ظ‚ ظˆ ط¹ط¨ظˆط± ظˆ ظ…ط´ظ‰ ط¨ط±ظ†ط§ط± ظˆ ظ…ط§ط، ظˆ ط·ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظ‡ظˆط§ ظˆ ط§ط³طھط­ط¶ط§ط± ط§ط² ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ظƒط§ط´ظپظ‡ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ طھط§ ط³ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظ‚طµظˆط¯طŒ ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‰ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط³ظ‰ ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ظˆ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط³ظ‰ ط±ط§ظ‡ط±ظˆط§ظ† طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط±ط§ ط·ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط±ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط§ط¯ظ‰ ط¯ط²ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ط¨ط§ظ„ط³ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ع¯ط´طھظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ط³ظ‰ ظƒظپط§ط± ط±ط§ ط§ظ‚طھط¯ط§ط± ط¨ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط­ط§طµظ„ .
ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² طھط¬ظ„ظٹط§طھ طµظپط§طھظٹظ‡ ظ†ظٹط² ظ¾ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆطµظˆظ„ طµط§ط­ط¨ط´ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ظˆط§طµظ„ظٹظ† ط§ط³طھ طھط¬ظ„ظٹط§طھ ط°ط§طھظٹظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ظ‚ط³ظ… ط±ط¨ط§ظ†ظٹظ‡ ط§ط´ â€چ ظ†ظ‡ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹظ‡ ...
ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆظ… : ظˆط±ط¯(354) ظˆ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ط°ظƒط§ط± ظˆ ط§ظˆط±ط§ط¯ ظƒظ„ط§ظ…ظٹظ‡ ظ„ط³ط§ظ†ظٹظ‡ ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظپطھط­ ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط±ط§ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ظٹظ† ط³ط§ظ„ظƒ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¹ظ‚ط¨ط§طھ ظˆ ط¹ظˆط§ط¦ظ‚ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ط§طŒ...
ظˆ ط±ظˆط¯ ط¨ط± ع†ظ‡ط§ط± ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ ظ‚ط§ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ظ†ظپط³ظ‰ ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ظٹط§ ط§ط·ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظٹط§ ط­طµط±ظ‰ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ„ظˆظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط§ظ„ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ط¦ظ‰ ظ†ظٹط³طھ(355).
ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… ظˆ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظˆ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ظ†ظپظ‰ ط®ظˆط§ط·ط± ظˆ ظپظƒط± ظˆ ط°ظƒط± ط§ط³طھ .
ظˆ ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…ط§طھ ظˆطµظˆظ„ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ…طھظ†ط¹ ط§ط³طھ ظˆطµظˆظ„ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§طھظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط³ طµط¹ط¨ ظˆ ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط³ â€چ ظ…ط´ظƒظ„ . ظˆ ط؛ط±ط¶ظ… ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§طµظ„ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط¹ط³ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط¯ظˆظٹظ‡ ط«ظ„ط§ط«ظ‡ ط§ظˆ ط¯ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ط³ظ‰ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ ظˆ ظ…ط±ط§ط­ظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ…ط­ظ„ ط¨ظٹظ… ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط¯ط§ط¦ظ…ظ‡ ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ط³ط±ظ…ط¯ظٹظ‡ . ظˆ ط§ظƒط«ط± ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظˆ ظ…ط±ط­ظ„طھط§ظ† ط³ط§ط¨ظ‚طھط§ظ† ط¨ط± ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆظ„ظƒظ† ط®ط·ط± ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ظƒط«ط± ظˆ ط§ط¹ط¸ظ… ظˆط§ ط´ط¯ ط§ط³طھ .
ع†ظ‡ ط®ط·ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط§ظƒط«ط± ظپط³ط§ط¯ ط¨ط¯ظ† ظˆ طھط¹ظˆظٹظ‚ ظ…ظ‡ظ…ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ط·ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط³ط§ط¨ظ‚ ط¨ط± ط¢ظ† ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طھظ‚طµظٹط± ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظپظ‚ظ‡ ط¬ظˆط§ط±ط­ ظˆ ظ†ظپط³ طŒ ط¨ط§ط² ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ظ…ظ‚طµظˆط¯ ظˆ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط§ط³طھ طŒ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ ط´ظˆط¯ ط®ط·ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ط·ط§ ط¯ط± ط³ظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط®ظٹط±ظ‡ طŒ ظˆ ط®ط·ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط«ظ„ط§ط« ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط§ط¨ط¯ظٹظ‡ ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ط³ط±ظ…ط¯ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§طµظ†ط§ظ… ظˆ ط§ظˆط«ط§ظ† ظˆ ع¯ط§ظˆ ظˆ ظƒظˆط§ظƒط¨ ظˆ ط¢طھط´ ظˆ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظˆ ظ…ط±ط§طھط¨ (ظƒظپط±) ظˆ ط؛ظ„ظˆ ظˆ ط§ظ„ط­ط§ط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‚ظ‡ ظˆ ط§ط¨ط§ط­طھ ظˆ ط¯ط¹ظˆط§ظ‰ ط­ظ„ظˆظ„ ظˆ ط§طھط­ط§ط¯ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ظˆ ظ…طµط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ... ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… : ط§ظ…ط§ ظ†ظپظ‰ ط®ظˆط§ط·ط± ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² طµظ…طھ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ طھط³ط®ظٹط± ط¢ظ† طھط§ ظ†ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ط®طھظٹط§ط± طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ط¹ط¸ظ… ظ…ط·ظ‡ط±ط§طھ ط³ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ†طھط¬ ط§ظƒط«ط± ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط­ظ‚ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ† (ظ…ط¹ط¯) طھط¬ظ„ظٹط§طھ ط­ظ‚ظٹظ‚ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒط¦ظˆط¯ظˆ ظƒط±ظٹظˆظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط´ظƒظ„ ط› ظˆ ع†ظˆظ† ط·ط§ظ„ط¨ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ طµط¹ظˆط¯ ط¨ط± ط¢ظ† ظƒظ†ط¯ ط®ظˆط§ط·ط± ط§ط² ط¬ظˆط§ظ†ط¨ (ط¯ظˆ ط¬ط§ظ†ط¨ ) ط¨ط± ط¢ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ظˆظ‚طھ ط±ط§ ظ…ط´ظˆط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط³ط§ظ„ظƒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ط¨ط§ظ„ ط±ظˆط§ط³ظ‰ ط«ط§ط¨طھ ط¨ط§ظٹط³طھط¯طŒ ظˆ ط³ط± ظ‡ط± ط®ط§ط·ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط°ظƒط±ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ظ‚ط±ط§طھ ط®ط§ط·ط± طھط³ط§ظ‡ظ„ ظ†ظˆط±ط²ط¯ ع†ظ‡ ظ‡ط± ط®ط§ط·ط±ظ‰ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط­ظ‚ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯ ط®ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ¾ط§ظ‰ ط¯ظ„ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ„ظ†ع¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯...
ظˆ ط°ظƒط± ط¨ظ‡ ظ…ط«ط§ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط§ط³طھ ظˆ ظ‚طµط± ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ط§ط² ط¯ظˆط±طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط±ظˆط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ط§ط² ط؛ظٹط±طŒ ط¨ط§ظ„ظ…ط±ظ‡ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ع†ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط؛ظٹظˆط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط؛ظٹط±طھ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ع†ط´ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ط±ظˆط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ط¸ط± ظƒظ†ط¯ ظƒظˆط± ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط±ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ„ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ظƒط±ط± ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط«ط§ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‡ط²ط§ط، ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ع†ظ†ط§ظ† ظپظ‚ط§ط¦ظ‰ ط¨ط± ط·ط§ظ„ط¨ ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط³ط± ط¬ظˆظٹط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظƒظ„ط§ظ‡ .
ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ†ط§ ط¬ظ„ظٹط³ ظ…ظ† ط°ظƒط±ظ†ظ‰(356) ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆ ظ…ظ† ظٹط¹ط´ ط¹ظ† ط°ظƒط± ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ظ†ظ‚ظٹط¶ ظ„ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ†ط§ ظپظ‡ظˆظ„ظ‡ ظ‚ط±ظٹظ† (357) ط¢ظٹط§ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ط¯ظ‡ط¯ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھ ط§ظˆ ط¨ط±ط®ظٹط²ط¯ ظˆ ظ‚ط±ظٹظ† ط´ظٹط·ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¯طں ظˆ ط§ظٹط¶ط§ ط´ظٹط·ط§ظ† ط±ط¬ط³ ظˆ ظ†ط¬ط³ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط­ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ†ط¬ط³ ط´ظˆط¯ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¬ظ„ظˆط³ ط±ط­ظ…ظ† ط±ط§ ط³ط²ط¯.
 

ط§طھظ„طھط° ظ…ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ظˆ ظ‚ط¯ ط¬ط±ظ‰
 
ط­ط¯ظٹط« ط³ظˆط§ظ‡ط§ ظپظ‰ ط®ط±ظˆظ‚ ط§ظ„ظ…ط³ط§ظ…ط¹ ...
 
ظˆ ظƒظٹظپ طھط±ظ‰ ظ„ظٹظ„ ط¨ط¹ظٹظ† طھط±ظ‰ ط¨ظ‡ط§
 
ط³ظˆط§ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط§ط·ظ‡ط±طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ظ…ط¯ط§ظ…ط¹ ...(358)
 
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ…
ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط³ط·ظˆط± ع¯ظˆظٹط¯:
ع†ظˆظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط³ظٹط±ظˆ ط³ظ„ظˆظƒ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط³طھظ… ظˆ ط§ط² ط¹ط±ظپط§ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط³طھظ… ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ طھطµط­ظٹط­ ظˆ ظ†ط´ط± ع†ظ†ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط²ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط´ ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… .
ظˆظ„ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ† ظ†ط³ط®ظ‡ ط®ط·ظ‰ ط¢ظ† ظˆ ط§ظ†طھط³ط§ط¨ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط³ظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¨ط­ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظƒظ‡ ط§ط² ظƒظ…ظ„ظٹظ† ظپظ‚ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ظپط±ظˆط´ظ‡ط§ ظ…ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط´ط± ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒظ†ظ… . ط§ظ…ظٹط¯ط§ظˆط§ط±ظ… ط§ط±ظˆط§ط­ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ط² ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¢ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھظ…ط¯ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ†ط§ظٹطھظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¯ط± ظ†ظپظˆط³ â€چ ظ…ط³طھط¹ط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ط§ظ† ظ…ظˆط«ط± ط§ظپطھط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† طھط°ظƒط± ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظپظ‚ط· ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ظˆ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظپط·ط±طھ ط³ظ„ظٹظ… ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط­ظٹط§ظ†ط§ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط¬ط² ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط§ظ„ظٹظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظٹط§ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظپط§ط¯ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظپط§ظ‚ط¯ ط§ط±ط²ط´ ط§ط³طھ .
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ظ…ظ„ط§ط­ط³ظٹظ†ظ‚ظ„ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ظ…ط®ظپظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ط¨ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط²ط§ظ„طھط²ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ط±ط¹ طŒ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط­ط±ظƒط§طھ ظˆ ط³ظƒظ†ط§طھ ظˆ طھظƒظ„ظ…ط§طھ ظ„ط­ط¸ط§طھ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ط§طŒ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ„ظˆظƒ ط¬ظ„ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط±ط§ظپط§طھ ط°ظˆظ‚ظٹظ‡ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط°ظˆظ‚ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظˆط¨ ط§ط³طھظƒط§ظ‡ظˆ ط¯ط§ط¨ ط§ظ„ط¬ظ‡ط§ظ„ ظ…ظ† ط§ظ„طµظˆظپظٹظ‡ ط®ط°ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ‡ظ„ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ظپطھظ† طŒ ظ„ط§ظٹظˆط¬ط¨ ط§ظ„ط§ظٹط¹ط¯ط§...
ط¨ظ†ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط°ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظ‚ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ط´ط±ط¹ ط´ط±ظٹظپ ط±ط§ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط¹ ط´ط±ظٹظپ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ط¶ط¹ظٹظپ ط§ط² ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ… ط§ط´ظٹط§ط، ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ظ‚ط±ط¨ طŒ ط¬ط¯ ظˆط³ط¹ظ‰ ط¯ط± طھط±ظƒ ظ…ط¹طµظٹطھ ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط§ظٹظ† ط®ط¯ظ…طھ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ظ‡ظ‰ ظ†ظ‡ ط°ظƒط±طھ ظ†ظ‡ ظپظƒط±طھ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظ‚ظ„ط¨ ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ظƒط´ ظˆ ط®ط¯ظ…طھ ظƒط±ط¯ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¯ط± ط¹طµظٹط§ظ† ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط± ط§ط³طھ ط¨ظ‰ ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒط¯ط§ظ… ط³ظ„ط·ط§ظ† ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظƒط¯ط§ظ… ظ†ظ‚ط§ط± ط§ظ‚ط¨ط­ ط§ط² ظ†ظ‚ط§ط± ط¨ط§ ط§ظˆ ط§ط³طھ ...
(طھط°ظƒط±ظ‡ ط§ظ„ظ…طھظ‚ظٹظ† طµ 113).
ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…طھظ† ظƒطھط§ط¨ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 11 طھط§ طµ 113.
ط±ط¶ط§ ط§ط³طھط§ط¯ظ‰
ط¨ط®ط´ ظ¾ظ†ط¬ظ… طµط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ طµط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط´طھط§ظ‚ط§ظ† ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظپط³ ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط³ظ† ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ظ„ظ‰
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† طŒ ط§ظٹظ† طµط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ ظƒظ‡ طµط¯ ط¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ط·ط± ط¹ط§ط·ط± ط¢ظ† ط¹ط²ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ط¦ظ‚ ط§ط¹طھظ„ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط°ط±ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظپط³ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ‚ظ„ظ… ط§ظٹظ† ظƒظ…طھط±ظٹظ† :
ط­ط³ظ† ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ظ„ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط±ط´طھظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ط³ظ†ط¯ ط§ظپطھط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط³ظ†ط¯ ط§ط³طھ .
1 ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط®طھ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯طں!
2 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² ظƒط¯ط§ظ… ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط·ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯طں!
3 ط¢ظ† ظƒظ‡ ع¯ظˆظ‡ط± ط°ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط¨ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں!
4 ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظٹط§ط¯ ع†ظ‡ ع†ظٹط² ط®ط±ط³ظ†ط¯ ط§ط³طھ طں!
5 ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط±طھط± ط§ط² ط®ظˆط¯ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظˆ ط®ط¯ط§ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ع†ظٹط³طھ طں!
6 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± طµظ‚ط¹ ط°ط§طھ ط®ظˆط¯ ط¨ط§طھظ…ط«ظ„ط§طھ ظ…ظ„ظƒظ‰ ظ‡ظ…ط¯ظ… ظˆ ظ‡ظ…ط³ط®ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ع†ظ‡ ط§ط´ط¨ط§ط­ ظˆ ط®ظٹط§ظ„ط§طھ ظ‡ظ…ط¯ظ‡ظ† ط¨ط§ط´ط¯طں!
7 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط±ط³طھ ظ†ط³ط§ط®طھ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طں!
8 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظٹط± ط§ظ†ظپط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظٹط± ط¢ظپط§ظ‚ظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ع†ط´ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ع†ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں!
9- ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ع¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ط¹ظˆط§ظ„ظ… ط§ظ…ظƒط§ظ† طŒ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں!
10 ط¢ظ† ظƒظ‡ طھظ† ط¢ط±ط§ط³طھ ظˆ ط±ظˆط§ظ† ط¢ظ„ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ط§ط±ط¬ ظˆ ط¨ظ‡ط§ط³طھ طں!
11 ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ط´ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ†ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط³ط®طھ ط¯ط± ط®ط·ط§ط³طھ .
12 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¢ط±ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ط±ط²ط´ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ .
13 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ…ظ‰ طھط±ط³ط¯طŒ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ ظ…ظ‰ طھط±ط³ط¯.
14 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ظ†ظƒط± ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ .
15 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط­ظ‚ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ظ†ظپط³ ط±ظˆط²ظٹط´ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظپظٹظ„ط³ظˆظپ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظپظ„ط³ظپظ‡ طŒ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظپط³ ط§ظ… ط­ظƒظ…طھ ط§ط³طھ .
16 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظپط±ظˆ ظ†ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¨ط­ط§ط± ظ…ظ„ظƒظˆطھ ط³ظٹط± ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط¯ظٹط§ط± ط¬ط¨ط±ظˆطھ ط³ط± ط¯ط± ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط³ط¨ط§ط­طھ ط±ط§ ع†ظ‡ ظˆط²ظ†ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں!
17 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ط¯ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ط¨ظٹظƒط±ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰ ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط§ط±طھظ‚ط§ظٹط´ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط¯طں!
18 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…طھط³ط®ط± ط¯ط± طھط­طھ طھط¯ط¨ظٹط± ظ…طھظپط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ظˆطھ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط¯ط± ظˆط­ط¯طھ طµظ†ط¹ طµظˆط±طھ ط´ع¯ظپطھط´ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں!
19 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط§ط¯ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ…ظ† ظƒظٹط³طھظ… طں ظ‚ط¯ظ… ظ†ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ط±ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط±ط¯ظ„ظ‰ .
20 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¹طھظ„ط§ظ‰ ظپظ‡ظ… ط®ط·ط§ط¨ ظ…ط­ظ…ط¯ظ‰ ط³ط±ط¨ط§ط² ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظپطھ ط¨ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ .
21 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط·ط¨ظٹط¹طھط´ ط±ط§ ط¨ط± ط¹ظ‚ظ„ط´ ط­ط§ظƒظ… ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ…ط­ظƒظ…ظ‡ ظ‡ط± ط¨ط®ط±ط¯ظ‰ ظ…ط­ظƒظˆظ… ط§ط³طھ .
22 ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط·ظˆط§ط± ط®ظ„ظ‚طھط´ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط¯طŒ ط³ظˆط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ط³ط±ط§ط³ط± ط²ظٹط§ظ† ط§ط³طھ .
23 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط²ط§ط±ط¹ ظˆ ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط²ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.
24 ط¢ظ† ط؛ط°ط§ ط±ط§ ظ…ط³ط§ظ†ط® ظ…ط؛طھط°ظ‰ ظ†ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظ‡ط±ط²ظ‡ ط®ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط±ط²ظ‡ ط®ظˆط§ط± ظ‡ط±ط²ظ‡ ع¯ظˆ ظˆ ظ‡ط±ط²ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
25 ط¢ظ† ظƒظ‡ ظƒط´طھط²ط§ط±ط´ ط±ط§ ظˆط¬ظٹظ† ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ع¯ظٹط§ظ‡ ظ‡ط±ط²ظ‡ ط¢ط²ط§ط± ط¨ظٹظ†ط¯.
26 ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¹ط±ظپ ظ†ظپط³ظ‡ ظپظ‚ط¯ ط¹ط±ظپ ط±ط¨ظ‡ ط±ط§ ط¯ط±ط³طھ ظپظ‡ظ… ظƒظ†ط¯طŒ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§طµظٹظ„ ظپظ„ط³ظپظ‰ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ‚ظˆظٹظ… ط­ظƒظ…طھ ظ…طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ ظ…طھظٹظ† ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھظ†ط¨ط§ط· طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظپط³ ط±ط§ ظ…ظپطھط§ط­ ط®ط²ط§ط¦ظ† ظ…ظ„ظƒظˆطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط´ط±ظپ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ‡ط± ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ طŒ ط§ط¹ظ†ظ‰ ط¬ظˆظ‡ط± ظ†ظپط³ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط§ط«ظˆط± ط´ط±ظٹظپظ…ظ† ط¹ط±ظپ ط¨ط³ ط§ط³طھ .
27 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ظˆظ„ط§ طھط¬ط²ظˆظ† ط§ظ„ط§ ظ…ط§ ظƒظ†طھظ… طھط¹ظ…ظ„ظˆظ†(359) ظˆ ظ‡ظ„ ط«ظˆط¨ ط§ظ„ظƒظپط§ط± ظ…ط§ ظƒط§ظ†ظˆط§ ظٹظپط¹ظ„ظˆظ† (360) ظˆ ظƒظ„ظ…ط§ ط±ط²ظ‚ظˆط§ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ† ط«ظ…ط±ظ‡ ط±ط²ظ‚ط§ ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط°ظ‰ ط±ط²ظ‚ظ†ط§ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ظˆ ط§طھظˆط§ ط¨ظ‡ ظ…طھط´ط§ط¨ظ‡ط§ (361) ظˆ ظ†ط¸ط§ط¦ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظƒظ†ط¯ ط¬ط²ط§ ط±ط§ ظ…ظˆط§ظپظ‚ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¹ظ‚ط§ط¦ط¯ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.
28 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ : ط§ظ†ط§ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ (362)طŒ ظٹظˆظ… طھط¬ط¯ ظƒظ„ ظ†ظپط³ ظ…ط§ ط¹ظ…ظ„طھ ظ…ظ† ط®ظٹط± ظ…ط­ط¶ط±ط§ ظˆ ظ…ط§ ط¹ظ…ظ„طھ ظ…ظ† ط³ظˆط، (363)طŒ ظ…ط§ ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظ„ط§ظٹط؛ط§ط¯ط± طµط؛ظٹط±ظ‡ ظˆظ„ط§ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ط§ط­طµظٹظ‡ط§ ظˆ ظˆط¬ط¯ظˆط§ ظ…ط§ ط¹ظ…ظ„ظˆ ط­ط§ط¶ط±ط§ (364) ظˆ ط§ط´ط¨ط§ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¸ط±ظ‰ طµط­ظٹط­ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯طŒ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ط¨ ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط¯ط± ظ…ط·ظ„ظ‚ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ط§ط®طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط®طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯.
29 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط³ط¨ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ط±ظپظ‡ ظˆ طµظ†ط¹طھ ط®ظˆط¯ طھط§ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ظپط¹ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ط¸ط§ظ‡ط± ط§ظˆ ظƒظ‡ ظ‚ط´ط± ط§ط³طھ ط¨ط§ ط²ظ…ط§ظ† ظ…طھطµط±ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط§ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±طŒ ظˆ ط¨ط§ط·ظ† ط§ظˆ ظƒظ‡ ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظ…ظ„ظƒظ‡ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ…طھط­ظ‚ظ‚ ظˆ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط±ط› ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ظ„ظƒ طŒ ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط³ظ„ط·ط§ظ† ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ط± ط¨ط± طھطµط±ظپ ط¯ط± ظ…ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظƒظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¬ظˆظ‡ط± ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط§ط²ظ†ط¯.
30 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط´ظˆط¯طŒ ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ع¯ظˆط¦ظ‰ : ط¹ظ„ظ… ظ†ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ…ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظ‚ظˆط§ظ…ظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط،(365)طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظ‚طھ ط¢ع¯ط§ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ظ…ط´ط®طµ ط±ظˆط­ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ…ط´ط®طµ ط¨ط¯ظ† ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط±ظˆط­ ط¨ظ‰ ط¨ط¯ظ† ط§ط³طھ ظˆ طھظ‡ ط¨ط¯ظ† ط¨ظ‰ ط±ظˆط­ طŒ ط§ظٹظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ط± ط§ظٹظ† .
31 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظƒط´ظپ طھط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ظ‰ ط¨ط±ط³ط¯طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ طµط§ط­ط¨ ظ…ظ‚ط§ظ… ظپظˆظ‚ طھط¬ط±ط¯ ط´ظ†ط§ط³ط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ط¨ظٹظƒط±ط§ظ† ط¯ط± ظ„ظٹظ„ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط¨ظ†ظٹظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ظٹظ‡ طŒ ط§ط² ط؛ط§ظٹط¨ ظپط³ط­طھ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط´ط±ط­ طµط¯ط±ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط²ط§ظ„ ط¯ظپط¹ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
32 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† طھظˆط؛ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ طµظˆط±طھ ظƒطھظٹط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ ط´ظ†ط§ط³ط¯طŒ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ط±ط§ طµظˆط±طھ ط¹ظٹظ†ظٹظ‡ ط§ظˆ ظٹط§ط¨ط¯.
33 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ طŒ ط¨ط¯ط±ط³طھظ‰ طھط¹ظ‚ظ„ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ… طµظˆط±طھ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ظˆ ظ‡ظ… ظˆط§ظ‡ط¨ ظˆ ظ…طھظ‡ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط°ط¹ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ طµظˆط±طھ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظˆ ظˆط¹ط§ط، طھظ‚ط±ط± ط¢ظ† ظ…ط·ظ„ظ‚ط§ ع†ظ‡ ظ…ظپظٹط¶ ظˆ ع†ظ‡ ظ…ط³طھظپظٹط¶ طŒ ظپظˆظ‚ ط·ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ظˆط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ†ط¯.
34 ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط¹طھظ„ط§ظ‰ ظ†ظپط³ ط§ط² ظ‚ظˆطھ ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط§ظ†ط§طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط®ط° ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظ‚ظˆظ‰ طھط± ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ طھط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ¾ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظپط³ ط±ط§ ط±طھط¨طھ ظپظˆظ‚ طھط¬ط±ط¯ ط§ط³طھ . ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظ…ط¬ط±ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط´ ط­ط¯ ظٹظ‚ظپ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط± ط§ط«ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ : ظٹط§ ظ…ظ† ظ„ط§طھط²ظٹط¯ظ‡ ظƒط«ط±ظ‡ ط§ظ„ط¹ط·ط§ط، ط§ظ„ط§ ط¬ظˆط¯ط§ ظˆ ظƒط±ظ…ط§ (366) ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
35 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ظ…ط­ظ…ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط±ط³طھ ظپظ‡ظ… ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط؛طھط°ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظپط±ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ…ط±طھط¨طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھظƒظ…ط§ظ„ط´ ظ¾ظˆظٹط§ ظˆ ط¬ظˆظٹط§ ع¯ط±ط¯ط¯.
36 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¹ظ„ظ… طŒ ط¯ط±ط³طھ طھط§ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨طµط± ظ†ظپط³ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¸ظ„ظ…طھ ط¨ظ‡ ط¶ظٹط§ط، ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯طŒ ط¢ع¯ط§ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظ… ظ†ظپط³ ظ†ظپط³ ظˆ ط¹ظٹظ† ط°ط§طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط± ط§طھط­ط§ط¯ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظˆط¬ظˆط¯طŒ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
37 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط«ط§ط± طµظپط§طھ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ظپط¹ط§ظ„ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط´ظˆط¯طŒ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھظ…ط«ظ„ط§طھ ظ…ظ„ظƒط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.
38 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظ…طµظ†ظپط§ظ† ظˆ ظ…ظˆظ„ظپط§ظ† ظپظƒط± ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± طھط¬ط±ط¯ ظˆ ط¹ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… طŒ ط§ط¹ظ… ط§ط² ظˆط§ظ‡ط¨ ظˆ ظ…طھظ‡ط¨ ظƒظ‡ ظ†ظپط³ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.
39 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ طŒ ظپظƒط± ط§ط¨ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
40 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط¯ظ‚طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظٹظ† ط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ظ¾ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظپط³ ط¨ط¯ظˆظ† طھظˆ ط­ط¯ ظˆ طھط¬ظ…ط¹ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ط±ط³ط¯طŒ ظˆ طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ط§ طھط¹ظ‚ظ„ ط¬ظ…ط¹ ظ†ط´ظˆط¯. ط­ط¶ط±طھ ظˆطµظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ط¹ط§ط±ظپ ظ…ظ† ط¹ط±ظپ ظ†ظپط³ظ‡ ظپط§ط¹طھظ‚ظ‡ط§ ظˆ ظ†ط²ظ‡ظ‡ط§ ط¹ظ† ظƒظ„ ظ…ط§ ظٹط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ (367)
41 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظپط³ ط؛ظˆط± ظƒظ†ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظٹظƒ ط´ط®طµ ظ…طھظ…ط¯ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط±ط§ ط­ظƒظ…ظ‰ ط®ط§طµ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظˆ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط±ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ط§ظ„ط§ ط§ط³طھ . ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ظ‡ ظ†ظپط³ â€چ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط¹ ط°ظ„ظƒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظپط¹ط§ظ„ ظ…ط±ط§طھط¨ ط§ط² ظٹظƒ ظ‡ظˆظٹطھ ط§ط³طھ .
42 ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒط´ظٹظƒ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط¨ظƒط´ط¯ ظˆ طµط§ط¯ط±ط§طھ ظˆ ظˆط§ط±ط¯ط§طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط§ط¸ط¨ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط¯ط±ط¯ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ع†ط§ط±ظ‡ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
43 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط¹ط§ط±ظپ طŒ ظ…ط¨ظٹظ† ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط§ط³ظ…ط§ط، ط§ط³طھ .
ظپظٹظ„ط³ظˆظپ ع¯ظˆظٹط¯: ظپظٹظ„ط³ظˆظپ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظپظ„ط³ظپظ‡ طŒ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ ط§ط´ظٹط§ط، ط§ط³طھ ظˆ ط§ط´ظٹط§ط، ط§ط³ظ…ط§ط، ط¹ظٹظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯. ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¹ظ„ظ… ط¢ط¯ظ… ط§ظ„ط§ ط³ظ…ط§ط، ظƒظ„ظ‡ط§طŒ(368) ظˆ ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ط§ط­طµظٹظ†ط§ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¨ظٹظ† (369). ظ¾ط³ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
44 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط²ط±ط¹ ظˆ ط²ط§ط±ط¹ ظˆ ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ظˆ ط¨ط°ط± ط®ظˆط¯ ط´ظ†ط§ط®طھ طŒ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط² ط¨ظ‡ ظƒط´طھ ظˆ ظƒط´طھط²ط§ط±ط´ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .
45 ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ†ظپط³ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط· ط´ظ†ط§ط®طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط¨ط¯ظ‰ ظٹط§ظپطھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط±ظƒط¨ ط±ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¬ظˆظ‡ط± ط¨ط³ظٹط· ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط¹ط§ظ‚ظ„ ظˆ ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ .
46 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط¯ظ„ظ‡ طھط¬ط±ط¯ ظ†ظپط³ ط§ط¹ظ… ط§ط² طھط¬ط±ط¯ ط¨ط±ط²ط®ظ‰ طŒ ظˆ طھط¬ط±ط¯ طھط§ظ… ط¹ظ‚ظ„ظ‰ طŒ ظˆ طھط¬ط±ط¯ ط§طھظ… ظپظˆظ‚ طھط¬ط±ط¯ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ط¢ظ† طھط¯ط¨ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ†طھط¬ ظٹظƒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ظپط³ ط¬ظˆظ‡ط± ط¨ط³ظٹط· ط§ط¨ط¯ظ‰ ط§ط³طھ .
47 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± طھطµط±ظپ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط± ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط§ط¦ظ†ط§طھ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‚ ط¹ط§ط¯ط§طھ ط±ط§ ط§ط² ظ‚ظˆطھ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظ†ظپظˆط³ظ‰ ظ‚ط¯ط³ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ط§ط°ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظٹط§ط¨ط¯.
48 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط±ط³طھ ظ†ط¸ط± ظƒظ†ط¯طھ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظƒظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ†ظپط³ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒظ…ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¹ط¯ط§ط¯ ط¬ظˆط§ظ‡ط± ظ…ظپط§ط±ظ‚ ط§ط² ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯ طھط§ ط¯ط± طµط¯ظˆط± ط§ظپط¹ط§ظ„ط´ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ظˆط§ظ… ط°ط§طھط´ ط§ط² ظ…ط§ط¯ظ‡ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظˆطµظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ظ„ط¹طھ ط¨ط§ط¨ ط®ظٹط¨ط± ظˆ ظ‚ط°ظپطھ ط¨ظ‡ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط°ط§ط±ط¹ط§ ظ„ظ… طھط­ط³ ط¨ظ‡ ط§ط¹ط¶ط§ط¦ظ‰ ط¨ظ‚ظˆظ‡ ط¬ط³ط¯ظٹظ‡ ظˆظ„ط§ ط­ط±ظƒظ‡ ط؛ط°ط§ط¦ظٹظ‡ ظˆظ„ظƒظ† ط§ظٹط¯طھ ط¨ظ‚ظˆظ‡ ظ…ظ„ظƒظˆطھظٹظ‡ ظˆ ظ†ظپط³ ط¨ظ†ظˆط± ط±ط¨ظ‡ط§ ظ…ط³طھط¶ظٹط¦ظ‡ (370).
ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ظˆطھ ط¬ط³ط¯ظ‰ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط؛ط°ط§ط¦ظ‰ ط¯ط±ط§ط² ط®ظٹط¨ط± ط¨ط±ظ†ظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ظ„ ط§ط±ط´ ط¨ط¯ظˆط± ظ†ظٹظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط¹ط¶ط§ظٹظ… ط¨ط¯ط§ظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظƒظ† ط¨ظ‡ ظ‚ظˆطھ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ظˆ ظ†ظپط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط±ط¨ ط®ظˆط¯ ظ…ط³طھط¶ظ‰ ط، ط§ط³طھ ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ… .
ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط±: ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ط¨ظ‡ طھط§ظٹظٹط¯ ظ‚ظˆطھ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ظˆ ظ†ظپط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط±ط¨ ط®ظˆط¯ ظ…ط³طھط¶ظ‰ ط، ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط§ط² ط®ظٹط¨ط± ط¨ط± ظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ظ„ ط§ط±ط´ â€چ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط¹ط¶ط§ظٹظ… ط¨ط¯ط§ظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆطھ ط¬ط³ط¯ظ‰ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط؛ط°ط§ط¦ظ‰ .
49 ط¢ظ† ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط±ط²ظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط² ع¯ط²ط§ظپ ظˆ ظٹط§ظˆظ‡ ط³ط±ط§ط¦ظ‰ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ع¯ظˆط¦ظ‰ ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط§ط² ظ…ط´طھظ‡ظٹط§طھ ظˆ طھط¹ط´ظ‚ط§طھ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط² ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‚طھط¶ط§ظ‰ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ظ†ظپط³ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظٹط§ط¶طھ طŒ ط¶ظٹط§ط، ظˆ طµظپط§طŒ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظˆط± ظˆ ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط±ظٹط§ط¶طھ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¯ط³طھظˆط± ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط§ط²طŒ ط§ط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظˆط­ظ‰ طŒ ط§ظ† ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظٹظ‡ط¯ظ‰ ظ„ظ„طھظ‰ ظ‡ظ‰ ط§ظ‚ظˆظ… (371) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظ‚طھط¶ط§ظ‰ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ظ†ظپط³ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط؛ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ط§ط¦ظ„ ط¢ظٹط¯.
50 - ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط·ظ† ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ط®ظˆط¯ طھط§ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط·ظ† ط§ط² ط¸ط§ظ‡ط± ط؛ط§ظپظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط­طھظ‰ ظ†ط§ط¦ظ… ط¯ط± ظ†ظˆظ… ط®ظˆط¯ ظˆ ط³ظƒط±ط§ظ† ط¯ط± ط³ظƒط± ط®ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ط§طµط§ط¨طھ ظƒظ…طھط±ظٹظ† ط§ط°ظ‰ ظ…ظˆ ط§ظ„ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ظ¾ط³ ظ†ظپط³ ط±ط§ ظ…ط¸ظ‡ط± ظ„ط§طھط§ط®ط°ظ‡ ط³ظ†ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظ†ظˆظ… ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط²ظٹط§ط¯طھ ط¨طµظٹط±طھ ط­ط§طµظ„ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط·ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¹ظٹظ† ط­ظٹط§طھ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظٹع†ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط¸ط§ظ‡ط± ط؛ط§ظپظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ط± ط§ط«ط± ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط±ط´ ط§ط² ط¨ط§ط·ظ† ط؛ط§ظپظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
51 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط´ط¯ ط®ظˆط¯ ط¯ظ‚طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆ ع¯ط±ظ†ظ‡ ط؛ط°ط§ ط¨ط§ظٹط¯ : ط؛ط°ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط´ طھظ† ط§ظˆط³طھ ظˆ ط؛ط°ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط±ظˆط§ظ† ط§ظˆط³طھ . ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ط±ط§ ط¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طµ ط§ط³طھ :
ط¯ظ‡ط§ظ† ط¢ظ† طŒ ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ظٹظ† ع¯ظˆط´ . ظ†ظ‡ ط§ط² ط؛ط°ط§ظ‰ طھظ† ط±ظˆط§ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ظپط±ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط² ط؛ط°ط§ظ‰ ط±ظˆط§ظ† طھظ† .
ط¢ط¨ ظ…ط¸ظ‡ط± ظˆ ط¸ظ„ظ„ ط­ظٹط§طھ ظˆ ط¹ظ„ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ظ‡ ظ†ظپط³ ظˆ ط¸ظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ . طھظ† طھط´ظ†ظ‡ ط¢ط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¸ظ„ ط­ظٹط§طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط±ظˆط§ظ† طھط´ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط§طµظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ„ظƒ ظˆ ظ…ظ„ظƒظˆطھ طŒ طµط§ط¯ظ‚ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط·ط¹ط§ظ… ظƒط±ظٹظ… ظپظ„ظٹظ†ط¸ط± ط§ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظ„ظ‰ ط·ط¹ط§ظ…ظ‡ (372) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ„ظ…ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ظٹط§ط®ط°ظ‡ ط¹ظ† ظٹط§ط®ط°ظ‡ (373). ط¨ظ†ع¯ط± ظƒظ‡ ط؛ط°ط§ظ‰ ط¬ط³ظ… ظˆ ط¬ط§ظ† طھظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ طں ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظƒظ‡ ط؛ط°ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط¶ط±ظˆط¨ ط¢ظ† طŒ ظ…ط¸ظ‡ط± ط¨ظ‚ط§ط، ظˆ ط§ط² ط³ط¯ ظ†ظ‡ ط§ط³ظ… ظ‚ظٹظˆظ… ظˆ ط¨ط§ ظ…ط؛طھط°ظ‰ ظ…ط³ط§ظ†ط® ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھط؛ط°ظ‰ ط­ط¨ ط¯ظˆط§ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³ظ… ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ .
52 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظپط³ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆ ظ‚ظˆظ‡ ظ†ط¸ط±ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ : ظ‚ظˆظ‡ ظ†ط¸ط±ظ‰ ط±ط§ ظ‚ظˆظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط¨ظٹظ†ط´ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط±ط§ ظ‚ظˆظ‡ ط¹ظ…ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ط´ ع¯ظˆظٹظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ‚ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط¯ظˆ ط¨ط§ظ„ ظ†ظپط³ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆط¬ ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ ط·ظٹط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‚ط§ط، ظˆ ط¬ظ†طھ ط°ط§طھ ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ط¬ظ†طھظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط±ط¦ظٹط³ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظ…ط¹طھط¨ط± ط¯ط± ظ‚ظˆظ‡ ظ†ط¸ط±ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‚ظˆظ‡ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط·ط§ط¹ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ . ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظ…ط±ط§طھط¨ ظپط¹ظ„ظٹطھ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ‚ظˆظ‡ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ط³طھ .
ظٹط±ظپط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ظ…ظ†ظƒظ… ظˆ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ظˆطھظˆ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط¯ط±ط¬ط§طھ ط›(374) ظˆظ„ظƒظ„ ط¯ط±ط¬ط§طھ ظ…ظ…ط§ ط¹ظ…ظ„ظˆط§(375) ط§ظ„ظٹظ‡ ظٹطµط¹ط¯ ط§ظ„ظƒظ„ظ… ط§ظ„ط·ظٹط¨ ظˆ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„طµط§ظ„ط­ ظٹط±ظپط¹ظ‡(376). ظƒظ„ظ… ط·ظٹط¨ ط§ط±ظˆط§ط­ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ ظƒط±ط¯ط§ط± ظ†ظٹظƒظˆ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¹ظ‚ظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط§ظپط¹ ط±ظˆط­ ط·ظٹط¨ ط§ط³طھ .
53 ط¢ظ† ظƒظ‡ ع¯ظˆظ‡ط± ظ†ظپط³ ظ†ط§ط·ظ‚ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ظ†طµط§ط¨ ط§ط³طھظƒظ…ط§ظ„ ظˆ طھط±ظ‚ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط§ط¬ط¯ط§ط« ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆط± ط§ط¬ط³ط§ط¯ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط§ط¬ط¯ط§ط« ظ†ظپظˆط³ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯:ظˆ ظ…ط§ ط§ظ†طھ ط¨ظ…ط³ظ…ط¹ ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ط¨ظˆط± (377). ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظˆطھ ط§ط±ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط¬ظˆظ‡ط± ط­ظ‰ ظ†ط§ط·ظ‚ طŒ ظˆ ظ…ظˆطھ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط±ط§ ظ…طھظ…ظ… ط§ظٹظ† ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظ…ظ† ظ…ط§طھ ظپظ‚ط¯ ظ‚ط§ظ…طھ ظ‚ظٹط§ظ…طھظ‡ (378)
54 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظپط³ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظٹظ‚ط¸ظ‡ ظ‚ط¯ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط®ظٹط§ظ„ ط§ط±ط²ط´ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯طŒ ط¢ظ† ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظˆط± ظ†ظپط³ ط§ط³طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظ†ظˆط± ظٹظ‚ط¯ظپظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ† ظٹط´ط§ط، (379) ظˆ ط¢ظ† ظپط¶ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھط¹ظٹط´ ط§ط³طھ ط¯ظٹع¯ط±.
55 ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھ طŒ ط¨ط¯ظ† ظˆ ظ‚ظˆط§ظٹط´ ط±ط§ ط´ط¨ظƒظ‡ ط§ظ‚طھظ†ط§طµ ط¹ظ„ظˆظ… طŒ ظˆ ط­ط¨ط§ظ„ظ‡ ط§طµط·ظٹط§ط¯ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط®ظˆط¯ ط³ط§ط®طھ طŒ ع†ظ‡ ظپط¹ظ„ظٹطھ ظ†ظپط³ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ظˆ ظ…ظ„ظƒط§طھ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظٹظ‡ طµط§ظ„ط­ظ‡ ط§ط³طھ .
56 ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظپط³ ط±ط§ ظ…ط±ظ‚ط§طھ ط±ط¨ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ظ‚ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظپط³ â€چ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط¨ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.
57 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط§ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ط¹ظ…ظٹظ‚ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± طµظˆط±طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ط§ظپط§ط¶ط§طھ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط³طھظپط§ط¯ط§طھ ظ†ظپط³ظ‰ طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط³ظٹط§ط³ط§طھ ط´ط±ط¹ظ‰ .
58 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط§ط± ظ†ظپط³ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط¯ط±ط³طھ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظˆ ط§ط¹ط¯ط§ط¯ ظ…طھط¹ط§ظƒط³ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط³ظˆظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظˆظ‰ ط§ط¹ط¯ط§ط¯.
59 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±ط´طھ ظ†ظپط³ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظٹط§ظپطھ طŒ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط³ ط¬ط¨ط±ظˆطھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظ†ظپط³ ظ†ط§ط·ظ‚ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط³ ظƒظ‡ ظ„ط·ظٹظپ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط§ط¨ظ† ط³ظٹظ†ط§ ط´ظٹظˆط§ ظˆ ط±ط³ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظ…ظ†طµط±ظپ ط¨ظپظƒط±ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ظ‚ط¯ط³ ط§ظ„ط¬ط¨ط±ظˆطھ ظ…ط³طھظ…ط¯ظٹظ…ط§ ظ„ط´ط±ظˆظ‚ ظ†ظˆط± ط§ظ„ط­ظ‚ ظپظ‰ ط³ط±ظ‡ ظٹط®طµ ط¨ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط±ظپ (380).
60 ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ†ظپط³ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ط±ظˆظ‰ ط¯ظ„ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒط´ط§ظپ ط­ظ‚ط§ط¦ظپ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ†ط§ط·ظ‚ طŒ ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ :ط§ظ„ظ‚ظ„ط¨ ط­ط±ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ„ط§طھط³ظƒظ† ظپظ‰ ط­ط±ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ„ظ‡(381) ط­ظ„ظ‚ظ‡ ع¯ظˆط´ ط®ظˆط¯ ظƒظ†ط¯.
61 ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ†ظپط³ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط· ط´ظ†ط§ط®طھ طŒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھط¹ط±ظٹظپ ط§ظ„ط¨ط³ط§ط¦ط· ظ„ط§ ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ط§ ط¨ظ„ظˆط§ط²ظ…ظ‡ط§ (382)طŒ ظ„ط°ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظپظƒط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط³ط§ط¦ط· ط±ط§ ظ†ط´ط§ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط´ظ‡ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظپظˆظ‚ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظپظƒط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ظٹط³ط± ط§ط³طھ . ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظƒظ…طھ ظ…طھط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ ظ‡ظ‰ ط¹ظٹظ† ط§ظ„ظ‡ظˆظٹظ‡ ط§ظ„ط´ط®طµظٹظ‡ ظ„ط§ظٹظ…ظƒظ† طھطµظˆط±ظ‡ط§ ظˆظ„ط§ ظٹظ…ظƒظ† ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ط§ ط¨ظ†ط­ظˆ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط¯ ط§ظ„ط­ط¶ظˆط±ظ‰(383).
62 ط¢ظ† ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ ظ‡ظ…طھ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ†ظپط³ ط±ط§ ط§ط² ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ط¯ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ‡ ط§ظ†طµط±ط§ظپ ط¯ظ‡ط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ طھظ…ط«ظ„ط§طھظ‰ ط¯ط± ظ„ظˆط­ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ظ‰ ط¨ظ‰ طھظ…ط«ظ„ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ط§طھ ظ†ظˆظ… ظˆ طھظ†ظˆظٹظ… ظˆ ط؛ط´ظˆظ‡ ظˆ ط®ظˆظپ ظˆ ط§ط­طھط¶ط§ط± ظˆ ظ†ط¸ط§ط¦ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظ‡ظٹع†ظٹظƒ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظٹطھ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† طھظ…ط«ظ„ط§طھ ظˆ ط§ط¯ط±ط§ظƒط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظ†طµط±ط§ظپ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ‡ ط¹ظ†طµط±ظ‰ ظˆ ط§ط¹ط±ط§ط¶ ط§ط² طھط¹ظ„ظ‚ط§طھ ط§ظٹظ† ط³ظˆط¦ظ‰ ط§ط³طھ . ظˆ ع†ظˆظ† ط§ظ†طµط±ط§ظپ ط¯ط± ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط§ط­طھط¶ط§ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
63 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ…ط«ظ„ط§طھ ظ†ظپط³ طھط§ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ط¬ظ…ظٹط¹ طھظ…ط«ظ„ط§طھط´ ط±ط§ ظٹظƒ ظ†ط­ظˆ ط§ط¯ط±ط§ظƒط´ â€چ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط®طµ ط§ظˆ ط­ط§طµظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ†ظٹط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ظپطھظ…ط«ظ„ ظ„ظ‡ط§ ط¨ط´ط±ط§ ط³ظˆظٹط§(384) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ظƒظ… ط­ظƒظٹظ…طھ ظ…ط¹ظٹط§ط± ط¹ط¯ظ„ ظˆ ظ…ظٹط²ط§ظ† ظ‚ط³ط· ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط± ظ„ظ‡ط§ ط¯ط±ط³طھ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ط´ظˆط¯طŒ ظ†ط¸ظٹط± ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ظ„ظٹط³ ظ„ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظ„ط§ ظ…ط§ ط³ط¹ظ‰ (385) ظƒظ‡ ط¯ط± ظ„ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظ‚طھ ظƒط±ط¯.
ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ط·ظˆط§ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط¹ظˆط§ظ„ظ… ط¹ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ظپط¸ طھظ…ط«ظ„ ظˆ ط§ط´ط¨ط§ظ‡ ط¢ظ† ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ظ‰ ط±ط§ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط«ط§ط¨طھ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ط² ع¯ط´طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ظ„ظ‡ط§ ظˆ ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ .
64 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ† ظˆ ط±ظˆط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظٹظƒ ع†ظٹط² ط¯ظˆ ع†ظٹط²طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ع†ظٹط² ظٹط§ط¨ط¯: ظٹظƒ ع†ظٹط² ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ط´ط®طµظٹطھ طŒ ط¯ظˆ ع†ظٹط² ظٹط§ ع†ظ†ط¯ ع†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ طھط­ظ„ظٹظ„ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ .
ظٹظƒ ط´ط®طµظٹطھ ظ…ظ…طھط¯ ط§ط² ظپط±ط´ طھط§ ظپظˆظ‚ ط¹ط±ط´ طŒ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظˆ ظ…ط«ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ : ط·ط¨ظٹط¹طھ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط³ظٹط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ طµظˆط±طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ طھط¬ط¯ط¯ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ظˆط­ ظ…طھط¬ط³ط¯ ط§ط³طھ . ظ…ط«ط§ظ„ ط±ط§ طھط¬ط±ط¯ ط¨ط±ط²ط®ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ ط±ط§ طھط¬ط±ط¯ طھط§ظ… طŒ ظˆ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظ†ظپطµط§ظ„ ظˆ ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ظ†ط§ط²ظ„ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ :ط¨ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ„ظƒظˆطھ ظƒظ„ ط´ظٹظ‰ ط،(386) ط±ظˆط§ظ† ع¯ظˆظ‡ط±ظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ†ط²ظ‡ ط§ط² ظ…ط´ط§ظٹظ† ط·ط¨ظٹط¹طھ طŒ ظˆ ظ…ط؛طھط°ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ طµظˆط± ظپط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط› ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ظ„ظ‚ظˆظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† طµظˆط±طھ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظ…طھط­ظ‚ظ‚ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ظٹطھ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظ¾ط³ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط«ط§ط¨طھ ط³ظٹط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ† طھط¬ط±ط¯ ظ†ظپط³ ط¯ط± ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆطھ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط¯ظ„ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¬ظˆظ‡ط± ط·ط¨ظٹط¹طھ طµظˆط±طھ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظٹظ‡ .
65 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ„ط§ظ… ظˆ ظ„ط°ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ط±ط¬ ط¨ط¯ظˆ ط§طµط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظ†ظپط¹ظ„ط§طھ ظ†ظپط³ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ„ط§ظ… ظˆ ظ„ط°ط§طھ ط§ط®ط±ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² طھظ…ط«ظ„ط§طھ ظˆ ط§ط¯ط±ط§ظƒط§طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ظ†طµط±ط§ظپ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ‡ ط¯ط± ظ†ظˆظ… ظٹط§ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط´ط§ط، ظ†ظپط³ ظˆ ظˆط§ط±ط¯ط§طھ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ع†ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظپط¹ط§ظ„ ظ†ظپط³ ط§ظ†ط¯طŒ ظ†ط¸ط± ظƒظ†ط¯ ط¨ط¯ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط°ط¹ط§ظ† ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ„ط°ط§طھ ظˆ ط¢ظ„ط§ظ… ظ†ظپط³ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ‡ ط§ط² ظ…ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط§ظ†ظپط¹ط§ظ„ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط´ط§ظ‡ ط§ط² ظ…ظ‚ظˆظ„ظ‡ ظپط¹ظ„ ط§ظ†ط¯.
66 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط­ظˆظ‡ طھط­طµظٹظ„ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط®ظˆط¯ ظ†ط¸ط± ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظˆط§ظ‰ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط§ط² ط­ظˆط§ط³ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط¨ط§ط·ظ† طŒ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط§ظ…ط±طŒ ظ…ط¹ط¯ط§طھ ظ†ظپط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط¨ ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظپط³ ظƒظ‡ ظ‚ظˆظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط³طھط؛ظ†ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظƒظ‡ ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ظ‚ظˆظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ظٹط§ظ† ظˆ ط´ظˆط§ط؛ظ„ ط­ط³ظ‰ طŒ ظ†ظپط³ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظƒط§ط±ط´ ط¨ط§ط² ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط±ظ‡ط²ظ† ظˆظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ„ط§ط¬ط±ظ… ظ†ظپط³ ط±ط§ ع¯ظˆظ‡ط±ظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط°ط§طھ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظˆظ‡ط±طŒ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط¬ط±ط¯ط§طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ„طھ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ظƒظ†ط¯.
67 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ظ…ط²ط¬ظ‡ ظˆ ظ†ظپظˆط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط§ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط؛ط¨ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ع¯ظˆظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظپظƒط± ظپط§ط¦ط¯طھظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط«ظ‚ط§ظپطھ ظˆ ط­ط¯طھ ط°ظ‡ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط؛ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² طھط¹ظ„ظ… ظˆ طھظپظƒط± ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ط؛ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط­ ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظˆ ظ…ظˆظٹط¯ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ ظ†ظپط³ ظ…ظƒطھظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ظپظٹط¶ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظپط¹ظ„ظٹطھ ظ…ط­ط¶ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظپط§ط¹ظ„ظٹطھ طھظ„ط§ظ… طŒ ظˆ ظپظٹط¶ ط§ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظˆط§ظ… ظپط§ط¦ط¶ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظپط³ ظ…ظƒطھظپظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ‚ط¨ظˆظ„ طھط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظپط³ظ‰ ظ…ط·ظ‡ط± ظˆ ظ…طµط¯ط§ظ‚ طھط§ظ… ط§ط³ظ…ط§ظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ…ظ‰ ظˆ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ :ط¹ظ„ظ… ط¢ط¯ظ… ط§ظ„ط§ط³ظ…ط§ط، ظƒظ„ظ‡ط§(387)طŒ ظˆ ظƒظ„ ط´ظ‰ ط§ط­طµظٹظ†ط§ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¨ظٹظ† (388).
ظˆ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظپظٹط¶ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹طµظˆظ… ط§ط³طھ .
68 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ط§ط±ظƒ ط³ط¨ط¹ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط­ظˆط§ط³ ط®ظ…ط³ ظˆ ط®ظٹط§ظ„ ظˆ ظ‡ظ… ط§ظ†ط¯طŒ ط­ظ‚ ظ†ط¸ط± ط§ط¯ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط¨ظˆط§ط¨ ظ…ظƒط§ط³ط¨ ط®ظˆط¯ ظٹط§ط¨ط¯ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¯ط± طھط­طھ طھط¯ط¨ظٹط± ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¹ظ‚ظ„ ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظ‡ظپطھ ط¨ط§ط¨ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظ‡ط´طھ ط¨ط§ط¨ ط¨ظ‡ط´طھ .
ظ„ط§ط¬ط±ظ… ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ط´طھ ظٹط§ ط¯ظˆط²ط® ط®ظˆظٹط´ ط§ط³طھ .
69 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ظ…طھظ†ط¹ظ… ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ظ‚ظˆظٹطھط± ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ طھظ…ط«ظ„ط§طھ ظˆ ظˆط§ط±ط¯ط§طھ ظˆ ط§ط¯ط±ط§ظƒط§طھ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ…ط§طھ ط²ظ„ط§ظ„ طھط±طŒ ظˆ ط¹ط¨ط§ط±ط§طھ ظƒظ‡ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط±ط²ط®ظ‰ ط§ظ†ط¯طŒ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹظˆط§طھط± ظ†ط¯.
ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ظ‰ ط°ظˆظ‚ ع†ظٹط² ظƒظ‰ ع†ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظ„طھظˆط­ظٹط¯ ط§ظ† طھظ†ط³ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ ظ…طھظ† ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط±ظپ طŒ ظٹط§ ط­ط³ظ† ! ط®ط°ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‚ظˆظ‡ط§ظ…ط§ طھظ…ط«ظ„ط§طھ ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±.
70 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ط¯طŒ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط§ط± ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظٹظ†ط´ â€چ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ظپط²ظˆظ†ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯. ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظٹظ†ط´ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ط§ظˆ ط¨ظٹط´ â€چ ط§ط³طھ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط³طھ . ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ†ظˆط± ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ط§ ظ†ظˆط± ظƒط±ط¯ط§ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ط±ظپ ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظˆط± ظ…ط´ط±ظپ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط±طھط¨ظ‡ ظ…ط¶ط§ط¹ظپ ع¯ط±ط¯ط¯.
71 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط±ط§ ط¢ظ‡ ظˆ ط³ظˆط² ظˆ ع¯ط¯ط§ط² ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ظˆ ط±ظٹط­ط§ظ† ظˆ ط¬ظ†طھ ظ†ط¹ظٹظ… ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط±ط§ط² ظˆ ظ†ظٹط§ط² ظƒظ‡ ظ‚ط±ظ‡ ط¹ظٹظ† ط¹ط§ط±ظپطھ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ†ط´ط§ط· ظˆ ط´ط§ط¯ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ع†ظٹط³طھ طں!
72 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط«ط§ط± ظ…ظ„ظƒط§طھ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظˆط§ط¯ طµظˆط± ط¨ط±ط²ط®ظٹظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط± ط§ظ„ظ†ظˆظ… ط§ط® ط§ظ„ظ…ظˆطھ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯.
ط¢ظ† طµظˆط± ظ‚ط§ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط«ط§ظ„ظ‰ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ظƒط³ظˆط¨ ظٹط§ ظ…ظƒطھط³ط¨ طھط¹ط¨ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ…ظƒط³ظˆط¨ ط¯ط± طµظˆط± ظ…ظ„ظƒط§طھ ط­ط³ظ† ظƒظ‡ ظ„ظ‡ط§ ظ…ط§ ظƒط³ط¨طھ طŒ ظ…ظƒطھط³ط¨ ط¯ط± ظ‚ط§ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ„ظƒط§طھ ظ‚ط¨ظٹط­ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ…ط§ ط§ظƒطھط³ط¨طھطŒ ع†ظ‡ ط§ظپطھط¹ط§ظ„ ظپط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپ ظپط·ط±طھ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط§ط­طھظٹط§ظ„ ظˆ ط®ط¯ط¹ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† طھط¹ط¨ظٹط± ط¨ظ‡ ظ†ط§طµظˆط§ط¨ ظˆ ظ…ط¹طµظٹطھ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ظ…ظˆط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط§ط±ظˆط§ط­ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† طµظˆط± ط¨ظ‡ ظ…ط«ط§ط¨طھ ط§ط¨ط¯ط§ظ† ط§ظ†ط¯ط› ظˆ ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ط±ظˆط§ط­ ظ†ظپط³ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† طµظˆط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ظ…ظ†ط´ط¦ط§طھ ط§ظˆ ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ط¯ظˆظٹظ†ط¯.
73 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ„ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ طŒ ظˆ ظپطھط­ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط¨ظ‡ظ… ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط±ظٹط§ط¶ظٹط§طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ طŒ ظˆ طµظ†ط§ظٹط¹ ط¸ط±ظٹظپ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط·ظ„ظ‚ ط´ط¦ظˆظ† ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ظپط¹ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط§ظ„طھظپط§طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ط±ظˆظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ظ†ظپط³ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط®ط§ط·ط±ظ‰ طŒ ط§ظ…ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ†ظپط³ ط§ط² ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ط¨ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظٹط§ظپطھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط®ظˆط¯ ظ†ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط³ظ„ظˆظƒ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظ†ظپط³ ظ…ط¶ط·ط±ط¨ ط·ط±ظپظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط´ط¯طŒ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط´ط¯ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط®ط§ط·ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ظٹط§ ط§ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ ط§ط±ط¬ط¹ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط±ط¨ظƒ ط±ط§ط¶ظٹظ‡ ظ…ط±ط¶ظٹظ‡ ظپط§ط¯ط®ظ„ظ‰ ظپظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¯ط®ظ„ظ‰ ط¬ظ†طھظ‰(389) ط´ط¯ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† . ط§ظ„ط§ ط¨ط°ظƒط± ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط·ظ…ط¦ظ† ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ (390).
74 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط³ظ… ظˆ ط±ظˆط­ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ط¯طŒ ظ‡ط± ظٹظƒ ط±ط§ ط¨ط¯ظٹظ† ط§ط­ظˆط§ظ„ ط´ط´ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط­ط¶ط±طھ ظˆطµظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط²ط¨ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ† ظ„ظ„ط¬ط³ظ… ط³طھظ‡ ط§ط­ظˆط§ظ„ : ط§ظ„طµط­ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ط¶ ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ظˆ ط§ظ„ط­ظٹظˆظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ†ظˆظ… ظˆ ط§ظ„ظٹظ‚ط¸ظ‡ . ظˆ ظƒط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط±ظˆط­ ظپط­ظٹظˆطھظ‡ط§ ط¹ظ„ظ…ظ‡ط§طŒ ظˆ ظ…ظˆطھظ‡ط§ ط¬ظ‡ظ„ظ‡ط§طŒ ظˆ ظ…ط±ط¶ظ‡ط§ ط´ظƒظ‡ط§ ظˆ طµط­طھظ‡ط§ ظٹظ‚ظٹظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظˆظ…ظ‡ط§ ط؛ظپظ„طھظ‡ط§طŒ ظˆ ظٹظ‚ط¸طھظ‡ط§ ط­ظپط¸ظ‡ط§
ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¬ط³ظ… ط±ط§ ط´ط´ ط­ط§ظ„طھ ط§ط³طھ : طھظ†ط¯ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط±ع¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط› ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط­ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ع¯ طŒ ط¯ظˆط¯ظ„ظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ طŒ ط§ط³طھظˆط§ط±ظ‰ طھظ†ط¯ط±ط³طھظ‰ طŒ ظ†ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ طŒ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ .
75 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط´ط§طھ طھظ…ط«ظ„ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ظ†طµط±ط§ظپ ط§ط² ط´ظˆط§ط؛ظ„ ط­ط³ظ‰ ظˆ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ط¯طŒ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظپط³ طŒ ع†ظˆظ† ظ‚ظˆطھ ع¯ظٹط±ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظپظˆط³ ظ…طھط§ظ„ظ‡ظ‡ طŒ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط·ط§ظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ ظ†ظˆط±ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط± ظƒظ† ط§ظٹط¬ط§ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط´ط¨ط§ط­ ظˆ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ظ†ط´ط§ط، ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ط¬ط±ط¯ ط§ط² ظ…ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¢ظ† ظˆ ظ…ط­ظٹط· ظˆ ظپط§ط¦ظ‚ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ط¨ط± ظ‡ظ… ط²ط¯ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظ‰ ط§ط±ط¶ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¬ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط³ظٹظ„ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط¶ط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ظˆ ط§ظƒظ†ط§ظپ ظپط±ط³طھط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ط¨ط±ط³ظ†ط¯طŒ ظˆ ع¯ظ…ط´ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظپظˆط³ ظ…ط³طھط¹ط¯ظ‡ ط±ط§ ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط³ط± ظ…ظ‚ظ†ط¹ ط¹ط§ط±ظپ ط±ظˆظ…ظ‰ ط¯ط± ط¯ظپطھط± ط¯ظˆظ… ظ…ط«ظ†ظˆظ‰ ط§ظٹظ…ط§ط¦ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
 
ط´ظٹط± ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ط¯ط¯
 
ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظƒط§ظپط؛ط§ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ط±ط³ط¯
 
ط¨ط§ظ†ع¯ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ط²ظ‡ط± ط¬ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظ†ط¯
 
ط¢ظ† ط·ط±ظپ ع†ظˆظ† ط±ط­ظ…طھ ط­ظ‚ ظ…ظ‰ ط¯ظˆظ†ط¯
 
ط§ط´ط®ط§طµ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظ‡ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظپط³ ظ…طھط§ظ„ظ‡ ظ…ظ†ط´ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظپط¹ظ„ ط¨ظ‡ ظپط§ط¹ظ„ ظٹط¹ظٹظ† ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط±طŒ ط­ط¯ظˆط« ط§ط´ط¨ط§ط­ طµظپط­ظ‡ طھظ„ظˆظٹط²ظٹظˆظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط§ط­ط¯ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط¶ط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ طھط§ ط­ط¯ظ‰ طھظ†ط¸ظٹط± ظ…ظ†ط§ط³ط¨ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظٹظƒظ† ط§ظٹظ† طµظ†ط¹طھ ط§ط³طھ ظˆ ط³ط§ظٹظ‡ ط¨ظ‰ ط¬ط§ظ† طŒ ظˆ ط¢ظ† ط®ظ„ظ‚طھ ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط´ط®ط§طµ ط­ظ‰ ظ…طھطµط±ظپ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط² ط´ط¦ظˆظ† ظٹظƒ ظ†ظپط³ ظ…طھط§ظ„ظ‡ ط§ظ†ط¯.
76 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط؛ظپظ„طھ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ†ط§ظ…ط­ط±ظ…ط§ظ† طŒ ط§ط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط®ظپطھع¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط¯ظˆط±ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ط¯ ظˆ ط­ظٹط§طھ ط§ط¨ط¯ ط¢ط±ط²ظˆ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¯ ع†ط´ظ… ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ† ع†ط´ظ… ظ¾ط²ط´ظƒ ط¨ط± ط¢ظٹط¯طŒ ط§ظˆ ط¯ظˆ طµط¯ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط± ط¬ط³طھظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ .
ط¯ط± ط§طµط­ط§ط­ ظ‡ط´طھظ… ط§ظ†ط¬ظٹظ„ ظ…طھظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط³ظٹط­ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¯ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¢ظ‚ط§! ظ…ط±ط§ ط¨ط§ط± ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ†ط®ط³طھ ط¨ط±ظˆظ… ظ¾ط¯ط±ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط§ط±ظ… . ط¨ط¯ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ظٹط±ظˆ ظ…ظ† ط¨ط§ط´ طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ط°ط§ط± ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط§ط±ظ†ط¯.
ظˆ ط¯ط± ط´ط±ظٹط¹طھ ط®ط§طھظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯:
ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط¢ظٹط¯ ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ طھظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط± ط§ط³طھ طھط§ ط­ط§ط¶ط± ط´ظˆظ… طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¬ظ‡ظٹط² ظˆ ط¯ظپظ† ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ‡ط³طھ ط› ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظƒظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط±طھط± ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ظ‡ط²ط§ط± ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ط³طھ .
77 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط« ظ†ظپط³ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط¨ط¯ط§ طھظƒظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ظˆظ‡ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ طŒ ط§ط¹ظ†ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظ‚ظˆظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط«ط±طھ ظˆ ط´ط¯طھ ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹطھ ظپط¹ظ„ظٹطھ طŒ ظƒط§ظ† ط§ط² ط³ظ†ط® ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¨ط±طھط± ط§ط³طھ طŒ ط§ط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظپط³ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط¯ظˆ ط§ظ…ط±طŒ ط­ط¸ظ‰ ط§ط² ظ…ظ„ظƒظˆطھ ظˆ طھط¬ط±ظٹط¯ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط§طµط­ط§ط­ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط§ظ†ط¬ظٹظ„ ظ…ط±ظ‚ط³ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طھط±ط؛ظٹط¨ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ : ظ†ظٹظƒظ‰ ط§ظ†ط¯ظƒ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ„ظƒظˆطھ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ طھظ…ط«ظٹظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط¯ط§ظ†ظ‡ ط®ط±ط¯ظ„ ط§ط² ظ‡ط± ط¨ط°ط±ظ‰ ط±ظٹط²طھط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظƒط´طھ ط´ظˆط¯ ط´ط§ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط¢ظ† ط¨ط³ط± ط¢ظˆط±ظ†ط¯.
ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ†ط·ظپظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ظ‚ظˆظ‡ ط´ط¬ط±ظ‡ ط·ظˆط¨ظ‰ ظˆ ط³ط¯ط±ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ‡ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظ„ظپط¹ظ„ ظ…ظپط§ط±ظ‚ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ‚ظˆظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط± ط¬ظˆظ‡ط± ظˆ طھط¨ط¯ظ„ ط°ط§طھ ظˆ ط§ط³طھظƒظ…ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط¯ظٹط´ طŒ ط¯ط± طھط­طھ طھط¯ط¨ظٹط± ظ…ظ„ظƒظˆطھ طŒ ظ…ظپط§ط±ظ‚ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط§ط¨ط¯ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط¨ط¯ط§ظ† ظ„ط­ط§ط¸ ظƒظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط¬ط³ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ طھط§ط²ظ‰ ظ†ظپط³ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط±ط³ظ‰ ط¬ط§ظ† ط› ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ط¨ط§ظ„ط¯ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ طھط¬ط±ط¯ ظٹط§ط¨ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط±ط³ظ‰ ط±ظˆط§ظ† ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ط› ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ط®ط±ط¬ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ†ظ‚طµ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ظˆط§ظ† ط¨ط®ط´ . ظ¾ط³ ط¬ط§ظ† ط¯ط± طھط­طھ طھط¯ط¨ظٹط± ظ…ظ„ظƒظˆطھ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط±ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ظٹط¯ظ† ع¯ظٹط±ط¯ طھط§ ط±ظˆط§ظ† ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ : ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†ط¨طھظƒظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ†ط¨ط§طھط§.(391)
ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ط¶ط§ظپطھ ط¨ط§ طھظ† طŒ ط¬ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ طھظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط¬ط§ظ† ط¨ظ‰ طھظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ† ط¨ظ‰ ط¬ط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظ… ط´ظٹظˆط§ظ‰ ط¨ط§ط¨ط§ ط§ظپط¶ظ„ ط´ظٹط±ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط³ط¨ طھظ† ط¨ط§ ط¬ط§ظ† :
طھظ† ظˆ ط¬ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ… طھظ…ط§ظ… ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ طھظ† ظˆ ط¬ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ… طھظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¬ط§ظ† ظˆ طھظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط¬ط§ظ† ط§ط³طھ ط› طھظ† ط±ط§ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¬ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¬ط§ظ† ط±ط§ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ط§ط¶ط§ظپطھ ط¨ظٹظ†ظ‰ طھظ† ط¨ط§ط´ط¯ط› ظˆ ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط­ط³ظˆط³ط§طھ ظˆ ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ط§طھ ظˆ ظ…طھظ‚ط§ط¨ظ„ط§طھ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ† .
ظ¾ط³ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ط¨ظ†ظٹطھ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ طھظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ط±ظˆط­ طھظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط±ظƒط¨ ط§ط² ط¬ط³ظ… ظˆ ط¬ط§ظ† ط¨ظ‡ طھط±ظƒظٹط¨ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ…ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ†ط´ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ظ‡ ط§ظˆط³طھ ظˆ ظٹظƒ ظ‡ظˆظٹطھ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظˆ ط§ظ†ط§ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ط´ط§ط±طھ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ط­ط³ظ† ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ط®ظ„ظ‚ظ‡ ظˆ ط¨ط¯ط§ ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ† ط·ظٹظ† ط«ظ… ط¬ط¹ظ„ ظ†ط³ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط³ظ„ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظ…ط§ط، ظ…ظ‡ظٹظ† (392).
ظˆ ظ„ظ‚ط¯ ط®ظ„ظ‚ظ†ط§ ط§ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ† طµظ„طµط§ظ„ ظ…ظ† ط­ظ…ط§ط، ظ…ط³ظ†ظˆظ†(393).
ظˆظ„ظ‚ط¯ ط®ظ„ظ‚ظ†ط§ ط§ظ„ط§ظ†ط§ط³ظ† ظ…ظ† ط³ظ„ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط·ظٹظ† ط§ظ„ظ‰ ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ طŒ ط«ظ… ط§ظ†ط´ط§ظ†ط§ظ‡ ط®ظ„ظ‚ط§ ط¢ط®ط± ظپطھط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­ط³ظ† ط§ظ„ط®ط§ظ„ظ‚ظٹظ† .(394)
ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط³ظ„ط§ظ„ظ‡ ط·ظٹظ† ظˆ ظ…ط§ط، ظ…ظ‡ظٹظ† ظˆ ط­ظ…ط§ط، ظ…ط³ظ†ظˆظ† ظ…طھط¯ط±ط¬ط§طھ ط¨ظ‡ ط¬ط§ط¦ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط«ظ… ط§ظ†ط´ط§ظ†ط§ظ‡ ط®ظ„ظ‚ط§ ط¢ط®ط±طŒ ط§ظ†ط´ط§ط، ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط¬ط¯ظٹط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط­ط¯ط§ط« ط§ظ…ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط§ط¯ظ‰ ط³ط§ط¨ظ‚ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
78 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط±ط§ظƒ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط±ط§ظٹطھ ط¨ظƒط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ط¨ط·ظ†ظ‡ ظ…ط¶ط§ط¯ ظپط·ظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡طھ ط²ط§ظٹط¯ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ط¨ط¨ط§ط± ط¢ط±ط¯.
79 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ…ط¯ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¢ط¯ظ… ظ†ظٹط³طھ .
80 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظٹط± ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ : ط´ظ‡ظˆط¯ ط·ظ„ط¹طھ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ط§ط±طھظپط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظ†طھ ظ‚ط±ط¨ ظˆ ظ„ظ‚ط§ط، ظˆ ظ…ظƒط§ط´ظپط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط§ظ‡ظ„ ظ‡ظ…طھ ظˆ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ط±ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ طµط§ط­ط¨ ط­ط§ظ„ ظ…ظˆظ‚طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†طµط§ط¨ ظ†طµظٹط¨ ط§ظˆ ظ‚ظٹظ„ ظˆ ظ‚ط§ظ„ ط§ط³طھ .
81 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط±ط§ طھط³ظ„ظٹظƒ ظ†ظپط³ ط¨ظ‡ ط¯ط´طھ ظˆ ط¯ظ…ظ† ط­ط¶ظٹط±ظ‡ ظ‚ط¯ط³ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ ط­ظپط±ظ‡ ظ„ط§ظ‰ ظˆ ظ„ط¬ظ† ط·ط¨ظٹط¹طھ ع†ظ‡ ط§ظ†ط³ ط§ط³طھ طں!
82 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¯ظ‚طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط·ظ„ظ‚ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ‰ ط، طھط§ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ط´ ظ†ط±ط³ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ†ط§ظ‚طµ ظˆ ط®ط§ظ… ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.
83 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط§ط± ط­ظˆط§ط³ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ط¯ ظ‡ط± ظٹظƒ ط±ط§ ط¬ط§ط³ظˆط³ظ‰ ط¯ط± ط­ظپط¸ ظˆ ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط´ط®طµ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط´ط®طµ ط؛ط°ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط¨ط§طµط±ظ‡ ط¯ظٹط¯ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھظ…ظٹط² ظ…ظٹط§ظ† ط؛ط°ط§ ظˆ ط¬ط² ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ط§ ط¨ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ط§طµط±ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ط¯ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ ظ„ط§ظ…ط³ظ‡ ط¨ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط؛ ط§ط³طھ طŒ ط؛ط°ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¹طھط¯ظ„ ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ ط¬ط§ط³ظˆط³ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط´ط§ظ…ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط¨ظˆ ط§ط³طھ طŒ ط؛ط°ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظˆظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¯ط§ط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ط§ظ† ع¯ط°ط§ط´طھ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¬ط§ط³ظˆط³ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط°ط§ط¦ظ‚ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± طھظ„ط® ط§ط³طھ طŒ ط؛ط°ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ط­ظٹظˆط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظٹظƒ ط¬ط§ط³ظˆط³ ط¯ظٹع¯ط± ط؛ظٹط¨ظ‰ ط¨ظ†ط§ظ… ط¹ظ‚ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ‡ظٹع†ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ط³ظˆط³ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط؛ط°ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ† ع¯ظˆط§ط±ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظƒظ† طھظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط´ظٹط¦ظٹطھ طھظˆ طµظˆط±طھ ظپط¹ظ„ظٹطھظ‰ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط±ظˆط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ظ„ط¨ط¯ ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ط³ظٹط³ â€چ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط¯ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ط§ط² ط´ط¦ظˆظ† ط§ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط؛ط°ط§ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ†ط§ظƒ ط§ط³طھ طŒ ط؛طµط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط§ظ„ ظٹطھظٹظ… ط§ط³طھ طŒ ط²ظ†ظ‡ط§ط± ظˆ ط¯ظˆ طµط¯ ط²ظ†ظ‡ط§ط± ظ†ط®ظˆط± ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط­طھ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط؛ط°ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ط¨ط§ ط¢ظ† طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ طھظˆط§ظ† ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ط± ط¨ط¯طھط± ط§ط² ط®ظˆط±ط§ظƒ ظ†ط§ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¨ط§ طھظ† .
84 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط¹ط¶ط§ ظˆ ط¬ظˆط§ط±ط­ ط¢ط´ظƒط§ط± ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط§ط±ع¯ ط¯ط± ط¹ظ„ظ… ط´ط±ظٹظپ طھط´ط±ظٹط­ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ط± ظٹظƒ ط±ط§ ط¨ط§ طµظ†ط¹ظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ط³طھظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ظˆ ط´ظƒظ„ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ط§ظ‰ ط¯ظ„ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ طŒ ظˆ ظ†ط¸ظ…ظ‰ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ط´ع¯ظپطھظ‰ طھظ…ط§ظ… طھظ…ط§ط´ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط§ط°ط¹ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯: ط¨ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طھطµظˆط± ط´ط¯ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط± ظپط¹ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ظپط¹ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ‡ ط§ظ‰ ط®ط§طµ ظˆ ط¹ط¶ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط¯ظ‡ط¯. ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±طھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§: ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ط± ع†ط´ظ… ظˆ ع¯ظˆط´ ط®ظˆط¯ ظ†ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒ ط§ظ„طھظپط§طھظ‰ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع†ظٹظƒ ط¯ط± ظپط¹ظ„ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¢ط«ط§ط± ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ع†ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ع¯ط³ظٹط®طھظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ طھط¨ط§ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ¾ظٹظƒط± ط³ط¨ط¨ ط§ظ†ط³ ظˆ ط§ظ„ظپطھ طŒ ط­ط§ظ„ ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ظˆظپ ظˆ ظ†ظپط±طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ„ط°ط§ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط§ظپط¹ط§ظ„ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط±ط§ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظˆ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ظپط±ظ‚ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط§ط² ع¯ظˆظ‡ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ†ظپط³ ظˆ ط±ظˆط­ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط§ط¹ط¶ط§ط،.
ظˆ ظƒط«ط±طھط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظˆط­ط¯طھ ط§ط³طھظˆط§ط±طŒ ظˆ ط¯ط± ظپط¹ظ„ ط¨ظ‡ ط§ط®طھظٹط§ط± ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظ†ظ‡ ظƒط«ط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط¬ط§ط¨ط±طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ط¬ط¨ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط±ط¨ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ط±ط¨ظˆط¨ظ†ط¯. ظˆ ظ†ظ‡ ظƒط«ط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ظ…طھظپط±ط¯ ط¯ط± ط§ظپط¹ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ…طھط§ط² ظˆ ظ…ظ†ط­ط§ط² ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ط§ط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‚ظٹط¯ ظˆ ط´ط¦ظˆظ† ط§ظˆظٹظ†ط¯. ظˆ ظ†ظ‡ ظˆط­ط¯طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†ظƒط± ظƒط«ط±طھ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ظپط³ ط´ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط±ط¨ ط¨ظ‰ ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ط±ط§ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯.
ظ„ط§ط¬ط±ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط§ط¹ط¶ط§ط، ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط؛ظˆ ظˆ ظپط¶ظˆظ„ ظ†ط³ط¨طھ ظ†ظƒظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظپط³ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط§ط±ط´ ظ…ط®طھظ„ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظˆط­ط¯طھ ط¯ط± ظƒط«ط±طھ ظˆ ظƒط«ط±طھ ط¯ط± ظˆط­ط¯طھ ط¨ظٹظ†ط¯: ظˆط­ط¯طھظ‰ ظ‚ط§ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ظٹط· ظˆ ظƒط«ط±طھظ‰ ظ…ظ‚ظ‡ظˆط± ظˆ ظ…ط­ط§ط·.
ظ¾ط³ ط³ظپط±ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط§ظ… ط§ط­ط³ظ† ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط؛ط§ظٹط¨ ط¢ظ…ط§ظ„ ط¹ط§ط±ظپط§ظ† ط§ط³طھ ط±ط³ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ط·ظٹظپظ‡ ط¨ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ‚ظˆطھظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظٹط¬ط§ط¯طŒ ظˆ ط§ظ‚ظˆظ… ظˆ ط§ظ‚ط¹ط¯ ط¯ط± ظ…ط±طھط¨طھ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯. ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¬ط¨ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظپط±ط§ط· ظˆ طھظپظˆظٹط¶ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظپط±ظٹط· عکط§عکط§ط®ط§ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ط­ظƒظ… ط¹ط¯ظ„ ط§ظ…ط± ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط§ظ…ط±ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¬ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ ظ†ط´ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ظˆط¯ظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ظ†ظˆط±ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط±ط¨ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯ط› ط¨ظ‡ ط³ط± ط§ظ„ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظˆط§ظ‚ظپ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط«ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ظپظٹط³ ظ…ظ† ط¹ط±ظپ ظ†ظپط³ظ‡ ط¹ط±ظپ ط±ط¨ظ‡ طŒ ط¹ط§ط±ظپ ط´ظˆط¯.
85 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ†ط¯.
86 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظٹظƒ ع†ظ„ظ‡ ظƒط´ظٹظƒ ظ†ظپط³ ظƒط´ط¯طŒ ع†ط´ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ ط§ط² ط¯ظ„ط´ â€چ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط¢ط´ظƒط§ط± ع¯ط±ط¯ط¯. ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ظ…ظ† ط§ط®ظ„طµ ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† طµط¨ط§ط­ط§ ط¸ظ‡ط±طھ ظٹظ†ط§ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ ظ…ظ† ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ„ط³ط§ظ†ظ‡
87 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ط¯ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ط¨ظٹظƒط±ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ طŒ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظ…ط±طھط¨ط· ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ط¯ظˆظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط³ط¯.
 
ظ…ط§ ط¬ط¯ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط¨ط­ط± ظˆط¬ظˆط¯ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡
 
ظ…ط§ ط¯ظپطھط±ظ‰ ط§ط² ط؛ظٹط¨ ظˆ ط´ظ‡ظˆط¯ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡
 
ظ…ط§ ظ…ط¸ظ‡ط± ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡
 
ط§ظپط³ظˆط³ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡ظ„ ط؛ظ†ظˆط¯ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡
 
88 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ظˆظ‡ط± ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯طŒ ط³ط§ط¹طھظ‰ ط¨ظ‡ ظپظƒط±طھ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظƒط´ط§ظ†ط¯ ظ‡ظٹع†ظƒط³ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ طھط¨ط§ظ‡ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ط¨ ط­ظٹط§طھ ط§ط±ظˆط§ط­ ط§ط³طھ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¢ط¨ ظ…ط§ظٹظ‡ ط­ظٹط§طھ ط§ط´ط¨ط§ط­ ط§ط³طھ .
89 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† طھظ…ط§ظ… ظˆ ظ†ط§طھظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ طŒ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ :
 
ط¨ظˆط¯ ظ…ط±ط¯ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² طھظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ط¯ طھظ†ظ‡ط§
 
ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ظˆط¯ طھظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ طھظ†ظ‡ط§
 
90 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¨ط§ط­ط« ط­ظˆط§ط³ ط®ظ…ط³ ظƒطھط¨ ط­ظƒظ…ظ‰ ط¯ظ‚طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظˆ ط³ظ‡ظ…ع¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ط¨طµط§ط± ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط´ظˆط§ط±طھط± ط§ط³طھ طŒ ط§ط®طھطµط§طµ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ†ط´ط§طھ ط§ط¨طھط¯ط§ط¦ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆظٹط§ظ‰ ظ…ظ†ط§ظ…ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‡ظٹع†ظٹظƒط§ط± ط´ط±ط§ظٹط· ط§ط­ط³ط§ط³ ط¯ط®ط§ظ„طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط­ط§ظ„ ط§ع¯ط± ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط¨ط±ظˆط¯ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظ‡ط± ظ†ظپط³ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط­ط¯ظ‰ ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط­ظٹط§طھ ظˆ ظ†ظˆط± ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط³ظ…ط¹ ظˆ ط¨طµط± ظˆ ط³ط§ط¦ط± ط§ط¯ط±ط§ظƒظ‡ط§ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط¯ط± ط³ظ†ط®ظٹطھ ظ†ظپط³ ظ…ظپط§ط¶ ط¨ط§ ط¹ظ‚ظ„ ظ…ظپظٹط¶ ظˆ ظ…ط®ط±ط¬ ظ†ظپط³ ط§ط² ظ†ظ‚طµ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ طŒ ط¹ظ‚ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط­ط¯ظ‰ ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط­ظٹط§طھ ظˆ ظ†ظˆط± ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط³ظ…ط¹ ظˆ ط¨طµط± ظٹط§ط¨ط¯. ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظˆط±ط§ط¦ظ‡ظ… ظ…ط­ظٹط· ط±ط³ط¯ ظˆ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط، ط­ط³ظ†ظ‰ ظˆ طµظپط§طھ ط¹ظ„ظٹط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط­ط¯ظ‰ ط¹ظٹظ† ط°ط§طھ طµظ…ط¯ظ‰ ط§ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ظپظ‚ط· طھط؛ط§ظٹط± ظ…ظپظ‡ظˆظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ط، ط§ط² ط§ظپط¹ط§ظ„ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط«ط§ط¨طھ ط¯ط± ظ‡ط± ظ†ط´ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ط´ط§ظ† ط§ط±طھظ‚ط§ط، ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ط± طھط·ط§ط¨ظ‚ ظƒظˆظ†ظٹظ† ظ†طھط§ط¦ط¬ظ‰ ط¨ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯.
91 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط±ط³طھ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط¯ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط´ط¯ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط·ظˆط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط§ط،ظ†ظ‰ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ طµظ…ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ظپظ„ط³ظپظ‰ ظ…ط¹ظ„ظˆظ„ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ طھط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ طµظ…ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ط§ظپظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ط®ط³طھ ظ†ظپظ‰ ط¹ظ„طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظٹط§ ط¹ط¯ظ… ط§ط³طھ ظٹط§ ظˆط¬ظˆط¯طŒ ط¹ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط·ظ„ط§ظ† ظ…ط­ط¶ ظˆ ظ‡ظٹع† ط§ط³طھ ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ظƒظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ط§ظ„ط°ط§طھ ط§ط³طھ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ظ‰ ط،طŒ ظ†ط§ظپظ‰ ط°ط§طھ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط³طھ .
ظپظ†ط§ظ‰ طµط­ظپ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ط±ظپط¹ طھط¹ظٹظ†ط§طھ ظˆ ط§ط³ظ‚ط§ط· ط§ط¶ط§ظپط§طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظٹط³طھ ط´ط¯ظ† ط®ظ„ظ‚ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‡ط³طھظ‰ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ظ…ظˆطھ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ظپظ†ط§ظ‰ ط³ط§ظپظ„ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط·ظˆظ„ظ‰ طµط¹ظˆط¯ظ‰ ظ…ظˆطھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…طھط§ط®ط± ط§ط² ظ…ظˆطھ ط³ط§ظپظ„ ط§ط³طھ .
92 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط±ط§ ط¯ط±ط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ط±ط¯ ظ†ظٹط³طھ .
93 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± طھط´ط®طµ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ طھظپظƒط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط§ط¯ط±ط§ظƒط§طھ طھظ…ط§ظ… ظ‚ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† طھط¹ط¨ظٹط± ط¨ظ‡ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ظ†ط·ظ‚ظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط®طµظٹطµظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط¯ط§ظ† ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظ…ط²ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط§ط´طھظ† ظ†ظپط³ ظ†ط§ط·ظ‚ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ‚ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظپط³ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ طµظپ ظ†ط·ظ‚ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ†ط³ط­ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط¹ط·ط± ط¢ع¯ظٹظ† ط´ظٹط® ط¯ط± ط³ظˆظ… ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ†ظپط³ ط´ظپط§ط،:ط§ظ† ظ†ظˆط± ط§ظ„ظ†ط·ظ‚ ظƒط§ظ†ظ‡ ظپط§ط¦ط¶ ط³ط§ظ†ط­ ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ‚ظˆظ‰
ظ¾ط³ ظ„ظ…ط³ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ„ظ…ط³ظ‰ ظ†ط·ظ‚ظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظƒط°ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ‚ظˆظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط± طµظپطھ ط³ظ„ط·ط§ظ†ط´ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ظ† ظ‡ط± ظٹظƒ ط¹ظ‚ظ„ ظ…طھظ†ط²ظ„ ط§ظ†ط¯. ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط±ط¦ظٹط³ ظ‚ظˆط§ظ‰ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ط¯ط±ط§ظƒط§طھط´ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒط§ظ† ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ظ‚ظˆط§ظ‰ ظˆ ظ‡ظ… ظ…طھظ†ط²ظ„ ط§ط³طھ .
ظ„ط°ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط§ط¯ط±ط§ظƒط§طھ ط­ظˆط§ط³ ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط´ظپ ظ…ط¬ظ‡ظˆظ„ط§طھ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط¨ط§ط·ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‚ط¯ط³ ط§ظ†ظˆط§ط± ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط¹ظ‚ظˆظ„ ظˆ ط¯ظٹط§ط± ظ…ظ„ظˆظƒطھ ظ…ظپط§ط±ظ‚ط§طھ ظˆ ظ…ط±ط³ظ„ط§طھ ظˆ ط®ط²ط§ط¦ظ† ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط§ط³طھ ط³ظپط± ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپ ط­ظٹظˆط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط­ط³ظˆط³ط§طھ ط¨ط¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
ط¨ط¯ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط³ظˆط® ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‚ظٹط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ظˆ ط±ظ‡ط²ظ† ط¹ظ‚ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط­ط¯ ط­ط³ ظˆ ط­ظƒظ… ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ط­ط³ظˆط³ط§طھ ط¨ط¯ط± ظ†ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯.
94 ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ط¯ط± طµظ†ط¹طھ ظٹظƒ ع†ط§ظ‚ظˆطŒ ط¹ظ‚ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظƒط§ط± ط¨ط±ط¯ ظƒظ‡ طھظٹط؛ظ‡ ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط± ظٹظƒ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ‚طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط°ط¹ط§ظ† ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¸ط§ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ط±ط§ ط­ظٹط§طھ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ طھط¯ط¨ظٹط± ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ظٹظƒظ‰ ظ…ط°ظƒط± ظˆ ظٹظƒظ‰ ظ…ظˆظ†ط« ط¨ظ‡ ظˆظپظ‚ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ظ†ظˆطھط±ظˆظ† ظˆ ظ¾ط±طھظˆظ† ع†ظ‡ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظˆ ط¢ظ† ط¨ط¯ظٹظ† ط®ظ„ظ‚طھ ط´ع¯ظپطھ ط¬ظپطھ ظ…ظˆط§ظپظ‚ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆظ†ط¯.
95 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظٹظ‚ط¸ظ‡ ظ‚ط¯ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¹ط§ط±ظپظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ظˆط­ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظٹظƒ ط¯ظˆط±ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ‚طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظƒظ†ط¯:
ط§ط³ظ…ط§ط¦ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆظٹط´طھ ط±ط§ ظˆطµظپ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¯ط§ط، ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط²ط¨ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ…ظ‰ ط®ط§طµ ظˆ ط¯ط¹ط§ط¦ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ†ط¯.
ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپط±ط§ط®ظˆط± ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹطھ ظˆ ط´ط±ط§ط¦ط· ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظˆ ظƒط§ظ† ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط´ط®ط§طµ ظˆ ط­ط§ظ„ط§طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ظƒظˆط±ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‡ ظˆط› ظ‡ط± ط¹طµط± ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط·ظˆط±ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ط¨ط±ظˆط² ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط§ظ„ط§طھ ط§ط³طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ط³ظ… ظˆ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط°ظƒط± ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² طھط¯ط¨ط± ظˆ ط؛ظˆط± ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ طŒ ط§ط² ط¢ظٹط§طھ طŒ ظˆ طھط§ظ…ظ„ ظˆ ط¯ظ‚طھ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ طھط­ط±ظٹطµ ط¨ط¯ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط± ط°ظƒط± ظˆ ط°ط§ظƒط± ظˆ ظ…ط°ظƒظˆط± ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظ‡ظ… طŒ ط§ظ‡ظ…ظٹظٹطھ ط¨ط³ط²ط§ ط§ط³طھ . ظ…ط«ظ„ط§ ع†ظˆظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظٹظˆظ†ط³ظ‰ ظ…ط´ط±ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¬ظ„ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظٹظˆظ†ط³ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ :ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ†طھ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظƒ ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†طھ ظ…ظ† ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ†(395)
ظˆ ع†ظˆظ† ط§ظٹظˆط¨ظ‰ ظ…ط´ط±ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط§ظٹظˆط¨ظ‰ ظ†ط¯ط§ط، ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط±ط¨ ط§ظ†ظ‰ ظ…ط³ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¶ط± ظˆ ط§ظ†طھ ط§ط±ط­ظ… ط§ظ„ط±ط§ط­ظ…ظٹظ† (396) ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ظٹط§ط³ .
96 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± طھط¹ظٹط´ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ط¯طŒ ط§ط¨ظ†ط§ظ‰ ظ†ظˆط¹ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¯ظˆط± ط§ط² ط§ظ†طµط§ظپ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¹ط¶ظˆ ظپط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹظƒط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ط®ط¯ظ…طھ ظ†ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظ‡ط¯طŒ ظˆ ظƒظ„ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط´ط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظƒظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط³ (397) ط±ط§ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯.
97 ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط¯ طھط§ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¯ط± ط­ظ‚ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط³طھ ط±ط­ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ† ط®ط´ظ… ط¨ط± ظˆظ‰ ط¨ط± ط§ط«ط± ع¯ط³طھط§ط®ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆط³طھ . ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظٹط§ ظ…ظ† ط³ط¨ظ‚طھ ط±ط­ظ…طھظ‡ ط؛ط¶ط¨ظ‡ (398) ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¸ظ‡ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ظ… ط´ط±ظٹظپ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§طµظٹظ„ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ط·ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ظˆط¯.
98 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† طھط¹ظ‚ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط³ظپط±ظ‡ ظ¾ط± ظ†ط¹ظ…طھ ط±ط­ظ…طھ ط±ط­ظٹظ…ظٹظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظˆ ظˆظ‚ظپ ط®ط§طµ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظ‡ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ . ظ‚ظ„ ظƒظ„ظ‰ ظٹط¹ظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط´ط§ظƒظ„طھظ‡ (399).
ظˆ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ط¯ ظٹظ‚ظپ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط³ظپط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‚ط±ط¢ظ† ط­ط±ظˆظپ ط¢ظ† ط§ط³ط±ط§ط±طŒ ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¢ظ† ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ظƒظ„ظ… طŒ ط¢ظٹط§طھ ط¢ظ† ط®ط²ط§ط¦ظ† طŒ ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط¯ط§ط¦ظ† ط­ظƒظ… طŒ ظ…ط¯ط®ظ„ ط¢ظ† ط¨ط§ط¨ ط±ط­ظ…طھ ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… طŒ ظˆظ‚ظپ ط®ط§طµ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ظپظ‰ ط§ط­ط³ظ† طھظ‚ظˆظٹظ… طŒ ظˆط§ظ‚ظپ ط¢ظ† ط±ط­ظ…ظ† ظˆ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¢ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ .
ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ط¯ظٹظ† ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط²ط§ط، ظˆ ظ†ظپط³ ط¹ظ…ظ„ ط§ط³طھ ظˆ طµظˆط±طھ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط؛ط§ظٹط¨ ظپط¹ظ„ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط³ط± ع¯ظپطھط§ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ظ†ط¨ظ‰ ظˆ ظˆطµظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ : ظٹط³ ظˆط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظ„ط­ظƒظٹظ… طŒ ط§ظ†ط§ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ ظˆ ظ‡ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ ظˆ ط§ظ†طھ ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط§ط¨ظ‡ط§طŒ ط§ظ† ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط¯ط¯ ط¢ظٹط§طھ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظپط§ط°ط§ ظƒط§ظ† ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ ظٹظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‚ط§ط±ط، ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ط±ظ‚ (400).
ظ‚ط±ط¢ظ† ط­ظƒظٹظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظٹط§طھ ط§ظˆ ط­ظƒظ…طھ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ ط¹ط¯ط¯ ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظƒظ…طھ ط§ظ†ط¯ظˆط®طھظ‡ ط§ط³طھ ط´ظ‡ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط±.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط²ط¨ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط¹ظٹط§ط± ظˆ ظ…ظƒظٹط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ظ†ط¬ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظٹط²ط§ظ† طھظ‚ظˆظٹظ… ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط± ط§ط±ط²ط´ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ â€چ طµط­ظٹظپظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ طھط§ ع†ظ‡ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ط´ظ‡ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ . ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط¹ظ„ظٹط§طŒ ط±طھط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط§ط³طھ .
99 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ظ‰ طھظƒظٹظپ ظˆ ط¨ظ‰ ظ‚ظٹط§ط³ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط¯ط±ط³طھ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ط¯طŒ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ طµظ„ظˆظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ‚ط±ظ‡ ط¹ظٹظ† ظ…ط­ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¹ظ„طھ ظ‚ط±ظ‡ ط¹ظٹظ†ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ (401).
ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ طµظ„ظˆظ‡ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط¨ظٹظ† ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط¯ ط§ظˆط³طھ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† طµظ„ظˆظ‡ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط§ط³طھ ط°ظƒط± ط­ظ‚ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط°ط§ظƒط± ط­ظ‚ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط­ظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ط­ظ‚ ط¬ظ„ظٹط³ ط§ظˆط³طھ طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظٹط³ ط°ط§ظƒط± ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆط§ظ„ط§ ط¬ظ„ظٹط³ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ظˆطµظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ„ظ… ط§ط¹ط¨ط¯ ط±ط¨ط§ ظ„ظ… ط§ط±ظ‡ (402).
ظ¾ط³ طµظ„ظˆظ‡ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط¹ظٹط§ظ†ظ‰ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط´ظ‡ظˆط¯ ط±ظˆط­ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط±ظˆظٹطھ ط¯ط± ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ظپط±ظ‚ظ‰ . ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ظ…طµظ„ظ‰ طµط§ط­ط¨ ط¨طµط± ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ع†ظٹط² ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط² ظ…طھط¬ظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط­ظ‚ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯.
100 ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط±ط§ط±ط²ط´ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† طھط¹ظ‚ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظƒظٹط§ظ„ ظ‡ط± ع†ظٹط² ظˆ ظ…ظٹط²ط§ظ† ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ‚ظٹظ…طھ ط¢ظ† ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ط³ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ط¹ظٹط§ط± ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط³ظˆط³ط§طھ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ† ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظˆ ط¨ظ‡ طھظ…ط¯ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆط§ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظٹظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظˆط§ظ„ظ… ظˆ ظ…ط±ط§طھط¨ ط³ظٹط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ‚ظˆظپ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ طھظˆظ‚ظپ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط¹ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ظ…طھطµظپ ط¨ظ‡ طµظپط§طھ ظƒظ…ط§ظ„ظٹظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ طھط³ظ„ط· ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط§ظ„ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ ظƒظ‡ ط­ظٹط§طھ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظˆ ط¬ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط°ط§ظ† ط§ظˆ ظƒظ‡ ط§ط°ط§ظ† ظپط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط§طھطµط§ظپ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط§ط¦ظ†ط§طھ طھطµط±ظپ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط±ط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظƒط§ط± ط®ط¯ط§ط¦ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .

 

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation