بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شیخ محمدحسین زاهد (ره), حمید رضا جعفرى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ (ط±ظ‡ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     shaikh_zaahed_jaafari_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ (ط±ظ‡ ) - غ± -
     shaikh_zaahed_jaafari_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ (ط±ظ‡ ) - غ² -
     shaikh_zaahed_jaafari_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ (ط±ظ‡ ) - غ³ -
 

 

 
 

ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ (ط±ظ‡)

ط­ظ…ظٹط¯ ط±ط¶ط§ ط¬ط¹ظپط±ظ‰

- غ³ -


ط¶ظ…ط§ط¦ظ… 
1 . ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ ((ط§ط¨ظ† ط¨ط§ط¨ظˆظٹظ‡ ))ط›  
ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ط¨ظ† ط¨ط§ط¨ظˆظٹظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ط³ط§ظ„ 306 ظ‚ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ‚ظ… ظ…طھظˆظ„ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¯ط± ط³ظ†ظٹظ† ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ¾ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ… ظƒظ… ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظˆ طھط±ظ‚ظ‰ ط±ط§ ط·ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ط±ظƒظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ ط¯ظٹظ„ظ…ظ‰ ط§ط² ظ‚ظ… ظ‡ط¬ط±طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظ‰ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ط¯. ط±ظپطھظ‡ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‰ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظٹط¹طµط± (ط¹ط¬ ) ط¨ط±ظƒطھ ظˆ ط¬ظˆط¯ ط´ظٹط® ظپط±ط§ع¯ظٹط± ظˆ ط´ظ‡ط±طھط´ ط¹ط§ظ„ظ… ع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظ‡ 300 ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ط¬ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظˆظپطھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ظٹظپظ…ظ† ظ„ط§ ظٹط­ط¶ط±ظ‡ ط§ظ„ظپظ‚ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط¹ظ…ط±ظ‰ طھظ„ط§ط´ ط¯ط± ط§ط´ط§ط¹ظ‡ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ طŒ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط³ط§ظ„ 381 ظ‚ ط¯ط± ط³ظ† 75 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھ ط­ظ‚ ط±ط§ ظ„ط¨ظٹظƒ ع¯ظپطھ . ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ط³ ط§ط² طھط´ظٹط­ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ…ط±ظ‚ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط­ط³ظ†ظ‰ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯.
2 - ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط´ط§ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط›  
ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1292 ظ‚ ط¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط¢ط¨ط§ط¯ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظپظ‚ط§ظ‡طھ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ظ¾ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط±طµظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯. ظ¾ط¯ط±ط´ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¬ظˆط§ط¯ ط¨ظٹط¯ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ظپظ‚ظٹظ‡ظ‰ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨طھط¯ط§ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط¯ط±ط³ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯طھط±طŒ ط´ظٹط® ط§ط­ظ…ط¯ ظ…ط¬طھظ‡ط¯ ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1304 ظ‚ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¨ظ‡ طھظ‡ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¯ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط­ط³ظ† ط¢ط´طھظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ط­ظƒظٹظ… ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ط³ظ† ط¬ظ„ظˆظ‡ ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² 11 ط³ط§ظ„ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯. ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ طھظˆظ‚ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ طھط¯ط±ظٹط³ â€چ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ط§ط¯ط±طŒ ظƒط±ط³ظ‰ طھط¯ط±ظٹط³ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… طھظ‡ط±ط§ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظˆط±ظˆط¯ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† طŒ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظ‡ط±ط§ظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط¯ط± ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ط´ط§ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظپط¹ظ„ظ‰ ط³ط§ظƒظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ 17 ط³ط§ظ„ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ‚ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظ…ط¬ط¯ط¯ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² 7 ط³ط§ظ„ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط± ظ‚ظ… ط¨ظ‡ طھظ‡ط±ط§ظ† ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ¾ط³ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ظ‡ظپطھ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1328 ط±ظˆط­ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ظƒظˆطھ ط§ط¹ظ„ظ‰ ظ¾ط±ظˆط§ط² ظƒط±ط¯.
ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆ ط¨ط§ طھط´ظٹط¹ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ظ†ظپط± ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط¯ط± ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¨ط±ظ‡ ط´ظٹط® ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپطھط­ ط±ط§ط²ظ‰ ط¯ظپظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
3 - ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ طŒ((ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡))
ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1246 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط´ظ…ط³ظ‰ ط¯ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ظ…طھظˆظ„ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…طµط·ظپظ‰ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ط± ط¹طµط± ط®ظˆظٹط´ ط¨ظˆط¯.
ط³ظٹط¯ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ط¯ط± 16 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¹ط§ط²ظ… ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ط² ظ…ط­ط¶ط± ط¯ط±ط³ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³ط§طھظٹط¯ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ طھظ‚ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ظˆ ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‡ظˆط´ ظˆ ط°ظƒط§ظˆطھ ط¯ط± ط³ظ† 25 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ط§ط² ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط¨ط§ط±ط² ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط±ظˆط­ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¸ظ„ظ… ط³طھظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯. ط§ط² ظ…ط¨ط§ط±ط²ط§طھ ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… طŒ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ط§ظ†ع¯ظ„ظٹط³ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط§ظˆظ„ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ط­ط¶ظˆط± ظپط¹ط§ظ„ ط¯ط± ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ 1920 ط¹ط±ط§ظ‚ طŒ طھظ„ط§ط´ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ„ظ‰ ط´ط¯ظ† طµظ†ط¹طھ ظ†ظپطھ طŒ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط®ط·ط± ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ط¯ظˆظ„طھ ط؛ط§طµط¨ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظˆ ط¨ط±ظ¾ط§ظٹظ‰ طھط¸ط§ظ‡ط±ط§طھ ط¨ط§ط´ظƒظˆظ‡ ط¨ط± ط¶ط¯ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ 1326 ظˆ 1327
ط®ط·ط± ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ط¬طھظ‡ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±عکظٹظ… ط³طھظ… ط´ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ط¹ط« ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1334 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط´ظ…ط³ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹظˆط³طھظ† ط¨ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ((ط³ظ†طھظˆ)) ظ…ط´ظƒظ„ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ†ط´ظˆط¯طŒ طھط±طھظٹط¨ظ‰ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¯ط± ط¯ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط± طھط±ظˆط± ط±ط²ظ… ط¢ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظˆ ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط± ط¯ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ظ‰ ظ…ط­ظƒظˆظ… ط¨ظ‡ ط§ط¹ط¯ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظٹظƒ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹطھ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ط§ط² ط§ط¹ط¯ط§ظ…ط´ طµط±ظپ ظ†ط¸ط± ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط¹ظ…ط±ظ‰ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط¹طھظ„ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±23 ط§ط³ظپظ†ط¯ 1340 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط´ظ…ط³ظ‰ ط¯ط§ط± ظپط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظˆط¯ط§ط¹ ع¯ظپطھ طŒ ظ¾ظٹظƒط±ط´ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† طھط§ ط­ط±ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… طھط´ظٹط¹ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ظٹظ† ظ…ط²ط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
4 - ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ظ„ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ ((ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡))ط›  
ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ…ط¯ط±ط³ظٹظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ طھظ‡ط±ط§ظ† ظˆ ط§ط² ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط§ط¦ط±ظ‰ ظ…ط³ظٹط­ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹط¯. ط¯ط±ظˆط³ â€چ ط­ظˆط²ظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ط´ط±ظˆط¹ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط·ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ظˆ ط³ط·ط­ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ‚ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط¯ط±ط³ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط§ط¦ط±ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط§ط±ط¬ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ طھظ‡ط±ط§ظ† ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ طھط±ط¨ظٹطھ ظˆ طھظ‡ط°ظٹط¨ ظ†ظپظˆط³ ظ…ط³طھط¹ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط§ط¬ ط¢ظ‚ط§ ظ…ط±طھط¶ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط¬طھط¨ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ظ‡ ظ¾ط¯ط± ط±ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
5 - ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… ط­ظ‚ ط´ظ†ط§ط³ ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط›  
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1338 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط¯ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹط¯ ط¯ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ط¯ط±ظˆط³ ط­ظˆط²ظˆظ‰ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† : ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط­ط§ط¦ط±ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ظ…ظپط³ط±طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط·ط§ظ‡ط± طھظ†ظƒط§ط¨ظ†ظ‰ طŒ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ طŒ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط¶ط§ طھظ†ظƒط§ط¨ظ†ظ‰ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§طھظ…ط§ظ… ط¯ط±ظˆط³ ط³ط·ط­ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1358 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ‚ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± : ط¬ط§ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط¯ط±ط³ ط­ط¶ط±ط§طھ ط¢ظٹط§طھ ط­ط¬طھ طŒ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ طھظ‚ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط³ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظپظˆطھ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ 1372 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ طŒ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ ط¨ظ†ط§ط¨ط± ظˆطµظٹطھ ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ‚ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† طھظ‚ط§ط¶ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط­ط§ط¬ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… ط­ظ‚ ط´ظ†ط§ط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ ط§ظ†طھطµط§ط¨ ظˆ ط§ط¹ط²ط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ط­ط³ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰ طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ طھظ‡ط±ط§ظ† ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط¯ط± طھط±ط¨ظٹطھ ظˆ طھظ‡ط°ظٹط¨ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط§ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط­طھظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط­ط§ط¶ط± ظƒظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ…ظ‡ظ… ط؛ط§ظپظ„ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
6 - ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط­ط§ط¦ط±ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ظ…ظپط³ط±ط›  
ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط³ط§ط®طھ ظƒط±ط³ظ‰ ط¯ط±ط³ طھظپط³ظٹط± ط·ط±ط§ط² ط§ظˆظ„ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ ط¨ط§ط²ط§ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط²ظ‡ط¯ ظˆ ظˆط±ط¹ ط§ط¨ظˆط°ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط·ظ„ط§ط¨ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…طھط¯ظٹظ† ظˆ طھط¬ط§ط± ط§ط² ط¯ط±ط³ â€چ طھظپط³ظٹط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† طھظپط³ظٹط± ط´ط±ظٹظپ ظ…ظ‚طھظ†ظٹط§طھ ط§ظ„ط¯ط± ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط¹ظ…ط±ظ‰ طھظ„ط§ط´ ط¯ط± ع¯ط³طھط±ط´ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظ†ظپظˆط³ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1362 ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط¯ط§ط± ظپط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظˆط¯ط§ط¹ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² طھط´ظٹظٹط¹ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¨ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ ظ…ط¯ظپظˆظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
7 - ظپط±ط® ط®ط§ظ† ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ ط›  
ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ط؛ظپط§ط±ظ‰ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ظپط±ط® ط®ط§ظ† ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ط¬ط§ظ„ ط¯ظˆط±ظ‡ ظ‚ط§ط¬ط§ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆط§ظٹظ„ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ¾ظٹط´ ط®ط¯ظ…طھ ظپطھط­ط¹ظ„ظٹط´ط§ظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ط¨ط§ط± ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط´ط¯ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¨ط±ظˆط² ظ„ظٹط§ظ‚طھ ظƒظ… ظƒظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط³ظپط§ط±طھ ظˆ ظˆط²ط§ط±طھ ط±ط³ظٹط¯.
ط§ظˆ ط§ط² ط·ط§ظٹظپظ‡ ط؛ظپط§ط±ظٹظ‡ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ط¨ط§ط°ط± ط؛ظپط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ظپط±ط® ط¢ط¨ط§ط¯ ظƒط§ط´ط§ظ† ظ…طھظˆظ„ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ط² ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط´ط§ط¹ظ‡ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ظ†ط´ط± ط¢ط«ط§ط± طھظ…ط¯ظ† ظ…ط؛ط±ط¨ ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯.
ط§ط² ظپط±ط® ط®ط§ظ† ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط´ط§ظ† ظˆ طھظ‡ط±ط§ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ظ‡ ع†ط§ظ„ ظ…ظٹط¯ط§ظ†ع†ظ‡ط§ط± ط±ط§ظ‡ ط³ظٹط±ظˆط³ ظپط¹ظ„ظ‰ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط³ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ط³ظٹط±ظˆط³ ط±ط§ ط§ط­ط¯ط§ط« ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط±ط§ ط®ط±ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ظ…ط³ط¬ط¯ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظپظˆطھ ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ„ طŒ ظ…ط³ط¬ط¯ ط±ط§ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط± ط§ط«ط± ط±ط·ظˆط¨طھ ط²ظٹط§ط¯ ظˆ ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† طھطµظ…ظٹظ… ط¨ظ‡ ط®ط±ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ طھظˆط³ط¹ظ‡ ط¢ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط¨ طھظƒظ„ظٹظپ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط´ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ†ط¯طŒ ظ…ط³ط¬ط¯ طھط§ ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظˆط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط­ط¯ط§ظƒط«ط± 10 ط§ظ„ظ‰ 15 ط³ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ط®ظٹظ„ظ‰ ظƒظ… ط§ط³طھ ظ…ط³ط¬ط¯ظ‰ ط¨ط³ط§ط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ط¹ظ…ط± ظƒظ†ط¯. ط­ط³ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ ط®ط±ط§ط¨ ظˆ ظ…ط³ط¬ط¯ ظپط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ†ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ ط¨ط§ط²ط§ط± طھظ‡ط±ط§ظ†
ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظƒطھظٹط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھع¯ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظ‡ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ظ‚ط¯ظٹظ… ظ‚ط³ظ…طھ ط§طµظ„ظ‰ ظˆ ظ‚ط¯ظٹظ… ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط§ط² ظ‚ط±ظ† 9 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط±ظˆظ†ظ‚ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط¯ظٹظ† ظ„ط­ط§ط¸ طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ ط¨ط§ط²ط§ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ظ‡ظ… ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ط¯ط± ظ‚ط±ظ† 9 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ط¯ط§ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ„ظƒظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط­ط§ط¶ط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط«ط±ظ‰ ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ طھط± ط§ط² ظ‚ط±ظ† 13 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط§ظ…ط±ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† طھظ‡ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط¨ظ†ط§ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ طھط¬ط¯ظٹط¯ ظˆ طھظˆط³ط¹ظ‡ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ…ط³ط¬ط¯ ظپط¹ظ„ظ‰ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± طµط­ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¯ظˆ ط§ظٹظˆط§ظ† ط¹ط¸ظٹظ… ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ ظ‚ط§ط¬ط§ط±ظٹظ‡ ظ‚ط±ظ† 13 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ظˆ ط´ط¨ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¶ظ„ط¹ ط¬ظ†ظˆط¨ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ظ‚ط³ظ…طھ ط´ظ…ط§ظ„ظ‰ ظٹظƒ ط´ط¨ط³طھط§ظ† ط¯ط± ط²ظٹط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظٹظƒظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط­ط¯ط§ط« ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط±ط¨ ط§طµظ„ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¯ط± ط¶ظ„ط¹ ط؛ط±ط¨ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ع†ط§ط± ط³ظˆظ‚ ط¨ط²ط±ع¯ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ع¯ظˆط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ظ„ ط´ط±ظ‚ظ‰ ظˆ ط¬ظ†ظˆط¨ ط´ط±ظ‚ظ‰ ط¯ط± ظپط±ط¹ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯.
ط¯ط± ط¶ظ„ط¹ ط´ط±ظ‚ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ‡ظ… طŒ ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆ ط´ط¨ط³طھط§ظ† ع†ظ‡ظ„ ط³طھظˆظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ع†ظ‡ظ„ ط³طھظˆظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .

 

  

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation