بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شفابخش و مشکل گشا, قطب الدین سعید بن هبة الله راوندى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     shafaabakhsh_moshkelgoshaa_raavandi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ - غ± -
     shafaabakhsh_moshkelgoshaa_raavandi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ - غ² -
     shafaabakhsh_moshkelgoshaa_raavandi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ - غ³ -
     shafaabakhsh_moshkelgoshaa_raavandi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ - غ´ -
     shafaabakhsh_moshkelgoshaa_raavandi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ - غµ -
     shafaabakhsh_moshkelgoshaa_raavandi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ - غ¶ -
     shafaabakhsh_moshkelgoshaa_raavandi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ - غ· -
     shafaabakhsh_moshkelgoshaa_raavandi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ - غ¸ -
     shafaabakhsh_moshkelgoshaa_raavandi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ - غ¹ -
     shafaabakhsh_moshkelgoshaa_raavandi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ - غ±غ° -
     shafaabakhsh_moshkelgoshaa_raavandi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ - غ±غ± -
 

 

 
 

ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§

ظ‚ط·ط¨ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ظ‡ط¨ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ظˆظ†ط¯ظ‰

- غµ -


ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ظ‡ط± ط±ظˆط² طµط¯ ط¨ط§ط±ظ„ظژط§ ط¥ظگظ„ظژظ‡ظژ ط¥ظگظ„ظ‘ظژط§ ط§ظ„ظ‘ظژظ„ظ‡ظڈ ط§ظ„ظ’ظ…ظژظ„ظگظƒظڈ ط§ظ„ظ’ط­ظژظ‚ظ‘ظڈ ط§ظ„ظ’ظ…ظڈط¨ظگظٹظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظپظ‚ط± ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظˆط­ط´طھ (ظˆ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ) ظ‚ط¨ط± ط§ظ†ط³ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¬ظ„ط¨ ط؛ظ†ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظƒظˆط¨ط¯.
289 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ط±ط¯ ط¯ط±ظˆط؛ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
290 - ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھ :
ظ…ظ† ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†طھ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
291 - ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط±ظٹط§ط، ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ† ط§ط³طھ .
292 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ظˆط±ط§ط، ع¯ظپطھ :
ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ع¯ظپطھظ… : ظ…ط¤ ظ…ظ† ط²ظ†ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ع¯ط§ظ‡ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ع¯ظپطھظ… : ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¯ط²ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ع¯ط§ظ‡ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ع¯ظپطھظ… ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ظ…ظˆظ…ظ† ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ‡ طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¥ظگظ†ظ‘ظژظ…ط§ ظٹظژظپظ’طھظژط±ظگظٹ ط§ظ„ظ’ظƒظژط°ظگط¨ظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظگظٹظ†ظژ ظ„ط§ ظٹظڈط¤ظ’ظ…ظگظ†ظڈظˆظ† طھظ†ظ‡ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ظˆط؛ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.(28)
293 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط؛ظ…ظ‡ط§طŒ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¯ظ„ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط±ط¶ظ‡ط§ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ طھظ† ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط±ط§ ط­ط²ظ† ظˆ ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ‘ظژ ط¥ظگظ†ظ‘ظگظٹ ط£ظژط³ظ’ط£ظژظ„ظڈظƒظژ ظٹظژط§ ظ…ظڈظپظژط¬ظ‘ظگط±ظژ ط§ظ„ظ’ط£ظژظ†ظ’ظ‡ظژط§ط±ظگ ظˆظژ ظ…ظڈط·ظ’ط¹ظگظ…ظژ ط§ظ„ط«ظ‘ظگظ…ظژط§ط±ظگ ظٹظژط§ ظ…ظژظ†ظ’ طھظڈط³ظژط¨ظ‘ظگط­ظڈ ظ„ظژظ‡ظڈ ط¸ظڈظ„ظ’ظ…ظژط©ظڈ ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظٹظ’ظ„ظگ ظˆظژ ط¶ظژظˆظ’ط،ظڈ ط§ظ„ظ†ظ‘ظژظ‡ظژط§ط±ظگ ظˆظژ ظ…ظژط§ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ط§ظ„ظ’ط£ظژط±ظ’ط¶ظگ ظˆظژ ظ‚ظژط¹ظ’ط±ظگ ط§ظ„ظ’ط¨ظگط­ظژط§ط±ظگ ط§ظپظ’طھظژط­ظ’ ظ„ظژظ†ظژط§ ظپظگظٹ ظ‡ظژط°ظگظ‡ظگ ط§ظ„ط³ظ‘ظژط§ط¹ظژط©ظگ ظˆظژ ط³ظژظ‡ظ‘ظگظ„ظ’ ظ„ظژظ†ظژط§ طµظژط§ظ„ظگط­ظژ ط§ظ„ظ’ط£ظژط³ظ’ط¨ظژط§ط¨ظگ ظˆظژ ظٹظژط³ظ‘ظگط±ظ’ ظ„ظژظ†ظژط§ ط§ظ„طھظ‘ظژظˆظ’ط¨ظژط©ظژ ظٹظژط§ طھظژظˆظ‘ظژط§ط¨ظڈ ظˆظژ طµظژظ„ظ‘ظگ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ظ…ظڈط­ظژظ…ظ‘ظژط¯ظچ ظˆظژ ط¢ظ„ظگظ‡ظگ ظٹظژط§ ط³ظژظ…ظگظٹط¹ظڈ ظٹظژط§ ظˆظژظ‡ظ‘ظژط§ط¨
294 - ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط±ظˆظٹط´ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط±ظˆظٹط´ ط´ظˆط¯.
295 - ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ظ„ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯:
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ع¯ط± ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طں!
296 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‰ ط¨ط®طھ ظˆ ظ†طµظٹط¨ ط¨ط±ط§ظٹظ… ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط®ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ (ظˆ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط³طھط¯ط´ ) ط¨ط±ظƒطھظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط¬ط² ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظٹط± ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ظ†ط´ظˆ ظˆ ظ†ظ…ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ (ظˆ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط³طھط¯) ظ…ظƒظ†ظٹط¯.
297 - ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
(ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ) ط¨ط± ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ع¯ط°ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط± (ظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ) ع¯ط°ط±ط§ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯.
298 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط± ظ‚ظ„ط¨ ط­ط²ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯.
299 - ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯:
ط®ط¯ط§ ظƒط¬ط§ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ط²ط¯ ط´ظƒط³طھظ‡ ط¯ظ„ط§ظ† .
300 - ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط؛ظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط³طھظ† ط³ط± ط¨ط§ ط³ط¯ط± ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯.
301 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆظ‚طھظ‰ ط؛ظ…ظ‡ط§ ط¨ط± طھظˆ ط´ظˆط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ظژط§ ط­ظژظˆظ’ظ„ظژ ظˆظژ ظ„ظژط§ ظ‚ظڈظˆظ‘ظژط©ظژ ط¥ظگظ„ظ‘ظژط§ ط¨ظگط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ ط¨ع¯ظˆ.
302 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط؛ظ…ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظٹط§ظپطھ ظˆ ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ع†ظٹط³طھ طŒ ط³ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط´ظˆظٹط¯.
303 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط؛ظ… طŒ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.
304 - ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ظٹع† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط³ط±ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ع†ظˆظ† ط³ط±ظ…ظ‡ ط­ط²ظ† (ط؛ظ… ظ¾ظٹط¯ط§ ط¯ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ) ظ†ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
305 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ط§ط² ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‡ظ„طھظ‰ ظٹط§ط¨ظ… طھط§ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ظ… طŒ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ظ… .
306 - ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆظ‚طھظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ طھط§ ط¬ط¨ط±ط§ظ†ط´ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط²ظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظƒظ†ط¯
307 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط³ظ‡ ع†ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط´ظˆط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ظٹط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط±ط¶ط§ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط¶ط§طŒ ظˆ طµط¨ط± ط¨ط± ط¨ظ„ط§طŒ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط³ط®طھظ‰ ظˆ ط±ظپط§ظ‡ .
308 - ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯:
ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظٹط¯ ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ ط­ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‚ط§ظٹط´ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظپظ†ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط§ط´ â€چ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ (ط¬ط§ظ† ط§ظˆ) ط§ط² ط¬ط§ظ† ظ¾ظ†ط§ظ‡ط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
309 - ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط±ط¯ظ‰ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . (ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.)
310 - ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظپط³ ع¯ظٹط± ط´ط¯ظ† (ط¢ط¨ظ‰ ) ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ظ„ظˆع¯ظٹط± ط´ط¯ظ† (ظ†ط§ظ†ظ‰ ) ط§ط³طھ .
311 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط§ط¬ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط§ط³طھظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
312 - ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط² ع†ظ‡ط§ط± ع†ظٹط² ط¨ط¯طھط§ظ† ظ†ظٹط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ط§ط± ع†ظٹط² ظ…ظپظٹط¯ ط§ط³طھ :
ط²ظƒط§ظ… ط±ط§ ط¨ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ† ط§ط² ط¬ط°ط§ظ… ط§ط³طھ .
ظˆ ط¯ظ…ظ„ ط±ط§ ط¨ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ† ط§ط² ظ¾ظٹط³ظ‰ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ‚ظ‰ ظˆ ط¯ط±ط¯ ع†ط´ظ… ط±ط§ ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ† ط§ط² ظƒظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ظˆ ط³ط±ظپظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ† ط§ط² ظپظ„ط¬ ط§ط³طھ .
313 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط³ط±ط´ ط±ع¯ظ‰ ط§ط² ط¬ط°ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط²ظƒط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯ طھط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط°ظˆط¨ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ع†ظˆظ† ظƒط³ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظٹط§ظپطھ ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ط¯ط´ ظˆ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط´ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط´ ظƒظ†ط¯.
314 - ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط³ط®طھظ‰ ظˆ ظپط´ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظ…ط±ع¯ ظ†ظƒظ†ط¯.
315 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظ…ط±ع¯ ظ†ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط±ط§ط³ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ط¯ظ† ظˆ ط¯ظٹط¯ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط³ط®طھ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ط² ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ…ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط±ط´ ط¯ط±ط§ط² ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظˆظٹط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط±ظˆط²ظٹط´ ظƒظ†ط¯.
316 - ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¹ظ…ط± ظ…ظˆظ…ظ† ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ†طھظˆط§ظ† ع¯ط°ط§ط±ط¯ط› ط¨ط§ ط¢ظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
317 - ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ((ظˆظژ ظ„ط§ طھظژظ†ظ’ط³ظژ ظ†ظژطµظگظٹط¨ظژظƒظژ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ط¯ظ‘ظڈظ†ظ’ظٹط§(29) ظˆظ†طµظٹط¨طھ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ…ظƒظ† .)) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆ ظˆ ظپط±طµطھ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ط´ط§ط· ظˆ ط«ط±ظˆطھطھ ط±ط§ ط§ط² ظٹط§ط¯ ظ…ط¨ط± ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¬ظˆظٹظ‰ .
318 - ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯:
ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظƒط§ط± ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظٹظƒظˆط³طھ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ع†ظٹط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ‚طµط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظٹط´ ظپط§ط±ط؛ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹط± ط¨ط±ظ¾ط§ ظˆ ظ¾ط§ط¨ط± ط¬ط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ (ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ) ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظˆ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
319 - ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ط±ظ‡ظ… ظˆ ط¯ظٹظ†ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ط¬ط§ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط²طھط± ط§ط² ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط±ط¢ظٹط¯.
320 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ظ‡ ط¨ط³طھط± ط±ظپطھظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط±ظˆظ†طھ ع†ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ع†ظ‡ ظƒط³ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ظƒظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ .
321 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ط§ط³ ظ‡ط± ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§ ط±ط¶ط§ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ظ†ط¯ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
322 - ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظٹظˆط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆط­ظ‰ ظƒط±ط¯: ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ„ط§ع¯ظٹط± ط´ط¯ظ‰ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ع†ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‰ طں
ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ط²ط¯ ظپط±ط¹ظˆظ† ط±ظپطھظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ ع†ط§ظ¾ظ„ظˆط³ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ .
323 - ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظٹظˆط³ظپ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ع†ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظˆط®طھظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظ„ط§ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظٹظˆط³ظپ ط±ط³ظٹط¯ط› ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ع†ط§ط± ط´ط¯طŒ ط­ظƒظ…طھ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں ع¯ظپطھ : ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¨ظ„ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظٹظˆط³ظپ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ‡ط± ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظ„ط§ظٹظ‚ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ .
324 - ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ع¯ظپطھ :
ظٹظˆط³ظپ ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ظˆ ط²ظ„ظٹط®ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط§ظ„ط؛ ط´ط¯ ظˆ ط²ظ„ظٹط®ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ظ…ط¬ظˆظٹظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ظ…ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط®ط¨ط± ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھظ‰ ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ط¢ع¯ط§ظ‡ طھط± ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط²ظ„ظٹط®ط§ ظ‡ظپطھ ط³ط§ظ„ ط³ط±ظ¾ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھظƒط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ظٹظˆط³ظپ ط³ط± ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ… ظ¾ط±ظˆط¯ط±ع¯ط§ط±ط´ ع¯ظˆط´ظ‡ ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ .
ط±ظˆط²ظ‰ ط²ظ„ظٹط®ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ع†ط´ظ… ط¨ع¯ط´ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ†ع¯ط±.
ع¯ظپطھ : ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ… ظƒظˆط± ط´ظˆظ… .
-: ع†ظ‚ط¯ط± ع†ط´ظ…ط§ظ†طھ ط²ظٹط¨ط§ط³طھ !
-: ع†ط´ظ…ط§ظ†ظ… ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¹ط¶ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ط§ط² طµظˆط±طھظ… ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ†ط¯.
-: ع†ظ‡ ط®ظˆط´ط¨ظˆظٹظ‰ !
-: ط§ع¯ط± ظ…ط±ط§ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ظ… ط¨ط¨ظˆط¦ظ‰ طŒ ط§ط² ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط²ظ‰ .
-: ع†ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ طں
-: ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… .
-: ط¨ط±ط®ظٹط² ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط³طھط± ظ¾ط±ظ†ظٹط§ظ† طŒ ظƒط§ظ…ظ… ط±ط§ ط±ظˆط§ ظƒظ† .
-: ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… ظ†طµظٹط¨ ط¨ظ‡ط´طھظ… ط§ط² ط¯ط³طھ ط¨ط±ظˆط¯.
-: طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ظ… .
-: ع†ظ‡ ط¨ط§ظƒ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
325 - ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط±ظˆط²ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ط²ط¯ ط±ط´ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط³ط²ط§ظ‰ ط§ظˆط³طھ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط¯طŒ ط¢ظ…ط¯. ظ‡ط§ط±ظˆظ† ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ… .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظƒظ† ظƒظ‡ طµظ„ط§ط­ طھظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ . ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ط² ظ¾ط¯ط±ظ… ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ†ط´ طŒ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط´ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ†ط¯ظ‡ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط§ظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ ط±ط§ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط¹ظ…ط±ط´ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ط±ط§ ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط±ط´ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط¯ط±طھ ط´ظ†ظٹط¯ظ‰ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ .
ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ط´ ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
326 - ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط¹ظ…ط± ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
327 - ط­ظ†ط§ظ† ط¨ظ† ط³ط¯ظٹط±طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط´ظ†ظˆط¯ ط¨ط§ط¯طŒ ع¯ظپطھ :
ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ((ظ…ظٹط³ط±)) ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط®ظ† ط§ط² طµظ„ظ‡ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظٹط³ط±طŒ ظ†ظ‡ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ظˆ ط¯ظˆ ط¨ط§ط± ظˆ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط§ط¬ظ„ طھظˆ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط¬ظ„ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆظٹط´ط§ظ†طھ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ظ¾ط³ â€چ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ . ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¹ظ…ط±طھ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طھ ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒظ† .
328 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ‡ظٹع† ظ†ط§ط±ظˆط§ ظˆ ط²ط´طھظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ظ…ط±ط§ طھظˆط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طھ ظƒط³ظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط±ظ… .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒظ† . ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ط®ط´ظˆط¯ظ†طھ ظ‡ط³طھ .
ظ…ط±ط¯ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ . ظˆ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط§ط´ ظ…ط§ط¯ط±ط´ â€چ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
329 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‰ ط¨ط³ط§ ظ…ط±ط¯ ط¯ط± ط­ظٹط§طھ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طŒ ط¹ط§ظ‚ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظٹط´ط§ظ† ظƒظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¶ط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط± ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ظˆط¯. ظˆ ط¨ط³ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظٹط§طھ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¯ط± ط­ظ‚ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ط±ط¯ظ†ط¯ ظ‚ط±ط¶ط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ط±ط§ظ‡ ط®ظٹط±ظ‰ ط¨ط¯ظٹط´ط§ظ† ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ط¹ط§ظ‚ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ظˆط¯.
330 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط­ط³ط§ط¨ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ط§ ط¢ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ط±ط§ ط¯ط±ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ظ…ط±ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ط´ط¨ ط؛ط¶ط¨ ظ¾ط±ظˆط¯ع¯ط§ط± ط±ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
331 - ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط±ط§ط²ظ‰ ط¹ظ…ط± ظˆ ظپط±ط§ط®ظ‰ ط±ظˆط²ظٹط´ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§ط³طھ . ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ط¯.
332 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظˆ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط­ط³ط§ط¨ ط±ط§ ط¢ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظگظٹظ†ظژ ظٹظژطµظگظ„ظڈظˆظ†ظژ ظ…ط§ ط£ظژظ…ظژط±ظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظڈ ط¨ظگظ‡ظگ ط£ظژظ†ظ’ ظٹظڈظˆطµظژظ„ظژ ظˆظژ ظٹظژط®ظ’ط´ظژظˆظ’ظ†ظژ ط±ظژط¨ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظˆظژ ظٹظژط®ط§ظپظڈظˆظ†ظژ ط³ظڈظˆط،ظژ ط§ظ„ظ’ط­ظگط³ط§ط¨ظگ (30) ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط±ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ†ط´ â€چ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ط®طھظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ( ط§ظٹظ† ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظ‰ ط³طھظˆط¯ظ‡ ط¢ط®ط±طھ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ .)
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ظƒظ†ظٹط¯ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
333 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط³ظ‡ ع†ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط§ط´طھظ† ط«ظˆط§ط¨ ط§ط®ط±ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ط³طھ .)
ط­ط¬ طŒ ظپظ‚ط± ط±ط§ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ طŒ ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯.
ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ظ‰ طŒ ط¹ظ…ط± ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
334 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط±ط§ط³طھع¯ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ط¹ظ…ظ„ط´ ظ¾ط§ظƒ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظ†ظٹط´طھ ظ†ظٹظƒظˆ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¹ظ…ط±ط´ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ط§ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط®ظˆط´ط±ظپطھط§ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط±ظˆط²ظٹط´ â€چ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯.
335 - ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯
ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ‰ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ط¨ط§ ظ‡ط´طھ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡ :
ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ طŒ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… )طŒ ط³ظ†طھ ط±ط§طŒ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ طŒ ظ‚ظˆطھ ظˆ ط؛ط°ط§ ط±ط§طŒ ظˆ ظ†ظپط³ طŒ ط´ظ‡ظˆطھ ط±ط§طŒ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† طŒ ظ…ط¹طµظٹطھ ط±ط§طŒ ظˆ ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ط¨ط§ظ† طŒ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ط¯ط§ط´طھ ظƒط±ط¯ط§ط± ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ط±ط§طŒ ظˆ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط±ظˆط­ ط±ط§ طھظˆ ظ‚ط¨ط±طŒ ط¬ط³ط¯ ط±ط§ط› ظ…ظ† ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط±ظ… ظˆ ط¬ظ…ظ„ع¯ظ‰ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ†ط¯.
336 - ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¢ط¯ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ط®طھ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆط­ط´طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ طھط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط§ط¦ظٹظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ظƒط§ظٹطھ ط¨ط±ط¯.
ع¯ظپطھ : ع†ظˆط¨ظ‰ ط§ط² ط¨ط§ط¯ط§ظ… طھظ„ط® ط¨ط¨ط± ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ط§طھ ط¨ع†ط³ط¨ط§ظ† .
ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظˆط­ط´طھ ط§ط² ط§ظˆ ط±ظپطھ .
337 - ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ ط³ظپط±ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط¹طµط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¨ط§ط¯ط§ظ… طھظ„ط® ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ‡ط§ ظˆظژ ظ„ظژظ…ظ‘ظژط§ طھظژظˆظژط¬ظ‘ظژظ‡ظژ طھظگظ„ظ’ظ‚ظژط§ط،ظژ ظ…ظژط¯ظ’ظٹظژظ†ظژ ظ‚ظژط§ظ„ظژ ط¹ظژط³ظ‰ظژ ط±ظژط¨ظ‰ظ‘ظگ ط£ظژظ† ظٹظژظ‡ظ’ط¯ظگظٹظژظ†ظ‰ظگ ط³ظژظˆظژط§ط،ظژ ط§ظ„ط³ظ‘ظژط¨ظگظٹظ„ظگ(22)
ظˆظژ ظ„ظژظ…ظ‘ظژط§ ظˆظژط±ظژط¯ظژ ظ…ظژط§ط،ظژ ظ…ظژط¯ظ’ظٹظژظ†ظژ ظˆظژط¬ظژط¯ظژ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظ‡ظگ ط£ظڈظ…ظ‘ظژط©ظ‹ ظ…ظ‘ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ†ظ‘ظژط§ط³ظگ ظٹظژط³ظ’ظ‚ظڈظˆظ†ظژ ظˆظژ ظˆظژط¬ظژط¯ظژ ظ…ظگظ† ط¯ظڈظˆظ†ظگظ‡ظگظ…ظڈ ط§ظ…ظ’ط±ظژط£ظژطھظژظٹظ†ظ’ظگ طھظژط°ظڈظˆط¯ظژط§ظ†ظگ ظ‚ظژط§ظ„ظژ ظ…ظژط§ ط®ظژط·ظ’ط¨ظڈظƒظڈظ…ظژط§ ظ‚ظژط§ظ„ظژطھظژط§ ظ„ظژط§ ظ†ظژط³ظ’ظ‚ظگظ‰ ط­ظژطھظ‰ظژ ظٹظڈطµظ’ط¯ظگط±ظژ ط§ظ„ط±ظ‘ظگط¹ظژط§ط،ظڈ ظˆظژ ط£ظژط¨ظڈظˆظ†ظژط§ ط´ظژظٹظ’ط®ظŒ ظƒظژط¨ظگظٹط±ظŒ(23)
ظپظژط³ظژظ‚ظژظ‰ ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظژط§ ط«ظڈظ…ظ‘ظژ طھظژظˆظژظ„ظ‰ظ‘ظژ ط¥ظگظ„ظ‰ظژ ط§ظ„ط¸ظ‘ظگظ„ظ‘ظگ ظپظژظ‚ظژط§ظ„ظژ ط±ظژط¨ظ‘ظگ ط¥ظگظ†ظ‰ظ‘ظگ ظ„ظگظ…ظژط§ ط£ظژظ†ط²ظژظ„ظ’طھظژ ط¥ظگظ„ظ‰ظژظ‘ظژ ظ…ظگظ†ظ’ ط®ظژظٹط±ظ’ظچ ظپظژظ‚ظگظٹط±ظŒ(24)
ظپط¬ظژظژط§ط،ظژطھظ’ظ‡ظڈ ط¥ظگط­ظ’ط¯ظژط¦ظ‡ظڈظ…ظژط§ طھظژظ…ظ’ط´ظ‰ظگ ط¹ظژظ„ظ‰ظژ ط§ط³ظ’طھظگط­ظ’ظٹظژط§ط،ظچ ظ‚ظژط§ظ„ظژطھظ’ ط¥ظگظ†ظ‘ظژ ط£ظژط¨ظ‰ظگ ظٹظژط¯ظ’ط¹ظڈظˆظƒظژ ظ„ظگظٹظژط¬ظ’ط²ظگظٹظژظƒظژ ط£ظژط¬ظ’ط±ظژ ظ…ظژط§ ط³ظژظ‚ظژظٹظ’طھظژ ظ„ظژظ†ظژط§ ظپظژظ„ظژظ…ظ‘ظژط§ ط¬ظژط§ط،ظژظ‡ظڈ ظˆظژ ظ‚ظژطµظ‘ظژ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظ‡ظگ ط§ظ„ظ’ظ‚ظژطµظژطµظژ ظ‚ظژط§ظ„ظژ ظ„ظژط§ طھط®ظژظژظپظ’ ظ†ط¬ظژظژظˆظ’طھظژ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ’ظ‚ظژظˆظ’ظ…ظگ ط§ظ„ط¸ظ‘ظژظ„ظگظ…ظگظٹظ†ظژ(25)
ظ‚ظژط§ظ„ظژطھظ’ ط¥ظگط­ظ’ط¯ظژط¦ظ‡ظڈظ…ظژط§ ظٹظژط£ظژط¨ظژطھظگ ط§ط³ظ’طھظژظ’ط¬ظگط±ظ’ظ‡ظڈ ط¥ظگظ†ظ‘ظژ ط®ظژظٹط±ظ’ظژ ظ…ظژظ†ظگ ط§ط³ظ’طھظژظ’ط¬ظژط±ظ’طھظژ ط§ظ„ظ’ظ‚ظژظˆظگظ‰ظ‘ظڈ ط§ظ„ظ’ط£ظژظ…ظگظٹظ†ظڈ(26)
ظ‚ظژط§ظ„ظژ ط¥ظگظ†ظ‰ظ‘ظگ ط£ظڈط±ظگظٹط¯ظڈ ط£ظژظ†ظ’ ط£ظڈظ†ظƒظگط­ظژظƒظژ ط¥ظگط­ظ’ط¯ظژظ‰ ط§ط¨ظ’ظ†ظژطھظ‰ظژظ‘ظژ ظ‡ظژطھظژظٹظ†ظ’ظگ ط¹ظژظ„ظ‰ظژ ط£ظژظ† طھظژط£ظ’ط¬ظڈط±ظژظ†ظ‰ظگ ط«ظژظ…ظژظ†ظ‰ظگظژ ط­ظگط¬ظژط¬ظچ ظپظژط¥ظگظ†ظ’ ط£ظژطھظ’ظ…ظژظ…ظ’طھظژ ط¹ظژط´ظ’ط±ظ‹ط§ ظپظژظ…ظگظ†ظ’ ط¹ظگظ†ط¯ظگظƒظژ ظˆظژ ظ…ظژط§ ط£ظڈط±ظگظٹط¯ظڈ ط£ظژظ†ظ’ ط£ظژط´ظڈظ‚ظ‘ظژ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظƒظژ ط³ظژطھظژط¬ظگط¯ظڈظ†ظ‰ظگ ط¥ظگظ† ط´ظژط§ط،ظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„طµظ‘ظژظ„ظگط­ظگظٹظ†ظژ(27)
ظ‚ظژط§ظ„ظژ ط°ظژط§ظ„ظگظƒظژ ط¨ظژظٹظ’ظ†ظ‰ظگ ظˆظژ ط¨ظژظٹظ’ظ†ظژظƒظژ ط£ظژظٹظ‘ظژظ…ظژط§ ط§ظ„ظ’ط£ظژط¬ظژظ„ظژظٹظ†ظ’ظگ ظ‚ظژط¶ظژظٹظ’طھظڈ ظپظژظ„ظژط§ ط¹ظڈط¯ظ’ظˆظژط§ظ†ظژ ط¹ظژظ„ظ‰ظژظ‘ظژ ظˆظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈ ط¹ظژظ„ظ‰ظژ ظ…ظژط§ ظ†ظژظ‚ظڈظˆظ„ظڈ ظˆظژظƒظگظٹظ„ظŒ(28)
ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ط­ظٹظˆط§ظ† ط¯ط±ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط²ط¯ طھط¬ط§ظˆط² ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظ†ظˆط± ع¯ط²ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط§ظٹظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
338 - ط§ط³ط­ط§ظ‚ ط¨ظ† ط¹ظ…ط§ط±طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط´ظ†ظˆط¯ ط¨ط§ط¯طŒ ع¯ظپطھ :
ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ† ط§ط² ط¹ظ‚ط±ط¨ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط§طھ ظ†ط¹ط´ طŒ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ† طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط³طھط§ط±ظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط³طھط§ط±ظ‡ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¹ط±ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ ((ط³ظڈظ‡ط§)) ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ((ط§ط،ظژط³ظ’ظ„ظژظ… )) ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹظ… . ط¨ظ‡ ط¢ظ† ع†ط´ظ… ط¨ط¯ظˆط² ظˆ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ط¨ع¯ظˆ: ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ‘ظژ ط±ظژط¨ظ‘ظژ ط£ظژط³ظ’ظ„ظژظ…ظژ طµظژظ„ظ‘ظگ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ظ…ظڈط­ظژظ…ظ‘ظژط¯ظچ ظˆظژ ط¢ظ„ظگ ظ…ظڈط­ظژظ…ظ‘ظژط¯ظچ ظˆظژ ط¹ظژط¬ظ‘ظگظ„ظ’ ظپظژط±ظژط¬ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظˆظژ ط³ظژظ„ظ‘ظگظ…ظ’ظ†ظژط§
ط§ط³ط­ط§ظ‚ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ظ…ط¯طھ ط¹ظ…ط±ظ… ط¬ط² ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¢ظ† ط±ط§ طھط±ظƒ ظ†ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¹ظ‚ط±ط¨ ع¯ط²ظٹط¯ظ… .
339 - ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¹ظ‚ط±ط¨ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ظٹط¯. ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظپط±ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¹ظ‚ط±ط¨ ط¨ط§ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ†ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط± ط±ط§ ظˆط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¢ط¨ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ظ…ط¯ ظˆ ظ‚ظ„ ط§ط¹ظˆط° ط¨ط±ط¨ ط§ظ„ظپظ„ظ‚ ظˆ ظ‚ظ„ ط§ط¹ظˆط° ط¨ط±ط¨ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظˆط´ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظ†ظ…ظƒظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط¢ط¨ ط¢ظ…ظٹط®طھ ظˆ ظ…ط­ظ„ ع¯ط²ظٹط¯ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…ط§ظ„ظٹط¯ طھط§ ط¢ط±ط§ظ… ع¯ط±ظپطھ .
340 - ظ†ظˆط­ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ‰ ظ†ط´ط³طھ ط§ط² ط¨ط±ط¯ظ† ط¹ظ‚ط±ط¨ ط³ط±ط¨ط§ط² ط²ط¯ط› ط¹ظ‚ط±ط¨ ع¯ظپطھ : ط¨ط§ طھظˆ ط¹ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ… ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ع¯ظˆظٹط¯:ط³ظژظ„ط§ظ…ظŒ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ظ…ظڈط­ظژظ…ظ‘ظژط¯ظچ ظˆظژ ط¢ظ„ظگ ظ…ظڈط­ظژظ…ظ‘ظژط¯ظچ ظˆظژ ط¹ظژظ„ظ‰ ظ†ظڈظˆط­ظچ ظپظگظٹ ط§ظ„ظ’ط¹ط§ظ„ظژظ…ظگظٹظ†ظژ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ع¯ط²ظ… .
341 - ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¢ط³ظˆط¯ع¯ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ط¢ط´ظ†ط§ ط´ظˆ طھط§ ط¯ط± ط³ط®طھظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯.
ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط·ظ„ط¨ .
342 - ظˆ ط«ظ…ط§ظ„ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ط±ط³ط¯ ظٹط§ ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ظˆط¯طŒ ظˆط¶ظˆظٹظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظٹط§ ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ع¯ط²ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط¢ظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯:ظٹظژط§ ظ…ظژظˆظ’ط¶ظگط¹ظژ ظƒظڈظ„ظ‘ظگ ط´ظژظƒظ’ظˆظژظ‰ ظٹظژط§ ط³ظژط§ظ…ظگط¹ظژ ظƒظڈظ„ظ‘ظگ ظ†ظژط¬ظ’ظˆظژظ‰ ظٹظژط§ ط´ظژط§ظپظگظٹظژ ظƒظڈظ„ظ‘ظگ ط¨ظژظ„ظژط§ط،ظچ ظˆظژ ظٹظژط§ ط¹ظژط§ظ„ظگظ…ظژ ظƒظڈظ„ظ‘ظگ ط®ظژظپظگظٹظ‘ظژط©ظچ ظˆظژ ظٹظژط§ ظƒظژط§ط´ظگظپظژ ظ…ظژط§ ظٹظژط´ظژط§ط،ظڈ ظ…ظگظ†ظ’ ط¨ظژظ„ظگظٹظ‘ظژط©ظچ ظٹظژط§ ظ†ظژط¬ظگظٹظ‘ظژ ظ…ظڈظˆط³ظژظ‰ ظٹظژط§ ظ…ظڈطµظ’ط·ظژظپظگظٹظژ ظ…ظڈط­ظژظ…ظ‘ظژط¯ظچ ظٹظژط§ ط®ظژظ„ظگظٹظ„ظژ ط¥ظگط¨ظ’ط±ظژط§ظ‡ظگظٹظ…ظژ ط£ظژط¯ظ’ط¹ظڈظˆظƒظژ ط¯ظڈط¹ظژط§ط،ظژ ظ…ظژظ†ظگ ط§ط´ظ’طھظژط¯ظ‘ظژطھظ’ ظپظژط§ظ‚ظژطھظڈظ‡ظڈ ظˆظژ ط¶ظژط¹ظڈظپظژطھظ’ ظ‚ظڈظˆظ‘ظژطھظڈظ‡ظڈ ظˆظژ ظ‚ظژظ„ظ‘ظژطھظ’ ط­ظگظٹظ„ظژطھظڈظ‡ظڈ ط¯ظڈط¹ظژط§ط،ظژ ط§ظ„ظ’ط؛ظژط±ظگظٹط¨ظگ ط§ظ„ظ’ط؛ظژط±ظگظٹظ‚ظگ ط§ظ„ظ’ظپظژظ‚ظگظٹط±ظگ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظگظٹ ظ„ظژط§ ظٹظژط¬ظگط¯ظڈ ظ„ظگظƒظژط´ظ’ظپظگ ظ…ظژط§ ظ‡ظڈظˆظژ ظپظگظٹظ‡ظگ ط¥ظگظ„ظ‘ظژط§ ط£ظژظ†ظ’طھظژ ظٹظژط§ ط£ظژط±ظ’ط­ظژظ…ظژ ط§ظ„ط±ظ‘ظژط§ط­ظگظ…ظگظٹظ†
ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ظˆط¯ ظٹظƒط³ظˆ ظƒظ†ط¯.
343 - ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ط² ط²ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظˆ ط³طھط¨ط±طھط±ظٹظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط´ط¨ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¢ط®ط± ظ†ظ…ط§ط²طŒ طµط¯ ط¨ط§ط± طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ طµط¯ ط¨ط§ط± طھط­ظ…ظٹط¯ ظˆ طµط¯ ط¨ط§ط± طھظ‡ظ„ظٹظ„ ظˆ طµط¯ ط¨ط§ط± طھظƒط¨ظٹط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ â€چ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظˆ ط¯ط± ط³ط¬ظˆط¯ط´ ط¯ظˆ ط²ط§ظ†ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯.
344 - ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰(( ظˆظژ ط«ظگظٹط§ط¨ظژظƒظژ ظپظژط·ظژظ‡ظ‘ظگط±ظ’(31) ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§طھ ط±ط§ ظ¾ط§ظƒ ظƒظ† )) ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط²ظ† . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§طھ ط§ط² ظ‚ظˆط²ظƒ ظ¾ط§ظٹطھ ظ†ع¯ط°ط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ظپط±ظˆظ‡ط´طھظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ط´ظٹظˆظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط§ط³طھ .
345 - ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ظˆط¯طŒ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظپط±ظˆط¯ظٹظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط¨ط±ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯. ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ط´ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ظپظ„ط§ظ†ظ‰ طŒ ظƒظˆطھط§ظ‡ط´ ظƒظ† طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆطھط± ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظˆط§ظ…ط´ ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط§ط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
346 - ظˆ ط§ط¨ظˆط­ظ…ط²ظ‡ ط«ظ…ط§ظ„ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ… ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¯ظٹظˆط§ط± طھظƒظٹظ‡ ط¯ط§ط´طھظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… ظ…ط±ط¯ظ‰ ط³ط±ط§ط³ط± ط³ظپظٹط¯ ظ¾ظˆط´ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯.
ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† طŒ ع†ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط­ط²ظٹظ†ظ‰ طں ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط²ظٹظ‰ ظ…ظ‡ظٹط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¨ ظˆ ط¨ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯.
ع¯ظپطھظ… : ط³ط®ظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ ظˆظ„ظ‰ ط­ط²ظ† ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظٹط³طھ .
-: ط§ع¯ط± ط­ط²ظ† طھظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طھ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ظ‰ ع†ظٹط±ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯.
-: ط­ط²ظ† ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طھ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط³ط®ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ .
-: ظ¾ط³ ط­ط²ظ† طھظˆ ط¨ط± ع†ظٹط³طھ ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† طں
-: ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ… .
-: ط®ظ†ط¯ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨طھط±ط³ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ†ط¬ط§طھط´ ظ†ط¯ظ‡ط¯طں
-: ظ†ظ‡ .
-: ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ظٹط´ ظ†ط¯ظ‡ط¯طں
-: ظ†ظ‡ .
- ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† طŒ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط®ط¯ط§ طھظˆظƒظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظƒظپط§ظٹطھط´ â€چ ظ†ظƒظ†ط¯طں
-: ظ†ظ‡ .
(ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯) ظ†ط¸ط± ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ… .
347 - ظˆ ط§ظˆ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظƒظ„ظ…ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ع¯ظپطھظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ‡ظٹع† ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ط³ظ„ط·ط§ظ† ظˆ ط­ظٹظˆط§ظ† ط¯ط±ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط²ط¯ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‰ ظ†ط§ط¨ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظٹظ… ظ†ط¯ط§ط±ظ… : ط¢ظٹط© ط§ظ„ظƒط±ط³ظ‰ ظˆ ط¢ظٹط© ط³ط®ط±ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط§ط¹ط±ط§ظپ ط§ط³طھ ط¥ظگظ†ظ‘ظژ ط±ظژط¨ظ‘ظژظƒظڈظ…ظڈ ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظگظ‰ ط®ظژظ„ظژظ‚ظژ ط§ظ„ط³ظ‘ظژظ…ظژط§ظˆظژط§طھظگ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ط£ظژط±ظ’ط¶ظژ ظپظ‰ظگ ط³ظگطھظ‘ظژط©ظگ ط£ظژظٹظ‘ظژط§ظ…ظچ ط«ظڈظ…ظ‘ظژ ط§ط³ظ’طھظژظˆظژظ‰ ط¹ظژظ„ظ‰ظژ ط§ظ„ظ’ط¹ظژط±ظ’ط´ظگ ظٹظڈط؛ظ’ط´ظ‰ظگ ط§ظ„ظ‘ظژظٹظ’ظ„ظژ ط§ظ„ظ†ظ‡ظ‘ظژظژط§ط±ظژ ظٹظژط·ظ’ظ„ظڈط¨ظڈظ‡ظڈ ط­ظژط«ظگظٹط«ظ‹ط§ ظˆظژ ط§ظ„ط´ظ‘ظژظ…ظ’ط³ظژ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ظ‚ظژظ…ظژط±ظژ ظˆظژ ط§ظ„ظ†ظ‘ظڈط¬ظڈظˆظ…ظژ ظ…ظڈط³ظژط®ظ‘ظژط±ظژط§طھظگ ط¨ظگط£ظژظ…ظ’ط±ظگظ‡ظگ ط£ظژظ„ظژط§ ظ„ظژظ‡ظڈ ط§ظ„ط®ظ’ظژظ„ظ’ظ‚ظڈ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ط£ظژظ…ظ’ط±ظڈ طھظژط¨ظژط§ط±ظژظƒظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈ ط±ظژط¨ظ‘ظڈ ط§ظ„ظ’ط¹ظژظ„ظژظ…ظگظٹظ†ظژ (32) ظˆ ط¯ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ط§ظˆظ„ طµط§ظپط§طھ ظˆ ط³ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ†ظٹظژط§ظ…ظژط¹ظ’ط´ظژط±ظژ ط§ظ„ط¬ظ’ظگظ†ظ‘ظگ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ط§ظ†ط³ظگ ط¥ظگظ†ظگ ط§ط³ظ’طھظژط·ظژط¹ظ’طھظڈظ…ظ’ ط£ظژظ† طھظژظ†ظپظڈط°ظڈظˆط§ظ’ ظ…ظگظ†ظ’ ط£ظژظ‚ظ’ط·ظژط§ط±ظگ ط§ظ„ط³ظ‘ظژظ…ظژط§ظˆظژط§طھظگ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ط£ظژط±ظ’ط¶ظگ ظپظژط§ظ†ظپظڈط°ظڈظˆط§ظ’ ظ„ظژط§ طھظژظ†ظپظڈط°ظڈظˆظ†ظژ ط¥ظگظ„ظ‘ظژط§ ط¨ظگط³ظڈظ„ظ’ط·ظژط§ظ†ظچ(33)
ظپظژط¨ظگط£ظژظ‰ظ‘ظگ ط،ظژط§ظ„ظژط§ط،ظگ ط±ظژط¨ظ‘ظگظƒظڈظ…ظژط§ طھظڈظƒظژط°ظ‘ظگط¨ظژط§ظ†ظگ(34)
ظٹظڈط±ظ’ط³ظژظ„ظڈ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظƒظڈظ…ظژط§ ط´ظڈظˆظژط§ط¸ظŒ ظ…ظ‘ظگظ† ظ†ظ‘ظژط§ط±ظچ ظˆظژ ظ†ط­ظڈظژط§ط³ظŒ ظپظژظ„ظژط§ طھظژظ†طھظژطµظگط±ظژط§ظ†ظگ
(33) ظˆ ط¢ط®ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط­ط´ط±طŒ ظˆ ط³ظڈط¨ظ’ط­ظژط§ظ†ظژ ط±ظژط¨ظ‘ظگظƒظژ ط±ظژط¨ظ‘ظگ ط§ظ„ظ’ط¹ظگط²ظ‘ظژط©ظگ ط¹ظژظ…ظ‘ظژط§ ظٹظژطµظگظپظڈظˆظ†ظژ(180)
ظˆظژ ط³ظژظ„ظژط§ظ…ظŒ ط¹ظژظ„ظ‰ظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظڈط±ظ’ط³ظژظ„ظگظٹظ†ظژ(181)
ظˆظژ ط§ظ„ط­ظ’ظژظ…ظ’ط¯ظڈ ظ„ظگظ„ظ‘ظژظ‡ظگ ط±ظژط¨ظ‘ظگ ط§ظ„ظ’ط¹ظژط§ظ„ظژظ…ظگظٹظ†ظژ
(34)
348 - ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط§ط² ط§ظˆط³طھ :
ظٹظژط§ ظ…ظژظ†ظ’ ط°ظگظƒظ’ط±ظڈظ‡ظڈ ط´ظژط±ظژظپظŒ ظ„ظگظ„ط°ظ‘ظژط§ظƒظگط±ظگظٹظ†ظژطŒ ظˆظژ ظٹظژط§ ظ…ظژظ†ظ’ ط´ظڈظƒظ’ط±ظڈظ‡ظڈ ظپظژظˆظ’ط²ظŒ ظ„ظگظ„ط´ظ‘ظژط§ظƒظگط±ظگظٹظ†ظژطŒ ظˆظژ ظٹظژط§ ظ…ظژظ†ظ’ ط·ظژط§ط¹ظژطھظڈظ‡ظڈ ظ†ظژط¬ظژط§ط©ظŒ ظ„ظگظ„ظ’ظ…ظڈط·ظگظٹط¹ظگظٹظ†ظژطŒ طµظژظ„ظ‘ظگ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ظ…ظڈط­ظژظ…ظ‘ظژط¯ظچ ظˆظژ ط¢ظ„ظگظ‡ظگطŒ ظˆظژ ط§ط´ظ’ط؛ظژظ„ظ’ ظ‚ظڈظ„ظڈظˆط¨ظژظ†ظژط§ ط¨ظگط°ظگظƒظ’ط±ظگظƒظژ ط¹ظژظ†ظ’ ظƒظڈظ„ظ‘ظگ ط°ظگظƒظ’ط±ظچطŒ ظˆظژ ط£ظژظ„ظ’ط³ظگظ†ظژطھظژظ†ظژط§ ط¨ظگط´ظڈظƒظ’ط±ظگظƒظژ ط¹ظژظ†ظ’ ظƒظڈظ„ظ‘ظگ ط´ظڈظƒظ’ط±ظچطŒ ظˆظژ ط¬ظژظˆظژط§ط±ظگط­ظژظ†ظژط§ ط¨ظگط·ظژط§ط¹ظژطھظگظƒظژ ط¹ظژظ†ظ’ ظƒظڈظ„ظ‘ظگ ط·ظژط§ط¹ظژط©ظچ. (2) ظپظژط¥ظگظ†ظ’ ظ‚ظژط¯ظ‘ظژط±ظ’طھظژ ظ„ظژظ†ظژط§ ظپظژط±ظژط§ط؛ط§ظ‹ ظ…ظگظ†ظ’ ط´ظڈط؛ظ’ظ„ظچ ظپظژط§ط¬ظ’ط¹ظژظ„ظ’ظ‡ظڈ ظپظژط±ظژط§ط؛ظژ ط³ظژظ„ظژط§ظ…ظژط©ظچ ظ„ظژط§ طھظڈط¯ظ’ط±ظگظƒظڈظ†ظژط§ ظپظگظٹظ‡ظگ طھظژط¨ظگط¹ظژط©ظŒطŒ ظˆظژ ظ„ظژط§ طھظژظ„ظ’ط­ظژظ‚ظڈظ†ظژط§ ظپظگظٹظ‡ظگ ط³ظژط£ظ’ظ…ظژط©ظŒطŒ ط­ظژطھظ‘ظژظ‰ ظٹظژظ†ظ’طµظژط±ظگظپظژ ط¹ظژظ†ظ‘ظژط§ ظƒظڈطھظ‘ظژط§ط¨ظڈ ط§ظ„ط³ظ‘ظژظٹظ‘ظگط¦ظژط§طھظگ ط¨ظگطµظژط­ظگظٹظپظژط©ظچ ط®ظژط§ظ„ظگظٹظژط©ظچ ظ…ظگظ†ظ’ ط°ظگظƒظ’ط±ظگ ط³ظژظٹظ‘ظگط¦ظژط§طھظگظ†ظژط§طŒ ظˆظژ ظٹظژطھظژظˆظژظ„ظ‘ظژظ‰ ظƒظڈطھظ‘ظژط§ط¨ظڈ ط§ظ„ظ’ط­ظژط³ظژظ†ظژط§طھظگ ط¹ظژظ†ظ‘ظژط§ ظ…ظژط³ظ’ط±ظڈظˆط±ظگظٹظ†ظژ ط¨ظگظ…ظژط§ ظƒظژطھظژط¨ظڈظˆط§ ظ…ظگظ†ظ’ ط­ظژط³ظژظ†ظژط§طھظگظ†ظژط§ (3) ظˆظژ ط¥ظگط°ظژط§ ط§ظ†ظ’ظ‚ظژط¶ظژطھظ’ ط£ظژظٹظ‘ظژط§ظ…ظڈ ط­ظژظٹظژط§طھظگظ†ظژط§طŒ ظˆظژ طھظژطµظژط±ظ‘ظژظ…ظژطھظ’ ظ…ظڈط¯ظژط¯ظڈ ط£ظژط¹ظ’ظ…ظژط§ط±ظگظ†ظژط§طŒ ظˆظژ ط§ط³ظ’طھظژط­ظ’ط¶ظژط±ظژطھظ’ظ†ظژط§ ط¯ظژط¹ظ’ظˆظژطھظڈظƒظژ ط§ظ„ظ‘ظژطھظگظٹ ظ„ظژط§ ط¨ظڈط¯ظ‘ظژ ظ…ظگظ†ظ’ظ‡ظژط§ ظˆظژ ظ…ظگظ†ظ’ ط¥ظگط¬ظژط§ط¨ظژطھظگظ‡ظژط§طŒ ظپظژطµظژظ„ظ‘ظگ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ظ…ظڈط­ظژظ…ظ‘ظژط¯ظچ ظˆظژ ط¢ظ„ظگظ‡ظگطŒ ظˆظژ ط§ط¬ظ’ط¹ظژظ„ظ’ ط®ظگطھظژط§ظ…ظژ ظ…ظژط§ طھظڈط­ظ’طµظگظٹ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظ†ظژط§ ظƒظژطھظژط¨ظژط©ظڈ ط£ظژط¹ظ’ظ…ظژط§ظ„ظگظ†ظژط§ طھظژظˆظ’ط¨ظژط©ظ‹ ظ…ظژظ‚ظ’ط¨ظڈظˆظ„ظژط©ظ‹ ظ„ظژط§ طھظڈظˆظ‚ظگظپظڈظ†ظژط§ ط¨ظژط¹ظ’ط¯ظژظ‡ظژط§ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ط°ظژظ†ظ’ط¨ظچ ط§ط¬ظ’طھظژط±ظژط­ظ’ظ†ظژط§ظ‡ظڈطŒ ظˆظژ ظ„ظژط§ ظ…ظژط¹ظ’طµظگظٹظژط©ظچ ط§ظ‚ظ’طھظژط±ظژظپظ’ظ†ظژط§ظ‡ظژط§. (4) ظˆظژ ظ„ظژط§ طھظژظƒظ’ط´ظگظپظ’ ط¹ظژظ†ظ‘ظژط§ ط³ظگطھظ’ط±ط§ظ‹ ط³ظژطھظژط±ظ’طھظژظ‡ظڈ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ط±ظڈط،ظڈظˆط³ظگ ط§ظ„ظ’ط£ظژط´ظ’ظ‡ظژط§ط¯ظگطŒ ظٹظژظˆظ’ظ…ظژ طھظژط¨ظ’ظ„ظڈظˆ ط£ظژط®ظ’ط¨ظژط§ط±ظژ ط¹ظگط¨ظژط§ط¯ظگظƒظژ. (5) ط¥ظگظ†ظ‘ظژظƒظژ ط±ظژط­ظگظٹظ…ظŒ ط¨ظگظ…ظژظ†ظ’ ط¯ظژط¹ظژط§ظƒظژطŒ ظˆظژ ظ…ظڈط³ظ’طھظژط¬ظگظٹط¨ظŒ ظ„ظگظ…ظژظ†ظ’ ظ†ظژط§ط¯ظژط§ظƒظژ.
349 - ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط§ط² ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ‘ظژ طµظڈظ†ظ’ ظˆظژط¬ظ’ظ‡ظگظٹ ط¨ظگط§ظ„ظ’ظٹظژط³ظژط§ط±ظگ ظˆظژ ظ„ظژط§ طھظژط¨ظ’طھظژط°ظگظ„ظ’ ط¬ظژط§ظ‡ظگظٹ ط¨ظگط§ظ„ظ’ط¥ظگظ‚ظ’طھظژط§ط±ظگ ظپظژط£ظژط³ظ’طھظژط±ظ’ط²ظگظ‚ظژ ط·ظژط§ظ„ظگط¨ظگظٹ ط±ظگط²ظ’ظ‚ظگظƒظژ ظˆظژ ط£ظژط³ظ’طھظژط¹ظ’ط·ظگظپظژ ط´ظگط±ظژط§ط±ظژ ط®ظژظ„ظ’ظ‚ظگظƒظژ ظˆظژ ط£ظڈط¨ظ’طھظژظ„ظژظ‰ ط¨ظگط­ظژظ…ظ’ط¯ظگ ظ…ظژظ†ظ’ ط£ظژط¹ظ’ط·ظژط§ظ†ظگظٹ ظˆظژ ط£ظڈظپظ’طھظژطھظژظ†ظژ ط¨ظگط°ظژظ…ظ‘ظگ ظ…ظژظ†ظ’ ظ…ظژظ†ظژط¹ظژظ†ظگظٹ ظˆظژ ط£ظژظ†ظ’طھظژ ظ…ظگظ†ظ’ ظˆظژط±ظژط§ط،ظگ ط°ظژظ„ظگظƒظژ ظˆظژظ„ظگظٹظ‘ظڈ ط§ظ„ظ’ط¥ظگط¹ظ’ط·ظژط§ط،ظگ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظژظ†ظ’ط¹ظگ ط¥ظگظ†ظ‘ظژظƒظژ ط¹ظژظ„ظ‰ ظƒظڈظ„ظ‘ظگ ط´ظژظٹظ’ط،ظچ ظ‚ظژط¯ظگظٹط±ظŒ ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ‘ظژ ط§ط¬ظ’ط¹ظژظ„ظ’ ظ†ظژظپظ’ط³ظگظٹ ط£ظژظˆظ‘ظژظ„ظژ ظƒظژط±ظگظٹظ…ظژط©ظچ طھظژظ†ظ’طھظژط²ظگط¹ظڈظ‡ظژط§ ظ…ظگظ†ظ’ ظƒظژط±ظژط§ط¦ظگظ…ظگظٹ ظˆظژ ط£ظژظˆظ‘ظژظ„ظژ ظˆظژط¯ظگظٹط¹ظژط©ظچ طھظژط±ظ’طھظژط¬ظگط¹ظڈظ‡ظژط§ ظ…ظگظ†ظ’ ظˆظژط¯ظژط§ط¦ظگط¹ظگ ظ†ظگط¹ظژظ…ظگظƒظژ ط¹ظگظ†ظ’ط¯ظگظٹ
350 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط£ظژط¹ظڈظˆط°ظڈ ط¨ظگط¯ظگط±ظ’ط¹ظگظƒظژ ط§ظ„ظ’ط­ظژطµظگظٹظ†ظژط©ظگ ط§ظ„ظ‘ظژطھظگظٹ ظ„ظژط§ طھظڈط±ظژط§ظ…ظڈ ط£ظژظ†ظ’ طھظڈظ…ظگظٹطھظژظ†ظگظٹ ط؛ظژظ…ظ‘ط§ظ‹ ط£ظژظˆظ’ ظ‡ظژظ…ظ‘ط§ظ‹ ط£ظژظˆظ’ ظ…ظڈطھظژط±ظژط¯ظ‘ظگظٹط§ظ‹ ط£ظژظˆظ’ ظ‡ظژط¯ظ’ظ…ط§ظ‹ ط£ظژظˆظ’ ط±ظژط¯ظ’ظ…ط§ظ‹ ط£ظژظˆظ’ ط؛ظژط±ظژظ‚ط§ظ‹ ط£ظژظˆظ’ ط­ظژط±ظژظ‚ط§ظ‹ ط£ظژظˆظ’ ط¹ظژط·ظژط´ط§ظ‹ ط£ظژظˆظ’ ط´ظژط±ظژظ‚ط§ظ‹ ط£ظژظˆظ’ طµظژط¨ظ’ط±ط§ظ‹ ط£ظژظˆظ’ طھظژط±ظژط¯ظ‘ظگظٹط§ظ‹ ط£ظژظˆظ’ ط£ظژظƒظگظٹظ„ظژ ط³ظژط¨ظڈط¹ظچ ط£ظژظˆظ’ ظپظگظٹ ط£ظژط±ظ’ط¶ظگ ط؛ظڈط±ظ’ط¨ظژط©ظچ ط£ظژظˆظ’ ظ…ظگظٹطھظژط©ظژ ط³ظژظˆظ’ط،ظچ ظˆظژ ط£ظژظ…ظگطھظ’ظ†ظگظٹ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ظپظگط±ظژط§ط´ظگظٹ ظپظگظٹ ط¹ظژط§ظپظگظٹظژط©ظچ ط£ظژظˆظ’ ظپظگظٹ ط§ظ„طµظ‘ظژظپظ‘ظگ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظگظٹ ظ†ظژط¹ظژطھظ‘ظژ ط£ظژظ‡ظ’ظ„ظژظ‡ظڈ ظپظگظٹ ظƒظگطھظژط§ط¨ظگظƒظژ ظپظژظ‚ظڈظ„ظ’طھظژ (ظƒظژط£ظژظ†ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ط¨ظڈظ†ظ’ظٹط§ظ†ظŒ ظ…ظژط±ظ’طµظڈظˆطµظŒ)(35) ط¹ظژظ„ظژظ‰ ط·ظژط§ط¹ظژطھظگظƒظژ ظˆظژ ط·ظژط§ط¹ظژط©ظگ ط±ظژط³ظڈظˆظ„ظگظƒظژ
351 - ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ‘ظژ طµظژظ„ظ‘ظگ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ظ…ظڈط­ظژظ…ظ‘ظژط¯ظچ ظˆظژ ط¢ظ„ظگ ظ…ظڈط­ظژظ…ظ‘ظژط¯ظچ ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ‘ظژ ط¥ظگظ†ظ‘ظژ ط§ظ„طµظ‘ظژط§ط¯ظگظ‚ظژ ط§ظ„ظ…طµط¯ظ‚ ظ…ط­ظ…ط¯ط§ طµ ظ‚ظژط§ظ„ظژ ط¥ظگظ†ظ‘ظژظƒظژ ظ‚ظڈظ„ظ’طھظژ ظ…ظژط§ طھظژط±ظژط¯ظ‘ظژط¯ظ’طھظڈ ظپظگظٹ ط´ظژظٹظ’ط،ظچ ط£ظژظ†ظژط§ ظپظژط§ط¹ظگظ„ظڈظ‡ظڈ ظƒظژطھظژط±ظژط¯ظ‘ظڈط¯ظگظٹ ظپظگظٹ ظ‚ظژط¨ظ’ط¶ظگ ط±ظڈظˆط­ظگ ط¹ظژط¨ظ’ط¯ظگظٹظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظڈط¤ظ’ظ…ظگظ†ظگ ظٹظژظƒظ’ط±ظژظ‡ظڈ ط§ظ„ظ’ظ…ظژظˆظ’طھظژ ظˆظژ ط£ظژظƒظ’ط±ظژظ‡ظڈ ظ…ظژط³ظژط§ط،ظژطھظژظ‡ظڈ ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ‘ظژ ظپظژطµظژظ„ظ‘ظگ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ظ…ظڈط­ظژظ…ظ‘ظژط¯ظچ ظˆظژ ط¢ظ„ظگ ظ…ظڈط­ظژظ…ظ‘ظژط¯ظچ ظˆظژ ط¹ظژط¬ظ‘ظگظ„ظ’ ظ„ظگظˆظژظ„ظگظٹظ‘ظگظƒظژ ط§ظ„ظ’ظپظژط±ظژط¬ظژ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ط¹ظژط§ظپظگظٹظژط©ظژ ظˆظژ ط§ظ„ظ†ظ‘ظژطµظ’ط±ظژ ظˆظژ ظ„ظژط§ طھظژط³ظڈط¤ظ’ظ†ظگظٹ ظپظگظٹ ظ†ظژظپظ’ط³ظگظٹ ظˆظژ ظ„ظژط§ ظپظگظٹ ط£ظژط­ظژط¯ظچ ظ…ظگظ†ظ’ ط£ظژط­ظگط¨ظ‘ظژطھظگظٹ ط¨ط±ط­ظ…طھظƒ ظٹط§ ط£ ط±ط­ظ… ط§ظ„ط±ط§ط­ظ…ظٹظ†
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط²ظٹط³طھظ† ظ…ظ„ظˆظ„ ع¯ط±ط¯ط¯.
352 - ط¯ط§ظˆط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ظˆظ† ط´ط§ظ…ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ‘ظژ ط®ظژظ„ظ‘ظگطµظ’ظ†ظگظٹ ظ…ظگظ†ظ’ ظƒظڈظ„ظ‘ظگ ظ…ظڈطµظگظٹط¨ظژط©ظچ ظ†ظژط²ظژظ„ظژطھظگ ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظٹظ’ظ„ظژط©ظژ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ط³ظ‘ظژظ…ظژط§ط، ظˆ ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ (ظ†ظٹط²) ط¢ظ† ط±ط§ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ((ط§ظ„ظٹظ„ط©)) ط§ظ…ط´ط¨ . ((ط§ظ„ظٹظˆظ…)) ط§ظ…ط±ظˆط² ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ .
353 - ظˆ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ‘ظژ ظ„ظژط§ ظ…ظژط±ظژط¶ظŒ ظٹظڈط¶ظ’ظ†ظگظٹظ†ظگظٹ ظˆظژ ظ„ظژط§ طµظگط­ظ‘ظژط©ظŒ طھظڈظ†ظ’ط³ظگظٹظ†ظگظٹ ظˆظژ ظ„ظژظƒظگظ†ظ’ ط¨ظژظٹظ’ظ†ظژ ط°ظژظ„ظگظƒظژ ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ†ظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط± ط´ظˆظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط³طھط±ظ… ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط± ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¨ط²ظٹظ… ظƒظ‡ ط؛ط§ظپظ„ظ… ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±.
354 - ط§ط¨ظˆط¬ط§ط±ظˆط¯ ع¯ظپطھ :
ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھظ… : ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ظˆ ظƒظ‡ظ†ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط±ط§ط² طھط§ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط´ظ…ط§ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط¯ط³طھظˆط±ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طھط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط±ط³طھظ… ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ط¨ع¯ط±ظˆظ… ظˆ ط­ط¬طھ ط¢ظˆط±ظ… ظˆ طھظ…ط³ظƒ ط¬ظˆظٹظ… ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ظˆظ… ط®ظˆط¯ ط±ط³ط§ظ†ظ… .
ط³ط®ظ†ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط®ظˆط´ ط¢ظ…ط¯. ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط´ط¯ ظˆ ط±ط§ط³طھ ط¨ظ†ط´ط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط¨ظˆط¬ط§ط±ظˆط¯طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ع¯ظپطھظ‰ طŒ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ع¯ظˆ.
ظˆ ظ…ظ† ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ع¯ظپطھظ… .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط¬ط§ط±ظˆط¯طŒ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظٹظƒطھط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظˆط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ† ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¯ط§ط¯ظ† ط²ظƒط§طھ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆ ط­ط¬ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ط§ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† .طŒ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ظ‰ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ط§طŒ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظƒط´ظٹط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§طŒ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ (ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ).
355 - ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ط³ظ„ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ :
ط¹ط§ط¨ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طں ط§ع¯ط± ط®ظٹط± ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط­ظٹط§طھظ… ط¨ظٹظپط²ط§ ظˆ ط§ع¯ط± ط´ط± ط§ط³طھ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ…ط±ع¯ظ… ط±ط¶ط§ظٹطھطھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ… .
ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : طھظˆ ط±ط§ ط®ظٹط±ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھ .
ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§طŒ ظ¾ط³ ط¹ظ…ظ„ظ… ع†ظ‡ ط´ط¯طں
ع¯ظپطھ : ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ طھظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظƒط±ط¯ظ‰ ط®ط¨ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط¯ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظƒط±ط¯ط§ط±ظ‡ط§ ط«ظ…ط±ظ‰ ط¬ط² ط®ظˆط´ظ†ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط®ظˆظٹط´ ط¨ط±ط§ظٹطھ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط؛ظ†ظٹظ…طھط´ ظƒط±ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§طھ طŒ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¨ط§ طµط¯ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ط±ع¯طھ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒط´ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط§ط² ط®ط±ط› ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط´طµطھ ط±ع¯ (ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ) ط¯ط§ط±ط¯ط› ط§ط² ظ‡ط± ط±ع¯طھ طŒ ظ‡ط± ط±ظˆط² طµط¯ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط´ .
ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§طŒ ع†ظ‡ ظƒط³ طھظˆط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯طں
ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¬ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ طھظƒظ„ظٹظپ ظ†ظƒظ†ظ… .
-: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§ ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… طں
-: ظ‡ط± ط±ظˆط² ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط´طµطھ ط¨ط§ط± ط¨ع¯ظˆ ط³ظڈط¨ظ’ط­ظژط§ظ†ظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظگ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ط­ظژظ…ظ’ط¯ظڈ ظ„ظگظ„ظ‘ظژظ‡ظگ ظˆظژ ظ„ظژط§ ط¥ظگظ„ظژظ‡ظژ ط¥ظگظ„ظ‘ظژط§ ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈ ظˆظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈ ط£ظژظƒظ’ط¨ظژط±ظڈ ظˆظژ ظ„ظژط§ ط­ظژظˆظ’ظ„ظژ ظˆظژ ظ„ظژط§ ظ‚ظڈظˆظ‘ظژط©ظژ ط¥ظگظ„ظ‘ظژط§ ط¨ظگط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ ظ‡ط± ظƒظ„ظ…ظ‡ ط¢ظ† طŒ طµط¯ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط±ع¯ظ‡ط§ظٹطھ .
ط§ظˆ ع†ظˆظ† ط§ظٹظ† ط¨ط´ط§ط±طھ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§طŒ ط¨ظٹط´طھط±ظ… ط¯ظ‡ .
ع¯ظپطھ : طھظˆ (ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ط¹ظ…ظ„ ) ط¨ظٹط´طھط± ظƒظ† طŒ ط¨ظٹط´طھط±طھ ط¯ظ‡ظ… .
ط¨ط®ط´ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ†
356 - ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ع†ظˆظ† ط؛ط°ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ظٹط¯ ط§ط² ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھط´ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ظٹط¯.
357 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
طھظƒظٹظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط؛ط°ط§ ظ…ط®ظˆط± ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ظ† (ظˆ ط®ظˆط±ط¯ظ† ) ط§ط² طھظƒظٹظ‡ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨طھط± ط§ط³طھ .
358 - ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط³ظپط±ظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ :
ع†ظ‡ط§ط± ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط³طھط­ط¨ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ط¯ط¨ ط§ط³طھ .
ظˆط§ط¬ط¨ ط¢ظ† ط´ظ†ط§ط®طھظ† (ط±ط§ط²ظ‚ )طŒ ظˆ ط±ط¶ط§ ط¯ط§ط¯ظ† (ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ظˆ)طŒ ظˆ ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ظپطھظ† طŒ ظˆ ط´ظƒط±ع¯ط²ط§ط±ط¯ظ† ط§ط³طھ .
ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ ط¢ظ† : ظˆط¶ظˆ ط³ط§ط®طھظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط؛ط°ط§ ظˆ ظ†ط´ط³طھظ† ط¨ط± ط¬ط§ظ†ط¨ ع†ظ¾ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط³ظ‡ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط®ظˆط±ط¯ظ† طŒ ظˆ ظ„ظٹط³ظٹط¯ظ† ط§ظ†ع¯ط´طھظ‡ط§ظٹطھ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط§ط¯ط¨ ط§ط³طھ : ط®ظˆط±ط¯ظ† ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط®ظˆط¯طŒ ظˆ ظƒظˆع†ظƒ ع¯ط±ظپطھظ† ظ„ظ‚ظ…ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظٹظƒ ط¬ظˆظٹط¯ظ† طŒ ظˆ ظƒظ… ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ .
359 - ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط®ط±ظ…ط§ظ‰ ((ط¯ظ‚ظ„)) (ظ¾ط³طھ طھط±ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ط±ظ…ط§) ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط¢ط¨ ظ†ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ط± ط´ظƒظ… ط²ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظƒظ‡ ط±ط§ ط´ظƒظ… ط¯ط± ط¢طھط´ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ (ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆط¯) ط¯ظˆط±ط´ ظƒظ†ط¯. ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط¹ط± ط±ط§ ظ…ط«ظ„ ط¢ظˆط±ط¯:
طھظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظƒظ… ظˆ ط´ظ‡ظˆطھطھ ط±ط§ ط¨ط±ط¢ظˆط±ظ‰ (ط³ظٹط± ظ†ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظپط²ظˆظ†طھط± ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯) ظˆ طھط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ¾ط³طھظ‰ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط؛ط§ظٹطھ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ط±ط³ظ†ط¯.
360 - ظ†ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ¾ط´طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط´طھظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط؛ط°ط§ ط®ظˆط±ط¯طŒ ط¬ط² ظٹظƒ ط¨ط§ط± ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ط´ط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ…ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ طھظˆط§ظ… .
361 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ظƒط´ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط´ط³طھظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ط®ظˆط±ط¯ط› ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ†ط´ ط¬ط§ظ‰ ظ†ع¯ظٹط±ط¯ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¢طھط´ ط±ظ‡ط§ط¦ظٹط´ ط¨ط®ط´ط¯.
362 - ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ط¨ظˆط§ظٹظˆط¨ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ طŒ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظپط±ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ظ…ظٹع†ظٹظ†ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط¨ط§ط±ظƒطھ ط¨ط§ط¯طŒ ط¨ط± طھظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ط§ط¯طŒ ط¯ط± طھظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ط§ط¯.
ط§ط¨ظˆط§ظٹظˆط¨ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط¢ظ† ع†ظ‡ طھظˆ ط®ظˆط±ط¯ظ‰ ط¨ط®ظˆط±ط¯طŒ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ط§ط¯طŒ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯. ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ†ظˆظ† ظˆ ط¬ط°ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط³ظ‰ ظˆ ط¢ط¨ ط²ط±ط¯ ط´ظƒظ… ظˆ ط§ط¨ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ع¯ظ‡ط´ ط¯ط§ط±ط¯.
363 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¢ظ† ع†ظ‡ ط§ط² ط³ظپط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯ ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ط­ظˆط±ط§ظ„ط¹ظٹظ† ط§ط³طھ .
364 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ظپط±ظˆظ…ط§ظٹع¯ظ‰ ط§ط³طھ .
365 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ‚ط¯ظ… ط²ط¯ظ† ط؛ط°ط§ ظ†ط®ظˆط± ط¬ط² ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط±ظ‰ .
366 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط²ظٹط§ط¯ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط±ط§ ط®ظˆط´ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط§ط±ط¯.
367 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط²ظٹط§ط¯ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ…ظƒط±ظˆظ‡ ط§ط³طھ .
368 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ط§ ط´ظƒظ… ظ¾ط± ط؛ط°ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ¾ظٹط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
369 - ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ع¯ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒظˆع†ظƒ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ظ‡ ط¨ط±ظƒطھظ‰ ط§ط³طھ .
370 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ طھظƒظ‡ ظ†ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط®ظˆط±ط¯طŒ ظ‡ظپطھطµط¯ ط­ط³ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¨ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط­ط³ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯.
371 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط­ط§ط¬طھظ‰ ط±ظˆظ‰ (ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ ط²ظ†ظ‰ ) طھظƒظ‡ ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ†ظ…ظƒ ط¨ط®ظˆط±طŒ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ†ظٹط±ظˆط¨ط®ط´ طھط± ط§ط³طھ ظˆ ط­ط§ط¬طھ ط±ط§ ط²ظˆط¯طھط± ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط§ع¯ط± ط­ط§ط¬طھظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆظ‰ ط¢ط± (ظˆ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆ) ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ¾ط´طھ ظ…ظƒظ† .
372 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ ط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ط²ط§ط±ط¯ظ‰ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ†ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط± طھط§ ط¨ظˆظ‰ ط¯ظ‡ط§ظ†طھ ط®ظˆط´ ط´ظˆط¯ ظˆ ط­ط±ط§ط±طھطھ ط¢ط±ط§ظ… ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ¾ط§ط¨ط±ط¬ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط«ظ‡ ط§طھ ظ…ط­ظƒظ… ط´ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆط²ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط¬ظ„ط¨ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط®ظˆظٹطھ ط±ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ط³ط§ط²ظ‰ .
373 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ع¯ظˆط´طھ ط¬ظ„ظˆ (ط¯ط³طھ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ† ) ط±ط§ ط¨ط®ط± ظˆ (ع¯ظˆط´طھ ) ط¹ظ‚ط¨ (ط±ط§ظ† ) ط±ط§ ظ†ط®ط±ط› ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع†ط±ط§ع¯ط§ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طھط± ظˆ ط§ط² ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ (ظˆ ظپط¶ظˆظ„ط§طھ ) ط¯ظˆط±طھط± ط§ط³طھ .
374 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ع¯ظˆط´طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆط´طھ ط±ط§ ظƒظˆع†ظƒ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط¢ط¨ط´ ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ط§ظ† ظ‚ط³ظ…طھ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ¾ط®طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط²ظˆط¯طھط± ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
375 - ظˆ ط§ظˆ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ع†ظˆظ† طھط±ظٹط¯ ط¢ط¨ ع¯ظˆط´طھ ط®ظˆط±ط¯ظٹط¯ ط§ط² ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط¯ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ .
376 - ظˆ ط§ظˆ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط·ط¨ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ‡ط³طھظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ع†ظ¾ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ . ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆطŒ ظ‡ط³طھظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ظ„ظˆظٹط´ ع¯ط±ظپطھ طŒ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ظ‡ط³طھظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ع†ظ¾ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط·ط¨ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ طھط§ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯.
377 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ط¯ط§ظٹط§طŒ ط¯ط± ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ†ط±ظ… ظˆ طھط±ظٹط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…طھظ… ط¨ط±ظƒطھ ظ†ظ‡ .
378 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط¹ظˆطھظ‰ ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ط¯ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ ط±ط§ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظˆ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†ظٹط´ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپظ‚ظٹط±ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط®ظˆط´ ظ†ط¯ط§ط´طھ .
379 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ ط·ط¹ط§ظ… ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظ„ط®ظ‰ ظ…ظˆظ‚ظپ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط¨ط±ط¯.
380 - ظˆ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ†ط¨ط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظƒظ†ط¯ ط­ط±ط§ظ… ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط؛ط§طµط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
381 - ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط·ط¹ط§ظ… ط®ظˆط±ط¯ظ† طŒ ط؛ط°ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† ظˆ ط·ط¹ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† طŒ ط؛ط°ط§ظ‰ ط±ظˆط­ ط§ط³طھ .
382 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط³ظٹط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ظˆط¯ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¬ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯.
383 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ع¯ظˆط´طھ ط¨ط§ ط¢ط±ط¯ ط³ظ¾ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ط±ط¯ ط³ط¨ظˆط³ ط¯ط§ط± ظˆ ط®ظˆط¯طŒ ط¢ط±ط¯ ط¬ظˆ ظ†ط¨ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯.
384 - ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆط¶ظˆطŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط؛ط°ط§ ظپظ‚ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط؛ط°ط§ ط¬ظ†ظˆظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯.
385 - ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط´ط³طھظ† ط¯ط³طھظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط؛ط°ط§ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع†ط´ظ… ط±ط§ ط¬ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظپظ‚ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.
386 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط؛ط°ط§ ظˆط¶ظˆ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ط¯ط± ظپط±ط§ط®ظ‰ ط¨ط²ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظ„ط§ظ‰ طھظ† ط¯ط± ط¹ط§ظپظٹطھ ط¨ط§ط´ط¯.
387 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط؛ط°ط§ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط´ظˆظٹط¯طŒ ط§ظˆظ„ ظˆ طھط§ ط¢ط®ط± ط؛ط°ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¨ط§ ط¨ط±ظƒطھ ط´ظˆط¯.
388 - ظˆ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ظپط²ظˆظ†ظ‰ ظٹط§ظپطھظ† ط®ط¨ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ‚طھ ط؛ط°ط§ ظˆط¶ظˆ ط¨ط³ط§ط²ط¯.
389 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ع†ظˆظ† ط¯ط³طھظ‡ط§ظٹطھ ط±ط§ ط§ط² ط؛ط°ط§ ط´ط³طھظ‰ طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ ط®ط´ظƒ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھطھ ط¨ظƒط´ ظˆ ط¨ع¯ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ‘ظژ ط¥ظگظ†ظ‘ظگظٹ ط£ظژط³ظ’ط£ظژظ„ظڈظƒظژ ط§ظ„ط±طھط¨ط© ظˆظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظژط­ظژط¨ظ‘ظژط©ظژ ظˆظژ ط£ظژط¹ظڈظˆط°ظڈ ط¨ظگظƒظژ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظژظ‚ظ’طھظگ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ط¨ظگط؛ظ’ط¶ظژط©
390 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط´ط³طھظ† ط¸ط±ظˆظپ ظˆ ط±ظپطھظ† ط¬ظ„ظˆظ‰ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¬ظ„ط¨ ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
391 - ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ع¯ظپطھ :
ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھظ… : ط¨ط§ ظٹظƒ ظ†ظپط³ ط¢ط¨ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ† ط±ظˆط§ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ع¯ط± ظ„ط°طھ ط¬ط² ط§ظٹظ† ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط§ظٹظ† طŒ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ† ط´طھط±ط§ظ† طھط´ظ†ظ‡ ط§ط³طھ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ† ط´طھط±ط§ظ† طŒ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ط¨ط±ط¯.
392 - ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¢ط¨ ط¨ظ†ظˆط´ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¶ظ‰ ط¨ط¯ظˆ ط±ط³ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط´ظپط§ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.
393 - ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ظٹط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆط´ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ط¨ظ‡ ط¨ط§ طھظˆ ط¨ظ†ظˆط´ط¯طں
ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط³ط§ ط¨طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط§ طھظˆ ط¨ظ†ظˆط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ .
(ط³ظ†طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طŒ (ط¢ط¨ ظ†ظˆط´ )طŒ
ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط´ظƒط³طھظ‡ (ط¬ط§ظ… ) ط¢ط¨ ظ†ظ†ظˆط´ط¯طŒ
ظˆ ط¨ط§ ط³ظ‡ ظ†ظپط³ ط¨ظ†ظˆط´ط¯.
ظˆ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظƒظ†ط¯.
ظˆ ع†ظˆظ† ظپط§ط±ط؛ ط´ط¯ ط­ظ…ط¯ ط®ط¯ط§ ع¯ظˆظٹط¯.
ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ… ط¢ط¨ ظ†ظپط³ ظ†ظƒط´ط¯.)
394 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¢ط±ظˆط؛ (ط¨ط§ط¯ ع¯ظ„ظˆ) ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ع†ظˆظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¢ط±ظˆط؛ ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط­ظ…ط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ط¢ط±ظˆط؛ط´ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ظƒظ†ط¯.
395 - ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط´ع¯ظپطھط§ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط±ط§ظƒ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯طŒ ط´ظƒظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¢ط²ط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط¯ظˆط± ظ†ع¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ط´ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯.
396 - ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‡ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ظ‚ط«ظ… ظˆ ظپط¶ظ„ طŒ ط¨ط± ظٹظƒ ط³ظپط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ظ„ط®ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط³ظپط±ظ‡ ظ†ط´ط³طھ طŒ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط¢ظ†ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھ : ط¢ظ‚ط§طŒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¨ط§ظ„ ط§ظٹظ† ظ…ظ„ط® ع†ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ط² ط¬ط¯ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط´ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ط± ط¨ط§ظ„ ظ…ظ„ط® ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ ط£ظژظ†ظژط§ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظڈ ظ„ط§ ط¥ظگظ„ظ‡ظژ ط¥ظگظ„ط§ظ‘ ط£ظژظ†ظژط§ ط±ظژط¨ظ‘ظڈ ط§ظ„ظ’ط¬ظژط±ظژط§ط¯ظژط©ظگ ظˆظژ ط±ظژط§ط²ظگظ‚ظڈظ‡ظژط§ ط¥ظگط°ظژط§ ط´ظگط¦ظ’طھظڈ ط¨ظژط¹ظژط«ظ’طھظڈظ‡ظژط§ ظ„ظگظ‚ظژظˆظ’ظ…ظچ ط±ظگط²ظ’ظ‚ط§ظ‹ ظˆظژ ط¥ظگط°ظژط§ ط´ظگط¦ظ’طھظڈ ط¨ظژط¹ظژط«ظ’طھظڈظ‡ظژط§ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ظ‚ظژظˆظ’ظ…ظچ ط¨ظژظ„ظژط§ط، ظ…ظ† ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¬ط² ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ظ„ط® ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ظ‡ ط§ظˆظٹظ… طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ط¨ظ„ط§ ظپط±ط³طھظ… .
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :
ط§ظٹظ† ط§ط² ط¹ظ„ظ… ظ…ظƒظ†ظˆظ† (ط³ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ط±) ط§ط³طھ .
397 - ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‚ط¯ط± ظ†ظ…ظƒ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ظپط§ظ‰ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ط°ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط³ظ‰ ظˆ ط¬ظ†ظˆظ† ط§ظ†ط¯.
398 - ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط·ط¹ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ظ…ظƒ ط¢ط؛ط§ط² ظƒظ†ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط¨ط±ط¯.
399 - ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط؛ط°ط§ ط±ط§طŒ ط¨ط§ ظ†ظ…ظƒ ط¢ط؛ط§ط² ظƒظ† ظˆ ط¨ط§ ظ†ظ…ظƒ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ظپط§ظ‰ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ .
400 - ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط± ط³ظپط±ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ†ظ…ظƒ ظˆ ط³ط±ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯.
401 - ط¨ط²ظٹط¹ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¨ط²ظٹط¹ ع¯ظپطھ :

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation