بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب کرامات الحسینیة جلد اول, حجت الاسلام والمسلمین على میرخلف زاده   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     keraamaatol-hosseiniya_jeld_1_mirkhalafzaadeh_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - غ± -
     keraamaatol-hosseiniya_jeld_1_mirkhalafzaadeh_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - غ² -
     keraamaatol-hosseiniya_jeld_1_mirkhalafzaadeh_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - غ³ -
     keraamaatol-hosseiniya_jeld_1_mirkhalafzaadeh_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - غ´ -
     keraamaatol-hosseiniya_jeld_1_mirkhalafzaadeh_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - غµ -
     keraamaatol-hosseiniya_jeld_1_mirkhalafzaadeh_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - غ¶ -
     keraamaatol-hosseiniya_jeld_1_mirkhalafzaadeh_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - غ· -
 

 

 
 

ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط© ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„
ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ

ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظٹط± ط®ظ„ظپ ط²ط§ط¯ظ‡

- غ´ -


ط§ط¬ظ†ظ‡ ظ‡ظ… ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯
ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ ط­ط³ظ† ط§ط¨ط·ط­ظ‰ (ط¯ط§ظ…طھ ط¨ط±ظƒط§طھظ‡ ) ظ†ظ‚ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¨ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ظˆط± ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط­ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ…ط²ظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ ) ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ ظƒظˆظ‡ ط±ظپطھظٹظ… ظˆ ط¢ظ† ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظٹظ… .
ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ¾ط§ظٹط´ ط§ط² ط±ط§ظ† ظˆ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¯ط³طھط´ ط§ط² ط¨ط§ط²ظˆ ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط®ظٹظ„ظ‰ ع†ط§ظ‚ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھظˆظ¾ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط¯ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ظ‚ظ‘طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظ‡ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ¾ظˆظ„ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھظ†ط¯. ظ…ظ† ط¯ط± ظƒظ†ط§ط±ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ط´ط¯ظ… ط³ط±ط´ ط®ظ„ظˆطھ ط´ظˆط¯ طھط§ ع†ظ†ط¯ ط¯ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط§ط­ظˆط§ظ„ط´ ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط³ظ… ط§ظˆ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ† ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ ظ…ط±ط§ طµط¯ط§ ط²ط¯ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ط¨ع†ظ‡ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظ…ط§ظٹظ„ظ‰ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ظ…ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط³طھط«ظ†ط§ط، ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ع¯ط± ط§طµط±ط§ط± ظ‡ظ… ظƒظ†ط¯ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ع†ط±ط§ ط¯ظ„ظ… ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ‚طµظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒظ†ظ… .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ† ظٹظƒ ظ†ظپط± ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط­ط±ظپ ط²ط¯ظ† ظ…ط§ ط´ط¯ ظˆ ط·ط¨ط¹ط§ظ‹ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظ…ط§ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯ظ† ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ع¯ط¯ط§ ط­ط±ظپ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظٹظ… ط§ظˆ ظ‡ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¢ظ…ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ع¯ظˆط´ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ع¯ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط­ط±ظپ ط¨ط²ظ†ظٹظ… ع†ظˆظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ظٹط§ ط¨ط§ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ط±ظˆظٹظ… طھط§ ظ…ظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒظ†ظ… طŒ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط¹ظ„طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… .
1 ط¨ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ†ط§ط± ظ…ط¹ط¨ط± ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط­ط±ظپ ط²ط¯ ط²ظٹط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.
2 ط¨ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ط§ظˆ ع†ط·ظˆط± ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆ ظ†ظ‡ ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط³طھ ظ„ط°ط§ ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… ط§ظ„ط§ظ† ط²ظˆط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ط§ط²ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط±ظˆظ‰ ط§ط­ط³ط§ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط² ط¯ط³طھطھ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ ظ…ظ† ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظٹظƒظ‡ ظ…ط®ط§ط±ط¬ ط®ظˆط¯ظ… ظˆ ط²ظ† ظˆ ط¨ع†ظ‡ ظˆ ط®ط¯ظ…طھع¯ط°ط§ط±ظ†ظ… ط±ظˆ ط¨ط±ط§ظ‡ ط´ظˆط¯ ط¨ظٹط´طھط± ظ¾ظˆظ„ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ…ط¹ظٹظ† طھظ‡ظٹظ‡ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… ظˆ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
ع¯ظپطھظ… : ط§ظ…ط±ظˆط² ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط±ط§ ط¨ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ط¨ظ„ظ‡ . ع¯ظپطھظ… : ظ‡ظ†ظˆط² ط§ظˆظ„ طµط¨ط­ ط§ط³طھ طں ع¯ظپطھ : ظ‡ط± ط±ظˆط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظˆظ„ ط¯ط±ط¸ط±ظپ ظ…ط¯طھ ط¯ظˆ ط³ط§ط¹طھ ط¢ظ† ظ¾ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹط¯ ط¯ط± ط±ظˆط² ع†ظ‚ط¯ط± ظ…ط®ط§ط±ط¬ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظ‚ط¯ط± ظ¾ظˆظ„ ط¨ط±ط³ط¯طں
ط®ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ط² ط§ط³ط±ط§ط± ظ†ط§ع¯ظپطھظ†ظ‰ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ†ظƒظ† ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ظ‡ظ… ط´ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ†ظ‚ظ„ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ظ… ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط´ظˆظ… ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ط¨ع¯ظˆظٹظ… .
ع¯ظپطھظ… : ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… ط§ع¯ط± ظ…ط§ظٹظ„ظٹط¯ ط¨ط±ظˆظٹظ… ط§ظˆ ط§ظˆظ„ ط¨ط§ ظٹظƒ ط­ط±ظƒطھ ط³ط±ظٹط¹ ظˆ ظ…ط®طµظˆطµ â€چ ط¨ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظ…ط§ظ‡ط±ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط¬ظٹط¨ظٹظƒظ‡ ط¨ط±ط±ظˆظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ†ط´ ط¯ظˆط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط­ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط­ط±ظƒط§طھ ظ…ط§ظ‡ط±ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ طھظ…ط§ط´ط§ط¦ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¹ط¯ ط´ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط³ط±ظٹط¹ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ† ط¹ظ‚ط¨ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ظ… .
ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظٹظƒ ط¬ظˆط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ ظ‡ظٹظƒظ„ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ط§ظ‹ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ ظ†ظˆظƒط±ط´ ط§ط³طھ ظ‡ظˆط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط®ط³طھظ‡ ط¨ط´ظˆط¯ ظƒظˆظ„ط´ ظƒظ†ط¯ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ظ†ط¨ظˆط¯ ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ…ط§ط´ظٹظ† ط´ظˆط±ظ„طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ…ظ‡ظٹط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¢ظ‚ط§ ظ†ظˆظƒط±ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ط¨ط؛ظ„ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± طµظ†ط¯ظ„ظ‰ ط±ط§ط³طھ ط¹ظ‚ط¨ ظ…ط§ط´ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ ط§ط² ط·ط±ظپ ع†ظ¾ ظ…ط§ط´ظٹظ† ط³ظˆط§ط± ط´ظˆظٹط¯.
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ع¯ظپطھظ… : ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طھط§ ظٹظƒظ‰ ط¯ظˆ ط³ط§ط¹طھ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ„ط­ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… ظˆ ط³ظˆط§ط± ظ…ط§ط´ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ظپطھظ… .
ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ظ…ظپطµظ„ ط¨ظˆط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط²ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط¤ ط¯ط¨ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ظˆظ„ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط²ظ†ط´ ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¹ظˆط¶ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† طھظ…ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ طھظ† ط§ظˆ ظƒط±ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط؛ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط·ط§ظ‚ ظ¾ط°ظٹط±ط§ط¦ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ‡ظ… طھط¹ط§ط±ظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط±ظˆظ… .
ط§ظٹظ† ط§ط·ط§ظ‚ ظ…ظپط±ظˆط´ ط¨ظ‡ ظپط±ط´ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ط§ظ‹ ظ…ط±طھط¨ ظˆ طھط²ط¦ظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ظˆط³طھط±ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظ†ط´ط³طھظ… ط§ظˆ ظ‚طµظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ط¢ط؛ط§ط² ظ†ظ…ظˆط¯ ظ…ظ† طھط§ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ظ‡ظ… ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ظ‡ظ… ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھظ… ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط²ظ† ظƒظ‡ طھط§ط²ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… .
ط¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ط¨ ظ¾ط´طھ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ط§ طµط¯ط§ظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¨ظ‚طµط¯ ظƒط´طھظ† ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯طŒ ظ…ظ† ظ„ط¨ط§ط³ظ… ط±ط§ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط±ظپطھظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط¢ظ† ط²ظ† ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆظ† ط§ط² ط³ط±ط´ ظƒظ‡ ط´ظƒط§ظپظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¬ط§ط±ظٹط³طھ ظˆ ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط¬ظˆط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظپط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط´ط¨ط­ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ظ†ط¯ظٹط¯ظ… ظپظˆط±ط§ظ‹ ظ…ط§ط´ظٹظ†ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ط¢ظ† ط²ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ… ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ط¹طھظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظٹط± ع†ط±ط§ط؛ ظ…ط§ط´ظٹظ† ط®ظˆط§ط³طھظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ… طŒ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ط§ط´ ط±ط§ طھط´ط®ظٹطµ ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ظ† ظ…ظ‡ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ† ط±ظˆظ‰ ط­ط³ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ظٹظ†ظƒط§ط± ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ… ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ط´ظ†ط§ط³ط§ط¦ظ‰ ط§ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… .
ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† طھط­ظˆظٹظ„ ط¯ط§ط¯ظ… ظ…طھطµط¯ظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط·ط¨ظ‚ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ع¯ط²ط§ط±ط´ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ‡ظ… طھظ…ط§ظ… ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆظ„ طھط§ ط¢ط®ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط²ظٹط± ط¢ظ† ع¯ط²ط§ط±ط´ ط¢ط¯ط±ط³ ظƒط§ظ…ظ„ ظ…ط±ط§ ظ‡ظ… ظ†ظˆط´طھ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ… .
ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط±ط³ظٹط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ط§ط² ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط®ط¨ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆظ„ظ‰ ظٹظƒ ظ„ظ†ع¯ظ‡ ط§ط² ظƒظپط´ظ‡ط§ظٹط´ ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظپظˆط±ط§ ط¨ط§ط² ط³ظˆط§ط± ظ…ط§ط´ظٹظ† ط´ط¯ظ… ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ط´ط±ط·ظ‡ (ظ¾ظ„ظٹط³ ) ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ… ط§ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ ط¯ظˆ ظ†ظپط±ظ‰ ط³ظˆط§ط± ظ…ط§ط´ظٹظ† ط´ط¯ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹظ…ظ‡ ط´ط¨ ط¯ظˆط± ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط®ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظٹظ… .
ظ…ظ† ط¨ظ‰ طµط¨ط±ط§ظ†ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط§ط³ظ… ط²ظ†ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ظپط±ظٹط§ط¯ طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ… طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ‚ط¨ ظٹظƒ ظƒظˆع†ظ‡ ط¨ظ† ط¨ط³طھ طµط¯ط§ظ‰ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط²ظ†ظ… ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظٹط¯. ظپظˆط±ط§ظ‹ ظ…ط§ط´ظٹظ† ط±ط§ ظ…طھظˆظ‚ظپ ظƒط±ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط§ظˆ ط¨ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھط´ â€چ ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ط§ط´ظٹظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ… ظˆ ط¢ظ† ط´ط±ط·ظ‡ ظ‡ظ… ظƒظ…ظƒ ظƒط±ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظˆط³ط· ط±ط§ظ‡ ط³ظ†ع¯ ظ…ط­ظƒظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظٹط´ظ‡ ظ…ط§ط´ظٹظ†ظ… ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط´ظٹط´ظ‡ ظ…ط§ط´ظٹظ†ظ… ط®ظˆط±ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھ .
ظ…ظ† ط¨ط§ط² ظ…ط§ط´ظٹظ†ظ… ط±ط§ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ظ…طھظˆظ‚ظپ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط§ط² ظ…ط§ط´ظٹظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¢ظ† ط³ظ†ع¯ ط±ط§ ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط³ظ†ع¯ ط¯ظˆظ… ط¨ظ‡ ط³ط±ظ… ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ†ظ‚ط´ ط²ظ…ظٹظ† ط´ط¯ظ… .
ط´ط±ط·ظ‡ ظ…طھظˆط­ط´ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ظٹظƒ ظ¾ط§ظٹط´ ط§ط² ظ…ط§ط´ظٹظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¬ط±ط§ط،طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ط§ظ‹ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپ ط´ظ„ظٹظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظ…ط±ط¯ظ… طµط¯ط§ظ‰ طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ط´ظ„ظˆط؛ ط´ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¬ظ…ط¹ طµط¯ط§ ط²ط¯ ظƒظ‡ ظپط¹ظ„ط§ظ‹ ظ…ط¬ط±ظˆط­ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ طھط§ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ¾ط´طھ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ط±ط·ظ‡ ع¯ظپطھظ†ط¯ طھظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظƒظ† ط¨ط¨ظٹظ† ط¢ظٹط§ ط¶ط§ط±ط¨ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں
ط´ط±ط·ظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¯ط± طھط¹ظ‚ظٹط¨ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظ„ط°ط§ ط¨ط§ظٹط¯ طھط§ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ظ…ط­ط§ظپط¸ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ظ… .
ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ…ظ† ظˆ ط²ظ†ظ… ط±ط§ ط¹ظ‚ط¨ ظ…ط§ط´ظٹظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط´ط±ط·ظ‡ ط¬ظ„ظˆ ظ…ط§ط´ظٹظ† ط´ظٹط´ظ‡ ط´ظƒط³طھظ‡ ظ†ط´ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¯ظˆظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
ط²ط®ظ… ظ…ظ† ط³ط·ط­ظ‰ ط¨ظˆط¯ ع†ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط®ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ظ„ط§ط²ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆظ„ظ‰ ط²ط®ظ… ط²ظ†ظ… ط¹ظ…ظٹظ‚ طھط± ط¨ظˆط¯ ط§ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط¯ظ†ط´ ط¯ط± ط§ط«ط± ظƒطھظƒ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط³ط®طھ ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظƒط¨ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط¯ط§ط´طھ .
ط±ط¦ظٹط³ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ظƒط§ط؛ط° ظˆ ظ‚ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ‡ظٹظ‡ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط³ظ… ظ…ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ† ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ظ‚ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ط¯ظˆ ط³ط§ط¹طھ ظ‚ط¨ظ„ ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط¬ط±ظˆط­ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظٹط¯ ظ†ظٹط³طھظٹط¯طں
ع¯ظپطھظ… : ع†ط±ط§طŒ ع¯ظپطھ : ط¨ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط®طھظ… ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھطھ ط®ظˆظ† ط¢ظ„ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‚ظٹط§ظپظ‡ طھط§ظ† ط®ظˆط¨ ظ…ط´ط®طµ ظ†ط¨ظˆط¯ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯.
ظ…ظ† ط§ط² ط±ط¦ظٹط³ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ط²ظ† ع†ط·ظˆط± ط§ط³طھ طں ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ظ…ط§ظٹظ„ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒظ†ظٹط¯ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع¯ظپطھظ… : ظ…طھط´ظƒط±ظ… ظˆ ظ„ط°ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ط±ظپطھظٹظ… طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط´ظˆظ‡ط± ط¢ظ† ط²ظ† ظ…ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ط§ط² ظ…ظ† طھط´ظƒط± ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظٹط¯ ط¢ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ظƒطھط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ) ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط²ظ†ظ… ظ…ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظ…ظ† ط§ط¨طھط¯ط§ط، ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط¦ظٹط³ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ظˆ ط´ظˆظ‡ط± ط¢ظ† ط²ظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظˆظ‡ط± ط¢ظ† ط²ظ† ع¯ظپطھظ… ط¬ط±ظٹط§ظ† ط²ظ† ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ظƒطھظƒ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظƒظ…ظƒظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظƒط±ط¯ظ… ط§ظٹظ† ط¨ظ„ط§ط، ط±ط§ ط³ط± ظ…ظ† ظˆ ط²ظ†ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ط´ظˆظ‡ط± ط¢ظ† ط²ظ† ع¯ظپطھ ظ…ظ† ط§ظ…ط´ط¨ ط¯ظٹط±طھط± ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¢ظ…ط¯ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ†ط²ظ„ ط´ط¯ظ… ط²ظ†ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ†ط¯ظٹط¯ظ… ظˆ ظ‡ظٹع† ط§ط·ظ„ط§ط¹ظ‰ ط§ط² ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ظٹظ… ط³ط§ط¹طھ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ (ط¯ظƒطھط±) ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ط§ طھظ„ظپظ† ط²ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط§ط­ط¶ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ط²ظ†ظ… ط­ط§ظ„ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒظ†ط¯.
طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ظƒط§ظ…ظ„ط§ظ‹ ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط±ظ†ط¬ ط¨ظˆط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط²ظ† ظ…ظ† ظˆ ط¢ظ† ط²ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…طھط§ط،ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط­ط§ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¯ظƒطھط± ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ…ط؛ط²ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ظٹط±طھط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¯ظٹط±طھط± ط­ط±ظپ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ .
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¨ ع¯ط°ط´طھ ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¯ط± ط§ط¨ظ‡ط§ظ… ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ† طµط¨ط­ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط´ط¨ ط§ط² ط²ظ†ظ… ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھط§ظ‹ ط­ط§ظ„ط´ ط¨ظ‡طھط± ط¨ظˆط¯ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹط´ط¨ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ظپطھظ† ظ…ظ† ع†ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ط´ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒظˆع†ظ‡ ط¨ظ† ط¨ط³طھ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ .
ع¯ظپطھ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¢ظ† ط²ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ظ‡ظ†ظˆط² ط¯ظ… ط¯ط± ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط³ظ‡ ط¬ظˆط§ظ† ظ†ظ‚ط§ط¨ ط¯ط§ط± ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ†ط¯ ط§ظˆظ„ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ظ…ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ†ظƒظ†ظ… ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† طھظ„ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط¯ظ‡ظ… .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ† ط²ط¯ ظ…ظ† ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ط´ط¯ظ… . ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظپظ‡ظٹظ…ط¯ظ… ع†ظ‡ ط´ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھط§ط²ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ظ… ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒظˆع†ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظٹط¯.
ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ط² ط§ط¨ظ‡ط§ظ…ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ظٹط§ظ…ط¯ ط´ظˆظ‡ط± ط¢ظ† ط²ظ† ظ‡ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط´ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط´ط¯ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ط´ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظƒظˆع†ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط²ظ†ع¯ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط²ط¯ظ‡ ط´ط¯ ع¯ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ط¯ط± ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ… ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ‡ط¬ظˆظ… ط³ظ‡ ظ†ظپط± ظ†ظ‚ط§ط¨ط¯ط§ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظˆظ„ ط¯ظ‡ط§ظ† ظ…ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظ…ظ† ظ†ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھط´ط§ظ† ط§ط² ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ظ…ظ† ظƒظ†ط§ط± ط±ظپطھ ظ…ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ع†ظٹط²ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ† ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ†ط¯ ظ…ظ† ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ط´ط¯ظ… ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط¨ظ‡ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ظ… .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ† ط±ط¦ظٹط³ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¯ظٹط´ط¨ ع†ظ‡ ط´ط¯طں
ع¯ظپطھظ… : ظ†ظ‡ طŒ ع¯ظپطھ : ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¬ط±ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظپط± ط²ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ط²ط®ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ط³ظˆط§ظ†ط­ ط§ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط´ط±ط·ظ‡ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ط§ظ…ط±ظˆط² ط±ط¦ظٹط³ ط´ط±ط·ظ‡ ط¨ط§ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…طھط®طµطµظٹظ† ط¹ظ„ظ„ ط¬ط±ط§ط¦ظ… طŒ ط¨ط³ظٹط¬ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆط¹ط¬ظٹط¨ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط¬ط±ظˆط­ظٹظ† ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ع†ظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط´ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ظٹظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط²ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ…ط§ ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ط´ظˆظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ط¯ظˆط± ظ‡ظ… ظ†ط´ط³طھظٹظ… ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ظپظƒط§ط± ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ… ط±ظٹط®طھظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظ„ط§ط، ظ…ط´طھط±ظƒ ط¨ظ‡ ط³ط±ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ†ط´ط¯ظٹظ… .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھ ظ…ظ† ط¯ظ„ط§ط¦ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط§ط¬ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط®ظ†ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ط¬ظ†ظ‡ ع†ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ†ظ†ط¯طں
ظ…ظ† ع¯ظپطھظ… : ظ„ط·ظپط§ ط¯ظ„ط§ط¦ظ„طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظپط±ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… طں! ع¯ظپطھ : ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظٹظƒ ظ†ظˆط§ط®طھظ‰ ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ ظٹظƒ ظ†ط­ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ظ†ظƒط´طھظ† ظ‡ظٹع†ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ â€چ ط´ط¯ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط³ط±ط¹طھ ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط´ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ .
ظ…ظ† ع¯ظپطھظ… ط§ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆظ„ط§ظ‹ ط®ظٹظ„ظ‰ ظٹظƒ ظ†ظˆط§ط®طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط®طھطµط±ط§ ط§ط®طھظ„ط§ظپظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط«ط§ظ†ظٹط§ ط§ط² ظƒط¬ط§ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظƒظ‡ ط­طھظ…ط§ظ‹ ظƒط§ط± ط§ط¬ظ†ظ‡ ظٹظƒظ†ظˆط§ط®طھ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظƒط§ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ط§ظ…ظ†ط¸ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط²ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ع¯ظپطھ ظ…ظ† ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظ„ظ… ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ط®ظˆط¯ظ… ظˆ ط²ظ†ظ… ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظƒط´ظ… ظٹظƒظ‰ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظˆظ‡ط± ط¢ظ† ط²ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط§ط² ط¨ط³ طھط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ع¯ظپطھظ… : ط¨ط§ظٹط¯ ط±ظٹط´ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒ ظ¾ظ„ظٹط³ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظˆط±ظ… ظˆ ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ط¬ظˆط§ظ† ط¬ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظٹظپط± ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ… طŒ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ط§ع¯ط± ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ع†ظˆظ† ط²ظˆط¯طھط± ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹظ… ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¨ظ‰ ظ…ظٹظ„ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط­ظ‚ ظ‡ظ… ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط²ظٹط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط®ط§ط·ط± ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ظٹظƒ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط¨ط§ ظ…ظ† ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط´ظٹط´ظ‡ ظ…ط§ط´ظٹظ†ظ… ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ†ط¯طŒ ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… طµط¯ظ…ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط±ط§ طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظƒط±ط¯ظ… ط­ط¯ظˆط¯ ط¯ظ‡ ط´ط¨ ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط¹ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظ… ظˆظ„ظ‰ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط³طھع¯ظٹط±ظ… ظ†ط´ط¯ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ط´ظˆظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپظƒط±ظ… ط±ط³ظٹط¯ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ط§ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط¬ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظ† ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط´ظˆط±طھ ظƒظ†ظ… ط±ظˆط² ط¨ط¹ط¯ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ظپطھظ… ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ظ† ط¨ط§ ظ…ط¬ط±ظˆط­ظٹظ† ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ… طں
ع¯ظپطھظ… : طھط±طھظٹط¨ط´ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظˆ ظ„ط°ط§ ظٹظƒظ‰ ط¯ظˆ ط±ظˆط² ظ…ط¹ط·ظ„ ط´ط¯ظ… طھط§ طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ط§ط² ط´ظˆظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ†ظ‡ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¨ ط¯ع†ط§ط± ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ط§ ط¨ط§ ط²ظ†ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظ†ط¯ طھط§ ط§ط³طھط§ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط¤ ط§ظ„ط§طھظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ…ط­ظ„ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط·ط§ظ‚ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ† طھط§ ط¢ظ†ط±ظˆط² ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ط¯ط± ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ظ‰ ع†ظ‚ط¯ط± ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ط³ط¦ظˆط§ظ„ط§طھظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط§ط² ط§ظˆظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ع†ط§ط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„ط´ ظ‡ظ… ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط´ظ‡ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ†ظˆط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط§ط² ظٹظƒ ظٹظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط¦ظˆط§ظ„ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط²ظ† ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ط³ط¦ظˆط§ظ„ط´ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ع¯ظˆط¦ظٹط¯ ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ط² ط§ظˆظ„ طµط¨ط­ طھط§ ظˆظ‚ظٹطھظƒظ‡ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯طں
ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھ طŒ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ط¯ظˆظ… ط§ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط¯ط± ظƒط§ط± ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طں
ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط®طµظˆطµظٹط§طھظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ†ظˆط´طھ . ط³ط¦ظˆط§ظ„ ط³ظˆظ… ط§ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ع†ظ‡ طھط؛ظٹظٹط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظٹط¯طں ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط­ط§ظ„ط§طھظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط² ط§ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ… ط³ظ‡ ط±ظˆط² ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒظ†ظ… ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ع¯ظˆظٹظ… .
ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط¨ظƒط´ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ع¯ظپطھظ… : ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ط®ط§ط·ط± ط·ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھع¯ظٹط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ظˆظٹظ… .
ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط­ط§ظ„ط§ ظ‡ظ… ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھع¯ظٹط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط± طھط¹ظ‚ظٹط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظˆط´ط´ ظƒظ†ظ‰ ط®ظˆط¯طھ ظ‡ظ… ط¯ع†ط§ط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط§ط³طھ .
ع¯ظپطھظ… : ظ¾ط³ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط³ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ط¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط§ظˆظ„ط§ظ‹ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط«ط§ظ†ظٹط§ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ط§ ط´ظ…ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ ط®ط¨ظٹط«ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط§ط¬ظ†ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپظ†ط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط°ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ط±ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ‡ظٹط¯ ط§ط¨طھظ„ط§ط¦ط§طھ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯.
ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¢ظ†ظˆظ‚طھ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپظ‡ط§ ط±ط§ ط®ط±ط§ظپظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ط®ظ†ط¯ظ‡ طھظ…ط³ط®ط± ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ† ظƒظ‡ طھط§ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ‚ط·ط±ظ‡ ط®ظˆظ†ظ… ظ¾ط§ظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط®ظˆط¯ظ… ط¢ظ† ط³ظ‡ ط¬ظˆط§ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظپط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆظ„ط°ط§ ط­طھظ‰ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¬ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط§ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط§ط³طھط§ط¯ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯طں ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ طھظˆطµظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظ†ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ط±ط§ط­طھطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط²ظ†ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طھظپظ‚ط§ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ طھظ‚ط§ط¶ط§ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ظٹظƒظ‰ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظƒط§ط± ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ط² ط§ط¬ظ†ظ‡ طµط§ط¯ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طھط£ ظٹظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ظ‡ظ… ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ… طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھط§ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ع¯ط°ط´طھ طŒ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆع¯ظپطھ : ط­ط§ط¶ط±ظ… ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظٹظƒظ‡ ط´ظˆظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط²ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظٹط§ ط´ط®طµ ط؛ط±ظٹط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ط§طھظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ ط¨ع¯ظˆظٹظ… ظ…ظ† ع¯ظپطھظ… : ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆط¨ طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ط§ ط¬ظ„ط³ظ‡ طھط´ظƒظٹظ„ ط´ظˆط¯ ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† ظƒط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طھط§ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط±ظپ ط¨ط²ظ†ظٹط¯.
ع¯ظپطھ : ط¯ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ„ط³ظ‡ طھط´ظƒظٹظ„ ط´ظˆط¯ ظ…ظ† ط®ظˆط¯ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ع¯ظپطھظ… ظ†ظ‡ ظ…ظ† ظˆظ‚طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظٹط¯ (ط§ظ…ط§ ظ…ظ† ظˆظ‚طھ ط¯ط§ط´طھظ… ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط­ط±ظپظ‡ط§ظ‰ ط®ط±ط§ظپظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ظˆط´ ظƒظ†ظ… .)
ط§ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ ط¢ظ‡ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط¬ظˆط§ظ† طھظˆ ط­ظٹظپظ‰ ط®ظˆط¯طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ط± ط³ط®طھظ‰ ط¨ظ‰ ع†ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط¯ظ… ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ظ‹ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط®ظˆط¯ط´ ط¬ظ„ط³ظ‡ ط§ظ‰ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط·ط¨ظ‚ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظƒظ‡ ط²ظ†ط´ ط¯ع†ط§ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط§ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ط² ط­ط§ظ„ط§طھ ط²ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ…ط´طھط±ظƒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ط§ظ…ط§ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ظ…ط´طھط±ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯:
1 ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظپط±ظٹط­ ظˆ ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط±ع¯ط±ظ…ظ‰ ظˆ ظٹط§ ط¨ط®ط§ط·ط± ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط®ط±ط§ظپظ‰ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط³ط±ظˆط± ظˆ ط´ط§ط¯ظ‰ ظ…طھط¬ط§ظˆط² ط§ط² ط­ط¯ طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² طµط¨ط­ طھط§ ط´ط¨ ظ…ظ‰ ط®ظ†ط¯ظٹط¯ظ†ط¯.
2 ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ظ‡ظٹع† ظƒط¯ط§ظ… ظٹط§ط¯ط´ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… ع¯ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
3 طµط¨ط­ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¹ظ…ظ„ ط²ظ†ط§ط´ظˆط¦ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ طھط§ ط´ط¨ظگ ظˆظ‚طھ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط؛ط³ظ„ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
4 ط؛ط°ط§ظ‰ ط®ظˆط´ظ…ط²ظ‡ ط§ظ‰ طھظ‡ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ظ‹ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
5 ط¨ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپظ‚ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط§ط´ط±ط§ظپ (ط³ط§ط¯ط§طھ ) ظ‡ط³طھظٹظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط«ط¨طھظ‰ ط¨ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¬ط³ط§ط±طھ ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
6 ط¢ط¨ ط¬ظˆط´ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ظˆ ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ†ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ظˆ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ‡ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظ…ط¤ ط«ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­طھظ…ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ط¬ظ†ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ظ…ط´طھط±ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھط³طھ ط§ط²:
1 ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط¬ظˆط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‚ط§ط¨ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
2 ط¯ط± ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¶ط±ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط³ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯.
3 ظ‡ظ…ظ‡ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ‡ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظ‡ظٹع† ط¢ط«ط§ط± ط¶ط±ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
4 ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ‡ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¹ظ…ظٹظ‚ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ع†ط§ط± ط¢ط³ظٹط¨ ظ…ظ‡ظ„ظƒظ‰ ظ†ط´ط¯ظ†ط¯.
5 ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط¢ظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ط­ط±ظپ ظ†ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
6 ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط¢ظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ…ط§ طھظ…ط§ط³ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط؛ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط¯ط³طھظ‡ط§ ظˆ ط¨ط¯ظ†ط´ط§ظ† ظ„ط·ظٹظپ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ظپط´ط§ط± ط¨ط± ط¨ط¯ظ†ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… .
7 ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط²ظ†ظ‡ط§ ط¬ظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط² ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¨ظ‰ ط¹ظپطھظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¬ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط§ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ†ط§ظپظ‰ ط¨ط§ ط¹ظپطھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ظˆ ظ…طھط¹ظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظ„ط§ط¦ظ„ ط«ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ…ظ„ظٹظ† ط¢ظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ط±ظˆط§ط­ ظٹط§ ط§ط¬ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§طھظ‚ط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
1 ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ ط­ط§ظ„طھ ط¶ط¹ظپ ظˆط±ط®ظˆطھ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط®ظˆظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط²ظˆط¯طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† طŒ ط¢ظ† ط¶ط§ظٹط¹ظ‡ ط±ط§ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
2 ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط­ط²ظ† ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ط­طھظ‰ ظٹظƒ طھط¨ط³ظ… ظ‡ظ… ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
3 ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط®ظˆط§ط¨ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‰ ط¬ظ‡طھ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ظٹط¯ظ†ط¯.
4 ط­ط§ظ„طھ ظˆط­ط´طھ ظˆ طھط±ط³ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ط± طµط¯ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ظٹط¯ظ†ط¯.
5 ط±ظ†ع¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ طھظˆظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ط²ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆط² ط¨ط±ظˆط² ط¨ط¯طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط´ظˆظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ظ‡ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط§طµط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ¾ظٹع¯ظٹط±ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط²ظ†ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ط§طھ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ظ…ظ† ط¨ط§ ط³ط± ط³ط®طھظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھطµط§ط¯ظپظ‰ طھطµظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ… : ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط®ط±ط§ظپط§طھ ط§ط³طھ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ…ط؛ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ط¶ط¹ظپ ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ط±ظ†ع¯ط´ ط²ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط±ط³ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ط³طھظˆظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ† ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظ‡ط§ ط­ط§ظ„ ط­ط²ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ظˆ ظ„ط°ط§ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ… ط§ط² ظ¾ط§ ظ†ظ†ط´ظٹظ†ظ… طھط§ ط¢ظ† ط³ظ‡ ط¬ظˆط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ… ط­طھظ‰ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط±ظپطھظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط¦ظٹط³ ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط±ط®ط§ط´ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ†ظˆط±ظ‡ ظ†ط§ط§ظ…ظ†ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط´ظ…ط§ ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ط¬ظˆط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ط¨ط§ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ طھط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط±ط¦ظٹط³ ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ظ…ط§ ط¯ط± طھط¹ظ‚ظٹط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ط­طھظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ†ط§ظ…ظ‡ ظˆ ظ…ط¬ظ„ط§طھ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ع†ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† ط±ط¯ ظ¾ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¢ظ† ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ط§ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ طھط³ط®ظٹط± ط¬ظ† ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¬ظ†ظ‡ط§ظٹظ… ط±ط§ ط§ط­ط¶ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ط¬ظ† ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط§ ط³ظ†ظٹظ‡ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپظ†ط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯: ع†ط±ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ط§ط² ط²ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ط§ط°ظٹطھ ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طں ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط¬ظ†ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯:
ع†ظˆظ† ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط¨ط¹ط¯ط´ ط¢ظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§طھظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط، ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¹ط²ط§ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ط² ط§ط¬ظ†ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط­ظ„ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط²ظ†ظ‡ط§ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط²ظٹط§ط¯طھط± ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظ†ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط¬ظˆط§ظ† ط§ط² ط§ط¬ظ†ظ‡ ظ…ط£ ظ…ظˆط±ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھظ†ط¨ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ… ظƒظ‡ طھظ‚طµظٹط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط§ظˆظ„ط§ظ‹ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ط¬ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط«ط§ظ†ظٹط§ ط§ط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط، ط®ط¨ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ (ع†ظˆظ† ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط؛ط§ظپظ„ظ†ط¯) ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ط§ ظٹظƒ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظپظ‚ط±ط§ط، ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹظ… .
ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ظˆط¶ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ط¯ط³طھ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط²ط¨ط§ظ†ط§ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¹ظ…ظ„ط§ظ‹ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ ) طھظˆظ‡ظٹظ† ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ط´ط§ظ† طھظˆط¨ظ‡ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ط±ظ†ع¯ط´ط§ظ† ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ط§طھ ظ…ط´طھط±ظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط±ظ†ط¬ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ظ„ط°ط§ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط§طµط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط­ط§ظ„ط´ط§ظ† ط®ظˆط¨ ط´ظˆط¯ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ†ط²ط¯ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¯ط±ظ…ط­ظ„ظ‡ ظ†ط®ط§ظˆظ„ظ‡ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ ) ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ظ…ظ† ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط±ط§ طھظˆط¬ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط² ع¯ظپطھظ… : ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظƒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط±طھط¨ط· ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ .
ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ظ†ظٹط³طھظ… ط§ظٹظ† ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط­ط§ظ„ط§ طھظˆ ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯طŒ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظ„ظٹط³ ط¨ع¯ظˆط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ… طھظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¶ط±ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظƒظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ظ… ظ…ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط­ط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط¯ظˆظ† طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ظ…ط²ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¯ط± ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظڈظپطھظ… .
ع¯ظپطھظ… : ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¬ظ† ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ…ظƒ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯طŒ ط§ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ظ„طھظ…ط§ط³ â€چ ظƒط±ط¯ ظ…ظ† طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¯طھ ط¨ط§ ظ¾ظ„ظٹط³ ظ‡ظ…ظƒط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظƒط±ط¯ظ… .
ط±ط¦ظٹط³ ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط®ظ„ظˆطھ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ : طھظˆ ط¨ط¯ ظƒط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط§ظپط³ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط§ظپط³ط± ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‰ ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ…طھط¹طµط¨ ط§ط³طھ ط­ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ظ…ط¬ط¨ظˆط±ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط±ط§ طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظƒظ†ظ… .
ظˆ ط§ع¯ط± طµط¨ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ طھط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط§ع¯ط± ط­ط§ظ„ ط²ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¨ ط´ط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط²ظ† طھظˆ ظ…ط±ظٹط¶ â€چ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¬ط±ظٹط§ظ† طµط­طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط®ط§ط·ط± ط±ظپط¹ ظƒط³ط§ظ„طھ ط²ظ†طھ ظ¾ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط¯ظ‡ظ‰ !!
ظ…ظ† ط¹طµط¨ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ… ع¯ظپطھظ… : ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط¯ط¹طھظ‡ط§ ط¨ط¯طھط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒط§ظٹظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‡ط§ ط¨ط§ ط±عکظٹظ… ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط³ط¹ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط±ط³ظ…ظ‰ ط¢ظ† ظˆظ‡ط§ط¨ظٹطھ ط§ط³طھ ظ…ظ†ط§ظپط§طھ ط¯ط§ط±ط¯!!
ط±ط¦ظٹط³ ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط²ظ†ع¯ظ‰ ط²ط¯ ظٹظƒ ظ†ظپط± ظ¾ظ„ظٹط³ ط¢ظ…ط¯ ط§ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظ† ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¯ط¹ظˆطھط´ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ع¯ظپطھ : ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… طھط­ظˆظٹظ„ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯.
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط²ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ظ…ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط±ظپطھظ… طŒ ط´ط¨ طھط§ طµط¨ط­ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط±ط¯ ط³ط± ط¯ط±ط³طھ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط±ط¦ظٹط³ â€چ ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¢ظ† ط¹ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ… طŒ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ظپظƒط±ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ‚ط§ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط¶ط§طھ (ط§ط¨ظ† ط¨ط§ط²) ط¨ط±ظˆظ… ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظƒط§ظٹطھ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆظ„ طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ط®ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظ… ط§ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط­طھظ‰ ط±ط¦ظٹط³ â€چ ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ… طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظˆظ‚طھظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ط±ط¦ظٹط³ ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ط­ط§ظƒظ…ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¹طµط¨ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ… ظˆ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ (ط§ط¨ظ† ط¨ط§ط²) ط±ظپطھظ… ط§ظˆ طھطµط§ط¯ظپط§ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھظƒط§ط±ط§ظ†ط´ ع¯ظپطھظ… : ظپط±ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط±ط´ط§ظ† ظ…ط´ط±ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… .
ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط´ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط±ظپطھظ… ظˆ ط¯ط± ط§ط·ط§ظ‚ ط®ظˆط§ط¨ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط§ط² ط§ط°ظٹطھ ط§ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ… ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ… ط´ط®طµظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط·ط§ظ‚ ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ† ط´ط¯ ط§ظˆظ„ ظپظƒط± ظƒط±ط¯ظ… ط²ظ†ظ… ط§ط² ط§ط·ط§ظ‚ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط­ط§ظ„ط§ ط¨ط±ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆظ„ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ظ…ط±ط¯ ظ‚ظˆظ‰ ظ‡ظٹظƒظ„ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط­ط±ط¨ظ‡ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط²ظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ظپظƒط± ظƒط±ط¯ظ… ط§ظٹظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ط¦ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط²ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ط¬ط§ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ… ظˆ ط¨ط§ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ط¨ط¯ط¨ط®طھ ط§ظ…ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… ط§ط² طھط±ط³ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ط¨ط§ طھظˆ ع†ظƒط§ط± ظƒظ†ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط³طھط´ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ طھط§ ط¬ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ظٹظƒ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظپط´ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط§ظ„ ط±ظپطھظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ظ… طµط¨ط­ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹظ… ط¯ط±ط¯ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط²ظ†ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ع†ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طں ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆطŒ ع¯ظپطھظ… ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط¯ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط­ط§ظ„ط§ ط§ط² ط¬ط§ ط¨ط±ط®ظٹط² طھط§ ط¨ط´ط§ط±طھظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ط¯ظ‡ظ… ظ‡ط± ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط¯ط± ط§ط«ط± ط¯ط±ط¯ ظ¾ط§ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ط¨ط±ط®ظٹط²ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ط¨ط´ط§ط±طھطھ ع†ظٹط³طھ ط¨ع¯ظˆطں
ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¹ظ„طھ ظƒط³ط§ظ„طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط´ط¨ ط³ظٹط¯ ظپظ‚ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط±ط¯ ظ…ظ† ط§ط² ط±ط§ط¯ظٹظˆ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ط±ط§ ع¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط­طھظ‰ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظ‚طµظٹط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط¹طھظ†ط§ط¦ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ… ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط§ظ…ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط، ط§ط³طھ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¹ط²ط§ط¯ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ع†ط±ط§ طھظˆ ط§ظٹظ†ظ‚ط¯ط± ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ طں
ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ط®ظپظ‡ ط´ظˆ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¬ط³ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ((ط¹ )) ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ… ط§ظˆ ظ…ط±ط§ ظ†ظپط±ظٹظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط¢ظ† ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹط±ظˆط² ط؛ط±ظˆط¨ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ظٹط¯ ظپظ‚ظٹط± ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ط§ط² ط§ظˆ ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ط³طھظ… طŒ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ظ¾ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ†ط®ط§ظˆظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط²ط§ط¯ط±ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ ) ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ط´ظپط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظٹط§ظپطھ .
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط§ظ†ظ… ط¢ظ† ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ†ظ… ظƒظ„ظƒ ط²ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط±ظˆط؛ ط±ط§ ط¬ط¹ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ط³ظٹظ„ظ‰ ظ…ط­ظƒظ…ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط²ظ†ظ… ط²ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… :
ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط±ظˆط؛ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ع¯ظˆط¦ظ‰ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… .
ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹظ… ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ† ط¹طµط¨ط§ظ†ظٹطھ ط¯ط±ط¯ط´ ط´ط¯ظٹط¯طھط± ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ… ظˆ ط²ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظƒطھظƒظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط·ط§ظ‚طھ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ… .
ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ظ…ط±ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ط¨ظ‡ ظ…ط±ظٹط¶ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط³ط§ظ† طŒ ط§ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظٹط¶ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط¯.
ط¯ظƒطھط± ع¯ظپطھ : ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¶ط±ط¨ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆظ† ط§ط² ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ط´ظˆظٹظ… ط®ظˆظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ظٹظ… ط¨ط§ ظ…ط§ط³ط§عک ط¯ط§ط¯ظ† ط¯ط±ط¯ ظ¾ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¯ظپط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط§ ط´ط¨ ظ¾ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ ظ…ط§ط³ط§عک ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ‡ ط®ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط±ط¯ ظ¾ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظ‡طھط± ط´ط¯ ط¯ظƒطھط± ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ… ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط§طµظ„ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ¾ط§ظٹطھط§ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹط¯طŒ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ط§ط´ ظ…ط¤ ط«ط± ط¨ط§ط´ط¯.
ظ…ظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… طŒ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ طھط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط®ظٹط§ظ„ظ… ط±ط§ ط±ط§ط­طھ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط±ط¯ ظ¾ط§ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‰ ط·ط§ظ‚طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‚ط±طµظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظƒظ† ط§ط¨ط¯ط§ظ‹ طھط£ ط«ظٹط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ .
ط§ظˆط§ط®ط± ط´ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ط± ط§ط·ط§ظ‚ ط¨ط§ط² ط´ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ظپط¹ظ‡ ط³ظ‡ ظ†ظپط± ظ†ظ‚ط§ط¨ط¯ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط§ط·ط§ظ‚ ط´ط¯ظ†ط¯ ظ¾ط±ط³طھط§ط± ظ‡ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯!!!
ط§ظ…ط§ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ط§ظˆظ„ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ طµظˆط±طھط´ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ ط¯ظٹط¯ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط´ط¨ ظ‚ط¨ظ„ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹظ… ط±ط§ ظپط´ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : طھط§ ط¨ط­ط§ظ„ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ظ‡ط§ ط­ط±ظپ ظ†ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ… ع†ظˆظ† ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ طھط§ ط§ظٹظ† ط­ط¯ ظ†ط§ظپظ‡ظ…ظ†ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط±ظپ ط²ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط­ط§ظ„ط§ ظ…ط¬ط¨ظˆط±ظ… ط¨ظ‡ طھظˆ ع†ظ†ط¯ ع†ظٹط² ط±ط§ ط¨ع¯ظˆظٹظ… :
ط§ظˆظ„ط§ظ‹ ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ظ‡ ظ†ظپط±ظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¬ط³ط§ط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ط²ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط، ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھظ†ط¨ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… .
ط«ط§ظ†ظٹط§ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‡ط§ظ‰ طھظˆ ظˆظ„ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظ‰ ط®ظˆط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ طھظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظ‡ظ… ظ†ظ‚ط§ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² طµظˆط±طھ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط´ط®طµ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ† ط­ط±ظپ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھ : ط­ط§ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط²ظ†ط´ â€چ ط±ط§ ط³ظٹظ„ظ‰ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ ط¯ط±ط³طھ ط¨ط§ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظٹظƒ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ طھظˆ ظپط´ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط³طھ ط¯ظٹع¯ط±ط´ ط±ط§ ط§ظˆ ظپط´ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ طھط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¯ط³طھظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ط¯ط³طھ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط³ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط²ظ†ط´ â€چ ط¨ط²ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ظ…ط±ط§ ظپط´ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒط´ظٹط¯ظ… .
ظ¾ط±ط³طھط§ط± ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ظ¾ط±ظٹط¯ظ‡ ع¯ظپطھ : ع†ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ طھط§ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طھط®طھ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ ظ…ظ† ط§ط² ط­ط§ظ„ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… .
ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ظ… ط·ط¨ظٹط¨ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط±ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ ظ…ط§ط³ط§عک ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظ‡ط§ظٹظ… ظ‡ظ… ظ…ط«ظ„ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹظ… ط¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط¨ظٹط¨ ع¯ظپطھظ… .
ظ¾ط±ط³طھط§ط± ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ظ…ظ† ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ… طں
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط·ط¨ظٹط¨ ط§ط³ط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ… ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظƒظ†ظٹط¯ طھط§ ظ…ظ† ط§ط² ط¯ط±ط¯ ط±ط§ط­طھ ط´ظˆظ… طŒ ط·ط¨ظٹط¨ ع¯ظپطھ : ظ…ط§ ط­ط§ظ„ط§ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ط§طھ ظ„ط§ط²ظ… ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… ط§ع¯ط± ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط¢ظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯.
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط§ط·ط¨ط§ط، ط­ط¯ظˆط¯ط¨ظٹط³طھ ط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظ…ظ† طھظ„ط§ط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط±ظˆط² ط¨ط±ظˆط² ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ… ط¨ط¯طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ… ظƒظ… ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ط³ظٹط§ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط·ط¨ط§ط، طھط¬ظˆظٹط² ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‚ط·ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط¨ظ†ط´ط§ظ†ظ†ط¯.
ع†ظ†ط¯ ط´ط¨ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظٹط§ظٹظ… ظˆ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط¬ط§ظ‰ ط²ط®ظ…ظ… ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ظˆط¶ط¹ ط®ظˆط¯ظ… ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط­ط§ظ„ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ ط§ط² ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظٹط§ظٹظ… ع†ظ‡ ط¨ظƒظ†ظ… طŒ ط²ظ†ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ظ…ظ† طھظˆ ط±ط§ طھط§ ط§ظٹظ† ط­ط¯ ظ„ط¬ط¨ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ط¨ظٹط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظ¾ظˆظ„ ظ†ط°ط± ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ((ط¹ )) ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ط´ط§ظٹط¯ ظˆط¶ط¹طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط¯طھط± ظ†ط´ظˆط¯.
ع¯ظپطھظ… : ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظ¾ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) طھط±طھظٹط¨ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپط¹ ظƒط³ط§ظ„طھ ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ط، ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط§ظ„ظپط¶ظ„ (ط¹ ) ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† طھظˆط³ظ„ ط§ط·ظ„ط§ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… .
ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط¤ ظٹط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط§ظ„ظپط¶ظ„ (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ظٹظ†ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† طھظˆط³ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط´ظپط§ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط² طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظ‡ظ…ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظ…ظ† طŒ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒط±ط§ظ…ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ ) ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ع†ط±ط§ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯طں ع¯ظپطھ : ظ‡ظ†ظˆط² ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط«ط§ط¨طھ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ ) ط®ظٹظ„ظ‰ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط، ط®ظˆط¯ظ… ظ…ط¬ظ„ط³ ط°ظƒط± ظ…طµظٹط¨طھ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظˆ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط­ظ‚ ط¨ط§ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظ…ط³طھط¨طµط± ط´ظˆظ… . ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‚طµظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ع¯ظپطھظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¯ط§ط±ظ… .(42)


ط§ط² طھط±ط¨طھ ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯

ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ظ…ظٹط¯ ط­ط³ط§ظ†ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط´ظ‡ظٹط¯ ط­ط³ط§ظ†ظ‰ ط³ط§ظƒظ† ظپط±ط§ط´ظ†ظٹط¯ ظپط§ط±ط³ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ‚ط¨ظ„ط§ظ‹ ط¯ط± ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط´ع¯ظپطھ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¯ط³طھط؛ظٹط¨ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظ…ظ† ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط³ظˆط§ط¯ ظپط§ط±ط³ظ‰ ط¯ط§ط´طھظٹظ… ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ طھط±ط¨طھ ط¨ظ‡ ط±ظ†ع¯ ط®ظˆظ† ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط³ط§ظ„ ط§ط®ظٹط± ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ…ط­ط±ظ… ظ¾ط¯ط±ظ… ط¹ط§ط²ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ طھط±ط¨طھ ط®ط±ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… (ط¨ظ†ط§ظ… ط³ط§ط±ظ‡ ) ظ…طھظˆط³ظ„ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھط±ط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظƒظ…ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط­ط±ظ… ط¢ظ‚ط§ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظ¾ظٹع†ط¯ ظˆ ط´ط¨ ط±ط§ ط§ط­ظٹط§ط، ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯(ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط،) ظˆ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ط، ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ط§ ظٹظƒ ط°ط±ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط´ظ…ط§ ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹطھ ط¯ط§ط±ظٹظ… ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ط´ظˆط¯.
ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط± ظٹظƒ ظˆ ط¯ظ‡ ط¯ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط± ظˆ ط²ظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ†ط¯.
ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ طھط±ط¨طھ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط­ط§ظ„طھ ط®ظˆظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ظ‚ظٹط± ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط³ط¬ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ… ط®ظˆط¯ظ… ظ‡ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¯ط³طھط؛ظٹط¨ ط¯ط§ط¯ظ… .
ظˆ طھط±ط¨طھ ظ…ط²ط¨ظˆط± ظ‡ظ†ظˆط² ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط±ظ†ع¯ طھط±ط¨طھ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط¬ع¯ط±ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط±ط·ظˆط¨طھ ظƒظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ طھط¯ط±ظٹط¬ ط­ط§ظ„طھ ط®ط´ظƒظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظ… ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظ†ع¯ ط¬ع¯ط±ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ظٹط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯.
ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ طھط±ط¨طھ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط¯ط± ط³ط§ظ„ 98 ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط¨ط§ط² ط¯ط± ظپط±ط§ط´ط¨ظ†ط¯ ظپط§ط±ط³ ظƒظˆظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ط، ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ط´ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط¶ط§ ظ†ظˆط´ط§ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظ…ط¨ط¯ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
(43)

ظ…ظ† ط¯ط± ط¹ط²ط§ظ‰ طھظˆ (ظٹط§ط­ط³ظٹظ† ) ظ†ط§ظ„ظ… ع†ظˆ ظ†ط§ظ‰ ظ†ظ‰
ط§ظٹظ† ط³ظˆع¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ طھظˆ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
ظ…ظ† طھط´ظ†ظ‡ ط¬ظ…ط§ظ„ طھظˆ ظ‡ط³طھظ… ط§ظ‰ ط´ظ‡ط§
ط§ظٹظ† طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¨ع†ط´ظ…ظ‡ ط­ظٹظˆط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… ط² ظ†ط§ظ… طھظˆ ظ‡ط± طµط¨ط­ ظˆ ظ‡ط± ظ…ط³ط§
ط§ظٹظ† ط¯ظ… ط²ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط­ظˆط± ظˆ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
ظƒظ…طھط± ع¯ط¯ط§ظ‰ ظƒظˆظ‰ طھظˆط§ط،ظ… ظƒظ†ط²ظ„ط§ظپظ†ط§
ط¯ط±ظˆظٹط´ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¬ظˆط¯ ط­ط§طھظ… ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
ظ†ط§ظ… طھظˆ ع¯ط± ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط±ط³ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ظ… ط²ط¬ط§ظ†
ط§ظٹظ† طµظˆطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ„ط¨ظ„ ط®ظˆط´ط®ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
ط¢ظ† ط؛ظ†ع†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظˆظ‰ طھظˆ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظƒط§ظ… ط®ظˆط¯
ط¢ظ† ط؛ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط¯ ع¯ظ„ ط®ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
ط¯ظ„ ط¯ط± ط؛ظ…طھ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط´ظ‡ط§ ط±ظˆط² ظˆ ط´ط¨ ظ‡ظ…ظ‰
ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¯ ظˆ ط؛ظ… ط¨ظ‡ ع†ظ‡ع†ظ‡ ظ…ط³طھط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…

ط®ط±ط¬ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ط³طھط§ط¯ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯:
ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ†ط¨ظ‰ ط®ط§ظ† ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط²ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط´ط§ظ‡ ظ‚ط§ط¬ط§ط± ط¨ظˆط¯ ظˆظپط§طھ ظƒط±ط¯(ط§ظˆ ط¯ط± ط­ظٹط§طھط´ ط¨ظ‡ ظپط³ظ‚ ظˆ ظپط¬ظˆط± ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظˆط¯).
ط´ط¨ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط¯ط± ط¨ط§ط؛ظ‡ط§ ظˆ ط¹ظ…ط§ط±طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ع¯ط±ط¯ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ظˆ ظ‚طµط±ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¬ط§ط¦ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… طŒ ط¢ظ† ط´ط®طµ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ظ†ط²ظ„ (ظ†ط¨ظ‰ ط®ط§ظ† ) ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¬ط§ط¦ظ‰ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯.
ظ…ظ† ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط´ط¯ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ(ظ…ظٹط±ط²ط§ظ†ط¨ظ‰ ط®ط§ظ† ) ط¯ط± طھط§ظ„ط§ط±ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط§ظˆع†ظˆظ† ظ…ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ظپطھظ… ظ¾ط³ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¯ط± طµط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظ†ط´ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ط§ط¯طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط§ط´طھ ظ†ط´ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ظ…طھظپظƒط± ط¨ظˆط¯ظ… .
ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط´ظٹط® ع¯ظˆظٹط§ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ† طھط¹ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط®ظˆط¨ ظ†ط¨ظˆط¯ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ ظ…ظ† ط¯ط± ط·ط§ظ„ظ‚ط§ظ† ظ…ط¹ط¯ظ† ظ†ظ…ظƒظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ… طھط§ طµط±ظپ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ ) ط´ظˆط¯.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ظƒط§ظ† ظˆ ط¨ط§ط؛ ط±ط§ ط¯ط± ط¹ظˆط¶ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¹ط·ط§ط، ظƒط±ط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھط¹ط¬ط¨ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط§ظٹظ† ط±ط¤ ظٹط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ظ¾ط³ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ„ط§ ظ…ط·ظٹط¹ ط·ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ طµط§ط¯ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط·ط§ظ„ظ‚ط§ظ† ظ…ط¹ط¯ظ† ظ†ظ…ظƒظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طµط¯طھظˆظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظ‡ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ظپ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط± ظ…ظ† ظ…ط³ط¦ظˆظ„ ط®ط±ط¬ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظˆط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: طھط§ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط·ط§ظ„ظ‚ط§ظ† ظ…ظ„ظƒ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط± ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(44)
ظ‡ط± ظƒظ‡ ط´ط±ط­ ط؛ظ… ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² طھظˆ ط¨ط´ظ†ظٹط¯ ط¨ط³ظˆط®طھ
ظٹط§ ظ…ط²ط§ط± ظˆ ط­ط±ظ…طھ ظƒط±ط¨ط¨ظ„ط§ ط¯ظٹط¯ ط¨ط³ظˆط®طھ
ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ طھظ† ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط§ط±طھ ظ†ط³ظ¾ط±ط¯
ط¨ط± ط¯ظ„ طµط§ظپظ‰ ط®ظˆط¯ ط¹ط´ظ‚ طھظˆ ط¨ع¯ط²ظٹط¯ ط¨ط³ظˆط®طھ

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation