بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب گفتگو در محضر امیرالمومنین علی (ع), عباس رحیمى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     goftegoo_amiralmomenin_rahimi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - غ± -
     goftegoo_amiralmomenin_rahimi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - غ² -
     goftegoo_amiralmomenin_rahimi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - غ³ -
     goftegoo_amiralmomenin_rahimi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - غ´ -
     goftegoo_amiralmomenin_rahimi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - غµ -
     goftegoo_amiralmomenin_rahimi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ - غ¶ -
 

 

 
 

ع¯ظپطھع¯ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ )

ط¹ط¨ط§ط³ ط±ط­ظٹظ…ظ‰

- غ² -


طھظپظƒط± ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ

63 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط§ظ‰ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ظƒط¯ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ„ط§ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ظƒط§ظ„طھظپظƒط± ظپظ‰ طµظ†ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظٹع† ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھظپظƒط± ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط¯ط± ظ…طµظ†ظˆط¹ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
64 - ط¯ط± ط±ظپطھط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظˆط¶ط¹ ع¯ظٹط±ظ‰ ظ‡ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظˆط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظپط·ظˆط¨ظ‰ ظ„ظ…ظ† ط§ط®ظ„طµ ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط¨ظ‡ ظˆ ط¨ط؛ط¶ظ‡ ظˆ ط§ط®ط°ظ‡ ظˆ طھط±ظƒظ‡ ظˆ ظƒظ„ط§ظ…ظ‡ ظˆ طµظ…طھظ‡ ظˆ ظپط¹ظ„ظ‡ ظˆ ظ‚ظˆظ„ظ‡ .
ط®ظˆط´ط¨ط®طھ ظˆ ط±ط³طھع¯ط§ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¹ظ…ظ„ط´ طŒ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظٹط´ طŒ ع¯ط±ظپطھظ† ظˆ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط´ طŒ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† ظˆ ط³ظƒظˆطھط´ طŒ ط±ظپطھط§ط± ظˆ ع¯ظپطھط§ط±ط´ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ â€چ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھظˆط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ (ظ†ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ظٹط§ ظپط§ظ…ظٹظ„ط´ ظٹط§ ع¯ط±ظˆظ‡ ظˆ ط­ط²ط¨ط´ ) ظˆ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط§ظ…ط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ‚ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(66)
65 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ†ط¸ط± ط´ظ…ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ع†ظٹط³طھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ‚ظ„ ط§ظ„ط­ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط­ط§ظ„ ظˆ ظˆط§ط¯ط§ ط§ظ„ظ…طھظ‚ظٹظ† ظˆ ط§ظ‡ط¬ط± ط§ظ„ظپط§ط³ظ‚ظٹظ† ظˆ ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ظˆ ظ„ط§ طھطµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط®ط§ط¦ظ†ظٹظ† .
ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط¨ط­ظ‚ ط³ط®ظ† ع¯ظˆظ‰ طŒ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±طŒ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ طھط±ظƒ ع¯ظˆظ‰ طŒ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ…ظٹط² ظˆ ط¨ط§ ط®ظٹط§ظ†طھظƒط§ط±ط§ظ† ط±ظپط§ظ‚طھ ظ…ظƒظ† .
ط§ظٹط§ظƒ ظˆ طھط·ط±ظ‚ ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط§ط®طھظ„ط§ط· ط¨ظ‡ظ… ط§ظٹط§ظƒ ط§ظ† طھط·ظٹط¹ظ‡ظ… ظˆ طھط´ظ‡ط¯ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ظ‡ظ… ط¨ظ…ط§ ظٹط³ط®ط· ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒ .(67)
ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط´ط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ط´ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± طھظˆ ط؛ط¶ط¨ ط±ظˆط§ ط¯ط§ط±ط¯.

ط±ظپطھط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰

66 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ†ظˆط± ع†ط´ظ…ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ‡ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ظ‡ظٹط¯.
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظٹط§ظƒ ظˆ ظ…ظˆط§ط·ظ† ط§ظ„طھظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ظ…ط¸ظ†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظ„ط³ظˆط، ظپط§ظ† ظ‚ط±ظٹظ† ط§ظ„ط³ظˆط، ظٹط؛ظٹط± ط¬ظ„ظٹط³ظ‡ .(68)
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ظ…ط±ط§ظƒط² ط¨ط¯ظ†ط§ظ… ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²طŒ ط§ط² ظ…ط¬ط§ظ„ط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط³ظˆط، ط¸ظ† ط§ط³طھ ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ† ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط±ظپظٹظ‚ ط¨ط¯طŒ ط¯ظˆط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظٹظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ طھط­ط±ظٹظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط§ط´ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
67 - ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط± ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط¹ط§ظٹطھ ع†ظ‡ ط§ظ…ط±ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹظ… طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ظˆ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ .
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظˆ ط§ظ‚طھطµط¯ ظٹط§ ط¨ظ†ظ‰ ظپظ‰ ظ…ط¹ظٹط´طھظƒ ظˆ ط§ظ‚طھطµط¯ ظپظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھظƒ طŒ ط¹ظ„ظٹظƒ ظپظٹظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط§ظ…ط± ط§ظ„ط¯ط§ط¦ظ… ط§ظ„ط°ظ‰ طھط·ظٹظ‚ظ‡ .(69)
ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط²ظٹط²طŒ ط¯ط± ط¨ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ…ط¹ط§ط´ ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆ ظˆ ظ…ط¹طھط¯ظ„ ط¨ط§ط´ طŒ ظˆ ط§ط² ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ط·ط§ظ‚طھ ظˆ طھظˆط§ظ†طھ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ظ†ظ…ط§طŒ طھط§ ط¨طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ‰ .
68 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظˆط§ط±ط­ظ… ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ظƒ ط§ظ„طµط؛ظٹط± ظˆ ظˆظ‚ط± ظ…ظ†ظ‡ظ… ط§ظ„ظƒط¨ظٹط± .(70)
ط¨ط§ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط¹ط·ظˆظپطھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ†ظ…ط§ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظƒظ† .

ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰

69 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ…ظ† طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ط§ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط´ط؛ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط´ط±ظƒطھظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط§ط±ط¯ طھط¨ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط³طھط§ظ‡ط§طŒ ط§ط² ط¬ظˆط§ظ† ظ‡ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط±ظ‡ط§ ظ‡ظ… طھظˆط§ظ† ظƒط§ط± ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ ط±ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط±ظ‡ط§ ظ‡ظ… طھظˆط§ظ† ظƒط§ط± ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ ط±ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ط­ط§ط¶ط±ظ†ط¯ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ‡ط± ظƒط§ط± ظ¾ط³طھظ‰ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط­ط§ط¶ط± ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ط¯ط± ط±ظˆط³طھط§ظ‡ط§ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯! ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ظ†ظٹط§ط² ظƒط´ظˆط± ط¨ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ط§طھ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯! ط¢ظٹط§ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ† ط¯ط±ط³ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط§ ط¹ظٹط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط­طھط§ط¬ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ظ† ط¹ظٹط¨ ظ†ظٹط³طھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† ظˆط¬ط¯ ظ…ط§ط، ظˆ طھط±ط§ط¨ط§ ط«ظ… ط§ظپطھظ‚ط± ظپط§ط¨ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ .(71)
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط¨ ظˆ ط®ط§ظƒ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ) ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظپظ‚ط± ظˆ ع¯ط¯ط§ظٹظ‰ (ط±ظˆط²ع¯ط§ط±) ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯ ظ†ظپط±ظٹظ† ظˆ ظ„ط¹ظ†طھ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط¯! ط²ظٹط±ط§ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظ„ظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§طŒ ظƒط´ط§ظˆط±ط² ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط§ط¯ط±ظٹط³ ظƒظ‡ ط®ظٹط§ط· ط¨ظˆط¯ ظˆ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ط§ظ† ع¯ظ†ط¬ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ†ط¯ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† .
ط§ظ„ظƒط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظٹط§ظ„ظ‡ ظƒط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ظپظ‰ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ .(72)
ط§ط¬ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¹ط§ط¦ظ„ظ‡ ط§ط´ ط²ط­ظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط¬ط± ط³ط±ط¨ط§ط² ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ط§ط³طھ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ط´ط؛ظ„ ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ط±ظ‡ط§ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط³طھ ع¯ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ط±ط§ط² ظƒظ†ظٹظ… طں ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط؛ظٹط±طھ ظ…ط§طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ ظˆ ط¯ط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¹ظٹط¨ ظˆ ط¹ط§ط± ظ†ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظˆ طھظ„ط§ط´ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ طھط§ ظ‡ظ… ط³ط±ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ„طھ ط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ظƒط´ظˆط± ط±ط§ ط¨ظٹظ…ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯.
70 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط§ظ‰ ط°ظ„ ط§ط°ظ„ . ظ¾ط³طھ طھط±ظٹظ† ط°ظ„طھظ‡ط§ ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظ„ط­ط±طµ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§.(73)
ط­ط±طµ ط¨ط± ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ط¬ط§ظ‡ طŒ ط¢ظ† ط§ط² ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط°ظ„طھظ‡ط§ ط§ط³طھ . (ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ط®ظˆط§ط± ظˆ ط±ظˆط³ظٹط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯)

ط³ط®ظ† ط²ظٹط¨ط§

71 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¨ط§ ظ…ط®ط§ط·ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ط®ظ† ع¯ظˆظٹظٹظ… طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ط¬ظ…ظ„ظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط®ط·ط§ط¨ طھط³ظ…ط¹ظˆط§ ط¬ظ…ظٹظ„ ط§ظ„ط¬ظˆط§ط¨ .(74)
ط¨ط§ ظ…ط®ط§ط·ط¨ ط®ظˆظٹط´ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¯ط¨ ط³ط®ظ† ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ طھط§ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظˆظٹط¯.
72 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¯ط±ظˆط؛ ط¯ط± ظƒط¬ط§ ظ…ط¬ط§ط² ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط´ظˆط®ظ‰ ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ„ط§ ظٹطµظ„ط­ ط§ظ„ظƒط°ط¨ ط¬ط¯ ظˆ ظ„ط§ ظ‡ط²ظ„ ظˆ ظ„ط§ ط§ظ† ظٹط¹ط¯ ط§ط­ط¯ظƒظ… طµط¨ظٹظ‡ ط«ظ… ظ„ط§ ظٹظپظ‰ ظ„ظ‡ .(75)
(ظ‡ط±ع¯ط²) ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ†ظٹط³طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط¯ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط´ظˆط®ظ‰ ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظˆظپط§ ظ†ظƒظ†ط¯.

ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ظ…ط§ط²

73 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط³ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط§ط±ظٹظ… طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ط±ظˆط§ طµط¨ظٹط§ظ†ظƒظ… ط¨ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ط§ط°ط§ ظƒط§ظ†ظˆط§ ط§ط¨ظ†ط§ط، ط³ط¨ط¹ ط³ظ†ظٹظ† ظˆ ظپط±ظ‚ظˆط§ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط¶ط§ط¬ط¹ ط§ط°ط§ ظƒط§ظ†ظˆط§ ط§ط¨ظ†ط§ط، ط¹ط´ط± ط³ظ†ظٹظ† .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ظ‡ظپطھ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† (ظ¾ط³ط±) ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظˆط§ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¨ط³طھط± ط®ظˆط§ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ظٹط¯.
74 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط­ظ‚ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط± ظ…ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظˆ ط­ظ‚ ط§ظ„ظˆظ„ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظˆط§ظ„ط¯ ط§ظ† ظٹط­ط³ظ† ط§ط³ظ…ظ‡ ظˆ ظٹط­ط³ظ† ط§ط¯ط¨ظ‡ ظˆ ظٹط¹ظ„ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط±ط§ظ† .(76)
ط­ظ‚ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط± ظ¾ط¯ط±ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط³ظ… ط®ظˆط¨ ظ†ط§ظ…ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط¯ط¨ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھط´ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ط±ط§ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¯ظ‡ط¯.
ظˆ ظ„ط§ ظ…ظٹط±ط§ط« ظƒط§ظ„ط§ط¯ط¨ .(77)
ظ‡ظٹع† ط§ط±ط«ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط¯ط¨ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ طŒ ظ¾ط± ط§ط±ط¬ ظˆ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ظ†ظٹط³طھ .
ظˆ ط­ط³ظ† ط§ظ„ط§ط¯ط¨ ط§ظپط¶ظ„ ظ†ط³ط¨ ظˆ ط§ط´ط±ظپ ط³ط¨ط¨ .(78)
ط§ط¯ط¨ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط®ظˆط¨ ط§ط² ظ‡ط± ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط³ط¨ط¨ظ‰ ط´ط±ظٹظپطھط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط±ط¢ظ…ظٹط² ط§ط³طھ .
ظˆ ظ…ظ† ظƒظ„ظپ ط¨ط§ظ„ط§ط¯ط¨ ظ‚ظ„طھ ظ…ط³ط§ظˆظٹظ‡ .(79)
ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط§ط¯ط¨ ط¨ط± ظˆظ‰ طھط­ظ…ظٹظ„ ط´ظˆط¯ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ طŒ ظ†ظپط³ ط³ط±ظƒط´ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‡ط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظˆ ظƒظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
75 - ع¯ظپطھظ… : ط§ط² ع†ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط¨ط§ظ„طھط¹ط¨ ط§ظ„ط´ط¯ظٹط¯ طھط¯ط±ظƒ ط§ظ„ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ„ط±ظپظٹط¹ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط±ط§ط­ظ‡ ط§ظ„ط¯ط§ط¦ظ…ظ‡ .(80)
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط§ طھط­ظ…ظ„ ط±ظ†ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط³ط®طھ طŒ ظˆ ط²ط­ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¢ط³ط§ظٹط´ ط¯ط§ط¦ظ…ظ‰ ظ†ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
76 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ط¯ ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ…ظ† طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† طŒ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ظˆط¨ ط¯ط±ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھظˆظ‚ط¹ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ط«ظ„ ط¯ظˆط±ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط±ط³ظˆظ… ط®ظˆ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ط› ط¢ظٹط§ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: (ط®ظٹط±) ظ„ط§ طھظ‚ط³ط±ظˆط§ ط§ظˆظ„ط§ط¯ظƒظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¢ط¯ط§ط¨ظƒظ… ظپط§ظ†ظ‡ظ… ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ظˆظ† ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط± ط²ظ…ط§ظ†ظƒظ… .(81)
ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط±ط³ظˆظ… ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط²ظˆط± ظˆ ظپط´ط§ط± ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ طھط­ظ…ظٹظ„ ظ†ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.

ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ† ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ع¯ظˆ

77 - ع¯ظپطھظ… : ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ط§ ط¢ط¯ظ… ط®ظˆط¨ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط­ط±ظپظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ط­ظ‚ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظٹط§ ع†ظˆظ† ط¢ط¯ظ… ط®ظˆط¨ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط­ط±ظپظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظƒط±ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ„ط§ طھظ†ط¸ط± ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ‚ط§ظ„ ظˆ ط§ظ†ط¸ط± ط§ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظ‚ط§ظ„ .(82)
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط³ط®ظ† طŒ ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ظ…ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ع¯ظپطھط§ط± طµط­ظٹط­ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ط¯ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯.
78 - ع¯ظپطھظ… : ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ظƒظ…طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظپط§ط± ظƒظ‡ ط¯ط± طµظ†ط¹طھ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظ¾ظٹط´ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط² طھظƒظ†ظٹظƒ ظˆ ط¹ظ„ظ… ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¬ط³طھ ظٹط§ ع†ظˆظ† ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ†ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظپطھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط®ط° ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ ظˆظ„ظˆ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ .(83)
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع¯ظپطھط§ط± ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظ…ظپظٹط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ ظٹط§ط¯ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
79 - ع¯ظپطھظ… : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طں ط¨ظٹط´طھط± طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ظ‡ظٹط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط®ط°ظˆط§ ط§ظ„ط­ظ‚ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ظ„ط§ طھط§ط®ط°ظˆط§ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ظƒظˆظ†ظˆط§ ظ†ظ‚ط§ط¯ ط§ظ„ظƒظ„ط§ظ….(84)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط³ط®ظ† ط­ظ‚ ط±ط§ ط§ط² ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط§ط·ظ„ ظپط±ط§ ع¯ظٹط±ظٹط¯طŒ ظˆ ط³ط®ظ† ط¨ط§ط·ظ„ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ ظ†ظٹط§ظ…ظˆط²ظٹط¯طŒ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طµط±ط§ظپظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظˆظ„ ط´ظ†ط§ط³ طŒ ظ†ظ‚ط§ط¯ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط³ظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ط² ط³ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ طھظ…ظٹط² ط¯ظ‡ظٹط¯. ط³ط®ظ† ط­ظ‚ ط±ط§ ط§ط² ط³ط®ظ† ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ط­ط³ط§ط¨ ط­ظ‚ ع¯ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط§ط·ظ„ ع¯ظˆ ط¬ط¯ط§ ط³ط§ط²ظٹط¯.

ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط­ط¯ ظˆ ظ…ط±ط²

80 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ظ„ط­ط§ظ† ! ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ع†ظ‡ ع†ظٹط² ظ…ط§ظ†ط¹ ط±ط´ط¯ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ طھظƒط§ظ…ظ„ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھ طں
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظƒظ… ظ…ظ† ظ„ط°ظ‡ ط¯ظ†ظٹظ‡ ظ…ظ†ط¹طھ ط³ظ†ظ‰ ط¯ط±ط¬ط§طھ .(85)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط؛ط±ظ‚ ط´ط¯ظ† ط¯ط± ظ„ط°طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ظٹظ‰ ظˆ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§طŒ ط²ظٹط±ط§) ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظ„ط°طھ ظ¾ط³طھ ظˆ ظ†ط§ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط³ط¯ ط±ط§ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
81 - ع¯ظپطھظ… : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆظ„ظˆط¹ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط¨ط§ظ„ظ„ط°ط§طھ ظٹط؛ظˆظ‰ ظˆ ظٹط±ط¯ظ‰ .(86)
ط´ط¯طھ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظˆ ط­ط±طµ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظ„ط°ط§ظٹط°طŒ ط¨ط§ط¹ط« ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ¾ط³طھظ‰ ظˆ ط³ظ‚ظˆط· ط§ط³طھ .
82 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط±ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط±ط§ظ‡ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ط¹ظپطھ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† .
ط¹ط¬ط¨طھ ظ„ظ…ظ† ط¹ط±ظپ ط³ظˆط، ط¹ظˆط§ظ‚ط¨ ط§ظ„ظ„ط°ط§طھ ظƒظٹظپ ظ„ط§ ظٹط¹ظپ .(87)
ط¹ط¬ط¨ ط¯ط§ط±ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظƒط³ ظƒظ‡ ط¹ظˆط§ظ‚ط¨ ط¨ط¯ ظ„ط°طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¶ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯.
83 - ع¯ظپطھظ… : ع†ظ‡ ع†ظٹط² ظ„ط°طھظ‡ط§ ط±ط§ طھظ„ط® ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ط§ط± ط§ظ„ظپط¶ظٹط­ظ‡ ظٹظƒط¯ط± ط­ظ„ط§ظˆظ‡ ط§ظ„ظ„ط°ظ‡ .(88)
ظ†ظ†ع¯ ط±ط³ظˆط§ظٹظ‰ طŒ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§طŒ طھظٹط±ظ‡ ظˆ طھط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
84 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ط¢ظٹط§ ظ„ط°طھظ‡ط§ ظˆ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ„ط§ ط®ظٹط± ظپظ‰ ظ„ط°ظ‡ طھظˆط¬ط¨ ظ†ط¯ظ…ط§ ظˆ ط´ظ‡ظˆظ‡ طھط¹ظ‚ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ .(89)
ظپط±ظ…ظˆط¯: (ط®ظٹط±). ظ‡ط±ع¯ط² ظ„ط°طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ظ†ط¯ط§ظ…طھ ظˆ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¯ ظˆ ط±ظ†ط¬ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظپط§ظ‚ط¯ ط®ظٹط± ظˆ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
85 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظ‚ط§طŒ ظ…ع¯ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ„ط°طھظ‡ط§طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط´ط± ظˆ ط¨ط¯ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طں
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظƒظ… ظ…ظ† ط´ظ‡ظˆظ‡ ط³ط§ط¹ظ‡ ط§ظˆط±ط«طھ ط­ط²ظ†ط§ ط·ظˆظٹظ„ط§ .(90)
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ„ظ‡ . ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظٹظƒ ط³ط§ط¹طھ ظƒط§ظ…ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط؛ظ… ظˆ ط؛طµظ‡ ظپط±ط§ظˆط§ظ† (ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ) ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.

ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظ„ط؛ط²ط´ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ†

86 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯! ع†ظ‡ ع†ظٹط² ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ع†ظٹط² ط¨ط§ط¹ط« ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط³ظ‚ظˆط· ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆط±ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ظ†ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط¨ظ†ط¨ط؛ظ‰ ظ„ظ„ط¹ط§ظ‚ظ„ ط§ظ† ظٹط­طھط±ط³ ظ…ظ† ط³ظƒط± ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظˆ ط³ظƒط± ط§ظ„ظ‚ط¯ط±ظ‡ ظˆ ط³ظƒط± ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ط³ظƒط± ط§ظ„ظ…ط¯ط­ ظˆ ط³ظƒط± ط§ظ„ط´ط¨ط§ط¨ ظپط§ظ† ظ„ظƒظ„ ط°ظ„ظƒ ط±ظٹط§ط­ ط®ط¨ظٹط«ظ‡ طھط³ظ„ط¨ ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ ظˆ طھط³طھط®ظپ ط§ظ„ظˆظ‚ط§ط±.(91)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ¾ظ†ط¬ ط®ط·ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط³طھظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ط§ظ‚ظ„ ط±ط§ ط³ط§ظ‚ط· ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ط§ظ‚ظ„ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط³طھظ‰ ط«ط±ظˆطھ طŒ ظ…ط³طھظ‰ ظ‚ط¯ط±طھ طŒ ظ…ط³طھظ‰ ط¹ظ„ظ… طŒ ط§ط² ظ…ط³طھظ‰ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظˆ طھظ…ظ„ظ‚ طŒ ط§ط² ظ…ط³طھظ‰ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظ…طµظˆظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط³طھظ‰ ظ‡ط§ ط¨ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظˆ ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ط±ط§ ط²ط§ظٹظ„ ظˆ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ظƒظˆع†ظƒ ظˆ ط¨ظ‰ ط´ط®طµظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. (ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط³ظ‚ظˆط· ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯)
87 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظƒط¯ط§ظ…ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط³طھظ‰ ظ‡ط§ ط®ط·ط±ط´ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ طں
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط­ط¨ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظٹظپط³ط¯ ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظٹطµظ… ط§ظ„ظ‚ظ„ط¨ ط¹ظ† ط³ظ…ط§ط¹ ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ .(92)
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط­ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظ…ط­ط¨طھ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ط¹ظ‚ظ„ ط±ط§ ظپط§ط³ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ع¯ظˆط´ ط¯ظ„ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ظ†ط§ط´ظ†ظˆط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
88 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ‡ ع†ظٹط²طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط³طھ ظˆ ط¨ظ‰ ظ‡ظˆظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظ„ط­ط±طµ ط°ظ„ ظˆ ظ…ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ„ظ…ظ† ظٹط³طھط´ط¹ط±ظ‡ .(93)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط®ظˆظ‰ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط­ط±طµ طŒ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط³طھظ‰ ظˆ ط°ظ„طھ ط§ط³طھ .
ظˆ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط§طھ .(94)
ظ…ط§ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط«ط±ظˆطھظ‡ط§طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§طµظ„ظ‰ ط´ظ‡ظˆطھ ط¨ط´ط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ‚ظˆط· ط­طھظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯.
ظپط³ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ طŒ ط·ط؛ظٹط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ†ظƒط´ظ‰ ظ‡ط§ ط§ط² ط­ط¨ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¬ظ…ط¹ ط«ط±ظˆطھ ظ†ط´ط§طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ط¯ظ„ظ‡ط§ ط±ط§ ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ ع†ط´ظ… ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒظˆط± ظˆ ع¯ظˆط´ ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظˆ ط¯ط±ظƒ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ظ‡ط§ ظƒط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯. (ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆظƒ ط¯ط± ط´ظ‡ظˆطھ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط­ط¯ ظˆ ظ…ط±ط² ط؛ط±ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط­ط¯ظ‰ ط¨ظ‰ ظ‡ظˆظٹطھ ظˆ ط¹ظˆط¶ â€چ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ‚ط¨ط­ ظˆ ط²ط´طھظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ„ط°طھ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¯ط±ظƒ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ظ†ظˆط± ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظˆط± ظˆ ع¯ظˆط´ط´ط§ظ† ظƒط± ظˆ ظ‚ظ„ط¨ط´ط§ظ† ط³ظٹط§ظ‡ ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ظٹط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ طµظ„ط§ط­ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ظ„ط°ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظ…ظˆظپظ‚طھط± ط§ط³طھ .)

ظ…ظˆظ…ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ طں

89 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† طŒ ظ…ظˆظ…ظ† ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¹ظ†ظˆط§ظ† طµط­ظٹظپظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ† ط­ط³ظ† ط®ظ„ظ‚ظ‡ .(95)
ط³ط±ظ„ظˆط­ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¨ط´ط± ظ…ظ„ظƒط§طھ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط³ط¬ط§ظٹط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ .
90 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ† ع†ظٹط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ):
ظ„ط§ ظٹط­ظٹظپ ظپظ‰ ط­ظƒظ…ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظٹط¬ظˆط± ظپظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‡ طŒ ظ†ظپط³ظ‡ ط§طµظ„ط¨ ظ…ظ† ط§ظ„طµظ„ط¯طŒ ط­ظٹط§ط¦ظ‡ ظٹط¹ظ„ظˆ ط´ظ‡ظˆطھظ‡ ظˆ ظˆط¯ظ‡ ظٹط¹ظ„ظˆ ط¬ط³ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ظپظˆظ‡ ظٹط¹ظ„ظˆ ط­ظ‚ط¯ظ‡ .(96)
ظ…ظˆظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ط³طھظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ط¸ظ„ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ط› ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط³ظ†ع¯ ط³ط®طھ طŒ ظ…ط­ظƒظ…طھط± ط§ط³طھ . ط­ط¬ط¨ ظˆ ط­ظٹط§ط، ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط´ظ‡ظˆطھط´ ط±ط§ ظ…ظ‡ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط³ط±ظƒط´ظ‰ ظˆ طھط¬ط§ظˆط² ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ظˆط¯طھ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط­ط³ط¯ط´ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط´ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظˆ ط³ط¬ظٹظ‡ ط¹ظپظˆ ظˆ ط§ط؛ظ…ط§ط¶ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط­ط³ ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط²ظ‰ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط¬ظˆظٹظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط²ط§ط¬ط´ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
91 - ط¢ظٹط§ ظ…ظˆظ…ظ† طھظ…ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: (ظ‡ط±ع¯ط²) ظ„ظٹط³ ظ…ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ„ظ‚ ظˆ ظ„ط§ ط§ظ„ط­ط³ط¯ ط§ظ„ط§ ظپظ‰ ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… .(97)
طھظ…ظ„ظ‚ ع¯ظپطھظ† ظˆ ط­ط³ط¯ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† ط§ط² ط®ظ„ظ‚ظٹط§طھ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ .
92 - ع¯ظپطھظ… : ط¢ظٹط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظˆظ…ظ† طŒ ط³ط®ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طں
ط¨ظ„ظ‡ - ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط´ظ…ظˆظ„ط§ ط¨ط­ظپط¸ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظˆظٹط¯ط§ ط¨طھظˆظپظٹظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ„ط§ ظٹط­ظٹظپ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظٹط¨ط؛ط¶ طŒ ظˆ ظ„ط§ ظٹط§ط«ظ… ظپظ‰ ظ…ظ† ظٹط­ط¨ ظ„ط§ ظٹط¬ظˆط±طŒ ظˆ ظ„ط§ ظٹط¹طھط¯ظ‰ طŒ ظ„ط§ ظٹظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ† طµط¯ظٹظ‚ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظٹط±ط¯ ط§ظ„ط­ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط¯ظˆظ‡ .
ظ…ظˆظ…ظ† ط¯ط± ط­ظپط¸ ظˆ طµظٹط§ظ†طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ط¯ط¯ظƒط§ط± ط§ظˆط³طھ .
ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ طŒ ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط³طھظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ظˆط³طھ ظ…ط±طھظƒط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ طھط¬ط§ظˆط² ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط­ظ‚ طھط­طھ طھط§ط«ظٹط± ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ طھط§ ط³ط®ظ† ط¨ط§ط·ظ„ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظˆط³طھ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯ ظˆ طھط­طھ طھط§ط«ظٹط± ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طھط§ ط­ظ‚ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
93 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ…ظˆظ…ظ† ع†ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ظƒظ… ط¨ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ظ‚ط§ظ†ط¹ ط¨ط§ط´ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ† ط§ظƒط«ط± ط°ظƒط± ط§ظ„ظ…ظˆطھ ظˆطµظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ظ„ظٹط³ظٹط± .(98)
ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…ط±ط¯ظ† ظˆ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط­ط±طµ ظˆ ظپط²ظˆظ† ط·ظ„ط¨ظ‰ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظƒظ…ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظٹط§ط² ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
94 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† طŒ ط±ظ…ط² ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ظƒط§ط±ظ‡ط§طŒ ط¯ط± ع†ظٹط³طھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط´ط§ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† طھط¹ط²ظ… ظˆ ظپظƒط± ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† طھظ‚ط¯ظ… .(99)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط± طھطµظ…ظٹظ…ظ‰ ظ…ط´ظˆط±طھ ظ†ظ…ط§طŒ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ‡ط± ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط± (ظˆ ط¹ظˆط§ظ‚ط¨ ط¢ظ† ) ظپظƒط± ظƒظ† .
95 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط§ط² ع†ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طں
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظٹط§ظƒ ظˆ طµط­ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ط§ظƒ ظˆ ط§ط؛ط±ط§ظƒ ظپط§ظ†ظ‡ ظٹط®ط°ظ„ظƒ ظˆ ظٹظˆط¨ظƒ .(100)
ط§ط² ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ظ…طµط§ط­ط¨طھ ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط®ظٹط±طŒ ط¯ظˆط± ظˆ ط³ط±ع¯ط±ظ… ط؛ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ظ…ط؛ط±ظˆط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ† ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط®ظˆط§ط± ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظ…ط¹ط±ظپطھ

96 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ط§ ظ…ظ† ط­ط±ظƒظ‡ ط§ظ„ط§ ظˆ ط§ظ†طھ ظ…ط­طھط§ط¬ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپظ‡ .
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظٹع† ط­ط±ظƒطھ ظˆ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظٹط§ط² ط¯ط§ط±ظ‰ .(101)
97 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط³ط±ظˆط±ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط®ظˆط¯ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ط§ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظپط³ظ‡ .(102)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظپط³ â€چ ط§ط³طھ .
98 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظپط³ ط§ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط®ظٹط± ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ط®ظˆط¯ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ )
ظ…ظ† ط¹ط±ظپ ظ†ظپط³ظ‡ ظپظ‚ط¯ ط§ظ†طھظ‡ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط؛ط§ظٹظ‡ ظƒظ„ ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ… .(103)
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¨ظ‡ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ…ط¹ط±ظپ ظ†ط§ظٹظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
99 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظپط§ظ‚ط¯ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ط§ط´ط¯ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† ظ„ظ… ظٹط¹ط±ظپ ظ†ظپط³ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط¹ظ† ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ†ط¬ط§ظ‡ ظˆ ط®ط¨ط· ظپظ‰ ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ط¬ظ‡ط§ظ„ط§طھ .(104)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط³ط¯ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظˆط±ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط±ط§ظ‡ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ع†ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
100 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ ط¨ط§ط´ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: (ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط®ظٹط±. ط¹ظ„ظ… طھظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط²ظٹط±ط§)
ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط­ظٹط§ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط¬ط§ظ‡ .(105)
ط¹ظ„ظ… ظ…ط§ظٹظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط­ظٹط§طھ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ط¹ط« ط±ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ†ط¬ط§طھ .
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ… ظپط±ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظٹط§ ط±ظٹط´ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپ ط¹ظ„ظ… ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظپط§طµظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
101 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ط¯ط± ظƒط±ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط؛ظٹط± ط§ط² ظƒط±ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ‚ط§ط· ظ…ط³ظƒظˆظ†ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ†ط¬ظˆظ… ط§ظ„طھظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظ…ط¯ط§ط¦ظ† ظ…ط«ظ„ ظ…ط¯ط§ط¦ظ† ط§ظ„طھظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ .(106)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¯ط± ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† طŒ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظƒظˆظ†ظ‰ ظˆ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ .
102 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†طµظٹط­طھظ‰ ظپط±ظ…ط§.
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظƒظˆظ†ط§ ظ„ظ„ط¸ط§ظ„ظ… ط®طµظ…ط§ ظˆ ظ„ظ„ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط¹ظˆظ†ط§ .(107)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط®طµظ… ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط³طھظ…ع¯ط± ظˆ ظٹط§ط± ظˆ ط؛ظ…ط®ظˆط§ط± ط³طھظ…ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط§ط´ظٹط¯.

ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظƒظ…ط§ظ„

103 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط·ظ‰ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¯ط± طھط±ظƒ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ¾ط§ ط±ظˆظ‰ ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ† .
ط·ظ‡ط±ظˆط§ ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ظ…ظ† ط¯ظ†ط³ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط§طھ طھط¯ط±ظƒظˆط§ ط±ظپظٹط¹ ط§ظ„ط¯ط±ط¬ط§طھ .(108)
ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط´ظ‡ظˆطھ ظ¾ظ„ظٹط¯ ظ…ظ†ط²ظ‡ ط³ط§ط²ظٹط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط§ط±ط¬ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ظٹط¯.
104 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¨ظٹط´طھط± طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ظ‡ظٹط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† ط§ط­ط¨ ظ†ظٹظ„ ط§ظ„ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‰ ظپط§ظ„ظٹط؛ظ„ط¨ ط§ظ„ظ‡ظˆظ‰ .(109)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ط§ظٹظ„ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظƒظˆط´ط¯ طھط§ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط±ط§ ظ…ط³ط®ط± ط®ظˆظٹط´ â€چ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
105 - ع¯ظپطھظ… : ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ظˆظپظ‚طھط± ط§ط³طھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط·ظˆط¨ظ‰ ظ„ظ…ظ† ط؛ظ„ط¨ ظ†ظپط³ظ‡ ظˆ ظ„ظ… طھط؛ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظ…ظ„ظƒ ظ‡ظˆط§ظ‡ ظˆ ظ„ظ… طھظ…ظ„ظƒظ‡ .(110)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط± ظ†ظپط³ ط®ظˆظٹط´ ط؛ط§ظ„ط¨ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ†ظپط³ط´ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ط³ظ„ط· ظ†ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط§ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ظ‡ظˆط§ ظˆ طھظ…ط§ظٹظ„ط§طھ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ â€چ ط¨ط± ظˆظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ†ظƒظ†ط¯.
106 - ع¯ظپطھظ… : ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط®طھ ط§ط³طھ !
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط¢ط±ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ† ظˆ ط²ظˆط±ظ…ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظ†ظپط³ ط³ط±ظƒط´ â€چ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظƒظ†ظ‰ ط²ظٹط±ط§:)
ط§ط´ط¬ط¹ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ط؛ظ„ط¨ ظ‡ظˆط§ظ‡ .
ط´ط¬ط§ط¹طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± طھظ…ط§ظٹظ„ط§طھ ط®ظˆظٹط´ ط­ط§ظƒظ… ظˆ ظ…ط³ظ„ط· ط¨ط§ط´ط¯.
107 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط®ظˆط´ط¨ط®طھ ظƒظٹط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظپط§ط² ظ…ظ† ط؛ظ„ط¨ ظ‡ظˆط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ„ظƒ ط¯ظˆط§ط¹ظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ .
ط®ظˆط´ط¨ط®طھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‡ظˆط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط؛ط§ظ„ط¨ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ط± طھظ…ط§ظٹظ„ط§طھ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط­ط§ظƒظ… ط¨ط§ط´ط¯.
108 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ع†ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ظ†ظپط³ ط؛ط§ظ„ط¨ ط´ظˆظٹظ… .
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط؛ط§ظ„ط¨ظˆط§ ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط¹ظ„ظ‰ طھط±ظƒ ط§ظ„ظ…ط¹ط§طµظ‰ طھط³ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ظ‚ط§ط¯طھظ‡ط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط·ط§ط¹ط§طھ .(111)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط§ طھط±ظƒ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ط¨ط± ظ†ظپط³ ط³ط±ظƒط´ ط®ظˆط¯ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ طھط§ ط¹ظ†ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھط´ ط¨ظƒط´ط§ظ†ظٹط¯.
109 - ع¯ظپطھظ… : ط§ع¯ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط³ط³طھظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ط؛ظ„ط¨ظˆط§ ط§ظ‡ظˆط§ط¦ظƒظ… ظˆ ظ‡ط§ط±ط¨ظˆظ‡ط§ ظپط§ظ†ظ‡ط§ ط§ظ† طھظ‚ظٹط¯ظƒظ… طھظˆط±ط¯ظƒظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ظ„ظƒظ‡ ط§ط¨ط¹ط¯ ط؛ط§ظٹظ‡ .(112)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط± ط®ظˆط§ظ‡ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط؛ظ„ظٹظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ط­ظٹط· ط®ط·ط±ط´ â€چ ط¨ع¯ط±ظٹط²ظٹط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ع¯ط± ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط¨ظٹظپظƒظ†ط¯ ظ‡ظ„ط§ظƒطھط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط³ظ‚ظˆط· ظˆ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط±طھط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.

ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ظ†ظپط³

110 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط§ط² ط®ط·ط± ظ†ظپط³ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ‡ظˆط§ ظˆ ظ‡ظˆط³ â€چ ط²ظٹط§ط¯ ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯. ظ„ط·ظپط§ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط·ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ†ظپط³ ط³ط±ظƒط´ ظ…ط§ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظٹط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (طھظ†ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ طŒ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ظ‰ ط§ظ…ط§ظ† ظˆ ط¬ظ†ع¯ ط¯ط§ظٹظ…ظ‰ ط¨ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ).
ط§ظ† ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ„ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظ†ظپط³ظ‡ .(113)
ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¬ظ†ع¯ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط§ ظ†ظپط³ ط³ط±ظƒط´ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹظƒط§ط± ظƒظ†ط¯. (ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¢ظ†ط±ط§ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ظƒط¨ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯.)
111 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ†ظˆط± ع†ط´ظ… ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ع†ظ‡ ط§ط¨ط²ط§ط±ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط³ظ„ط§ط­ظ‰ ط¨ظ‡طھط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ط§ ظ†ظپط³ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ ط­ط³ط§ظ… ظ‚ط§ط·ط¹ ظˆ ظ‚ط§طھظ„ ظ‡ظˆط§ظƒ ط¨ط¹ظ‚ظ„ظƒ .(114)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¹ظ‚ظ„ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط¨ط¬ظ†ع¯ظٹط¯.
112 - ع¯ظپطھظ… : ط§ط² ظƒط¬ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظƒظ†ظ… طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: (ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ظ†ظپط³ ) ط®ط§ظ„ظپ ظ†ظپط³ظƒ طھط³طھظ‚ظ… ظˆ ط®ط§ظ„ط· ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، طھط¹ظ„ظ… .(115)
ط¨ط§ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒظ† طھط§ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ط¯ط±ط³طھ ظˆ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط¨ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ…ظٹط²ط´ ظƒظ† طھط§ ط¯ط§ظ†ط§ ع¯ط±ط¯ظ‰ .

ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡

113 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط¶ط¹ظپ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ظˆظٹظ… طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط¨ط§ ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط²ظٹط±ط§:) ظ…ظ† ط­ط§ط³ط¨ ظ†ظپط³ظ‡ ظˆظ‚ظپ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظٹظˆط¨ظ‡ ظˆ ط§ط­ط§ط· ط¨ط°ظ†ظˆط¨ظ‡ ظپط§ط³طھظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط°ظ†ظˆط¨ ظˆ ط§طµظ„ط­ ط§ظ„ط¹ظٹظˆط¨ .(116)
ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط³ط¯ ط§ط² ط¹ظٹظˆط¨ ط®ظˆط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§طµظ„ط§ط­ ط¨ط±ط¢ظٹط¯. 114 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ط§ظ‰ ط±ظ‡ط¨ط± ظ…ظ† ! ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ظˆ ط­ط³ط§ط¨ ط±ط³ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط§ظ‚ظ„ ط§ظ† ظٹط­طµظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ظ…ط³ط§ظˆظٹظ‡ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط±ط§ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط§ظ„ط§ط¯ط¨ ظپظٹط¬ظ…ط¹ ط°ظ„ظƒ ظپظ‰ طµط¯ط±ظ‡ ط§ظˆ ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ظٹط¹ظ…ظ„ ظپظ‰ ط§ط²ط§ظ„طھظ‡ط§ .(117)
ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ط§ظ‚ظ„ طŒ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ†ظ‚ط§ظٹطµ ظˆ ط¹ظٹظˆط¨ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¢ط±ط§ط، ط®ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط®ظ„ظ‚ظٹط§طھ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط®ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط·ط±ط² ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط®ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ط±ط´ طµط­ظٹط­ طŒ ظ…ط´ط®طµ â€چ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط°ظ‡ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط³ظ¾ط§ط±ط¯ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± طµظپط­ظ‡ ظƒط§ط؛ط°ظ‰ ط¨ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط·ط±ظپ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط¹ظٹظˆط¨ ظƒظˆط´ط´ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظƒط±ط§ظ…طھ ظ†ظپط³

115 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒط±ط§ظ…طھ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯طں
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† ط§ط­ط¨ ط§ظ„ظ…ظƒط§ط±ظ… ط§ط¬طھظ†ط¨ ط§ظ„ظ…ط­ط§ط±ظ… .(118)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط±ط§ظ…طھ ظ†ظپط³ ظˆ ط´ط±ظپ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط­طھظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ط¯.
ظˆ ظ…ظ† ظƒط±ظ…طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ†ظپط³ظ‡ ظ„ظ… ظٹظ‡ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ظ…ط¹طµظٹظ‡ .(119)
ط¢ظ†ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ظˆط± ط¯ط§ط±ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ظ¾ط³طھ ظˆ ظ…ظˆظ‡ظˆظ†ط´ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
116 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¯ط± ط§ظٹظ†طµظˆط±طھ ط¨ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ع†ظ‡ ظƒظ†ط¯طں
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† ظƒط±ظ…طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ†ظپط³ظ‡ ظ‡ط§ظ†طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط´ظ‡ظˆطھظ‡ .(120)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ظˆ ط´ط±ظپ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ طھظ…ط§ظٹظ„ط§طھ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظ¾ط³طھ ظˆ ظƒظˆع†ظƒ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ…ظ† ط´ط±ظپطھ ظ†ظپط³ظ‡ ظ†ط²ظ‡ظ‡ط§ ط¹ظ† ط°ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط·ط§ظ„ط¨ .(121)
ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط´ط±ط§ظپطھ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¯ط§ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³طھ طŒ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.

ط§طµط§ظ„طھ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰

117 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ط±ظٹط´ظ‡ ظˆ ط§طµط§ظ„طھ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط«ط± ط¯ط§ط±ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ط°ط§ ظƒط±ظ… ط§طµظ„ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظƒط±ظ… ظ…ط؛ظٹط¨ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط¶ط±ظ‡ .(122)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط¨ظ„ظ‡ ط¯ط± ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط§ط«ط± ط¯ط§ط±ط¯ ط²ظٹط±ط§:) ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظٹط´ظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظٹط´ ط´ط±ظٹظپ ط§ط³طھ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ظˆ ط؛ظٹط§ط¨ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ طµظپط§طھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ظ„ط°ط§ ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظƒط±ظٹظ… ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط±ظٹط´ظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط³ط§ظ…ط­ظ‡ ظˆ ظ…ظ†طھ ط¯ط± ظ‚ط¶ط§ط، ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط´ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.(123)
ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط¯ ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط´ط±ظٹظپ ط§ظ„ظ†ظپط³ ظˆ طµط§ط­ط¨ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ط²ظٹط±ط§ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظ†ط²ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡طھط± ط±ظˆط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ طھط± طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. (ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط¯ط±ظƒ ط§ط² ط؛ط±ط±)
ظˆ ط­ط³ظ† ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظƒط±ظ… ط§ظ„ط§ط¹ط±ط§ظ‚ .(124)
ظ…ظ„ظƒط§طھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط®ظˆط¨ طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆط±ط§ط«طھظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ .

ظ‡ظ…طھ ط¨ظ„ظ†ط¯طŒ ط§ط±ط²ط´ ط¢ط¯ظ…ظ‰

118 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط´ط±ظپ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ع†ظٹط³طھ طں ط²ظٹط±ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط§ط¬ط¯ط§ط¯ ظˆ ط·ط§ط¦ظپظ‡ ط®ظˆط¯ ظپط®ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظ„ط´ط±ظپ ط¨ط§ظ„ظ‡ظ…ظ… ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ط±ظ…ظ… ط§ظ„ط¨ط§ظ„ظٹظ‡ .(125)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط´ط±ظپ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظˆط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط¬ط³ط§ط¯ ظ…طھظ„ط§ط´ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† .
119 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط³طھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ‚ط¯ط± ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط¯ط± ظ‡ظ…طھظ‡ .(126)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ‡ظ…طھ ط§ظˆط³طھ . (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‚ظٹظ…طھ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط´ط± ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظپط³ ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¹ظ„ظˆ ظ‡ظ…طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط¬ط³طھط¬ظˆ ظƒط±ط¯. ظ‡ط± ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ظٹظ† ظپط¶ظٹظ„طھ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط±ط²ط´ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ظ‚ط·ط¹ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.)
120 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط³ط§ط²ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ‚ظٹظ…ظ‡ ظƒظ„ ط§ظ…ط±ط، ظ…ط§ ظٹط­ط³ظ†ظ‡ .(127)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ…ط­ط³ظ†ط§طھ ظˆ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط¯.
121 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظٹط§ ظ‡ط°ط§ ط§ظ† ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ط§ظ„ط§ط¯ط¨ ط«ظ…ظ† ظ†ظپط³ظƒ ظپط§ط¬طھظ‡ط¯ ظپظ‰ طھط¹ظ„ظ…ظ‡ .
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ طŒ ظ‚ظٹظ…طھ ظˆ ط¨ظ‡ط§ظ‰ طھظˆط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ظٹط§ط¯ع¯ظٹط±ظ‰ ط¢ظ† طھظ„ط§ط´ ظƒظ† .
122 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ط§طµظ„ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ‚ظٹظ…طھ طھط¹ظٹظٹظ† ظ†ظ…ظˆط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ„ظٹط³ ظ„ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط«ظ…ظ† ط§ظ„ط§ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ ظپظ„ط§ طھط¨ظٹط¹ظˆظ‡ط§ ط¨ط؛ظٹط±ظ‡ط§ .(128)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظ† ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط´ظ…ط§ ظ‚ظٹظ…طھظ‰ ط¬ط² ط¨ظ‡ط´طھ طھطµظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ¾ط³ â€چ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظپط±ظˆط´ظٹط¯.

ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ظ…طµظˆظ†ظٹطھ

123 - ع¯ظپطھظ… : ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط­ظٹط«ظٹطھ ظˆ ط´ط±ظپ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط±ط·ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط¯ط± ظ†ظٹظپطھظ†ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظٹط§ ظ…ط¹ط´ط± ط§ظ„ظپطھظٹط§ظ† ط­طµظ†ظˆط§ ط§ط¹ط±ط§ط¶ظƒظ… ط¨ط§ظ„ط§ط¯ط¨ ظˆ ط¯ظٹظ†ظƒظ… ط¨ط§ظ„ط¹ظ„ظ… .
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† طŒ ط´ط±ظپ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ط¬ط§ظٹط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط¯ط¨ ط¢ظ…ظˆط²ظ‰ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯. ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ . ط§ط² ط¯ط³طھط¨ط±ط¯ ظ†ط§ظ¾ط§ظƒط§ظ† ظˆ ط®ط·ط±ط§طھ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯.
124 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ط§ظ† طŒ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط± ظپط±ط§ط² ظˆ ظ†ط´ظٹط¨ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§طµط·ظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¯ط§ط´طھظ† ظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھظ† : ظ‡ظٹع†ظƒط¯ط§ظ… ط¨ط§ ظ…ط°ط§ظ‚ ط¢ظ†ط§ظ† ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ظ†ظٹط³طھ . ظٹط§ ط؛ط±ظˆط±طŒ ظٹط§ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ظ‰ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ظ†طµظٹط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظ„ط¯ظ‡ط± ظٹظˆظ…ط§ظ† ظٹظˆظ… ظ„ظƒ ظˆ ظٹظˆظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظپط§ط°ط§ ظƒط§ظ† ظ„ظƒ ظپظ„ط§ طھط¨ط·ط± ظˆ ط§ط°ط§ ظƒط§ظ† ط¹ظ„ظٹظƒ ظپط§طµط¨ط± .(129)
(ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط³ظˆط§ظ„ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯.)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¯ظˆ ط±ظˆط² ط§ط³طھ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ طھظˆ ظˆ ط·ط¨ظ‚ طھظ…ط§ظٹظ„ط§طھ طھظˆ ط§ط³طھ ظˆ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط¶ط±ط± طھظˆ ظˆ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط®ظˆط§ظ‡ط´ظ‡ط§ظ‰ طھظˆ ط§ط³طھ .
ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ طھظˆ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط·ط؛ظٹط§ظ† ظˆ ط³ط±ظƒط´ظ‰ ظ…ظ†ظ…ط§ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¶ط±ط± طھظˆ ط§ط³طھ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ†ط§ظ…ظ„ط§ظٹظ…ط§طھظ‰ طŒ طµط§ط¨ط± ظˆ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط± ط¨ط§ط´ (ظˆ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ ط´ظƒط³طھ ظˆ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ظ‰ ظ†ظƒظ† ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط­ط§ظ„طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط§ط®طھظ† ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط´ طھظˆط³طھ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط¯ظˆ ط­ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¯ط±ط§ظٹطھ ط¯ط±ط³ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ‰ .)
125 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¯ط± ط§ظˆظ„ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ¾ط±ظˆط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ط¨ط§ظ„ط§ ظˆ ط¬ظ…ط¹ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط«ط±ظˆطھ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ط·ظ„ط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯طں ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ ظ†ظٹط³طھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط­ط¨ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظٹظپط³ط¯ ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظٹطµظ… ط§ظ„ظ‚ظ„ط¨ ط¹ظ† ط³ظ…ط§ط¹ ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ .(130)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط­ط¨طھ ط¯ظ†ظٹط§ ط¹ظ‚ظ„ ط±ط§ ظپط§ط³ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع¯ظˆط´ ط¯ظ„ ط±ط§ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ظ†ط§ط´ظ†ظˆط§ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
126 - ع¯ظپطھظ… : طھظƒظ„ظٹظپ ط¯ظ†ظٹط§ط·ظ„ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ¾ظˆظ„ط¯ط§ط±ط§ظ† طھظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ع†ظٹط³طھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† طھط°ظ„ظ„ ظ„ط§ط¨ظ†ط§ط، ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ طھط¹ط±ظ‰ ظ…ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط§ظ„طھظ‚ظˆط§ .(131)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط´ظٹظپطھع¯ط§ظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط°ظ„طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ„ط¨ط§ط®طھع¯ط§ظ† ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… طŒ طھظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط¯طŒ ط¬ط§ظ…ظ‡ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظ¾ط§ظƒظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ (ظˆ ط¹ط§ط±ظ‰ ط§ط² طھظ‚ظˆط§ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ )

ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط´ظƒط³طھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰

127 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط´ظƒط³طھ ظˆ ط°ظ„طھ ظٹظƒ ظ…ظ„طھ ظٹط§ ظٹظƒ ظپط±ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† طھظƒط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط°ظ„ .(132)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط·ط؛ظٹط§ظ† طŒ طھظƒط¨ط±طŒ ع¯ط±ط¯ظ†ظƒط´ظ‰ ط²ظٹط±ط§:) ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طھظƒط¨ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط°ظ„ظٹظ„ ظˆ ط®ظˆط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
128 - ط¢ظٹط§ ط±ظپطھط§ط± ظٹظƒ ظپط±ط¯ ظٹط§ ظٹظƒ ظ…ظ„طھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط´ظƒط³طھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ‚ط´ â€چ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط±ط¨ ط¹ط²ظٹط² ط§ط°ظ„ظ‡ ط®ظ„ظ‚ظ‡ ظˆ ط°ظ„ظٹظ„ ط§ط¹ط²ظ‡ ط®ظ„ظ‚ظ‡ .(133)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظƒظ‡ ظ†ظ‚ط´ ط¯ط§ط±ط¯) ط¨ط³ط§ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ط´ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ط³طھ ظˆ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ظƒظ‡ طµظپط§طھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¹ط²ظٹط² ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ .
129 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظ…ط§ظ…ط§طŒ ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ‡ ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظƒط³طھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ع†ط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† ط؛ظ„ط¨ ط¹ظ‚ظ„ظ‡ ظ‡ظˆط§ظ‡ ط§ظپظ„ط­ ظˆ ظ…ظ† ط؛ظ„ط¨ ظ‡ظˆط§ظ‡ ط¹ظ‚ظ„ظ‡ ط§ظپطھط¶ط­ .(134)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ظ‡ظˆط§ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط®ط±ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ط²ظٹط±ط§) ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ط´ â€چ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ طھظ…ط§ظٹظ„ط§طھ ظ†ظپط³ط§ظ†ظٹط´ ط¨ط§ط´ط¯ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط±ط³ظˆط§ ظˆ ظ…ظپطھط¶ط­ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.

ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط¯ظ…ظ‡ط§ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ…ط¯ظ‡

130 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ظ†ط¸ط± ط´ظ…ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‡ط§ظ‰ ع†ط§ظ¾ظ„ظˆط³ ظˆ ع†ط±ط¨ ط²ط¨ط§ظ† ع†ظٹط³طھ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹظ… طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ„ط§ طھطµط­ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظ‚ ظپط§ظ†ظ‡ ظٹط²ظٹظ† ظ„ظƒ ظپط¹ظ„ظ‡ ظˆ ظٹظˆط¯ ط§ظ†ظƒ ظ…ط«ظ„ظ‡ .(135)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‡ط§ظ‰ ع†ط§ظ¾ظ„ظˆط³ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ…ط¯ظ‡ ظˆ) ط¨ط§ ع†ط§ظ¾ظ„ظˆط³ ط±ظپط§ظ‚طھ ظ…ظƒظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ ع†ط±ط¨ ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط§ط؛ظپط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒط§ط± ظ†ط§ط±ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط±طھ ط²ظٹط¨ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ظ†ظٹط² ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ .
131 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ع¯ط± ط¯ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط¯ظ„ط³ظˆط²طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ع¯ظپطھ ط› ط¢ظٹط§ ط­ط±ظپ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ†ظٹظ… طں
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ„ط§ طھط¹ط¬ظ„ظ† ط§ظ„ظ‰ طھطµط¯ظٹظ‚ ط³ط§ط¹ ظپط§ظ† ط§ظ„ط³ط§ط¹ظ‰ ط؛ط§ط´ ظˆ ط§ظ† طھط´ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ†ط§طµط­ظٹظ† .(136)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط±ع¯ط² ط´طھط§ط¨ ظ…ظƒظ† ط¯ط± ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط­ط±ظپظ‡ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظپطھظ†ظ‡ ع¯ط±طŒ ظˆ ط¯ظˆط¨ظ‡ظ… ط²ظ† طŒ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ„ط¨ط§ط³ ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ط³ظˆط²ط§ظ† ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯. ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط¶ظٹظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظˆ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ط³طھط§ظٹط´طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ طµظپطھ ط¨ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظˆ ظ†ظٹط³طھ طھظˆ ط±ط§ ظ…ط°ظ…طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.

ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¨ط¯ظ†ط§ظ…

132 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط¬ط§ط² ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظˆ ظ‡ط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظ…ط¶ط± ظˆ ط¨ط¯ظ†ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ... ظˆ ط§ظٹط§ظƒ ظ…ظˆط§ط¶ط¹ ط§ظ„طھظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ظ…ط¸ظ†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظ„ط³ظˆط، ظپط§ظ† ظ‚ط±ظٹظ† ط§ظ„ط³ظˆط، ظٹط؛ظٹط± ط¬ظ„ظٹط³ظ‡.(137)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ظ‡ط±ع¯ط²) ط§ط² ظ…ط±ط§ظƒط² ط¨ط¯ظ†ط§ظ… ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒظ† طŒ ط§ط² ظ…ط¬ط§ظ„ط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط³ظˆط، ط¸ظ† ظˆ ط¨ط¯ظ†ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط±ظپظٹظ‚ ط¨ط¯ (ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¬ظ„ط³ط§طھ ط¹ظٹط´ ظˆ ظ†ظˆط´ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯) ط¯ظˆط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظٹظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ طھط­ط±ظٹظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط§ط´ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ظ„طھظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ† ط¬ط§ظ„ط³ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„طھظ‡ظ…ظ‡.(138)
ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ†ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ†ظ†ع¯ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط¯ظ†ط§ظ…ط§ظ† ط±ظپظٹظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
133 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ط§ط² ط¢ط¯ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ†ط§ظ… ظˆ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ ظ‡ظ… ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظˆط§ط­ط°ط± ظ…طµط§ط­ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظٹظپظٹظ„ ظˆ ظٹظ†ظƒط± ط¹ظ…ظ„ظ‡ ظپط§ظ† ط§ظ„طµط§ط­ط¨ ظ…ط¹طھط¨ط± ط¨طµط§ط­ط¨ظ‡ .(139)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط¨ظ„ظ‡ طŒ ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† ط¶ط±ط¨ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ†ط§ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯) ط§ط² ط±ظپط§ظ‚طھ ط¨ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظپظƒط§ط±ط´ط§ظ† ط®ط·ط§طŒ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ط´ط§ظ† ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط§ط³طھ ط¨ط±ط­ط°ط± ط¨ط§ط´ â€چ ط²ظٹط±ط§طŒ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ ط±ظپظٹظ‚ط´ ط®ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظپظƒط§ط± ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆظ‰ ظ…ط¹طھط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
134 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ع†ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط§ظ… ط¢ط¯ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط´ط±ظˆط± ظˆ ظ¾ط³طھ ظ†ظٹظپطھظٹظ… طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† ط§طھط®ط° ط§ط®ط§ ظ…ظ† ط؛ظٹط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظ„ط¬ط§ظ‡ ط§ظ„ط§ط¶ط·ط±ط§ط± ط§ظ„ظ‰ ظ…ط±ط§ظپظ‚ظ‡ ط§ظ„ط§ط´ط±ط§ط± .(140)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ظ†ط³ظ†ط¬ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ط¯ظˆط³طھ ظ†ط´ظˆظٹط¯ ط²ظٹط±ط§:) ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ظ†ط¬ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ظ‡ ط±ظپط§ظ‚طھ ط§ط´ط±ط§ط± ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ظپط§ط³ط¯ طھظ† ط¯ط±ط¯ظ‡ط¯.
135 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط±ظپظٹظ‚ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† ط§طھط®ط° ط§ط®ط§ ط¨ط¹ط¯ ط­ط³ظ† ط§ظ„ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ظ…طھ طµط­ط¨طھظ‡ ظˆ طھط§ظƒط¯طھ ظ…ظˆط¯طھظ‡ .(141)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ طµط­ظٹط­ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط±ع¯ط²ظٹظ†ط¯ ط±ظپط§ظ‚طھط´ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط± ظˆ ظ…ظˆط¯طھط´ ط§ط³طھظˆط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯.
136 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¨ط±ط§ظ‰ طھظƒظ…ظٹظ„ ط³ظˆط§ظ„ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط§ط³ط® ‌ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ظ…ط·ظ„ط¨ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‰ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯.
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ‚ظ„ ط§ظ„ط­ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط­ط§ظ„ ظˆ ظˆط§ط¯ط§ ط§ظ„ظ…طھظ‚ظٹظ† ظˆط§ظ‡ط¬ط± ط§ظ„ظپط§ط³ظ‚ظٹظ† ظˆ ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ظˆ ظ„ط§ طھطµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط®ط§ط¦ظ†ظٹظ† .(142)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط³ط®ظ† ط¨ع¯ظˆظ‰ طŒ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ طھط±ظƒ ع¯ظˆظ‰ طŒ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ…ظٹط² ظˆ ط¨ط§ ط®ظٹط§ظ†طھظƒط§ط±ط§ظ† ط±ظپط§ظ‚طھ ظ…ظƒظ† .
137 - ط¯ط±ظٹط؛ظ…ط§ظ† ط´ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط³ط®ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ„ظ‚ظ…ط§ظ† ط­ظƒظٹظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظƒظ†ظٹظ… .
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظƒط§ظ† ظپظٹظ…ط§ ظˆط¹ط¸ ط¨ظ‡ ظ„ظ‚ظ…ط§ظ† ط§ط¨ظ†ظ‡ ط§ظ† ظ‚ط§ظ„ : ظٹط§ ط¨ظ†ظ‰ ظ…ظ† ظٹط´ط§ط±ظƒ ط§ظ„ظپط§ط¬ط± ظٹطھط¹ظ„ظ… ظ…ظ† ط·ط±ظ‚ظ‡ طŒ ظ…ظ† ظٹط­ط¨ ط§ظ„ظ…ط±ط§ط، ظٹط´طھظ… طŒ ظ…ظ† ظٹط¯ط®ظ„ ظ…ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ„ط³ظˆط، ظٹطھظ‡ظ… ظˆ ظ…ظ† ظٹظ‚ط§ط±ظ† ظ‚ط±ظٹظ† ط§ظ„ط³ظˆط، ظ„ط§ ظٹط³ظ„ظ… طŒ ظˆ ظ…ظ† ظ„ط§ ظٹظ…ظ„ظƒ ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظٹظ†ط¯ظ… .(143)
ط§ط² ط§ظ†ط¯ط±ط²ظ‡ط§ظ‰ ظ„ظ‚ظ…ط§ظ† ط­ظƒظٹظ… ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ : ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط²ظٹط²ظ… طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ط´ط±ظٹظƒ ط´ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ظ†ط§ظ¾ط§ظƒظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظˆظ‰ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ظپط­ط´ ظˆ ط¯ط´ظ†ط§ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ†ط§ظ… ظ‚ط¯ظ… ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظ…طھظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط±ظپظٹظ‚ ط¨ط¯ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ… ع¯ط±ط¯ط¯ ط§ط² ظپط³ط§ط¯ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط³ط§ظ„ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ظƒ ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
138 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط´ظ…ط§ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط³ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ظ„ط³ط¹ظ‰ ظپظ‰ ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط± .(144)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط² ظƒظ…ط§ظ„ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§طµظ„ط§ط­ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظˆ طھظ„ط§ط´ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚

139 - ط§ط² ط­ط¶ط±طھط´ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط´ظ†ط§ط®طھ ط²ظٹط±ط§ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ط§ ظ…ط´طھط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظپط±ط§ط¯ ط³ط±ط´ظ†ط§ط³ ظƒظ‡ ط§ط¯ط¹ط§ ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ط² ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظ‰ طŒ ظٹط§ ظپط±ط¯ظ‰ طŒ ظ‡ظˆط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ط³ط±ط´ظ†ط§ط³ â€چ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط¯ط¹ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ط² ط¬ظ†ط§ط­ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظˆ ظپط±ط¯ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¯ط±ط³طھ ط¯ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¬ظ‡طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط·ط±ظپط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط­ظ‚ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯. ط¢ظٹط§ ط·ط±ظپط¯ط§ط±ظ‰ ظپط±ط¯ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ…ظˆط¬ظ‡ ط§ط² ظٹظƒ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط­ظ‚ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ†ظٹط³طھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظ† ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ظٹط¹ط±ظپ ط¨ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ط¨ظ„ ط¨ط§ظٹظ‡ ط§ظ„ط­ظ‚ ظپط§ط¹ط±ظپ ط§ظ„ط­ظ‚ طھط¹ط±ظپ ط§ظ‡ظ„ظ‡ ... (145)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ظ‡ط±ع¯ط²طŒ ط§ط´ط®ط§طµ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظ„ط§ظƒ ط­ظ‚ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ) ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ط§ ط§ط´ط®ط§طµ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط´ظ†ط§ط®طھ . ط­ظ‚ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظ†ط§ط®طھظ‰ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ ط¢ط³ط§ظ† ط§ط³طھ .
140 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ ظٹط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط§ط·ظ„ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط­ظٹط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع†ظˆظ† ط¯ط± ظ‡ط± ط¯ظˆ ط·ط±ظپ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ظˆط¬ظ‡ طŒ ط§ظ‡ظ„ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط¯ظٹظ† ط› ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯. ط¢ظٹط§ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط´ط®ط§طµ ظ…ظ„ط§ظƒ ط­ظ‚ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظ†ظƒ ظ†ط¸ط±طھ طھط­طھظƒ ظˆ ظ„ظ… طھظ†ط¸ط± ظپظˆظ‚ظƒ ظپط¬ط±طھ ط§ظ†ظƒ ظ„ظ… طھط¹ط±ظپ ط§ظ„ط­ظ‚ ظپطھط¹ط±ظپ ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ظ… طھط¹ط±ظپ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ظپطھط¹ط±ظپ ظ…ظ† ط§طھط§ظ‡ .(146)
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¬ظ…ظ„ ط¢ظ…ط¯طŒ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ظˆ ع¯ظپطھ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ط´ظ…ط§ ط¨ط± ط­ظ‚ظٹط¯ ظٹط§ ط§طµط­ط§ط¨ ط¬ظ…ظ„ - ط·ظ„ط­ظ‡ ظˆ ط²ط¨ظٹط±طŒ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط´ظ…ط§ ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط¯ط¹ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ†ط¯ ...!!) طھظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆظ† ط®ظˆط¯ ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط³ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ظƒط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط­ظ‚ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط®طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ط´ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ط·ظ„ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ†ط´ظ†ط§ط®طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط§ط·ظ„ ظƒظٹط³طھ ط§ط² ط§ظٹظ†ط±ظˆ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط­ظٹط±ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ (ط¨ط±ظˆ ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط¹ظٹط§ط±ظ‡ط§ظ‰ طµط­ظٹط­ ط¨ط´ظ†ط§ط³ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ ظˆ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط§ط·ظ„ ظ‡ط³طھظ†ط¯طں)

ط´ظ†ط§ط®طھ ظ…ط±ط¯ظ…

141 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظپط±ط§ط¯ ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ„ط§ ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ط§ط®طھط¨ط§ط±.(147)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظپظ‚ط· ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظˆ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط´ظ†ط§ط®طھ (ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط¯ط¹ط§ ظˆ طھط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ...)
142 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ع†ظ‡ ظ„ط²ظˆظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… طŒ ط§ع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… ع†ظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ظ‰ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† ط¬ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ط³طھظ†ط§ظ… ط§ظ„ظٹظ‡ظ… .(148)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¹ط¯ظ… ط´ظ†ط§ط®طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ظ† ط§ط³طھ . ط²ظٹط±ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط¶ط¹ ظˆ ط§ظپظƒط§ط± ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظٹط§ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ط§ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظپط±ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ظپطھ ظˆ ط¶ط±ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط®ظˆط±ط¯.
143 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ظ…ط§ طھظˆطµظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظٹط§ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ†ظ‡ ظ„ط§ط¨ط¯ ظ„ظ„ط¹ط§ظ‚ظ„ ظ…ظ† ط«ظ„ط§ط« ظ…ظ† ط§ظ† ظٹظ†ط¸ط± ظپظ‰ ط´ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط­ظپط¸ ظپط§ظ„ظٹط­ظپط¸ ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ .(149)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط¨ظ„ظ‡ ط¶ط±ظˆط±طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ) ط´ط®طµ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط§ظ‚ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظپظƒط± ط§ظ…ظˆط± ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ط¯ (ط¯ظ‚طھ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯). ط¯ظˆظ… ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط³ظˆظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯. (ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظ†ط§ط®طھ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ط­طھ طھط± طھطµظ…ظٹظ… ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡طھط± ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ط§ظ„ظ… طھط± ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط²ظٹط³طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط³طھط®ظˆط´ ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ ط؛ط§ظپظ„ع¯ظٹط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯.)

ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ظƒط§ط±ع¯ط²ط§ط±ط§ظ†

144 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ظ…ط§طŒ ط¯ط± ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط¯ع†ط§ط± ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ط«ظ„ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط§ط± ظƒظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظˆ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ظ†ظٹط² ط§ط² ط¹ط¯ظ… ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ظˆ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯! ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹظ† ط¯ط± ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط§ظپط±ط§ط¯ ع†ظ‡ طھظˆطµظٹظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‡ظ„ طھط²ظˆظٹط± ط±ط§ ط§ط² ط¢ط¯ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ط¯ظ„ط³ظˆط² طھط´ط®ظٹطµ ط¯ظ‡ظ†ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ„ط§ ظٹظƒظ† ط§ط®طھظٹط§ط±ظƒ ط§ظٹط§ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظپط±ط§ط³طھظƒ ظˆ ط§ط³طھظ†ط§ظ…طھظƒ ظˆ ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¸ظ† ظ…ظ†ظƒ ... ظˆظ„ظƒظ† ط§ط®طھط¨ط±ظ‡ظ… ط¨ظ…ط§ ظˆظ„ظˆط§ ظ„ظ„طµط§ظ„ط­ظٹظ† ظ‚ط¨ظ„ظƒ ظپط§ط¹ظ…ط¯ ظ„ط§ط­ط³ظ†ظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ‡ ط§ط«ط±ط§ ظˆ ط§ط¹ط±ظپظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆط¬ظ‡ط§ ... (150)
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط±ط§ظ† طŒ ط§ط³طھط§ظ†ط¯ط§ط±ط§ظ† ظˆ طھظ…ط§ظ… ط³ط±ط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط± ظ‡ط± ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ) ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ‡ظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ طھظƒظٹظ‡ ط¨ط± ط²ظٹط±ظƒظ‰ ظˆ ط²ط±ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط®ظˆط´ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط²ظٹط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظ†ع¯ ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط±ظ†ع¯ ط¹ظˆط¶ ظƒط±ط¯ظ† طھط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ طµط¯ط§ظ‚طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھ ظˆ ط®ظˆط´ ط®ط¯ظ…طھظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ† ظƒظ‡ ظƒط¯ط§ظ…ظٹظƒ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط§ ظˆط§ظ„ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ‡ظ…ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ (ظƒظ‡ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ طµط¯ط§ظ‚طھ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯) ظˆ ط¯ظ‚طھ ظƒظ† ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ†ط´ط§ ط§ط«ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ طµط¯ط§ظ‚طھ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط®ظˆط´ظ†ط§ظ… ط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط¨ظ†ظ…ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظ‚طھ طھظˆ ط¯ط± ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط§ظپط±ط§ط¯ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ظ„ط§ظٹظ‚ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طھظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³طھ .
145 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظٹظƒ ط­ظƒظˆظ…طھ طھظˆط§ظ†ظ…ظ†ط¯ ط¢ط³ظٹط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ع†ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط´ظƒط³طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظپظ‡ ط§ظ„ظ‚ظˆظ‰ ط§ط³طھط¶ط¹ط§ظپ ط§ظ„ط®طµظ… .(151)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظپطھ ظˆ ط¢ط³ظٹط¨ ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ (ظٹط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ) طھظˆط§ظ†ظ…ظ†ط¯طŒ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط´ظ…ط±ط¯ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط³طھ . (ط؛ط±ظˆط± ظˆ ط¢ط³ظٹط¨ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ظƒظˆع†ظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط´ط®ط§طµ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط²ظ†ط¯ ظˆ ط´ظƒط³طھ ط¯ظ‡ط¯.)
146 - ع¯ظپطھظ… : ط§ع¯ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظ†ط¯ظƒ ط¨ط§ط´ط¯ ع†ط·ظˆط±طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظ„ظˆط§ط­ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط¹ط¯ط§ط، ظƒط«ظٹط±.
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظپط±ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط´ظ…ظ† ظٹظƒ ظ†ظپط± ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ .
(ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط؛ط§ظپظ„ ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط³طھ ظƒظ… ع¯ط±ظپطھ )
147 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ط³ط±ظˆط±ظ… ط§ع¯ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ طµظ„ط­ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ظ‚ط¯ظ… ط´ظˆط¯ ط¢ظٹط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظˆ طµظ„ط­ ظƒط±ط¯ ظٹط§ ط®ظٹط±طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ„ط§ طھط¯ظپط¹ظ† طµظ„ط­ط§ ط¯ط¹ط§ظƒ ط§ظ„ظٹظ‡ ط¹ط¯ظˆظƒ ظ„ظ„ظ‡ ظپظٹظ‡ ط±ط¶ط§ ظپط§ظ† ظپظ‰ ط§ظ„طµظ„ط­ ط¯ط¹ظ‡ ظ„ط¬ظ†ظˆط¯ظƒ ظˆ ط±ط§ط­ظ‡ ظ…ظ† ظ‡ظ…ظˆظ…ظƒ ظˆ ط§ظ…ظ†ط§ ظ„ط¨ظ„ط§ط¯ظƒ ظˆظ„ظƒظ† ط§ظ„ط­ط°ط± ظƒظ„ ط§ظ„ط­ط°ط± ظ…ظ† ط¹ط¯ظˆظƒ ط¨ط¹ط¯ طµظ„ط­ظ‡ ظپط§ظ† ط§ظ„ط¹ط¯ظˆ ط±ط¨ظ…ط§ ظ‚ط§ط±ط¨ ظ„ظٹطھط؛ط§ظپظ„ ظپط®ط° ط¨ط§ظ„ط­ط²ظ… ظˆ ط§طھظ‡ظ… ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¸ظ†.(152)
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ع¯ط± ط¯ط´ظ…ظ† طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ طµظ„ط­ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط¢ظ†ط±ط§ ط±ط¯ ظ…ظƒظ† طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طµظ„ط­ ظ‡ظ… ط§ط±طھط´ طھظˆ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط³ط§ط®طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط®ظˆط¯طھ ط§ط² ظپظƒط± ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ† ط¢ط±ط§ظ… ع¯ظٹط±ظ‰ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طµظ„ط­ طŒ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط¨ظ‡ ظƒط´ظˆط± ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط²ظ†ظ‡ط§ط±طŒ ط²ظ†ظ‡ط§ط± ظ¾ط³ ط§ط² طµظ„ط­ طŒ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط§ط´ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ طµظ„ط­ ط§ظˆ ظ†ظˆط¹ظ‰ طھط§ظƒطھظٹظƒ ظˆ ط´ظٹط·ظ†طھ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ط¨ظٹط®ظˆظ† ط¨ط²ظ†ط¯ط› ظ„ط°ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط­طھظٹط§ط· ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ط¸ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ .
148 - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ع†ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ظ…طµظˆظ† ط¨ظ…ط§ظ†ظٹظ… طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظ„ظپظƒط± ظپظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ظ‚ط¨ظ„ ظ…ظ„ط§ط¨ط³طھظ‡ ظٹظˆظ…ظ† ط§ظ„ط²ظ„ظ„ .(153)
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط± ظƒط³ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ‡ط± ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‰ ط§ع¯ط± ظ†ط®ط³طھ ظپظƒط± ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒط§ط±طŒ ط¯ظ‚طھ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظˆ ظ„ط؛ط²ط´ ظ…طµظˆظ† ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.
(ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ظˆظ‚ظپ ط¹ظ†ط¯ ظƒظ„ ط§ظ…ط± ط­طھظ‰ طھط¹ط±ظپ ظ…ط¯ط®ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظ…ط®ط±ط¬ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† طھظ‚ط¹ ظپظٹظ‡ ظپطھظ†ط¯ظ… (154)
(ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ…ظƒط« ط¨ظ†ظ…ط§ ظƒظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ط¢ظ† طŒ ط¶ط±ط± ظˆ ط³ظˆط¯ط´ طŒ ظˆ ط®ظٹط± ظˆ ط´ط±ط´ طŒ ط¨ط±ط§ظٹطھ ط±ظˆط´ظ† ط´ظˆط¯ طھط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ‚ط¯ط§ظ… طŒ ظ†ط§ط¯ظ… ظˆ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ظ†ع¯ط±ط¯ظ‰ .)

ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط´ظ†ط§ط®طھ

149 - ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط²ظٹط²طŒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظٹظ‡ط§ ط¨ظٹظ†ط´ طµط­ظٹط­ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆ ط¯ط±ط³طھ ط±ط§ ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ط¯ طھظپط³ظٹط± ظˆ طھظˆط¬ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ظ„ط·ظپط§ ط¨ظپط±ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¯ط±ط³طھ ع†ظٹط³طھ ظˆ ط¨ظٹظ†ط´ طµط­ظٹط­ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظپط§ط±ظپط¶ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظپط§ظ† ط­ط¨ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط¹ظ…ظ‰ ظˆ ظٹطµظ… ظˆ ظٹط¨ظƒظ… ظˆ ظٹط°ظ„ ط§ظ„ط±ظ‚ط§ط¨ .(155)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط´ظ†ط§ط®طھ ظˆ ط¨ظٹظ†ط´ طµط­ظٹط­ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط³طھ ظ¾ط³ ) ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ† ط²ظٹط±ط§ ظ…ط­ط¨طھ ط¯ظ†ظٹط§ ع†ط´ظ… ط±ط§ ظƒظˆط±طŒ ع¯ظˆط´ ط±ط§ ظƒط±طŒ ط²ط¨ط§ظ† ط±ط§ ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ (ع†ط´ظ… ط§ظˆ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ع¯ظˆط´ ط¢ط¯ظ… ط¯ظ†ظٹط§ ظ¾ط±ط³طھ ط³ط®ظ† ط­ظ‚ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆط¯ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† طھظˆط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط±ط·ظ‡ ط³ظ‚ظˆط· ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯.)
ظ„ط­ط¨ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ طµظ…طھ ط§ظ„ط§ط³ظ…ط§ط¹ ط¹ظ† ط³ظ…ط§ط¹ ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ ظˆ ط¹ظ…ظٹطھ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¹ظ† ظ†ظˆط± ط§ظ„ط¨طµظٹط±ظ‡ .(156)
ظ…ط­ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ع¯ظˆط´ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ظƒط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ† ظ†ظˆط± ط¨طµظٹط±طھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¯ط±ط³طھ ظƒظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
150 - ظ…ظˆظ„ط§ ط¬ط§ظ† طŒ ط¢ظٹط§ ظپظ‚ط· ظ…ط­ط¨طھ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¯ظٹط¯ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظٹط§ ظ‡ط± ظ…ط­ط¨طھظ‰ ع†ط´ظ… ظ…ط­ط¨ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طں
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط¹ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط­ط¨ ط¹ظ…ظٹظ‡ ط¹ظ† ظ…ط¹ط§ظٹط¨ ط§ظ„ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظˆ ط§ط°ظ†ظ‡ طµظ…ط§ط، ط¹ظ† ظ‚ط¨ظٹط­ ظ…ط³ط§ظˆظٹظ‡ .(157)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط®ظٹط±طŒ ظ‡ط± ظ…ط­ط¨طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¯ظٹط¯ظ† ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ط²ظٹط±ط§) ع†ط´ظ… ظ…ط­ط¨ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ† ط¹ظٹط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ع¯ظˆط´ ط§ظˆ ط§ط² ط´ظ†ط¯ظٹظ† ط²ط´طھظٹظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ†ط§ط´ظ†ظˆط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
(ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ع†ظٹط² ع†ط´ظ… ظˆ ع¯ظˆط´ ظˆ ط­طھظ‰ ط¹ظ‚ظ„ ط·ط±ظپ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط­ط¨ظƒ ظ„ظ„ط´ظ‰ ط، ظٹط¹ظ…ظ‰ ظˆ ظٹطµظ…(158) ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط­ط¨طھ طھظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ طŒ ظƒظˆط± ظˆ ظƒط±طھ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ع†ط´ظ… ظˆ ع¯ظˆط´طھ ط±ط§ ط§ط² ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯.)
151 - ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ط§ظ† ! ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¹ط´ظ‚ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط­ط¨طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¬ط§ط²ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپظ‰ ظ‚ط·ط¹ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ... ظˆ ظ…ظ† ط¹ط´ظ‚ ط´ظٹط¦ط§ ط§ط¹ط´ظ‰ ط¨طµط±ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط±ط¶ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظپظ‡ظˆ ظٹظ†ط¸ط± ط¨ط¹ظٹظ† ط؛ظٹط± طµط­ظٹط­ظ‡ ظˆ ظٹط³ظ…ط¹ ط¨ط§ط°ظ† ط؛ظٹط± ط³ظ…ظٹط¹ظ‡ ظ‚ط¯ ط®ط±ظ‚طھ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط§طھ ط¹ظ‚ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظˆظ„ظ‡طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ†ظپط³ظ‡ ظپظ‡ظˆ ط¹ط¨ط¯ ظ„ظ‡ط§ ظˆ ظ„ظ…ظ† ظپظ‰ ظٹط¯ظ‡ ط´ظ‰ ط، ظ…ظ†ظ‡ط§ ط­ظٹط«ظ…ط§ ط²ط§ظ„طھ ط²ط§ظ„ ط§ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆ ط­ظٹط«ظ…ط§ ط§ظ‚ط¨ظ„طھ ط§ظ‚ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ„ط§ ظٹظ†ط²ط¬ط± ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط²ط§ط¬ط± ظˆ ظ„ط§ ظٹطھط¹ط¸ ظ…ظ†ظ‡ ط¨ظˆط§ط¹ط¸ ... .(159)
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط¨ظ„ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ط§ط³طھ ط¹ط´ظ‚ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‚ط¯ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط§ط³طھ ط²ظٹط±ط§) ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¹ط§ط´ظ‚ ع†ظٹط²ظ‰ ط´ط¯ ط¨ط± ع†ط´ظ…ط´ â€چ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ظ„ط´ ط±ط§ ط¨ظٹظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط§ظˆ ط¨ط§ ع†ط´ظ… ط¨ظٹظ…ط§ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ع¯ظˆط´ ظ†ط§ط´ظ†ظˆط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆط¯ ظ…ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ظˆطھط±ط§ظ†ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ط´ ط±ط§ ط§ط² ظƒط§ط± ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ظ„ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط› ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ظٹظپطھظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط°ظ„ظٹظ„ طھط³ظ„ظٹظ… ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ع¯ط´طھظ‡ طŒ ع¯ط§ظ… ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ظ¾ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط´ظ‡ظˆط§طھ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط´ط¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع¯ظˆط´ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
152 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ط¢ظٹط§ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¯ط±ط³طھ ط¨ط§ط´ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ„ط§ ط¹ظ‚ظ„ ظ…ط¹ ط´ظ‡ظˆظ‡ .(160)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط¨ظ„ظ‡ طŒ ط´ظ‡ظˆطھط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¹ ط¨ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ع†ط±ط§ط؛ ط¹ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط¨طµظٹط±طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ع†ظˆظ† ) ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط§ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط´ظ‡ظˆط§طھ ط§ط² ط¹ظ‚ظ„ ظƒط§ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ظ†ظٹط³طھ . ظˆ ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ ط§ظ„ظ‡ظˆط§ظ‰(161) ط¯ط´ظ…ظ† ع†ط±ط§ط؛ ط¹ظ‚ظ„ ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
153 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¶ظٹظ‡ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ط؛ط±ظˆط± ظˆ ط®ظˆط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ طµط¯ط¯ط±طµط¯ ط¯ط± طھطµظ…ظٹظ…ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ„ظƒظ† ط­ط§ط¶ط± ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط±ظپ ظƒط³ظ‰ ع¯ظˆط´ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط؛ط±ظˆط±ط´ط§ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط¨ط±ظ†ط¯. ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط؛ط±ظˆط± ظˆ ط®ظˆط¯ظ¾ط³ظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ط§ظ†ط³طھ طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظ„ط¹ط¬ط¨ ظٹظپط³ط¯ ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ .(162)
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ع†ط±ط§ ط¹ط¬ط¨ ظˆ ط®ظˆط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ط§ظ†ط¹ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ط²ظٹط±ط§) ط®ظˆط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ ط±ط§ ظپط§ط³ط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ط¯ظٹط¯ ط¹ظ‚ظ„ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ظ„ط§ط¬ظ‡ظ„ ط§ط¶ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ط¬ط¨(163) ظ‡ظٹع† ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط²ظٹط§ظ† ط¨ط§ط±طھط± ط§ط² ط®ظˆط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط®ظˆط¯ ظ…ط؛ط±ظˆط± ط´ظˆط¯ ط¹ظ‚ظ„ ط§ظˆ ط¢ط³ظٹط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯.
154 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ‡ ع†ظٹط² ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¨طµظٹط±طھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¯ط±ط³طھ ط¨ط§ط´ط¯طں
ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ طھط¹ظ…ظ‰ ط§ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط¨طµط§ط¦ط± .(164)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§طŒ ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ط§ظ‰ ظƒط§ط°ط¨ ظˆ ط¯ظˆط± ظƒظ‡ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ط¨ط§ طھط®ظٹظ„ط§طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظƒظ…طھط± ط¨ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹط§طھ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ظ†ط¯) ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§طŒ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط¨طµظٹط±طھ ط±ط§ ظƒظˆط± ظˆ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
155 - ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ! ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ظ‡ط± ع†ظٹط²طŒ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ ظ…ط§ظ†ط¹ ظˆطµظˆظ„ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط·ظ…ط¹ ظˆ ...طں
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ظƒط«ط± ظ…طµط§ط±ط¹ ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„ طھط­طھ ط¨ط±ظˆظ‚ ط§ظ„ظ…ط·ط§ظ…ط¹ .(165)
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط¨ظ„ظ‡ طŒ ط¨ط®طµظˆطµ ط·ظ…ط¹ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظٹط¯ ط²ظٹط±ط§) ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط¯ع†ط§ط± ط´ظƒط³طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ظ‚ ط·ظ…ط¹ طŒ ع†ط´ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯. (ع†ط´ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ط¬ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ ط¨ط±ظ‚ ط·ظ…ط¹ ع†ظ†ط§ظ† ط®ظٹط±ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† ط³ط®طھ ط¯ع†ط§ط± ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.)
156 - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¢ط¯ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط±ط§ظ‰ ظˆ ظٹظƒ ط¯ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط¢ظٹط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¯ط±ط³طھ ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ظ†ط¯طں
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† ط§ط³طھط¨ط¯ ط¨ط±ط§ظٹظ‡ ظ‡ظ„ظƒ ظˆ ظ…ظ† ط´ط§ظˆط± ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ط´ط§ط±ظƒظ‡ط§ ظپظ‰ ط¹ظ‚ظˆظ„ظ‡ط§ .(166)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³طھط¨ط¯ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ط¹ظƒط³ طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ط´ظˆط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط®ط±ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط±ظٹظƒ ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
157 - ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ط­طھظ…ط§ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط´ظˆط±طھ ظƒط±ط¯طں
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† ط´ط§ظˆط± ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ط§ظ„ط¨ط§ط¨ ط¯ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط§ط¨ .(167)
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ط¨ظ„ظ‡ ظ…ط´ظˆط±طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒط§ط±ط³ط§ط² ط§ط³طھ ) ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ط®ط¨ع¯ط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط´ظˆط±طھ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¯ط±ط³طھ ظˆ طµط­ظٹط­ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ظˆظ„ط§ ط¸ظ‡ظٹط± ظƒط§ظ„ظ…ط´ط§ظˆط±ظ‡ ظ‡ظٹع† ظ¾ط´طھظٹط¨ط§ظ†ظ‰ ظ‚ظˆظٹطھط± ط§ط² ظ…ط´ط§ظˆط±ظ‡ ظ†ظٹط³طھ .
158 - ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط´ظˆط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ع†ط§ط± ظ„ط؛ط²ط´ ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ط§ ط¶ظ„ ظ…ظ† ط§ط³طھط±ط´ط¯ ظˆ ظ„ط§ ط­ط§ط± ظ…ظ† ط§ط³طھط´ط§ط±طŒ ط§ظ„ط­ط§ط²ظ… ظ„ط§ ظٹط³طھط¨ط¯ ط¨ط±ط§ظٹظ‡ .(168)
ط¨ظ„ظ‡ طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† (ط±ط§ظ‡ ط¨ظ„ط¯ط§ظ† ) ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ع¯ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط´ظˆط±طھ ظƒظ†ط¯ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¢ط¯ظ… ط¯ظˆط±ط§ظ†ط¯ظٹط´ ط§ط² ط§ط³طھط¨ط¯ط§ط¯ ط±ط§ظ‰ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation