بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فرشتگان و تحقیقی قرآنی ، روایی و عقلی, على رضا رجالى تهرانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ± -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ² -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ³ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ´ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غµ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ¶ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ· -
 

 

 
 

ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰

ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¶ط§ ط±ط¬ط§ظ„ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰

- غ² -


ط§ظٹظ€ظ† ظ¾ظ€ظ†ظ€ط¯ط§ط± ظ…ظ€ظ…ظ€ظƒظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط¬ظ€ط§ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ع†ظˆظ† ط²ظ†ط§ظ† - ظƒظ‡ ط؛ظ€ط§ظ„ط¨ظ€ط§ ط¯ط± ظ¾ظ€ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ€ط³طھظˆط± ظ‡ط³طھظ†ط¯ - ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯. ط­طھظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظˆظ†ط« ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¬ط§ط²ظ‰ ط¯ط± ظ„ط¹ظ€ظ†ظ€طھ ط¹ط±ط¨ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظٹظ… ط´ظˆط¯- ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط±ط§ ظ…ظˆظ†ط« ظ…ط¬ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ط±ط§ ظ…ط°ظƒط±ط› ع†ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط±طµ ط®ظ€ظˆط±ط´ظ€ظٹظ€ط¯ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ…ظˆظ„ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…ظˆط§ط¬ ظ†ظˆط± ط®ظˆط¯ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆظ„ ظ‚ط±طµ ظ…ط§ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ . ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ„ط·ط§ظپطھ ظˆط¬ظˆط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط³ط¨ط¨ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ط¬ظ†ط³ â€چ ط²ظ†ط§ظ† - ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظ„ط·ظٹظپ طھط±ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ - ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ط¬ظٹط¨ ط§ظٹظ† ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط§ظٹظ† طھظپظƒط± ط®ط±ط§ظپظ‰ طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط²ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ظˆط¨ظ€ظ‰ طھظ€ظˆطµظ€ظٹظ€ظپ ظƒظ€ظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط§ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظƒظ…طھط± ط§ظٹظ† طھظ€ط¹ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط± ط¨ظ€ظ‡ ظƒظ€ط§ط± ظ…ظ€ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظƒظ€ظ„ظ…ظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظ†ظٹط² ظ†ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯(66) .
ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طں! 
ط¯ط± ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط¹ط±ط¨ طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط°ظƒظ€ط± ط§ظ†ظ€طھظ€ط³ظ€ط§ط¨ ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ€ظ†ظ€ط³ ط²ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط¢ظٹظ€ط§طھ ط°ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :
ظˆ ط¬ظ€ط¹ظ€ظ„ظˆط§ ظ„ظ‡ ظ…ظ€ظ† ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ظ‡ ط¬ظ€ط²- ط§ظ† ط§ظ„ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظ„ظƒظ€ظپظ€ظˆط± ظ…ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ† # ط§ظ… طھط®ط° ظ…ظ…ط§ ظٹط®ظ„ظ‚ ط¨ظ†ط§طھ ظˆ ط§طµظپط§ظƒظ… ط¨ظ€ط§ظ„ط¨ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† # ظˆ ط§ط°ط§ ط¨ظ€ط´ظ€ط± ط§ط­ظ€ط¯ظ‡ظ€ظ… ط¨ظ€ظ…ظ€ط§ ط¶ظ€ط±ط¨ ظ„ظ„ط±ط­ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ط§ ط¸ظ€ظ„ ظˆط¬ظ€ظ‡ظ‡ ظ…ط³ظˆط¯ط§ ظˆ ظ‡ظˆ ظƒط¸ظٹظ… # ط§ظˆ ظ…ظ† ظٹظ†ط´ظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط®طµط§ظ… ط؛ظٹط± ظ…ط¨ظٹظ† # ظˆ ط¬ط¹ظ„ظˆط§ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ‡ظ… ط¹ط¨ط§ط¯ ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط§ظ†ط§ط«ط§ ط§ط´ظ‡ط¯ظˆط§ ط®ظ„ظ‚ظ‡ظ… ط³طھظƒطھط¨ ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‡ظ… ظˆ ظٹط³ط¦ظ„ظˆظ†(67)
ظˆ ظ…ظ€ط´ط±ظƒط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ (ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ) ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط³ظ€ظٹط§ط± ظ†ط§ط³ظ¾ط§ط³ ظˆ ظƒظپط±ط´ â€چ ط¢ط´ظƒط§ط± ط§ط³طھ . ط§ظ‰ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† طŒ ط¢ظٹط§ ط®ط¯ط§ ط§ط² ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ€ظˆظٹظ€ط´ طŒ ط¯ط®ظ€طھظ€ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ط± ع¯ظ€ط²ظٹظ€ط¯ ظˆ ظ¾ظ€ط³ظ€ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط§ط®ظ€طھظ€طµظ€ط§طµ ط¯ط§ط¯طں ط­ظ€ط§ظ„ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط¯ط®طھط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…عکط¯ظ‡ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط±ظˆظٹط´ (ط§ط² ظ†ظ†ع¯ ظˆ ط؛ظ… ) ط³ظٹط§ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ (ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط±) ط®ط´ظ… ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹظˆط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ظ…ط«ظ„ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ) ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®طµظˆظ…طھ ط§ط² ط­ظپط¸ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط®ظˆط¯ ط¹ط§ط¬ط² ط§ط³طھ طŒ ظ„ط§ظٹظ‚ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ طں ظˆ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¯ط®طھط± ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯! ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯طں ط§ظ„ط¨ظ€طھظ€ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط±ظˆط؛ط´ط§ظ† ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ط´ط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط³ط®طھ ظ…ظˆط§ط®ط°ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
طھط¹ط¨ظٹط± ط¨ظ‡ ط¬ط²ط، ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ…ط±ط¯ظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¬ط²ط¦ظ‰ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ†ط·ظپظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ط¯ط§ ظˆ ط¯ط± ط±ط­ظ… ظ…ط§ط¯ط± ط¨ط§ ظ‡ظ… طھط±ظƒظٹط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ط§ظ…ط§ ط­ظ‚ ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ط§ط² طھظˆ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط§ ظ€ ع†ظ€ظ‡ ط®ظ€ظˆط¨ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ظˆ ع†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط¯ - ط¨ظ€ظ‡ طھظ€ظˆ ظˆط§ط¨ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھ(68) ظ‡ظ€ظ… ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ط¬ظ€ط²ط، ط¨ظٹط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ط´ â€چ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ط› ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¬ط²ط¦ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ طھطµظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط¶ظ€ظ…ظ€ظ† طŒ طھط¹ط¨ظٹط± ط¬ط²ط،ط§ ظٹظƒ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ ط±ظˆط´ظ† ط¨ط± ط¨ط·ظ„ط§ظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط®ط±ط§ظپظ‰ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط§ط³طھ ط› ع†ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط§ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ط²ط، ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ظˆ ظ†ظ€طھظ€ظٹظ€ط¬ظ€ظ‡ ط¢ظ† طھظ€ط±ظƒظ€ظٹظ€ط¨ ط°ط§طھ ظ¾ظ€ط§ظƒ ط®ظ€ط¯ط§ط³ظ€طھ طŒ ط¯ط± ط­ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط± ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ط³ظٹط· ظˆ ط§ط­ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظپظ‚ط· ظ…ظ…ظƒظ† ط¬ط²ط، ط¯ط§ط±ط¯.
ط¢ظٹظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ط®طھط± ط§ط² ظ¾ط³ط± ظ¾ط§ظٹظٹظ† طھط± ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط³ظ‡ظ… ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط®طھط± ظˆ ط³ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ¾ظ†ط¯ط§ط± ط®ط±ط§ظپظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط®ط¯ط§ طھط±ط¬ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط°ظƒظ€ط± ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ع†ظ€ظˆظ† ط­ظ€ظˆط± ط§ظ„ط¹ظ€ظٹظ† ظ†ط§ظ… ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… طŒ ظ…ظˆظ†ط« ط¨ظˆط¯ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ طµط±ط§ط­طھط§ ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ط´طھظٹط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¬ظ† ظˆ ظ†ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† .
ط¹ظ„ظˆظ… ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظˆظ‡ط¨طھظ‰ ط§ط³طھ  
ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظپط·ط±ظ‰ ظˆ ظ…ظˆظ‡ط¨طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط°ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط·ط¨ظ‚ط§طھ ظˆ ظ…ط±ط§طھط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط·ط¨ظ‚ظ‡ طŒ ظˆط§ط¬ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظƒظ… ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ† ظ‡ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ :
ظ‚ظ€ط§ظ„ظˆط§ ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ†ظ€ظƒ ظ„ط§ ط¹ظ„ظ… ظ„ظ†ط§ ط§ظ„ط§ ظ…ط§ ط¹ظ„ظ…طھظ†ط§(69)(ظˆظ‚طھظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط´ظ†ط§ط³ط§ظٹظ‰ ط§ط³ظ…ط§ ط¹ط§ط¬ط² ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ) ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ‡ظ‰ طھظˆ! ظ…ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط¬ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… .
ط¹ظ€ظ„ظ… ظپظ€ط±ط´ظ€طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط®ظ„ظ‚طھ ط¯ط± ظپط·ط±طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ‡ط§طھ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط¬ط¯ظٹط¯ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط¨ط¯ط§ ط¨ط´ظˆط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط­ط§ظ„طھ ظ…ظ€ظ†ظ€طھظ€ط¸ظ€ط±ظ‡ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ‡ظ€ط± ظƒظ€ظ…ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ط²ط§ظˆط§ط± ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط§ط³ظ€طھ ط¯ط± ط§ط¨ظ€طھظ€ط¯ط§ظ‰ ط®ظ€ظ„ظ‚ظ€طھ ط¯ط± ط§طµظ€ظ„ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط¯ظ‡ ط´ظ€ط¯ظ‡ طŒ ظ„ظƒظ€ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ع†ظˆظ† ط¬ط§ظ…ط¹ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¹ظˆط§ظ„ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ ط› ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط±ط§ ط¨ظ€ط§ظ„ظپظ€ط¹ظ€ظ„ ظˆ ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ…ط§ظ„ط§طھ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ظ‚ظˆظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ظˆظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ظ€ط¹ظ€ظ‰ ظˆ ظƒظ€ظˆط´ظ€ط´ ط§ط² ظ‚ظ€ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ ط¢ظˆط±ط¯. ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظٹظ‡ :ظˆ ط¹ظ„ظ… ط¢ط¯ظ… ط§ظ„ط§ط³ظ…ط§ط، ظƒظ„ظ‡ط§ ط«ظ… ط¹ط±ط¶ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ط¨ط¦ظˆظ†ظ‰ ط¨ط§ط³ظ…ط§ط، ظ‡ظˆظ„ط§ط، ط§ظ† ظƒظ†طھظ… طµط§ط¯ظ‚ظٹظ†(70) ظˆ ط¹ظ„ظ… ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ… ط¢ظ…ظˆط®طھ طŒ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ظٹط¯. ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ظ…ط§ظ‰ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظٹط§ ظ…ط³ظ…ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط§طھظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط³ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ†ظ€ظ‡ط§ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¯ط§ط±ظٹظ… ط› ع†ظˆظ† ط§ع¯ط± ط§ط² ط³ظ†ط® ظˆ ظ†ظˆط¹ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¨ط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³ظ…ط§ ط¯ط§ط¯طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ط¯ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³ظ€ظ…ظ€ط§ ط¹ط§ظ„ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ط´طھظ† ط¢ظ† ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† طھط¹ظ„ظٹظ… ط¯ط§ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط¢ط¯ظ… ظ‡ظ… ط¨ظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ… ط®ط¯ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ط› ظ¾ط³ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ط¯ظ… ط§ط´ط±ظپ ط§ط² ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط§ط´ط¯ ظˆ ط§طµظˆظ„ط§ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظˆط±ط¯ طھظƒط±ظٹظ… ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط± ط¢ط¯ظ… ط¨ط±طھط±ظ‰ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط§ط³طھط§ط¯ ط¢ط¯ظ… ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… .
ظ‡ظ€ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط§ع¯ط± ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ ط§ط² ط³ظ†ط® ط¹ظ„ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ طµط±ظپ ط§ظٹظ† ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ظ…ظ€ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‚ظ€ط§ظ†ظ€ط¹ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ط³ظ€طھظ€ط¯ظ„ط§ظ„ط´ظ€ط§ظ† ط¨ط§ط·ظ„ ط´ظˆط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط«ظ„ط§ ط¹ظ„ظ… ظ„ط¹ظ†طھ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯ ظˆ ط¢ظ† ع¯ظ€ط§ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط§ظˆ ظ…ظ€ط¨ظ€ط§ظ‡ظ€ط§طھ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ€ط± ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طں ط¨ط¹ط¯ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ€ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ظ†ظ€ط¯: ط§ظٹظ€ظ† ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¬ظ€ط§ظ†ظ€ط´ظ€ظٹظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒط±ط§ظ…طھظ… ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظ…ط§ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯!ط³ظ¾ط³ ط¨ظٹظپط²ط§ظٹط¯ ط§ع¯ط± ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظ„ط§ظ‚طھظٹط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ظ…ط±ط§ ط§ط² ظ„ط؛ط§طھ ظˆ ظˆط§عکظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ظ†ظˆط¹ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆط¶ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ†ظˆظٹط§طھ ط®ظˆط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط³ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ظٹط¯.
ط³ظ€ط®ظ€ظ† ظƒظˆطھط§ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طŒ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¢ط¯ظ… ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¢ظ…ظˆط®طھ ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ط¹ظ€ظ„ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط¢ط¯ظ… ط¢ظ…ظˆط®طھظ†ط¯. ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط¢ظ…ظˆط®طھ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط§ط³ظ€ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ظƒظ€ظ‡ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط؛ظٹط± ظ…ظ…ظƒظ† ط› ط²ظٹط±ط§ ط¢ط®ط± ط¢ظٹظ‡ :ط§ظ† ظƒظ†طھظ… طµط§ط¯ظ‚ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ طµط­ظٹط­ظ‰ ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯ ع†ظ€ظˆظ† ع†ظ€ظٹظ€ط²ظ‰ ط±ط§ ط§ط¯ط¹ظ€ط§ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ„ط§ط²ظ…ظ€ظ‡ ط§ط´ ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ† ط¹ظ€ظ„ظ… ط§ط³ظ€طھ . ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¢ط¯ظ… ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط®ظ„ظٹظ‚ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظٹط§ظپطھ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط§ط² ط¢ظ† ظˆ ع¯ظ€ط±ظ†ظ‡ ط§ع¯ط± طµط±ظپ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ظˆط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظˆطŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط§ ط§ظˆ ط¯ط± ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ظ…ط¹ظ†ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط³ط¨ط­ط§ظ†ظƒ ظ„ط§ ط¹ظ„ظ… ظ„ظ†ط§ ط§ظ„ط§ ظ…ط§ ط¹ظ„ظ…طھظ†ط§...(71)
ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ¾ط±ط³ط´ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طھط¹ظ„ظٹظ… ظ†ط¯ط§ط¯طں ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ظ‡ظ€طھ ط³ظ€ط§ط®طھط§ط± ط®ط§طµ â€چ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ع†ظ†ظٹظ† طھط¹ط§ظ„ظٹظ…ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ€ط¯ظپ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ط¢ظپظ€ط±ظٹظ€ط¯ظ‡ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ط› ظ„ط°ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ط´ظ€ط§ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ع¯ظ€ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط´ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ط¨طھط¯ط§ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ظپ ظ‡ظ… طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ظˆ ط¢ظ…ظ€ط§ط¯ع¯ظ€ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط±ظˆ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط§ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط¹ظ„ظ… ط§ط³ظ…ط§ طھظپط§ظˆطھ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯.
ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط®ظˆظ† ط±ظٹط²ظ‰ ط¢ط¯ظ…  
ظ‡ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ط§ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظپظ€ط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ظٹط§ظپط±ظٹظ†ظ… ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯: ط¢ظٹظ€ط§ ظƒظ€ط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظپط³ط§ط¯ ظˆ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ظ‡ط§ ط¨ظ€ط±ظٹظ€ط²ظ†ظ€ط¯طںط›ظˆ ط§ط° ظ‚ظ€ط§ظ„ ط±ط¨ظ€ظƒ ظ„ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ظ‰ ط¬ظ€ط§ط¹ظ€ظ„ ظپظ€ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط®ظ€ظ„ظٹظ€ظپظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط§ظ„ظˆط§ ط§طھظ€ط¬ظ€ط¹ظ€ظ„ ظپظ€ظٹظ€ظ‡ط§ ظ…ظ† ظٹظپط³ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ظˆظٹط³ظپظƒ ط§ظ„ط¯ظ…ط§ط،(72)ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط®ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‡ظˆظٹط¯ط§ط³طھ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ…ط·ظٹط¹ ظˆ ط³ط± ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظˆ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط² ظƒط¬ط§ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طں
1- ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ظپظ€ط³ط±ط§ظ† ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظ†ط¯ ظ¾ظٹط´ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… طŒ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ظ‡ظ€ظ… ظ…ظ€ط®ظ€ظ„ظˆظ‚ظ€ط§طھ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ط§ط² ط¬ظ€ظ† ط¯ط± ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ ط³ظ€ظˆط، ظ¾ظ€ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ط®ظ€ظ„ظˆظ‚ظ€ط§طھ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظ„ ط³ظ€ط¨ظ€ط¨ ط¨ظ€ط¯ع¯ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ€ظˆط±ط¯ ظ†ط³ظ„
ط¬ظ€ط¯ظٹظ€ط¯ ط¢ط¯ظ… ط´ظ€ط¯ ظˆ ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط±ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ط¯ظ… ظ†ظٹط² ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯(73) . ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¹ظ€ظٹظ€ط§ط´ظ€ظ‰ ط±ظˆط§ظٹظ€طھظ€ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظ†ظ€ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‚ط¨ظ„ط§ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھظ‰ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ط±ظٹط²ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ظƒط¬ط§ ع¯ظپطھظ†ط¯:ط§طھط¬ط¹ظ„ ظپظٹظ‡ط§ ظ…ظ† ظٹظپط³ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ظˆظٹط³ظپظƒ ط§ظ„ط¯ظ…ط§ط،(74)
2- ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ظƒظ„ط§ظ… ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ€طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯:ط§ظ†ظ€ظ‰ ط¬ظ€ط§ط¹ظ€ظ„ ظپظ€ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط®ظ€ظ„ظٹظپظ‡ع†ظ†ظٹظ† ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط§ط¹ط« ظˆظ‚ظˆط¹ ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط±ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ع†ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ…ظ€ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط´ ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ظ…ط±ظƒط¨ ط§ط² ظ‚ظˆط§ظ‰ ط؛ط¶ط¨ظ‰ ظˆ ط´ظ‡ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط²ظ…ظٹظ† ط¬ط§ظ‰ طھط²ط§ط­ظ… ظˆ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ط§ط³ظ€طھ ظˆ طھظ€ط²ط§ط­ظ€ظ… ظ‡ظ€ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط§ط± ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯طŒ ظ…ظ€ط±ظƒظ€ط¨ظ€ط§طھظ€ط´ ظ†ظ€ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ط¸ظ… ظˆ طھط±طھظٹط¨ط´ ط²ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط² ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ†ظˆط¹ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظپظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظ… ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ€ظ‚ظ€ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ€ط² ط¨ظ€ط§ ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ط¯ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط­ظ€ط¯ ظƒظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ظ†ظ€ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ط·ط±ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط±ظٹط²ظ‰ ظ…ظ†ط¬ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯...طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ¾ط±ط³ط´ ط§ط² ط§ظ…ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† ظ†ط§ط¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ظ€ط¹ ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ط§ط´ظ€ظƒط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط®ظ„ط§ظ‚طھ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط°ظ‡ظ†ط´ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط­ظ€ظ„ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظ†ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ظƒظ€ط§ط± ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ظ‰ ط§ط¹ظ€طھظ€ط±ط§ط¶ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ع†ظ€ظˆظ† ظˆ ع†ظ€ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯(75)
ظ†ظ€ظٹط² ط¯ط± طµط­ظپظ‡ 119 طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ظ…ظٹط²ط§ظ† ط¯ط± طھظˆط¶ظٹط­ ط­ط¯ظٹط« ط§ظ…ط§ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ…ظ€ظ…ظ€ظƒظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ط§ظٹظ€ظ† ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط´ â€چ ط§ظ…ظ€ط§ظ… (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… : ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط®ظˆظ† ط±ظٹط²ظ‰ ظˆ ظپط³ط§ط¯ ط±ط§ ط§ط² ظƒظ€ظ„ط§ظ… ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ : ط§ظ†ظ‰ ط¬ط§ط¹ظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ... ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ†ط§ظپط§طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط› ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ط§طµظ€ظˆظ„ط§ ط§ع¯ظ€ط± ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظƒظ„ط§ظ… ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‚ظٹط§ط³ظ‰ ظ…ط°ظ…ظˆظ… ظ†ط¸ظٹط± ظ‚ظٹط§ط³ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ع†ظˆظ† طµط±ظپ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط² ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظƒظ†ظ†ط¯) .
3- ط·ط¨ط±ط³ظ‰ ظ‚ظˆظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپظ€ط±ط²ظ†ظ€ط¯ط§ظ† ط§ظٹظ€ظ† ط®ظ€ظ„ظٹظ€ظپظ€ظ‡ (ط¢ط¯ظ… ) ط¹ظ€طµظ€ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظ†ط¯. ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯(76) .
ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط± طھظ€ظ‚ظ€ط¯ظٹظ€ط±طŒ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط§ ط§ط·ظ€ظ„ط§ط¹ ط§ط² ط¬ظ€ط§ظ†ظ€ط´ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط¨ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ظ…ط´ظƒظ„ ظˆ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طŒ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط§ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ط§ط¹ط·ط§ظ‰ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ† - ط¨ظ€ط§ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط´ظ€ط±ظˆط± ظˆ ط®ظˆظ† ط±ظٹط² ط§ط³طھ - ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طں ط§ع¯ط± ظ‡ط¯ظپ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ طھظ†ط²ظٹظ‡ ظˆ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طں
ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¯ط± ظٹظ€ظƒ ظƒظ€ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ط§ظ†ظ‰ ط§ط¹ظ„ظ… ظ…ط§ ظ„ط§ طھط¹ظ„ظ…ظˆظ† ط› ظ…ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯.
ط¬ظ€ط§ظ„ط¨ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ طŒ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظˆ ط±ط¯ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ظپط³ط§ط¯ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط®ظ€ظˆظ† ط±ظٹظ€ط²ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظپظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ‡ طŒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط®ظˆظ† ط±ظٹط²ظ‰ ظˆ ظپط³ط§ط¯ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ط› ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط¹ظˆظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط¨ظ†ظ‰ ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ طŒ طھظ€ط³ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط­ ظˆ طھظ€ظ‚ظ€ط¯ظٹظ€ط³ طھظ€ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط§ظ†ظƒط§ط± ظ†ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظپظ€ط±ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† ظ…طµظ„ط­طھظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‚ظ€ط§ط¯ط± ط¨ظ€ط± ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ط¢ظ† ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ طھظ€ط­ظ€ظ…ظ€ظ„ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ط› ظˆظ„ظ‰ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ ط¢ظ† ط¨ظ€ط§ط± ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظˆط´ ط¨ظ€ظƒظ€ط´ظ€ط¯ ظˆ طھط­ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط§ط² ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ…ظ€ط§ظ„ط§طھظ€ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط´ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ط¯ ظˆ ط§ط³ظ€ط±ط§ط±ظ‰ ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط³ط¹ ظˆ ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…طµظ„ط­طھ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظپط³ط¯ظ‡ ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†  
ط¹ظ…ظˆظ… ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظ¾ط±ط³طھط´ طŒ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھظ‰ طھط³ظ„ظٹظ… طŒ ط®ط§ط´ط¹ ظˆ ط®ط§ظ„طµظ†ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ„ط­ظ€ط¸ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط­ظ€ظ‚ ط؛ظ€ط§ظپظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط­ظ‚ طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط­ظ€ط§ظ„ ط³ظ€ط¬ظ€ط¯ظ‡ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط±ظƒظˆط¹ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ظˆ ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ظ€ظ‰ ظپظ€ظ‚ظ€ط· ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط±ط§ طھظ€ط³ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط­ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط´ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ط³ظ€ط§ظٹظ€ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ظ… ط¯ط± ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ طŒ ظ…ظ€ط´ظ€ط؛ظ€ظˆظ„ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆطŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ع†ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
ظˆ ظ„ظ„ظ‡ ظٹظ€ط³ظ€ط¬ظ€ط¯ ظ…ظ€ط§ ظپظ€ظ‰ ط§ظ„ط³ظ€ظ…ظ€ظˆط§طھ ظˆ ظ…ظ€ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ…ظ† ط¯ط§ط¨ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ظ„ط§ط¨ط³طھظƒط¨ط±ظˆظ†(77) ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ط² ط¬ظ†ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھظƒط¨ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظ†ط¯.
ظˆ ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظٹظ€ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ظˆظ† ط¨ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ط±ط¨ظ‡ظ… ظˆ ظٹط³طھط؛ظپط±ظˆظ† ظ„ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط§ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ظ… ط§ظ„ط؛ظپظˆط± ط§ظ„ط±ط­ظ€ظٹظ€ظ…(78) ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط³ظ€طھظ€ط§ظٹط´ ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طھط³ط¨ظٹط­ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ط·ظ„ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ط› ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¢ظ…ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط§ط³طھ .
ظˆ ط¬ظ€ط¹ظ€ظ„ظˆط§ ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ‡ظ… ط¹ط¨ط§ط¯ ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط§ظ†ط§ط«ط§ ط§ط´ظ‡ط¯ظˆط§ ط®ظ„ظ‚ظ‡ظ… ط³طھظƒطھط¨ ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‡ظ… ظˆ ظٹط³ط¦ظ„ظˆظ†(79) ظˆ ظ…ظ€ط´ظ€ط±ظƒط§ظ† طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط­ظ…ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط®طھط± ظ…ظ€ظ‰ ظ¾ظ€ظ†ظ€ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯ط› ط¢ظٹظ€ط§ ط´ظ€ط§ظ‡ظ€ط¯ ط®ظ€ظ„ظ‚ظ€طھ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ‚ط¶ط§ظˆطھط´ط§ظ† ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ط´ط§ظ† ط«ط¨طھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظˆط§ط®ط° ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ظٹظ€ظ… ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط¹ط¯ ط§ط² ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط´ طŒ ط³ط®ظ†ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظˆ ط§ط³طھظˆط§ط±طھط± ط§ط² ط³ط®ظ† ظˆطµظ€ظ‰ ظˆ ط¬ظ€ط§ظ†ظ€ط´ظٹظ† ط§ظˆطŒ ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظٹط³طھ ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ط´ط¨ط§ط­ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظ‚ط¯ ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط±ط؛طھظ‡ظ… ط§ط´ط؛ط§ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ طŒ ظˆ ظˆطµظ„طھ ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ظˆ ط¨ظٹظ† ظˆ ط¨ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ظ‚ط·ط¹ظ‡ظ… ط§ظ„ط§ظٹظ€ظ‚ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظˆظ„ظ‡ ط§ظ„ظٹظ€ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ظ… طھط¬ط§ظˆط² ط±ط¹ط¨ط§طھظ‡ظ… ظ…ط§ط¹ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ظ…ط§ط¹ظ†ط¯ ط؛ظٹط±ظ‡ طŒ...(80)ط§ط´ظ€طھظ€ط؛ظ€ط§ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ط¨ط§ط¯طھ ط­ظ‚ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط­ظ‚ ظ¾ظ€ظٹظˆظ†ط¯ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ط¨ط§ظˆط± ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط´طھط§ظ‚ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط§ط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¯ط± طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ طŒ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط³ظˆظ… طŒ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط³ط§ط¬ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯:
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¹ط±ط´ظƒ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ„ط§ظٹظپطھط±ظˆظ† ظ…ظ† طھط³ط¨ظٹط­ظƒ طŒ ظˆ ظ„ط§ظٹط³ط¦ظ…ظˆظ† ظ…ظ† طھظ‚ط¯ظٹط³ظƒ طŒ ظˆ ظ„ط§ ظٹط³طھط­ط³ط±ظˆظ† ظ…ظ€ظ† ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھظ€ظƒ طŒ ظˆ ظ„ط§ ظٹظ€ظˆط«ظ€ط±ظˆظ† ط§ظ„طھظ€ظ‚ظ€طµظ€ظٹظ€ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ط¯ ظپظ‰ ط§ظ…ط±ظƒ طŒ ظˆ ظ„ط§ ظٹط؛ظپظˆظ„ظ† ط¹ظ† ط§ظ„ظˆظ„ظ‡ ط§ظ„ظٹظƒ(81) * ط¨ظ€ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§طŒ ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ظپط±ط³طھ ط¨ط± ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¹ط±ط´طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² طھط³ط¨ظٹط­ طھظˆ ط³ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ€ظˆظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ط§ط² طھظ€ظ‚ظ€ط¯ظٹط³ ظˆ ظ…ط¨ط±ط§ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ† طھظˆ ط¨ظ‡ ط³طھظˆظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ط±ط³طھط´ طھظˆ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط³طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. طھظ‚طµظٹط± ظˆ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط±ظ‰ طھظˆ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط´ظٹظپطھع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھظˆ ط؛ظپظ„طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط¯ط± ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط«ظ€ظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط¢ط؛ظ€ط§ط² ط¢ظپظ€ط±ظٹظ†ط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط³ط± ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ط¯: ظ…ظ€ط§ ط§ط¹ظ€ط¨ظ€ط¯ظ†ظ€ط§ظƒ ط­ظ€ظ‚ ط¹ط¨ط§ط¯طھظƒ ط› ظ…ط§ ط­ظ‚ ط¹ط¨ط§ط¯طھ طھط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ظٹظ…(82) . ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظپظ€ط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ€ظ…ظ€ط§ظ… ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط´ظ€ط§ظ† ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ - ط¹ظ€ط² ظˆ ط¬ظ€ظ„ - ط±ط§ طھظ€ط³ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط­ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯ ظˆ ط§ط² ط¬ظ€ط§ظ†ط¨ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظˆط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظ…ظ‰ ط³طھط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ط´ظƒ ط±ظٹط®طھظ… ظˆ ط®ط´ظٹطھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ¾ط§ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯(83) .
ط¢ط±ظ‰ طŒ طھظ€ظ…ظ€ط§ظ… ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ† ط­ظ‚ ط±ط§ ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ظˆ ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ طھظ€ظ…ط§ظ… ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¹ط¨ط§ط¯ ظ…ظƒط±ظ…ظˆظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظ€ط§طµ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط­ظ€ظ‚ ظ‚ظ€ظ„ظ…ظ€ط¯ط§ط¯ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ط´ظ‚ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط¯ ط®ط§ظ„طµ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ .
ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ†  
ط¹ظ€ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط«ظ€ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ ط·ط؛ظٹط§ظ† ع¯ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³طھظٹظ… ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظپظٹط¹ط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط§ظٹظ† ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ظٹظˆظ… ظٹط­ط´ط±ظ‡ظ… ط¬ظ…ظٹط¹ط§ ط«ظ… ظٹظ‚ظˆظ„ ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ‡ظˆظ„ط§ط، ط§ظٹط§ظƒظ… ظƒط§ظ†ظˆط§ ظٹط¹ط¨ط¯ظˆظ†(84)
ظˆ (ط§ظ‰ ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظٹظ€ط§ط¯ ط¢ظˆط±) ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ‡ظ€ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§- ع†ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ع†ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط´ظˆظ†ط¯ع¯ط§ظ† - ط±ط§ ظ…ط­ط´ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط®ط§ط·ط¨ ط³ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظٹظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں!
ط¨ظ€ط¯ظٹظ€ظ‡ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ط§ظٹظ† ط³ظˆط§ظ„ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ط¬ظ‡ظˆظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط°ط§طھ ظ¾ط§ظƒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط´ظپ ظƒظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ع†ظ€ظٹظ€ط²طŒ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط§ ط§ط³طھ ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظ€ظˆط¯ طھظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ طŒ ط³ظ€ط±ط§ظپظ€ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ€ط±ظ…ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط´ظ€ظˆظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط¯ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¨ظٹط²ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…ط§ظٹظˆط³ ط´ظˆظ†ط¯ط› ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ظˆط¯ط¨ط§ظ†ظ‡ طھط±ظٹظ† ظ¾ط§ط³ط® ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯:
ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظƒ ط§ظ†طھ ظˆظ„ظٹظ†ط§ ظ…ظ† ط¯ظˆظ†ظ‡ظ… ط¨ظ„ ظƒط§ظ†ظˆط§ ظٹط¹ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظ„ط¬ظ† ط§ظƒط«ط±ظ‡ظ… ط¨ظ‡ظ… ظ…ظˆظ…ظ†ظˆظ†(85) ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ط§ظ† ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ ط®ط¯ط§ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ‡ط§ طھظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط´ط±ظƒ ظ†ظ‚ط¶ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ‡ظ‰ ط› طھظˆ ط®ط¯ط§ ظˆ ظٹط§ظˆط± ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ‰ ظ†ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط› ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¬ظ† ظˆ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³طھظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظƒط«ط±ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ظˆظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ظ€ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† طھظ…ط§ظ… ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط´ظ€ط±ظٹظ€ظپ طھظ€ط±ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط®ظ€ظ„ظˆظ‚ظ€ط§طھظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط±ط³طھط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ (ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط´ظ€ظپظ€ط§ط¹ظ€طھظ€ظ‰ ط­ظ€ط§طµظ€ظ„ ظ†ظ€ط´ظ€ظˆط¯ ط§ط² ظٹظ€ظƒ ظ…ظ€ط´ظ€طھ ط³ظ€ظ†ظ€ع¯ ظˆ ع†ظ€ظˆط¨ ظٹظ€ط§ ط¬ظ€ظ† ظˆ ط´ظ€ظٹظ€ط§ط·ظ€ظٹظ€ظ† ع†ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ ط­ظ€ط§طµظ€ظ„ ط´ظ€ظˆط¯طں!). ظˆ ظٹظ€ط§ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ظ†ظ€ط¸ظ€ط± ط¨ظ€ظˆط¯ظ‡ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€طھ ظ¾ظ€ط±ط³طھط§ظ† ط³ظ†ع¯ ظˆ ع†ظˆط¨ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط¸ظ‡ط± ظˆ ط±ظ…ط² ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط§طھ ط¹ظ„ظˆظ‰ (ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط§ط±ظˆط§ط­ ط§ظ†ط¨ظٹط§) ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط±ط³طھط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¯ظƒظ€طھظ€ط± ط§ظٹظ€ط²ظˆطھظ€ط³ظˆطŒ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظƒظٹظˆ (ظ…ظˆط³ط³ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ط§طھ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ط´ظ†ط§ط®طھظ‰ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ€ظˆط±ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظˆظٹظ€ط³ط¯:ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط®ط¯ط§ظٹط§ظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظپظˆظ‚ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ط±ط³طھط´ â€چ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¬ط§ظ‡ط§ ظˆ ظ‚ظ€ط¨ظ€ط§ظٹظ€ظ„ ظ…ظ€ط®ظ€طھظ€ظ„ظپ ط§ط² ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ط±ط³ظ€ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¨ظ‡ طھظ‚ط¯ظٹط³ ظˆ طھظƒط±ظٹظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظ€ط±ط¯ط§ط®ظ€طھظ€ظ†ط¯: ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ظˆ ط¬ظ†ظٹط§ظ† . ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¬ط¯ظٹط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظˆط¶ط¹ ظˆ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط·ط±ط­ ظƒظ„ظ‰ طھط؛ظٹظٹط± ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯...
ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¬ظ€ط§ ظ†ظ€ظ…ظ€ظˆظ†ظ‡ ط¨ط± ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ¾ط±ط³طھط´ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط­ط« ظ‚ظ€ط±ط§ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… : ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط± ط§ط·ظ€ظ„ط§ط¹ظ€ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¯ظٹط« ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط±ط³طھط´ ظپط±ط´طھظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط±ظˆط§ط¬ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ظ‚ط±ط¢ظ† ط®ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط¹ظ€ط±ط§ط¨ ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† ط§ط¹ظ€طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظƒظ„ظ…ظ‡ ظ…ظ„ط¦ظƒ ظٹط§ ظ…ظ„ظƒ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط³ط§ظƒظ† ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ - ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† طھط§ط«ط± ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط§ط² ط¯ظٹظ† ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظٹظ€ظ‡ظ€ظˆط¯ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ€ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ - ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظٹط§ظ† ط®ط§ظ„طµ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¢ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¨ظٹطھظ‰ ط§ط² ط´ط§ط¹ط± ط¬ظ†ع¯ط§ظˆط± ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط¬ط§ظ‡ظ„ طŒ ط¹ظ†طھط±ظ‡ ط¨ظ† ط´ط¯ط§ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :

ظپط³ظٹظ†ط¨ظٹظƒ ط§ظ† ظپظ‰ ط­ط¯ ط³ظٹظپظ‰
 
ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط­ط§ط¶ط± ظ„ط§ظٹط؛ظٹط¨

ظٹط¹ظ†ظ‰ (ط§ط² ظ‡ط± ط¬ظ†ع¯ ط¬ظˆظ‰ ط¢ط²ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظ…ط§ ط¨ظ¾ط±ط³ظ‰ ) ط¨ظ‡ طھظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ظپطھ : ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ط±ع¯ ط¯ط± طھظٹط²ظ‰ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ…ظ† ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ط؛ط§ظٹط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¯ط± طھظ€طµظ€ظˆط±ط§طھ ط§ط¹ظ€ط±ط§ط¨ طŒ ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ†ط§ظ…ط±ط¦ظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظˆ طھط§ ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ظٹط§ ط¬ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط·ظ€ط¨ظ€ظ‚ظ€ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ طھظ‚ط¯ظٹط³ ظˆ طھظƒط±ظٹظ… ط´ط¯ظ† ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط› ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط§طھ ظپظ€ظˆظ‚ ط·ظ€ط¨ظ€ظٹط¹ظ‰ ظ…ط­ظ„ ظ…ط¹ظٹظ† ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ط¨ظˆط¯. ع¯ط§ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ظپظٹط¹ ظˆ ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط®ظ€ط¯ط§ظٹظ€ظ‰ ط¨ظ€ط±طھط± ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† طھظ‚ط¯ظٹط³ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظ¾ظ€ط±ط³ظ€طھظ€ط´ â€چ ط¨ظ€ظˆط¯. ط¯ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط·ط±ط² ظ†ع¯ط±ط´ طھط؛ظٹظٹط±ظ‰ عکط±ظپ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ط§ط¹ظ€ط±ط§ط¨ ظ†ظ€طھظ€ط§ظٹظ€ط¬ ظ¾ظ€ط± ط¯ط§ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . ط¨ط§ ط§ط³طھظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¸ط§ظ… ط®ط¯ط§ ظ…ط±ظƒط²ظ‰ ط¬ط¯ظٹط¯طŒ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط¹ظٹظ†ظ‰ ط¯ط± ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ظƒظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ . ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظ… ظ‡ط§ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظپظ€ط±ط§ظˆط§ظ† ظ¾ظ€ظٹظ€ط¯ط§ ظƒظ€ط±ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ€ظ‡ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظƒظ€ط±ط¯ظ† ظ…ط´ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆط¸ط§ظٹظپظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طµظ€ط§ط­ظ€ط¨ ط¢ظ† ظ†ظ€ط§ظ… ظ‡ظ€ط§ ط§ط®ظ€طھظ€طµظ€ط§طµ ظٹظ€ط§ظپظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظˆطŒ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ‡ظ… ع†ظˆظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظƒظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ط´ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ظˆ ط§ظ„ط§ط؛ ظˆط­ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظˆط¯.
ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ€ظ‡ظ€ظ… طھظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ طŒ ط¯ظٹظ€ع¯ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ¾ط±ط³طھط´ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¨ط± ظƒظ†ط§ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ط› ط¨ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ط± ظ…ط­ط¶ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ„ط­ط§ط¸ ظ‡ظٹع† طھظپط§ظˆطھظ‰ ط¨ط§ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ط´ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط§ط¶ط¹ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط± ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¢ظٹظ‡ 172 ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط³ط§ط، ع†ظ†ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ : ظ…ط³ظٹط­ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ط¢ظ† ط§ط¨ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ع†ظ†ظٹظ†ظ†ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط¨ ط®ط¯ط§. ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط±ط³طھط´ ط§ظˆ ط§ط¨ط§ ظˆ ظ†ظ†ع¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ† ظƒط´ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒط³ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ طŒ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ط·ظ€ط¨ظ€ظ‚ظ€ظ‡ ط¹ظ€ط§ظ„ظ‰ طھظ€ط±ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ‰ طھط¹ظ„ظ‚ ط¯ط§ط´طھظ† ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط¯ط³طھ ط¨ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† طµظ€ظˆط±طھ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط§طھ ط¨ظ€ط´ظ€ط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‚ظ€ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯طŒ طھظ†ط²ظ„ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯(86) .
ظƒظٹظپظٹطھ طھظƒظ„ظ… ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†  
ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط§ط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ط³ط®ظ† ظˆ طھظƒظ„ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ط² ظ†ظˆط¹ طھظƒظ„ظ… ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. طھظƒظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ ط§ظ„ظپط§ط¸ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‰ ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظƒظ†ظˆظ†ط§طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظˆط¶ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .
ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط¹ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ - ظ†ظˆط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط¨ط±ظ‡ - ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظƒظ„ط§ظ… ظ…ظ„ظƒظ‰ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظˆظٹظ€ط³ظ€ظ†ظ€ط¯:ط§ظ„ظپظ€ط§ط¸طŒ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظ…ظ€ط¹ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظˆط¶ظ€ط¹ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط´ظ€طھظ€ظ…ظ€ظ„ ط¨ظ€ط± ط§ط؛ظ€ط±ط§ط¶ ظ…ظ€ظ‚ظ€طµظ€ظˆط¯ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ طŒ ظƒظ€ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ظ€ظˆظ„ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظپظ€ظٹظ€ط¯ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ط§ظ‰ ظ…ظ€ظ‚ظ€طµظ€ظˆط¯ طھظ€ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ظƒظ€ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ظ€ظˆظ„ ط§ط³ظ€طھ طŒ ط§ط¹ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظپظٹط¯ ط¢ظ† طŒ طµظˆطھ ظˆط§ط­ط¯طŒ ظٹط§ طµظˆطھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ظˆ ظٹط§ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ€ظ…ط§ ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظˆ ط±ظ…ط² ط¨ط§ط´ط¯. ظ†ظˆط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ… ط¨ظ‡ طµظˆطھ ظˆ طµط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظپظٹط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط¹ظ†ط§ط³طھ ظƒظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ط§ع¯ظ€ط± ع†ظ€ظ‡ ط§ط² ط¯ظˆ ظ„ط¨ ط®ظ€ط§ط±ط¬ ظ†ظ€ط´ظ€ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ€ظ… ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ ظˆ ط±ظ…ظ€ط² ظ‚ظˆظ„ ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± طµظˆطھظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
ظ‚ظ€ط±ط¢ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ظ‡ظ€ظ… ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ط§ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ط´ظ€ظٹظ€ط·ظ€ط§ظ† ط¯ط± ظ‚ظ€ظ„ظˆط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ظ€ظˆظ„ ط´ظ€ظٹظ€ط·ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط­ط³ظˆط¨ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ : ظˆ ظ„ط§ظ…ط±ظ†ظ‡ظ… ظپظ„ظٹط¨طھظƒظ† ط¢ط°ط§ظ† ط§ظ„ط§ظ†ط¹ط§ظ…(87) ط› ظƒظ€ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ط§ظ„ط´ظ€ظٹظ€ط·ظ€ط§ظ† ط§ط° ظ‚ظ€ط§ظ„ ظ„ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظƒظپط±(88) ط› ظٹظˆط³ظˆط³ â€چ ظپظ‰ طµط¯ظˆط± ط§ظ„ظ†ط§ط³(89) ط› ظٹظ€ظˆط­ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‡ظ€ظ… ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ ط²ط®ظ€ط±ظپ ط§ظ„ظ‚ظˆظ„(90) ط› ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ظٹط¹ط¯ظƒظ… ط§ظ„ظپظ‚ط± ظˆ ظٹط§ظ…ط±ظƒظ… ط¨ط§ظ„ظپط­ط´ط§ط،(91) .
ظ¾ط± ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ط§
ط®ظ€ط·ظ€ظˆط± ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط´ظ€ظٹط·ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ظ€ط±طŒ ظ‚ظ€ظˆظ„ طŒ ظˆط³ظ€ظˆط³ظ‡ طŒ ظˆط­ظ‰ طŒ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ‡ظ€ظ… ظ‚ظ€ظˆظ„ ظˆ ظƒظ„ط§ظ…ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظ†ظ‡ ط§ط² ط¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط³ظ€ط®ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ع¯ظ€ط°ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط±ظˆط´ظ€ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط¢ظٹظ€ظ‡ 269 ط³ظ€ظˆط±ظ‡ ط¨ظ€ظ‚ظ€ط±ظ‡ ظ…ظ€ط´ظ€طھظ€ظ…ظ€ظ„ ط¨ظ€ط± ط¢ظ† ط¨ظ€ظˆط¯ ظˆ ظˆط¹ظ€ط¯ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ظ‰ ط±ط§ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ظ…ط؛ظپط±طھ ظˆ ظپط¶ظ„ط´ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظƒظ€ظ„ط§ظ… ظ…ظ€ظ„ظƒظ€ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ‚ط¨ط§ظ„ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظƒظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‚ظ€طµظ€ظˆط¯ ط§ط² ظ†ظˆط± ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ : ظˆ ظٹط¬ط¹ظ„ ظ„ظƒظ… ظ†ظˆط±ط§ طھظ…ط´ظˆظ† ط¨ظ‡(92) طŒ ظˆ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ€ظ‡ : ظ‡ظˆ ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ظ†ط²ظ„ ط§ظ„ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ظپظ‰ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ†(93) ط› ظˆ ط´ط±ط­ طµط¯ط± ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ : ظپظ€ظ…ظ€ظ† ظٹظ€ط±ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ† ظٹظ€ظ‡ظ€ط¯ظٹظ‡(94) ط› ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒظ„ط§ظ… ظ…ظ„ظƒظ‰ ط§ط³طھ . ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط¢ظٹط§طھ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط±ظˆط´ظ€ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ط§ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‰ ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط´ط±طŒ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† طھظƒظ„ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظٹظƒ ظ‚ط³ظ… ط§ط² طھظƒظ„ظ… ط§ط³طھ .
ظ‚ظ€ط³ظ€ظ… ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ظ‡ظ€ظ… ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ظ€ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط®ظ€طµظ€ظˆطµ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€طھظ€ط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ : ظˆ ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظ„ط¨ط´ط± ط§ظ† ظٹظƒظ„ظ…ظ‡(95) ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¯ط§ط´ظ€طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ… طھظ‚ط³ظٹظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . 1- ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط­ط¬ط§ط¨ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظٹظ€ظ‡ ط´ظ€ط±ظٹظ€ظپظ€ظ‡ طŒ ظˆط­ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . 2- ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط­ط¬ط§ط¨ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ…ظ€ط®ظ€طھظ€ظ„ظپ ظƒظ€ظ„ط§ظ… ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¢ظٹظ€ط§طھ ع¯ظ€ط°ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ€طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط´ظ€ظٹظ€ط·ط§ظ† ط«ط§ط¨طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ ط¢ظ† ظ‚ط³ظ… ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ ط±ط§ ظˆط­ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط°ط§طھط§ ظ…ط´ط®طµ ظˆ ظ…ط¹ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ¾ظٹط´ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† طµظˆط±طھ ط­ط¬ط§ط¨ظ‰ ط¨ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظˆظ‚ظˆط¹ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط² ظ…ظ€ط­ط§ظ„ط§طھ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ‚ط³ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط­ط¬ط§ط¨ طھط­ظ‚ظ‚ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ط²ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط³ط¯ظˆط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طھط§ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆط­ظ‰ ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظ…ظ€ط§ ط§ظ…طھظٹط§ط² ظƒظ„ط§ظ… ظ…ظ„ظƒظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظƒظ„ط§ظ… ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط² ط®طµظˆطµظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹط§طŒ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط®ط§ط·ط± ظ…ظ„ظƒظ‰ ظ…ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط§ ط´ط±ط­ طµط¯ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط؛ظپط±طھ ظˆ ظپظ€ط¶ظ€ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ ط¯ط¹ظ€ظˆطھ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¯ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط®ط§ط·ط± ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط§ ط¶ظٹظ‚ طµط¯ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ظ€ط±ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ظ…ظ€ظ†ظ€ط¬ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¢ظ† ظˆ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپ ظپط·ط±طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯(96)
ط®ظ€ظ„ط§طµظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ط§ظ† ظƒظ…ط§ظ„ظ‰ ظ…ط§ظپظˆظ‚ ظƒظ…ط§ظ„ طھظƒظ„ظ… ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط®ط§ط·ط¨ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ„ظپط¸.
ط¢ظٹط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظƒظ„ظپ ظˆ ظ…ط®طھط§ط±ظ†ط¯طں  
ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ†ط³ ظˆ ط¬ظ† ط§ط² ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¬ظ€ظ†ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظˆ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯. ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ط§ط®ط° ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ظپظ€ط³ ط§ظ…ظ€ط§ط±ظ‡ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯. ظˆ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظˆ ظ†ظ€ظˆط± ظ…ظ€ط­ظ€ط¶ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ - ط¹ظ€ط²ظˆط¬ظ€ظ„ - ط±ظƒظ€ط¨ ظپظ€ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ط§ ط¨ظ€ظ„ط§ ط´ظ€ظ‡ظ€ظˆظ‡ طŒ ظˆ ط±ظƒظ€ط¨ ظپظ€ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ط¦ظ… ط´ظ€ظ‡ظ€ظˆظ‡ ط¨ظ€ظ„ط§ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ طŒ ظˆ ط±ظƒظ€ط¨ ظپظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¢ط¯ظ… ظƒظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§طŒ ظپظ€ظ…ظ† ط¹ظ‚ظ„ظ‡ ط´ظ‡ظˆطھظ‡ ظپظ‡ظˆ ط®ظٹط± ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط؛ظ„ط¨طھ ط´ظ€ظ‡ظ€ظˆطھظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ظ‡ ظپظ€ظ‡ظ€ظˆ ط´ظ€ط± ظ…ظ€ظ† ط§ظ„ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ط¦ظ…(97) ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¹ظ€ط²ظˆط¬ظ€ظ„ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ طŒ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظ‡ظˆطھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ط´ظ‡ظˆطھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ طŒ ظˆ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظپظ€ط±ط²ظ†ظ€ط¯ ط¢ط¯ظ… ظ‡ظ… ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظ‡ظ… ط´ظ‡ظˆطھ ط±ط§. ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ط´ ط¨ط± ط´ظ‡ظˆطھط´ ط؛ط§ظ„ط¨ ط´ظ€ظˆط¯ ط§ط² ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط±طھظ€ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط´ظ‡ظˆطھط´ ط¨ط± ط¹ظ‚ظ„ط´ ط؛ط§ظ„ط¨ ط¢ظٹط¯ ط§ط² ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظ¾ط³طھ طھط± ظˆ ط¨ط¯طھط± ط§ط³طھ .
ط§ظ…ظ€ط§ ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ط¢ظپظ€ط±ظٹظ€ظ†ظ€ط´ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظپظ€ط§طھظ€ظ‰ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ€ظƒظ€ظ„ظپ ظˆ ظ…ظ€ط³ظ€ط¦ظˆظ„ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ظ†ظ€ط¯. ط§ظ…ظ€ط± ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ط¯ظ… طھظƒظ„ظٹظپظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط´ط¯ ظˆ ط§ع¯ظ€ط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ظ…ط§ط¯ط§طھ ظ…ط­ط¶ - ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ - ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط´ظ€ط§ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ…ظ€طھظٹط§ط²ط§طھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ طھظ‚ط±ط¨ ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ†ظ€ط²ط¯ظٹظ€ظƒظ€طھظ€ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ط§ظ…ط® ط±ط¨ظˆط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ظٹط± ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯.
ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط·ظˆط± ظ‚ط·ط¹ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ظ…ط§ط¯ط§طھ طŒ ظ†ط¨ط§طھط§طھ ظˆ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ (ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط±ط´ظ€ط¯ ظٹظ€ط§ظپظ€طھظ€ظ‡ ) ظˆط§ظ„ط§طھظ€ط± ظˆ ط¨ظ€ط§ ط¹ظ€ط¸ظ…طھ طھط±ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظپظ€ظ‚ظ€ط§ظ„ ظ„ظ‡ظ€ط§ ظˆ ظ„ظ„ط§ط±ط¶ ط§ط¦طھظ€ظٹظ€ط§ ط·ظ€ظˆط¹ظ€ط§ ط§ظˆ ظƒظ€ط±ظ‡ظ€ط§ ظ‚ط§ظ„طھط§ ط§طھظٹظ†ط§ ط·ط§ط¦ط¹ظٹظ†(98) ط› ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ (ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ظٹط¯) ع†ظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ظƒط±ط§ظ‡ طŒ ط¢ظ† ط¯ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ…ط§ ط¨ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¢ظ…ط¯ظٹظ… .
ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط¢ظٹظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط±ظƒط§طھ ط¯ط³طھظˆط±ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¢ظ„ظ‰ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ظ…ط­ط¶ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ظٹظ€ط´ ط§ط² ظپظ€ط±ط´ظ€طھع¯ط§ظ† ط§ط³طھ ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط¬ط¨ط§ط±ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط·ط±ط­ ط¨ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ظٹط§ ظ‚ط±ط§ط± ط±ظپطھظ† ط§ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط­ط±ظƒط§طھ ط¯ط³طھظˆط±ظ‰ ظˆ ظٹط§ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ† ط§ظƒط±ط§ظ‡ظ‰ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ع¯ظ€ط± ع†ظ€ظ‡ ط¢ط³ظ€ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ† ظ…ط·ظ„ظ‚ ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¯ط³طھظˆط±ظ‰ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظٹظپظٹطھ ط¢ظ† ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظƒ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ط·ط¹ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط±ط§ظ‡ ط¯ط±ظƒ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط±طŒ ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھ طھط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆط§ظ„ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ظˆظ‰ طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.(99)
ط­ظ€ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ط®ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¨ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
1- ظ„ظ… طھظ€ط«ظ€ظ‚ظ€ظ„ظ‡ظ€ظ… ظ…ظ€ظˆطµظ€ط±ط§طھ ط§ظ„ط§ط«ظ€ط§ظ…(100) ط› ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط³ظ€ظ†ع¯ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظ†ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط·ظ€ظ„ط¨ ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ط؛ط§ط²ظ‰ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظ…ظ€ط³ظ€ط¦ظˆظ„ ظ‚ظ€ط±ط§ط± ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ† ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط¹ظ€ظ†ظ€ط§ظˆظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط·ظ€ظٹظ€ط¹ ظˆ ط¹ظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ (ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ط¯ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط³طھظ†ط¨ط§ط· ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
2- ظˆ ظ„ط§ طھظ€ط¹ظ€ط¯ظˆط§ ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط¹ظ€ط²ظٹظ€ظ…ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط¯ظ‡ظ€ظ… ط¨ظ€ظ„ط§ط¯ظ‡ ط§ظ„ط؛ظ€ظپظ€ظ„ط§طھ طŒ ظˆ ظ„ط§ طھظ†طھط¶ظ„ ظپظ‰ ظ‡ظ…ظ…ظ‡ظ… ط®ط¯ط§ط¦ط¹ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط§طھ(101) ظƒظ†ط¯ظ‰ ط؛ظپظ„طھ ظ‡ط§ ط¨ط± ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ ظƒظˆط´ط´ ظˆ طھظ„ط§ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظپظˆط°ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظپط±ظٹط¨ظ†ط¯ظ‡ ط´ظ‡ظˆط§طھ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‡ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط²ظ†ط¯.
ط¯ط± ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ط§طھ ظپظ€ظˆظ‚ طŒ ظ…ظ€ظ‚ظ€ظˆظ„ط§طھظ€ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ظ…طھ ظˆ ط¹ط²ظ… ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظˆط§ط¶ط­ ط¨ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط­طھظ‰ ط¹ط²ظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†طھط§ظٹط¬ ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
3- ظ„ظ… طھظ€ظ†ظ€ظ‚ظ€ط·ظ€ط¹ ط§ط³ظ€ط¨ظ€ط§ط¨ ط§ظ„ط´ظ€ظپظ€ظ‚ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ظ… ظپظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظˆط§ ظپظ€ظ‰ ط¬ظ€ط¯ظ‡ظ€ظ…(102) ط› ط§ط³ظ€ط¨ظ€ط§ط¨ ظˆ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط´ظپظ‚طھ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ط·ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط¯ط± طھظ„ط§ط´ ط³ط³طھ ط´ظˆظ†ط¯.
ط¯ط± ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ظپظ€ظˆظ‚ ظƒظ€ظ„ظ…ظ€ظ‡ ط´ظ€ظپظ‚طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط«ط¨ط§طھ ط§ط®طھظٹط§ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط­ط§ط¦ط² ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ط§ظ‰ ط´ظپظ‚طھ طŒ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط¨ط§ ط±ط¬ط§ط، ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ظ‡ظˆظٹطھ ظˆ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظپظ€ظ‚ظ€ط· ظٹظ€ظƒ ط§ظ…ظ€ظƒظ€ط§ظ† ط¯ط§ط´ظ€طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ظ…ط§ط¯ط§طھ ظˆ ظ†ط¨ط§طھط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ط´ظپظ‚طھ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ ظ†ط¯ط§ط´طھ .
ط­ظ€ظƒظ€ظٹظ… ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ‚ط¯ط± ظ…ط­ظ…ط¯ طھظ‚ظ‰ ط¬ط¹ظپط±ظ‰ ط¯ط± ط´ط±ط­ ظˆ طھظپط³ظٹط± ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط§طھطµط§ظپ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظپط§طھ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظپط§ط¶ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…طھظٹط§ط²ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظٹظƒ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¬ط¨ط±ظ‰ ظ…ط­ط¶ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ط¢ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ†ط¯(103) ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظٹظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¢ظ† - ظƒظ‡ ط¬ط¨ط± ط§ط³طھ - ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظ†ظ…ظˆط¯ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ طھظپط³ظٹط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§طھطµط§ظپ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ‡ طµظپط§طھ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظپط§ط¶ظ„ظ‡ ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ظپظ‡ظ… ظˆ ط¯ط±طں ط¹ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¶ط±ظˆط±طھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظˆ ط¹ظ€ظ„ط§ظ‚ظ€ظ‡ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط´ظ€ط¯ظٹظ€ط¯ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط´ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ظٹظ€ط± ظˆ ظˆط§ط¨ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯(104)
ظ„ط°ط§ ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط¬ظ€ط¨ظ€ظˆط± ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ط¯طھ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط¬ظ€ط¨ظ€ظˆظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھظ†ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ط±ط´طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظˆظ‚ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھ ظ…ظ€ط¹ظ€ط´ظ€ظˆظ‚ ط§ظٹظ€ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ط³طھط´ ظˆط§ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‰ طھط§ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ظ„ط§ ظٹظ€ط±ط¬ظ€ط¹ ط¨ظ‡ظ… ط§ظ„ط§ط³طھظ‡طھط§ط± ط¨ظ„ط²ظˆظ… ط·ط§ط¹طھظ‡ طŒ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ‰ ظ…ظˆط§ط± ظ…ظ† ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ط؛ظٹط± ظ…ظ†ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ…ظ† ط±ط¬ط§ط¦ظ‡ ظˆ ظ…ظ€ط®ظ€ط§ظپظ€طھظ€ظ‡(105) ط§ط´ظ€طھظٹط§ظ‚ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظˆط§ط¯ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²: ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ظˆ طھط±ط³ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظˆ.
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ طھظƒظ„ظٹظپ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ظ„ط§ ظٹظ€ط¹ظ€طµظ€ظˆظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ€ط§ ط§ظ…ظ€ط±ظ‡ظ…(106) ظ†ط§ط¸ط± ط¨ط± ط§ظ„طھط²ط§ظ… ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظƒظ„ظٹظپ ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ظپظ€ط®ظ€ط± ط±ط§ط²ظ‰ ط¯ط± طھظ€ظپظ€ط³ظ€ظٹظ€ط± ط®ظˆط¯ ط°ظٹظ„ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ط³ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ…ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ظƒظ„ظپ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¹ظ€طµظ€ظٹظ€ط§ظ† ط§ط² ظ†ظ€ط§ط­ظٹظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط¨ط§ ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط·ظ„ظ‚ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ ط§ط·ط§ط¹طھ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ط¹طµظٹطھ ظˆطµظپ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط·ظ„ظ‚ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ظ€ط±طھ ط±ط§طŒ ط´ظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظ„ط°ط§ ظˆط¬ظ€ظ‡ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ طھط®طµظٹطµ طھظƒظ„ظٹظپ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ط®ط±طھ ظ†ظٹط³طھ . ط§ظ…ط§ طھظƒظ„ظٹظپ ط§ظٹط´ط§ظ† ط؛ظٹط± ط§ط² طھظƒظ„ظٹظپ ظ…ط¹ظ‡ظˆط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬طھظ…ط¹ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ طھط¹ظ„ظ‚ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظƒظ€ظ„ظپ ط¨ظ€ظ‡ ظپظ€ط¹ظ€ظ„ ظ…ظ€ظƒظ€ظ„ظپ طŒ طھظ€ط¹ظ€ظ„ظ‚ظ€ظ‰ ط§ط¹ظ€طھظ€ط¨ظ€ط§ط±ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط«ظ€ظˆط§ط¨ ظˆ ط¹ظ€ظ‚ظ€ط§ط¨ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ†ظ€ط¨ظ€ط§ظ„ ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯طŒ ط¯ط± طµظ€ظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظ…ظƒط§ظ† ط·ط§ط¹طھ ظˆ ظ…ط¹طµظٹطھ ظ†ظٹط² ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظ…ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ظ„ظ‚ظ‰ ط§ط² ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط°ظˆط§طھ ظ¾ط§ظƒ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ ط±ط§ ط®ظ€ط¯ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ع¯ظ€ط± ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط±ط§ ط®ظ€ط¯ط§ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ط§ظٹط¯:ط¨ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ ظ…ظƒط±ظ…ظˆظ† ظ„ط§ ظٹط³ط¨ظ‚ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ظ…ط±ظ‡ ظٹط¹ظ…ظ„ظˆظ†(107) ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ط´ط§ظ† ط«ظˆط§ط¨ ظˆ ط¹ظ‚ط§ط¨ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظƒظ„ظپ ط¨ظ‡ طھظƒظ„ظٹظپ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯ ظ†ظ€ظ‡ طھظ€ط´ظ€ط±ظٹظ€ط¹ظ€ظ‰ طŒ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط®ظ€طھظ€ظ„ظپ ط¨ظ€ظ‡ ط§ط®ظ€طھظ€ظ„ط§ظپ ط¯ط±ط¬ظ€ط§طھ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯: ظˆ ظ…ط§ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط§ ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ…(108)(109)
ط¹طµظ…طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† 
ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ط§ظˆطµط§ظپ ظ…ط³ظ„ظ… ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط­ظ‚ طŒ ط¹طµظ…طھ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ط¯ط§ظ…ظ†ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ . ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¯ط± ط¹ظ€طµظ€ظ…ظ€طھ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ط² طھظ…ط§ظ…ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ط§طھظپط§ظ‚ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ طµط±ظپ ظ†ط¸ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط§طھظپط§ظ‚ طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ طŒ ظ…ط«ط¨طھ ظ…ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط§ط³طھ .
ط§ظ…ظ€ط§ ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ : ظ…ظ€ط¹ظ†ظ‰ ط¹طµظ…طھ ظˆط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²: ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ‚ظˆظ‡ ظ¾ط³طھ ط¨ط§ ظ‚ظˆظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط®ظ€طھظ€ظ„ط§ظپ ط§ظ‡ظ€ط¯ط§ظپ ظˆ ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھ ظ‡ظ€ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط¯ظپظ‰ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ طµظ€ظˆط±طھ ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط°ط§طھ ظˆ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط¢ظ† ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯طŒ ظˆ ظ‚ظ€ظٹظ€ط§ظ… ظˆ ط¨ط±ظ¾ط§ظٹظ‰ ط§ط´ ط¨ط§ ظ‚ظˆط§ ظˆ ط·ط¨ظٹط¹طھظ‡ط§ظ‰ ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ط§ع¯ظ€ظˆظ† ظˆ ظ…ظ€ط®ط§ظ„ظپ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¹ظ„ظٹظˆظ† طŒ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ†ط²ظ‡ ظˆ ط¨ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‡ط³طھظ†ط¯(110) .
ظ†ظ€ظٹظ€ط± ع†ظˆظ† ط°ظˆط§طھ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط«ط±طھ ظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط§ظ„ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ظˆ ظ…ط¨ط¯ط، ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط¯ظ‰ ظ…ط¬ط±ط¯ ط§ط² ط¹ظ„ط§ظٹظ‚ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظ…ظ†ط¨ط³ط· ظ†ظˆط±ظٹظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ طŒ طھط¬ظ„ظ‰ ظ„ظ‡ط§ ط±ط¨ظ‡ط§ ظپط§ط´ط±ظ‚طھ.
ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ طµط±ظپظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ…ط± ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ط¯: ظ‚ظ„ ط§ظ„ط±ظˆط­ ظ…ظ† ط§ظ…ط± ط±ط¨ظ‰ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ظ†ط¯ ط¹طµظٹط§ظ† ظˆ ط·ط؛ظٹط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯(111) .
ط§ظ…ظ€ط§ ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ :ظ„ط§ ظٹظ€ط¹ظ€طµظ€ظˆظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ€ط§ ط§ظ…ظ€ط±ظ‡ظ€ظ… ظˆ ظٹظ€ظپظ€ط¹ظ€ظ„ظˆظ† ظ…ظ€ط§ظٹظ€ظˆظ…ظ€ط±ظˆظ†(112) ط§ط² ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ظ€ط§ط±ط´ظ€ط§ظ† طŒ ظƒظ€ظ‡ ظپظˆظ‚ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط§ظ…ظ€ظٹط± - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظٹظ„ظ‡ - ط¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ط§ط´ط¨ط§ط­ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط®ط´ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ط­ط« ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ (ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط²) ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ…ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طھط§ ظˆط­ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط§ظˆط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظˆط§ط­ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² طھط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط´ط¨ظ‡ط§طھ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط±ط§ ط±ط¶ط§ظ‰ ط­ظ‚ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯...ظˆ ط¨ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ (ظ…ط±طھظƒط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ظ†ظپط³ ط§ظ…ط§ط±ظ‡ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯)(113) .
ط¢ط®ظˆظ†ط¯ طµط¯ط± ط§ظ„ظ…طھط§ظ„ظ‡ظٹظ† ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ع¯ط± ط¨ع¯ظˆظٹظ‰ : ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† (ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ) ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¹طµظٹط§ظ† ظˆ ط³ط±ظ¾ظٹع†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§طµظ„ ظˆ ظ…ظ†ط´ط§ طھط±ط³ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع†ظٹط³طھ طں
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : طھط±ط³ ظ…ط¹طµظˆظ…ط§ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² طھط±ط³ ظ‚ط±ط¨ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ… ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظ†ظ€ظ‡ طھظ€ط±ط³ ظˆ ط´ظ€ظƒظ€ظ†ظ€ط¬ظ‡ طŒ ظˆ ظٹط§ ط¨ظٹظ… ط±ظ†ط¬ ظˆ ط³ط®طھظ‰ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ : ط§ط² ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ظ€ط§ط±ط´ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ظپظˆظ‚ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯(114)ط› ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¨ظ€ظٹظ… ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ط§ظ† ظ‡ط±ط§ط³ط§ظ†ظ†ط¯(115) . ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¢ظٹط§طھ ط§ط³طھ : ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ع¯ظ€ط±ط§ظ…ظ€ظ‰ ظ‡ظ€ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ظپطھط§ط± ط¨ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ظٹط´ظ‰ ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ط·ط¨ظ‚ ظپط±ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط± ط§ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€ظ†ظ€ط¯(116)...ظˆ ظ‡ظ€ط± ظƒظ€ط³ ظƒظ€ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ طµط¯ظˆط± ظ…ط¹طµظٹطھ ظˆ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯(117) . ط³ظ€ظ¾ظ€ط³ ط¯ظ„ط§ظٹظ€ظ„ ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط´ط¨ظ‡ط§طھظ‰ ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظ…ط±ط¨ظˆط· ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ط¹ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‡ ط·ظ€ط¨ظ€ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ (ط¹طµظ…طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ) ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ†ظٹط² ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط¶ظ€ظ…ظ€ظ† ط§ط´ظ€ط§ط±ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظٹظ€ظ‡ 26 ظˆ 27 ط³ظ€ظˆط±ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط§ط،طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظٹظ€ظ‡ ط°ظٹظ€ظ„ طھظ€ظ…ظ€ط³ظ€ظƒ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯:ظپظ€ط§ظ† ط§ظٹظ€طھظ€ظƒظ€ط¨ظ€ط±ظˆط§ ظپظ€ط§ظ„ط°ظٹظ€ظ† ط¹ظ€ظ†ظ€ط¯ ط±ظƒظ€ط¨ ظٹظ€ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ظˆظ† ظ„ظ‡ ط¨ظ€ط§ظ„ظ„ظٹظ€ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط± ظˆ ظ‡ظ€ظ… ظ„ط§ ظٹظ€ط³ظ€ط¦ظ…ظˆظ†(118) ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط§ظپط±ط§ظ† (ط§ط² ظ¾ط±ط³طھط´ ط®ط¯ط§) طھظƒط¨ط± ظˆط±ط²ظ†ظ€ط¯طŒ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ†ظ€ط²ط¯ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ط§ظ†ظ€ط¯طŒ ط´ظ€ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط¨ظ€ظ‰ ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ط®ظ€ط³ظ€طھظ€ع¯ظ€ظ‰ ظˆ ظ…ظ„ط§ظ„ ط¨ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ع†ظ€ظˆظ† ط§ظپظ€ط¹ظ€ط§ظ„ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¢ع¯ظ€ط§ظ‡ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆط´ظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ع¯ظ€ط± ط¯ط± ط¢ظ†ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ظ‚ظˆظ‡ ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ طµط¯ظˆط± ط¢ظ† ط§ظپط¹ط§ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ظ†ط³ط¨طھط´ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ط¹ط¯ظ… طŒ ظٹظ€ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ† ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ط¯ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ط± ط·ط§ط¹طھ ط¨ظ†ط§ ط´ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆط³ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط·ط§ط¹طھط´ط§ظ† ظ…ط³طھط­ظ‚ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظƒط§ط±ع¯ط²ط§ط±طŒ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ط´ظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ ط§ط² ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط§ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط§ ط¢ط®ظ€ط±طھ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¯ظˆط²ط® طŒ ظƒط§ط±ع¯ط²ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯(119) .

ط¢ظٹط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ط´ط§ظ…ظ†ط¯طں  
ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط§ط² ط§ظˆطµظ€ط§ظپ ظˆ ط®طµظˆطµظٹط§طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¨ط¯ط§ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظ†ظˆط¹ ط®ظ„ظ‚طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط·ط§ط¨ظ‚طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط؛ط°ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ط´ط§ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظˆطھ ظˆ ط؛ط°ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط°ظƒط± ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط³ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ„ط§ ظٹط§ظƒظ„ظˆظ† ظˆ ظ„ط§ ظٹط´ط±ط¨ظˆظ† ظˆ ظ„ط§ ظٹظ†ظƒط­ظˆظ† طŒ ظˆ ط§ظ†ظ…ط§ ظٹط¹ظٹط´ظˆظ† ط¨ظ€ظ†ظ€ط³ظٹظ… ط§ظ„ط¹ط±ط´(120) ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ط´ط§ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط³ظٹظ… ط¹ط±ط´ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ظٹظپ طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ† ط¹ظ€ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯:ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ ط¨ط± ط§طµظ†ط§ظپ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ€ظˆط¯ ط§ط®ظ€طھظ€طµظ€ط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ (ط¬ط² ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ طھظˆ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯) ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ طھظ‚ط¯ظٹط³ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط®ظ€ظˆط±ط¯ظ†ظ€ظ‰ ظˆ ط¢ط´ظ€ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط¯ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط§ط² ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط·ظ€ط¨ظ€ظ‚ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ‡ط§ظٹطھ ط¬ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰(121) .
ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظˆ ظ„ظ‚ط¯ ط¬ط§ط،طھ ط±ط³ظ„ظ†ط§ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ط§ظ„ط¨ط´ط±ظ‰ ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ط³ظ„ط§ظ…ط§ ظ‚ظ€ط§ظ„ ط³ظ€ظ„ط§ظ… ظپظ€ظ…ظ€ط§ ظ„ط¨ظ€ط« ط§ظ† ط¬ظ€ط§ط، ظٹظ€ط¹ظ€ط¬ظ€ظ„ ط­ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ط° # ظپظ€ظ„ظ…ظ€ط§ ط±ط،ط§ ط§ظٹظ€ط¯ظٹظ€ظ‡ظ€ظ… ظ„ط§ طھطµظ„ ط§ظ„ظٹظ‡ ظ†ظƒط±ظ‡ظ… ظˆط§ظˆ ط¬ط³ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط®ظٹظپظ‡ ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ظ„ط§ طھط®ظپ ط§ظ†ط§ ط§ط±ط³ظ„ظ†ط§ ط§ظ„ظ‰ ظ‚ظˆظ… ظ„ظˆط·(122)
ظˆ ط¢ظ† ع¯ظ€ط§ظ‡ ظپظ€ط±ط³ظ€طھظ€ط§ط¯ع¯ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط§ (ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ) ط¨ظ€ط± ط§ط¨ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… ط®ظ€ظ„ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط³ظ€ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط§ط³ط® ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ع†ظˆظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ„ ط¨ط´ط± ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ع¯ظˆط´طھ ع¯ظˆط³ط§ظ„ظ‡ ظƒظ€ط¨ظ€ط§ط¨ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‡ظ€ظٹظ€ط§ ظƒظ€ط±ط¯. ظˆ ع†ظ€ظˆظ† ط§ط¨ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… ط¯ظٹظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط·ظ€ط¹ظ€ط§ظ… ط¯ط³ظ€طھ ط¯ط±ط§ط² ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظ„ط´ ظ…طھظˆط­ط´ ظˆ ط¨ظٹظ…ظ†ط§ظƒ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط­ط³ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ…طھط±ط³ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ… ظ„ظˆط· ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹظ… .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط؛ط°ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظ€ظˆط±ظ†ظ€ط¯. ط§ظ…ظ€ط§ ط¯ط± ط§ط¨ظ€طھظ€ط¯ط§ظ‰ ط¨ظ€ط§ط¨ ظ‡ط¬ط¯ظ‡ظ… ط³ظپط± طھظƒظˆظٹظ† طھظˆط±ط§طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط±ظ…ظ‡ ط´ظ€طھظ€ط§ظپظ€طھ ظˆ ع¯ظ€ظˆط³ظ€ط§ظ„ظ‡ ظ†ط§ط²ظƒ ط®ظˆط¨ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط·ط¨ط® ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ظƒط±ظ‡ ظˆ ط´ظٹط± ظˆ ع¯ظˆط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ط§ظٹظ€ط´ظ€ط§ظ† ط²ظٹظ€ط± ط¯ط±ط®ظ€طھ ط§ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ط§ط¯ طھط§ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط± طھط­ط±ظٹظپ طھظ€ظˆط±ط§طھ ط› ع†ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط¹ط§ظ… ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط±ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ط´ط§ظ…ظ†ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط¨ط±ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ„ط¯ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط§ط¨ظ€ظ† ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯:ط·ظ€ط¹ظ€ط§ظ… طھظ€ط³ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط­ ظˆ ط´ظ€ط±ط§ط¨ظ€ظ‡ظ€ظ… طھظ€ظ‡ظ€ظ„ظٹظ€ظ„ ط²ظٹظ€ط±ط§ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط§ط¬ظ€ط³ظ€ط§ظ… ظ…ظ€ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¬ظ€ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ€ط¬ظ€ط±ط¯ط§طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ظ†ظ€ط¸ظ€ط± ط§ط¨ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… ط®ظ€ظ„ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ ط¨ظ€ط´ظ€ط± ظ…طھظ…ط«ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظ„ط¨ظ€طھظ€ظ‡ ط´ظ€ط§ظٹظ€ط¯ طھظ€ط³ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط­ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط§ط¹ظ€ظ… ط§ط² ط°ظƒظ€ط± ظ„ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ط´ط§ظ…ظ„ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ظ…ط§ظ„ ط­ظ‚ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط§ط² طھط³ط¨ظٹط­ ط¨ظ‡ ط·ط¹ط§ظ… ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط³ ط¨ظ‡ ط´ظ€ط±ط§ط¨ ط¯ط± ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طŒ طھط³ط¨ظٹط­ طھظ†ط²ظٹظ‡ ط°ط§طھ ط§ط³طھ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط³ طھظ†ط²ظٹظ‡ طµظپط§طھ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ ط¨ط§ ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ط«ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط´ط±ط§ط¨ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط§ط³طھ(123) .
ط¢ظٹط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ†ط¯طں  
ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظˆطµط§ظپ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طŒ ط¢ظٹط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‡ظ… ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯طں ظˆ ط¯ط± طµظ€ظˆط±طھ ط®ظ€ظˆط§ط¨ظ€ظٹظ€ط¯ظ† طŒ ع†ظ€ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ طں ط¢ظٹظ€ط§ ظ…ظ€ط«ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ†ط¯طں ظˆ ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§طµظ„ط§ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طں ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظ†ظ€ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆطµط§ظپ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظ„ط§ ط¨ط؛ط´ط§ظ‡ظ… ظ†ظˆظ… ط§ظ„ط¹ظٹظˆظ† طŒ ظˆ ظ„ط§ ط³ظ‡ظˆ ط§ظ„ط¹ظ€ظ‚ظ€ظˆظ„ طŒ ظˆ ظ„ط§ ظپطھط±ظ‡ ط§ظ„ط§ط¨ط¯ط§ظ†(124) ظ†ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ (ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ) ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظٹظ€ط§ط¨ظ€ط¯طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط®ط·ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط®ط±ط¯ط´ط§ظ† طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط³ط³طھظ‰ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ط´ط§ظ† . ط§ط² ط§ظٹظ† ظپظ‚ط±ظ‡ ط®ط·ط¨ظ‡ ط«ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھع¯ط§ظ† ط§ط¨ط¯ط§ ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط³ط³طھظ‰ ظˆ ط³ظ‡ظˆ ظˆ ظ†ط³ظٹط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط®ط³طھع¯ظ‰ ظˆ ط³ظ€ظ‡ظ€ظˆ ظˆ ظ†ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¨ظ€ط´ظ€ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظٹط± ظ…ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط³ظ… ط¹ظ†طµط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط­طھط§ط¬ ط¨ظ‡ طھط؛ط°ظٹظ‡ ظˆ ظ„ظˆط§ط²ظ… ط·ظ€ط¨ظ€ظٹط¹طھ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ . ط§ظ…ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظ‚ط¯ط³ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظˆطµط§ظپ ظ…ط¨ط±ط§ ظˆ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ظ†ط²ظ‡ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ط´ط§ط±ط­ط§ظ† ظƒظ„ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط¨ط± ط¢ظ† طµظ€ط­ظ€ظ‡ ع¯ظ€ط°ط§ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯. ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ط§ط¨ظ† ظ…ظٹط«ظ… ظˆ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط­ ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯: ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ†ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ط´ط§ظ…ظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط®ظˆط§ط¨ ط§ط² طھظˆط§ط¨ط¹ ط·ط¨ط¹ ظˆ ظ…ط²ط§ط¬ ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ط²ط§ط¬ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ط§ط´ظ€ظƒظ€ط§ظ„ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯: ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط·ظ€ظ„ط¨ ط¨ظ€ط§ ط¸ظ€ط§ظ‡ظ€ط± ط¨ظ€ط§ ظ‚ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظ„ط§ طھط§ط®ط°ظ‡ ط³ظ†ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظ†ظˆظ…(125) ط› ظ‡ط±ع¯ط² ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط³ط§ظ„طھ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ (ط­ط§ظ„طھ ع†ط±طھ ظˆ ط®ظ…ط§ط±ظ‰ ) ظ†ع¯ظٹط±ط¯ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط±ظˆط¯طŒ ظ…ظ†ط§ظپط§طھ ط¯ط§ط±ط¯ط› ع†ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¯ط­ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ„ط°ط§ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ط´ط§ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط­ظ‚ظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط´ظƒط§ظ„ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط±ط§ ط­ط§ظ„طھ ع†ط±طھ ظˆ ظƒط³ط§ظ„طھ ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظٹظ€ط±ط¯ ظ†ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¯ط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ظ…ظ€ط¬ظ€ظ…ظ€ظˆط¹ ط³ظ†ظ‡ ظˆظ†ظˆظ… ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ظ‡ط±ظٹظƒ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ . ظ„ط°ط§ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط®ظ€ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ط› ع†ظˆظ† ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط³ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ظ†ط¯ ظˆ ظˆ ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ ط±ط§ ط§ظ…ظ€طھظ€ط«ظ€ط§ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظ„ظƒظ€ظ† ط®ظ€ظˆط§ط¨ ط§ط² ط§ط­ظ€ظˆط§ظ„ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ط§طھظ€طµظ€ط§ظپ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ط› ط²ظٹظ€ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظ…ظ…ظƒظ† ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ظˆظˆط¯ ط¨ظ† ط¹ط·ط§ط± ع¯ظˆظٹط¯: ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظ…ط±ط§ ط®ط¨ط± ط¨ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯طں ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ… : ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ظ… طŒ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظٹط³ط¨ط­ظˆظ† ط§ظ„ظ„ظٹظ€ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط± ظ„ط§ ظٹظ€ظپظ€طھط±ظˆظ†(126) ط› ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط®ط¯ط§ ط±ط§ طھط³ط¨ظٹط­ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ع†ط§ط± ط³ط³طھظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ‚ط±ط§ط± ط´ط¯ ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط³ظٹظ… . ظˆظ‚طھظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ظ‡ظٹع† ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¬ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظٹظ… ط®ظˆط§ط¨ط¯ ظˆ ظپظ‚ط· ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظ…ط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ… : ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯:ظٹظ€ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ظˆظ† ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± ظ„ط§ ظٹظپطھط±ظˆظ†(127) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظپط³ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط³طھ(128) .
ظپطھط±ظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ . ظ„ط°ط§ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط­ط¶ط±طھ :ظ„ط§ ظٹط؛ط´ط§ظ‡ظ… ظ†ظ€ظˆظ… ط§ظ„ط¹ظ€ظٹظ€ظˆظ†(129) طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ط¨ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط­ظ€ظˆط§ط³ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظپط¹ط§ظ„ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط¹ط·ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ†ط¯ طھط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ط؛ظپظ„طھ ط§ط² طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط³ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ظˆط¯.
ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹظ€طھظ€ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط®ظ€ظˆط±ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ط¢ط´ط§ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظƒط§ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طں ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظٹط±طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظٹط³ظ… ط¹ط±ط´ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ط¹ظ„طھ ط®ظˆط§ط¨ط´ط§ظ† ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظپط±ظ‚ ط§ط³طھ ط¨ظٹظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ - ط¹ظ€ط²ظˆط¬ظ€ظ„ - ط²ظٹظ€ط±ط§ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط³ط¨ظƒ ظˆ ظ‡ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظ†ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظپظ‚ط· ط®ط¯ط§ط³طھ(130) .
ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ع¯ظ€ط°ط´ظ€طھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط®ظˆط§ط¨ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒطھط§ط¨ طŒ ط³ظ€ظ†ظ€طھ ظˆ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ط¨ط± ط¢ظ† طµط­ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯. ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط¬ظ…ط¹ ط³ط®ظ† ط§ظ…ظٹط± ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ„ط§ ظٹط؛ط´ط§ظ‡ظ… ظ†ظˆظ… ط§ظ„ط¹ظٹظˆظ† ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ظپط³ ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ط´ط§ظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط±ط§ ط­ط§ظ„طھ ط®ظˆط§ط¨ ط³ط¨ظƒ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظ€ظˆط±ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ع¯ظ€ط§ظ‡ ط¨ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ط­ظ€ط§ظ„طھ طھظ€ط³ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط­ ظˆ طھظ€ظ‚ظ€ط¯ظٹظ€ط³ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط­ظ€ظ‚ ط؛ظ€ط§ظپظ€ظ„ ظ†ظ€ط´ظ€ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ€ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط¨ظ€ظ‡ ظ¾ظ€ط±ط³ظ€طھظ€ط´ ظˆ ط§ظ…ظ€طھظ€ط«ظ€ط§ظ„ ط§ظˆط§ظ…ظ€ط± ط§ظˆ ظ…ظ€ط´ظ€ط؛ظ€ظˆظ„ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ طµظ€ظپظ€ط§طھ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظ€طµظ€ظˆطµظ€ظٹظ€ط§طھ ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط§ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ طŒ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظ†ظ€طھظ€ط¸ظ€ط§ط± ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯(131) طŒ ظ¾ط³ ط®ظˆط§ط¨ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ¾ظٹط´ ط¢ظٹط¯طŒ ظ‡ظٹع† ع¯ظ€ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ€ط±ط§ظ‚ظ€ط¨ظ€طھ ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ظ€ط§ط±ط´ ظ…ظ€ط¹ظ€ط·ظ€ظ„ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ط°ط§ط±ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ€ط¹ظ€ط·ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ع†ظٹط²ظٹظ‰ ط§ط³طھ ط´ط¨ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ‡ ط§ظ…ظ€ط§ظ… ط¹ظ€ظ„ظ‰ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط®ظ€ظˆط§ط¨ ط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ع†ظ€ظˆظ† ط¨ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ط±ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ظٹظ€ط¯ط§ط± ط´ظ€ظˆظ†ظ€ط¯(132)طŒ ظ„ط°ط§ ط®ظ€ظˆط§ط¨ط´ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆط§ط¨ ع†ط´ظ… ظ‡ط§ ظˆ ط؛ظپظ„طھ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط­ط§ظ„طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¨ط§ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظپط§ظ‚ط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¢ظٹط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ظ†ط¯طں  
ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹط¯:ظˆ ظ†ظپط¹ ظپظ‰ ط§ظ„طµظˆط± ظپطµط¹ظ‚ ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط«ظ… ظ†ظپط¹ ظپظٹظ‡ ط§ط®ط±ظ‰ ظپط§ط°ط§ظ‡ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظٹظ†ط¸ط±ظˆظ†(133)
ظˆ طµظ€ظٹط­ظ‡ طµظˆط± ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ط¨ط¯ظ…ظ†ط¯ طھط§ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظ‡ظ…ظ‡ ظٹظƒ ط³ط± ظ…ط¯ظ‡ظˆط´ ظ…ط±ع¯ ط´ظ€ظˆظ†ظ€ط¯ ط¬ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ طµظٹط­ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط®ظ„ط§ظٹظ‚ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ (ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ظ…ط±ع¯ ) ط¨ط±ط®ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ (ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظ…ط­ط´ط±) ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¨ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ط¢ظٹظ€ظ‡ ظˆ ط¢ظٹظ€ط§طھ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ظ†ظ€ط¸ظ€ظٹظ€ط± ط¢ظٹظ€ظ‡ 87 ط§ط² ط³ظ€ظˆط±ظ‡ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ„ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط·ظˆط± ظٹظ‚ظٹظ† ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ€ط®ظ€ظ„ظˆظ‚ظ€ط§طھ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط¹ظ…ظˆظ…ط§طھ ط¢ظٹط§طھ ظ…ط±ع¯ طŒ ظ…ط­ظƒظˆظ… ط¨ظ‡ ظ…ط±ع¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¹ظ€ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ط¯ط± ظ†ظ€ظپظ€ط¹ ط§ظˆظ„ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظٹظ€ط±ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ط² طµظ€ظٹظ€ط­ظ€ظ‡ ط§ظˆظ„ ط¬ظ€ط§ظ† ط³ظ€ط§ظ„ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط±ظ†ظ€ط¯ ط´ظ€ظƒظ€ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ط› ع†ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¢ظٹظ€ظ‡ ظپظ€ظˆظ‚ ظˆ 87 ط³ظ€ظˆط±ظ‡ ظ†ظ€ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± طھطµط±ظٹط­ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظ…ط§ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط´ظˆط¯ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ :ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ط´ظ€ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ع†ظ€ظ‡ ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط§ظ†ظ€ط¯طں ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ط¯: ط¢ظ†ظ€ط§ظ† طŒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ ظˆ ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ظˆ ط¹ط²ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظ‡ط³طھظ†ط¯طں ط¨ط¹ط¯ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ظ‰ : ظ…ط§ظ„ظƒ طŒ ط±ط¶ظˆط§ظ† طŒ ط­ظ€ظˆط± ظˆ ط²ط¨ظ€ط§ظ†ظ€ظٹظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¹ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‡ ط·ظ€ط¨ظ€ط§ط·ظ€ط¨ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ط¯ط± ط§ظ„ظ…ظ€ظٹظ€ط²ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯: ظ…ط­طھظ…ظ„ ط§ط³طھ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط±ظˆط§ط­ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ‚ظ€ط§ط¦ظ„ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ظ‡ ظ‚ظ€ظˆظ„ ط§ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« طھظ…ط³ظƒ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ طŒ ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯:ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ظپطھظ… : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط§ظٹظ†ط§ظ† ظƒظٹط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² طµط¹ظ‚ظ‡ ظ†ظپط® طµظˆط± ط§ط³ظ€طھظ€ط«ظ€ظ†ظ€ط§ ظƒط±ط¯طں ع¯ظپطھ : ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ ظˆ ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ظˆ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ع¯ظˆظٹط¯: ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ط§ظ‰ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ€ظˆطھ طں...ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯: ط¨ظ€ط§ط± ط®ظ€ط¯ط§ظٹط§طŒ طھظˆ ط¹ط§ظ„ظ… طھط±ظ‰ طŒ ظ…ط§ ع†ظ‡ط§ط± ظƒط³ ظ…ط§ظ†ط¯ظٹظ… . ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ‰ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ طŒ ط¬ط§ظ† ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ط±ط§ ط¨ط³طھط§ظ† ظˆ ط§ظˆ ط¬ظ† ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط¢ظ† ع¯ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯طں ظ…ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯: ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ظˆ ظ…ظ€ظٹظ€ظƒظ€ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ظˆ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط¨ط¶ ط±ظˆط­ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ع†ظˆظ† ظƒظˆظ‡ظ‰ ط¨ظٹظپطھط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯: ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط¯طں ط¬ظ€ظˆط§ط¨ ط¯ظ‡ظ€ط¯ ط¨ظ€ط§ط± ط®ظ€ط¯ط§ظٹظ€ط§طŒ ظ…ظ€ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ€ظˆطھ ظˆ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ . ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯: ط§ظ‰ ظ…ظ€ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ€ظˆطھ ط¨ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ط± ظˆ ط§ظˆ ط¨ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ط±ط¯. ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط³ طŒ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ع¯ظˆظٹط¯: ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯طں ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§طŒظˆط¬ظ€ظ‡ظ€ظƒ ط§ظ„ط¯ط§ط¦ظ… ط§ظ„ط¨ظ€ط§ظ‚ظ€ظ‰ ظˆ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط§ظ„ظ…ظ€ظٹطھ ط§ظ„ظپط§ظ†ظ‰ ط› ط®ط¯ط§ظ‰ ظ†ط¹ط§ظ„ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ع¯ظˆظٹط¯: ظٹط§ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ طŒ ط§ط² ظ…ظ€ط±ع¯ ع†ظ€ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ طŒ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط³ظ€ط¬ظ€ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظٹظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط§ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط²ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯:ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ†ظ€ظƒ ط±ط¨ظ€ظ‰ طŒ طھظ€ط¨ظ€ط§ط±ظƒظ€طھ ظˆ طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ظٹظ€طھ ظˆ ظٹظ€ط§ ط°ط§ظ„ط¬ظ€ظ„ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ط§ظƒظ€ط±ط§ظ… ط› ط¢ظ† ع¯ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط¯ظ‡ظ€ط¯ طھظ€ط§ ط¬ظ€ط² ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ - ط¹ط²ظˆط¬ظ„ - ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯(134) .
ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط« ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ظ†ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ - ظƒظ€ظ‡ ط±ظˆط³ظ€ط§ظ‰ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ ط§ظ†ظ€ط¯ - ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظ€ظپظ€ط® طµظ€ظˆط± ط§ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط±ع¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط¯طŒ ظ…ظ€ع¯ط± ط°ط§طھ ط§ظ‚ط¯ط³ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظˆ ط²ظˆط§ظ„ ظ…طµظˆظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¬ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…طµط¯ط± ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط®ط·ط§ط¨ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ : ظ„ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظٹظˆظ… ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظˆط§ط­ط¯ ط§ظ„ظ‚ظ‡ط§ط±(135)ط°ط§طھ ظƒظ€ط¨ط±ظٹط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط­ط¯طھ ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒظٹطھ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒظٹطھ ظƒظ†ط¯.
ط¯ط± ط¢ط®ط±طŒ ط¬ظ‡طھ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¨ظٹط´طھط± ظƒظ„ط§ظ… طµط¯ط± ط§ظ„ظ…طھط§ظ„ظ‡ظٹظ† ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ - ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ - ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… : ط¯ط± ط®ظ€ط¨ظ€ط± طµظ€ط­ظ€ظٹظ€ط­ ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ طھظ€ظ…ظ€ط§ظ…ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط§طھ طŒ ط­ظ€طھظ€ظ‰ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ط§ظ† ظˆ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ (ط¹ظ€ط²ط±ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ) ط±ط§ ظ†ظ€ظٹط² ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط§ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپطµظ„ ظˆ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ط¨ظٹظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ط´ظˆط¯ ظ…ظٹط±ط§ظ†ط¯ظ†ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط®ظ€ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ط°ظƒظ€ظˆط± ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ ط§ط² ظ†ظ€ظˆط¹ ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ظˆط¯ظ‰ ظˆ طھظ€ط¨ظ€ط§ظ‡ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ظ†ظ€ظˆط¹ ط§ظٹظ€ط¬ظ€ط§ط¯ ظˆ طھظ€ظƒظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ„ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط²ظٹظ€ط±ط§ ط´ظ€ط§ظ† ط§ظ†ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط§ظ„ ط§ط² ط¹ظ€ط§ظ„ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ط§ظ„ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط±طھظ€ط±طŒ ط§ظٹظ€ط¬ظ€ط§ط¯ ظˆ ط§ط³ظ€طھظ€ظƒظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط¢ظ† ظ†ظ€ط³ظ€ط¨ظ€طھ ط¨ظ€ظ‡ ظ†ظ€ط´ظ€ط¦ظ‡ ظ†ظ€ط®ظ€ط³ظ€طھظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط±ع¯ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ†ط´ط¦ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط­ظٹط§طھ(136) .
ط¢ظٹط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ظٹط¯طں  
ظ…ط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¬ظ…ظ„ع¯ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط§ ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط¯ط± ط­ظ€ط§ظ„ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط§ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ظ†ظ€ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط§ظ…ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ€ظٹظ€ط§ظ†ظ€طھ ظˆ ط¢ط´ظ€ظƒظ€ط§ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط؛ظٹط± ط¹ظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ… . ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ع†ط´ظ… ط¯ظ„ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ط¬ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط·ط±ظپ ظƒط±ط¯ ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط¬ط³ظ… ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ظˆط§ط³ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ط´ظˆط¯.
ع†ط´ظ… ط¯ظ„ ط¨ط§ط² ظƒظ† ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط¨ظٹظ†ظ‰   ط¢ظ† ع†ظ‡ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط¢ظ† ط¨ظٹظ†ظ‰

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation