بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فرشتگان و تحقیقی قرآنی ، روایی و عقلی, على رضا رجالى تهرانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ± -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ² -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ³ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ´ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غµ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ¶ -
     fereshtegaan_rejaali-tehraani_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ - غ· -
 

 

 
 

ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰

ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¶ط§ ط±ط¬ط§ظ„ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰

- غ± -


ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ 
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط³ظˆظ… طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ 
ط§ظ„طµظ„ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط±ط´
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ€ظ… ظˆ ط­ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ط¹ظ€ط±ط´ظ€ظƒ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ„ط§ظٹظپطھط±ظˆظ† ظ…ظ† طھط³ط¨ظٹط­ظƒ ظˆ ظ„ط§ظٹط³ط§ظ…ظˆظ† ظ…ظ† طھظ‚ط¯ظٹط³ظƒ ظˆ ظ„ط§ ظٹط³طھط­ط³ط±ظˆظ† ظ…ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھظƒ ظˆ ظ„ط§ ظٹظˆط«ط±ظˆظ† ط§ظ„طھظ‚طµظٹط± ط§ظ„ط¬ط¯ ظپظ‰ ط§ظ…ط±ظƒ ظˆ ظ„ط§ ظٹط؛ظپظ„ظˆظ† ط¹ظ† ط§ظ„ظˆظ„ظ‡ ط§ظ„ظٹظƒ .
ظˆ ط§ط³ظ€ط±ط§ظپظ€ظٹظ€ظ„ طµظ€ط§ط­ظ€ط¨ ط§ظ„طµظ€ظˆط± ط§ظ„ط´ظ€ط§ط®ظ€طµ ط§ظ„ط°ظ‰ ظٹظ€ظ†ظ€طھظ€ط¸ظ€ط± ظ…ظ€ظ†ظ€ظƒ ط§ظ„ط§ط°ظ† ظˆ ط­ظ€ظ„ظˆظ„ ط§ظ„ط§ظ…ظ€ظƒظ€ط± ظپظ€ظٹظ€ظ†ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ظ„ظ†ظ€ظپظ€ط®ظ€ظ‡ طµظ€ط±ط¹ظ€ظ‰ ط±ظ‡ظ€ط§ط¦ظ† ط§ظ„ظ‚ظ€ط¨ظ€ظˆط± ظˆ ظ…ظ€ظٹظ€ظƒظ€ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ط°ظˆط§ظ„ط¬ظ€ط§ظ‡ ط¹ظ€ظ†ظ€ط¯ظƒ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ€ظƒظ€ط§ظ† ط§ظ„ط±ظپظ€ظٹظ€ط¹ ظ…ظ€ظ† ط·ظ€ط§ط¹ظ€طھظ€ظƒ ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ظ„ط§ظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆط­ظٹظƒ ط§ظ„ظ…ط·ط§ط¹ ظپظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ…ط§ظˆط§طھظƒ ط§ظ„ظ…ظٹظƒظ† ظ„ط¯ظٹظƒ ط§ظ„ظ…ظ‚ط±ط¨ ط¹ظ†ط¯ظƒ ظˆ ط§ظ„ط±ظˆط­ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ‡ظˆ ط¹ظ€ظ„ظ‰ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ظ„ط­ظ€ط¬ظ€ط¨ ظˆ ط§ظ„ط±ظˆط­ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ‡ظ€ظˆ ظ…ظ€ظ† ط§ظ…ظ€ط±ظƒ ظپظ€طµظ€ظ„ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ظ€ظ… ظˆ ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ظ„ط°ظٹظ€طھ ظ…ظ€ظ† ط¯ظˆظ†ظ€ظ‡ظ€ظ… ظ…ظ€ظ† ط³ظ€ظƒظ€ط§ظ† ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظˆط§طھظ€ظƒ ظˆ ط§ظ‡ظ€ظ„ ط§ظ„ط§ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط±ط³ظ€ط§ظ„ط§طھظƒ ظˆ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ„ط§طھط¯ط®ظ„ظ‡ظ… ط³ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ† ط¯ظˆط¨ ظˆ ظ„ط§ط§ط¹ظٹط§ط، ظ…ظ† ظ„ط؛ظˆط¨ ظˆ ظ„ط§ظپطھظˆط± ظˆ ظ„ط§ طھظ€ط´ظ€ط؛ظ„ظ‡ظ… ط¹ظ† طھط³ط¨ظٹط­ظƒ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ظ„ط§ ط¨ظ‚ط·ط¹ظ‡ظ… ط¹ظ† طھط¹ط·ظٹظ…ظƒ ط³ظ‡ظˆ ط§ظ„ط؛ظپظ„ط§طھ ط§ظ„ط®ط´ط¹ ط§ظ„ط§ط¨طµط§ط± ظپظ„ط§ ظٹط±ظˆظ…ظˆظ† ط§ظ„ظ†ط¸ط± ط§ظ„ظٹظƒ ط§ظ„ظ†ظˆط§ظƒط³ ط§ظ„ط§ط¯ظ‚ط§ظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ‚ط¯ ط·ط§ظ„طھ ط±ط؛ط¨طھظ‡ظ… ظپظٹظ…ط§ ظ„ط¯ظٹظƒ ط§ظ„ظ…ط³طھظ‡طھط±ظˆظ† ط¨ط°ظƒط± ظˆ ط§ظ„ظ…ظ€طھظ€ظˆط§ط¶ظ€ط¹ظ€ظˆظ† ط¯ظˆظ† ط¹ظ€ط¸ظ€ظ…طھظƒ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ظƒط¨ط±ظٹط§ط¦ظƒ ظˆ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظٹظ‚ظˆظ„ظˆظ† ط§ط°ط§ ظ†ط¸ط±ظˆط§ ط§ظ„ظ‰ ط¬ظ‡ظ†ظ… طھط²ظپط± ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ€ظ„ ظ…ظ€ط¹ظ€طµظ€ظٹظ€طھظ€ظƒ ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ†ظ€ظƒ ظ…ظ€ط§ ط¹ظ€ط¨ظ€ط¯ظ†ظ€ط§ظƒ ط­ظ€ظ‚ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھظ€ظƒ ظپظ€طµظ€ظ„ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ظ€ظ… ظˆ ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ظˆط­ظ€ط§ظ†ظ€ظٹظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ† ظ…ظ€ظ„ظ„ط¦ظƒظ€طھظ€ظƒ ظˆ ط§ظ‡ظ€ظ„ ط§ظ„ط²ظ„ظپظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ†ظ€ط¯ظƒ ظˆ ط¬ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط§ظ„ط؛ظ€ظٹظ€ط¨ ط§ظ„ظ‰ ط±ط³ظ€ظ„ظƒ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ€ظˆطھظ€ظ…ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ط¹ظ€ظ„ظ‰ ظˆ ط­ظ€ظٹظ€ظƒ ظˆ ظ‚ظ€ط¨ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ط®طھطµطµطھظ‡ظ… ظ„ظ†ظپط³ظƒ ظˆ ط§ط؛ظ†ظٹطھظ‡ظ… ط¹ظ† ط§ظ„ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ط´ط±ط§ط¨ ط¨طھظ‚ط¯ظٹط³ظƒ ظˆ ط§ط³ظƒظ†طھظ‡ظ… ط¨ظ€ط·ظ€ظˆظ† ط§ط·ظ€ط¨ظ€ط§ظ‚ ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظˆط§طھظ€ظƒ ظˆ ط§ظ„ط°ظٹظ€ظ† ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط§ط±ط¬ظ€ط§ط¦ظ‡ظ€ط§ ط§ط°ط§ ظ†ظ€ط²ظ„ ط§ظ„ط§ظ…ظ€ط± ط¨ظ€طھظ€ظ…ظ€ط§ظ… ظˆط¹ظ€ط¯ظƒ ظˆ ط®ظ€ط²ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ€ط·ظ€ط± ظˆ ط²ظˆط§ط¬ظ€ط± ط§ظ„ط³ط­ط§ط¨ ظˆ ط§ظ„ط°ظ‰ ط¨طµظˆط±طھ ط²ط¬ط±ظ‡ ظٹط³ظ…ط¹ ط²ط¬ظ€ظ„ ط§ظ„ط±ط¹ظ€ظˆط¯ ظˆ ط§ط°ط§ ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€طھ ط¨ظ€ظ‡ ط­ظ€ظپظ€ظٹظ€ظپظ‡ ط§ظ„ط³ط­ط§ط¨ ط§ظ„طھظ…ط¹طھ طµظˆط§ط¹ظ‚ ط§ظ„ط¨ط±ظˆظ‚ ظˆ ظ…ط´ظٹط¹ظ‰ ط§ظ„ط«ظ„ط¬ ظˆ ط§ظ„ط¨ظ€ط±ط¯ ظˆ ط§ظ„ظ‡ظ€ط§ط¨ظ€ط·ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط¹ ظ‚ظ€ط·ظ€ط± ط§ظ„ظ…ظ€ط·ظ€ط± ط§ط°ط§ ظ†ظ€ط²ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ‚ظ€ظˆط§ظ… ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط®ظ€ط²ط§ط¦ظ† ط§ظ„ط±ظٹط§ط­ ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆظƒظ„ظٹظ† ط¨ظ€ط§ظ„ط¬ظ€ط¨ظ€ط§ظ„ ظپظ€ظ„ط§ طھظ€ط²ظˆظ„ ظˆ ط§ظ„ط°ظٹظ€ظ† ط¹ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ‡ظ€ظ… ظ…ظ€ط«ظ€ط§ظ‚ظ€ظٹظ€ظ„ ط§ظ„ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ‡ ظˆ ظƒظ€ظٹظ€ظ„ ظ…ظ€ط§طھظ€ط­ظ€ظˆظٹظ€ظ‡ ظ„ظˆط§ط¹ظ€ط¬ ط§ظ„ط§ظ…ظ€ط·ظ€ط§ط± ظˆ ط¹ظ€ظˆط§ظ„ط¬ظ€ظ‡ظ€ط§ ظˆ ط±ط³ظ€ظ„ظƒ ظ…ظ€ظ† ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ€ظ„ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¨ظ€ظ…ظ€ظƒط±ظˆظ‡ ظ…ط§ظٹظ†ط²ظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ظˆ ظ…ط¬ط¨ظˆط¨ ط§ظ„ط±ط®ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط³ظپط±ظ‡ ط§ظ„ظƒط±ط§ظ… ط§ظ„ط¨ط±ط±ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظƒظ€ط±ط§ظ… ط§ظ„ظƒظ€ط§طھظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ظˆ ظ…ظ€ط§ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ€ظˆطھ ظˆ ط§ط¹ظ€ظˆط§ظ†ظ€ظ‡ ظˆ ظ…ظ€ظ†ظ€ظƒظ€ط± ظˆ ط±ط¶ظ€ظˆط§ظ† ظˆ ط³ظ€ط¯ظ†ظ‡ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ† ظˆ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ„ط§ظٹط¹طµظˆظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ط§ظ…ط±ظ‡ظ… ظˆ ظٹظپط¹ظ„ظˆظ† ظ…ط§ظٹظˆظ…ط±ظˆظ† ظˆ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظٹظ‚ظˆظ„ظˆظ† ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط¨ظ…ط§ طµط¨ط±طھظ… ظپظ†ط¹ظ… ط¹ظ‚ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¯ط§ط± ظˆ ط§ظ„ط²ط¨ط§ظ†ظٹظ‡ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ط°ط§ ظ‚ظٹظ„ ظ„ظ‡ظ… ط®ط°ظˆظ‡ ظپط؛ظ„ظˆظ‡ ط«ظ… ط§ظ„ط¬ط­ظٹظ… طµظ„ظˆظ‡ ط§ط¨طھط¯ط±ظˆظ‡ ط³ط±ط§ط¹ط§ ظˆ ط§ظ… ظٹظ€ظ†ط¸ط±ظˆظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط§ ط°ظƒط±ظ‡ ظˆ ط§ظ… ظ†ط¹ظ„ظ… ظ…ظƒط§ظ†ظ‡ ظ…ظ†ظƒ ظˆ ط¨ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ظˆ ظƒظ„طھظ‡ ظˆ ط³ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظˆط§ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ€ط§ط، ظˆ ظ…ظ€ظ† ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ظ… ط¹ظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®ظ€ظ„ظ‚ ظپظ€طµظ€ظ„ظ„ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ظ€ظ… ظٹظ€ظˆظ… ظٹظ€ط§طھظ€ظ‰ ظƒظ€ظ„ ظ†ظ€ظپظ€ط³ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ‡ظ€ط§ ط³ظ€ط§ط¦ظ‚ ظˆ ط´ظ€ظ‡ظٹط¯ ظˆطµظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… طµظ„ظˆظ‡ طھط²ظٹط¯ظ‡ظ… ظƒط±ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظƒط±ط§ظ…طھظ‡ظ… ظˆ ط·ظ‡ط§ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط·ظ€ظ‡ظ€ط§ط±طھظ€ظ‡ظ€ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ظ€ظ… ظˆ ط§ط°ط§ طµظ€ظ„ظٹظ€طھ ط¹ظ€ظ„ظ‰ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€طھظ€ظƒ ظˆ ط±ط³ظ€ظ„ظƒ ظˆ ط¨ظ€ظ„ط؛ظ€طھظ€ظ‡ظ€ظ… طµظ€ظ„ط§طھظ€ظ†ظ€ط§ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ظ€ظ… ظپط¶ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط¨ظ…ط§ ظپطھط­طھ ظ„ظ†ط§ ظ…ظ† ط­ط³ظ† ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ظپظٹظ‡ظ… ط§ظ†ظƒ ط¬ظˆط§ط¯ ظƒط±ظٹظ… .
ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط­ط§ظ…ظ„ ط¹ط±ط´
ط¨ظ€ط§ط± ط®ظ€ط¯ط§ظٹظ€ط§! ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ظ€ظپظ€ط±ط³ظ€طھ ط¨ط± ط­ظ…ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ط±ط´ ظƒظ‡ ط§ط² طھط³ط¨ظٹط­ طھظˆ ط³ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² طھظ€ظ‚ظ€ط¯ظٹط³ طھظˆ ظ…ظ„ط§ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³طھظˆظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ط±ط³طھط´ طھظˆ ط¯ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط¬ط² ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ طھظ€ظ‚ظ€طµظ€ظٹط± ظˆ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط´ظٹظپطھع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھظˆ ط؛ظپظ„طھ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ظپط±ط³طھ ط¨ط± ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ طŒ طµط§ط­ط¨ طµظˆط± ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯طŒ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¯ط³طھظˆط± ظˆ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظ† طھظ€ظˆط§ط³طھ طŒ طھط§ ط¯ط± طµظˆط± ط®ظˆط¯ ط¨ط¯ظ…ط¯ ظˆ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ع¯ظˆط± ظˆ ط®ظپطھع¯ط§ظ† ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط± ظ¾ط§ ط´ط¯ظ† ظ…ط­ط´ط± ط¢ع¯ط§ظ‡ ظƒظ†ط¯.
ط¨ظ€ط§ط± ط®ظ€ط¯ط§ظٹط§!ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ظپط±ط³طھ ط¨ط± ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹظ† ظˆط­ظ‰ طھظˆط§ط³طھ ط› ط¢ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط·ط§ط¹ ط§ظ‡ظ„ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ط³طھ ط› ط¢ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ طھظˆ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط±ط¨ ط§ط³طھ .
ط¨ظ€ط§ط± ط®ظ€ط¯ط§ظٹظ€ط§!ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ظپط±ط³طھ ط¨ط± ط±ظˆط­ ظƒظ‡ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط­ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ط±ظˆط­ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ…ط± ط§ط³طھ .
ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§!ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ظپط±ط³طھ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ طں ظ¾ط§ظٹظٹظ† طھط± ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ†ظ†ط¯ط› ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط³ط§ظƒظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ€ط§ظ…ظ€ظˆط±ظٹطھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ طھظˆ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ظ…ظٹظ†ظ†ط¯. ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظٹع† ظƒظˆط´ط´ ظˆ ط²ط­ظ…طھ ط±ط¯ ط±ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط³ط³طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ ط±ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² طھظ€ط³ط¨ظٹط­ طھظˆ ط¨ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط¢ظ† ط§ط² ط؛ظپظ„طھ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ‰ ط®ط¨ط±ظ‰ ظ‡ط§ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² طھط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط§ظ†ط³طھظ† طھظˆ ط¬ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ظ‡ط§ ط¨ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ظ€ظ‡ ط³ظ€ظˆظ‰ طھظ€ظˆ ط±ط§ ظ‚ظ€طµظ€ط¯ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ظ€ط±ط§ط¨ظ€ط± ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ طھظˆ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط±ط؛ط¨طھ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ط§ظٹط§طھ طھظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ط°ظƒظ€ط± ظ†ظ€ط¹ظ€ظ…ظ€طھ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ع¯ظ€ط±ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ظٹظ€طھ ط­ظ€ط±ظٹظ€طµظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظٹطھ ظپط±ظˆطھظ†ظ†ط¯.
ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ط§ ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ظ€ظپظ€ط±ط³ظ€طھ ط¨ظ€ط± ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¨ظ†ع¯ط±ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒ ط´ظ€ط¹ظ€ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظ€ط±ط§ظپظ€ط±ظˆط®ظ€طھظ€ع¯ظ‰ ط§ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¹ظ…ظ‚ ظ‡ظˆظٹطھط´ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¢ط±ظ†ط¯: ظ…ظ€ظ†ظ€ط²ظ‡ ظˆ ظ¾ظ€ط§ظƒظ€ظ‰ طھظˆطŒ ظ…ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ„ط§ظٹظ‚ ظ¾ط±ط³طھط´ طھظˆ ط§ط³طھ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظٹظ… . ظ¾ط³ ط¨ط± ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ظ€ظپظ€ط±ط³ظ€طھ ظˆ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ظ‚ط±ط¨ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظƒظ€ظ‡ ط±ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط؛ظ€ظٹط¨ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طھظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط± ظˆط­ظ‰ طھظˆ ط§ظ…ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط§طµظ†ط§ظپ ع¯ظ€ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ط§ط®طھطµط§طµط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ طھظ‚ط¯ظٹط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ظ€ظˆط±ط¯ظ†ظ€ظ‰ ظˆ ط¢ط´ظ€ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط¯ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظٹظ€ط³ ظ†ظ€ظٹط§ط² ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط·ط¨ظ‚ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظٹطھ ط¬ط§ ط¯ط§ط¯ظ‰ . ظˆ ط¨ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظٹطھ طھظˆظ‚ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ع¯ط´طھظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ طھظˆ (ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط²) ط³ط§ظƒطھظ†ط¯.
ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ظ€ظپظ€ط±ط³ظ€طھ ط¨ظ€ط± ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط±ط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط¨ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² طµط¯ط§ظ‰ ط±ط§ظ†ظ€ط¯ظ†ظ€ط´ ط¨ظ€ط§ظ†ظ€ع¯ ط±ط¹ظ€ط¯ظ‡ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ط¨ط± ط®ط±ظˆط´ط§ظ† ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ط§ ط´ظ†ط§ ط¯ط± ط¢ظٹظ€ط¯طŒ ط´ظ€ط¹ظ€ظ„ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¨ظ€ط±ظ‚ ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط¯ط±ط®ظ€ط´ظ€ط¯. ظˆ ط¨ظ€ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ظپ ظˆ طھع¯ط±ع¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظ‚طھ ط¨ط§ط±ظٹط¯ظ† ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط¯ظ‡ط§ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ط¨ط± ع¯ظˆظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طھط§ ط§ط² ظ‡ظ… ظ†ظ¾ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ظ†ظ€ط¬ظ€ط´ ط¢ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ ظˆ ظ¾ظ€ظٹظ€ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط³ط®طھ ظˆ ط±ع¯ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ .
ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ظ€ظپظ€ط±ط³ظ€طھ ط¨ظ€ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± طھظˆ ط¨ط± ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط´طھط§ظ† ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¨ط± ط³ظپظٹط±ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±طھ ظƒظ‡ ظˆط­ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط§ظپط¸ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ„ظƒ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ظˆ ظ†ظƒظٹط± ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ…ط§ظ† ط¢ط²ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط´ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط§ظ‡ظ€ظ„ ظ‚ط¨ظˆط± ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط¹ظˆط±ظ†ط¯ ط·ظˆط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظˆ ط¨ط± ظ…ط§ظ„ظƒ ظˆ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¯ظˆط²ط® ظˆ ط¨ط± ط±ط¶ظˆط§ظ† ظˆ ظƒظ„ظٹط¯ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ .
ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ط§ظ…ظˆط±ظ†ط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ظˆ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ط®ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط³ظ€ط¨ظ€ط¨ ط§ط³ظ€طھظ€ظ‚ط§ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط§ط¹طھ ط­ظ‚ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹طµظٹطھ ط¯ط§ط´طھظٹط¯طŒ ظ¾ط³ â€چ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ط®ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ط®ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ . ظˆ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط³ط¨ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯: ظ…ط¬ط±ظ… ط±ط§ ط¨ظ€ع¯ظ€ظٹظ€ط±ظٹظ€ط¯ ظˆ ط¯ط± ط؛ظ€ظ„ ظˆ ط±ظ†ظ€ط¬ظ€ظٹظ€ط± ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¨ط¨ط±ظٹط¯ط› ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ€ظ‡ظ€ظ„طھظ€ط´ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ظ†ظ€ط¯. ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظپظ€ط±ط³ظ€طھ ط¨ظ€ط± ظ‡ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ†ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھط´ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ طھظˆ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… .
ط¯ط±ظˆط¯ ظپظ€ط±ط³ظ€طھ ط¨ظ€ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظˆط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط¨ ط¬ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط± طھظ…ط§ظ… ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظٹطھ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط±ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ظ‰ (ط§ط² ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ† ) ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ ط› ط¯ط±ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‚ط§ظ…ط´ط§ظ† ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹظ‰ ط¨ط± ظ¾ط§ظƒظ‰ ط´ط§ظ† ط¨ظٹظپط²ط§ظٹط¯.
ط¨ظ€ط§ط± ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ظ€ط§ط±ط§طŒ ع†ظ€ظˆظ† ط¨ظ€ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ط§ظ† ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ†طھ ط¯ط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ‰ ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظٹظ€ط´ظ€ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ع¯ظپطھط§ط± ظ†ظٹظƒظˆ (ط¯ط¹ط§ ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ طھظ€ظˆ ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ط§ ع¯ظ€ط´ظ€ظˆط¯ظ‰ طŒ ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ط§ ظ…ط­طھط§ط¬ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ ظˆ ط±ط­ظ…طھطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط¯ط§ظٹط§ظ† ظˆ ظپظ‚ظٹط±ط§ظ† ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط± ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظƒط±ظٹظ…ظ‰ .
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ 
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… طŒ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط·ظ€ظˆط± ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط§طھ ظ†ط§ظ…ط­ط³ظˆط³ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ (ظƒظ€ظ‡ ط¨ط± ط¢ط¯ظ…ظ‰ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯) ط¨ظ‡ ط§ط«ط¨ط§طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظ†ط§ظ…ط­ط³ظˆط³ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظپط±ط´طھظ‡ ط«ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ€ظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ… ع¯ظ…ط§ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ‡ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€ط±ظƒظ€ط§طھ ط±ط§ ظپظ€ط±ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظپط±ط´طھظ‡ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ€ظ† طŒ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ظ‰ ظ†ظ€ط§ظ…ط­ط³ظˆط³ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¸ظ‡ط± ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط§ظ…ط­ط³ظˆط³ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ظ…ط¨ط¯ط§ ط¨ط¯ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظٹظ… ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ط§ظƒط«ط±طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ طھط§ط¨ظ„ظˆظ‡ط§ ظˆ ظ¾ظˆط³طھط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ‚ط§ط´ظ‰ ظˆ ظ…ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظٹط§طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¨ظ‰ ظ‡ظٹع† ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط²ظ†ط§ظ† طھطµظˆط± ظˆ طھط±ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظˆط§عکظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ (ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ) طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط²ظ† ظˆ ظٹط§ ط¯ط®طھط± ط¨ظ€ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ع¯ظ€ظٹظ€ط³ظ€ظˆ ظ„ظ†ط¯ ظˆ...ط±ط§ ط¬ظ„ظˆ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ط¬ط³ظ… طµط­ظٹط­ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ . ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ€ط³ظ€ط§ط¦ظ„ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظ…ط·ط±ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظٹط² ط¯ط± ظƒطھط¨ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ (ظ†ظ€ط²ط¯ظٹظ€ظƒ ط¨ظ€ظ‡ ظ†ظ€ظˆط¯ ط¢ظٹظ€ظ‡ ) ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ط§ ط¨ط±ظƒطھ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ط³ظ‡ظ…ط´ط§ظ† ط¯ط± ظƒط§ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط§ ظˆ ع†ظ€ظ‡ ط¯ط± ط¢ط®ظ€ط±طھ طŒ ط®ظ€ط¨ظ€ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ€ط§ ظ…ظ€ط³ظ€ط§ط¦ظ„ ط®ظ€ط±ط§ظپظ€ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط±ط³ظ€طھ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط®ط±ط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ†ع¯ظٹط²ط§ظ†ط¯ طھط§ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظ‚ط¯ط³ظ‰ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ€ظ… ط¯ط± ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط§طŒ ظ‡ظ€ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط²ط® ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط³ط±ظˆظƒط§ط± ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ط¨ظٹط´طھط± ظˆ طµط­ظٹط­ طھط± ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ط±ط§ظپظ‡ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظ‡ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹظ… ط› ظˆظ„ظ‰ ظ…طھط§ط،ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظˆط±ط§ظ† ظˆ ط¹ظ€ط§ظ„ظ…ظ€ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ ظƒظ€ط§ط± ط²ظٹظ€ط§ط¯ظ‰ ظ†ظ€ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ظƒظ€طھظ€ط§ط¨ظ€ظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظ„ ظˆ ظ…ط¯ظˆظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظ‡ظ€ط± ع†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ط§ ط§ظ†ظ€ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ„ظƒ ظ‡ط³طھظٹظ… ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ…ط± ظˆ ظ…ظ„ظƒظˆطھ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط´ظ€ظ†ظ€ط§ط®ظ€طھ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط§طھ ظ…ظ€ظ„ظƒظ€ظˆطھظ€ظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظ…ظ€ط§ ط¯ط´ظ€ظˆط§ط± ط§ط³ظ€طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ€ظ† ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ† ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظ„ط§ط²ظ… ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… .
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆطŒ ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ط¯طھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھظ… ط¶ظ…ظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط§طھ ظ‚ظ€ط¯ط³ظ€ظ‰ طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‰ ظ¾ظ€ط§ظٹظ€ع¯ظ€ظ‰ ط®ظ€ط±ط§ظپظ€ط§طھ ظˆ ط§ظپظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¬ظ€ط¹ظ€ظ„ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ظ… طŒ ط¨ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¨ظ‡ طھظ‚طµظٹط± ظˆ ط¨ط¶ط§ط¹طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ظ€ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ ط¨ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط¯ظ„ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظˆ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ط§طھ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ طھط§ ط­ط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ظٹط± ظ…ظˆظپظ‚ ط´ط¯ظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹطھ ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ ط§ظپطھط¯.
ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€طھظ€ط§ط¨ طŒ ظƒظ€ظ‡ ط¢ط؛ظ€ط§ط² ظˆ ط§ظ†ظ€ط¬ط§ظ…ط´ ط¨ط§ ظƒظ„ظ…ط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ظˆ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…ط²ظٹظ† ع¯ظ€ط´ظ€طھظ€ظ‡ طŒ ط§ط² ظٹظ€ظƒ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط¯ظ…ظ€ظ‡ ظˆ ع†ظ€ظ‡ظ€ط§ط± ظپظ€طµظ€ظ„ ظˆ ظٹظ€ظƒ ط®ظ€ط§طھظ€ظ…ظ€ظ‡ طھط´ظƒظٹظ„ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط› ط§ظˆطµط§ظپ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط› ط§طµظ†ط§ظپ ظˆ ظ…ط±ط§طھط¨ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط› ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ظˆط¸ط§ظٹظپ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† .
ط±ط¨ظ†ط§ طھظ‚ط¨ظ„ ظ…ظ†ط§ ط§ظ†ظƒ ط§ظ†طھ ط§ظ„ط³ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ط¹ظ„ظٹظ…
ط¢ط¨ط§ظ† 1374
ظ…طµط§ط¯ظپ ط¨ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ )
ط¹ظ„ظٹط±ط¶ط§ ط±ط¬ط§ظ„ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰
ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ : ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† 
ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†  
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط­ط³ظˆط³ طŒ ط§ط² ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ†ظٹط² ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ط±ط§ظ‰ ط¯ط±ظƒ ط­ط³ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ .
ط¯ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط§طھ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ظˆط§ط³ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¯ط±ظƒ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆظ†ظ€ط¯طŒ ط§ط² ظˆظٹظ€عکع¯ظ€ظ‰ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ظ‰ ظˆ ظ…ظ€ط§ظ‡ظ€ظٹظ€طھ ط§ظٹظ€ط´ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظ†ظ€ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظˆ طھظ€طµظ€ظˆظٹظ€ط±ظ‰ ظٹظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ظ†ط§ط®طھ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† - ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط؛ظٹط¨ظ‰ - ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط®طھطµط§ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
1- ط¨ظ€طھ ظ¾ظ€ط±ط³ظ€طھظ€ط§ظ† ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ†ط¯: ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط³ط¹ط¯ ظˆ ظ†ط­ط³ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ€ط§ط·ظ€ظ‚ظ€ظ†ظ€ط¯. ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ط§ظ† ط³ط¹ط¯ ط±ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط­ظ…طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ط­ط³ ط±ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¹ط°ط§ط¨ .
ط³ط³طھظ‰ ظˆ ط¨ط·ظ„ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط¨ط­ط« ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
2- ظ…ط¬ظˆط³ ظˆ ط¯ظˆ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط±ط³طھط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ†ظˆط± ظˆ ط¸ظ„ظ…طھ ط¯ط± ظ†ظپط³ ظˆ طµظˆط±طھ ط¯ظˆ ط¬ظˆظ‡ط± ط­ط³ط§ط³ ظ‚ظ€ط§ط¯ط± ظ…ظ€طھظ€ط¶ظ€ط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¯ط± ظپظ€ط¹ظ€ظ„ ظˆ طھظ€ط¯ط¨ظ€ظٹظ€ط± ظ…ظ€ط®ظ€طھظ€ظ„ظپظ€ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط¬ظˆظ‡ط± ظ†ظˆط±طŒ ظ¾ط§ظƒ طŒ ظ†ظٹظƒ طŒ ط®ظˆط´ ط¨ظˆ ظˆ ط¨ظ€ط²ط±ع¯ظ€ظˆط§ط± ط§ط³ظ€طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ†ظپط¹ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط¶ط±ط±طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط§ظ†ط¯ط› ط§ظ…ظ€ط§ ط¸ظ€ظ„ظ…ظ€طھ ط¶ظ€ط¯ ظ†ظ€ظˆط± ط§ط³ظ€طھ . ظ¾ظ€ط³ ط§ظˆظ„ظٹظ€ط§طŒ ظٹظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ظ†ظˆط± ط²ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط²ظ†ظ€ط§ط´ظ€ظˆظٹظ€ظ‰ طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط§ظ†ظ†ط¯ طھظˆظ„ط¯ ط­ظƒظ…طھ ط§ط² ط­ظƒظٹظ… ظˆ طھظˆظ„ط¯ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط´ظ†ط§ظٹظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظˆ ط¯ط´ظ€ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظ† طŒ ظٹظ€ط¹ظ†ظ‰ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ظ†ظٹط² ط§ط² ط¸ظ„ظ…طھ ط²ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط²ظ†ط§ط´ظˆظٹظ‰ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظƒظ… ط®ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظƒظ… ط®ط±ط¯.
ط§ظٹظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظ†ظٹط² ط§ط² ط§ط³ط§ط³ ط¨ط§ط·ظ„ ط§ط³طھ .
3- ظ…ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط­ظ€ظٹظ€ط§ظ† ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯: ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط¬ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط³ظ… ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظƒظ„ظ‡ ظ†ظپظˆط³ ظ†ط§ط·ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ط› ط§ع¯ط± ط®ظˆط¨ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ظ†ط§ظ¾ط§ظƒ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط´ظٹط§ط·ظٹظ†ظ†ط¯.
4- ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ‰ ط§ط² ظپظ„ط§ط³ظپظ‡ ظ…طھظ‚ط¯ظ… ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظپظˆط³ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¯ط¨ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ„ظƒ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ ط¨ط¯ظƒط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط¨ظ€ط·ظ€ظ„ط§ظ† ط¯ظˆ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظٹط¯ظ‡ ط§ط®ظٹط± ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط§ط² ط¬ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹطھظ‰ ط¬ط¯ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ظپط±ط´طھظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
5- ظ…طھظƒظ„ظ…ظٹظ† - ظƒظ‡ ط¬ظˆط§ظ‡ط± ظ…ط¬ط±ط¯ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ - ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯:ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط¬ط³ط§ظ… ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ظƒظ€ظˆظƒظ€ط§ط± ظˆ ط³ظ€ط¹ظ€ظٹظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط± طھظ€طµظ€ط±ظپظ€ط§طھ ط³ظ€ط±ظٹظ€ط¹ ظˆ ط§ظپظ€ط¹ظ€ط§ظ„ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط³ط®طھ ظˆ ط­ظٹط±طھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظ‚ط§ط¯ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¯ط± ط¢ظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظˆ ظپظ‡ظ… ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¨ط¹ط¶ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظ„ط­ظ€ط§ط¸ ط¯ط±ط¬ظ€ظ‡ ظˆ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ط¯ط± ظ†ظ€ط²ط¯ ط®ظ€ط¯ط§ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط±ط¨ظ€طھظ€ط±ظ†ظ€ط¯طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ€طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ€ط´ط§ظ† ط­ظƒط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ظˆ ظ…ط§ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط§ ظˆ ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ…(1) ظˆ ط§ظƒط«ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(2)
ط¶ظ€ظ…ظ€ظ† ظ‚ظ€ط¨ظ€ظˆظ„ ط¨ظ€ط®ظ€ط´ظ€ظ‰ ط§ط² ط¹ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ط¯ظ‡ ظ…ظ€طھظ€ظƒظ€ظ„ظ…ظ€ظٹظ€ظ† طŒ ط§ط´ظ€ظƒظ€ط§ظ„ ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ظ…ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€ط± ط¢ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¯ط± ط¨ط­ط«ظƒظٹظپظٹطھ ظ†ط²ظˆظ„ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط± ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .
6- ط¬ظ€ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظپظ„ط§ط³ظپظ‡ ظˆ ط­ظƒظ…ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ع†ظˆظ† ظ…ظ„ط§طµط¯ط±ط§طŒ ط§ظ„ظٹظ‡ ظ‚ظ…ط´ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ظٹظ‰ طŒ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ط·ظ‡ط±ظ‰ طŒ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط­ط³ظ… ط²ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظ†ط¯: ط§ط² ط¢ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ط³طھظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط¬ط±ط¯ ط§ط² طµظپط§طھ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
ط§ظ„ظپ )ظˆ ظ…ظ€ظ† ط¹ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ظ„ط§ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ظƒظ€ط¨ظ€ط±ظˆظ† ط¹ظ€ظ† ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھظ€ظ‡ ظˆ ظ„ط§ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ط­ظ€ط³ظ€ط±ظˆظ† # ظٹظ€ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ظˆظ† ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± ظ„ط§ظٹظپطھط±ظˆظ†(3)
ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‚ط±ط¨ظ†ط¯طŒ ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ط³ط±ظ¾ظٹع†ظ‰ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط®ط³طھظ‡ ظ†ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط¨ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط³ط³طھظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ط¨ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ظ†ط¯.
ط¨ )ظˆ ظ‚ظ€ط§ظ„ظˆط§ ط§طھظ€ط®ظ€ط° ط§ظ„ط±ط­ظ€ظ…ظ€ظ† ظˆظ„ط¯ط§ ط³ظ€ط¨ظ€ط­ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ„ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯ ظ…ظ€ظƒظ€ط±ظ…ظ€ظˆظ† ظ„ط§ظٹظ€ط³ظ€ط¨ظ€ظ‚ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ظ…ط±ظ‡ ظٹط¹ظ„ظ…ظˆظ†(4)
ظˆ (ظ…ظ€ط´ظ€ط±ظƒظ€ط§ظ† ) ع¯ظ€ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط³طھ . ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظˆ. ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‚ظ€ط±ط¨ ط®ظ€ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ط§ط³طھ .
ط¬ )ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط؛ظ„ط§ط¸ ط´ط¯ط§ط¯ ظ„ط§ظٹط¹طµظˆظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ط§ظ…ط±ظ‡ظ… ظˆ ظٹظپط¹ظ„ظˆظ† ظ…ط§ طھظˆظ…ط±ظˆظ†(5)
ط¨ظ€ط± ط¢ظ† ط¯ظˆط²ط® طŒ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ط´طھ ع¯ظپطھط§ط± ظˆ ط³ط®طھع¯ظٹط± ظ…ط§ظ…ظˆط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ظƒظ… ط´ظˆط¯ ظپظˆط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط§ظٹظ€ظ† ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط´ ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط± ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظ† طŒ ط¹ظ€ظ„ظ‰ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± طھط¬ط±ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯:
ظ…ظ€ظ† ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ظƒظ€ظ†ظ€طھظ€ظ‡ظ… ط³ظ…ظˆط§طھظƒ ظˆ ط±ظپط¹طھظ‡ظ… ط¹ظ† ط§ط±ط¶ظƒ طŒ ظ‡ظ… ط§ط¹ظ„ظ… ط®ظ„ظ‚ظƒ ط¨ظƒ طŒ ظˆ ط§ط®ظˆظپظ‡ظ… ظ„ظƒ ظˆ ط§ظ‚ظ€ط±ط¨ظ€ظ‡ظ€ظ… ظ…ظ€ظ†ظƒ ط› ظ„ظ… ظٹط³ظ†ظƒظˆط§ ط§ظ„ط§طµظ„ط§ط¨ طŒ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¶ظ…ظ†ظˆط§ ط§ظ„ط§ط±ط­ط§ظ… طŒ ظˆ ظ„ظ… ظٹط®ظ„ظ‚ظˆط§ ظ…ظ† ظ…ط§ط، ظ…ظ‡ظٹظ† طŒ ظˆ ظ„ظ… ظٹطھط´ط¹ط¨ظ‡ظ… ط±ظٹط¨ ط§ظ„ظ…ظˆظ†(6)
ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ط§ط² ظپظ€ط±ط´ظ€طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط³ط§ظƒظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط®ظ„ط§ظٹظ‚ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط§ظ†ط§طھط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² طھظˆ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ†ط¯ ط¯ط± ط§طµظ„ط§ط¨ (ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ) ط¬ط§ظ‰ ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ط±ط­ط§ظ… (ظ…ط§ط¯ط±ط§ظ† ) ط¯ط± ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ط¨ ظ¾ظ€ط³ظ€طھ (ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‰ ) ط¢ظپظ€ط±ظٹظ€ط¯ظ‡ ظ†ظ€ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط­ظˆط§ط¯ط« ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…طھظپط±ظ‚ ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ†ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ .
طµظ€ط¯ط± ط§ظ„ظ…ظ€طھط§ظ„ظ‡ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³ظ€طھ ط› ط²ظٹظ€ط±ط§ ط¢ظ†ظ€ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ط³ظٹط· ظˆ ظ…ط¬ط±ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ‡ طھط±ظƒظٹط¨ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط² ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ طھط²ط§ط­ظ… ظˆ طھط¶ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ طµظپط§طھ ط°ط§طھط´ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ .(7)
ط§ط¨ظ† ط³ظٹظ†ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظپط±ط´طھظ‡ ط¬ظˆظ‡ط± ط¨ط³ظٹط· (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‰ ط§ط¬ط²ط§ ظˆ ط³ط§ط¯ظ‡ ) ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظ†ظ€ط·ظ€ظ‚ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ط§ظ†ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظٹظ€ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظƒظ€ط±ط¯ع¯ط§ط± ظˆ ط§ط¬ط³ط§ظ… ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظ…ظٹط§ظ†ط¬ظ‰ ط§ط³طھ . ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ (ط¨ط±ط²ط®ظ‰ ) ظ‡ط³طھظ†ط¯.(8)
ط±ظˆط§ظٹطھ : ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ طµظ…ط¯ ط§ظ„ظٹط³ ظ„ظ‡ظ… ط§ط¬ظˆط§ظپ(9)
- ط¨ظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط¶ طµظ€ط­ظ€طھ ط³ظ€ظ†ظ€ط¯ - ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ع†ظ€ظˆظ† ظ…ظ€ط§ط¯ظ‡ طŒ ط§ط³ظ€طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ طھظ€ظƒظ€ط§ظ…ظ€ظ„ طھظ€ط¯ط±ظٹظ€ط¬ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط§ظ„ظپط¹ظ„ طھظ…ط§ظ… ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طµظ…ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¢ظ† ع†ظ‡ ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طµظ…ط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ طµظ…ط¯طŒ ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ظ¾ط± ط§ط³طھ .
ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط§ظ…ظ€ط§ظ… ط®ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ظ…ط­ط¯ط¨ظٹظ† ظˆ ظ…ط­ظ‚ظ‚ظٹظ† ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط³طھ ط¯ط± طھظ€ط¬ظ€ط³ظ€ظ… ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ : ظƒظ€ط§ظپظ€ظ‡ ط­ظ€ظƒظ€ظ… ظˆ ظ…ظ€ط­ظ€ظ‚ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ† ظˆ ط¨ظ€ظٹظ€ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظپظ€ظ‚ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ‚ط§ط¦ظ„ ط¨ظ‡ طھط¬ط±ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ طھط¬ط±ط¯ ظ†ظپط³ ظ†ط§ط·ظ‚ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظٹظ† ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ظˆ ط§ط² ط¨ظ€ط³ظ€ظٹط§ط±ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ط¢ظٹط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ†ظٹط² ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ طھط¬ط±ط¯ (ظ…ظ‰ ) ط´ظˆط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظ…ط­ط¯ط« ظ…ط­ظ‚ظ‚ طŒ ظ…ظ€ظˆظ„ط§ظ†ظ€ط§ ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ طھظ€ظ‚ظ€ظ‰ ظ…ظ€ط¬ظ€ظ„ط³ظ€ظ‰ طŒ ظ¾ظ€ط¯ط± ط¨ظ€ط²ط±ع¯ظ€ظˆط§ط± ظ…ظ€ط±ط­ظ€ظˆظ… ظ…ظ€ط¬ظ€ظ„ط³ظ€ظ‰ ط¯ط± ط´ظ€ط±ط­ ظپظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ‡ ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظƒظ†ط¯ ط¨ط± طھط¬ط±ط¯ ظ†ظپط³ â€چ ظ†ط§ط·ظ‚ظ‡ .
ظˆ ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ط­ظ€ط¯ط«ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط²ط±ع¯ ظ‚ظ€ط§ط¦ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ط¯ظ… طھظ€ط¬ظ€ط±ط¯ ط´ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط؛ظ€ط§ظٹظ€طھ ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط¨ظ‡ طھط¬ط±ط¯ ظ…ظ†ط§ظپظ‰ ط¨ط§ ط´ط±ظٹط¹طھ ط§ط³طھ ظˆ طھطµط±ظٹط­ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯
ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ظ‰ ط¬ط² ط°ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ظ‚ ظ†ظٹط³طھ . ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط¶ط¹ظٹظپظ‰ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ظ†ظ€ط¸ظ€ط± ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¯ظˆ ط§ظ…ظ€ط± ط´ظ€ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯: ظٹظƒظ‰ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط­ط¯ظˆط« ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ظƒظ‡ طھظˆظ‡ظ… ط´ط¯ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ط¨ظˆط¯ظ† ظ…ظ€ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط¬ط² ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…ظ†ط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ط› ظˆ ظٹظƒظ‰ ظپط§ط¹ظ„ ظ…ط®طھط§ط± ط¨ظˆط¯ظ† ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ€ط§ طھظ€ط¬ظ€ط±ط¯ ط¹ظ€ط§ظ„ظ… ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظˆ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ€ط®ظ€ط§ظ„ظپ ط§ط³ظ€طھ . ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ظ‡ظ€ط± ط¯ظˆ ظ…ظ€ط³ظ€ط§ظ„ظ‡ ط§ط² ظ…ظ€ط³ظ€ط§ط¦ظ„ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ط¯ط± ط¹ظ€ظ„ظˆظ… ط¹ظ€ط§ظ„ظٹظ€ظ‡ طŒ ظˆ ط¹ظ€ط¯ظ… طھظ€ظ†ظ€ط§ظپظ€ظ‰ ط§ظٹظ€ظ† ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ ظ…ظ€ط³ظ€ط§ط¦ظ„ ط¨ظ€ط§ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ط¬ظ€ط±ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ظˆط¶ظ€ظˆط­ ظ¾ظ€ظٹظ€ظˆط³ظ€طھظ€ظ‡ طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ظˆظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ط¯ظ… طھظ€ط¬ظ€ط±ط¯ ظ†ظ€ظپظ€ظˆط³ ظ†ظ€ط§ط·ظ€ظ‚ظ€ظ‡ ظˆ ط¹ظ€ط§ظ„ظ… ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ€ط§ ط¨ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ط³ظ€ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ€ظٹظ€ظ‡ ظˆ ظƒظ€ط«ظ€ظٹظ€ط±ظ‰ ط§ط² ط¹ظ€ظ‚ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ط­ظ€ظ‚ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظپظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ظƒظ€ظ†ظ€ظˆظ† ظ…ظ€ط¬ظ€ط§ظ„ ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ . ظˆ ط­ط¯ظˆط« ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظ‡ ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظپظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ ط§طµظ€ظ„ ظ…ظ€ط³ظ€ط§ظ„ظ‡ ط­ط¯ظˆط« ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظپط¶ظ„ط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ظ†ظٹط² ظ…ظ€ط®ظ€ط§ظ„ظپ ط§ط³ظ€طھ . ظˆ ط­ظ€ظ‚ ط¯ط± ظ†ظ€ط²ط¯ ظ†ظ€ظˆظٹظ€ط³ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ - ظ…ظ€ظˆط§ظپظ€ظ‚ ط¨ظ€ط§ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظˆ ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ - ط¢ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ طŒ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§طµظ†ط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒط«ظٹط±ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ€ط¬ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط²ط®ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ طھط¬ط±ط¯ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯):ظˆ ظ„ط§ ظٹط¹ظ„ظ… ط¬ظ†ظˆط¯ ط±ط¨ظƒ ط§ظ„ط§ ظ‡ظˆ(10)
ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ط¨ظ‡ ظپط±ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ† ظˆ ط´ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط³ظƒظˆظ†طھ ط¨ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظˆط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط¯ط³ ظˆ ظ¾ظ€ط§ظٹظ€ظٹظ€ظ† ط¢ظ…ظ€ط¯ظ† ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط§ ظ‚ظ€ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط´ط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ط± ط´ط®طµ ظˆ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ…ظٹط± ط¨ظٹط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ):ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ¾ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆط± ط·ظ€ط¨ظ€ظ‚ظ€ط§طھ ظ¾ظ€ط§ظٹظ€ظٹظ€ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط«ط§ط¨طھ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ† ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ طŒ ظˆط§ط±ظƒط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ط² ط§ظ‚ظ€ط·ظ€ط§ط± ط¬ظ€ظ‡ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظٹظ€ط±ظˆظ† ط±ظپظ€طھظ€ظ‡ ظˆ ظƒظ€طھظ€ظپ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط­ظ€ظپظ€ط¸ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط´ ط®ط¯ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(11)
ط§ظٹظ€ظ† ظ‚ظ€ط¨ظٹظ„ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط± ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظٹطھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ†ظٹظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط± طµظ€ظˆط±طھ ظ…ظ€ط«ظ€ط§ظ„ظ‰ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظˆ ظ‚ظ€ط¯ط±طھ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¯ط± طھظ€ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ظٹظ€ط§ظپظ€طھظ€ظ† ط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¹ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‡ ط·ظ€ط¨ظ€ط§ط·ظ€ط¨ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:ط³ظٹط§ظ‚ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط¨ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… : ط±ظپظ€طھ ظˆ ط¢ظ…ظ€ط¯ ظˆ طھظ€ط؛ظ€ظٹظ€ظٹظ€ط± ظˆ طھظ€ط­ظ€ظˆظ„ط§طھ ط¬ظ€ظ‡ط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط§ط«ظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ .ط¢ظ†ظ‡ط§ ط²ظٹط± ع¯ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط§ط¬ط³ط§ظ… ط±ط®ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظ‡ظˆط§ ط±ط§ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ط¨ط¯ط§ظ‡طھ ط¹ظ‚ظ„ طŒ ط­ظƒظ… ط¨ظ‡ طھط²ط§ط­ظ… ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…ظˆط± ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ„ظ…ط³ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط­ط³ط§ط³ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ط­ظƒط§ظ… ظ…ط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظ†ظ€ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯. ط¨ظ€ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ط§ط¬ط³ط§ظ… ظ…ط§ط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط§ط¯ظ‰ ظٹظƒ ظ†ط³ط¨طھظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ع¯ظ€ط§ظ‡ظ€ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھط²ط§ط­ظ…ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ظٹط§ظٹط¯ط› ظˆ ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ط¯ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط¯ظٹط¯ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط®ظ† ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯. ط³ط®ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظ€ط±ع†ظ€ظ‡ ط¸ظ€ط§ظ‡ظ€ط± ط¢ظ† ط´ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ‡ ظƒظ€ظ„ط§ظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ†ظ‚ط§ط¯ ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³ط§ط³ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ظˆظٹط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯. ط²ظٹط±ط§ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ†ظ‰ ط®ط·ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط± ط§ط­ط³ط§ط³ ط±ظˆط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط§ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط«ط¨ط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ط¹ط¬ط§ط² ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظپط³ط·ط§ظٹظٹط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظ¾ظٹظˆط³طھ ط› ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ط«ط§ط¨طھ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ طھظ€ط§ ظ†ظ€ظˆط¨ظ€طھ ط¨ظ€ظ‡ ط³ظ€ط®ظ€ظ† ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط±ط³ظ€ط¯طŒ ط¹ظ€ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ظ€ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ‡طھ ط¹ظ‚ظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(12)
ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¯ط± ط¬ظ€ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† طھط¬ط±ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ†طµظˆطµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ظ€ط± طھظ€ط¬ظ€ط±ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¢ظٹظ‡ ط°ظٹظ„ ط§ط³طھ :ظ†ط²ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ظ…ظٹظ†# ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ظƒ ظ„طھظƒظˆظ† ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ€ظ†ظ€ط°ط±ظٹظ€ظ†(13) ط¬ظ€ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ‚ظ„ط¨ طھظˆ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ طھط§ ط®ظ„ظ‚ ط±ط§ (ط§ط² ط¹ظ‚ط§ط¨ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ) ط¨طھط±ط³ط§ظ†ظ‰ . ظˆ ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² ظ‚ظ„ط¨ ط¹ط¶ظˆ ع¯ظˆط´طھظ‰ طµظ†ظˆط¨ط±ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط·ط±ظپ ع†ظ¾ ظ…ط¹ط¯ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط¯طŒ ظٹظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط±ظˆط­ . ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ€ظ† طŒ ظ†ظ€ط²ظˆظ„ ط¢ظ† ط¨ظ€ط± ظ‚ظ€ظ„ط¨ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ طµط­ظٹط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯طŒ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ط§. ظˆ ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظ€طµظ€ظˆطµ ط¢ظٹظ€ظ‡ ط°ظٹظ„ ظˆ ط¢ظٹط§طھ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ :ظˆ ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ط§ظˆظ„ط§ ط§ظ†ط²ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ„ظƒ ظˆظ„ظˆ ط§ظ†ط²ظ„ظ†ط§ ظ…ظ„ظƒط§ ظ„ظ‚ط¶ظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط«ظ… ظ„ط§ظٹظ€ظ†ظ€ط¸ظ€ط±ظˆظ† # ظˆظ„ظˆ ط¬ظ€ط¹ظ€ظ„ظ†ظ€ط§ظ‡ ظ…ظ€ظ„ظƒظ€ط§ ظ„ط¬ظ€ط¹ظ„ظ†ط§ظ‡ ط±ط¬ظ„ط§ ظˆظ„ظ„ط¨ط³ظ†ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظ…ط§ ظٹظ„ط¨ط³ظˆظ†(14) ظˆ ع¯ظ€ظپطھظ†ط¯: ع†ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط§ط²ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ط§ع¯ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظپط±ط³طھظٹظ… ظƒط§ط± طھظ…ط§ظ… ط´ظˆط¯ ظˆ ظ„ط­ظ€ط¸ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ‡ظ„طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظٹط§ظپطھ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ظپط±ط³طھظٹظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ طµظˆط±طھ ط¨ط´ط±ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ط§ظ† ظ„ط¨ط§ط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظ¾ظˆط´ظ†ط¯طŒ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹظ… .
ط¸ظ€ط§ظ‡ط± ط¢ظٹظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ¾ظˆط´ط´ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ط§ط´ طŒ ظ…ظ€ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ€ط§ ط§طھظ€ظ…ظ€ط§ظ… ظƒط§ط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ظ…ظ‡ظ„طھ طŒ ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ…ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯طŒ طھظ€ط§ ظ‡ظ€ظ… ط³ظ€ظ†ظ€ط® ظˆ ظ‡ظ€ظ… ط¬ظ€ظ†ظ€ط³ ظپظ€ط±ط´طھط§ظ† ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ط¬ط±ط¯ ط§ط² ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظˆ ط§ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظ…ط¬ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯(15) .
ط®ظ€ظ„ط§طµظ€ظ‡ طŒ ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ† ظ…ظ€ط·ظ€ط§ط¨ظ€ظ‚ ط¨ظ€ط§ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظˆ ط³ظ€ظ†ظ€طھ ظˆ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ع¯ظ€ظپظ€طھ ط§ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ : ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط§طھ ظ…ظ€ط¬ظ€ط±ط¯ ظ†ظٹط² ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ط¬ط±ط¯ ط¨ط±ط²ط®ظ‰ ظˆ ظٹط§ ظ…ط¬ط±ط¯ ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظ…ط±ط§طھط¨ ظپظ€ط±ظ‚ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ€ط¬ظ€ط±ط¯ ط¨ظ€ط±ط²ط®ظ€ظ‰ ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ط› ظٹظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط´ظ€ظƒظ„ ظˆ طµظˆط±طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط§طµ ظ…ط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظ†ظƒظٹط± ظˆ ظ…ظ€ظ†ظ€ظƒظ€ط± ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ…ظ€ط®ظ€طھظ€ظ„ظپظ€ظ‰ ط¨ظ€ط± ط¯ظٹظ€ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظٹظ€طھ ط¸ظ€ط§ظ‡ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆظ†ط¯ط› ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ظٹط² ظ…ط¬ط±ط¯ طھط§ظ…ظ†ط¯(16) .
ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†  
ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ط§طھ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ طŒ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ظˆ ط±ظˆط² ظ‚ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€طھ ط´ظ€ظ…ظ€ط±ط¯ظ‡ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ :ط¢ظ…ظ€ظ† ط§ظ„ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط¨ظ€ظ…ظ€ط§ ط§ظ†ظ€ط²ظ„ ط§ظ„ظٹظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ† ط±ط¨ظ€ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ظˆظ† ظƒظ€ظ„ ط¢ظ…ظ€ظ† ط¨ظ€ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒطھظ‡ ظˆ ظƒطھط¨ظ‡ ظˆ ط±ط³ظ„ظ‡(17) ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±طŒ ط®ظ€ظˆط¯ ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ† ع†ظ€ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ط± ط§ظˆ ظ†ظ€ط§ط²ظ„ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯. ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظ…ظ€ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹط¯.ظˆظ„ظƒظ† ط§ظ„ط¨ط± ظ…ظ† ط¢ظ…ظ† ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ„ط§ط®ط± ظˆ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ ط§ظ„ظƒظ€طھظ€ط§ط¨ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظٹظ€ظ†(18) ظ„ظٹظ€ظƒظ† ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯.
ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¢ظٹظ€ظ‡ طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط±ظƒط¨ ط§ط² ظ¾ظ†ط¬ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯: ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ طŒ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط§ظ†ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط§. ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط±ظˆطŒ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ظƒظ€ظ‡ ط§ظ†ظƒط§ط± ط®ط¯ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒظپط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ†ظƒط§ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط­طھظ‰ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط² ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط¨ط§ ظƒظپط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظƒط§ظپط± ط¯ط´ظ…ظ† ط­ظ‚ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ط´ ط¯ط± ط¬ظ€ظ‡ظ€ظ†ظ€ظ… ط§ط¨ظ€ط¯ظ‰ ط§ط³ظ€طھ طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ظٹظ€ظ‡ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ…ظ† ظƒط§ظ† ط¹ط¯ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒطھظ‡ ظˆ ط±ط³ظ„ظ‡ ظˆ ط¬ط¨ط±ظٹظ„ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ظ„ ظپط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط¯ظˆ ظ„ظ„ظƒط§ظپط±ظٹظ†(19) ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط±ط³ظ€ظˆظ„ط§ظ† ط­ظ€ظ‚ ظˆ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ ط§ط³طھ (ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظƒط§ظپط± ط§ط³طھ ) ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظ… ط¯ط´ظ…ظ† ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¬ظ…ظ„ع¯ظ‰ ط¨ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ طھطµط±ظٹط­ ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط³ظˆظ… ط§ظ†ظ€ط´ظ€ط§ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ طµظ€ظ„ظˆط§طھ ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط®ظ€طھظ€طµظ€ط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ†ظ€ظٹط² ظƒظ„ط§ظ… ع¯ظ‡ط±ط¨ط§ط± ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ :
ط«ظ€ظ… ط®ظ„ظ‚ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظ„ط§ط³ظƒط§ظ† ط³ظ…ظˆط§طھظ‡ طŒ ظˆ ط¹ظ…ط§ط±ظ‡ ط§ظ„طµظپظٹط­ ط§ظ„ط§ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‡ طŒ ط®ظ„ظ‚ط§ ط¨ط¯ظٹط¹ط§ ظ…ظ† ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ‡(20) ط³ظ¾ط³ â€چ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظƒظˆظ†طھ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط¢ط¨ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ ط§ط² ظ…ظ„ظƒظˆطھ ط®ظˆظٹط´ طŒ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھظ‰ ط¨ط¯ظٹط¹ ظˆ ظ†ظˆ ط¸ظ‡ظˆط±طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯.
ط§ظ…ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ع†ظ€ط±ط§ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھع¯ط§ظ† طھط§ ط§ظٹظ† ط­ط¯ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ طں ط´ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ط§ط´ط¯طں ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط§طµظ„ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظˆط­ظ‰ ط› ط²ظٹط±ط§ ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط­ظ€ظƒظ€ط§ظ… ط¯ظٹظ€ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ط± ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±ط§ظ† ظ†ظ€ط§ط²ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆ ط¢ظٹظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط±طŒ ط°ظƒط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ‡ ط¨ط± ط°ظƒط± ظƒطھط¨ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ‚ط¯ظ… ط´ط¯ظ‡ ط› ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ظ†ظƒط§ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ط§ظ†ظƒط§ط± ظˆط­ظ‰ ظˆ ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط³طھ .
ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ طھط§ ط®ط¯ط§ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹظ€ظ… . ط¯ط± ط¬ظ€ظˆط§ط¨ط´ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¯ظٹط¯:
ظٹظˆظ… ظٹط±ظˆظ† ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ„ط§ط¨ط´ط±ظ‰ ظٹظˆظ…ط¦ط° ظ„ظ„ظ…ط¬ط±ظ…ظٹظ† ظˆ ظٹظ‚ظˆظ„ظˆظ† ط­ط¬ط±ط§ ظ…ط­ط¬ظˆط±ط§(21)ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط¬ط±ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ط´ط§ط±طھظ‰ ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط§ظ‰ ط³ط±ظƒط´ط§ظ† ! (ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¬ظ†طھ ط®ط¯ط§) ظ…ط­ط±ظˆظ… ظˆ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ط¯ط± ط·ظ€ظˆظ„ طھظ€ط§ط±ظٹظ€ط® ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¯ظˆ ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ ظ…ظ€ظ†ظ€ظƒظ€ط± ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط´ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯: ط¯ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظˆظ„ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ظٹظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ط³ط®ظ† ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط؛ظٹط¨ظ‰ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظپط±ط´طھظ‡ ظˆ ظˆط­ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ظˆ... ط§ط³طھ ط¨ظ‡ طھط§ظˆظٹظ„ ظˆ طھظˆط¬ظٹظ‡ ط¯ط³طھ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¹ظٹظ†ظ‰ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¯ط³طھظ‡ ط¯ظˆظ… طŒ ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ†ط§ظ† ط§ظ„طھظ‚ط§ط·ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظپظƒط§ط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط³طھط´ط±ظ‚ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظ‡ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² طھظ…ط§ظ… ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط؛ظٹط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ط¯ط± ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¹ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط¹ظ€ظپظ€ط±ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹط¯: ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ظٹط² ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط¹ط§طµط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‡ط± ط­ظ€ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ†ظˆط§ط¹ظ‰ ط§ط² ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ ظˆ ظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط®ظپظ‰ ط·ط¨ظٹط¹طھ طھظ€ظ„ظ‚ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظ…ظ€ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ظ†ظ€ط¯ ط§ط³طھط¨ط¹ط§ط¯ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ظٹظƒ ط³ط·ط­ظ‰ ظ†ع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط´ظ†ط§ط³ط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² طھظپط³ظٹط± ظ†ط§ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط·ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط¹ظ€طھ ط§ط³طھ . ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¹ظ†ط§طµط± ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظˆط¹ ظ…ظ†ط­طµط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¹ظ„ظ… ع¯ط±ط§ظٹط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯طں ظ…ظ€ع¯ظ€ط± ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ طµظ€ظˆطھ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ظ€ط¯ظٹظ€ط¯ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¹ظ€ط±ط¶ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‡ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط؛ظ€ظٹظ€ط± ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ط§ظ†ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط§ظ„ طھظ€ظ„ظ‚ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ع†ظ€ظ‡ظ€ط±ظ‡ ط¯ط§ظ†ظ€ط´ظ€ظ…ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طں ط¢ط±ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط·ظ€ط±ظپظ€ط¯ط§ط±ظ‰ ط¬ظ€ط¯ظ‰ ط§ط² ط¹ظ€ظ„ظ… طŒ ط¨ظ€ظ‚ظ€ط§ظ‰ ط§ط¹ظ€ط±ط§ط¶ظ€ظ‰ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ طµظ€ظˆطھ ط±ط§ ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† طŒ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ†ظ€ط§ظ¾ظ€ط°ظٹظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ط› ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظ…ظ€طھظ€ظپظ€ظƒط±ط§ظپظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ظ… ط¯ظپط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒظ…طھط±ظٹظ† ط§ط·ظ„ط§ط¹ظ‰ ط§ط² ط¬ط±ظٹط§ظ†ط§طھ ط°ط±ط§طھ ط¨ظ†ظٹط§ط¯ظٹظ† ط·ط¨ظٹط¹طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ظ†ط¯ظƒ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯...
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط§ظٹظ† ظٹظƒ ط±ظˆط´ ط¨ظ†ظٹط§ظ† ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طŒ ظ…ط§ ظ†ط®ط³طھ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰ ط±ط§ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط³ظ€ظ¾ظ€ط³ ط¯ط± ط¯ط±ظٹظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ط§ط² ظˆط­ط´طھ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ط؛ظˆط·ظ‡ ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹظ… . ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ظ¾ط±ط³ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ ظ…ظ€ط´ظ€ط§ظ‡ظ€ط¯طھ ظپظ€ط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط± ط·ظ€ظˆظ„ طھظ€ط§ط±ظٹظ€ط® ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ظ‚ظ€ط§ظ„ط¨ ظ†ظ€ط§ظ¾ظ€ط°ظٹظ€ط±ظ‰ ط§طµظ€ظˆظ„ ظˆ ظ…ظ€ط³ظ€ط§ط¦ظ„ ط¹ظ€ظ„ظ…ظ€ظ‰ ط§ط² ظٹظ€ظƒ ط·ظ€ط±ظپ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ†ط§ط³ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‰ ظƒط±ط§ظ†ظ‡ ط¬ظˆظٹظ‰ ظ‡ط§ظٹط´ ط§ط² ط·ظ€ط±ظپ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±طŒ ظˆ ظ†ظ€ط§ظ…ظ€ط­ظ€ط¯ظˆط¯ ط¨ظ€ظˆط¯ظ† ط±ظˆط§ط¨ط· ظˆ ط§ط¬ط²ط§ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط³ظٹط³طھظ… ط¨ط§ط±طŒ ظƒظ‡ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظˆط±ط§ظ‰ ط·ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط¹ظ€طھ (ظ…طھط§ظپظٹط²ظٹظƒ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¢ظ† ) ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ€ط­ط¯ظˆط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظپط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¨ظ‡ ظˆط­ط´طھ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ظˆ ظ†ظٹظ‡ظٹظ„ظٹط³طھظ‰ ط¯ع†ط§ط± ط´ظˆظٹط¯طں!
ظ…ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظٹظ€ظ… : ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ع¯ظ€ط± ظ†ظ€ط§ظ…ظ€ط­ظ€ط³ظˆط³ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ظ‰ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط¯ط§ظ†ظ€ظٹظ€ظ… ظ†ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ط§ط³ظ€ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²: ظˆط§ظ‚ط¹ظٹط§طھ ظ†ط§ظ…ط­ط³ظˆط³ طŒ ظ…ظ†ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆ ظ‡ظٹع† ظ…طھظپظƒط± ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظ¾ط³ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯ ط±ط§ ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ ط¬ظ€ظ‡ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظٹظ€ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط­ظƒظ… ط¨ظ‡ ظ†ظٹط³طھظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط§ط² ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ط­ظˆط§ط³ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط±طھط¹ط§ط´ط§طھ طµظˆطھظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¯ ظ…ط¹ظٹظ†ظ‰ ط¨ط±ط³ط¯ طھط§ ظ…ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظٹظ… طŒ ط§ط¬ظ€ط³ظ€ط§ظ… ظˆ ط§ط´ظƒط§ظ„ ظˆ ط±ظ†ع¯ ظ‡ط§ ط¯ط± ظپط§طµظ„ظ‡ ظ…ط¹ظٹظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظ„ظƒطھط±ظˆظ† ظˆ ط§ظ†ط±عکظ‰ ط±ط§ طھط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ط¬ط§ط°ط¨ظٹطھ ظ…ط­ط³ظˆط³ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ظ¾ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظˆ طھط®ظٹظ„ ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¯ظٹط±ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ€ظ†ظ€ط·ظ€ظ‚ظ€ظ‡ ط­ظ€ظˆط§ط³ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆظ†ظ€ط¯ ظˆ ط­ظ€طھظ€ظ‰ طھظ€ط³ظ€ظ„ظٹظ€ظ… ط­ظ€ط³ظ€ط§ط³ طھظ€ط±ظٹظ€ظ† ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط§ط² ط¬ظ€ظ†ظ€ط³ ظˆ ظ†ظˆط¹ ط§ط¬ط²ط§ظ‰ ظˆ ظ¾ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط·ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ€ط§ظ‡ظ€ظٹظ€طھ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ…ظ€ط®طµظˆطµظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظˆ طھظˆطµظٹظپط§طھ ظ…ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¨ط¹ ظˆط­ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظٹظ€ط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط؛ظٹط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¹ط¸ظ… ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯(22)
طµط¯ط± ط§ظ„ظ…طھط§ظ„ظ‡ظٹظ† ظˆط¬ظˆظ‡ ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظˆط¬ظˆظ‡ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
ظ†ظ€ط®ظ€ط³ظ€طھ ط¢ظ† ظƒظ‡ : ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² ظپط±ط´طھ طŒ ط¢ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط§ط·ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظٹط±ط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… : (ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ) ظ‚ط³ظ…طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¹ظ‚ظ„ظ‰ طŒ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط³ظ‡ ظ‚ط³ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظٹط§ ظ‡ظ… ظ†ط§ط·ظ‚ ظˆ ظ‡ظ… ظ…ظٹط±ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ط› ظˆ ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظٹط±ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ظ†ط§ط·ظ‚ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط­ظٹظˆط§ظ† ط§ط³طھ ط› ظˆ ط¨ط§ ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ظ…ظ€ظٹط±ط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط´ظƒظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط³طھ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ط¢ظ† طŒ ظ…ظٹط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ط³ظ€طھ . ظˆ ط¨ظ€ظٹظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ط§ط·ظ‚ ظ…ظٹط±ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط¢ظ† ظ†ط§ط·ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظٹط±ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ع†ظˆظ† ط­ظƒظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆ ط§ط´ط±ط§ظپ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط¯ظˆظ… ط¢ظ† ظƒظ‡ : ظپط·ط±طھ ظˆ ط³ط±ط´طھ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ط±طھط± ط§ط² ط¬ظ‡ط§ظ† ط³ظ€ظپظ€ظ„ظ‰ ظˆ ظ¾ظ€ط³ظ€طھ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ع¯ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط­ظ€ظٹظ€ط§طھ ظˆ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظˆ ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ طŒ ط¨ظ€ط±طھظ€ط± ط§ط² ط¶ظ€ط¯ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ط§ظ…ظ€ظˆط± ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط³ظ€طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط¹ظ‚ظ„ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط¹ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظٹط§طھ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظ†ط·ظ‚ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ† طھظٹط±ظ‡ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط±ط¯ ط¢ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ط³ط± ظ†ظˆط± ط§ط³طھ طŒ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ .
ط³ظˆظ… ط¢ظ† ظƒظ‡ : طµط§ط­ط¨ط§ظ† ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ط§طھ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§طھ ظˆ ط±ظٹط§ط¶طھ ظ‡ط§ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظƒط§ط´ظپظ‡ طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط«ظ€ط§ط¨ظ€طھ ظ†ظ€ظ…ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ طµظ€ط§ط­ط¨ط§ظ† ط­ط§ط¬ط§طھ ظˆ ظ†ظٹط§ط² ظ†ظٹط² ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظˆ ط¢ظ† (ط¬ظ‡طھ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طµظ€ط§ط­ظ€ط¨ظ€ط§ظ† ط­ط§ط¬طھ ظˆ ظ†ظٹط§ط²) ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ع¯ظپطھظ‡ط§ظ‰ ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ€ط¬ظ€ظٹظ€ط¨ ظˆ ظƒظ€ظ…ظ€ظٹط§ط¨ طŒ ط§ط² طھط±ظƒظٹط¨ ظ…ط¹ط¬ظˆظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ظˆظٹظ‰ ظˆ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط§ط®طھظ† ظ¾ط§ط¯ط²ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ظ€ع¯ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€ط¯ط§ظ† ع¯ظ€ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ط³طھ ظˆ طµط§ط¯ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ(23) .
ظˆط§عکظ‡ ظ…ظ„ظƒ 
ظˆط§عکظ‡ ظ…ظ€ظ„ظƒ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ظ‡ط´طھط§ط¯ ظˆ ظ‡ط´طھ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ط± ظ‡ط´طھط§ط¯ ظˆ ط´ط´ ط¢ظٹظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ ظ…ظ€ظ„ظƒ ظˆ ط¯ظˆ ظ…ظ€ظˆط±ط¯ظ…ظ€ظ„ظƒظ€ظٹظ† (طھط«ظ†ظٹظ‡ ظ…ظ„ظƒ ظˆ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط³ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ„ط؛طھ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ† ظˆ ظ…ظپط³ط±ط§ظ† ط¯ط± ظˆط§عکظ‡ ظ…ظ„ظƒط§ط®طھظ„ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: ط²ظ…ط®ط´ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ - ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط± ط§طµظ€ظ„ - ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒط§ط³ظ€طھ طŒ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ط¦ظ„ ظƒظ€ظ‡ ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ط´ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ„ط­ط§ظ‚طھط§ط، ط¯ط± ط¢ط®ط± ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ طھط§ظ†ظٹط« ط¬ظ…ط¹ ط§ط³طھ(24) .
ط·ط±ظٹط­ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§طµظ„ ظ…ظ„ظƒ طŒ ظ…ظ„ظƒط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ظ… ظˆ ظ‡ظ…ط²ظ‡ ط±ط§ ظ…ظˆط®ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ظ€ظ„ط§ظƒ ط´ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط§ظ„ظˆظƒظ€ظ‡ طŒ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط±ط³ظ€ط§ظ„طھ ط§ط³ظ€طھ طŒ ط³ظ€ظ¾ظ€ط³ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط²ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ظƒظ€ط«ظ€ط±طھ ط§ط³ظ€طھظ€ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط­ظ€ط°ظپ ظˆظ…ظ€ظ„ظƒ ط´ظ€ط¯. ع†ظ€ظˆظ† ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ„ظ…ظ€ظ‡ ط¬ظ€ظ…ط¹ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§طµظ„ط´ ط¨ط±ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ طھط§ط، ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ظٹط§ طھط§ظ†ظٹط« ط¬ظ…ط¹ ط¨ط± ط¢ط®ط± ط¢ظ† ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯(25) .
ظ…ظ€ظ„ط§طµظ€ط¯ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ : ظ…ظ€ظ„ظƒ ظ…ظ€ط´ظ€طھظ€ظ‚ ط§ط² ط§ظ„ظˆظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظ…ظپط§ط±ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ظ„ظƒ ظ†ظٹط³طھ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط±ظˆط­ ط§ط³طھ(26) .
ط¯ط± طھظ€ظپظ€ط³ظ€ظٹط± ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… - ط¶ظ…ظ† ظٹط­ط«ظ‰ ظ…ط­ظ‚ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط§عکظ‡ ظ…ظ„ظƒ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط¬ط§ظ‰ ط´ظ€ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ طھط§ط، ط¯ط± ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط§ظ†ظٹط« ط¬ظ…ط¹ ظٹط§ طھظ€ط§ظƒظ€ظٹظ€ط¯ ظٹظ€ط§ ط§ط´ظ€ط§ط±ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ طھظ€ط§ظ†ظ€ظٹظ€ط« ظ„ظپظ€ط¸ظ€ظ‰ ظˆ ظٹط§ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طµظٹط؛ظ‡ ط¬ظ…ط¹ ط¨ط± ظˆط²ظ†ظپظ€ط¹ظ€ط§ط¦ظ„ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ظ…ظ€ط§ ط³ظ€ط±ط§ط؛ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ظٹظ€ظ… ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط­طھظ‰ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ†ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط´طµطھ ظˆ ظ‡ط´طھ ظ…ظˆط¶ط¹ طŒ ظ„ظپط¸ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(27) . ظ¾ط³ ط­ط°ظپ طھط§ط، ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظˆط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ طھط®ظپظٹظپ ظٹط§ ط¶ط±ظˆط±طھ ط´ط¹ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط­ط§ظپط¸ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ :

ط¯ظˆط´ ط¯ظٹظ€ط¯ظ… ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ€ظٹظ€ط®ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ط²ط¯ظ†ظ€ط¯
 
ع¯ظ„ ط¢ط¯ظ… ط¨ط³ط± ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط²ط¯ظ†ط¯

ط®ظ€ظ„ط§طµظ€ظ‡ ظƒظ€ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ظƒظ‡ : ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ طŒ ط¬ظ…ط¹ظ…ظ„ظƒ ط§ط³طھ ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ط§طŒ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :ظ‚ظ€ظ„ ظ„ظˆظƒظ€ط§ظ† ظپظ€ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ â€چ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظٹظ€ظ…ظ€ط´ظ€ظˆظ† ظ…ظ€ط·ظ€ظ…ظ€ط¦ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ظ„ظ†ظ€ط²ظ„ظ†ظ€ط§ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ظ€ظ… ظ…ظ€ظ† ط§ظ„ط³ظ€ظ…ط§ط، ظ…ظ„ظƒط§ ط±ط³ظ€ظˆظ„ط§(28)ظˆ ع¯ظ€ط§ظ‡ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظ„ظپط¸ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¬ظ†ط§ظ†ظ† ع†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط¨ظ€ط«ظ€ظ„ط§ط«ظ‡ ط¢ظ„ط§ظپ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظٹظ†(29) ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظˆظ†ط« ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:ط§ط° ظ‚ظ€ط§ظ„طھ ط§ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظٹط§ ظ…ط±ظٹظ…(30) ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… طŒ ط§ظٹظ† طھط°ظƒظٹط± ظˆ طھط§ظ†ظٹط« طŒ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ظ„ظپظ€ط¸ ط§ط³ظ€طھ طھظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط› ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط°ظƒط± ظˆ ظٹط§ ظ…ظˆظ†ط« ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط®ط§ط±ط¬ ظ‡ط³طھظ†ط¯(31)
ط­ظƒظ…طھ ظˆط¬ظˆط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† :  
ط¯ط± ط¨ظ€ط­ط« طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ طµظپط§طھ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط«ط§ط¨طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط°ط§طھ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ط­ظƒظٹظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ ط·ظ€ظ„ط§ظ‚ ط§ط³ظ€طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ظƒط§ط± ط¨ظ‰ ظ‡ط¯ظپ ط§ط² ط§ظˆ طµط§ط¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط®ط¯ط§ ط§ط² ط­ظƒظ…طھط´ ظ…ظ†ط´ط§ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظٹظ€ط±ط¯ ظˆ ظˆظ‚ظ€طھظ€ظ‰ ط­ظ€ظƒظ…طھ طŒ ظ…ظ†ط´ط§ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ط¸ط§ظ… ظˆ ظ‡ط¯ظپ ظ…ط®طµظˆطµ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ظˆ ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚ظ†ط§ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ…ط§ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§ ظ„ط§ ط¹ط¨ظٹظ†(32) ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆظ…ظ‡ ظƒظٹظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظٹع†ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ظ‡ط¯ظپ ظ†ظٹط§ظپط±ظٹط¯ظٹظ… .
ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ ط¨ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† طŒ ط®ظ„ظ‚طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط§ظٹط± ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط­ظƒظ…طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط­ظƒظ…طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط§ ظ…ط®ظپظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط§ظ…ط§ ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ظ€ط´ظ€ظ…ظ€ظ†ظ€ط¯ط§ظ† ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط¬ظˆظ‡ظ‰ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ†ظ…ظˆظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¯ط« ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظ‚ظ€ط¯ط±طŒ ط¹ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط¬ظ€ظ„ط³ظ€ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط§ع¯ط± ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظپط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ ظˆ طھط³ظ„ط· ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ع†ظ‡ ط³ظˆط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ع†ظ†ط¯ ظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯: ظ†ط®ط³طھ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طŒ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط± ظˆ ظ…ط¹طµظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظپط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظˆ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظٹط± ظˆ ط·ط§ط¹طھ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¯ظˆظ… ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ع¯ظپطھظ‡ : ظ‡ظٹع† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¬ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ€ظ† ظˆ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظˆ ط¬ظ€ط§ظ†ظ€ظˆط±ط§ظ† ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯. ط³ظˆظ… ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طŒ ظٹظ… ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط¨ط³ط§ ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط³ط¨ط¨ طŒ ط¨ظ€ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ…طµظ„ط­طھظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط³ط§ ظƒط´ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ط¨ظ€ط¨ ط¨ظ€ظ„ط§ ظٹط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ظˆظ…ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط·ط§ظ† ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ . ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طŒ ع†ظˆظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظپط±ط´طھظ‡ طŒ ظƒط±ط¯ط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط«ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆط³طھ طŒ ط¨ظ€ظٹظ€ط´ظ€طھط± ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط­طھط±ظ… طŒ ط´ط±ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(33) .
ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط°ظƒط± ظˆط¸ط§ظٹظپ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† - ظƒظ‡ ط¬ظ…ظ„ع¯ظ‰ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط­ظƒظ…طھ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط¯ط§ط±ط¯ - ظ…ظ€ظ…ظ€ظƒظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ط§ظٹظ€ظ† ط³ظ€ظˆط§ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط°ظ‡ظ€ظ† ط®ظ€ط·ظˆط± ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طھظ…ط§ظ… ظˆط¸ط§ظٹظپظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ طŒ ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط؛ظٹط± ظ…ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظپظ€ط±ظٹظ€ط¯طں ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ع¯ظ€ظپظ€طھ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظ†ع¯ط± ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹظ€ط§طھ ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ€ظٹظ€ط® طµظ€ط¯ظˆظ‚ ط¯ط± ظƒظ€طھظ€ط§ط¨ طھظ€ظˆط­ظ€ظٹظ€ط¯ ط¨ظ€ط§ط¨ ط°ظƒظ€ط± ط¹ظ€ط¸ظ€ظ…ظ€طھ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ - ط¬ظ€ظ„ ط¬ظ€ظ„ط§ظ„ظ‡ ع†ظ€ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† طŒ ظ†ط¸ط§ظ… ط·ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ط§ظ‚طھط¶ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ط› ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±طŒ ظ†ط¸ط§ظ… ط¹ط±ط¶ظ‰ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ظٹظƒ ظ¾ط¯ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ طھط¹ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ط¨ ط§ظٹظ€ظ† ظ†ط¸ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆط¶ط¹ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظˆ ظ…ط´ط®طµظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظ‡ط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¯ط± ظ…ظƒط§ظ† ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ط®ط§طµ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ط› ظˆ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ط§طµ ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ط®ط§طµ طŒ ط¸ط±ظپ ط­ظˆط§ط¯ط« ظ…ط¹ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ…ظ€ظ‚ظ€طµظ€ظˆط¯ ط§ط² ظ†ظ€ط¸ط§ظ… ط·ظˆظ„ظ‰ ط¹ظ„طھ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ„ طŒ طھط±ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط§ط´ظٹط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ طھط±طھظٹط¨ ط¯ط± ظپظ€ط§ط¹ظ„ظٹطھ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط´ظٹط§ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط§ظˆط³طھ . ط¹ظ„ظˆ ط°ط§طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظˆ ظ‚ط¯ظˆط³ظٹطھ ط§ظˆ ط§ظ‚طھط¶ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط§طھ ط±طھظ€ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط±طھظ€ط¨ظ‡ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط± ظٹظƒ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ط› طµط§ط¯ط± ط§ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ طµط§ط¯ط± ط¯ظˆظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ طµط§ط¯ط± ط³ظˆظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ„ ظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظ‚طھط¶ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ظٹظ† ط§ظˆ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھظ‰ ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط¸ط±ظپظٹطھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طھط§ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط±ظˆطŒ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹظ€طھ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ : ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط³ظ€ظˆط§ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯: ظٹظ€ط§ ط¨ظ€ظ† ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط¢ظ‰ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) طھظ€ط§ط¨ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظˆظ…ظ€طھ ظ…ظ€ظ„ط§ظ‚ظ€ط§طھ ظˆ ط¯ظٹظ€ط¯ط§ط± ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ„ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ طŒ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط؛ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط± ط±ط³ظˆظ„ط´ طھط¬ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ(34) .
ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ ظٹط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† طں
ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ظ…ظ€ط¨ظ€ط§ط­ظ€ط« ط¹ظ„ظ… ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط±طھط±ظ†ط¯ ظٹط§ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ طں
ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ظ…ظ€ط¹ظ€طھظ€ط²ظ„ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط±طھط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ع†ظˆظ† ط­ظƒظ…ط§ ظˆ ط¹ظ€ط±ظپظ€ط§ظ‰ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط´ط§ط¹ط±ظ‡ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ…ط¹طھط²ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¢ظٹط§طھظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط± ط§ظپظ€ط¶ظ€ظ„ظٹظ€طھ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ط› ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ : ظˆ ظ„ط§ ط§ظ‚ظ€ظˆظ„ ظ„ظƒظ€ظ… ط§ظ†ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ„ظƒ(35) ط›ط¨ظ€ظ„ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯ ظ…ظ€ظƒظ€ط±ظ…ظ€ظˆظ† ظ„ط§ ظٹظ€ط³ظ€ط¨ظ€ظ‚ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ظ„ظ‚ظ€ظˆظ„ ظˆ ظ‡ظ€ظ… ط¨ظ€ط§ظ…ظ€ط±ظ‡ ظٹظ€ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ظˆظ†(36) ط›ظ„ظ† ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ظƒظپ ط§ظ„ظ…ط³ظٹط­ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ط¹ط¨ط¯ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظˆظ†(37)
ط¨ظ€ط¯ظٹظ€ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظٹط§طŒ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظٹط§ظ† ط§ظپط¶ظ„ظٹطھ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ط› ط²ظٹظ€ط±ط§ ط¢ظٹظ‡ ط§ظˆظ„ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط¯ طµظپط§طھ ظ…ظ„ظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ط«ط¨ط§طھ طµظپط§طھ طŒ ط¨ط´ط±ظ‰ - ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ظ†ط¨ظˆطھ ط§ط³ظ€طھ - ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯طŒ ط¢ظٹظ€ظ‡ ط¯ظˆظ… ط¯ط± ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط§ط·ظ€ط§ط¹ظ€طھ ظƒظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط§ط² ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظٹظ‡ ط³ظˆظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ظپظ‰ ط§ظ„ظˆظ‡ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ .
ط§ظ…ظ€ط§ ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظƒظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ط±ط§ ط§ط² ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط§ظپط¶ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1- ظˆ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ط¹ظ€ط§ظ„ظ… طŒ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ظ…ظ€ط§ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¢ط¯ظ… طھظ€ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ… ط¯ط§ط¯ ط¢ظ† ع¯ظ€ط§ظ‡ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¢ظ† ط§ط³ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ¾ظ€ط¯ظٹظ€ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ط¹ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ طµط§ط¯ظ‚ظٹط¯ ط§ط³ظ…ط§ظ‰ ط§ظٹطھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒظ†ظٹط¯(38) .
2- ظ¾ظ€ط³ ط¢ظ† ع¯ظ€ط§ظ‡ ظƒظ€ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظ„ظ‚طھ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظٹط§ط± ط§ط³طھظ… ظˆ ط§ط² ط±ظˆط­ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط§ظˆ ط¨ط¯ظ…ظٹط¯ظ… (ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ…ظ€ط± ظ…ظ€ظ† ) ط¨ظ€ط± ط§ظˆ ط³ظ€ط¬ظ€ط¯ظ‡ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ظ…ظ€ع¯ظ€ط± ط´ظ€ظٹظ€ط·ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ طھظ€ظƒظ€ط¨ظ€ط± ظˆط±ط²ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط²ظ…ط±ظ‡ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط´ط¯(39) . ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظٹط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(40)
ط§ظ…ط§ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
1- ط­ظ€ط¯ظٹظ€ط« ط´ظ€ط±ظٹظ€ظپ ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆظ‰ : ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ط§ط®ظ€طھظ€طµظ€ط§طµ ط¯ط§ط¯ ط¨ظ€ط¯ظˆظ† ط´ظ€ظ‡ظ€ظˆطھ ظˆ ط؛ظ€ط¶ظ€ط¨ طŒ ظˆ ط­ظ€ظٹظ€ظˆط§ظ†ظ€ط§طھ ط±ط§ ط´ظ€ظ‡ظ€ظˆطھ ظˆ ط؛ظ€ط¶ظ€ط¨ ط¯ط§ط¯ ط¨ظ€ط¯ظˆظ† ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ†ظ€ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط§ط¯ظ† طھظ…ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طھط´ط±ظٹظپ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط´ظ‡ظˆطھ ظˆ ط؛ط¶ط¨ ط§ظˆ طھظ€ط³ظ€ظ„ظٹظ… ط¹ظ‚ظ„ط´ â€چ ط´ظˆط¯ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط±طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆ ظ‡ط³طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط²ط§ط­ظ… ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯(41) .
ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯:ظ…ظ€ظ† ط³ظ€ظٹظ€ط¯ ظ…ظ€ط®ظ€ظ„ظˆظ‚ظ€ط§طھ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ - ط¹ظ€ط²ظˆط¬ظ€ظ„ - ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ… ظˆ ظ…ظ€ظ† ط§ط² ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ظˆ ظ…ظ€ظٹظ€ظƒظ€ط§ط¦ظٹظ€ظ„ ظˆ ط§ط³ظ€ط±ط§ظپظ€ظٹظ€ظ„ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط­ط§ظ…ظ„ ط¹ط±ط´ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط¨ ط¨ط±طھط± ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظ…(42)
3- ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط¬ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ط±ط³ظ€ظٹظ€ط¯ظ… ظƒظ€ظ‡ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ ط§ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ط§ط¯طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ… : ط§ظ‰ ط¨ظ€ط±ط§ط¯ط±ظ… ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ طŒ ظ…ظ€ط±ط§ طھظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ€ع¯ظ€ط°ط§ط±طŒ ط¹ظ€ط±ط¶ ظƒظ€ط±ط¯: ظ„ظˆ ط¯ظ†ظ€ظˆطھ ط§ظ†ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ظ„ط§ ط­ظ€طھظ€ط±ظ‚ظ€طھ . ط§ظٹظ€ظ† ط­ط¯ظٹط« ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ط§ط³ظ€طھ ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± - ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط´ط± ط§ط³طھ - ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظˆ ط¹ط±ظˆط¬ط´ ط¯ط± ظ…ط±ط§طھط¨ ظ‚ط±ط¨ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ .
ط§ط­ظ…ط¯ ط§ط±ط¨ع¯ط´ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ظ¾ط± ط¬ظ„ظٹظ„
 
طھط§ ط§ط¨ط¯ ظ…ط¯ظ‡ظˆط´ ظ…ط§ظ†ط¯ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„

ع†ظ€ظˆظ† ع¯ظ€ط°ط´ظ€طھ ط§ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ط² ط³ظ€ط¯ط±ظ‡ ظ…ظ€ط±طµظ€ط¯ط´
 
ظˆط² ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ط§ط² ط­ط¯ط´

ع¯ظپطھ : ط¬ط¨ط±ظٹظ„ط§ط› ط¨ظ¾ط± ط§ظ†ط¯ط± ظ¾ظٹظ…
 
ع¯ظپطھ : ط±ظˆ ط±ظˆ ظ…ظ† ط­ط±ظٹظپ طھظˆ ظ†ظٹظ…

4- ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط±ط¶ظ€ط§ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ظ€ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ظ‰ ط¢ظپظ€ط±ظٹظ€ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط±طھط± ظ†ظٹط§ظپط±ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ع¯ظ€ط±ط§ظ…ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ . ط¹ظ€ظ„ظ‰ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط¯: ط¹ظ€ط±ط¶ ظƒظ€ط±ط¯ظ… ظٹظ€ط§ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط¢ظٹظ€ط§ طھظ€ظˆ ط¨ظ€ط±طھظ€ط± ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‰ ظٹظ€ط§ ط¬ظ€ط¨ظ€ط±ط¦ظٹظ€ظ„ طں ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯: ظٹظ€ط§ ط¹ظ€ظ„ظ‰ طŒ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€طھظ€ط¹ط§ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ†ط´ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط±طھط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† طھظˆ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆ ط§ط³طھ . ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ط®ط¯ظ…طھظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯...(43)

ط³ط¹ط¯ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظ†ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ„ظƒ ط±ط§ط³ظ€طھ ظ…ط³ظ„ظ… طھظ‡ ظپظ„ظƒ ط±ط§ ط­ط§طµظ„
 
ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¯ط± ط³ط± ط³ظˆظٹط¯ط§ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط§ط² ط§ظˆط³طھ

ط±ط³ظ€ط¯ ط¢ط¯ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط² ط®ط¯ط§ ظ†ط¨ظٹظ†ط¯
 
ط¨ظ†ع¯ط± ظƒظ‡ طھط§ ع†ظ‡ ط­ط¯ ط§ط³طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¢ط¯ظ…ظٹطھ

ظ…ظ€ع¯ظ€ط± ط¢ط¯ظ…ظ€ظ‰ ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ظٹظ€ط± ط¯ظٹظ€ظˆ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط¯ظ‰
 
ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط±ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظƒط§ظ† ط¢ط¯ظ…ظٹطھ

ط·ظ€ظٹظ€ط±ط§ظ† ظ…ظ€ط±ط؛ ط¯ظٹظ€ط¯ظ‰ طھظ€ظˆ ط² ظ¾ظ€ط§ظ‰ ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ ط´ظ€ظ‡ظ€ظˆطھ
 
ط¨ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ‰ طھط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ‰ ط·ظٹط±ط§ظ† ط¢ط¯ظ…ظٹطھ

ط¹ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ طھظ€ظ‚ظ‰ ط¬ط¹ظپط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…طھظٹط§ط²ط§طھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ظ†ظ€ط§ظٹظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ€ط± ط®ظ€ظ„ط§ظپ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… طھطµظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھظ‰ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ‡ ظˆ ظ…ظ‡ط°ط¨ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ط§ظ…ط® ط±ط¨ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ :
ط­ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط¨ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ط±ظ… ط§ط² ط¨ظ€ط´ظ€ط±
 
طھظ€ط§ ط¨ظ€ط±ط¢ط±ظ… ط§ط² ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒ ط¨ط§ظ„ ظˆ ظ¾ط±

ط§ط² ظ…ظ„ظƒ ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ظ… ظ¾ط±ط§ظ† ط² ط¬ظˆ
 
ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ظ‡ط§ظ„ظƒ ط§ظ„ط§ ظˆط¬ظ‡ظ‡

ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظ…ظ„ظƒ ظ¾ط±ط§ظ† ط´ظˆظ…
 
ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¯ط± ظˆظ‡ظ… ظ†ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط´ظˆظ…

ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط§ط¯ط¨ظٹط§طھ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ طھظ„ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ع†ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط°ظˆظ‚ ط¢ظ…ط¯ظٹظ… ظˆ ظ„ط·ظٹظپظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ…ظ€ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط§طµظ€ط·ظ€ظ„ط§ط­ ط¹ظ€ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ع¯ظ€ظ„ ظƒظ€ط±ط¯طŒ ط¨ظ€ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظپظƒط±ظ‰ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… :
ظ…ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ… !ظ…ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ†ظٹظ… !ط¯ط±ط³طھ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ€طھظ€ظƒظ€ط¨ظ€ط± ظˆ ط§ط² ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ط¶ظ€ظ‰ ط³ظ€ط§ط®ظ€طھظ€ظ‡ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط§ظ‰ ظƒظ€ط§ط± ظˆ ظƒظ€ظˆط´ظ€ط´ ظˆ طھظ€ظ„ط§ط´ ط¯ط± ظ…ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط± ط±ط´ظ€ط¯ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ط´ط§ظ‰ ظ„ط°طھ ط¨ط®ط´ ط¯ط±ط®طھ ط¨ط²ط±ع¯ ط®ظ„ظ‚طھ - ظƒظ‡ ظ…ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ظ‡ظ€ظ… طŒ ط®ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… - ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹظ… ظˆ طھط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط§ظٹظٹظ… طŒ طµظپط­ط§طھ ظƒطھط§ط¨ ط¹ظ…ط± ظ…ط§ ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ظˆط±ظ‚ ط®ظ€ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظپظ€طھظ€ط§ط¨ ط¹ظ€ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ„ط¨ ط¨ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ†ظƒط± ظ†ظ€ظٹظ€ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¢ط¯ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط±ظپطھظ† ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظ…ط± ظ†ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظ‚طھ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط§ط«ط± طھط§ط¯ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ طھط®ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ طھظ€ظ‡ظ€ط°ط¨ ط±ظˆط­ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظپظ€ط¹ظ€ظ„ظٹظ€طھ ط¨ظ€ط±ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ظ…ظˆظ„ظˆظ‰ : ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط± ظˆظ‡ظ… ظ†ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط´ظˆظٹط¯(44)
ظ¾ظ€ط³ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ط¯ظ‡ ظ…ظ€ط·ظ€ط§ط¨ظ€ظ‚ ط¨ظ€ط§ ط¢ظٹظ€ط§طھ ظˆ ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظˆ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط±طھظ€ط±ظ‰ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ظ…طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط³ط¬ط¯ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط± ط¢ط¯ظ…  
ط§ط² ط¢ظٹظ€ط§طھظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ط«ظ€ط¨ظ€ط§طھ ط§ط´ط±ظپظٹطھ ط¢ط¯ظ… ط¨ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظٹظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ :
ظˆ ط§ط° ظ‚ظ€ظ„ظ†ظ€ط§ ظ„ظ„ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ط¬ظ€ط¯ظˆط§ ظ„ط§ط¯ظ… ظپظ€ط³ط¬ط¯ظˆط§ ط§ظ„ط§ ط§ط¨ظ„ظٹط³(45) ظˆ ع†ظˆظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ط¯ظ… ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¬ظ…ظ„ع¯ظ‰ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط´ظٹط·ط§ظ† ...
ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ طھظ€ظˆط¶ظ€ظٹظ€ط­ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ط¬ط¯ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط¯ظ…ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط§ط²ظ…ظ€ظ†ظ€ط¯ظٹظ€ظ… : ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ط¬ظˆط¯ظ†ط¯: ط³ط¬ظˆط¯ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ظˆ ط³ط¬ظˆط¯ طھظ€ط´ظ€ط±ظٹظ€ط¹ظ€ظ‰ طŒ ط®ظ€ط¶ظ€ظˆط¹ ظˆ طھظ€ط³ظ€ظ„ظٹظ€ظ… ط¨ظ€ظ‰ ظ‚ظ€ظٹظ€ط¯ ظˆ ط´ط±ط· ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط¢ظپظ€ط±ظٹظ€ظ†ط´ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ… ط­ط§ظƒظ… ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط¬ظˆط¯ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط°ط±ط§طھ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط±ط§ ط´ظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯طŒ ط­ظ€طھظ€ظ‰ ط³ظ„ظˆظ„ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط؛ط² ظپط±ط¹ظˆظ† ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظ…ط±ظˆط¯ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ†ظƒط±ط§ظ† ظ„ط¬ظˆط¬ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط°ط±ط§طھ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ€ط´ظ…ظˆظ„ ط§ظٹظ† ط³ط¬ظˆط¯ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط§ظ…ط§ ط³ط¬ظˆط¯ طھط´ط±ظٹط¹ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط®ط¶ظˆط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² طµظ€ط§ط­ظ€ط¨ط§ظ† ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط´ط¹ظˆط± ظˆ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± طھط­ظ‚ظ‚ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظ€ظˆط¬ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¹ظ€ظ‚ظ„ ظˆ ط´ط¹ظˆط± ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط³ط¬ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ†ط¨ظ‡ طھط´ط±ظٹط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط®ط¶ظˆط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط¹ظ€ظ„ظ‰ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ€ظ† ط¢ظٹظ€ظ‡ ط±ط§ ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ط± ط§ظپظ€ط¶ظ€ظ„ظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯:ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† (ظ¾ط³ ط§ط² ط®ظ„ظ‚ ط¢ط¯ظ… ) ط§ظ…ط§ظ†طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط§ط² ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¹ظ€ظ‡ظ€ط¯ ظˆ ظ¾ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط·ظ„ط¨ ظƒط±ط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ) ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظ€ط¬ظ€ط¯ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¢ط¯ظ… ظˆ ظپظ€ط±ظˆطھظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ط¹ظ€ط¸ظ…طھ ط§ظˆ ط­ط§ط¶ط± ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ… ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¬ط² ط§ط¨ظ„ظٹط³(46) .
طھظ€ط±ط¯ظٹظ€ط¯ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ط¬ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ¾ط±ط³طھط´ طŒ ظ…ط®طµظˆطµ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظ† ط°ط§طھ ظ¾ظ€ط§ظƒ طŒ ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ظ…ظ€ط¹ظ€ط¨ظˆط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ¾ط±ط³طھط´ ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ ظٹظ€ط§ ط³ظ€ط¬ظ€ط¯ظ‡ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط®ط¶ظˆط¹ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ظ¾ط±ط³طھط´ .
ط¢ظٹط§ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط¨ط§ط­ط« ط¬ظ†ط¬ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط² ط¯ط± ظ…ط¨ط­ط« ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظ…ظ„ظƒ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظٹط§ ط¬ظ† طŒ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ط§ظƒظ€ط«ظ€ط± ظ…ظ€طھظ€ظƒظ€ظ„ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط®ظ€طµظ€ظˆطµظ€ط§ ظ…ظ€ط¹ظ€طھظ€ط²ظ„ظ‡ ظˆ ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ ظƒظ€ط«ظ€ظٹظ€ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظ€ط§ظ…ظ€ظٹظ€ظ‡ ط§ط¨ظ€ظ„ظٹظ€ط³ ط¨ظ€ظ‡ ع†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ط² ط¬ظ†ط³ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط§ظٹظپظ‡ ط¬ظ† ط¨ظˆط¯:
1- ط§ط¨ظ€ظ„ظٹظ€ط³ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظˆ ط°ط±ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¢ظٹظ€ط§ ط§ط¨ظ€ظ„ظٹظ€ط³ ظˆ ظپظ€ط±ط²ظ†ظ€ط¯ط§ظ†ظ€ط´ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط§ظ‰ ظ…ظ€ظ† ط¯ظˆط³ظ€طھظ€ط§ظ† ط®ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظٹظ€ط±ظٹظ€ط¯طŒ ط¬ط§ظ„ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط´ظ…ط§ظٹظ†ط¯طں(47)ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ع†ظˆظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط² ظ†ط± ظˆ ظ…ظ€ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظٹظ€ط¯طŒ ظˆ ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظˆظ†ظ€ط« ظˆ ظ…ظ€ط°ظƒظ€ط± ظ†ظ€ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ط§ظ† ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ط±ط­ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط²ظ† ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ظ…ظˆظ‚ط¹ ط®ظ„ظ‚طھط´ط§ظ† ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طں(48)
2- ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ…ظ†ط¯- ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ط°ط´طھ ط› ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ†ط³ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
3- ط§ط¨ظ€ظ„ظٹظ€ط³ ط§ط² ط¢طھظ€ط´ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ : ظˆ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ظ…ط±ط§ ط§ط² ط¢طھط´ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰(49) ط§ظ…ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ظ†ظˆط± ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط²ظ‡ط±ظ‰ ط§ط² ط¹ظ€ط±ظˆظ‡ طŒ ط§ط² ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ط±ظˆط§ظٹظ€طھ ظ†ظ€ظ…ظ€ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ظ†ظˆط± ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
4- ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظ†ط¯: ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ع¯ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯(50) ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ط¹طµظˆظ… ط§ط² ط®ط·ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ط¨ظ„ظٹط³ ع†ظ†ظٹظ†ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ .
5- ط§ط¨ظ€ظ„ظٹظ€ط³ ط§ط² ط¬ظ€ظ† ط¨ظˆط¯ط› ع†ظˆظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط§ط¨ظ„ظٹط³ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ(51) .
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…طھظƒظ„ظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظپظ‚ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± طھظ€ظپظ€ط³ظ€ظٹظ€ط± طھظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط± ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط¹ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ط§ظٹظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط¯ظˆ ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
1- ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط¯ط± ط¢ظٹظ€ظ‡ ظپظ€ط³ظ€ط¬ظ€ط¯ظˆط§ ط§ظ„ط§ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ...(52)ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط±ط§ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط³طھط«ظ†ط§ ظ†ظ€ظ…ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ† ط§ط³طھط«ظ†ط§ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ط³طھط«ظ†ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط± ط§طھطµط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ظ†ظ‡ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ظˆ ط§ظ†ظپطµط§ظ„ .
ط¯ط± ط¬ظ€ظˆط§ط¨ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯: ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ظ‚ظ€ط±ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھظ€ط«ظ€ظ†ظ€ط§ ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‚ظ€ط·ظ€ط¹ ط§ط³ظ€طھ ظ…ظ€ظ‡ ظ…ظ€طھظ€طµظ€ظ„ طھظ€ط§ ظ„ط§ط²ظ…ظ€ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط§ط² ع¯ط±ظˆظ‡ ظˆ ط¬ظ†ط³ â€چ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط§ط² ط¬ظ†ظٹط§ظ† ط§ط³طھ .
2- ط§ع¯ظ€ط± ط§ط¨ظ€ظ„ظٹظ€ط³ ط§ط² ظپظ€ط±ط´ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯:ط§ط³ظ€ط¬ظ€ط¯ظˆط§ ظ„ط§ط¯ظ… ط´ظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ط§ظˆ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ†ظٹظ… ع¯ط´طھ طŒ ط؛ظٹط± ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ط³ظ€ط¬ظ€ط¯ظ‡ طŒ ط³ظ€ط±ظƒظ€ط´ظ€ظ‰ ظˆ ط¹ظ€طµظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط­ظ€ط³ظ€ط§ط¨ ط¢ظٹظ€ط¯ ظˆ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ† طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط§ط² ط¬ظ†ط³ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظˆط±ط¯ ط¬ظ€ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ : ط§ط¨ظ€ظ„ظٹظ€ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط§ظ…ظ€ط± ط§ط² ط¨ظ€ط§ط¨ ط؛ظ€ظ„ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط§ط®ظ€ظ„ ط¨ظ€ظˆط¯ط› ط²ظٹظ€ط±ط§ ط§ط¨ظ€ظ„ظٹظ€ط³ ط¨ظ€ط§ ظ…ظ€ظ„ط§ط¦ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ… ظ†ظ€ط´ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¯ط§ط´ظ€طھ ظˆ ط¸ظ€ط§ظ‡ظ€ط± ط§ظ…ظ€ط± ط´ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط§ظˆ ظ†ظ€ظٹط² ط´ط¯ظ‡ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط¬ظ†ظ‰ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ط§ظ† ط¯ط± ط®ط·ط§ط¨ ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† - ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ - ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ظˆ ظٹظ€ط§ ط¯ط± ط§طµظ€ظˆظ„ ظپظ€ظ‚ظ€ظ‡ ظ…ط·ط±ط­ ط§ط³طھ : ط®ط·ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¹ظ€ظƒظ€ط³ ط¢ظ† طŒ ط¨ظ€ط§ ط¢ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ… ظ†ظ€ط´ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ط§ظٹظ€ظ† ط¯ظˆ ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ ط¨ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط§ط± ظˆ ط¬ظ€ط§ظ…ظ€ط¹ظ€ظ‡ ط§ظˆ ط¯ظˆ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ طھظ€ط´ظ€ظƒظ€ظٹظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط´ط§ظٹط¯ ط¨طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ع†ظˆظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط§ظ…ط´ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط¨ظˆط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ط®ظ€ط·ط§ط¨ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ… ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ظˆ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط¨ظ„ظٹط³ - ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ط´ ظ¾ط§ظٹظٹظ† طھظ€ط± ط¨ظ€ظˆط¯ - ظˆظ‚ظ€طھظ€ظ‰ ظ…ظ€طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظˆ ط؛ط±ظˆط±طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ع¯ط±ظˆظ‡ ط§ظ…ط± ط´ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ط± ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯.
ط¨ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظپط±ط´طھظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ†ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ع¯ط±ظˆظ‡ ظˆ ط²ظ…ط±ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯.
ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ط§ظˆطµط§ظپ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† 
ط§ظˆطµط§ظپ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† :  
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ… ط±ظپطھظ‡ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظˆ ط§ظˆطµط§ظپ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظ…ط±ط¯:
1- ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھظ‰ ط¹ط§ظ‚ظ„ ظˆ ط¨ط§ ط´ط¹ظˆط± ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظ†ط¯(53) .
2- ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط± ط¨ط± ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¹طµظٹطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯(54) .
3- ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط¸ط§ظٹظپ ظ…ظ‡ظ… ظˆ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†ظ‰ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط­ط§ظ…ظ„ ط¹ط±ط´ظ†ط¯(55) .
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ…ط¯ط¨ط± ط§ظ…ط±ظ†ط¯(56) .
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³طھط§ظ†ظ†ط¯(57) .
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط´ط±ظ†ط¯(58) .
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط­ط§ظپط¸ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط®ط·ط±ط§طھ ظˆ ط­ظˆط§ط¯ط«ظ†ط¯(59) .
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ…ط§ظ…ظˆط± ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط³ط±ظƒط´ظ†ط¯(60) .
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯(61) .
ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط³ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆط­ظ‰ ظˆ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظƒطھط¨ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯(62) .
4- ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ طھط³ط¨ظٹط­ ط­ظ‚ظ†ط¯(63) .
5- ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ع¯ظ€ط§ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط± ط§ظ†ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط§ ظˆ ط­ظ€طھظ€ظ‰ ط؛ظ€ظٹظ€ط± ط§ظ†ظ€ط¨ظ€ظٹط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯(64) .
6- ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ…ظ€ط§طھ ظ…ظ€ط®ظ€طھظ€ظ„ظپ ظ…ظ€طھظ€ظپظ€ط§ظˆطھظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ط´ظ€ظ‡ ط¯ط± ط±ظƒظ€ظˆط¹ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط³ط¬ظˆط¯(65) .
ع†ط±ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط²ظ† ظˆ ط¯ط®طھط± طھط±ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طں  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² طھط­ط±ظٹظپ ظ‡ط§ ظˆ ط®ط±ط§ظپظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط²ظ† ظˆ ط¯ط®طھط± طھط±ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظ…ظ€ط§ ع†ظ€ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظ€ط§ظ† ط¹ظ€ط±ط¨ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظ‰ ظپظ€ط±ط´ظ€طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ع†ط±ط§ ظ‡ظ†ظˆط² ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ظ€ظ‰ ط¢ظ† ط§ظپظ€ظƒظ€ط§ط± ظ…ظ€ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ طھط§ ط¢ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط²ظ† ظˆ ط¯ط®طھط± طھط±ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ظپط±ط´طھظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ط±ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط¬ط³ظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ط¯ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط²ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ظˆ ط´ظƒظ„ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†ظ‰ ط¨ظ‡ طھطµظˆظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯.

 

next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation