بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فاطمه (س) دختر امام حسین (ع), احمد صادقى اردستانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_00 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

ط§ط­ظ…ط¯ طµط§ط¯ظ‚ظ‰ ط§ط±ط¯ط³طھط§ظ†ظ‰

- غ¹ -


ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ط±ظٹط¶ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ظˆط­ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯: ظ‚ظ„ظ… طھظƒظ„ظٹظپ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ظˆ طھط§ ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ظٹط¯ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ† ط§ط³طھ ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ†ظˆظٹط³ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ طŒ ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط³ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ طھط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظٹط§ ط±ظˆط­ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ… طŒ ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ¾ط§ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… .
23- ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¯ط±ط¯ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط§ط،طµط§ط¨طھظ‡ ظ…طµظٹط¨ط© طŒ ظپظ‚ط§ظ„ ط§ط°ط§ ط°ظƒط±ظ‡ط§: ط§ظ†ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† طŒ ط¬ط¯ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ط،ط¬ط±ظ‡ط§طŒ ظ…ط«ظ„ ظ…ط§ظƒط§ظ† ظ„ظ‡ ظٹظˆظ… ط§ط،طµط§ط¨طھظ‡ .(325)
ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¯ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط´ظˆط¯ (ظˆ طµط¨ط± ظˆ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط³ط§ط²ط¯) ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظ† ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯طŒ ط§ظ†ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† طŒ ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظپط²ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط«ظ„ ظ…ط²ط¯ ط¢ظˆظ„ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
24- طھظƒط¨ط± ظˆ ط®ظˆط¯ ظپط±ظٹط¨ظ‰
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ع¯ط± ظ…ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط®ظˆط¨ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ظ… طŒ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظƒط¨ط± ظˆ ط؛ط±ظˆط± ط§ط³طھ طں
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ‡ .
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ط؛ط°ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ظ‰ طھظ‡ظٹظ‡ ظƒظ†ظ… ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظ… طŒ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ظˆظ… طŒ ط¹ظ„ط§ظ…طھ طھظƒط¨ط± ط§ط³طھ طں
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظٹط±.
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯: ظ¾ط³ ظƒط¨ط± ظˆ ط؛ط±ظˆط± ع†ظٹط³طھ طں
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط،ظ† طھط³ظپظ‡ ط§ط،ظ„ط­ظ‚ طŒ ظˆ طھط؛ظ…طµ ط§ظ„ظ†ط§ط³ .(326)
ظƒط¨ط± ظˆ ط؛ط±ظˆط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طŒ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط¨ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ .
25- ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ظˆ طھظƒط±ظٹظ… ط²ظ†ط§ظ†
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظˆ ط¢ظ† ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظٹط§ط±ظƒظ… ط§ط،ظ„ظٹظ†ظƒظ… ظ…ظ†ط§ظƒط¨ طŒ ظˆ ط§ط،ظƒط±ظ…ظ‡ظ… ظ„ظ†ط³ط§ط¦ظ‡ظ… .(327)
ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ظ…ط§ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆ ظپط±ظˆطھظ† ظˆ ظ†ط±ظ… ط®ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ‡ظ… طŒ طھظƒط±ظٹظ… ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ع¯ظٹط±ظ†ط¯.
26- ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ظ†
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ط¹ظ‰ ظˆ ط¹ظˆط±ط§طھ طŒ ظپط§ط،ط³طھط±ظˆط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ† ط¨ط§ظ„ط³ظƒظˆطھ طŒ ظˆ ط¹ظˆط±طھظ‡ظ† ط¨ط§ظ„ط¨ظٹظˆطھ .(328)
ط²ظ†ط§ظ† ط¹ظ†ط§طµط± ط¸ط±ظٹظپ ظˆ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ظ…ط³طھظˆط± ط¯ط§ط´طھظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط­طھظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ط³طھظˆط± ظˆ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ظ…ط³طھظˆط± ط¯ط§ط´طھظ† ظˆ ظ…طµظˆظ†ظٹطھ ظ‡ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ…طھط± ط³ط®ظ† ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط±ط§ط± ظٹط§ط¨ظ†ط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ طŒ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ظ…ط³طھظˆط± ط¯ط§ط´طھظ† ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط§ط³طھظ‚ط±ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ظٹظƒ ط§طµظ„ ط§ظˆظ„ظ‰ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط¹ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ط§ ط®ط±ظˆط¬ ط²ظ†ط§ظ† ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ‡ط§ط±طھظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ†ط§ظپط§طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ…طھط¹ط¯ط¯طŒ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ظپظ‚ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط¬ظˆط§ط² ط­ط¶ظˆط± ط²ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¹ط±طµظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.(329)
27- ط¨ظ‡ ظپظƒط± ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط±ظƒظˆط¹ ظˆ ط³ط¬ظˆط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط³ظپظٹط¯ظ‡ طµط¨ط­ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ . ظ…ظ† ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط±ط§ط² ظˆ ظ†ظٹط§ط² ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط§ط³ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط­طھظ‰ ظٹظƒ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯!
ط§ظٹظ† ط±ظپطھط§ط± ظ…ط§ط¯ط±طŒ ط³ط®طھ ظ…ط±ط§ طھط­طھ طھط§ط«ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ع†ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ‰ طں ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط¹ط§ ع¯ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‰ طں
ظ…ط§ط¯ط±ظ… ع¯ظپطھ : ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ! ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆظ„ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط®ظˆط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ .
ظپظ‚ط§ظ„طھ : ظٹط§ ط¨ظ†ظ‰ ! ط§ظ„ط¬ط§ط± ط«ظ… ط§ظ„ط¯ط§ط±.(330)
28- ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ†
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ„ط§ طھط·ط±ظ‚ظˆط§ ط§ظ„ط·ظٹط± ظپظ‰ ط§ط،ظˆظƒط§ط±ظ‡ط§طŒ ظپط§ظ† ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظ„ظ‡ ط§ط،ظ…ط§ظ† .(331)
ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ط¨ طŒ ط¨ط± ظ„ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط­ظ„ ط³ظƒظˆظ†طھ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط´ط¨ ظˆظ‚طھ ط¢ط³ط§ظٹط´ ظˆ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
29- ط¯ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط³طھظ…ع¯ط±!
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† طŒ ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط¯ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط³طھظ…ع¯ط± ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¯ط±ع¯ظٹط± ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ظˆظ†ط¯ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط§ظƒظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط³طھظ…ع¯ط± ظˆ ظ…طھط¬ط§ظˆط² ط´ظƒط³طھ ط¨ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ¾ط´طھ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ظ‡ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯طŒ ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¯ ط®ط³ط§ط±طھ ظˆ ط²ظٹط§ظ† ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯.(332 ) ع†ظˆظ† ط§ط³ط§ط³ ظƒط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ظٹظ‰ طŒ ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ‡ظˆظ‰ ظˆ ظ‡ظˆط³ طŒ ظˆ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط؛ظٹط± ظ…ط´ط±ظˆط¹ ظˆ ط؛ظٹط± ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
30- ظ†ط¸ط§ظپطھ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨
ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ„ط« ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ طŒ ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ„ط§ ظٹظ„ظˆ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ ظ†ظپط³ظ‡ طŒ ظ…ظ† ط¨ط§طھ ظˆ ظپظ‰ ظٹط¯ظ‡ ط؛ظ…ط±.(333)
ظ‡ط± ظƒط³ ط³ط± ط¨ظ‡ ط¨ط³طھط± ط®ظˆط§ط¨ ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ع†ط±ط¨ ظˆ ع†ط±ظƒ ظˆ ط¨ط¯ ط¨ظˆ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ظˆط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§طŒ ظ…ظ„ط§ظ…طھ ظˆ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
31- ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط¬ط°ط§ظ…ظ‰
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆط¨ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† (ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ‡ظ…ط³ط± ط¯ظˆظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ ) ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط§ظ†ظˆ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ„ط§ طھط¯ظٹظ…ط§ ط§ط،ظ„ظ†ط¸ط± ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¬ط°ظˆظ…ظٹظ† طŒ ظˆ ط§ط°ط§ ظƒظ„ظ…طھظˆظ‡ظ… ظپظ„ظٹظƒظ† ط¨ظٹظ†ظƒظ… ظˆ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ظ‚ظٹط¯ ط±ظ…ط­ .(334)
ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ (ظ…ط³ط±ظ‰ ط®ظˆط±ظ‡ ظˆ) ط¬ط²ط§ظ… ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯ (ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط³ط±ط§ظٹطھ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظٹط§ ط±ظ†ط¬ظٹط¯ظ† ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¯) ظˆ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظٹط¯ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† طµط­ط¨طھ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظٹظƒ ظ†ظٹط²ظ‡ (ط­ط¯ظˆط¯ ظٹظƒ ظ…طھط± ظˆ ظ†ظٹظ… ) ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯.
32- ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط­ط¨ ظ…ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط§ط´ط±ط§ظپظ‡ط§ ظˆ ظٹظƒط±ظ‡ ط³ظپط³ط§ظپظ‡ط§.(335)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ط®طµظ„طھظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھظ…ظ†ط¯ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ طµظپط§طھ ظ¾ط³طھ ظˆ ظƒظˆع†ظƒ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط±ط§ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط¯.
33- ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط«ظ„ط§ط« ط®طµط§ظ„ ظ…ظ† ظƒظ† ظپظٹظ‡ ط§ط³طھظ…ظƒظ„ ط®طµط§ظ„ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† : ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ط°ط§ ط±ط¶ظ‰ ظ„ظ… ظٹط¯ط®ظ„ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‡ ظپظ‰ ط¨ط§ط·ظ„ طŒ ظˆ ط§ط°ط§ ط؛ط¶ط¨ ظ„ظ… ظٹط®ط±ط¬ظ‡ ط§ظ„ط؛ط¶ط¨ ظ…ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ طŒ ظˆ ط§ط°ط§ ظ‚ط¯ط± ظ„ظ… ظٹطھط¹ط§ط· ظ…ط§ ظ„ظٹط³ ظ„ظ‡ .(336)
ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط³ظ‡ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظˆ ط®طµظ„طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®طµظ„طھظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ (ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط±ظپط§ظ‡ ظˆ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ) ط±ط¶ط§ظٹطھ ظˆ ط®ط±ط³ظ†ط¯ظ‰ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ„ط؛ط²ط´ ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظƒظ†ط¯. ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ (ط¯ط±ع¯ظٹط± ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ) ظˆ ط®ط´ظ…ظ†ط§ظƒ ط§ط³طھ طŒ ط®ط´ظ… ظˆ ط؛ط¶ط¨ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² (ط¯ط§ظٹط±ظ‡ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظˆ) ط­ظ‚ ط®ط§ط±ط¬ ظ†ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ (ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ظˆ) ظ‚ط¯ط±طھ ط±ط³ظٹط¯ (ط¨ط§ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ط®ظˆظٹط´ ) ط­ظ‚ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ (ع†ظ¾ط§ظˆظ„ ظ†ظƒظ†ط¯) ظˆ ظ†ط®ظˆط±ط¯.
34- ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط؛ظ… ظˆ ط´ط§ط¯ظ‰
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ط±ط؛ط¨ط© ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ طھظƒط«ط± ط§ط،ظ„ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ„ط­ط²ظ† طŒ ظˆ ط§ظ„ط²ظ‡ط¯ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظٹط±ظٹط­ ط§ظ„ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط§ظ„ط¨ط¯ظ† .(337)
ط¯ظ„ط¯ط§ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظˆط§ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ (ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ط¢ظ† ) ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط±ط§ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط²ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ (ظˆ ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط¢ظ† ) ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ظˆ ط¬ط³ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط¢ط³ظˆط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¢ط³ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯.
35- ط§ط¬ط² ط´ظƒط± ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ…
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط§ ظ…ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظٹطµط§ط¨ ط¨ظ…طµظٹط¨ط© ظپظٹط°ظƒط±ظ‡ط§طŒ ظˆ ط§ظ† ظ‚ط¯ظ… ظ…ط´ظ‡ط¯ظ‡ط§طŒ ظپظٹط­ط¯ط« ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط³طھط±ط¬ط§ط¹ طŒ ط§ظ„ط§ ظƒطھط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ط،ظ„ط§ط،ط¬ط± ظ…ط«ظ„ ظ…ط§ ظٹطµظٹط¨ .(338)
ظ‡ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظ† ط¨ظٹظپطھط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط§ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…طµظٹط¨طھ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط´ط¯ ظ†ظٹط²طŒ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯.
36- طµظ„ط§ط­ ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط§ظ…طھ
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ† طµظ„ط§ط­ ط§ظˆظ„ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ط© ط¨ط§ظ„ط²ظ‡ط¯ ظˆ ط§ظ„ظٹظ‚ظٹظ† طŒ ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط¢ط®ط±ظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط´ط­ ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ظ„ .(339)
ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ طµظ„ط§ط­ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† طµط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط²ظ‡ط¯ ظˆ ط¹ط¯ظ… ظˆط§ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¢ط®ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط­ط±طµ ط´ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ (ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ظ†ظٹط§) ظˆ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ط¯ظˆط± ظˆ ط¯ط±ط§ط² ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
37- ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ
ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط§ط¹ط·ظ‰ ط§ط،ط±ط¨ط¹ ط®طµط§ظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظپظ‚ط¯ ط§ط¹ط·ظ‰ ط®ظٹط± ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ظ„ط§ط®ط±ط© طŒ ظˆ ظپط§ط² ط¨ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ†ظ‡ط§: ظˆط±ط¹ ظٹط¹طµظ…ظ‡ ط¹ظ† ظ…ط­ط§ط±ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط­ط³ظ† ط®ظ„ظ‚ ظٹط¹ظٹط´ â€چ ط¨ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ طŒ ظˆ ط­ظ„ظ… ظٹط¯ظپط¹ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ„ ط§ط،ظ„ط¬ط§ظ‡ظ„ طŒ ظˆ ط²ظˆط¬ط© طµط§ظ„ط­ط© طھط¹ظٹظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ظ„ط§ط®ط±ط© .(340)
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ع†ظ‡ط§ط± ط®طµظ„طھ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¹ط·ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ طŒ ظˆ ظƒط§ظ…ظٹط§ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ ط®ط¯ط§ طھط±ط³ظ‰ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط§ط² ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ†ظٹظƒ ظˆ ظ†ط±ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط³ط§ط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طµط¨ط± ظˆ ط­ظˆطµظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ†ط§ط¨ط®ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ†ط§ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆظٹط´ ط¯ظپط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط± ظ„ط§ظٹظ‚ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¯ط± ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ط´ط¹ط± ظˆ ط§ط¯ط¨
ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظ†ط§ط®طھ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ†ط­طµط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط¹ط± ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط¯ط¨ظ‰ ظ‡ظ… ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ط² ط´ط¹ط± ظˆ ط´ط¹ط±ط§ظ‰ ظ…طھط¹ظ‡ط¯ طھط¬ظ„ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط­طھظ‰ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط´ط¹ط± ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ طھطµط­ظٹط­ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طھط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظƒظ…ظٹطھ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³ط¯ظ‰ ط´ط§ط¹ط± ط±ط§ ط¯ط± ظپطµظ„ 12 طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ((ط³ط®ط§ظˆطھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ )) ط¢ظˆط±ط¯ظٹظ… طŒ ظˆ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طھطµط­ظٹط­ ط´ط¹ط±((ط§ط¨ظˆط±ظ…ط­ ط®ط²ط§ط¹ظ‰ )) ط±ط§ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… :
طھطµط­ظٹط­ ط´ط¹ط±
ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط±ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ط¯ظٹط¨ ظˆ ظ…ط­ط¯ط«ظ‰ ظƒظ‡ ط§طµط§ظ„طھ ط§ظˆ ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 296 ط¯ط±((ط¨ط؛ط¯ط§ط¯)) ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡(341) ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 384 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ…ظپظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط´ط¹ط± ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ط§ط³طھ .(342) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ((ط§ط¨ظˆط±ظ…ط­ ط®ط²ط§ط¹ظ‰ ط­ط¬ط§ط²ظ‰ ط´ط§ط¹ط±(343))) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط³ظٹط¯طŒ ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† طµظˆط±طھ ط§ظ†ط´ط§ط¯ ظƒط±ط¯:

ط§ط،ط¬ط§ظ„طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظٹظ†ظ‰ طŒ ط³ط­ط§ط¦ط¨ ط¹ط¨ط±ط©  ظپظ„ظ… طھطµط­ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„ط¯ظ…ط¹ طŒ ط­طھظ‰ ط§ط±ظ…ط¹ظ„طھ
طھط¨ظƒظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¢ظ„ ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯  ظˆ ظ…ط§ ط§ط،ظƒط«ط±طھ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظ…ط¹ ظ„ط§طŒ ط¨ظ„ ط§ط،ظ‚ظ„طھ
ط§ط،ظˆظ„ط¦ظƒ ظ‚ظˆظ… طŒ ظ„ظ… ظٹط´ظٹظ…ظˆط§ ط³ظٹظˆظپظ‡ظ…  ظˆ ظ‚ط¯ ظ†ظƒط§ط،طھ ط§ط،ط¹ط¯ط§ط¤ ظ‡ظ… طŒ ط­ظٹظ† ط³ظ„طھ
ظˆ ط§ظ† ظ‚طھظٹظ„ ط§ظ„ط·ظپ ظ…ظ† ط¢ظ„ ظ‡ط§ط´ظ…  ط§ط،ط°ظ„ ط±ظ‚ط§ط¨ط§ ظ…ظ† ظ‚ط±ظٹط´ طŒ ظپط°ظ„طھ .(344)
ط§ط¨ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط´ظƒ ط¨ط± ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ط¨ظˆظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‚ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط´ظƒ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط³ط±ط§ط²ظٹط± ع¯ط±ط¯ط¯.
ع†ط´ظ… ظ…ظ† طŒ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ط¨ظ‰ طŒ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¢ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظƒظ… ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ‚ظˆظ…ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ طŒ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط؛ظ„ط§ظپ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط´ظƒط³طھ ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ظƒط³طھ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ طŒ ظƒط´طھع¯ط§ظ† ((ط·ظپ )) ط§ط² ط¢ظ„ ظ‡ط§ط´ظ… طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ط°ظ„طھ ظˆ ط³ط±ط´ع¯ط³طھع¯ظ‰ ظ‚ط±ظٹط´ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯!
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظ…طµط±ط§ط¹ ط¢ط®ط± ط´ط¹ط± ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط±ظ…ط­ ! ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ط¹ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ طں
ط§ط¨ظˆط±ظ…ط­ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ط¹ط± ط¨ع¯ظˆظٹظ… طں ط®ط¯ط§ ظ…ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ع¯ظپطھ : ط¨ع¯ظˆ: ط§ط°ظ„ ط±ظ‚ط§ط¨ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† طŒ ظپط°ظ„طھ .
ط§ط¨ظˆط±ظ…ط­ ع¯ظپطھ : ط§ط² ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯طŒ ط´ط¹ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ط² ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ طھظˆ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ… .(345)
ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ… : ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¬ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ع¯ ط¢ط®ط±
ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ طھط§ط±ط®ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظٹظ… طŒ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط¯ط± ظ†ظ‡ط¶طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ط¶ظˆط± ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظˆظ‰ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ طŒ ط¨ط§ ط´ظˆظ‡ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط®ظˆط¯((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ظƒظ‡ ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ظ‰ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ط§ظ„ظٹط§ظ†ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط³ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ : ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط´ط±ط­ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظپطµظ„ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… .
ط§ظ…ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ط´ظˆظ‡ط± ظ†ط§ط²ظ†ظٹظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط±((ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظ…ط±ظˆط§ظ† )) ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط²ظ‡ط± ظ…ط³ظ…ظˆظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± 35 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‚ط¨ط±ط³طھط§ظ†((ط¨ظ‚ظٹط¹ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ )) ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط¢ط±ظ…ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ((ط­ط³ظ†)) ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ طŒ ط±ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط± ط´ظˆظ‡ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط²ط¯طŒ ظ…ط¯طھ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ظ‚ط§ظ…طھ ع¯ط²ظٹط¯طŒ ظˆ ط´ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ طŒ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ ع¯ط°ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯: ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ط¨ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط®ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع†ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظ‡ط± ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظƒط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯طŒ طµط¯ط§ظٹظ‰ - ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ - ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط¢ظٹط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظٹط§ظپطھظ†ط¯طں ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ - ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ - ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظˆط³ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظƒط§ظ† ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆظٹط´ â€چ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ†ط¯.(346)
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ط³ ط§ط² ظˆظپط§طھ ط´ظˆظ‡ط± ط®ظˆط¯طŒ ظ…ط¯طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ط´ظٹظ† ط´ط¯طŒ ظˆ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط³ظˆظƒ ط´ظˆظ‡ط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ† )) ط¨ط§ ط§طµط±ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯.(347)
ع¯ظپطھ ظˆع¯ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† ((ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط±ط¬ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰)) ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ظ… ط²ظٹط¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¢ط´ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط¨ظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طŒ ط§ظˆظ„ط§ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط³طھط± ظ…ط±ع¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† )) ط­ط³ط§ط³ظٹطھ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط§ظˆ ط¯ط± طµط¯ط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ط³طھ ! ظˆ ط«ط§ظ†ظٹط§ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ‡ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ†((ط¹ط¯ظ‡ ظˆظپط§طھ )) ط¨ط¯ظˆظ† ظپط§طµظ„ظ‡((ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ)) ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯!(348) ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ…طھ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط§ظ…ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط­طھظ‰ ط³ط§ظٹط± ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط²ظٹط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظ‡((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ط¨ط§ ط¢ظ† ط³ط·ط­ ظپظƒط±ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط´ط®طµظٹطھ ظ…طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ظ…ط¹طھط¨ط±ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ((ط¹ط¯ظ‡ ظˆظپط§طھ)) ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ ط؛ظٹط±طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¨ط§ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ظˆط§ظ„ط§ ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ع†ظˆظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط³ط§ط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ظ…ط¹طھط¨ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ((ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط±ط¬ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ )) ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ((ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط±ط¬)) ط§ط³طھ .
ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط±ط¬ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط¨ظ† ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ…ط±ظˆ)) ط§ط² ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط±ط¯ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ†ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ط¯ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط³ط±ظ‰ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط±طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظپطھط§ط¨ ط±ظپطھ ظˆ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ طŒ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط±ظ†ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ط¯طŒ طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ‡ظ… ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§طµط±ط§ط± ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ط¨ ط±ط¶ط§ظٹطھ ظ…ط§ط¯ط± (ظˆ ظ…طµط§ظ„ط­ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھ ) ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡)) ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ .(349) ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط¨ط± ظ…ط²ط§ط± ظ‡ظ…ط³ط± 35 ط³ط§ظ„ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط± ((ط¨ظ‚ظٹط¹)) ط®ظٹظ…ظ‡ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط­ط³ط§ط¨ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ)) ع†ظˆظ† ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ…ط±)) ظˆ ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¨ظƒط±)) ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط­ط³ط§ط¨ ط¢ط¨ط§ط، ظˆ ط§ط¬ط¯ط§ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط¬ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ط«ط± ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ طھط­ظˆظ„ ط´ط±ط§ظٹط· ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط§ ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ طŒ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظˆ ط­طھظ‰ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ط­ط¯ط« ظ‚ظ…ظ‰(350) ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§طµظ„ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¨ط§((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† )) ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ طھط§ظٹظٹط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(351)
ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط±ط®ظٹظ† طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆطŒ ط±ط§طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط³ط®ط§ظˆطھظ…ظ†ط¯طŒ ظƒط±ظٹظ… طŒ ط´ط±ظٹظپ طŒ ط´ط¬ط§ط¹ طŒ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±طŒ ظˆ ط±ط§ظˆظ‰ ط­ط¯ظٹط« ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ (ط¹ظ…ط±ظˆ)طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±طŒ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ظ…ط±ظ‡ طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط±ط§ظپط¹ ط¨ظ† ط®ط¯ظٹط¬ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯.(352) ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط§ظˆ ط¨ط§ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظˆط±ط¯ طھط§ظٹظٹط¯ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…طµط§ط¦ط¨ ظپط±ط§ظˆط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ط¬ط¯ط¯ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§ظٹظ„ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¹ظ…ط± ط±ط§طŒ ط¯ط± ط³ظˆظƒ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ…ط±ع¯ ط´ظˆظ‡ط± ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط®ظˆط¯ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…طµط§ظ„ط­ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط§طµط±ط§ط± ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظˆ ط¬ظ„ط¨ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ .(353)
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ((ط¨ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ† )) ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ط¬ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ط¨ط§ ط´ط®طµظٹطھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§طµط§ظ„طھ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ طŒ ظˆ ط³ط®ط§ظˆطھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط³ط·ط­ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظ…ط¸ظ‡ط± ط¬ظ…ط§ظ„ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظƒظ…طھط± ط²ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظٹط§ظپطھ طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط®طµظ„طھ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظˆ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظ‡ط± ط²ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط®طµظ„طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆط¬ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ظ‚ظ„ظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ط¹ط±ظˆط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¨ط± ط³ظˆظٹط¯ط§ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط³ط±ط´ط§ط± ط§ط² ظˆظپط§ ظˆ طµظپط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ )).(354)
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆطŒ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ… ع†ظ†ط§ظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط± ط¬ط¯ظٹط¯ ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط³ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ : ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظ‚ط§ط³ظ… ظˆ ط±ظ‚ظٹظ‡ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(355)
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆطŒ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ط­ط¯ظٹط« ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط´ط¹ط± ظˆ ط´ط§ط¹ط±ظ‰ ظ‡ظ… ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط؛ط²ظ„ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط³ط±ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ طŒ ظ…ط­ط¯ط« ظ‚ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظپط§ظ† طŒ ط§ط² ط´ط¹ط±ط§ظ‰ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ((ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ…)) ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط؛ط²ظ„ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ط´ظ‡ط±طھ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ظ‡ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ((ط¬ظٹط¯ط§ط،)) ظ…ط§ط¯ط±((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ‡ط´ط§ظ… ظ…ط®ط²ظˆظ…ظ‰ )) ط¯ط§ظٹظ‰ ((ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ )) ط­ط§ظƒظ… ظ…ظƒظ‡ طŒ ط؛ط²ظ„ ط·ظ†ط²ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ط³ط±ظˆط¯طŒ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظƒظ‡ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط·ط§ط¦ظپ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ط¹ط±ط¬ )) ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط¯طھ ظ†ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط­ظƒظˆظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط´ظ„ط§ظ‚ ط²ط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ((ط¹ط±ط¬ )) ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ط§ط¹ط±ط§ظ†ظ‡ ((ط¹ط±ط¬ظ‰)) ط´ظ‡ط±طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .(356)
ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ)) ظ„ظ‚ط¨ ((ظ…ط·ط±ظپ )) ظ‡ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ط®ظˆط´ ط³ظٹظ…ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط§ظˆ((ظ…ط¯ط±ظƒ ط¨ظ† ط­طµظ† )) ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯: ظ…ظ† ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ)) ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¬ظ„ظˆظ‡ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¶ظˆط¹ ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ… ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .(357)
ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ظˆظ‚طھظ‰ ظ‡ظ… طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ط§ظ† ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ‡ط´ط§ظ… )) ط¯ط± ((ط¹ط±ط¬ )) ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯: ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‰ ط§طµظ„ ظˆ ظ†ط³ط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ„ ((ط¹ظ…ط±ظˆ)) ظ†ط³ط¨طھ ظˆ ظ‚ظˆظ… ظˆ ط®ظˆظٹط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… .
ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط±ط§ ط°ظ„ظٹظ„ ظˆ طھط¨ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ع†ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط²ط´طھ ظˆ ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆطµظٹظپظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ‡ط¬ظˆظ… ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ‡ط§طŒ طµط¨ط± ظˆ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط± ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظ„ظˆظ‰ ظ…ظ† ظپط´ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ظ‡ط± ط±ظˆط² ظ…ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¢ظˆط§ط±ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط´ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… .(358)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±
ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظˆظ„ ط®ظˆط¯ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰)) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط³ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ط³ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆط±ط®ظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط± ط¯ظˆظ… ط®ظˆط¯ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ)) ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط³ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ : ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظ‚ط§ط³ظ… ظˆ ط±ظ‚ظٹظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯(359) ظƒظ‡ ط§ط² ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‚ط§ط³ظ… ظˆ ط±ظ‚ظٹظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¬ط² ظ†ط§ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظٹظ… طŒ ظپظ‚ط· ((ط§ط¨ظ† ظ‚طھظٹط¨ظ‡ ط¯ظٹظ†ظˆط±ظ‰)) ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظ‚ط§ط³ظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط³ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .(360)
ط§ظ…ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆظ„ ط§ظˆطŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ)) ط®ظˆط´ط¨ط®طھط§ظ†ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط± طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… :
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ظٹط¨ط§ط¬
ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆظ„ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط²((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† )) ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¬ظ…ط§ظ„ ظ¾ط± ط¬ظ„ظˆظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ظٹط¨ط§ط¬ )) ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯(361) ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ((ط¯ظٹط¨ط§ط¬ )) ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ((ط²ظٹط¨ط§)) ط¨ط§ط´ط¯.
ط®ظ„ط§طµظ‡ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ظٹط¨ط§ط¬ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط§ط¯ط±ظ‰ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ظ…ط­ط¶ )) ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡)) ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط¸ظ„ظ… ط³طھظٹط²ظ‰ ط¨ط§ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط¬ظˆط± ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ((ط§ط¨ظˆط§ط،)) ط¨ط±ط§ظ‰ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ظٹط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ((ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظٹظ‚ظ‰)) طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھ .(362)
ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆظ‚طھظ‰ ((ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظٹظ‚ظ‰)) ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ…ط¨ط§ط±ط²ط§طھظ‰ ط¨ط§ ط®ط¨ط± ط´ط¯طŒ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ظٹط¨ط§ط¬ )) ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط³ط±ط²ظ†ط´ ط²ظٹط§ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط´طµطھ ط¶ط±ط¨ظ‡ ط´ظ„ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯.(363)
((ط§ط¨ظ† ظ‚طھظٹط¨ظ‡ ط¯ظٹظ†ظˆط±ظ‰ )) ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ((ظ…ط­ظ…ط¯)) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ„ظ‚ط¨ ط¯ظٹط¨ط§ط¬ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ط®طµظٹطھظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ… ((ط´ط§ظ… )) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط؛ط§طµط¨ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯.(364)
((ظ…ط­ط¯ط« ظ‚ظ…ظ‰ )) ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھط§ ظ…ط¯طھ ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 144 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظٹظ‚ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ط­ط¬ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ طŒ ط¯ط± ظ…ط­ظ„((ط±ط¨ط°ظ‡ )) طھظˆظ‚ظپ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯: ط§ط¨ظˆط§ط²ظ‡ط±طŒ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط¨ط§ظ† ط§ظˆطŒ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ ط®ط´ظ† ظˆ طھظ†ط¯ ط®ظˆظٹظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ((ط±ط¨ط°ظ‡ )) ط¨ط¨ط±ط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ظٹط¨ط§ط¬ )) ظ‡ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط®طھ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ط¯ظ„ ط®ط±ط§ط´ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط´طھ ظ¾ظ†ط¬ط±ظ‡ ط§ط·ط§ظ‚ ط®ظˆط¯ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط³ط®طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯طŒ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط§ظˆ ط§ط² ط§ط´ظƒ ع†ط´ظ… ط®ظٹط³ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط´ظƒ ط§ط² طµظˆط±طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¨ظ‰ ظˆظپط§ظٹظ‰ ((ط§ظ†طµط§ط±)) ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ„ظˆط« ط´ط¯ظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط¢ظˆط§ط±ع¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ†ظپط±ظٹظ† ظپط±ط³طھط§ط¯.(365)
ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡
ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط°ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظٹظ‚ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط­ط¯ظˆط¯ ط³ط§ظ„ 144 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ 133 ط³ط§ظ„ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ .
ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ط¹طھط¨ط§ط± ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ((ط¯ط§ط±ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† )) ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظٹط²ط¨ط§ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ‡ظ… ظ„ظ‚ط¨ ط§ظ…طھظٹط§ط² ط¢ظپط±ظٹظ† ((ط§ظ†طµط§ط±)) ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط§ظ†طµط§ط± ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ…ظٹط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ط¹ط§ط¹ ظ†ظˆط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… طŒ ط¹ط²طھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط´ظˆظƒطھ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯. ط¯ط± ظˆ ط¯ظٹظˆط§ط± ظˆ ظƒظˆظ‰ ظˆ ط¨ط±ط²ظ† ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ظٹظ† ط¹ط²طھظ‡ط§ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھظ‡ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ† ط­ط¯ظˆط¯ ظٹظƒ ظ‚ط±ظ† طŒ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط«ط± ط³ط³طھ ط¹ظ†طµط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ((ط§ظ†طµط§ط±)) ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ†ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط­ظ‚ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ…ط³ظ„ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط¢ط¨ ط²ظ„ط§ظ„ ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ط² ظ…ط¬ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط±ط§ظ‡ظ‡ ط±ظپطھظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ طŒ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط± ط¢ظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ طŒ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط±ط§ظٹط¯ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ط³ظˆظƒ ط¨ظ‡ طھظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ط± ط¨ظ‰ ظˆظپط§ظٹظ‰ ((ط§ظ†طµط§ط±)) ظˆ ط§ط³ط§ط±طھ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ظپط´ط§ظ†ظ… طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¢ظ† ظ…ط¨ط§ط±ط²ط§ظ† ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒط§ظ…ظ„ ظ…ط±ط¶ظ‰ ظ†ط¸ط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ طھظˆطµظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯!
ط®ظ„ط§طµظ‡ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ظٹط¨ط§ط¬ )) ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط³ط§ظپطھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ط؛ظ„ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ((ط±ط¨ط°ظ‡ )) ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط¯طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظپطھط§ط¨ ط¯ط§ط؛ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ((ظ…ظ†طµظˆط±)) ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¯ط± ط¨ظ†ط¯طŒ ط³ط±ط§ط؛ ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ظٹط¨ط§ط¬)) ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ((ظ…ظ†طµظˆط±)) ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط·ظˆظ„ظ‰ ظ†ظƒط´ظٹط¯ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ((ظ…ظ†طµظˆط±)) ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ظٹط¨ط§ط¬ )) ظ…ظ‰ ظ†ظˆط§ط®طھظ†ط¯طŒ ظپط¶ط§ ط±ط§ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¶ط¬ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط§ط³ظٹط± ظˆ ط¯ط±ط¨ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯!
ظˆظ‚طھظ‰ ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ظٹط¨ط§ط¬ )) ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ طµظˆط±طھ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ظ¾ظˆط³طھ ط³ظپظٹط¯ ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ظٹظƒ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¶ط±ط¨ظ‡ ط´ظ„ط§ظ‚ ظٹظƒ ع†ط´ظ… ط§ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط­ط¯ظ‚ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ¾ط±ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯! ظˆ ط§ط² ط´ط¯طھ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط±ظ†ط¬ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظˆط¶ط¹ ط®ط´ظ…ظ†ط§ظƒ ظˆ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒظ‰ ظƒظ‡ ((ظ…ظ†طµظˆط±)) ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¬ط±ط§طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظˆ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¶ )) ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¢ط¨ ط¨ط¯ظ‡ط¯طں ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯.
ط¢ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ظٹط¨ط§ط¬ )) ط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظ† ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ط¬ط±ظˆط­ ظˆ ط؛ط±ظ‚ ط¯ط± ط®ظˆظ† ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظ„ط¨ط§ط³ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ط¨ط¯ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط±ظˆط؛ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط®ظٹط³ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ„ط¨ط§ط³ â€چ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ¾ظˆط³طھ ط¨ط¯ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ ظ„ط¨ط§ط³ ط§ظˆ ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯!(366)
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ : ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ((ظ…ظ†طµظˆط±)) ط¯ظˆظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط¶ط±ط¨ظ‡ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ط¯ظٹط¨ط§ط¬ ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ…ط±ظˆ)) ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط´ط§ط¹ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ظٹط¹ظ‰((ط§ط¨ظˆ ظ†ظˆط§ط³ ط­ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ )) ظ‡ظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³طھظ… ط¢ظ† ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط³ط±ط²ظ†ط´ ط³ط®طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط³ط±ط§ظٹط¯:
ط´ظ…ط§ ط¨ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط¨ظ‡ ((ط¨ظ†ظ‰ ط­ط³ظ† )) ط¯ط§ط¯ظٹط¯طŒ ط¢ط®ط± ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ظ‡ظٹع† ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظˆظ… ظˆ ط®ظˆظٹط´ظ‰ ظˆ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط²ظ‰ ظ†ع¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظٹط¯.
ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¬ط¯ط§ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط±((ط¬ظ†ع¯ ط¨ط¯ط±)) ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظپظˆ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طں
ع†ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ† ((ط¯ظٹط¨ط§ط¬ )) ط´ظ„ط§ظ‚ ظ†ظˆط§ط®طھظٹط¯طŒ ظˆ ع†ط±ط§ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط´ظ†ط§ظ… ظˆ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظٹط¯طں(367)
ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظƒظˆظپظ‡
ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظˆ ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ظٹط¨ط§ط¬ )) ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ((ط±ط¨ط°ظ‡ )) ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظٹظ‚ظ‰ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ((ظƒظˆظپظ‡)) ط­ط±ظƒطھ ط¯ظ‡ظ†ط¯.

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation