بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فاطمه (س) دختر امام حسین (ع), احمد صادقى اردستانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_00 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

ط§ط­ظ…ط¯ طµط§ط¯ظ‚ظ‰ ط§ط±ط¯ط³طھط§ظ†ظ‰

- غ± -


ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡
ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ((ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط®ظˆط¯)) ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط­طھظ‰ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظپط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
((ط³ظ‚ط±ط§ط·)) ظپظٹظ„ط³ظˆظپ ط¨ط²ط±ع¯ ظٹظˆظ†ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ((ط§ظپظ„ط§ط·ظˆظ† )) ط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ((ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظٹع¯ط§ظ†ظ‡)) ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ط¦ظٹظ† ط±ط³ظ…ظ‰ ظˆ ط¯ظˆظ„طھظ‰ ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ع†ظ‡ط§ط±طµط¯ ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ…ظٹظ„ط§ط¯ ظ…ط³ظٹط­ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ظ…ط±ع¯ ظ…ط­ظƒظˆظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط¬ط§ظ… ط²ظ‡ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ظٹط§ظ‡ ((ط´ظˆظƒط±ط§ظ† )) طھظˆظ„ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط¬ط§ظ† ط¯ط§ط¯(1) ظˆ ((ظپظٹظ„ط³ظˆظپ ط´ظ‡ظٹط¯)) ظ„ظ‚ط¨ ع¯ط±ظپطھ .(2)
((ط¬ظˆط±ط¯ط§ ظ†ظˆط¨ط±ظˆظ†ظˆ)) ظ…طھظپظƒط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظٹطھط§ظ„ظٹط§ظٹظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط±ط¯ ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ((ط¨ط·ظ„ظٹظ…ظˆط³)) ظˆ ط­ظƒظ…طھ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ((ط§ط±ط³ط·ظˆ)) ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1598 ظ…ظٹظ„ط§ط¯ظ‰ طŒ ط¯ط± ط¢طھط´ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.(3)
((ع¯ط§ظ„ظٹظ„ظ‡ )) ظپظٹط²ظٹظƒ ط¯ط§ظ† طŒ ط³طھط§ط±ظ‡ ط´ظ†ط§ط³ ظˆ ط±ظٹط§ط¶ظ‰ ط¯ط§ظ† ط§ظٹطھط§ظ„ظٹط§ظٹظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط¨ط±ط§ط² ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ظ…ط¨ظ†ظ‰ ط¨ط± ط­ط±ظƒطھ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡((ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ )) ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(4) ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ((ط¯ط± ظƒظ„ظٹط³ط§ظ‰ ظƒط§طھظˆظ„ظٹظƒظ‰ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯)).(5)
ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯: ط¨ظ„ط§ظ„ ط­ط¨ط´ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط¨ط§ط­(6) ظٹط§ط³ط± ظٹظ…ظ†ظ‰ ظ¾ط¯ط± ((ط¹ظ…ط§ط±)) ظˆ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظˆ ((ط³ظ…ظٹظ‡ ))طŒ ط§ط² ط´ط®طµظٹطھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظپط¸ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط³ط®طھ طھط±ظٹظ† ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ((ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط®ظˆط¯)) ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯(7) ظˆ ظ†ط§ظ… ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ظ¾ط± ط¹ط¸ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط¯.
ط³ظٹط¯ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ†
ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ†ط®ط³طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… )طŒ ((ط­ظ…ط²ظ‡ )) ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ((ط¬ظ†ع¯ ط§ط­ط¯)) ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طŒ ط³ظٹط¯ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ(8) ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ„ظ‚ط¨((ط³ظٹط¯ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† )) ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(9)
ط¹ط¸ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ…طھ طŒ ط´ظٹظˆظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ط´ط¹ط§ط¹ ظƒط±ط§ظ…طھ ظˆ ط§ظˆط¬ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ط± ع¯ط³طھط±ظ‡ ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظˆط¬ط¯ط§ظ† ط؛ظٹط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… طھط­طھ طھط§ط«ظٹط± ط¹ط¸ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط³طھط§ظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
((ظˆط§ط´ظ†ع¯طھظ† ط§ظٹط±ظˆظ†ظٹظƒ )) ظ…ظˆط±ط® ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط¢ظ…ط±ظٹظƒط§ظٹظ‰ ((ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط³طھظˆط¯ظ‡ ))طŒ(10)((طھظˆظ…ط§ط³ ظƒط§ط±ظ„ط§ظٹظ„ )) ظ…ظˆط±ط® ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ظ†ع¯ظ„ظٹط³ظ‰ طŒ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط­ظ‚ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ط± ط¨ط§ط·ظ„ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط³طھط§ظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡(11) ظˆ ((ظ…ط³ظٹظˆ ظ…ط§ط±ط¨ظٹظ†)) ط¢ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¬ط§ظ†ط¨ط§ط²ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(12 )
((ط§ط¨ظˆط§ظ„ط¹ظ„ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظ‰ )) ط§ط¯ظٹط¨ ظˆ ظپظٹظ„ط³ظˆظپ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظ‚ط±ظ† ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط³ط± طھط¹ط¸ظٹظ… ظپط±ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ†ظ‰ ط±ظ†ع¯ ط®ظˆظ† ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† طŒ ط§ط² ط®ظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط®ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ظˆ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط´ط¨ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظپط¬ط±طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط؛ط±ظˆط¨ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط´ظپظ‚ طŒ ط¨ط§ ط³ط±ط®ظ‰ ط®ظˆط¯ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط² ط®ظˆظ† ط§ظٹظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ¾ط³ط±طŒ ظ„ط¨ط§ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظ†ع¯ظٹظ† ط³ط§ط®طھظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط®ظˆظ†ظٹظ† طŒ ط¯ط± ظ…ط­ط´ط± ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(13)
ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط°ظ„ظ‘طھ ط³ظڈط±ط§ظٹظ‰
ط´ط¹ط§ط¹ ط¹ط²طھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ â€چ ظ†ظ‡ط¶طھ ظ¾ط± ظپط±ظˆط؛ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ظˆط¬ط¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظƒطھط¨ ظˆ ظ…ط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ع¯ظپطھظ‰ ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ… ظˆط§ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظˆ ط³ط± طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ طھظƒط±ظٹظ… ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… .
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط²طھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ظ†ظˆط´طھط§ط±طŒ ط§ط² ط´ط®طµظٹطھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط¨ظٹط§ظ† ط¹ط¸ظ…طھ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ طھط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ظ…ط³ط¤ ظˆظ„ظٹطھ ط¢ظپط±ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¬ط²ط، ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظ…ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظٹط² ط³ط±ط§ط³ط± ط±ظپطھط§ط± ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط°ظ„طھ ظˆ ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ…ط®ظ„طµ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط³ظپط§ط±ط´ ط¬ط¯ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظ…ط­ط¯ط« ط³ط®طھظƒظˆط´ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ…ظ‚ط§ظ… ((ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ظ…ظ‰)) ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ط°ظ„طھ ط¨ط§ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط³ط§ط­طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظ…ظƒطھط¨ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط³ط±ط§ظٹط§ظ† طŒ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¨ط±ط§ظ‰ ط°ط§ظƒط±ظٹظ† ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط§ظ† ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ‡ط± ط³ط®ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظˆظ‰ ط°ظ„طھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¨ظˆظ‰ ط°ظ„طھ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ط§ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط°ظ„ط© )).
ظٹط¹ظ†ظ‰ طŒ ظ…ط§ ظ‡ط±ع¯ط² طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… ظˆ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§طŒ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ‡ظ… طŒ ظ‡ظٹع†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظ†ط¯.(14)
ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ…ط§ ((ظ…ط­ط¯ط« ظ†ظˆط±ظ‰ )) ظ‡ظ… ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط¯ط§ط±ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆظٹط´ â€چ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ† ط¨ط¯ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ :
ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ((ظˆط­ظٹط¯ ط¨ظ‡ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‰)) ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ† ظ…ط¹ط±ظˆظپ طŒ طµط­ط±ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ‡ظˆظ„ ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ ط³ط®طھظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ظپظƒط± ط±ط§ظ‡ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ظ…ط­ظ„ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¢ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط± ظ¾ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ ط¢ظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ط±ط³ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ† ظ…ظ†ط¨ط± ط¯ط± طµظپظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ظ†ظˆط¨طھ ط­ط³ط§ط¨ط±ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ط±ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط²ظٹط²ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط®ظˆط§ط± ط´ظ…ط±ط¯ظ‰ طں!
ظ…ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظˆط§ظ„ ظˆط­ط´طھ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ظ… طŒ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ط§ط²ظˆظٹظ… ط¯ط±ط¯ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط®ظˆط¯ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظƒظ‡ ط·ظˆظ…ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط«ط¨طھ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯!
ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ط±ط§ظ‡ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط°ظ‡ظ†ظ… ط±ط³ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ… : ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ„ط¯ ط¯ظ‡ظ… ظƒطھط§ط¨ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ((ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰)) ظƒظ‡ ط¯ط± طµظپ ط§ظˆظ„ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ ظˆ طھط§ظ„ظٹظپظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¬ظ„ظˆط§ط´ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط±ظپطھ ظˆ ط¬ظ„ط¯ ط¯ظ‡ظ… ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط§ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظˆط±ظ‚ ط²ط¯ظ… طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ظ†ظٹط§ظپطھظ… !
ط¨ط§ط² ط¨ظ‡ ط°ظ‡ظ†ظ… ط±ط³ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ… : ط¢ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ†ط¨ط¹ ط§ظ„ط¨ظƒط§ط، ط­ط§ط¬ ظ…ظ„ط§ طµط§ظ„ط­ ط¨ط±ط؛ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ظ¾ظٹع¯ظٹط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طŒ ظ†ط²ط¯ ط¢ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± طµظپ ط´ط´ظ… ظٹط§ ظ‡ظپطھظ… ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط§ظپطھظ… !
ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ† طŒ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط­ظ…طھ ط®ط¨ط± ط±ط³ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ط±ط³ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط±ط§ظ‡ ظ„ط·ظپ ظˆ ع¯ط°ط´طھ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھ .
ط§ظ…ط§ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ط®ظˆط§ط¨ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ طŒ ظ‡ط±ط§ط³ط§ظ† ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ… ظˆ ع†ظˆظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ طµط­ظٹط­ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ… طŒ ط§ظٹظ† ط´ط؛ظ„ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ… .(15)
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظƒطھط§ط¨
ط¯ط± ظ¾ظ‰ ظ†ع¯ط§ط±ط´ ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ : 1- ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ط±ط§طں 2- ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط´ط¬ط§ط¹ ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ظ‰ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) 3- ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) 4- ط²ظٹظ†ط¨ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ظˆ ط­ظˆط§ط¯ط« طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ظ†ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظˆ طھط¬ط²ظٹظ‡ ظˆ طھط­ظ„ظٹظ„ ط¨ط®ط´ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ† طŒ ظƒطھط§ط¨ ((ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ((- ط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ط±ط´طھظ‡ طھط­ط±ظٹط± ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ… .
ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط§طµظ„ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ظٹظƒ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظ…ظ…طھط§ط² ظˆ ط§ط³طھط«ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ¾ظٹط± ظˆ ط¬ظˆط§ظ† طŒ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯طŒ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ ظˆ ط­طھظ‰ ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط«ظ†ط§ظٹظ‰ ظˆ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ†ظˆط¹ ط®ط¨ط±ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¢ظ† ظ‡ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§طŒ ظƒظ‡ ط¨ط®ط´ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ظٹظ„ ظˆ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط±ط§طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط²ظٹظ†ط¨ ظˆ ط§ظ… ط§ظ„ظƒظ„ط«ظˆظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط±ط¨ط§ط¨ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ظˆ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط®طھط±ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² طھط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط§ط±ظٹط® ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ طھط§ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط±ط³ ط¢ظ…ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط³ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± ط¢ظ† طµط­ظ†ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ - ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ -(16) ظ†ظٹط² ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ طŒ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ط§طھظ‰ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¢ظ† طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظٹظƒ ظƒطھط§ط¨ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ طŒ ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط¯ط³طھظٹط§ط±ط§ظ† ظپط¯ط§ظƒط§ط± ط§ظˆ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¢ظ…ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ طŒ ط´ط±ط§ظپطھظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ط²ظٹط³طھظ† ظˆ ط¨ط§ ط¹ط²طھ طھظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط³ظ¾ط±ط¯ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظٹط´طھط± ط¬ظ„ظˆظ‡ ع¯ط± ط³ط§ط²ط¯.
ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط®طµظٹطھظ‰ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ط§ط² ط³ظˆظٹظ‰ ط±ط§ظˆظ‰ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡((ط­ط¨ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ((- ط§ط³طھ(17) طھط§ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط­ظٹط§طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط±ظˆط´ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط³ظˆظٹظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ظ†ظˆطŒ ((ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط؛ط¶ â€چ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ((- ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظٹظ† ط®طµظ„طھ ط²ط´طھ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ !
ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط·ظ‰ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ط¢طھط´ظٹظ†ظ‰ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‰ ظˆظپط§ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط؛ط§طµط¨ ((ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡)) ط±ط§ ط¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ط´ظ‡ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط§ظƒظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط¯ظ†ظٹط§ط·ظ„ط¨ طŒ ظˆ ظ…ط²ط¯ظˆط± ظˆ طھط¨ظ‡ظƒط§ط± ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(18) طھط§ ط³ط±ع¯ط°ط´طھ ظ†ظƒط¨طھ ط¨ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط³ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط±ط³ ط¹ط¨ط±طھ ظˆ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط±ط§ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط´ط±ط§ظپطھظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯.
ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ط² ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ظپطµظ„ طھط´ظƒظٹظ„ ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ ط¢ظ† طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ†((ط§ط´ظƒ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯)) ظˆط¶ط¹ ظƒظ„ظ‰ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظ„ط²ظˆظ… ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظپطµظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ…ط®طھظ„ظپ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظƒط¨ط±ظ‰ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§طŒ ط§ط² ط³ظپط± ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† طŒ ط§ط³ط§ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط´ط§ظ… ظˆ طھط§ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ط´ط®طµظٹطھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط§ظˆطŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ط¬ط¯ط¯ ط¢ظ† ط¨ط§ظ†ظˆطŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ‡ظ…ط³ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط­ظˆظ‡ ظˆظپط§طھ ظˆ ظ…ط­ظ„ ط¢ط±ط§ظ…ع¯ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط±ط¹ط¸ظ…طھ ط±ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯.
ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ظ‡ظ… ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظپطµظ„ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ط±ظ… ظˆ طµظپط± ط³ط§ظ„ 1416 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ظ‡ ط²ظ† ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§طµظ„ط§ط­ط§طھ ظˆ ط§ط¶ط§ظپط§طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† طŒ ط¨ط¯ظٹظ† طµظˆط±طھ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط§ط«ط± ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ظˆط´ظ†ع¯ط±ظ‰ ظ†ط³ظ„ ط§ظ…ط±ظˆط² ط²ظ†ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† طŒ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط¨ظ‡طھط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط¢ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯.

ظ‚ظ… : ط­ظˆط²ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ طŒ ط§ط­ظ…ط¯ طµط§ط¯ظ‚ظ‰ ط§ط±ط¯ط³طھط§ظ†ظ‰
9/2/1378
12 ظ…ط­ط±ظ… 1420.

ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ : ط§ط´ظƒ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯
ظ†ط§ظ„ظ‡ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ†ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ظپط¶ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظƒط§ظپطھ طŒ ط¶ط¬ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط§ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط®ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¯ط± ع¯ظ„ظˆ ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط؛ظ„ط·ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظˆط¬ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ .
ط¨ط§ط¯ ط³ظˆط²ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ع¯ط±ط¯ ظˆ ط؛ط¨ط§ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط¯ط±ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظٹط®طھ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط³ط±ط¹طھ ط§ط² ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ…ط§ظ‡ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ طھظپطھظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ . ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¨ط§ ط­ط±ط§ط±طھ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ طھط§ط¨ظٹط¯ ظˆ ظ…ظˆط¬ ط¢طھط´ظٹظ† ط¯ط± ظپط¶ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ظ‡ظ… ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ . ظ…ط§ظ‡ ظ‡ظ… ط§ط² ظپط±ط· ط®ط´ظ… ظˆ ط´ط±ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظپظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط®طھ طŒ طھط§ ط¯ظٹع¯ط± ط´ط§ظ‡ط¯ ط¯ظ‡ط´طھ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ظˆط­ط´طھ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯!
ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط§ظ‡ ((ظ…ط­ط±ظ…)) ظˆ ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ((ظƒط±ط¨ظ„ط§)) ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط´ظ‚ط§ظˆطھظ…ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ط§ ط®ط´ظ† طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ†ظ‡ طھط±ظٹظ† ط´ظƒظ„ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ† ط¯ط± ط؛ظ„طھظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط´ط±ط¨طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ظˆط§ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ط®ط§ط·ط± ((ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظ‡ظ… ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯)).(19)
ط­ط±ظ…طھ ظ…ط­ط±ظ…
ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… طŒ ط­طھظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط¢ط¦ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ¾ط±طھظˆط§ظپط´ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­طھط±ظ… ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ظˆط¯طŒ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط§ط³ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯: ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ط› ط¨ط§ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظˆ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹط¯.(20)
ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ظ‡ظ… ط·ط¨ظ‚ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ): ط°ظٹط­ط¬ظ‡ طŒ ظ…ط­ط±ظ… طŒ طµظپط±طŒ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ط±ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ط§ط³طھ .(21)
ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ ظ‡ظ… طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط³ظ¾ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط§ط¹ط²ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط±ظˆط¨ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ع¯ظˆط´ ظˆ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¨ط±ظٹط¯طŒ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظپط±طھظˆطھ ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظƒط´ظٹط¯طŒ ظˆ طھط§ ظ†ط§ع†ط§ط± ظ†ط´ظˆظٹط¯ ط­طھظ‰ ط¯ط±ط®طھظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ‚ط·ط¹ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯....(22)
ط§ظ…ط§ ((ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ )) ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ„ ظˆ ظ¾ط³طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… طŒ ط¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظƒظ…ط± ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط³ط§ظٹط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط؛ظٹط± ط§ط² ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظˆط§ط²ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط±ط³ظˆظ… ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط²ظٹط± ظ¾ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ظ…ط­ط±ظ… ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ†ط¯!
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظٹط² ط§ط² ط±ظپطھط§ط± ط¶ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ((ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ )) ط§ط¨ط±ط§ط² طھظ†ظپط± ط´ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ…ط­ط±ظ… ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط² ظ‚طھظ„ ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ طŒ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ط¬ط§ط² ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ط­ط±ظ…طھ ظ…ط§ ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ†ط¯طŒ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ع†ط§ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ط´ظƒظ„ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ظ„ظƒ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ط´ط¯ ظˆ ط§ط´ظƒظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط°ظ„ظٹظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…ط§طŒ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒظ‰ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯.(23)
ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ†
ط§ط² ط¢ظ† طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط§طµظˆظ„ ظˆ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط­ظٹط§طھط¨ط®ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆ طھظ† ط§ط² ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ظˆظپط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ طŒ طھظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط³ظ¾ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ظˆ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ط³طھ ط§ط² ظƒط³ط¨ ظˆ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط¬ظ„ط³ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ط§ط´ظƒ ظˆ ط¢ظ‡ ط¹ظ…ظٹظ‚ظ‰ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط­طھظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط´ط¹ط§ط¦ط± ط§ط­ظٹط§ع¯ط± ظˆ ط´ظƒظˆظ‡ ط¢ظپط±ظٹظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§طھ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯:
1- طھط¹ط·ظٹظ„ظ‰ ظƒط³ط¨ ظˆ ظƒط§ط±
ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط·ظ„ط¨ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط®ط§ط·ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆط¸ط§ظٹظپ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طŒ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط³طھ ط§ط² ظƒط³ط¨ ظˆ ظƒط§ط± ط¨ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط¹ط²ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ طھط¹ط·ظٹظ„ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظƒط§ط± ظˆ ط´ط؛ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط¹ط·ظٹظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط§ظˆ ط±ط§ طھط§ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ظˆط² ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ط§ ط±ظˆط² ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط®ط±ط³ظ†ط¯ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ط§طŒ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظˆ ط³ط±ظپط±ط§ط² ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ظˆط² ط¨ط±ظƒطھ ظˆ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظ†ط§ظپط¹ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط³ط¨ ظˆ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯طŒ ط®ظٹط±ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط±ط¯....(24)
ط§ظٹظ† ط³ط§ظ† ظƒظ‡ طھظˆ ط¬ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‰ طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط­ظ‚  ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ظ†ط§ط²ط¯طŒ ط§ظ‰ ط§ط´ط±ظپ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§
ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¨ط§ ظ‡ظ…طھ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡  ط§ظ‰ ظ…ظپطھط®ط± ط§ط² ط¹ط²ظ…طھ طŒ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ط§(25)
2- ظ…ط¬ظ„ط³ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰
طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط®ط´ ظˆ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط² طھظƒط§ظ„ظٹظپ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ((ظپط¶ظٹظ„)) ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ط¢ظٹط§ ظ…ط¬ظ„ط³ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط­ط« ظˆ ع¯ظپطھع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹط¯طں
ظپط¶ظٹظ„ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط±ط§ ظ…ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ط´ظ…ط§ ط­طھظ…ط§ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط³ط§ط²ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¨ط­ط« ظˆ ع¯ظپطھع¯ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط®ط´ طŒ ظ†ط§ظ… ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظˆ ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ ظ…ط§ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.(26)
ط´ط¯ ظ…ظƒط±ط± ط¹ط²ط§ظ‰ ط§ظˆطŒ ظƒظ‡ ط´ظˆط¯  ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظˆط§ظ‚ظپ ط§ط² ظ…ط±ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†
ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ((ظٹط²ظٹط¯)) ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯  ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†ط´ظ†ظˆط¯طŒ ظƒظ„ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†
ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط®ظ„ظ‚ ط¯ط±ظٹط§ط¨ظ†ط¯  ط¹ظ„طھ ط§طµظ„ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط³ظٹظ†
ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط³ط²ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯  ع¯ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ع¯ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† .(27)
3- ط§ط´ظƒ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡
ظ‚ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط´ظƒ طŒ ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ظˆط§ط±ظٹط¯ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط§ظ†ظˆظ† ط¬ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¹ط§ظ„ظ‰ طھط±ظٹظ† ظ…ط¸ظ‡ط± ط¹ط´ظ‚ ظˆ طµظپط§ ط±ط§طŒ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط´ظپط§ظپ ط§ط´ظƒظ‡ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط´ ع¯ط°ط§ط´طھ . ط§ط´ظƒ ط¨ط± ط³ظˆع¯ ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¬ط§ظ† ط±ط§ ط¬ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط¬ظˆظٹط¨ط§ط±ظ‰ ط±ط§ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط´ط³طھط´ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظٹط¯ط§ظ‰ ط¯ظ„ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ط¯طŒ ظˆ ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ‚ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط´ظƒ ط¨ط± ط´ظٹط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ظ„ط؛ط²ط¯طŒ ظ…ط­ظƒظ… طھط±ظٹظ† ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط¹ط§ط·ظپظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظ†ط§ظ… ظˆ ط±ط§ظ‡ ظˆ ظ‡ط¯ظپ ط§ظˆ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط´ظƒظ‡ط§ ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط·ظ‡ط§طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯.
ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظˆطŒ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط³ظˆع¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط³ط§ظٹط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ظˆ ط³ط±ظˆط¯ظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط؛ظ…ط¨ط§ط± ظˆ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ((ظ…ظˆطھظ‡ )) ظˆظ‚طھظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظˆ ((ط§ط³ظ…ط§ط، ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ظٹط³ )) ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¨ظ‡ طھط³ظ„ظٹطھ ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ‡ظ… ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ((ط§ط³ظ…ط§ط،)) ط­ط¶ظˆط± ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھط³ظ„ظٹطھ ع¯ظپطھ ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظƒط±ط¯:
((ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط¬ط¹ظپط± ظپظ„طھط¨ظƒ ط§ظ„ط¨ظˆط§ظƒظ‰ .))(28)
ط¢ط±ظ‰ طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ط±ط§ط³طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط®طµظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯((ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ((- ط­طھظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظپط±ط§ط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط³ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯.
((ط§ط¨ظ† ط®ط§ط±ط¬ظ‡ )) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ط§ط² ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ط´ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط³ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط´ظƒ ط§ظˆ ط¬ط§ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظٹظ… .(29)
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط®ظˆظ† ظ…ط§طŒ ط¨ظ‡ ظٹط؛ظ…ط§ ط±ظپطھظ† ط­ظ‚ ظ…ط§طŒ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§طŒ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط¸ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط¬ط¯ط§ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط±ظˆط§ ط±ظپطھظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.(30)
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ط§طµظ„ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط§ط´ظƒ ط±ظٹط®طھظ† ط¨ط± ظ…طµط§ظٹط¨ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆطµظٹظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط¹ط§ظ„ظٹظ‚ط¯ط± ط¯ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظˆ ظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ . ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ظ„ط§ ظ‡ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯طŒ ط§ط´ظƒ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ طŒ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… :
ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط´ط§ظ‡ طھط´ظ†ظ‡ ظ„ط¨ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ  ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ طŒ ط¨ط± ط¢ظ„ط§ظ… ظ‚ظ„ط¨ طھط³ظƒظٹظ† ط§ط³طھ
ط¨ط¨ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظˆطŒ ع†ظ‡ ط¨ط¯ ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھ  ظƒظ‡ ط¯ط±ظƒ ط¢ظ† طŒ ط³ط¨ط¨ ط¹ط² ظˆ ط¬ط§ظ‡ ظˆ طھظ…ظƒظٹظ† ط§ط³طھ
ط² ط®ط§ظƒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظˆظ‰ ط®ظˆظ† ط¢ظٹط¯  ظ†ط´ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ .(31)
ط´ط¹ظ„ظ‡ ظپط±ظˆط²ط§ظ†
ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ظˆط¯ ط±ط§ ((ظƒط´طھظ‡ ط§ط´ظƒظ‡ط§ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ))(32)طŒ ظˆ ظ…ظƒطھط¨ط´ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط§ ط§ط´ظƒظ‡ط§ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ط§ظˆط¬ ظˆ ط¹ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظٹظƒ ط±ظˆط² ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظˆط¯ظƒ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ† ظ„ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط­ط±ط§ط±ط© ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† طŒ ظ„ط§طھط¨ط±ط¯ ط§ط¨ط¯ط§...(33)
ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط­ط±ط§ط±طھ ط¢طھط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط³ط±ط¯ظ‰ ظˆ ط®ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظٹط¹ظ†ظ‰ طŒ ط´ط¹ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‚ط±ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھ طŒ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ظپط±ظˆط²ط§ظ† طھط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ع¯ط±ط¯ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط§ط² ط¯ط±ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظ‡ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط«ط§ط¨طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ط§ط² ط¯ط± ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§طŒ ظٹط§ط¯ طھظˆ ط§ظ‰ ط±ظ‡ط±ظˆ ط¹ط´ظ‚  ط´ط¹ظ„ظ‡ ط³ط±ظƒط´ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط§ط³طھ
ظٹظƒ ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ط¨ط± طھظˆ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…طھ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ع¯ظٹطھ  ط§ط² ط³ط± ط´ظˆظ‚ ظˆ ط·ظ„ط¨ طŒ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¬ط§ظ† ط¯ظˆط®طھظ‡ ط§ط³طھ .(34)
ط§ظ…ط§ ط±ط§ط² ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ†ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ع†ظٹط³طھ طں ظˆ ع†ط±ط§ ظ…ط´ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظٹظƒ ظ‡ط²ط§ط± ط³ظٹطµط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھ طŒ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ¾ط±ظپط±ظˆط؛ طھط± ظˆ ظپط±ظˆط²ط§ظ† طھط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طں
((ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظˆط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ))طŒ(35) ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§طŒ ظˆظ„ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯طŒ ط®طµظ„طھ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط¯ظ† ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰(36) ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ„ط­ط§ط¸ ط±ظ†ع¯ ط§ط¨ط¯ظٹطھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط´ظ…ظ†طھ ظƒط´طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ†ظˆط± طھظˆ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ†ع¯ط´طھ  ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¢ظ† ط¬ظ„ظˆظ‡ ظƒظ‡ ظپط§ظ†ظ‰ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظ†ظˆط± ط®ط¯ط§ط³طھ
ط²ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ط§ط² ظ¾ظ‰ ط§ظˆط³طھ  ط¨ظ„ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط´ظ‡ظٹط¯ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط­ظٹط§طھط´ ط² ظ‚ظپط§ط³طھ .(37)
ط§ط² ط³ظˆظٹظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط·ط¨ظ‚ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظˆط± ط§ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ¾ط±طھظˆط§ظپط´ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(38) ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط§ط¨ط¯ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظ‡ظ… ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط³ظ†ط®ظٹطھ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯طŒ ط¨ط§((ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ…طھ )) ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… :
ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ط² ط§ط´ظƒ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯طŒ ط¨ط± ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ط¨ط§ظٹط¯ طھط¹ط¬ط¨ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظپظ‚ظٹظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ظ‚ط±ظ† ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ ظ‚ظ…ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 367 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظˆظپط§طھ ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ طھط§ط«ظٹط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط³ظˆع¯ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ط± ط¹ظ†ط§طµط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط¹طھط¨ط± ظˆ طھظƒط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ طŒ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط¹طھط¨ط± ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¬ظ† ظˆ ظ…ظ„ظƒ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط¯ط±ظٹط§ ظ…طھط§ط«ط± ظˆ ظ…طھط§ظ„ظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰ ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(39)
ظˆ ع†ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ط§ظ…ظٹظ† ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ((ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ظ† ظ…ظٹط±ط§ط­ظ…ط¯)) ظ…طھط®ظ„طµ ط¨ظ‡ ((ظ…ط­طھط´ظ… ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ )) ظˆ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ 996 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ‚ط§ظ„ط¨ ط´ط¹ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط¸ط±ط§ظپطھ ((ط®ظˆط¯ ط®ط¯ط§)) ط±ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ طŒ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… :
ط¯ط± ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط¯ط³ طŒ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ„ط§ظ„ ظ†ظٹط³طھ  ط³ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ط³ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ط¨ط± ط²ط§ظ†ظˆظ‰ ط؛ظ… ط§ط³طھ
ط¬ظ† ظˆ ظ…ظ„ظƒ طŒ ط¨ط± ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ظ†ظˆط­ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯  ع¯ظˆظٹط§ ط¹ط²ط§ظ‰ طŒ ط§ط´ط±ظپ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¢ط¯ظ… ط§ط³طھ
ظ‡ط³طھ ط§ط² ظ…ظ„ط§ظ„ ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط±ظ‰ طŒ ط°ط§طھ ط°ظˆط§ظ„ط¬ظ„ط§ظ„  ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ط¯ظ„ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ‰ ظ…ظ„ط§ظ„
ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط²ظ‡ طŒ ط³ط± ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±  ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط³ط± ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط¨ط±ط¢ظ…ط¯طŒ ط² ظƒظˆظ‡ط³ط§ط±
ظ…ظˆط¬ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط¨ط´ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظƒظˆظ‡ ظƒظˆظ‡  ط§ط¨ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ط´ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ع¯ط±ظٹط³طھ ط²ط§ط± ط²ط§ط±.(40)
ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
ط¯ط± ظپطµظ„ ظ¾ظٹط´ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ع¯ظˆط´ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ط§ط² ع¯ط´ظˆط¯ظٹظ… . ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ط±طµط¯ط¯ ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ طھط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طµط­ظ†ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ط¶ظˆط± ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ظ„ط§ظˆط±ظ‰ ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط±ط´ط§ط¯طھظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ط±ط¬ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ¾ط§ظٹظ…ط±ط¯ظ‰ ظ‡ط§ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ ط³ط±ط¯ط§ط± ط±ط´ظٹط¯ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط± ط¢ظ† ظ‚ظٹط§ظ… طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ط±ظٹظƒ ظˆ ط³ظ‡ظٹظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط²ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… ظˆ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… .
ط§ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط®طھط± ظˆط§ظ„ط§ ظ…ظ‚ط§ظ… ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط؛ظٹط± ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ظ…ط¤ ط«ط± ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط³ط±ط§ط³ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ ط¯ط±ط³ ظˆ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯طŒ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط²ظ† ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ع¯ظ‡ظˆط§ط±ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ط¨ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ع†ظ¾ طŒ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط±ط²ظ‡ ط¯ط±ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.(41)
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ط§ط² ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظƒط¨ط±ظ‰ طŒ ط¯ط®طھ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹظ… :
ظˆظ„ط§ط¯طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§)
ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¬ط³طھ ظˆ ط¬ظˆع¯ط±طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظٹظƒ ط´ط®طµظٹطھ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط²ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† طھط§ط±ظٹط® ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ظˆ ط­ظٹط§طھ ط¨ط®ط´ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ طھط­ظƒظٹظ… ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ… ط®ظˆظ† ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط±ط§ ط³ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ ط§ظپط³ظˆط³ ظƒظ‡ طŒ ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظ¾ظٹط´ظٹظ† طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط­ط³ط§ط³ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظٹط§ ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ط±ظپطھظ‡ طŒ ظٹط§ ط¬ظˆ ط®ظپظ‚ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط­ط§ظƒظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ طھط§ط±ظٹط® ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط³ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظٹط§ ط§طµظˆظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ ظ…ظ‡ظ… طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ !
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظˆظ„ط§ط¯طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ طھط§ط±ظٹط® ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ طŒ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط²ظٹط±طŒ ط­ط¯ظˆط¯ طھط§ط±ظٹط® ظˆظ„ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯:
1- ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ط«ظ„ : طھظˆظپظٹظ‚ ظپظƒظٹظƒظ‰ طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط²ط§ظ‚ ظ…ظˆط³ظˆظ‰ ظ…ظ‚ط±ظ… طŒ ظˆ ط¹ظ…ط§ط¯ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ط¨ط±ط§ط¯ط±ط²ط§ط¯ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط§ط² ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظپط®ظٹط±ظ‡ ظپظ‰ ط§ط¨ظ†طھظٹظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط³ظƒظٹظ†ظ‡(42)... ظˆ ظƒط§ظ†طھ ظپط§ط·ظ…ط© ط§ظƒط¨ط± ظ…ظ†ظ‡ط§.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط­ط³ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظٹط§ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط³ط±ظ‰ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ع¯ط°ط§ط´طھ ... ط§ظ…ط§ ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ط² ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط·ط¨ظ‚ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† طŒ ظˆ ط·ط¨ظ‚ ط¨ظٹط§ظ† ((ط´ط¨ظ„ظ†ط¬ظ‰)) ظƒظ‡ ط¯ظˆط¨ط§ط± ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:ظˆ ظƒط§ظ†طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ط،ظƒط¨ط± ط³ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ط®طھظ‡ط§ ط³ظƒظٹظ†ط©(43) ط³ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط³ظ† ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
2- ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ظˆظ„ط§ط¯طھ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط¨ظ†طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ظ†ط§ظ… ظ…ط§ط¯ط±ط¨ط²ط±ع¯ ط®ظˆظٹط´ ((ط¢ظ…ظ†ظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ((- ط§ظˆ ط±ط§((ط¢ظ…ظ†ظ‡ )) ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯(44) ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط§ظˆ ((ط±ط¨ط§ط¨ )) ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ„ط°طھ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ„ظ‚ط¨ ((ط³ظƒظٹظ†ظ‡)) ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯(45) ط¯ظƒطھط± ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط¨ظ†طھ ط§ظ„ط´ط§ط·ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ((ط§ط¨ظ† ط®ظ„ظƒط§ظ† )) ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظˆظپظٹط§طھ ط§ظ„ط§ط¹ظٹط§ظ† ط¬ 1طŒ طµ â€چ 298طŒ طھط§ط±ظٹط® ط§ظ„ط§ظ…ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ظ„ظˆظƒ ط·ط¨ط±ظ‰ طŒ ط¬ 8طŒ طµ 228طŒ ظˆ ط´ط°ط±ط§طھ ط§ظ„ط°ظ‡ط¨ طŒ ط¬ 1طŒ طµ 154 ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ظˆظپط§طھ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ظ¾ظ†ط¬ ط´ظ†ط¨ظ‡ 25 ط±ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ط³ط§ظ„ 117 ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯(46) ظˆظ‰ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ : ((ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط¯ط± ط³ظ† ظ‡ظپطھط§ط¯ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¨ط¯ط±ظˆط¯ ط­ظٹط§طھ ع¯ظپطھظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 47 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ظ¾ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.))(47)

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation