بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 6, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

چـه شـد ايـن حـقـوق بـشـرى ها راجع به (شهادت ) آقاى مطهرى يك كلمه ننوشته اند ونگفته اند؟
ايـن وضـع حـقـوق بـشـرى هـاى مـادى اسـت ، ايـنـهـائى كـهمـثـل آقـاى مـطـهـرى كـه اذيـتـش بـه يـك مـور نـرسـيـده اسـت ، مـن قـريـب بـيـسـتسـال ايـن مـرد را مـى شناسم ، يك آدم به آن سالمى ، يك آدم به آن ادب ، به آن انسانيت ،ايـن را مـحكوم به قتلش مى كنند. چرا؟ چه كرد آقاى مطهرى ؟ كى را كشته ؟ چه كرده ؟ اينبـشر نيست ؟! اين انسان فيلسوف ، عالم ، فقيه ، اين بشر نيست ؟ اين بشر را اينطور مىكشند بدون اينكه يك جرمى داشته باشد. جرم آقاى مطهرى چه بوده ؟ چه كرده بود؟ جرمقـرنـى چـه بـود؟ ايـنـهـا چـه جـرمـى كـرده بـودنـد كـه مـسـتـحـققـتـل بـودنـد؟ حـالا هـم ليـسـت دارنـد بـراى كـشـتـن يـك عـده اى .خـيـال مـى كـنـنـد كـه بـا كـشـتـن آقـاى مـطـهـرى يـا بـا كـشـتـنامـثـال آقـاى مـطـهـرى ايـن نـهـضـت خـامـوش مـى شـود و دوبـاره حـقـوق مـلت مـاپـايمال مى شود و دوباره چه ، چه شد. خوب ، راجع به آقاى مطهرى اين حقوق بشرى هايك كلمه ننوشته اند و نگفته اند، ما كه نشنيده ايم كه بگويند، اين بشر نيست ؟! اعتراضنـكـردنـد، هـيـچ نـگفتند، محكوم نكردند آن كسى را كه كشته است ، حالا نمى شناسندش آقا،خـوب آن طـائفـه اى كـه ايـن كـار را كـرده اسـت . چـرا مـحـكـوم نـكـرده انـد. حـالا اگـر مـاقاتل آقاى مطهرى را پيدا بكنيم او را مجازات بدهيم ، قصاص بكنيم ، آنوقت صدايشان درمى آيد كه خشونت است . اين خشونت نيست كه شب بدون جهت ؟! آخر يك وقت يك آدمى بود كهكـارى كـرده بود، جز تعليم و تعلم اين مرد كارى نداشت ، يك آدمى كه من قريب به بيستسـال اسـت او را مـى شـنـاسـم و مـطـلع از وضع و حال او هستم و مى دانم كه اذيت به كسىنـكـرده ، يك آدمى كه زحمت براى اين ملت كشيده است ، يك آدمى كه كتاب نويس بوده است ،يـك آدمـى كه فيلسوف و متفكر بوده مستحق قتل است كه اين را كشتند؟! اين جمعيت حقوق بشركـجا هستند كه يك كلمه نمى گويند. حالا ما اگر آن كسى كه اين را كشته است پيدا كنيم وبـكـشـيـم ، يـكدفعه سر قلم حقوق بشر باز شود و شروع مى كنند به نوشتن و به چيزكـردن كـه خـشـونـت اسـت ، ايـران خـشـونـت اسـت ، حقوق بشر را ملاحظه نمى كند. اينها چهجـمـعـيتى هستند، من نمى دانم چه تربيتى اينها دارند، چه حيواناتى اينها هستند. اين وضعدنـيـاى مـادى اسـت ، اين وضع ، اين حقوق بشرى ها مادى اند، اين وضع دنياى مادى است كهغـيـر از مـنافع مادى و غير از منافع ارباب هاى خودشان هيچ چيز را ملاحظه نمى كنند چونمـطـلع بـر هـيـچ چـيزى نيستند، همه را غمض عين مى كنند تا آنجائى كه منفعت خودشان را درخـطـر مـى بـيـنـنـد فـريـادشان بلند مى شود. اين خاصيت تربيت هاى مادى است و اين نحوحكومتى كه الان هست ، خاصيت تربيت هاى اسلامى است ، معنوى است .
حدود الهى براى حفظ حقوق بشر است
تـربـيت است ، جامعه بايد تربيت بشود، حدود الهى براى تربيت جامعه است ، نه براىانتقامجوئى اگر قاتل را نكشند، قتل زياد مى شود و (فى القصاص حيوه ) در قصاصزنـدگـى اسـت . اگـر مـا در قـصـاص را بـبنديم ، هر كسى بكشد كارش نداشته باشيم ،قتل زياد مى شود، زندگى مردم از بين مى رود، هركس دلش خواست هر كسى را مى كشد.
قـصـاص بـراى اين است كه زندگى بشر تامين بشود، تربيت است ، براى مصلحت جامعهاست ، تمام حدود الهى براى مصلحت جامعه است . اگر آن آدمى كه فلان كار را مى كند و درشـرع بـرايـش فـلان جـزا را قـرار داده اند، اگر اين جزا نباشد، امثالش زياد مى شود.آنكـسـى كـه رفـته مثلا با زن كسى چه كرده است ، اگر چنانچه اين را جزا به او ندهند اينفـحشا زياد مى شود. جلو فحشا را بايد گرفت . دزدها را مى گرفتند و مى بردند توىحبس آنجا تعليم دزدى مى كردند مى گفتند كلاس باز شده براى كيفيت جيب برى ، چگونهو چه جور جيب برى ، چه جور بهتر است . اگر چهار تا دزدى كه روى موازينى كه البتههـسـت ، بـگيرند و جزاى آنها را بدهند، دست دزدى از ايران قطع مى شود، از عالم قطع مىشـود. چـهـار نـفـر دزد را به آنطورى كه شارع فرموده است ، آن شارعى كه راضى نيستبـه يـك بـشر، به يك بشر، به يك بشر كه هيچ به يك حيوان ظلم بشود امر مى كند كهبايد اين كه اين جرم را كرده است اين حد را هم بخورد، اين براى اين است كه مصلحت بشررا دارد ملاحظه مى كند، براى حفظ حقوق بشر است . حدود الهى براى حفظ حقوق بشر است. بـشـر هـمـه حـق حيات دارند.اگر نكشند آن آدم جانى را و آن آدمى كه آدم كشته است آدمكشىزيـاد مـى شـود. اگـر جـرم دزدى ، بـه جـرم دزدى چـهار نفر را كه دزدى كرده اند و رفتندمنزل مردم را برده اند و از بين برده اند مالش را، جزا به آنها ندهند، اين ، اين جنايت زيادمـى شـود. گـرفـتن و بردن توى حبس نگه داشتن و چيز به آنها دادن ، در همان جا هم بازجـيـب بـرى را تـعـليـم و تـعـلم كـردن ، اين اسباب زياديش مى شود. اين را حبس نبايد كردبـايد همان جرمى كه گفتند بكنند و رهايش كنند برود، ديگر نمى شود. اگر آن كسى كهبـه نـوامـيـس مـردم چيز كرده است ، با آن شرايطى كه دارد بياورند بكشندش ، زياد نمىشـود ديـگـر اين . حق بشر را دارد اسلام ادا مى كند. شما كه فرياد حقوق بشر را مى زنيدمى خواهيد حقوق بشر را ضايع كنيد و پايمال كنيد. شما اين همه بشر كشته شده است ، حقنـدارنـد؟! دو تا بشرى كه اين همه را كشته حالا كشتن خلاف حق بشر است ؟! آخر اين حرفاسـت در عـالم ، مـنـطـق اسـت ايـن مـنـطـق ؟ مـا امـيـدواريـم كـه يـك حـكـومـت اسـلامـىعـدل بـتـوانـيم ايجاد كنيم ، دعا كنيد بشود انشاء الله آنوقت مردم عالم مى فهمند كه حكومتاسلامى يعنى چه ، چى هست . الان ماهيتش مجهول است الان نمى دانند كه وضع حكومت اسلامىچه جورى است خيال مى كنند كه نه ، اگر اسلام آمد ديگر همه زن ها را مى كنند توى اتاقو درش را مى بندند، ديگر همه مردم را. خوب ، تبليغات است .
اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند، دست اجانب از ممالك اسلامى قطع مى شود
پـيش از اين يهودى ها آمده بودند اينجا. گفته بودند به اين يهودى ها، به اينها، به اينجـمـعيتى كه اگر چنانچه اين نهضت پيش برود و حكومت ، حكومت اسلامى بشود، همه يهودىها را از بين مى برند، همه را مى كشند. به آنها گفتم كه خوب ، نهضت پيش برد، الان همپـيش برده ، به شما يهودى ها تا حالا يك كسى تو گفته ؟ اذيت كرده شما را؟ خوب اينهامـى خـواهـنـد كـه بـا اين حرف ها، و با اين مفت گوئى ها نهضت را نگذارند برسد و حكومتاسلامى تحقق پيدا نكند، براى اينكه اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند،
ديـگـر دسـت اجـانـب از مـمـالك اسـلامى قطع مى شود و آنها خواهند كه دستشان باز باشد،ديـگـر امـثـال مـحـمـد رضاى پهلوى نمى تواند سلطنت و رياست بكند و آنها مى خواهند اينبـاشـد تـا ايـنـكـه بـراى آنـهـا هـر جـورى دلشـان مـى خـواهـدعـمـل بـكند. انشاءالله اين حكومت تحقق پيدا بكند و مزه حكومت اسلامى را كه چند صباحى درصدر اسلام بوده است (كم بوده است نگذاشتند آنوقت هم ) مزه حكومت اسلامى را مردم بفهمنديعنى چه .
با وحدت كلمه و حفظ اسلاميت نهضت ، ما پيروز هستيم
و حـالا تـكـليـف ما چيست ؟ تا حال اين شكايت هائى است كه ما از حقوق بشرى ها داريم . الانتـكليف ما چيست ؟ تكليف ما، الان زياد تكاليف ما داريم ، طبقات مختلف تكاليف مختلف دارند.يـك تـكليف عمومى هست و آن اينكه همه ما با همه قدرت و قوت كه داريم سعى كنيم كه ايننـهـضـت محفوظ بماند، اين وحدت كلمه محفوظ بماند، اين خدائى بودن نهضت محفوظ بماندكـه هـمـه بـراى اسـلام كـار بكنند. همين كه ما را تا حالا آورده و پيروز كرده است كه چونبـراى اسـلام بـود، وحـدت كـلمـه بـود، همه ملت براى اسلام قيام كردند و پيروز شدند،خداوند تاءييد كرده . الان تكليف همه ما اين است كه سعى بكنيم و هر چه قدرت داريم ، هرفـردى هر مقدارى كه قدرت دارد سعى بكند كه اين وحدت كلمه و اين اسلاميت نهضت محفوظبـماند، اگر اين محفوظ ماند ما پيروزيم ، هيچ شك نكنيد. اگر ما وحدت كلمه مان و اسلاميت، اين دو تا اگر محفوظ بماند، فساد مى كنند و توطئه مى كنند همه را از بين مى بريم اماشرط همين است كه همه مردم ، همه ملت با هم دست به هم بدهند و اين نهضت را حفظش بكنند.ايـن يـك هديه اى است كه خداى تبارك و تعالى به ما عنايت كرده است ، ما اين هديه و امانترا اگـر چنانچه حفظ كرديم و خيانت به آن نكرديم پيروزيم . اگر خداى نخواسته خيانتبـه ايـن مـعـنـا كـرديـم آنـوقـت خـوف ايـن اسـت كـه خـداى نـخـواسته برگردد حالمان بهحال اول و بدتر.
مملكت احتياج به كار دارد
اقشار مختلف از مردم تكاليف مختلف دارند. الان ما مى بينيم كه گفته مى شود در ادارات كمكارى است ، در كارخانه ها كم كارى است . اين خيانت به يك مملكتى است . الان وقت اين استكـه كـار را زيـاد بـكنند، نه كار را كسر بكنند. ما الان مواجه با يك مشكلاتى هستيم در اينمـمـلكـت . اقـتـصـاد مـا يـك اقـتـصـاد ضـعـيـفـى اسـت . الان هـمـهامـوال را بـرداشـتـه اند و غارت كردند و رفتند. كشاورزى ما الان كشاورزى صحيح نيست .الان وقـت ايـن اسـت كـه اين ملت كه تا الان رنج ديده است و با رنج به دست آورده است اينهـديـه الهـى را كـار را زيـاد كـنند، نه كار را كم بكنند. در ادارات كم كارى چرا الان مملكتديـگـر براى خودتان است بايد كار بكنيد. در كارخانه ها كار كم كردن چرا، سستى چرا،بيكارى چرا، مال خودتان است بايد كار بكنيد. در زراعت چرا كم كارى بشود.
كسانى كه در اين قشرها هستند بايد كار بكنند، هر مقدارى كه مى توانند كار بكنند. اگربـتـوانـنـد، زيادتر از سابق كار بكنند و كسر نگذارند. مملكت احتياج به كار دارد، احتياجبـه كـشـاورزى دارد وزارتـخـانـه هـا احـتـيـاج دارنـد كـه كـار بـكـنـنـد، كـار بـشـود،معطل نكنند مردم را.
گرانفروشى ، خيانت است به مملكت اسلامى
بـيـائيم سراغ تاجر و بازرگان و كاسب و اين سنخ جمعيت . الان روزى است كه بايد بهايـن مـلتـى كـه در طـول زمـان تـاريـخ زنـدگـى ايـن پـدر و پـسـر و بـعـد هـم درحـال انـقـلاب كـه بـازارهـا تـقـريـبـا حـدود يـك سـال و نـيـم يـا چـقـدر يـاتـعـطيل بود يا نيمه تعطيل بود و بسيارى از مردم ضعيف ، ضعيف تر شدند، امروز روزىنـيـسـت كـه اسـتـفـاده چـى هـا راه بـيـفـتـنـد و بخواهند استفاده كنند. روز حمايت است امروز. ازبـرادرانـشـان بـايد حمايت كنند نه اينكه يك جنسى را كه به ده تومان مى خرند به صدتـومان بفروشند. گرانفروشى امروز خيانت است به يك مملكت اسلامى ، اين خيانت را نكنندايـنـها، يك قدرى با مردم ملايمت كنند. برادران خودتان هستند، با اين برادرهائى كه خونداده انـد، شـمـا تـاجـرهـاى مـحـترم كه نبوديد در اين ميدان ها، من كه مى دانم شماها نبوديد،آنهائى كه بودند اين كاسب جزء بود و اين حمال بود و اين كارگر بود و اين طلبه بودو اين عرض مى كنم دانشگاهى بود كه همه فقيرند، اين طبقه بودند كه اين نهضت را پيش ‍بـردنـد و خـون خـودشـان را و جـوانـان خـودشـان را دادند و اين نهضت را پيش بردند. حالاانـصـاف اسـت كـه يك تاجر معتبرى كه داراى يك كارخانه كذاست ، داراى كذا و كذاست و آنبـالاها نشسته و تماشا كرده و اينها خون خودشان را داده اند و پيش برده اند، حالا همراهىنـمـى كـنـد؟ اجـحـاف كـنـد بـا اين طايفه ؟ يك قيمت اجناس را همچو بالا ببرد كه اين ضعفانـتـوانـنـد بـخـرنـد، زندگى شان مختل بشود؟ خوب ، بايد اينها برادرهاى خودشان ، باآنـهـائى كـه در ايـن راه زحـمـت كـشـيـده انـد، اهـل وطـنـشـان هـسـت ،اهل دينشان هست ، با اينها بايد همراهى كنند، گرانفروشى نكنند، نگذارند يك وقتى ما روىتـكـليـف هـاى الهـى بـاهـاشـان عـمـل بـكـنـيـم ، خـودشـان جـلوگـيـرى كـنـنـد ازمـسـائل . يـك روز اگـر مـا يك تكليف الهى عمل بكنيم ، كارشان زار است ، نگذارند اينطوربـشـود. ايـن هـم يـك بـاب اسـت كـه مـال يـك طـايفه . يك طايفه هم اين قاچاقچى ها، هروئينفـروش و قـاچاقچى و اسلحه قاچاق مى آورد، اين هم يك درد و بلائى است كه به جان اينمـلت الان افـتـاده اسـت و ايـنـها درجه اول خائنين هستند به اين مملكت . ترياك آوردن و پخشكـردن بـيـن مـردم ، هروئين آوردن و پخش كردن بين جوان هاى ما، ملت ما را اين از بين خواهدبـرد. ايـنـهـا خـودشـان قـبـل از ايـنـكـه ايـن عـذاب الهـى بـرايـشـان بـيـايـد،قـبـل از ايـنكه آن شلاق الهى به آنها بخورد، خودشان ملاحظه بكنند و نكنند و ترك كنند.ايـن جـنـايـت اسـت ، ايـن كـشـيـدن جـوان هـاى بـرومـنـد مـاسـت بـه از بـيـن رفـتن ، اين فسادنـسـل اسـت ، نسل را فاسد مى كند. كاسبى مگر قحط است كه انسان هروئين فروشى بكند.كـاسـبـى ديـگـر بـكـن ، قـاچـاقـچـى باشد، برو كار ديگرى بكن ، آن هم قاچاق هروئين وتـريـاك و قـاچـاق اسـلحـه از خـارج كـه يـك وقـت به دست دشمن ها بيفتد و مملكت را به همبزند. اين هم يك باب است .
يـك بـاب هـم قضيه زراعت است كه بايد آن كسانى كه زراعت مى كردند و حالا به حسب يكجـهـاتـى فـرار كـردنـد از آنـجـا و آمـدنـد و بـازيـشـان دادنـد و آوردند و در اطراف شهرهااسكانشان كردند با آن وضع ، برگردند سراغ زراعت خودشان ، زمين هاى خودشان . اينهاالان ديگر آزادند زراعت بكنند و دولت هم به قيمت خوب ازشان مى خرد.
ايـنـهـا بـايـد، ما الان وضعمان طورى است كه همه مان بايد كمك بكنيم به اين كشور، همهبـايـد دلسـوزى بـكـنـيـم بـراى ايـن مـلت . مـلتـى اسـت كـهمثل ملت جنگزده ، جنگزده است واقعا، ملتى است كه در خيابان ها جنگ كردند، مگر جنگ غير ازايـن بود منتها آنها توپ و تانك داشتند اينها مشت داشتند و اراده قوى . يك ملت جنگزده ، يكملت خيانت زده ، يك ملت جنايت زده ، يك ملتى كه فقيرش كردند و رفتند، انصاف نيست كهحـالا اقـشـار مـختلفى كه دستشان به دهنشان مى رسد با اين ملت باز همان كارى را بكنندكه آنها مى كردند به صورت ديگر، همان خيانت هائى كه آنها كردند، آنها مى بردند مىكـشـتـنـد تـو حـبـس هـا و ايـنـهـا، ايـنـهـا بـا هـروئيـن مـى كـشـنـد، ايـنـهـا بـدتـر ازقـبـل اسـت . بـايـد مـا بـيـدار بـشـويـم آقـا، بـايـد مـوافـق اسـلامعـمـل كـنـيـم ، انسان باشيم و بايد انصاف داشته باشيم . دردها زياد است و من اميدوارم كهخـداى تـبـارك و تـعـالى هـمـانـطـورى كـه تـا حـالا بـا رحـمـت خـودش بـا مـاعـمـل كـرده اسـت ، بـاز هـم بـا رحـمـت خـودش عـمل بكند كه ما بتوانيم اين نهضت را به آخربـرسـانـيـم و مـمـلكـت خـودمـان را از چنگال اجنبى ها نجات بدهيم و اشخاص خائن را هم بهسـزاى خـودشـان بـرسانيم . انشاء الله خداوند همه شما را حفظ كند، موفق باشيد، سلامتباشيد، براى مملكت خودتان خدمت بكنيد.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 26/2/58
پيام امام خمينى در جمعى از بانوان مشهد 
بسم الله الرحمن الرحيم
اخـتـنـاقـى كـه در زمـان ايـن پـدر و پـسـر بـود درطـول تـاريـخ ايـران سابقه نداشت من قبلا بايد از شما بانوان محترمه كه در اين آفتابگـرم ، زيـر آفـتـاب سوزان نشسته ايد عذر بخواهم و تشكر كنم . من در خارج كه بودم وهـمـيـن طـور داخـل ، آن فـعـاليت هاى ارزنده بانوان مشهد را مى شنيدم و بايد فخر كنم بههـمـچـو خـانـم هـا، بـه هـمـچو بانوان . من در عين حال كه مى بينم شما در زحمت گرما هستيدمختصرا دو سه كلمه با شما عرض مى كنم . ما از كارهائى كه دولت ها يا صاحبان قدرتانـجـام مى دهند آن چيزهائى كه نقطه ابهام ممكن است داشته باشد كشف مى كنيم . رضا شاهآمـد، كـودتـا كـرد و ايـران را، دولت ايـران را سـاقـط كـرد و خـودش جـانشين شد، بعد هممـحـمـدرضا. اينها كارهائى كردند كه بعضى از آن كارها ابتدائا شايد به نظر اشخاصغـافـل يـك كـار مـثـبت مفيد بود و كارهاى ديگرى كردند كه با اسم اصلاح ، با اسم تمدنانـجـام دادنـد، كـارهـائى را كـه فسادش كشف شد مثلا اصلاحات ارضى . اصلاحات ارضىابتدائا خيلى سر و صدا كردند كه (ما مى خواهيم براى دهقانان چه ، ديگر رعيت و اربابىاز بـيـن رفـت ، دهـقـان شـدنـد، هـمـه چـه ) از اين حرف هائى كه در روزنامه ها نوشتند، درراديـوهـا گـفـتـنـد در نـطـق هـا پـخـش كـردنـد كـه مـردم راگـول بـزنـنـد لكـن حـالا مـا فـهـمـيـديـم ، قـبلا هم مى دانستيم ، حالا ملت فهميد كه قضيهاصـلاحـات نـبـود نـمى خواستند دهقان را آزاد كنند، نمى خواستند دهقان و طبقه مستمند را بهنـوائى بـرسـانـنـد بـلكـه مـقـصـد ايـن بـود كه ايران را بازارى كنند از براى آمريكا وكشاورزى ايران را تباه كنند تا محتاج بشود ايران به آمريكا در همه چيز كه الان باز ايناحتياج به خارج هست . صحبت از اصلاحات ارضى بود لكن فهميديم كه به فساد كشيدندمملكت را. يا مثلا (آزادى براى قشرها، براى زن ها، براى مردها، آزاد زنان ، آزاد مردان !!) ماو شـمـا هـمـه ديـديـد كـه در زمـان ايـن پـدر و پـسـر آن اخـتـنـاقـى بـود كـه شـايـد درطـول تاريخ ايران سابقه نداشت ، نه مرد آزاد بود و نه زن ، همه در اختناق بودند، همهدر رنـج بـودنـد. يـك روز جشن ها بر پا مى شد كه ما كاپيتولاسيون را لغو كرديم (زمانرضـاخـان ) يك روز حرف ها زده مى شد و در روزنامه ها، در نطق ها براى اينكه مملكت پيشرفـتـه اسـت ، يـك وقـتـى هـمـان مـعـنـا را بـاز بـرقـرار مـى كردند و مصونيت مى دادند بهآمريكائى ها. اين تابع اين بود كه قدرتمند چه بكند، هر چه آن قشر قدرتمند يك كارىمـى كـرد ديـگـران دنبال او هياهو مى كردند، در مجلس دست نشانده هياهو مى شد و مداحى مىشد.
قـضـيـه (كـشـف حـجـاب ) قضيه اى نبود كه اينها بخواهند براى خانم ها خدمت بكنند از جملهچـيـزهـائى كـه در زمـان رضـاخـان بـه تـبـع آتـا تـرك انـجـام گـرفـت يـكـى اتـحـادشـكـل بـود و يـكـى كـشـف حـجـاب . آنـوقـت ايـن اتـحـادشـكـل و اين كشف حجاب را در بوق و سرنا، بلند گوهاى آنها چه تعريف هائى كردند، چهمـداحـى هـائى كـردنـد. از آخـونـد كـه مـخـالف بـا ايـنمسائل بود چه تكذيب هائى كردند، چه شعرهائى گفتند، شايد شعرهايش را بعضى اش راشـنـيـده بـاشـيـد، چه شعرهاى هجوى مى گفتند و گفتنى نيست . بعد ديديم كه قضيه كشفحـجـاب قـضـيـه اى نبود كه اينها بخواهند براى خانم ها خدمت بكنند، اينها مى خواستند كهبـراى ايـن طـبـقـه هـم بـا زور آزمـائى و بـا فشار، با زور اين قشر را هم نابود كنند، آنمـاثـرى كـه ايـنـها دارند، آن خدمت هائى كه اين قشر مى خواهند به ملت بكنند، آن خدمت هاىارزنده اى كه بانوان ما عهده دار آن هستند، آن از دستشان گرفته بشود و نگذارند اينها آنخـدمـت اصيلى كه بايد بكنند و آن تربيت بچه ها كه بعدها مقدرات مملكت به دست آنهاستايـنـهـا نـگـذارنـد كـه ايـن خـدمـت انجام گرفته بشود، مبادا بچه ها در دامن اينها تقوا پيدابـكـنـنـد، در دامن اينها تربيت اسلامى بشوند، تربيت ملى بشوند و بعد در دبستان ها كهآمـدنـد و بـعـد در دبـيـرسـتـان ها كه رفتند نتوانند آنها با تبليغاتى كه آنجا مى كنند واسـتـادهـائى كـه از خـودشـان آنجا مى گذارند و مبلغينى كه در آنجا دارند نتوانند اينها رابـرگـردانـنـد، از ايـن جـهـت نـقـشـه ايـن بـود كـه ايـن بـانـوان را از آن مـقـاماصـيل بزرگى كه دارند كنار بزنند و به خيال خودشان نيمى از اين جمعيت ايران را آزادكنند. ديديد كه چه جور آزاد كردند، من ديدم كه ، شماها شايد اكثرا يادتان نباشد، من ديدمكه چه كردند با اين بانوان محترم ايران ، چه فشارها آوردند، با چه سرنيزه ها اين كاربـيـجـا را انـجـام دادنـد و بـعـد هـم خـواسـتـنـد نـتـيـجـه بـگـيـرنـد كـه كـاراصـيـل را از دسـت ايـنـهـا بـگـيـرنـد و تـربيت اولاد را اينها نتوانند بكنند. اينها اگر واردبشوند در شغل هاى مثلا ديگر، شغل هاى غير اساسى نمى توانند به طور اصالت رفتاركنند. البته شغل براى زن ، شغل صحيح براى زن هيچ مانعى ندارد لكن نه آنطورى كهآنها مى خواستند، آنها نظرشان به اين نبود كه زن يك اشتغالى پيدا بكند، نظرشان بهاين بود كه زن را مثل مردها هم ، زن ها را و مردها را از آن مقامى كه دارند منحط كنند نگذارنديـك رشـد طـبـيـعـى از بـراى قـشـر زن پـيـدا بـشود يا يك رشد طبيعى از براى قشر مرد،نـگـذارنـد بـچـه هـاى مـا تـربـيـت صـحـيـح بـشـونـد و لهـذا از آناول جـلويـش ‍ را گـرفـتـنـد، دامـن بـانـوان كـه مـركـز تـربـيـتاطـفـال اسـت مـحـروم شـد بـسـيـاريـش از ايـن . بـعد در دبستان ها بچه ها رفتند آنجا هم باتـبليغات سوئى ، با كتاب هاى منحرفى آنها را منحرف كردند بعد در دانشگاه كه رفتندعـمـال خـود آنـهـا نگذاشتند رشد صحيح بكنند، نگذاشتند دانشمندان صحيح تربيت بشود،اشـخـاص مـلى صحيح ، اشخاص اسلامى صحيح تربيت بشود. ما از آن كارهائى كه اينهاكـردنـد كـه ديـديـم بـرضـد مـليـت مـا، بـرضـد مـصـالح كـشـور مـا بـودمـثـل قـضـيـه كـاپـيـتـولاسـيـون ، مـثـل قـضـيـه عـرض مـى كـنـم كـه كـشـاورزى ،مـثـل سـايـر قضايا، مى فهميم كه اصل اساس بر اين بود كه انحراف درست كنند، اساسبـر اصـلاحـات نـبـود اسـاس ايـن بـود كه نگذارند يك مملكتى رشد بكند و لهذا از آن مىفـهميم كه آن كشف حجابى كه رضاخان به تبع تركيه و به تبع غرب و به ماموريتىكه داشت ، آن بر خلاف مصلحت مملكت ما
بود و ما ديديم كه عضو فعالى كه كار از او مى آيد، آن كه در اين نهضت خدمت كرد شماهابـوديـد، شـمـا بـوديـد كـه بـا هـمين وضعى كه الان اينجا حضور داريد با همين وضع درخـيـابان ها ريختيد و به نهضت ما كمك كرديد. آنهائى كه تربيت شده آنها بودند اگر همدخـالت كـردنـد، باز يك قشرى شان بود كه نزديك بودند به آنطورى كه شماها هستيد،آنـهـائى كـه تـربـيـت شـان آنـطـور بـود، آنـهـا كـارى بـه ايـنمسائل نداشتند همانطورى كه بعضى از مردها در اين نهضت هيچ دخالت نداشتند حالا آمده اندخـواهـنـد كـه اسـتـفـاده كـنـنـد. حالا كه اين طبقه مستضعف ، اين طبقه اى كه ديگران ضعيف مىشـمـردنـد و بـحـمـد الله قـوى بودند، اين طبقه اى كه اينها مى گويند طبقه سوم و اينهاطـبـقـه اول هـسـتـنـد و آنـهـا طبقه جهنمى سوم بلكه هفتم ، اينها بودند كه براى كشور كاركردند، اينها اين سد بزرگ را شكستند، اين طبقه بودند كه راه را باز كردند، حالا آقاياناز آمـريـكـا و اروپا سرازير شدند به اينجا و مى خواهند استفاده كنند. بعضى بانوان همكـه هـيـچ دخـالت در ايـن مـسـائل نـداشـتـنـد حـالا سـر ايـن خـوان يـغـمـاخيال خودشان اين است كه استفاده كنند. الان هم شما طبقه اى كه خداوند حفظتان كند، خداوندسـعـادت بـه شـما بدهد شما هيچ توقعى نداريد شما همان خدمتگزار براى اسلام بوديد،حـالا هـم هـسـتـيـد هـيـچ كدام توقع نداريد به اينكه چه بشويد و چه بشويد، خدمت را شماكرديد و بعد هم شما مى كنيد، آن توقع دارهاى بيجا كه هيچ به اين امور كار نداشتند يكنـفـر كـشـتـه نـدادنـد آنـهـا حـالا آمـدنـد يـكـى مـى خـواهـد وزيـر بـشـود، يـكـى مـى خـواهـدوكـيـل بـشود، يكى مى خواهد چه بشود. اين يك خيال خامى است به سر اينها. خوب است كهدر كارهاى خودشان تجديد نظر بكنند.
اين طبقه محروم بودند كه اين نهضت را به پيش راندند
ايـن يـك خـيـال بـاطـلى اسـت كـه ديـگـران زحـمـت بـكـشـنـد و شـمـا آرام بـاشـيـد و درمحل خودتان يا در خارج و حالا بيائيد و بخواهيد زحمت ديگران را از آن منفعت ، شما ببريد.اول كـسـى كـه حق به اين ملت پيدا كرد همين جمعيت هستند كه الان اينجا نشستند و آن جمعيتىكه اينها نماينده آنها هستند از بانوان محترم مشهد و ساير بانوان ايران . در مردها هم همانطبقه كارگر و همان طبقه كشاورز و همان كاسب هاى جزء و همان اشخاصى كه در دانشگاه هاهـسـتـنـد و مـحـروم ، در قـشـرهـاى مـا هستند و محروم ، اينها بودند كه اين نهضت را به پيشراندند و حالا هم اينها توقع شان اينقدرها نيست كه آنها هست . آن توقع دارها آنهائى هستندكـه هـيـچ كـارى نـكردند، آنها حالا آمده اند مى خواهند مثلا فرض كنيد رئيس جمهور بشوند،آنها حالا آمده اند مى خواهند نخست وزير بشوند، آنهائى كه بلندگوى همين دستگاه بودندحـالا مـى خـواهند كه يك كارى انجام بدهند دوباره در اينجا بيايند. انقلابى شده اند همه ،امروز هر كس مى آيد پيش ما مى گويد كه (ما مبارزبوديم ) من مى بينم ، مى دانم دروغدارد بـه مـن مـى گويد لكن خوب من چه بگويم به اين آدم . (ما در آن زمان مبارز بوديم ماحـبـس هـا ديـديـم چـه ديـديـم ) از ايـن گـزافـگـوئى هـا،خـيال مى كنند كه من بى اطلاعم . خوب من اطلاع دارم كه شما آنوقت همه تان يا بسياريتاننـوكـر بـوديـد، بسياريتان كارهايتان براى آنها بود حالا آمده ايد انقلابى شده ايد. خيرشـمـا انـقلابى نيستيد و نخواهيد بود. هر روزى كه خداى نخواسته يك تقى بلند بشود ويـك شكستى خداى نخواسته پيدا بشود شما از آن اشخاصى هستيد كه فورا جلو مى آئيد ومى گوئيد زنده باد كذا.
مـا شماها را مى شناسيم ، خودتان را اصلاح كنيد، يك قدرى توجه داشته باشيد. ما بايدبـراى ايـن طـبـقـه كارگر و كارمند كه طبقه ضعيف هستند، طبقه اى هستند كه شماها اينها راپـائيـن مـى دانـيـد و ايـنها از همه شما بالاتر و بلند مقام تر هستند، بايد دولت ها براىايـنـهـا كـار بـكـنـنـد. شـما كه آلات والوف داريد و در بانك ها داريد و در خارج داريد و درداخـل داريـد و شـركـت هـا داريد و تجارت ها داريد، شماها چه گوئيد؟ اينهائى كه هيچ چيزنـدارنـد و در ايـن امـور دخـالت كردند، خدا مى داند آن روزى كه من در تلويزيون ديدم كهنـمـايـش مى داد اين زاغه نشينان تهران را، وقتى پرسيد از يكى شان كه خوب شما اينجاچه مى كنيد گفت ما صبح ها كه مى شود با بچه هامان مى رويم به تظاهر. اين زاغه نشينبـيـچـاره تـظاهر كرده است و اين پيروزى را آورده است ، دولت ها براى اين زاغه نشين يككارى بكنند، شماها كه كنار نشسته بوديد حالا آمديد خواهيد كه استفاده كنيد، استفاده چى هابروند سراغ كارشان . خداوند انشاء الله اين طبقه را حفظ كند، خداوند شما بانوان عزيزمـحـتـرم را حـفـظ كـنـد، خـداونـد بـه شـمـا سـعـادت عـنـايـت كـنـد. شـمـا ازقبل من به همه بانوان مشهد كه از طرف آنها نمايندگى داريد سلام برسانيد. من خدمتگزارهمه شما هستم .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 26/2/58
پيام امام خمينى به مناسبت روز زن  
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
فـردا روز تـولد صـديـقـه طـاهـره فـاطمه زهرا سلام الله عليهاست ، روز زن است . تمامابعادى كه براى زن متصور است و براى يك انسان متصور است در فاطمه زهرا سلام اللهعليها جلوه كرده و بوده است يك زن معمولى نبوده است ، يك زن روحانى ، يك زن ملكوتى ،يك انسان به تمام معنا انسان ، تمام نسخه انسانيت ، تمام حقيقت زن ، تمام حقيقت انسان . اوزن مـعـمـولى نيست ، او موجود ملكوتى است كه در عالم به صورت انسان ظاهر شده است ،بـلكـه مـوجود الهى جبروتى در صورت يك زن ظاهر شده است . پس ، فردا روز زن است .تمام هويت هاى كمالى كه در انسان متصور است و در زن تصور دارد، تمام در اين زن است .و فـردا هـمـچـو زنى متولد مى شود كه تمام خاصه هاى انبيا در اوست ، زنى كه اگر مردبـود نـبـى بـود، زنـى كـه اگـر مـرد بـود بـه جـاىرسول الله بود. پس ، فردا روز زن است . تمام حيثيت زن و تمام شخصيت زن فردا موجودشـد. مـعـنويات ، جلوه هاى ملكوتى ، جلوه هاى الهى ، جلوه هاى جبروتى ، جلوه هاى ملكى ونـاسـوتـى همه در اين موجود مجتمع است . انسانى است به تمام معنا انسان ، زنى است بهتمام معنا زن . از براى زن ابعاد مختلفه است ، چنانچه براى مرد و براى انسان . اين ورقصـورى طـبـيـعـى نازل ترين مرتبه انسان است و نازلترين مرتبه زن است و نازلترينمـرتـبـه مـرد اسـت . لكـن از هـمـيـن مـرتـبـه نـازل حـركـت بـه سـوىكـمال است . انسان موجود متحرك است ، از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيبت ، تا فنا بر الوهيت .براى صديقه طاهره اين مسائل ، اين معانى حاصل است . از مرتبه طبيعت ، شروع كرده است، حـركـت كـرده اسـت ، حـركـت مـعـنـوى ، بـا قـدرت الهـى ، بـا دسـت غـيـبـى ، بـا تـربـيـترسـول الله (ص ) مـراحـل را طى كرده است تا رسيده است به مرتبه اى كه دست همه از اوكوتاه است ، پس ، فردا تمام جلوه زن تحقق پيدا كرده است ، و زن به تمام معنا متحقق است. فردا روز زن است . مع الاسف زن در دو مرحله مظلوم بوده است : يكى در جاهليت . در جاهليت ،زن مـظـلوم بـود و اسـلام مـنـت گـذاشت بر انسان ، زن را از آن مظلوميتى كه در جاهليت داشتبـيـرون كـشـيـد. مـرحـله جـاهـليـت مـرحـله اى بـود كـه زن رامـثـل حـيـوانـات بـلكـه پائين تر از او، زن در جاهليت مظلوم بود. اسلام زن را از آن لجنزارجاهليت بيرون كشيد در يك موقع ديگر در ايران ما زن مظلوم شد و آن دوره شاه سابق بود وشاه لاحق بود، با اسم اينكه زن را مى خواهند آزاد كنند ظلم كردند به زن .
ظـلم هـا كـردنـد بـه زن ، زن را از مقام شرافت و عزت كه داشت پائين كشيدند، زن را از آنمقام معنويت كه داشت شئى كردند. به اسم آزادى ، آزاد زنان و آزاد مردان ، آزادى را از زن ومـرد سـلب كردند. زن ها و جوانان ما را فاسد الاخلاق كردند. شاه براى زن اين خاصيت راقائل بود كه گفت ، (زن بايد فريبا باشد،) البته با آن نظر حيوانى كه او داشت ،بـا آن نـظـر جـسـمانى ، مادى ، حيوان پست كه او داشت زن را نظر مى كرد (بايد فريباباشد). از مقام انسانيت زن را فرو كشيد به مرتبه يك حيوان . به اسم اينكه براى زنمـى خـواهـد مـقـام درسـت كـنـد زن را از مـقـام خـودش پـائيـن تـر آورد. زن رامـثـل يـك عـروسك درست كرد، در صورتى كه زن انسان است ، آن هم يك انسان بزرگ . زنمـربـى جـامـعـه اسـت . از دامـن زن انـسـان هـا پـيـدا مـى شـونـد. مـرحـلهاول مـرد و زن صحيح ، از دامن زن است . مربى انسان ها زن است . سعادت و شقاوت كشورهابـسـتـه بـه وجود زن است . زن با تربيت صحيح خودش انسان درست مى كند و با تربيتصـحـيح خودش كشور را آباد مى كند. مبداء همه سعادت ها از دامن زن بلند مى شود. زن مبداهمه سعادت ها بايد باشد و مع الاسف زن را بصورت يك لعبه در آوردند اين پدر و پسرو خـصـوصـا ايـن پـسـر، آنـقـدر جـنايات كه به زن كردند به مردان نكردند. زن مبدا همهخـيـرات اسـت . شما ديديد، ما ديديم كه زن در اين نهضت چه كرد. تاريخ ديده است كه چهزن هـايـى در دنـيـا بوده است و زن چيست . تاريخ دور است ، ما خود ديديم كه چه زن هايىتـربـيـت كـرده است اسلام ، چه زن هايى در اين عصر اخير قيام كردند و آنها كه قيام كردهانـد هـمـيـن زن هـاى مـحـجـوبـه جـنوب شهر، قم و ساير بلاد اسلامى بودند، آنها كه بهتـربـيت آريا مهرى تربيت شدند ابدا در اين امور دخالت نداشتند، آنها تربيت هاى فاسدشـده بـودنـد، از تـربـيـت هـاى اسـلامى آنها دور نگه داشتند. اينهايى كه تربيت اسلامىداشـتـنـد خـون دادنـد، كـشته دادند، به خيابان ها ريختند، نهضت را پيروز كردند. ما نهضتخودمان را مديون زن ها مى دانيم . مردها به تبع زن ها در خيابان ها مى ريختند، تشويق مىكـردنـد زن هـا مـردان را، خودشان در صف هاى جلو بودند. زن يك همچو موجودى است كه مىتـوانـد يـك قدرت لايزال ، يك قدرت شيطانى را بكشد. اين زن را در اين دوره رضاخان ومـحـمـد رضـاخـان مـنـحـط كـردنـد از مـقام خودش ، مرد را هم منحط كردند، جوان ها را هم منحطكردند. مراكز فحشا الى ما شاء الله براى جوان هاى ما درست كردند. به اسم آزادى ، بهاسـم پـيـشـرفت ، به اسم تمدن ، جوان هاى ما را به فحشا كشيدند. به اسم آزادى ، همهآزادى هـا را از ماها سلب كردند. آنهايى كه زمان رضاخان را درك كرده اند مى دانند چه مىگـويـم ، آنـهـا ديدند كه چه كردند با ما و چه كردند با زن هاى محترمه ما. آنها كه زمانمـحـمـدرضـا را درك كردند، آنها هم مى بينند. با اسم هاى فريبنده ، با الفاظ بزك كردهمـمـلكـت مـا را رو به خرابى بردند. بالاتر از همه ، بالاتر از همه جوان هاى ما را فاسدكردند. نيروى انسانى ما را به عقب نشاندند. زن در زمان محمدرضا و رضا پهلوى عنصرمظلومى بود و خودش نمى داند، آنقدر كه ظلم در اين دو زمان شد در زمان جاهليت معلوم نيست، شده باشد. آنقدر كه انحطاط براى زنها در اين قرن بشر معلوم نيست كه در قرن جاهليتشـده بـاشـد. در هـر دو قـرن مـظلوم بوده اند زن ها، آنوقت اسلام آنها را از اسارت بيرونآورد و در ايـن زمـان هـم امـيـدوارم كـه اسـلام بـاز دست آنها را بگيرد و از غرقاب ذلت ها ومظلوميت ها نجات بدهد. اى زن هاى محترم بيدار بشويد، توجه كنيد، بازى نخوريد،
گـول ايـن شـيـاطـيـن كـه مـى خـواهـنـد شـمـا را بـه مـيـدان بـكـشـنـد،گـول ايـنـهـا را نـخـوريـد، ايـنـهـا فـريـبـنـده انـد، ايـنـهـادنـبـال فـريـبـا هـسـتند، مثل شاه ملعون . به اسلام پناه بياوريد، اسلام براى شما سعادتايـجـاد مـى كـند. فردا روز زن است ، روز زنى است كه عالم به او افتخار دارد، روز زنىاسـت كـه دخـتـرش در مـقـابل حكومت هاى جبار ايستاد و آن خطبه را خواند و آن حرف را زد، آنحـرف هـا را زد كـه همه مى دانيد. زنى كه در مقابل يك جبارى ايستاد كه اگر نفس مردها مىكـشـيدند همه را كشتند و نترسيد و ايستاد و محكوم كرد حكومت را، يزيد را محكوم كرد يزيدفرمود تو قابل آدم نيستى ، تو انسان نيستى . زن يك همچو مقامى بايد داشته باشد. زنهـاى عـصـر مـا بـحـمـدالله شـبـيـه بـه هـمـان هـا هـسـتـنـد، ايـسـتـادنـد درمقابل جبار با مشت گره كرده ، بچه ها در آغوششان و به نهضت كمك كردند. خداوند ما را ازشر شياطين نجات بدهد، خداوند جوانان ما را از شر اين شياطين انسى نجات بدهد. خداوندبانوان ما و دوشيزگان ما را از شر اينها نجات بدهد. سلام بر همه شنوندگان .
تاريخ : 26/2/58
پاسخ امام خمينى به تلگرام . آيت الله خادمى  
بسمه تعالى
خـدمـت جـنـاب حـجـت الاسـلام و المسلمين آقاى خادمى دامت بركاته تلگرام تسليت آن جناب درمـورد شـهـادت مـرحـوم حـجـت الاسـلام و المـسـلمـيـن اسـتـاد مـطـهـرىواصـل گـرديـد. تـلگـرافات ديگرى نيز به همين مناسبت از طرف اصناف محترم و سايرطـبـقـات اصفهان واصل شده ، مراتب تشكر و سلام اينجانب را به عموم آقايان محترم ابلاغفرمائيد. از خداوند تعالى موفقيت و سعادت همگان را خواستاريم
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 26/2/58
بيانات امام خمينى در جمع اقشار مختلف مردم و عشاير خرم آباد لرستان  
مستضعفين در همه طول تاريخ به كمك انبيا برخاسته اند
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
تـمـام اديـان آسـمانى از بين توده ها برخاسته است و با كمك مستضعفين بر مستكبرين حملهبـرده اسـت . مستضعفين در همه طول تاريخ به كمك انبياء برخاسته اند و مستكبرين را بهجاى خود نشانده اند. در اسلام پيغمبر اكرم از بين مستضعفين برخاست و با كمك مستضعفين ،مـسـتـكـبـريـن زمـان خـودش را آگـاه كـرد يـا شـكـست داد. مستضعفين بر تمام اديان حق دارند،مـسـتضعفين به اسلام حق دارند زيرا در طول تاريخ 1400 ساله اين جمعيت بودند كه كمككـردنـد ديـن اسـلام را، تـرويـج كـردنـد از ديـن اسـلام . رژيـم هـاى شاهنشاهى و مستكبرينوابـسـتـه بـه آن رژيـم ، هـمـيـشـه راه آنـهـا غـير راه اسلام بوده است و با مبارزه با اسلامزنـدگـى مـنـحـوس خـود را ادامـه مـى دادنـد. مـسـتـضـعـفـيـن بـودنـد كـهدنـبـال انـبـيا بودند، دنبال علما بودند، دنبال اوليا بودند. نهضت ما هم با مستضعفين پيشرفـت ، مـستكبرين يا فرار كردند يا در منازل خود نشستند. آنهائى كه امروز براى استفادهنامشروع مى خواهند سر اين سفره بنشينند كجا بودند آن روز كه مستضعفين خون خود را مىدادنـد، يـا در بـيـغـوله هـا بـودنـد و يـا در خارج . اين مستضعفينند كه نهضت ما را به پيشبـردنـد، ايـنـهـا هـسـتـنـد كه خون خود را ريختند. جوانان دانشگاهى ، جوانان مدارس قديم ،جـوانـان بازارى ، عشاير محترم ، اين طبقه بودند كه با قيام خود رژيم منحوس را به عقبنشاندند و دست نفتخواران مفتخوار را قطع كردند.
ظلم و ستم رژيم پهلوى گريبانگير تمامى اقشار ايران
از خـيـانت هائى كه رژيم سلطنتى پهلوى به اسلام كرد و به ايران ، تخته قاپو كردنعـشـاير بود، اين پشتيبانى ، اين پشتيبان اسلام را او خواست بگيرد، عشاير و ايلات ما راخـواسـت بـه شـكـسـت بـرساند تا وحدت ملى ما از دست برود، تا وحدت اسلامى ما از دستبرود. در طول سلطنت جائرانه اين پدر و پسر تنها شما بختيارى ها نيستيد كه گرفتارظـلم و سـتـم بـوديـد و گـرفـتـار كـمـبـودى ها، تمام عشاير ايران ، تمام اقشار ايران اينگـرفـتـارى را داشتند و با زحمت و رنج دست به گريبان بودند. تنها كشاورزى شما ازبـيـن نـرفته است ، كشاورزى تمام ايران از بين رفته است . تنها شما مظلوم نبوديد، همهايران مظلوم بود. ايران يك محبسى بود و در آن 35 ميليون جمعيت حبسى .
الان بـحـمـد الله تـعـالى هـمـه از حـبـس بـيـرون آمـديد و با شكرانه اين نعمت بايد صبرانـقـلابـى داشـتـه بـاشـيـد، مـهلت بدهيد جمهورى اسلام مستقر بشود، تمام شما به حقوقخودتان خواهيد رسيد انشاء الله .
اراده آهنين ملت آنطور نيست كه بتوان با اين حركات مذبوحانه به او شكست داد
اسـلام طبقه اى را بر طبقه ديگر ترجيح نداده است . اسلام گرايش ماديگرى ندارد. اسلامتـمام طبقات را مساوى دانسته است فقط به تقوا مردم را بر ديگرى ، بر ديگران ترجيحداده اسـت . لكـن ما الان مبتلا هستيم به گرفتارى هاى زياد، به خرابى هاى زياد كه بايدبا دست قدرتمند تمام طبقات و به خصوص عشاير، اين گرفتارى ها رفع بشود. كوششكـنـيـد كـه آرامـش پيدا بشود در كشورتان . دنباله هاى رژيم با اسم هاى مختلف مى خواهندآرامش نگذارند تحقق پيدا بكند چون مى بينند با آرامش ملت به حق خود مى رسد و دست آنهاكـوتـاه مـى شـود. الان كه شكست خودشان را ديدند در رفراندم ، شكست قطعى خودشان راديـدنـد، حـس كـردنـد تـوجه ملت را به اسلام ، لمس كردند شكست خودشان را، به كارهاىمذبوحانه ، به جنبش هاى مذبوحانه دست زدند، بزرگان ما را ترور مى كنند و گمان مىكـنـنـد بـا تـرور كـار آنها درست مى شود. اين ترور ثابت كرد كه ملت ايران هر چه خونبـبـيـنـد و هـر چه رنج ببيند قويتر مى شود.اراده آهنين ملت ما آنطور نيست كه بتوان بااينحـركات مذبوحانه به او شكست داد. ملت ما راه خودش را يافته است و از پا نمى نشيند تاايـنـكه اسلام عزيز را پياده كند، تا آنكه دست همه خائنان را قطع كند، تا آنكه مفتخوارانرا از مفتخوارى منع كند. شما اى برادران ! اى برادران عشايرى من ! آگاه باشيد، نگذاريدتـبـليغات سوء اينها در جوانان شما تاثير كند، اينها را راه ندهيد در بين خودتان كه باتبليغات خودشان بخواهند باز مسائل سابق را برگردانند و آمريكا را بر خزائن ما مسلطكـنـنـد. ايـنـهـا پـيـوستگان به آمريكا هستند با هر صورتى كه هستند. سلام و درود من برعشاير ايران و سلام و درود من بر عشاير بختيارى .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 26/2/58
بيانات امام خمينى در جمع كاركنان روزنامه كيهان  
نقش مطبوعات در تربيت جامعه و انعكاس آرمان ملت
بسم الله الرحمن الرحيم
نـقـش مـطـبـوعـات در كـشـورهـا مـنـعـكـس كـردن آرمـان هـاى مـلت اسـت . مـطـبـوعـات بـايـدمـثـل مـعلمينى باشند كه مملكت را و جوانان را تربيت مى كنند و آرمان ملت را منعكس مى كنند.در مـمـلكـتـى كـه آن هـمـه خـونـريـزى شد و آن همه ملت ما خون دادند تا اينكه يك جمهورىاسـلامـى مـوافـق آراء اكـثريت قريب به اتفاق محقق شد و دست خائنين كوتاه گرديد و دستچـپـاولگـران قـطـع شـد، اگـر مـطـبـوعـات در مـطـبـوعـات بـخواهند باز به پشتيبانى ازجـنـايـتـكـاران و خـيـانـتـكـاران چيزى بنويسند، اين مطبوعات ما نيست ، اين خيانت است . بايدمـطـبـوعـات آنـچـه كـه ملت مى خواهند بنويسند، نه آنچه كه بر خلاف مسير ملت است . معالاسـف در بـعـضـى از مـطـبـوعـات چـيـزهـائى كـه بـر خـلاف مـسـيـر مـلت اسـت و بـرخلافآمال جامعه ملت است منعكس مى شود و ما تاكنون به مسامحه رفتار كرده ايم و من اميدوارم كهمطبوعات را خود صاحبان مطبوعات اصلاح كنند.
مـن از شـمـا كارمندان و كارگران روزنامه كيهان تشكر مى كنم كه با اراده صميمانه و باعـزم مصمم جلوى اشخاصى كه بر خلاف مسير ملت مى خواهند بروند گرفتيد. گفتيد كهشـايـد كـيـهـان امـروز مـوافـق مـيـل مـلت نـبـاشـد، كـيـهـان امـروز مـوافـقمـيـل مـلت اسـت . مـلت روزنـامه اى را خواهد كه مطابق آراى خودش ، مطابق آراى ملت ، مطابقخواسته هاى ملت رفتار كند، مقاله نويسى نمى خواهد، قصه نويسى نمى خواهد، چيزهائىرا مـى خـواهـد كـه مـطابق مسير ملت باشد. بايد جديت كنيد، مسائلى را بنويسند كه موافقمسير ملت باشد.
همه رسانه هاى تبليغاتى بايد خودشان را اصلاح كنند
خـون هـاى ملت ما را هدر ندهند، ملت ما زحمت كشيده اند، ملت ما خون داده اند، بخواهند باز بااباطيل برگردانند به حال اول ، اين قابلتـحـمـل نـيـسـت . ما تا آنجا صبر مى كنيم كه توطئه نباشد و اگر خداى نخواسته توطئهباشد، صبر نخواهيم كرد، تحمل نخواهيم كرد. بايد خودشان را اصلاح كنند، همه رسانههـاى تـبـليـغـاتـى بـايـد خـودشان را اصلاح كنند كه خداى نخواسته بر خلاف مسير ملتنـرونـد، گـمـان نـكـنـند كه باز مى شود آن دستگاه سابق را برگرداند ديگر گذشت آنمسائل و آنها دفن شده اند.
خـداونـد شـمـاها را توفيق عنايت كند و من از شما متشكرم كه در اينجا آمده ايد و از نزديك منشـمـا را مـلاقات كردم و اميدوارم كه روزنامه را خودتان اداره كنيد و آنطور كه دلخواه ملتاست درج كنيد در آن .
قلم آزاد است مسائل را بنويسد لكن نه اينكه توطئه برضد انقلاب بكند
مـطـبـوعـات در عـيـن حـال كـه يـك مـوسـسـه مـحـترم و بسيار موثرند لكن بايد روى موازينمـطـبـوعـاتى و خدمت به ملت رفتار كنند. آزادى قلم و آزادى بيان معنايش اين نيست كه كسىبـر ضد مصلحت كشور قلمش آزاد است كه بنويسد، برخلاف انقلابى كه مردم خون پايش ‍داده انـد بـنـويـسـد، هـمـچـو آزادى صـحـيـح نـيـسـت . قـلم آزاد اسـت كـهمـسائل را بنويسد لكن نه اينكه توطئه بر ضد انقلاب بكند. بيان آزاد است كه مطالبىاگـر دارد بـنـويسد آن هم مطالبى كه به او داده مى شود، از همه اشخاص بنويسد بدونتـوطـئه . وقـتـى ما ديديم كه در يك روزنامه اى از يك اشخاصى مطالب نوشته مى شودكـه ايـنـهـا عـمـال اجـانـب هـسـتـند و خواهند مملكت ما را باز به خرابى بكشانند، از آن طرفمـقـالاتـى و مـطـالبـى كـه راجـع بـه مـسـائل نـهـضـت اسـت ، راجـع بـهمـسـائل اسـلام اسـت ، يا تحريف مى شود يا نوشته نمى شود، اينطور مطبوعات را ما نمىتـوانـيـم بـرايـش احـتـرام قـائل بـشـويـم . بـراى مـطـبـوعـاتـى مـا احـتـرامقـائل هـسـتـيـم كه بفهمد آزادى بيان و آزادى قلم يعنى چه . گفته مى شود كه مردم آزادند،يعنى آزاد است انسان كه بزند سر مردم را بشكند؟! آزاد است كه قانون شكنى بكند؟! آزاداسـت كـه بـرخـلاف مـسـيـر مـلت عمل بكند؟! آزاد است كه توطئه بكند بر ضد ملت ؟! اينهاآزادى نيست . در حدود قوانين ، در حدود كارهاى عقلايى آزاد است . و ما در بعضى مطبوعات ،حـالا مـن اسـم مـطـبـوعـات را نمى برم لكن در بعضى مطبوعات مى بينيم كه اينها از آزادىسـوء اسـتـفـاده مـى كـنـنـد، بـه گـمـان ايـنـكـه يـا بـهخـيـال اينكه آزادى است مى خواهند از مردم آزادى را سلب كنند. اين مردم با اين زحمتى كه درايـن سـالهـاى طـولانـى كـشـيـده انـد و بـا ايـن خـون هـائى كـه در ايـن دوسـال اخـير داده اند مى خواهند آزاد باشند، بعضى مطبوعات مى خواهند اينها را ازشان سلبآزادى بـكـنـنـد، بـه اسـم آزادى قـلم بـر خـلاف مـسـيـر مـلتعـمل بكنند. دست اشخاصى كه مى خواهند اختناق در ملت ايجاد بكنند، مى خواهند چپاولگرىكنند، بعضى مطبوعات دست آنها را دارند باز مى كنند و اين معنى آزادى نيست اين معنى خيانتاسـت . ايـنـكـه داده مـى شود به ملت آزادى است ، نه خيانت ، آزادى قلم است ، نه خيانت قلم ،آزادى بيان است ، نه بيان خائنانه .
تـوصـيـه بـه مـطـبـوعـات در خـدمـت بـه انـقـلاب و انـعـكـاسآمال ملت
بـايـد مـطـبوعات در خدمت كشور باشند، نه برضد انقلاب كشور. مطبوعاتى كه بر ضدانـقـلاب كـشـور هـسـتـنـد ايـنـهـا خـائن هـسـتـنـد. مـطـبـوعـات بـايـد مـنـعـكـس كـنـنـدهآمال و آرزوى ملت باشند، مسائلى كه ملت مى خواهند، آنها را منعكس بكنند، البته آزادند كهيك مطلب ديگرى هم كه كسى مى گويد منعكس كنند لكن در توطئه آزاد نيستند. ما از بعضىمطبوعات توطئه مى فهميم براى اينكه مى بينيم كه مسائلى
كـه بـه ضـد انـقـلاب اسـت بـا آب و تـاب و بـا تـفـسـيـر وطـول مـى نـويسند، مسائلى كه وفق انقلاب است يا نمى نويسند يا بااشاره رد مى شوند.ايـنـطور مطبوعات مورد قبول ملت نيست و مردم نمى خرند يك همچو روزنامه هايى را و اگرگفته بشود بهشان كه اين روزنامه اينطور است ، مردم خودشان نمى خرند. مردم آزادند درايـنـكـه نـخـرنـد چـنـين روزنامه اى را، وقتى روزنامه خريده نشد روزنامه بسته مى شود،همانطورى كه بعضى روزنامه ها وقتى مردم نخريدند خودش بسته شود.
شـمـا از ايـن بـه بـعد توجه به اين معنا داشته باشيد كه به روى همين مسير ملت رفتاركـنـيـد، هـمانطورى كه ملت دارد مى رود رفتار كنيد نه اينكه به اسم آزادى قلم بر خلافمـسـيـر ملت مشى بكنيد. آنهايى كه ، بعضى از اين كسانى كه جزء هيات تحريريه اند ومـى دانـيـد كـه ايـنـهـا اصـلاح نـمـى شـونـد و ايـنـهـا نـمـى تـوانند اصلاح بشوند، اينهاعـمـال غـير هستند، اينها خواهند دست اجانب را باز به مملكت ما باز بكنند، آنها را بايد كناربگذاريم و نويسنده زياد است ،نويسنده ديگرى وارد كار بشود.
تمام رسانه ها مربى يك كشور هستند، بايد تربيت كنند كشور را
در هـر صـورت تـمام رسانه ها مربى يك كشور هستند، بايد تربيت كنند كشور را، افراديـك كـشـور را و بـايد خدمت كنند به ملت . روزنامه از ملت است و براى ملت است و چنانچهبـرخـلاف مـسـيـر مـلت بـخواهد يك روزنامه اى يا چيز ديگرى رفتار بكند، خود ملت با اومـخـالفت مى كنند. لازم هم نيست كه مخالفتش اين باشد كه بريزد و بزند و بشكند، نه ،ايـنها اين كار را نمى كنند، لكن روزنامه براى خواننده است وقتى خواننده نباشد روزنامهنيست . راديو براى اين است كه گوش كنند مردم ، وقتى راديو را درش را بستند و هيچ كس ‍گـوش نـكـرد راديـو نيست . در هر صورت اين چيزها به خدمت ملت است ، نه برخلاف مسيرمـلت . هر نويسنده اى كه بر خلاف مسير ملت بخواهد بنويسد، اين اسباب اين مى شود كهروزنـامـه بـدنـام بشود، گفته بشود كه اين روزنامه ملى نيست ، اين روزنامه براى اجانباسـت و ايـن البـتـه بـرخـلاف مـصـلحـت روزنـامـه اسـت و بـرخـلافشـغـل روزنـامـه نويسى است . روزنامه نويس بايد حفظ كند احترام خودش ‍ را و حفظ احترامايـن اسـت كـه روى مـسـير ملت رفتار كند، خدمتگزار به ملت باشد. اگر چنانچه برخلافمـسـيـر ملت و برخلاف خواست ملت عمل بكند، اين پيش ملت ديگر احترام ندارد. اين نصيحتىاسـت كـه مـن بـه شـمـا كه حالا آمديد اينجا مى كنم و البته از اين كار شما هم كه اعتصابكرديد سابق و با هم اعتصاب كرديد و با اعتصاب ، كار خودتان را انجام داديد من متشكرم. انشاءالله موفق باشيد.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 27/2/58
بيانات امام خمينى در جمع گروهى از بانوان  
زن ، مظهر تحقق آمال بشرى
بسم الله الرحمن الرحيم
مـى بـيـنـيـم كـه مـسـائلى روز بـزرگ و اجـتـمـاع عـظـيـم ومـحـل مـبـارك ، روز ولادت زهـراى مـرضـيـه كـه روز زن اسـت ، روز پيروزى زن است و روزنـمـونـه زن در عـالم اسـت . زن نـقـش بـزرگـى در اجـتـمـاع دارد. زن مـظـهـر تـحـقـقآمـال بشر است . زن پرورش ده زنان و مردان ارجمنداست . از دامن زن مرد به معراج مى رود.دامـن زن محل تربيت بزرگ زنان و بزرگ مردان است . روز بزرگى است ، يك زن در دنياآمد كه مقابل همه مردان است ، يك زن به دنيا آمد كه نمونه انسان است ، يك زن به دنيا آمدكـه تمام هويت انسانى در او جلوه گر است . پس روز، روز بزرگى است ، روز شما زناناست .
زنان ايران پيشقدم در جهاد با جان و مال
زنان در عصر ما ثابت كردند كه در مجاهده همدوش مردان بلكه مقدم بر آنانند. زنان ايران، هم مجاهدات انسانى عظيم كرده اند و هم مجاهدات مالى . اين طبقه محترم زن ها كه در جنوبتهران و در شهر قم و در ساير شهرها هستند، همين خانم هاى محجبه ، همين ها كه مظهر عفافهستند، در نهضت پيشقدم بودند و در ايثار مال هم پيشقدم . ايثار كردند جواهرات و طلاهايىكه دارند، براى مستضعفين ، عمده در اين امور آن قصد پاك است . خداوند چند آيه براى چندقرص نان كه حضرت امير سلام الله عليه و عائله اش ‍ صدقه دادند، چندين آيه ، چند آيهنـازل فـرمـود. ايـن آيـات بـراى قـرص نـان نـيست ، اين آيات براى اخلاص ، براى آنكهبراى خدا بود. ارزش اعمال به معنويات اعمال است . خواهرهاى ما كه در عصر نهضت شركتداشـتـنـد ارزش اعـمال آنها بيشتر بود از ارزش اعمال مردها، آنها از پرده هاى عفاف بيرونآمـدنـد و بـا پـرده عـفـاف بـا مـردان هـمـصـدا شـدنـد و پـيـروزى راتحصيل كردند و حالا هم با قصد خالص آنچه كه در ايام عمر تهيه كردند براى مستمنداندادند. اين ارزش دارد، متمكنين اگر ميليون ها بدهند، به قدر ارزش اين نيست . پس روز زن ،روز با اهميتى است و امروز روز زن است و امروز روز مخدرات است و اجتماع عظيم ، اجتماع ازاقـشـار مـخـتـلفـه آنـهـايى كه نمى توانستند با هم مجتمع باشند، آنهايى كه اختناق نمىگذاشت با هم مجتمع شوند، همه با هم مجتمع شدند، همه با هم ، برادر و خواهر، برادر وخواهروار
مـجـتـمـع شـدنـد در مـكـان مـقـدس ، مـكان مقدس فيضيه ، محلى كه علم از آنجا به همه اقطارسرازير مى شود، محلى كه احكام الهى در آن بيان شود، از آن علم به همه جا رفت و از علمجـهـاد بـه هـمـه جـا. زن و مـرد قـم نـمـونـه انـد در عـلم و درعـمـل ، زن ومـرد ايـران نـمـونه اند در علم و در عمل . در جوار حضرت فاطمه معصومه سلامالله عليها و روز ولادت صديقه عليها سلام واجتماع امت اسلامى بر محلى كه از اسلام است.
تا قيام شما براى خداست پيروز هستيد
دوستان من ! اين اجتماع را، اين وحدت را حفظ كنيد. شياطين در صدد اختلاف انداختن هستند، اينوحدت كلمه را حفظ كنيد. اين قيام لله را حفظ كنيد. تا قيام شما براى خداست پيروز هستيد.آنـان كـه به عناوين مختلف در صدد تفرقه هستند خيانت به ملت مى كنند، خيانت به كشورمى كنند، خيانت به اسلام كنند، با هوشيارى فعاليت و توطئه هاى آنها را خنثى كنيد. اينهاكـه بـيـن اقـشـار مـلت در اطـراف مـمـلكـت آشـوب مـى كـنـند و در صدد اختلاف انداختن هستند،عـمـال خـارجـى هـسـتـنـد، عـمـال آمـريـكـا هـسـتـنـد، جـيـره خـوار آنـهـا هستند، از آن طرف مرزهاپـول مـى آيد پيش اينها و اينها بين كارگرها تقسيم مى كنند كه كار نكنيد كه كارخانه هاراه نـيـفـتـد، كـشـاورزهـا را مـانـع مـى شـونـد از ايـنـكـه بـهشـغل خودشان ادامه دهند. اى كارگران محترم ! اى كشاورزان عزيز! به كار خود ادامه دهيد،از اخـتـلاف كلمه دست برداريد. امروز روزى است كه همه بايد براى اسلام و براى كشورخـودتـان كار كنيد، همه مكلف هستيد. اينها كه جلوگيرى از كار شما كنند، مى خواهند براىاربـاب هـاى خـودشـان راه بـاز كنند! مى خواهند ما را باز به آن ذلت زحمت بكشند. خداوندشما را از شر آنان حفظ كند. خداوند اسلام و مسلمين را پيروز فرمايد. خداوند به ما قدرتتفكر بدهد. خداوند به شما سعادت و سلامت عنايت فرمايد.
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
تاريخ : 28/2/58
بيانات امام خمينى در جمع گروهى از عشاير جوانمرد و اورامانات  
در پنجاه و چند سال حكومت غاصب سلسله پهلوى به اقشار ملت چه گذشت
بسم الله الرحمن الرحيم
من از برادرانم متشكرم كه از راه دور آمده اند كه از نزديك با هم صحبت كنيم و مطالبى كهمـورد نـظـر اسـت بـه گـوش يـكـديگر برسانيم . آقايان مى دانند كه در اين پنجاه و چندسـال حـكومت غاصب سلسله پهلوى به اقشار ملت چه گذشت . شما مرزنشين ها در مرز موردتجاوز و تعدى بوديد و آنهائى كه در مركز بودند، در مركز مورد تعدى بودند، منتها هركـس در هـر جـا كـه هـسـت آن تـعـديـات آنـجـا را خوب ادراك مى كند، ماها كه اينجا هستيم ، درطـول مـدت سلطنت غاصبانه اينها، اينجا را مشاهده كرديم و از مرزها چند خبرى گاهى شنيدهمـى شـد لكـن اطـلاع صـحـيح نداشتيم . شما آقايان هم كه در مرزها بوديد همان مرزها را ومـحـل خودتان را و گرفتارى ها را مى دانستيد و مشاهده مى كرديد لكن از اين مراكز اطلاعىنـداشـتـيـد مـگـر اينكه آن چيزى كه مى شنيديد. همه اقشار ملت در زحمت و رنج بودند، همهگرفتار بودند.

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation