بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 6, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

تاريخ : 22/1/58
بيانات امام خمينى در جمع گروهى از اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى  
من از همه شما تشكر مى كنم كه پاسداران اسلام هستيد
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن از مـلاقـات شـمـا جـوانـهـاى بـرومـنـد و چـهـره هـاى تـابـنـاكخـوشـحـال هـسـتـم و مـايـلم بـه ملاقات شماها، مايلم كه با شما مصافحه كنم ولكن وضعمـزاجى من و كارهاى زياد من اين فرصت را به من نمى دهد. من از همه شما تشكر مى كنم كهپـاسـداران اسـلام هـستيد و براى اسلام و براى كشور خدمت مى كنيد و در اين مواقع سخت ،شـما زخمت مى كشيد. من اجر شما را از خداى تبارك و تعالى مى طلبم و براى شما سعادتو سلامت مى خواهم .
ما از اين به بعد هم احتياج به شما داريم ، ما هميشه محتاج به شما جوانها هستيم . ما بعدهاهـم بـراى كشورمان احتياج به فعاليت شما جوانهاى برومند داريم و من اميدوارم كه در همهمـراحـل ، شـمـا با مردانگى با ما همراهى كنيد و اين نهضت را به پيش ببريد. امروز كشورمـال خـود شـمـا اسـت و شـمـا بـايـد مـال خـودتـان را حـفـظ كـنـيـد.مـثـل زمـان طـاغوت نيست كه شما زحمت بكشيد و ديگران بهره ببرند. من اميدوارم كه با بهكـار رفـتـن احكام اسلام مملكت مال خود شما باشد و شما در مملكت خودتان زحمت بكشيد و درمملكت خودتان بهره را براى خودتان برداريد. از خداوند تعالى سلامت و سعادت همه شمارا خواستارم .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 23/1/58
بـــيـــانـــات امــام خـمـيـنـى در جمع خواهران دانشجوى دانشگاه ملى و محصلين دبيرستانهاىدزفول و قصر شيرين
نقش عظيم بانوان در پيروزى نهضت
بسم الله الرحمن الرحيم
؟خـداونـد نـگـهـدار هـمـه شـمـا بـاشـد. ايـن پـيـروزى را مـا از بـانـوان داريـمقـبـل از ايـنـكـه از مردها داشته باشيم . بانوان محترم ما در صف جلو واقع بودند. بانوانعزيز ما اسباب اين شدند كه مردهاهم جرات و شجاعت پيدا كنند. ما مرهوان زحمات شما خانمهـا هـسـتـيم و هميشه دعا به همه و همه ملت و شماها مى كنيم . شما ديديد كه با وحدت كلمهبـدون ايـنـكـه سـاز و بـرگـى داشـته باشيد، بر قدرت هاى بزرگ پيروز شديد. چراپـيـروز شـديـد؟ بـراى ايـنـكـه بـراى خـدا بـود ايـن قـيـام ، قـيـام حـق بـود، قـيـام حق بربـاطـل بـود، قـيـام الوهـيـت بـر طـاغوت بود، قيام انسانيت بر توحش بود، قيام تمدن بربـربـريـت بـود. ايـن قـيام انسانى در عين حال كه ما هيچ نداشتيم و آنها همه چيز، بر آنهاغـلبـه كـرديـم . اين غلبه را خداى تبارك و تعالى نصيب ما كرد. چرا؟ براى اينكه با همبوديم و خدا با جماعت است . يدالله مع الجماعه خداوند با اجتماع است و شما همه با وحدتكلمه و آن كلمه ، كلمه حق ، نه كلمه باطل ، همه با هم حق گفتيد، همه با هم حق خواستيد، حقخودتان را خواستيد، آزادى خواستيد، استقلال خواستيد و اسلام ، جمهورى اسلامى خواستيد.بحمدالله آزادى براى شما حاصل است .
بايد از خود و نافرمانى از خدا بترسيم
الان از هيچ كس نمى ترسيد ولى بايد ما از خودمان بترسيم . ما بايد از خدا بترسيم ، ازخودمان بترسيم كه نافرمانى نكنيم ، كه بر خلاف نكنيم والا ديگر آن زحمات سابق نيست، ديـگـر سـازمـان امـنـيـت نـيـسـت ، ديـگـر شـهـربانى كه بتواند به مردم ظلم بكند نيست ،شهربانى اسلامى است ، دولت اسلامى است ، دولتى است كه تابع قانون است ، تابعاسـلام اسـت . آن كـه تـابـع اسـلام اسـت ظـلم نـمـى تـوانـد بـكند و نمى كند. ما از شما هممـتـشـكـريـم كه در رفراندم شماها همه شركت كرديد و موجب يك پيروزى شديد كه در دنيانمونه است . سابقه نداشت يك همچو رفراندم در دنيا كه از ملت سى و پنج ميليونى بيشاز بـيـسـت مـيـليـون راى مـثـبـت داشـتـه بـاشـد و هـمـيـن طـور بـا شـور و شـعـف و اشـتـيـاقدنـبـال راى دادن بـرود. خـداونـد انـشـاءالله شـمـا را درمـراحـل بـعـد هـم پيروز كند. در قضيه مجلس موسسان ، در قضيه مجلس شورا راى بدهيد وراى بـه وكلاى متعهد مسلم امين . وكلاى امين بفرستيد در مجالس . ديگر شما مجالستان دستخودتان
اسـت ، اختيار دست خودتان است ، شما مختاريد و مقدرات مملكت را، خودتان به دست خودتانبـايد مقدرات را بگيريد. خداوند شما را پيروز كند، خداوند شما را سعادتمند كند در دنياو آخرت . سلام بر همه شما و بر همه مسلمين و بر همه عبادالله الصالحين .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تاريخ : 23/1/58
پيام امام خمينى در مورد اخطار به گرانفروشان  
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن بـا كـمـال تـاسـف هـر روز مـواجـه هـسـتم با مشكلات جانفرسا كه گاهى ناچار مى شومتـذكـراتى به ملت شريف بدهم . از آن جمله قضيه اجحاف و گرانفروشى است كه كراراشكايت از آن دارند و حتى گفته مى شود كه برخلاف موازين شرعيه اجناس را كه از طرفدولت مـبـنـى بـر اينكه به قيمت معينى بفروشند، به قيمت هاى گزاف به مردم مستمند مىفـروشـنـد و موجبات ناراحتى و مضيقه براى برادران و خواهران خود فراهم مى كنند. من ازفـروشـنـدگـان خصوصا آنچه مربوط است به ارتزاق مردم ، تقاضا مى كنم دست از ايناجحاف و تعدى بردارند و به اخلاق و اعمال اسلامى برگردند. من آنان را نصيحت مى كنمكـه بـا ايـن مـلتـى كـه خـون خـود را در راه اسلام داد و جوانان عزيز خود را از دست داد باعـدل و انـصاف رفتار كنند. من خوف آن دارم كه خداى ناخواسته به غضب خداوند قهار مبتلاگـرديـم و تر و خشك با هم بسوزد. من اخطار مى كنم كه اگر دست از اجحافات و مخالفتبـا اسـلام بـر ندارند، طبق عدل الهى و حكومت شرعيه و سياسات شرعيه اسلاميه با آنانرفـتـار مـى شـود. بـرادران ! قـبـل از آمـدن آن تـازيـانه الهى به خود آييد و دست از ستمبرداريد. خداوند شما را اصلاح كند.
والسلام عليكم
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 23/1/58
بـيـانـات امـام خـمـيـنـى در جـمـع اعـضـاى سـپـاه پاسداران انقلاب اسلامى شرق تهران
شـمـا پـاسـداران مـثـل سـربـازان صـدر اسـلام بـا جـان ودل خدمت كرديد
بسم الله الرحمن الرحيم
شـمـا پـاسـداران مـثـل سـربـازان صـدر اسـلام بـا جـان ودل خـدمـت كـرديـد شـمـا پـاسـداران انـقـلاب اسـلامـى بـه اسـلام حـق پـيـدا كـرديـد. شـمـامـثـل سـربازان صدر اسلام كه با جان و دل و با عشق و علاقه به اسلام خدمت كردند، بهاسـلام خـدمـت كـرديـد و مى كنيد. من اميدوارم كه خداى تبارك و تعالى همان اجرى را كه بهپـاسـداران اسـلام در صـدر اسـلام عـنـايـت فـرمـوده اسـت ، بـه شما برادران عزيز عنايتفـرمـايـد. شـمـا در اين انقلاب اسلامى و در اين نهضت اسلامى ، سهم بسزائى داريد. شماحـفـظ امـنـيـت مـنـطقه را كرديد و اين خدمت بزرگى است كه به برادران و خواهران خودتانكـرديـد و من اميدوارم كه خداى تبارك و تعالى به شماها سعادت و عزت عنايت فرمايد. مناز هـمـه شـمـا مـتـشكر هستم و ما منتظريم كه انشاءالله احكام اسلام جريان پيدا كند و همه ماخـدمـتـگـزار اسـلام و احـكـام اسـلام بـاشـيـم و مـلت مـامـسـتـقـل و آزاد باشد و دست خيانتكاران تا ابد از اين مملكت قطع بشود. من از خداى تبارك وتعالى عظمت اسلام و مسلمين را خواستارم .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تاريخ : 23/1/58
بـيـانـات امـام خـمـيـنـى در جـمـع گـروهى از نمايندگان كاركنان بانك صادرات ايران
طرح جدائى ميان اقشار از دسيسه هاى استعمارگران
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن از شـمـا آقـايـان كـه تـشـريف آورديد و از نزديك با هم مواجه شديم تشكر مى كنم . مابايد سابقا هم روابط با هم داشته باشيم ، ملت بايد اقشارش با هم مربوط باشند. اينجـدائى كـه در ايـن طول زمان بين اقشار ملت بود، اين يك امرى بود كه استعمارگران اينامـر را درسـت كـرده انـد يـعـنـى عـمـال آنها در اينجا و خود آنها با تبليغات بين اقشار ملتجدائى انداختند. بايد ما همه با هم همانطورى كه تا اينجا با هم پيروز شده ايم و همه يكمـطـلب مـى خـواستيم و آن اسلام و جمهورى اسلامى ، از اين به بعد هم بايد همه با هم تاآخـر نـقـطـه اى كـه جريان احكام اسلام در كشور باشد همه با هم باشيم ، جدائى نداشتهباشيم .
تحقق واقعى اسلام در گرو تحول در كليه شوونات مملكتى
بـايـد ايـن مـمـلكـت كـه طـاغـوت در آن سـال هـاى طـولانـى زنـدگـى كـرده اسـت و مـردم رامـتـحـول كـرده بـود بـه يـك مـردم غـيـر صـحـيـح ، بـايـد بـا زحـمـت هـمـهمـتـحول بشوند به يك انسان هاى اسلامى الهى كه در اسلام ، انسان اسلامى خيانت نخواهدكـرد، بـه شـرق و غـرب تـوجـه نـخـواهـد كـرد. بـايـد ايـن بـانك هائى كه در ايران هستمتحول بشوند از صورت طاغوتى كه رباگيرى و رباخوارى است به صورت اسلامى ،انشاءالله .
مـن از ايـنـكـه شـمـا بـنـاى بـر ايـن مـطـلب گـذاشـتـيـد كـهمـتـحـول كـنـيد صورت طاغوتى را به صورت اسلامى و بانك اسلامى در سراسر كشورتـاءسـيـس كـنـيـد مـتـشـكـرم ، لكـن مـنـتـظـرم كـه بـبـيـنـم عـمـل چـيـسـت . آيـا درعـمـل هـم هـمـيـن طـور اسـت ؟ بـاز امورى كه سابق انجام مى گرفت انجام مى گيرد يا خير؟تـحـول در مـحـتـوا هـسـت ، مـا بـا اسـم خيلى كار نداريم ، با محتوا كار داريم ، محتوا بايداسلامى بشود. شما ديديد كه در اين مدت در تبليغات اين بود كه عدالت اجتماعى ، اسلام، قـرآن ، ايـن حـرف هـا بود لكن محتوا نداشت ، واقعيت نداشت . حالا هم همين طور است . اگرچـنـانـچـه مـحـتـوا اسـلامـى بـاشـد، واقـعـيـت پـيدا بكند آن مطلبى كه آقايان آمده اند و مىفـرمـايـند، آن وقت مطلب صحيح است و تحول اسلامى پيدا شده است و اما اگر فقط لفظباشد كه سابقا اين لفظها بود، آن وقت وضع ديگر پيش خواهد آمد.
من از شما آقايان متشكرم و اميدوارم كه همه با هم به سعادت
بـرسـيـد و هـمـه بـا هـم ايران را اصلاح كنيد، متحول كنيد و هر كس در هر مقامى كه هست ازدولت پشتيبانى كند و با ملت همراه باشد تا اينكه انشاالله تمام مقاصد اسلامى كه بهسعادت همه شماها و به سعادت بشر است انشاءالله پياده بشود.
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
تاريخ : 23/1/58
بيانات اما خمينى در جمع پاسداران انقلاب اسلامى شهرستان گنبد كاووس  
هموار نمودن راه بازگشت اجانب از اهداف ضد انقلاب
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن از بـعضى مطالب كه شما گفتيد فى الجمله آگاه بودم و من متاءسفم از اين قضايا كهواقـع مـى شـود و شـده اسـت اينها كه در آن محل به شلوغى و به سمپاشى و به شرارتمـشـغـولنـد، ايـنـهـا بـه دليـل ايـنـكـه مـا بـراى ايـن مـلت مـى خـواهـيـم يـك آزادى ، يـكاسـتـقـلال ، يـك رفـاه پـيدا بشود و آن جمعيت مفسد مى خواهند نباشد و شلوغ بشود و به همبـخـورد اوضـاع تا اينكه اربابانشان برگردند. از اين جهت ما اينها را متهم مى كنيم بهايـنكه هم ضد انقلابند و هم دست نشانده اغيار و اجانب . اينها اگر چنانچه هوادار ملت هستندچـرا در مـوقـعى كه براى ملت دارد دولت و ما، كارهايى كه رفاه آنها هست مى خواهيم انجامبـدهيم آنها مانع مى شوند؟ چرا از رفراندمى كه همه ملت با اين موافق است اينها مخالفتمـى كـنـنـد؟ ايـن رفـرانـدم مـگر چيست كه همه ملت موافق و اين عده خرابكار مخالفند؟ اينهاطرفدار مردمند؟! طرفدار ملتند؟! طرفدار خلقند، تمام خلق ، اسلام را مى خواهد، تمام ملتبـه جـمـهـورى اسـلامـى راى مى دهد، چرا اينها مخالفت مى كنند؟ چرا برادرهاى ما را براىايـنـكـه مـى خـواهـنـد بـه جـمـهـورى اسـلامـى راى بـدهـنـد رگـبـارمـسـلسـل بـه سـوى آنـهـا مى بندند؟ اين جز اين است كه اينها مى خواهند خرابكارى بكنند؟ايـنـهـا مـى خـواسـتـنـد كـه راى جـمهورى اسلام به شكست بر بخورد و ما نتوانيم جمهورىاسلامى را در اينجا درست بكنيم و آنها يا برگردانند رژيم منحوس شاهنشاهى را و يا بهجـاى او يـك چـيـز ديـگـرى كه فرم ديگرى كه باز براى آنها كار بكند، براى اجانب كاربكند در ايران به ثمر برسانند. اينها مخالف اسلام هستند، اينها مخالف ملت هستند، اينهامخالف آزادى هستند، اينها مخالف استقلال هستند، اينها مى خواهند كه باز همان كارهايى كه، هـمـان مـطالبى كه در رژيم سابق بود اعاده كنند ولو به صورت ديگر. اين معنا كه درگـنـبـد محقق شده در خيلى جاها از مملكت ما بوده و همه آنها هم زير سر اين اشرار بوده استكه دست نشانده هاى آمريكا يا جاى ديگر هستند.
لزوم تشريك مساعى با دولت و پشتيبانى از قواى انتظامى براى تامين امنيت
من از شما ملت غيور و از شما اهالى غيور گنبد من تشكر مى كنم كه در اين زحمات پايدارىكـرديد و مسائلى كه ذكر كرديد، من به سمع دولت مى رسانم و اميدوارم كه ترتيب اثرداده بشود
و آنـجـا بـه امـنـيـت بـرگـردد لكـن شـمـا هـم بايد كمك كنيد يعنى پشتيبانى كنيد از قواىانـتظامى اگر قواى انتظامى در آنجا مستقر شد شما هم پشتيبانى كنيد و به كمك هم اشراررا كـنـار بـزنـيـد. اين اشرار كه حمله مى كنند به مسلمين ، اينها واجب است آنها را دفع كنندولو بـه قـتـل آنـهـا مـجـر بـشـود و هر كسى پايدارى كند ثواب دارد و هر كس كشته بشودثواب شهيد دارد. من اخطار مى كنم به اين اشرار كه اگر دست از شرارتشان برندارند مابـا آنـها معامله ديگر خواهيم كرد. من از شما تشكر مى كنم و نسبت به مصائبى كه به شماوارد شده است متاثر هستم . اين مصائب به ما وارد است . مصائب شما مصائب ماست و ناراحتىشما ناراحتى ماست .
از خـداى تـبـارك و تـعـالى مسئلت مى كنم كه شما را در پناه خود و در پناه امام زمان سلامالله عليه حفظ كند و همه با هم برادر وار، همه با هم باشيد و همه با هم اين نهضت را بهثمر برسانيد. خداوند همه شما را توفيق عنايت كند.
گفته هاى مادر يكى از شهدا: اى امام ! ما در گنبد هيچ امنيت نداريم ، ناموس و مالمان در خطراسـت . مـن دختر 14 ساله ام را در آنجا گذاردم تا به حضور شما برسم . وقتى حركت مىكـردم دخـتـرم گـفـت مـرا هم به خدمت امام ببر، مرا به چه كسى مى سپارى ؟ آيا من از خود وناموسم چگونه دفاع كنم ؟! اى رهبر من شرم دارم بگويم كه مادرى با گريه مى گفت درجلوى من اين گروه جنايتكار به دخترم تجاوز كرده و سر از بدن او جدا كردند.
مرگ براى من بهتر از شنيدن اين مصيبت هاست !
امـام : اى مـادر! مـرگ بـراى مـن بـهتر از اين است كه اين مصيبت ها را بشنوم . اى مادرها و اىخـواهـرهـاى مـن ! جوان هاى شما جوان هاى من بودند. مولا اميرالمومنين سلام الله عليه براىربـوده شـدن يـك خـلخـال از پـاى يك كسى كه يهوديه بود فرمود كه اگر انسان بميردبـهـتـر از ايـن اسـت كـه بـشـنـود ايـن را. مـن اگـر بـمـيـرم بهتر از اين است كه اى مادرها وخواهرهاى من اى برادرهاى من ! اسلام از اين شهيدها بسيار داشته است . پيغمبر اسلام در جنگهـاى مختلف شهدا داده است . اميرالمومنين سلام الله عليه در جنگ ها عزيزها از دست داده است .سيدالشهدا سلام الله عليه خود و تمام عزيزانش را از دست داد. شهداى شما با آنها انشاءالله محشورند. اگر در راه اسلام باشد غم نيست ، ما همه بايد در راه اسلام شهيد بشويم .اسلام عزيزتر از هر چيز است . من راجع به مصيبت هائى كه به شما مادرها و خواهرها واردشده است بسيار متاءثرم به طورى كه نمى توانم ديگر صحبت كنم . من مطالب شما را بادولت در مـيـان مـى گـذارم و امـيـدوارم كـه انـشـاء الله امـنيت آنجا برقرار بشود و شما بابـرادران سـربـازمـان و بـرادران پـاسـداران بـا هـم دست به هم بدهيد و اين اشرار را ازناحيه عقب بزنيد.
خـداونـد هـمه شما را سعادت بدهد، خداوند شهداى شما را رحمت كند، خداوند به شما صبرعنايت كند و به همه شما صبر و سعادت عنايت كند.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تاريخ : 24/1/58
تلگرام امام خمينى به آيت الله محلاتى  
حضرت آيت الله محلاتى دامت بركاته شيراز
بسمه تعالى
در اين موقع كه بحمدالله نهضت اسلامى در آستانه پيروزى است بعضى عناصر مفسد درصـدد فـتـنه انگيزى و ايجاد اختلاف برآمده اند. اينان ضد انقلابيونى هستند كه به اسمانقلاب مى خواهند مانع از ثمربخشى نهضت بشوند. اميد است حضرتعالى نيرنگ بدخواهانرا با تدبير و قاطعيت خنثى فرمائيد و از اعمال ضد انقلابى گروهى فاسد رنجيده خاطرنشويد. از خداوند تعالى سعادت و سلامت حضرتعالى را خواستارم .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 24/1/58
بيانات امام خمينى در جمع پاسداران كميته مركزى و جمعى از بانوان  
تنها قرائت به اسم رب سازنده است
بسم الله الرحمن الرحيم
مـا هـمـه در ايـن نـهـضـت سهيم هستيم و شما خانم ها سهم بزرگ داريد قرائت به اسم خداىتـبـارك و تـعـالى اسـت . بـرنـامـه ايـن اسـت كـه قـرائت كـهاول رشـد انـسـانى است و براى رشد انسانى است قرائت تنها نباشد، آموزش تنها نباشد،آمـوزش تنها ممكن است كه براى يك كشورى مضر هم باشد. آموزش باشد با تربيت ، كهدر آيـه مـى فـرمـايـد: اقـراء باسم ربك قرائت كن به اسم رب ، قرائت كن ، با اسم ربشـروع كـن بـه قـرائت . اگـر قـرائت بـا اسم رب شد، اين هم پرورش است و هم آموزش ،قرائت آموزش است و با اسم وقتى كه شد پرورش است . هم پرورش را وهم آموزش را درآنآيـه شـريـفـه مى فرمايند، بلكه دستور كلى همه كارهاى انسانى در اين آيه شريفه هستكـه فـقـط قـرائت نـيست كه بايد به اسم رب باشد، قرائت هم يكى از مصاديقى است كهبايد به اسم رب باشد و با توجه به خدا باشد، همه كارهائى كه شما انجام مى دهيد،هـمـه تـحـصـيلاتى كه مى كنيد، همه اقداماتى كه مى كنيد، تمام اينها با اسم رب شروعبـشـود. اگـر هـمـه بـا اسـم رب شروع بشود، هم آموزش ممكن است مفيد باشد براى اينكهآموزش توام با پرورش است .
آموزش منهاى پرورش موجب نابودى معنويت بشر و فناى مملكت
بـيـشتر صدماتى كه به بشر وارد مى شود از طريق آموزش بى پرورش است . تمام اينآلاتـى كـه درسـت شـده اسـت ، تمام اين آلات جنگى كه درست شده است ، آلات منهدم كنى كهدرسـت شده است ، به دست اشخاصى بوده است كه آموزش داشته اند لكن پرورش صحيحنـداشتند و لهذا با علم خودشان طرح فناى برادرهاى خودشان ، همجنس هاى خودشان را مىريـزنـد. در مملكت ما هم آن مقدار كه از دست آموزش و آموزش خواهان و آنهائى كه آموزششانزيـاد بوده است صدمه ديده اند ملت ما، از دست ديگران نديده اند، براى اينكه اين متفكرانو ايـن دانـشـمـنـدان بودند كه طرح هاى تخريبى را، طرح هاى فناكننده ملت را مى ريختند،براى اينكه آموزش داشتند لكن آموزش در كنارش پرورش نبود. شماها كه مربى هستيد يامـى خـواهـيـد تـربـيـت بـكـنـيـد فرزندان خودتان را يا جامعه را، بايد توجه به اين آيهشريفه داشته باشيد كه اقرا باسم ربك مى خواهيد آموزش بدهيد، مى خواهيد آموزش پيداكنيد،
قـرائت كـنـيـد، با اسم رب باشد، با توجه به خدا باشد، با تربيت الهى باشد. اگريـك انـسانى هم علم داشت و هم تربيت الهى داشت ، اين مفيد خواهد شد براى مملكت خودش ، وهـرگز يك مملكتى از دست آن كه آموزش و پرورش دارد صدمه نمى بيند. صدمه هائى كهوارد مى شود بر مملكت غالبا از اين متفكرين بى پرورش ، آموزشهاى بى پرورش واقعمـى شود. علم را تحميل مى كنند لكن تقوا ندارند، لكن پرورش باطنى ندارند، از اين جهتعمال خارجى مى شوند. از اين جهت نقشه هارا براى فناى مملكت خودشان مى كشند.
خـداونـد انـشاءالله شما بانوان را كه مركز پرورش بچه هاى كوچك هستيد، تا آخر موفقكـند شما را به اينكه اين بچه ها را خوب آموزش ‍ و پرورش بدهيد. بله ، پرورش از دامنشـما شروع مى شود، دامن بانوان است كه بچه هاى خوب را پرورش مى دهد. ممكن است كهيـك بچه اى كه شما خوب تربيت بكنيد، يك ملت را نجات بدهد. توجه داشته باشيد كهبچه ها را خوب تحويل جامعه بدهيد و آموزشتان با پرورش باشد.
خداوند همه شما را توفيق بدهد، سلامت بدهد، سعادت بدهد سلام بر همه شما خانم ها.
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
تاريخ : 24/1/58
بـيـانـات امـام خـمـيـنـى در جـمـع پـزشـكان ، پرستاران و كادر درمانى بيمارستان هاىتهران
پرستارى از بيماران به گونه اى كه مورد پسند اسلام است
بسم الله الرحمن الرحيم
از شـمـا بـرادران و خـواهـران كـه در اينجا براى تفقد از من آمديد تشكر مى كنم و سلامت وسـعـادت هـمـه شـمـا را از خداوند تعالى خواستارم . شما پزشكان وظيفه بزرگى داريد.پـزشـكـان ، پـرستاران ، كارمند، كارمندهاى بيمارستان وظيفه بزرگى دارند و آن وظيفهبـيـمـاردارى ، وظـيـفـه پـرسـتـارى ، وظـيـفـه مـعـالجـه كـه بـايـدمـثـل پـدرى كـه فرزندش را معالجه مى كند و مادرى كه اولادش را پرستارى مى كند، شمامـريـض هـا را مـثـل اولاد خـودتـان ، مـثـل فـرزنـدان خـودتـان بدانيد و آنها را با مهر و محبتپـذيـرائى كنيد و آنها را پرستارى كنيد، همانطور كه مادر پرستارى مى كند از اولادش .ايـنهايى كه مريض شدند به منزله اولاد شما هستند، به منزله برادرهاى ، خواهرهاى شماهستند. آنها بايد پرستارى به طور صحيح بشوند و در بيمارستان به طورى كه اسلامبپسندد از آنها پرستارى بشود و به آنها رسيدگى بشود و من اميدوارم كه با برقرارىجـمـهـورى اسـلامـى مـشـكـلات مـا انـشـاءلله حـل بـشـود. مـشـكـلات در هـرجـا در هـر قـشـرحل بشود.
خـداونـد شـمـاهـا را حفظ كند و موفق باشيد براى خدمت به مملكت خودتان ، خدمت به اسلامخـودتـان ، خـدمـت بـه برادرهاى خودتان . انشاءالله همه موفق و مويد باشيد. من دعاگوىهـمـه شـمـا هـسـتـم و خـدمـتـگـزار هـمه ملت . و من اميدوارم كه بتوانم اين خدمتم را تمام كنم وفرصت پيدا بكنم كه اين خدمت را تمام بكنم . از شما دوستان ، برادران ، خواهران اميد دعادارم كـه دعـا كـنـيـد مـا بـتـوانـيـم ايـن راه را تـا آخـر بـرويـم .مـشـكـل اسـت ، راه پر زحمت و مشكلى است ، با خواست خداى تبارك و تعالى تا اينجا رسيدهايـم و از ايـن بـه بـعد با كمك همه اقشار ملت انشاءالله به پايان خواهيم رسانيد. سلامبر همه شما، موفق باشيد همه شما.
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
تاريخ : 25/1/58
بـيـانـات امـام خـمـيـنـى در جـمـع پـرستاران لشكر 92 زرهى و كاركنان راه آهن دولتى
كوتاه كردن دست اجانب فقط نيمى از پيروزى است
بسم الله الرحمن الرحيم
درود بر شما جوان هاى غيرتمند و غيور. سلام بر جوانان ايران كه به واسطه زحمت هاىخـود و مـجاهدات خود نهضت را به دروازه پيروزى رساندند. ما از شما كارمندان راه آهن و ازشما نمايندگان لشكر اهواز تشكر مى كنيم و براى شما دعاى خير.
مـا تـا ايـنـجـا كـه رسـيـده ايـم مـقـدارى از راه را رفـتـه ايـم . شـمـاخيال نكنيد كه ما باز پيروز شده ايم ، ما نصف راه را رفته ايم دست اجانب را كوتاه كرديم، آن خـائنـان اصـلى را از ايـنـجا بيرون رانديم با همت شما جوان ها، لكن خيلى از راه ماندهاست و ما بايد اين راه را تا آخر برسانيم .
مـا الان رژيممان جمهورى اسلامى است و بايد به آن چيزهائى كه در جمهورى اسلامى استپـايـدار و وفـادار بـاشـيـم . در جـمـهـورى اسـلامـى هـمـه آزادى هـا، هـمـهاستقلال ها، در آنجا تامين است . اسلام ضامن سعادت بشر است در دنيا و آخرت .
تلاش اخلالگران براى شكست نهضت
شـما هشيار باشيد كه بسيارى از اين اشخاصى كه بين مردم افتادند و تبليغات سوء مىكنند، مى خواهند اين نهضت ما را به شكست برسانند. شما دوستان ، شما برادران من آگاه وبـيـدار بـاشـيـد و نـگـذاريـد اخـلالگـران بـيـن شـمـا رخـنه كنند. اينها بنا دارند كه بازمسائل را به سال هاى قبل برگردانند، اينها عمال اجانب هستند اينها به نظر من مى آيد كهعـمـال آمـريـكا هستند و مى خواهند كه همان مسائل را، همان چپاولگرى را، همان سلب آزادى وسلب استقلال را دوباره به ايران برگردانند. اگر شما دوستان و همه اقشار ملت بيدارنباشند، من خوف آن دارم كه خداى نخواسته به شكست برگرديم .
وحدت كلمه را حفظ كنيد
مـا از شما آرزوى اين داريم كه وحدت كلمه تان را حفظ كنيد. به همه ايران اين مطلب را مناعلام مى كنم كه موظفند كه حفظ وحدت كلمه بكنند، اختلاف بينشان نباشد. در اين وقتى كهما به آستانه آزادى رسيديم ، به آستانه پيروزى رسيديم نگذارند كه فتنه گرها بينآنها ايجاد اختلاف كنند و باز مسائل سابق عود كند.
مـا همه موظفيم به اسلام وفادار باشيم ، اسلام را ترويج كنيم . همه بايد سرباز اسلامباشيم .
مـن تـوحـيـد كـلمـه شـمـا را از خـداوند تعالى خواستار و سلامت و سعادت همه شما را و همهدوستان ايرانى خود را از خداوند تعالى مسئلت مى كنم . اميد است كه همه شما در سعادت وسلامت ، هم در دنيا و هم در آخرت ، باشيد.
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
تاريخ : 25/1/58
بـــيــانـات امـام خمينى در جمع گروهى از دانشجويان همدان ، پاسداران انقلاب اسلامىومتخصصين علوم ادارى و مديريت
با هوشيارى و وحد ت كلمه از نهضت در مقابل خطرات پاسدارى كنيد
بسم الله الرحمن الرحيم
رژيم طاغوتى رفت و لكن خطراتى هست . دست هاى اجنبى در كار مى باشد تا دوباره ما رابـه وضع اوليه برگرداند، تفرقه بين صفوف ايرنيان بيندازند و وظيفه ماست كه ازايـن نهضت پاسدارى كنيم . وحدت كلمه را به كار ببنديم و شما با وحدت كلمه توانستيدبا دست خالى بر قدرتهاى بزرگ پيروز شويد.
قدرت هاى بزرگ نتوانستند محمد رضا را نگاه دارند. قدرت هاى بزرگ مخصوصا آمريكاو انـگلستان براى نگهدارى او كوشش ‍ فراوانى كردند ولى در برابر خواست ملت كارىاز پيش نبردند. به هوش باشيد هنوز آنان در صدد از بين بردن شما هستند، ايادى آنان درهـمـه جا تبليغ مى كنند، بخصوص در كارخانجات رفته و مى گويند ما طرفدار كارگرهـسـتـيـم . اگـر آنـان در كـارخـانـه مـى رونـد و كـارگـران بـا صـفـا از آنـهـااسـتـقـبـال مـى كـنـند تااعتصاب كنند شما با هوشيارى بايد جلوى شرارت و مفسده آنان رابگيريد. خداوند شما را حفظ بفرمايد.
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
تاريخ 26/1/58
بيانات امام خمينى در جمع پرسنل پادگان هاى فرح آباد و لشگرك  
رمـز پـيـروزى نـهـضـت ، وحـدت كـلمـه و اتـكـال بـه خـدا واستقبال از شهادت بود
بسم الله الرحمن الرحيم
جوانان غيور خوش آمديد. درود بر شما جوانان برومند، درود بر شما كه در اين روز با مامواجه هستيد و من نيروى شجاعت شما را از نزديك مشاهده مى كنم . عزيزان امروز من به شماتـبـرك مـى گـويم ، دو تبريك ، يكى تبريك اينكه طاغوت رفت و برگشتن ندارد، اختناقدفـن شـد و بـرگـشـتن ندارد، بستگى به اجنبى قطع شد و برگشتن ندارد. تبريك دوم ،تـبريك جمهورى اسلامى ، اسلامى كه تمام اقشار در آن زندگى به رفاه بكنند، اسلامىكـه هـمه آزاد باشند، اسلامى كه استقلال را براى ما حفظ كند، اسلامى كه طبقات ضعيف رابـرومـنـد كند، اسلامى كه طرفدار مستضعفين هست . من به شما تبريك مى گويم اين اسلامرا، لكـن شـرط آن ايـن اسـت كـه بـا هـم وفـادار بـاشيم و همه سرباز اسلام باشيم . رمزپـيروزى امروز ما اين است كه اتكا به خداى تبارك و تعالى داشتيم . رمز پيروزى ما ايناسـت كـه جـنـبـه فـقـط سـيـاسـى نـبـود، فـقـط بـراى نـفـت وامثال اينها نبود، جنبه ، جنبه معنوى بود، اسلامى بود، جوانان ما آرزوى شهادت مى كردند،جـوانـان مـا شـهـادت را اسـتـقـبال مى كردند همانطور كه در صدر اسلام سربازهاى اسلامشهادت را استقبال مى كردند. سربازان ما از شهادت باك ندارند براى اينكه مردن را يكچـيـز فـنـا شـدن نـمـى دانـند. سربازان ما شهادت را سعادت مى دانند و براى اين سعادتكـوشـش مـى كـنـنـد. رمـز پـيروزى ، اتكاء به قرآن و اين شيوه شيعه مقدس كه شهادت رااسـتـقـبـال مـى كـردنـد، بـوده ، خـوف در دل آنـهـا نـبـود، در عـيـنحـال كـه تـانـك هـا و مـسـلسـل هـا بـه روى آنـهـا آتـش مـى گـشـود آنـهـااسـتـقـبـال مـى كـردنـد، خـوف نـداشـتـنـد. مـشـت بـر تـانـك غـلبـه كـرد، مـشـت بـرمسلسل غلبه كرد مشت بر ابرقدرتها غلبه كرد. اين رمز را حفظ كنيد، اين رمز پيروزى راتاحفظ كنيد پيروز هستيد. ملت ما تا با خداست پيروز است . ملت ما تا پناهگاه او اسلام استپـيـروز اسـت . پـرچم قرآن تا برفراز سر ملت ماست پيروز است . اين رمز را حفظ كنيد،تـوجـه داشـتـه باشيد كه نهضت هاى سابق نهضت هايى بود كه يا سياسى بود يا نيمهاسـلامى . نهضت امروز تمام اسلامى است ، نهضت امروز براى خداست ، همه فرياد مى زننداسـلام ، همه فرياد ميزنند جمهورى اسلام . اين رمز است كه ما را پيروز كرد و شما هم اينرمز را حفظ كنيد.
هوشيارى جهت مقابله با تبليغات سوء و توطئه هاى دست نشاندگان
تـوجـه داشـتـه بـاشيد كه شياطين در بين همه طبقات منتشر شده اند كه براى ارباب هاىخـود راهـى بـاز كـنـنـد، اينها مى خواهند همان بساط سابق را اوج بدهند. شما توجه داشتهبـاشـيـد كه آنها را در بين خودتان راه ندهيد، دفع كنيد آنان را. شما بدانيد كه با اسلاممى توانيد مستقل باشيد و با اسلام مى توانيد آزاد باشيد. قرآن شما را آزاد قرار داده استو قـرآن اسـتـقـلال شـمـا را بـيـمه كرده است . كسانى كه در بين شماها رخنه مى كنند و مىخواهند تبليغات سوء بكنند يا به اسم دلسوزى براى كارگران با به اسم هاى ديگر،ايـنـهـا خائن به ملت ما هستند، اينها براى كارگران هيچ دلسوزى ندارند، اينها مى خواهندمـمـلكـت مـا آشـفـتـه بـاشـد و مـمـلكـت مـا گـل آلود بـاشـد و ازگـل آلود و آب گـل آلود مـاهى بگيرند، اينها دست نشاندگان آمريكا يا غير آمريكا هستند وايـنـهـا هـسـتند كه مى خواهند باز ما را به آن اختناق و به آن وابستگى برگردانند. بيداربـاشيد برادران من ، بيدار و هوشيار باشيد. مخالفت با ارتش محمدى ، مخالفت با اسلاماسـت شـما نظاميان ، شما ارتشيان از ما هستيد، برادرهاى عزيز ما هستيد، فرزندان عزيز وبرومند ما هستيد و ما از شما هستيم . ملت ما پشتيبان شماست و شما پشتيبان ملت . شما حافظاسـتـقـلال مـمـلكـت هـسـتـيـد و هـر كـس بـا شـمـا مـخـالفـت كـنـد بـااسـتـقـلال مـملكت مخالفت كرده ، با اسلام مخالفت كرده . من اعلام مى كنم كه اگر كسى باارتـش مـا مخالفت امروز بكند با اسلام مخالفت كرده است ، با پيغمبر اسلام مخالفت كردهاست . امروز ارتش ، ارتش طاغوتى نيست ، ارتش محمدى است .
و مـن بـه شـمـا بـرادران سـفارش مى كنم كه حفظ نظم را در پادگان هاى خود بكنيد، حفظنـظـام را بـه هـمـانـطـور كـه سـابـق بـوده اسـت بـكـنيد، از بزرگ ها حرف شنوى بكنيد،اخـلال نـكـنـيـد و هـمـيـن طـور راه نـدهـيـد كـسـانـى را كـه مـى خـواهـنـد در نـظـام شـمـااخلال بكنند. اينهامخالف حيثيت مملكت ما هستند. شما حيثيت مملكت مارا خودتان بايد حفظ كنيد وحفظش به اين است كه نظام را حفظ كنيد و آن چيزى كه در قانون نظام است شما بايد حفظكنيد و ما پشتيبان شما و شما پشتيبان ما باشيد و ملت پشتيبان همه باشد و ما اين راه را كهتا نيمه آمده ايم تا آخر انشاءالله برويم و ديگر اجازه ندهيم كه ديگران در مقدرات مملكتما دخالت كنند و با مشت به دهان اشخاصى بزنيم كه اجانب را مى خواهند بر ما مسلط كنند.خداوند شماها را حفظ كند و سعادتمند كند در دنيا و آخرت
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تاريخ : 26/1/58
بيانات امام خمينى در كارگران و نمايندگان صنف نانوايان شهرستان قم  
رسيدگى به امور مستضعفين و ترميم خرابى هاى حاصله از غارت كشور
بسم الله الرحمن الرحيم
شـمـا آقـايـان بـايـد بـدانـيـد كـه بـعـد از انـقـلاب آشـفـتـگـى اسـت تـاكـنـون مـا درحـال انـقـلاب بـوديـم و الان هـم در حـال انـقـلاب هـسـتـيـم و انـقـلابات طبعا اينطور هست كهمـثـل ايـنـكـه يـك مـملكت در حبس باشد و بعد در حبس را باز كنند و سى ميليون جمعيت از حبسبـيـرون بـريـزد، يـك انقلابى خواهد شد، يك اغتشاشى خواهد شد كه ترميم آن محتاج بهخـيـلى صـرف وقـت اسـت . الان شـمـا آقـايـان در حال انقلاب هستيد، الان آن آزادى براى همهقـشـرهـا حـاصـل شـده اسـت ، اسـتـقـلال بـراى مـمـلكـت مـا بـحـمـدالله تـا حـدودىحاصل شده است .
ايـن امـورى كه شما مى خواهيد، همه قشرها مى خواهند، اينطور نيست كه محروميت منحصر بهشـمـا بـاشـد، مـن اعتقادم اين است كه از شما محرومتر ما زياد در ايران داريم . شما باز يككـارى داريـد، اشـتـغـالى داريـد، عدد كثيرى ، اجتماع كثيرى از مردم هستند كه اين كار را همنـدارنـد و اينها با بدبختى در يك زاغه ها زندگى مى كنند. شما زاغه هاى اطراف تهرانرا يـك سـرى بـه آن بزنيد توجه كنيد ببينيد اينها چه جور زندگى مى كنند. ما به فكرهمه هستيم ، دولت به فكر همه هست لكن مساله ، مساله آسانى نيست .
يـك مـمـلكـت خـراب ، يـك مـمـلكـت ويـران ، يـك مـمـلكـتـى كـه هـمـه ذخـائرش را بـهچـپـاول بـردنـد حـالا مـى خـواهـد تـازه شـروع كـنـد، شروع به نوسازى ، اين شروع بهنـوسـازى مـحـتـاج بـه وقـت اسـت ، ايـنـطـور نـيـسـت كـه غـفـلت ازحال مستمندان شده باشد و يا از حال كارگران شده باشد، خير، ما همه به فكر شما هستيمو مـا انـشـاءالله بـعـد از اينكه بتوانيم استقرار بدهيم جمهورى اسلامى را، اسلام در فكركارمندان و در فكر كارگران و در فكر مستضعفين بيشتر است تا فكر ديگرى . شما مطمئنباشيد كه اگر ما توانستيم قدرت پيدا بكنيم و اسلام را به آنطور كه هست پياده بكنيم ،بـراى هـمـه شـمـا و براى آنهائى كه از شما خيلى بدتر هست زندگى شان ، فكر خواهدشد.
الان راجع به خانه ، البته من مى دانم كه شما هم بسياريتان خانه نداريد، لكن اين مطلباخـتـصـاص به شما ندارد، شما زاغه نشين ها را ببينيد كه اينها چه جور زندگى مى كنند،اگر آنها را ببينيد به حال آنها ترحم مى كنيد. البته بايد براى همه
خانه تهيه بشود، براى همه زندگى تهيه بشود، براى همه وضع كار به طور عادلانهتـهـيـه بـشود و اين محتاج به يك مهلتى است . نمى شود يك مملكتى كه خراب شده است وهمه چيزش به باد رفته است ، حالا يكدفعه ما صبح بكنيم و بهشت درست بشود و اين يكامرى است نشدنى .
تبليغات سوءمفسده جويان براى ممانعت از استقرار جمهورى اسلامى
و مى بينيد كه در بين اقشار الان اشخاص مفسده جوئى هستند كه نمى گذارند اين جمهورىاسـتـقـرار پـيـدا بـكـنـد، فـسـاد مـى كـنـنـد آنـهـا مـى خـواهـنـد كـه بـازمـسـائل سـابـق را عـود بـدهـنـد، آنـهـا در صـدد ايـن هـسـتـنـد كـه مـا را بـاز در بـند بكشند،استقلال ما را از بين ببرند، ذخائر ما را از بين ببرند. شما آقايان و ديگران و همه اقشارمـلت مـوظـفـنـد كـه به تبليغات سوء اينها گوش نكنند و يك مهلتى بدهند، كه انشاءاللهجمهورى اسلامى مستقر بشود. الان استقرارى ندارد. ما قانونمان باز تصويب نشده . مجلسشـورايـمـان بـاز بـر پـا نـشـده . مـا الان بـين راه هستيم و در بين راه نمى توانند كه همهمـسـائل را حـل بـكـنـنـد و مـن امـيـدوارم كـه انـشـاءالله مـسـائل شـمـا ومسائل همه كارگرها و مسائل همه اقشار مستضعف ، اگر چنانچه توفيق پيدا بشود و همه باهـم دعـا بـكـنـيـد و هـمـه بـا هـم پـشـتـيـبـانـى بـكـنـيـد كـه ايـن مـطـلب شـرعـىحـاصـل بـشـود، براى همه انشاءالله رفاه خواهد شد و اين اختلافات طبقاتى ننگين به آنصـورت نـخواهد ماند. من از خداى تبارك و تعالى سلامت شماها را خواستارم و بايد تشكركـنـم از جـوان هـا كـه هـم كار كرديد در موقع نهضت كه لازم بود و هم پشتيبانى كرديد ازنـهضت . خداوند شماها را حفظ كند و ما هم دعاگوى شما هستيم و هم خدمتگزار و اميدواريم كهبتوانيم يك وقت به شما خدمت بكنيم .
تاريخ : 27/1/58
بيانات امام خمينى در جمع گروهى از پاسداران يافت آباد تهران  
حفاظت و كنترل انقلاب با عزم راسخ ملت
بسم الله الرحمن الرحيم
انقلاب يك راه دارد و يك پس از پيروزى . قبل از اينكه انقلاب ها پيروز بشوند همه رو بهمـقـصـد هستند و گرمى ها و نهضت ها بسيار ارزنده و بسيار گرم هست ، پس از پيروزى يكسـسـتـى هـا پـيـدا مـى شـود و يـك اختلاف ها. شما تا مدتى كه در قيد و بند بوديد و همهبـوديـم ، در اخـتـنـاق بـوديم ، 35ميليون جمعيت ايران كه در زندان بود، ايران يك زندانبود. پس همه در شكنجه بوديد. شكنجه هاى روحى . ديگر برادران در شكنجه هاى جسمىبودند كه مى شنيديم شكنجه ها را، در شكنجه روحى بوديم . بحمدالله قيام كرديد شماجـوانـان مـلت و پـيـروز شـديـد و دسـت تـبهكاران را از مملكت خودتان قطع كرديد و دزدانحـرفـه اى را بـيـرون كـرديـد. امـروز كـه پـيـروز شـديـد و روز پـيـروزى اسـتمـثـل اين است كه در يك زندان را باز كنند و سى ميليون جمعيت از آن زندان بيرون بريزد،در يـك قـفـس ‍ را بـاز كـنـنـد و سـى مـيـليـون كـبـوتـر گـرفـتـار بـيـرون بـريـزد،حال انقلاب است ، حال اختلاف است ، حال دگرگونى است لكن بايد با همت ، با عزم راسخ، بـا اراده ، بـايـد ايـن حـال بـعـد از انـقـلاب را هـمكنترل كنيد.
جـلوگـيـرى از تـوطـئه هـاى شـيطانى و پيش به سوى سازندگى امروز مى بينيد كه درگـوشـه و كـنـار مـمـلكـت مـا، كشور ما، مفسدين دست به كارند و مى خواهند بين شما اختلافبـيـنـدازنـد، قـبـل از اين نمى توانستند، آنوقت كه شما در راه بوديد و گرم مبارزه ، كسىنـمـيـتـوانـسـت رخنه كند، امروز كه مبارزه به آخر رسيده است و وقت اين است كه ما ايران رابسازيم ، اين ايران خراب را آباد كنيم ، امروز دست هاى مرموزى از آستين بيرون آمده است وبين اقشار ملت تفرقه مى اندازد. بايد شما پاسداران اسلام ، شما جوانان كه سربازانامـام زمان سلام الله عليه هستيد بايد با هوشيارى ، با اراده قوى ، با مشت محكم جلوى اينتـوطـئه هـا را بگيريد، گمان نكنيد كه ما به آخر رسيديم و ما پيروز شديم ، ما بين راههـسـتيم و بايد قدمهاى ديگر برداريم . امروز مى خواهند نگذارند ما جلو برويم و قدم هاىديگرى را كه براى سازندگى است برداريم ، با اسم هاى مختلف ، با بهانه هاى مختلف، بـا نـيـت هـاى فاسد، با اغراض بسيار و شيطانى قيام مى كنند، راهپيمائى مى كنند و مىخـواهـنـد مـلت مـا را نـگـذارنـد وحدت كلمه داشته باشد، مى خواهند ايجاد اختناق بكنند، شماجوانان برومند، شما
پاسداران اسلام بايد محكم ، قوى در مقابل اين توطئه ها بايستيد و نگذاريد اينها شيطنتخودشان را به آخر برسانند، من از شما تشكر مى كنم كه در اين برهه از زمان كه احتياجبـه وجـود غـيـرتـمـنـدانى مثل شماها بود، شما قيام كرديد و هم نهضت را پيش برديد و همپـاسـدارى كـرديـد لكـن خـدمـت شـمـا بـه آخـر نـرسيده است ، خدمت شما به اسلام به آخرنرسيده است ، باز بين راه هستيم و بايد از اين توطئه ها جلوگيرى كنيم ، از اين نقشه هاىشـيـطـانى كه به دست آمريكا و عمال او الان هم در مملكت ما در جريان است دست هاى اينها راقـطـع كنيم ، نگذاريم اينها توطئه كنند با اسمهاى مختلف و با بهانه هاى مختلف توطئهكـنند و تخم نفاق بپاشند بين ملت ما. شما برادران من ، شما عزيزان من بايد با مشت محكمبا آنها مواجه بشويد و آنها را خنثى كنيد، حرف هاى آنها را خنثى كنيد، آنها در همه اطرافكـشـور مـا مـشغول شيطنت هستند و بنا دارند كه باز يا آن رژيم را پيش بياورند و يا اگرايـن نـشـد نـظـيـر او را پـيش بياورند و باز ما را در اختناق بكشند و جوانان ما را در حبس وذخـائر مـا را در غـارت . مـا مـوظفيم ، همه ما موظفيم كه از اين نقشه هاى شيطانى جلوگيرىكنيم .
من اخطار مى كنم به ملت ايران كه هشيار باشيد و نگذاريد اين شياطين رخنه كنند، اينهايىكـه بـه اسـلام اعـتـقـاد نـدارنـد، اينهائى كه به ايمان اعتقاد ندارند، اينهائى كه به خدااعـتقاد ندارند بخواهند صفوف شما را در هم بشكنند و صفوف توحيدى شما، انسانى شما،اسلامى شما را در آن رخنه بكنند و نگذارند به مقاصد خودمان برسيم . مقصد اين است كهاسلام ، احكام اسلام ، احكام جهانگير اسلام زنده بشود و پياده بشود و همه در رفاه باشندو هـمـه آزاد بـاشند، همه مستقل باشند. من از خداى تبارك و تعالى سلامت و سعادت همه ملتايران و شما جوانان برومند كه با من مواجه هستيد مى خواهم .
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
تاريخ 28/1/58
بيانات امام خمينى در جمع نمايندگان عشاير بنى كعب شادگان خوزستان  
از پول نفت ما براى آمريكا پايگاه ساخته اند
بسم الله الرحمن الرحيم
گرفتارى اقشار ملت زياد است . هر كس خيال مى كند فقط منطقه اوست كه برق و آب نداردو حـال آنـكـه در تـهـران مردم حدود سى محله يا بيشتر با وضع تاسف بارى زندگى مىكـنـنـد و از همه مزاياى تمدن و زندگى محرومند. عشاير بختيارى هيچ چيز ندارند وبه هرقـسـمـت كـه بـرويـد هـمـيـن طـور اسـت زيـرا مـال ايـن مـلت را بـه غـارت بـرده انـد، ازپـول نـفـت مـا بـراى آمريكا پايگاه ساخته اند وبه اسم ما اسلحه واردكرده اند، اما براىخـودشـان پـايـگـاه در مـقـابـل شـوروى سـاخـتـه انـد. ايـران احـتـياج به اسلحه نداشت كهابرقدرت بشود واين سلاح ها فقط براى پايگاه هاى آمريكائى در ايران بود.شما فقطاز اطـراف خـوزسـتـان اصـلاع داريـد، امـا هـركـس كـه به اينجا مى آيد مى گويد كه ما ازمحرومترين نقاط آمده ايم . در صورتى كه همه جاى اين مملكت همين طور است .
نگذاريد آشوبگران مغرض ، جوانان را اغفال كنند
امـا چـيـزى كه در حال حاضر مهمتر است اين است كه بايد ما همه دست به دست هم داده و جلوافرادى را كه بين مردم مى افتند و ميخواهند اختلاف بيندازند بگيريم . اين افراد يك سرىاز جـوانـان ما را اغفال مى كنند و به اسم كمك به مردم ، بذر اختلاف مى پاشند و ميخواهندوضـع را بـه عـقـب بـرگـردانـند، در حالى كه وقتى مملكت آشفته شد ناراحتى ها زياد مىشـونـد و كـودتـائى بـپـا خـواهـد شـد. ايـنـهـا مـى خـواهـنـد مـا را بـه حـالتاول بـرگـردانـنـد و جـوانـان را بـا مـطـالب فـريـبـنـدهاغفال كنند، من بارها گفته ام اگر اينها واقعا دلشان براى كارگر و مستضعفين مى سوزد،كـمـك هـاى عـمـرانـى كـنـند، نه كارشكنى ، همان گونه كه صندوق هاى راى را سوزاندندايـنـهـا، چـرا مـخـالفـت كـردنـد؟ وظـيفه هر كس در محل خودش اين است كه نبايد بگذارد بينجوانان نفوذ كنند و اختلاف بيندازند، اينها نمى خواهند بگذارند كارخانه ها به كار بيفتدامـا مـا در بـرابـر نـسل هاى آينده مسوول هستيم . جوانان را آگاه كنيد كه افراد مغرض نمىخـواهـنـد بـچـه ها درس ‍ بخوانند، آنها مى خواهند آشوب بپا كنند و وضع گذشته را پيشآورنـد ولى مـا بـايـد هـمـه بـا هـم ايـن نـهـضت را گرم نگه داريم . خدا همگى شما را حفظبفرمايد.
تاريخ 28/1/58
پيام امام خمينى به مناسبت روز ارتش  
ملت شريف و مبارز ايران وفقهم الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
با اهداء سلام و سپاس از مجاهدات خستگى ناپذير شما ملت شجاع كه اهداف مقدس اسلام راتا آستانه پيروزى رسانديد و دست خيانتگران داخلى و خارجى را با خواست خداى بزرگقطع كرديد، لازم است به تذكرات زير توجه نمائيد:
1!!! روز چـهـارشـنـبـه 29فـرورديـن روز ارتش اعلام مى شود. ارتش محترم در اين روز درشـهـرستان هاى بزرگ با ساز و برگ به رژه بپردازند و پشتيبانى خود را از جمهورىاسـلامـى و مـلت بـزرگ ايـران و حـضـور خـود را بـراى فـداكـارى در راهاستقلال و حفظ مرزهاى كشور اعلام نمايند.
2!!! مـلت ايـران مـوظـفـند از ارتش اسلامى استقبال كنند و احترام برادرانه از آنان نمايند.اكـنـون ارتـش در خدمت اسلام است و ارتش ‍ اسلامى است و ملت شريف لازم است آن را به اينسمت رسما بشناسد و پشتيبانى خود را از آن اعلام نمايد. اكنون مخالفت با ارتش اسلامىكـه حـافـظ اسـتـقـلال و نـگـهبان مرزهاى آن است جايز نيست . ما و شما و ارتش ، برادرانهبـايـد بـراى حـفـظ و امـنـيـت كـشـورمـان كـوشـش كـنـيـم و بـه شـرارت اشـرار واختلال مفسدين خاتمه دهيم .
3!!! افـراد ارتـش مـوظـفـنـد در داخـل ارتـش حـفظ نظم و سلسله مراتب و ضوابط را بكنند.تـوجـه نـنـمـودن بـه ايـن مسائل موجب ضعف ارتش اسلامى ميشود و نظام را از هم مى پاشد.سـربـازان و درجـه داران و افـسـران مـوظـفند سلسله مراتب را حفظ و مراعات كنند، چنانچهروسـاى فوق موظفند با ارتش به طور محبت و برادرى رفتار نمايند و از ديكتاتورى كهدر رژيـم طـاغـوت بـود اجـتـنـاب نمايند. ارتش اسلامى بايد با حفظ سلسله مراتب و نظامصـحـيـح اسـلامـى و اطـاعـت كـامـل زيـر دسـت از مـافـوق و رعـايـتكـامل مافوق از زير دست ، اداره شود. تخلف از اين امر ضدانقلاب است و مورد مواخذه خواهدبود.
4!!! افـراد خـارج از ارتـش حـق نـدارنـد در امـر ارتـش دخـالت كـنـنـد و ارتـشـى را درداخل ارتش يا خارج بدون مجوز دستگير كنند. اگر شكايتى دارند يا اطلاع از مجرميت كسىدارنـد، روى مـوازيـن شـرعـى و قـانـونـى رسـيـدگـى خـواهـد شـد. دخـالت بـيـجـا درداخل ارتش ‍ موجب ضعف آنان مى شود و مخالف انقلاب اسلامى است .
5!!! ايـن قـشـر از ارتش كه در خدمت اسلام و ملت هستند وفادارى خود را از جمهورى اسلامىاعلام نموده اند، اگر خداى ناخواسته در رژيم طاغوتى خلاف و گناه صغيره كرده اند، بابـرگـشـت بـه سـوى خـداى تـعـالى و جـمـهـورى اسلامى مورد عفو خداوند رحمن و عفو ملتشـريـفـنـد و ايـنـجـانب آنان را عفو كردم . اميد است آنان با دلگرمى و اعتماد به خدا و ملتشـريـف به خدمت خود صادقانه ادامه دهند و با قدرت در پادگان هاى خود مستقر شوند. ازخـداونـد تـعـالى عـظـمـت اسلام و مسلمين و هدايت جوانان فريب خورده اى را كه مى خواهند درصـفـوف مـسـلمـان هـا تـفـرقـه بـيـنـدازنـد خـواسـتـارم و هـوشـيـارى مـلت را درمقابل توطئه هاى غير اسلامى اميدوار.
والسلام عليكم و رحمه الله
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ 29/1/58
بـــيـــانـات امـام خـمـيـنـى در ديـدار بـا سـرپرست و مسؤ ولين كميته هاى چهارده گانهانقلاباسلامى تهران
ضرورت وجود پاسداران و كميته ها در خلع سلاح و سركوبى مفسدين
بسم الله الرحمن الرحيم
در جـزئيات اين مسائل نمى توانم وارد بشوم من كلياتى بايد بگويم . ما و همه مى دانندكـه پـس از پـيـروزى انـقـلاب تـا ايـن حـد و بـيـرون كـردن ايـن قـواى شـيـطـانـى البتهدنبال هر انقلاب يك اغتشاشاتى هست ، يك نابسامانى هائى هست و همه مى دانند كه آنوقتىكـه ايـن نـابـسـامـانـى ها پيدا شد، از قواى انتظامى هم خبرى نبود و پاسدارها اين كار راكـردنـد و جـلو هـمـه ايـن مـفـاسـد را تـا آن حـدودى كـه امـكـان داشت در همه بلاد، كميته ها وپـاسـداران انـقـلاب ايـن كـارهـاى مـفيد را انجام دادند و البته حالا هم قواى انتظاميه تا يكحـدودى تـشـكل پيدا كرده است ،لكن پهلوى او بايد اين پاسداران و كميته ها باشند تا آنروزى كـه قـدرت نظامى يك جورى باشد كه خلع سلاح تمام مفسدين را و گروه هائى كهدارنـد اخـلال مى كنند، بكنند. علامت اينكه قدرت پيدا كرده اند اين است كه خلع سلاح كردهبـاشـند، پس ‍ از آنكه خلع سلاح كردند از اين گروه هائى كه در بين مردم دارند مفسده مىكـنـند، كارخانه ها مى روند تبليغات سوء مى كنند، كشاورزى را نمى خواهند تحقق صحيحپـيـدا بـكـنـد، مدارس دولتى را نمى خواهند باز باشد، مى خواهند اين آشفتگى ها سر جاىخـودش بـاشـد تـا فـرصـت پـيـدا بـشود كه خارجى ها تبليغ كنند كه ايران نمى تواندخـودش را حفظ كند، يك زمينه فسادى ايجاد كنند و خداى نخواسته كودتايى درست كنند كهدر دنـيـا هـم مـوجه نشان بدهند. اين اشخاص و گروه هائى كه در بين مردم افساد مى كنند،تـبـليـغـات سـوء مى كنند، مادامى كه هستند احتياج به كميته ها و پاسدارها هست . اين را نهدولت مـى تـوانـد انـكار كند و نه ملت مى تواند انكار كند و هيچ كس منكر اين نيست كه تااينكه قدرت دولت به اندازه اى نشود كه اين اشخاص مفسد را خلع سلاح بكند و به جاىخودش بنشاند اين احتياج به كميته ها و احتياج به پاسداران انقلاب ضرورى است و معلومهم نيست كه دولت اگر چنانچه با او صحبت بكنند و بكنيم اين معنا را هيچ جايش را بتواندانكار بكند يا انكار كنند، آنها همه قائلند به اينكه پاسدارها لازمند.
آن چـيـزى كـه مـشكل است اين است كه اين كميته ها در سرتاسر ايران (شما فقط تهران رامـلاحـظه نكنيد) در سرتاسر ايران ، كميته ها گاهى افراد غير صالحى در آنها پيدا شدهاسـت يـا كميته ها اصلا تشكيل شده است از افراد غير صالح ، آن هم به اسم انقلاب و بهاسم كميته فلان ، و اينها كارهائى انجام مى دهند كه ضد انقلاب است ، كارهائى انجام مىدهند كه برخلاف شرع اسلام است و اين موجب

next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation