بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زلال معرفت, محمد باقر طاهرى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ„ط§ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ (ظ¾عکظˆظ‡ط´ظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zolaal_maarefat_taaheri_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ„ط§ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ (ظ¾عکظˆظ‡ط´ظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ± -
     zolaal_maarefat_taaheri_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ„ط§ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ (ظ¾عکظˆظ‡ط´ظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ± -
 

 

 
 

ط²ظ„ط§ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ
(ظ¾عکظˆظ‡ط´ظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )

ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط·ط§ظ‡ط±ظ‰

- غ± -


ط¨ : ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±(ط¹ ) 
1 ط¹ط¨ط§ط¯طھ 
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط³ط± ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ‡ط´ ط§ط² ط§ط´ظƒ ع†ط´ظ…ط´ طھط± ط¨ظˆط¯. ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ¾ط¯ط±ظ… ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط®ط¯ط§ظٹط§طŒ ظپط±ظ…ط§ظ†ظ… ط¯ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¨ط±ط¯ظ… طŒ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§طھ طŒ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆط¹ط°ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… .
ظˆظ‚طھظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ . ط؛ظ„ط§ظ…ط´ ط§ظپظ„ط­ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ((ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ظ‡ط³طھظ‡ طھط±ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظٹط¯.)) ظپط±ظ…ظˆط¯:((ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط§ظپظ„ط­ طŒ ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظƒظ†ظ… طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط¯ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ظ†ط²ط¯ط´ ط±ط³طھع¯ط§ط± ط´ظˆظ… .))
2 ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ظ‡ط§ 
ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط±ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط­ظ…ط¯ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط³ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط´ظƒط± ط¨ط± ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ط´ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ظˆط´ط§ظ† ط§ط² ط¯ط±ط³ ظ‡ط§ظ‰ طھظˆط­ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¹ط§ظ„ظ‰ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ط› ظ…ط«ظ„ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¹ط´ط§ط، ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯:
ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظ… ط¨ط­ظ‚ ظ…ط­ظ…ط¯ظچ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظ„ط§طھظژط­ط±ظگظ…ظ†ط§ ظپط¶ظ„ظƒ طŒ ظˆظ„ط§ طھط­ظ„ ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ط؛ط¶ط¨ظƒ طŒ ظˆ ظ„ط§طھط¨ط§ط¹ط¯ ظ†ط§ظ…ظ† ط¬ظگظˆط§ط±ظƒ طŒ ظˆ ظ„ط§طھظ†ظ‚طµظ†ط§طŒ ظ…ظ†ط±ط­ظ…طھظƒ طŒ ظˆظ„ط§طھظ†ط²ط¹ ط¹ظ†ط§ ط¨ط±ظƒط§طھظƒ طŒ ظˆظ„ط§طھظ…ظ†ط¹ظ†ط§ ط¹ط§ظپظٹطھظƒ طŒ ظˆ ط§طµظ„ط­ ظ„ظ†ط§ ظ…ط§ ط§ط¹ط·ظٹطھظ†ط§ ظˆ ط²ط¯ظ†ط§ ظ…ظ† ظپط¶ظ„ظƒط§ظ„ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ„ط·ظٹط¨ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¬ظ…ظٹظ„ طŒ ظˆظژظ„ط§ طھط؛ظ‘ظٹط± ظ…ط§ ط¨ظ†ط§ ظ…ظ† ظ†ط¹ظ…طھظƒ طŒ ظˆظژ ظ„ط§ طھط¤ ظٹط³ظ†ط§ ظ…ظ† ط±ظˆط­ظƒ طŒ ظˆظ„ط§ طھظ‡ظ†ط§ط¨ظƒط±ط§ظ…طھظƒ طŒ ظˆظ„ط§طھط¶ظ„ظ†ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط°ظ‡ط¯ظٹطھظ†ط§ ظˆ ظ‡ط¨ ظ„ظ†ط§ ظ…ظ† ظ„ط¯ظ†ظƒ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ†ظƒ ط§ظ†طھ ط§ظ„ظˆظ‡ط§ط¨ طŒ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظ…ط§ط¬ط¹ظ„ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ†ط§ ط³ط§ظ„ظ…ط© ظˆ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ط·ظٹط¨ط© طŒ ظˆط§ظ„ط³ظ†طھظ†ط§ طµط§ط¯ظ‚ط© طŒ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ†ط§ ط¯ط§ط¦ظ…ط§ ظˆ ظٹظ‚ظٹظ†ط§ طµط§ط¯ظ‚ط§طŒ ظˆطھط¬ط§ط±طھظ†ط§ ظ„ط§طھط¨ظˆط±طŒ ط±ط¨ظ†ط§ ط¢طھظ†ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط­ط³ظ†ط© ظˆ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ ط®ط±ط© ط­ط³ظ†ط© ظˆ ظ‚ظ†ط§ ط¨ط±ط­ظ…طھظƒ ط¹ط°ط§ط¨ط§ظ„ظ†ط§ط±.(95)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆطŒ ط¨ط± ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ„ط·ظپ ظˆظپط¶ظ„ ط®ظˆظٹط´ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظˆ ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ط¯ط§ط± ظˆ ط®ط´ظ…طھ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظƒظ† ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط± ظ…ط³ط§ط² ظˆ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ظ…ط§ ظƒظ… ظ…ظ†ظ…ط§طŒ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ط¬ط¯ط§ ظ…ط³ط§ط²طŒ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ظ…ظ†ط¹ظ… ظ†ظ…ط§طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط³ط§ظ…ط§ظ† ط¨ط®ط´ ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ طµظ„ط§ط­ ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظ„ط·ط§ظپ ط¯ظٹط±ظ¾ط§ظٹطھ ظˆط§ط² ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ظٹطھ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ظپط²ظˆظ† ط¹ط·ط§ ظƒظ† . ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط±ظپطھط§ط±ظ†ط§ط´ط§ظٹط³طھ ظ…ط§طŒ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ…ع¯ظٹط± ظˆ طھط؛ظٹظٹط± ظ…ط¯ظ‡ . ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ظˆ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظˆ ظ„ط·ظپطھ ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ظ…ع¯ط±ط¯ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط®ظˆظٹط´ طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ط± ظ…ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط±ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظپط±ظˆ ظ…ع¯ط°ط§ط± ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ظˆظٹط´ ط±ط­ظ…طھظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±. ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ طھظˆ ط¨ط®ط´ط´ ظ‡ط§ ظˆط§ظ„ط·ط§ظپ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط§ط±ظ‰ . ط¨ط§ط±ط§ظ„ظ‡ط§! ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ط¯ظˆط± ط§ط² ظƒط¨ط± ظˆ ط±ظٹط§ ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ ظˆط±ظˆط­ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط¯ط§ط±طŒ ظˆ ط²ط¨ظ…ط§ظ†ظ…ط§ظ† ط±ط§ طµط§ط¯ظ‚ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط± ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ظ…ط§ ط±ط§ط±ط§ط³طھظٹظ† ظˆ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط³طھط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط±ظˆط± ظˆ ط¨ظ‰ ط´ظƒط³طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ . ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§طŒ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ†ظٹظƒظ‰ط¹ط·ط§ ظƒظ† ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظپط±ظˆ ط§ظپطھط§ط¯ظ† ط¯ط± ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط±.
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ ط´ظƒظˆظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯:
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‘ظ‰ ط§ط´ط¨ط¹ظ†ط§ ظپظ‰ ط¬ط§ط¦ط¹ظٹظ† ظˆ ط§ط±ظˆط§ظ†ط§ ظپظ‰ ط¸ظ…ط¢ظ†ظٹظ† طŒ ظˆ ط§ط،ظˆط§ظ†ط§ ظپظ‰ ط¶ط§ط¬ظٹظ† طŒ ظˆ ط­ظ…ظ„ظ†ط§ظپظ‰ ط±ط§ط¬ظ„ظٹظ† طŒ ظˆ ط¢ظ…ظ†ظ†ط§ ظپظ‰ ط®ط§ط¦ظپظٹظ† ظˆ ط®ط¯ظ…ظ†ط§ ظپظ‰ ط¹ط§ظ†ظٹظ† ...(96)
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ ط¯ط± ظƒط§ظپظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ طھط±ط¬ظ…ط§ظ†ط´ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ظˆظٹعکظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ط±ط³ظ†ع¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظ…ط§ ط±ط§ ط³ظٹط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ط² طھط´ظ†ع¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظٹظ… ط³ظٹط±ط§ط¨ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظˆط§ط±ع¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظٹظ… ط³ظˆط§ط±ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظٹظ… ط§ظٹظ…ظ†ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ط®ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯.
ط¬ : ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±(ط¹ ) 
1 ظ‡ظٹط¨طھ  
ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط­ط¬ طŒ ع†ظˆظ† طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ طھطµظ…ظٹظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ط¨ط§ ط·ط±ط­ ط³ط¤ط§ظ„ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ط±ظ…ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆع†ظˆظ† ظ†ط²ط¯ ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ع†ط´ظ…ط´ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ طھظ†ط´ ط¨ظ‡ ظ„ط±ط²ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆط±ظ†ع¯ط´ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط¨ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.(97)
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ…طھظˆط§ط¶ط¹ طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط±ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ط´ط¬ط§ط¹ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط§ط² ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ظپط§ط¹ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظ†ط²ط¯ ظ‡ط´ط§ظ… ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ظˆ ظˆ ط¨ط± طھط®طھ ط§ظˆ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظ‡ط´ط§ظ… طŒ ط­ظ‚ط§ظ†ظٹظ‘طھ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ط§ط«ط¨ط§طھ ظƒط±ط¯ ظ‡ط´ط§ظ… ط§ط² ظ¾ط§ط³ط® ط§ظ…ط§ظ… ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ طµظˆط±طھط´ ط³ط±ط® ط´ط¯ ظˆ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط¨ط±ع¯ط´طھ.(98)
2 ط±ظپطھط§ط± ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… 
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ظ‰ طھط±ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط´ظƒظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط³ظٹط± ظƒظ†ط¯طŒ ط؛ظ…ط´ ط±ط§ط¨ط²ط¯ط§ظٹط¯ ظˆ ط¯ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظƒظ†ط¯.(99)
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ط؛ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط±ط§ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط±ظˆط´ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظˆظ† ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظˆ ط³ظˆظ… ط¢ظ† ط²ظٹط±ظƒظ‰ ظˆ ظٹظƒ ط³ظˆظ…ط´ ع¯ط°ط´طھ ط§ط³طھ .(100)
ط§ع¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ط´ط¨ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ط¨ط§ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ‡ ط±ظˆظٹط´ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط²ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ط± ظˆ ط¨ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(101) ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ط­طھظ‘ظ‰ ط¨ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط¨ط¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² طھط­ظ‚ظٹط± ظˆ ظƒظˆع†ظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ†ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ…ط§ظ† ظˆ ظƒظ†ظٹط²ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ع¯ظپطھ :
ظ…ط³طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط§ ع¯ط¯ط§ ظ†ظ†ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ… ظ†ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† طµط¯ط§ ط¨ط²ظ†ظٹط¯.(102)
3 ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† 
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط؛ط°ط§ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط´ظ…ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظƒظ…ظƒ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظˆ ط³ظٹط± ظƒط±ط¯ظ† ط´ظƒظ…ط´ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ† ظ‡ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط§ط²ظ‡ظپطھط§ط¯ ط­ط¬ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ .(103)
ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ظ…ط­ظ„ ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„ع¯ط§ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط؛ط±ظٹط¨ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط؛ط°ط§ظ‰ ظ„ط°ظٹط° ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.
4 ظƒط³ط¨ ظˆ ظƒط§ط± 
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ع¯ط± ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ظˆ ظƒط§ط³ط¨ظ‰ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ط´طھ ط¨ط®ظˆط§ط¨ط¯ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظٹط§ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ظ… ط¯ظ‡ طŒط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… .(104)
ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط­طھظ‘ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظˆط§ظ‰ ع¯ط±ظ… طھط§ط¨ط³طھط§ظ† ط¹ط±ظ‚ ط±ظٹط²ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط§ط؛ ظˆ ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
5 ط³ط®ط§ظˆطھ ظˆ ط¨ط®ط´ط´  
ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط¬ظˆط¯ ظˆ ظƒط±ظ…ط´ ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ط´طھط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظ†ط¯.(105) ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط؛ط°ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ظ†ظٹظƒظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¨ظ„ط؛ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯.(106) ظˆ ظ…ظ‰ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ†ظٹظƒظ‰ طŒ ظپظ‚ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ط¹ظ…ط± ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط¨ط¯ ظ¾ظٹط´ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(107)
6 ط­ظ„ظ… ظˆ طµط¨ط± ظˆ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±(ط¹ ) 
ط§ط² ط¨ط§ط±ط²طھط±ظٹظ† طµظپط§طھ ط§ط¨ظˆط¬ط¹ظپط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طµظپطھ طµط¨ط± ظˆ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯.
ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط§ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† (ظ†طµط±ط§ظ†ظ‰ ) ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظٹظ†ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ†ط§ظ‰ ط¨ط¯ع¯ظˆظٹظ‰ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯. ظˆ ع¯ظپطھ : طھظˆط¨ظ‚ط±((ع¯ط§ظˆ)) ظ‡ط³طھظ‰ . ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط®ط§طµظ‘ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ط§ظ‚ط±ظ… طŒ ظ…ط¬ط¯ط¯ط§ ع¯ظپطھ طھظˆظپط±ط²ظ†ط¯ ط²ظ†ظ‰ ط¢ط´ظ¾ط² ظ‡ط³طھظ‰ ! ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپظ‡ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ط±ط¯ ظ†طµط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ع¯ط³طھط§ط®ظ‰ط¨ظٹط´طھط± ع¯ظپطھ طھظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط²ظ†ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ع†ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط²ظ†ع¯ظ‰ ظˆ... ظ‡ط³طھظ‰ ! ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ ط§ع¯ط±طھظˆ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ طھظˆ طھظˆطµظٹظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ط±ط²ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ طھظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ط±ط²ط¯! ظ…ط±ط¯ ظ†طµط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ„ظ… ظˆ طµط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ط¹ظ„ظٹط±ط؛ظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طµط¯ظ‡ط§ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط«ظ„ طŒ ع†ظˆظ† ظƒظˆظ‡ طµط¨ط± ظˆ ط­ظ„ظ… ط¨ظƒط§ط± ط¨ط±ط¯. ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¹ط°ط±ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯.(108)
ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظ…ط§ظ… ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ طµط¨ط± ظ¾ظٹط´ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ†ظٹط²ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط´ط¯ظ‘طھ ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ط±ط§ظˆ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط§ظƒط´ ط®ظٹظ…ظ‡ ط²ط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
طµط¨ط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط¶ط§ط¦ظƒ ظٹط§ ط±ط¨ظ‘ ظ„ط§ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط³ظˆط§ظƒ .
ط¯:ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ (ظ…ط¹ط§طµط±ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ط§ع†ظ†ط¯طھظ† ط§ط²ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط§ظ…ظˆظ‰ظˆظ…ط±ظˆط§ظ†ظ‰ )
ط§ظ„ظپ : ط®ظ„ظپط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±(ط¹ ) 
ط®ظ„ظپط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ظƒظˆظ…طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طµط­ظ†ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط³ظ‡ ظٹط§ ع†ظ‡ط§ط±ط³ط§ظ„ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط´ط±ظٹظپط´ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²: ظ…ط¹ط§ظˆظٹط© ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط³ظپظٹط§ظ† طŒ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طŒظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯طŒ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ† ط­ظƒظ… ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¹ط§طµ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط¨ظ† ظ…ط±ظˆط§ظ† .
ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ . ط­ظƒظˆظ…طھ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط³ظ‡ط³ط§ظ„ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط¯ظˆط§ظ… ظ†ظٹط§ظپطھ . ظ…ط¹ط§ظˆظٹط© ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ع¯ ظ¾ط¯ط± 22ط³ط§ظ„ ط¯ط§ط´طھ طŒ طھظ† ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ†ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط±ظˆط´ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¬ط¯ظ‘ط´ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ…ظڈط±ط¯.(109)
ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط§ ظ…ط±ع¯ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ† ط­ظƒظ…ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ط´ط¯. ظ…ط±ظˆط§ظ† ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ط±ظˆط§ظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ†ط§ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¹ظ…ط± ط¨ظ†ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط¯ط± ط³طھظ…ع¯ط±ظ‰ ظˆ ط®ظˆط¯ ظƒط§ظ…ع¯ظ‰ ط´ظ‡ط±ظ‡ ط¢ظپط§ظ‚ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظ…ط±ظˆط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط®ط´ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط§ط¦ظپ طھط¨ط¹ظٹط¯ ط´ط¯. ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¯ط±ط²ظ…ط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ط§ظˆظ„ ظˆ ط¯ظˆظ… ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط·ط§ط¦ظپ طھط¨ط¹ظٹط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط³ظˆظ… ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط­ظƒظ… طھط¨ط¹ظٹط¯ط´ ظ„ط؛ظˆ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ط´ط§ظˆط± ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط´ط¯. ظ…ط±ظˆط§ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³طھظ…ع¯ط±ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظƒظ‡ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ¾ط± ظ…ط´ظ‚ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط­ط§ظپظ„ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ طŒ ط¯ط´ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯.(110)
ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ† ط­ظƒظ… طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط­ط§ظƒظ… ط´ط¯. ط§ظˆظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط±ط¯ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ظˆط³طھ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.
ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ((ط§ظٹظ† ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ† ط¨ط§ طھظˆ ط§ط³طھ.))(111) ظˆ ط³طھظ…ع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظ†ظ…ظˆط¯. ظƒط§ط±ع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ط³ظپظ‘ط§ظƒ ظˆ ط¬ظ†ط§ظٹطھظƒط§ط± ظˆ ط®ظˆظ† ط¢ط´ط§ظ…ظ‰ ع†ظˆظ†ط­ط¬ط§ط¬ ط¨ظ† ظٹظˆط³ظپ ط«ظ‚ظپظ‰ ط¨ط± ط¬ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط­ظٹط«ظٹظ‘طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط­ط§ظƒظ… ط´ط¯ظ†ط¯.
ط¨ : ط®ظ„ظپط§ظ‰ ظ…ط¹ط§طµط± ط¨ط§ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:  
ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ (8696)ط› ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ (9699)ط› ط¹ظ…ط± ط¨ظ†ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط²(99101)ط› ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ (101105)ط› ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ (105125)ط›
ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ  
ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط³ظٹط¯. ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظˆ ظ…ط±ط²ظ‡ط§ظ‰ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ط§ط³ظ„ط§ظ… طھظˆط³ط¹ظ‡ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¨ط®ط´ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ‡ظ†ط¯طŒ ظƒط§ط¨ظ„ طŒ ظƒط§ط´ط؛ط± ظˆ ط·ظˆط³ ظˆ... ط¨ظ‡ ظƒط´ظˆط± ظ¾ظ‡ظ†ط§ظˆط±ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظˆط³طھ . ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ ظپطھظˆط­ط§طھ طھط§ ط§ظ†ط¯ظ„ط³ ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظ„ط³ ط§ط² ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظ‰طھط­طھ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ظ†طµظٹط±طŒ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظ„ط³(112)طھط­طھ ط³ظٹط·ط±ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¯ط± ط¢ظ…ط¯. ط§ظ…ط§ ط¹ظ†ط§طµط± ط®ظˆظ† ط¢ط´ط§ظ…ظ‰ ع†ظˆظ† ط­ط¬ظ‘ط§ط¬ ط¯ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظˆ طµط§ط­ط¨ ظ‚ط¯ط±طھط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ†ط¯. ط­ط¬ظ‘ط§ط¬ ط¨ظٹط³طھط³ط§ظ„ ظ‚ط¯ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ . ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¬ط¯ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ طµط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯(113). ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆظ„ظٹط¯طŒ ط³ط¹ظٹط¯ط¨ظ† ط¬ط¨ظٹط± ط¢ظ† ط´ط®طµظٹطھ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط±ظ… ط·ط±ظپط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظƒطھط¨ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯. ط¹ظ„ظ‘طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ظ‘ط§ط¯ ط³ظ…ظ‘ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ‡ط­ط¶ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯. ظˆظ„ظٹط¯ ط¯ط± 43 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ‡ط³ط§ظ„ ظˆ ظ‡ط´طھ ظ…ط§ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظڈط±ط¯.(114)
ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ  
ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ظپط±طµطھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظƒط±ط¯ طھط§ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ط±ط§ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ†ط´ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط³ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ط¬ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط­ط¯ظ‘ ط®ظˆط¯ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ط²ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط± ط®ظˆط±ظ‰ ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط± ط¨ظˆط¯ط›ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط·ط¹ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯. طھظ†ظ‡ط§ ع†ظٹط²ظ‰ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظپظƒط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ظٹظ† ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ط¹طµط± ط³ظ„ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط¢ط´ظƒط§ط± ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¹ظ„ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¨ظ‡ط´ط¯ظ‘طھ طھط­طھ ظپط´ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.(115)
ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² 
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط®ظ„ط§ظپطھط´ â€چ ع¯ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ظ…ط«ط¨طھظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط³طھظ† ط§ط² ظپط´ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ . ع†ظˆظ† ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط¯ط±ط³ط§ظ„ 99 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط·ظ‰ ط¨ط®ط´ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظ„ط¹ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط²ظ…ظ†ط§ط¨ط± ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¬ط§ط² ظˆ ط´ط±ط¹ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط±ط¬ط²ظˆ ط·ط§ط؛ظˆطھظٹط§ظ† ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ط¹ظ…ط± ط¨ظ†ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ظ†ط¬ظٹط¨ ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط§ط³طھ .))(116)
ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط­ط¯ظˆط¯ ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‘ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ  
ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط²طŒ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± 29 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ظ„ ظˆ ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ .(117) ط¯ظˆط±ط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط²ط³ظٹط§ظ‡ طھط±ظٹظ† ط§ط¯ظˆط§ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ طŒ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط¯ظ‡ ط¯ط§ظ…ط§ظ†ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¹ظ…ظٹظ‚ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ط¯ط§ط´طھ .(118)ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¯ظ„ط¨ط§ط®طھع¯ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط´ظˆظ‚ظ‡ ط§ط´ (ط­ط¨ط§ط¨ظ‡ ) ظ†ط´ط§ظ†ع¯ط± ط¹ظ…ظ‚ ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ†ط§طµط§ظ„ط­ط§ظ† ط¨ط±ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ . ط§ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ…ط¹ط´ظˆظ‚ظ‡ ط§ط´ â€چ ط¨ط¯ظ† ظˆظ‰ ط±ط§ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط¨ظˆظ‰طھط¹ظپظ‘ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظپظ† ظ…ط¹ط´ظˆظ‚ظ‡ ط¨ط§ ظپط§طµظ„ظ‡ ظƒظ…ظ‰ ظ…ط±ع¯ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظپط±ط§ط±ط³ظٹط¯.(119)
ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ  
ط¨ط§ ظ…ط±ع¯ ظٹط²ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط¨ط± ظ…ط³ظ†ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ†ط´ط³طھ . ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط®ط´ظ† طŒط¯ط±ط´طھ ط®ظˆ ظˆ ظ…ط§ظ„ ط§ظ†ط¯ظˆط² ط¨ظˆط¯.(120) ط§ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ظٹط³طھط³ط§ظ„ ط­ظƒظˆظ…طھ ظƒط±ط¯ ط¯ظˆط±ظ‡ ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط³طھط¨ط¯ط§ط¯ ط§ظˆ ط¨ظٹط´ طھط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆظ‰ ط³ط®طھطھط±ظٹظ† ط¯ظˆط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ظ‰ طŒ ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ط¨ظ‡ ط³ط§ظٹط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط¬ظ„ط¨ ظˆ ط§ط­ط¶ط§ط± ظ†ط´ط¯.(121) ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¯ط± ط¹طµط± ط§ظˆ ط¯ط± طھظ†ع¯ظ†ط§ظ‰ ط³ط®طھظ‰ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط¯ط« ط¨ط§ ظˆط±ط¹ ظˆ ط²ط§ظ‡ط¯ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط¬ط¹ظپظ‰ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط¨ظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط³ظˆط§ط±ع†ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظˆط§ظ†ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ طھط§ ط¬ط§ظ†ط´ â€چط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط±ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ط¯ط§ط± ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ع¯ط± ط´ط¯ظ‘طھ ط¹ط¯ط§ظˆطھ ظ‡ط´ط§ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .(122)
ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±(ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ظ† ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ظ„ظ†ظ‰ ط±ظˆظ‰ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ط´ط±ط§ظٹط· ط±ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظƒط§ظپظ‰ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط®ظˆظٹط´ ط³ط±ط§ط؛ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ†ظƒط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¹ظ„ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط³ظ„ط­ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظƒظ‘ط§ظ… ظپط§ط³ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯ط› ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ط¯ط± (ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط±) ع¯ط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظ‡ ظ†ط¨ط±ط¯ ط¨ط±ط®ظٹط²ط¯.(123)
ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظپط±طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹط§ظ† ظ†ط§طµط§ظ„ط­ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط®ط´ظ‰ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط§ طµط±ط§ط­طھ ط¬ط¨ظ‘ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ†ظƒظˆظ‡ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¬ط¯ظ‘ط®ظˆظٹط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¯ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ† ط´ط§ظ…ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯: ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط± ظˆ ظ…ط³طھط¨ط¯ ظˆ ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¯ظٹظ† ط؛ظ„ظˆ ظˆ طھظ†ط¯ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ط§ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ط±ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆط§ظ‡ظ„ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط²ظ†ع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .(124)
ط¨ط¯ط¨ظٹظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ظپط§ط³ط¯ ط¹طµط± ط®ظˆظٹط´ طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط²ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ ظ…ط®ظپظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ†ط®ط¹ ط¨ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¹ظ…ظ„ظƒط±ط¯ ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط¹طµط±ط´ ط±ط§ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ ظˆ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط¯طŒط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط­ط¬ط§ط¬ طھط§ظƒظ†ظˆظ† ظˆط§ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط¢ظٹط§ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰طھظˆط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ‡ط³طھ طں ط­ط¶ط±طھ ط³ظƒظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ ط³ط¤ ط§ظ„ط´ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‡ط± ط­ظ‚ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¶ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ†ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ .(125)
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ط·ظٹظ† ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط±ظˆط§ط¨ط· ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ†ط¹ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ط¨ظˆط¨طµظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظˆ ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ط¤ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… . ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظٹط§ظٹظٹط¯ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظپط±ظˆ ط¨ط±ط¯ظ† ظ‚ظ„ظ… ط¯ط± ظ…ط±ظƒظ‘ط¨ ط› ط²ظٹط±ط§ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط²ط§ظٹط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‘ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ط§ظˆ ظ„ط·ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯.(126)
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ط±ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط®طµظٹطھ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظˆط± ظ…طھط¹ط±ظ‘ط¶ ط¢ظ†ط§ظ†ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ظٹظ†ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط¹ط« ط§ط­ط³ط§ط³ ط®ط·ط± ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط´ط®طµظٹظ‘طھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰طھط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظپط§ظ‚ط¯ ط¨ظٹظ†ط´ ط®ط§طµظ‘ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ظˆط±ط¯ طھط¹ط±ظ‘ط¶ â€چ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ظ…ط«ظ„ط§ ط®ط·ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط§ظٹط±ط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¬ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.(127) ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯:
ظ…ط§ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… . ظ¾ط³ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط§ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ع¯ظˆظ†ط¨ط®طھ ط§ط³طھ .
ظ‡ط´ط§ظ… ظƒظ‡ طµظ„ط§ط­ ظ†ط¯ظٹط¯ ط¯ط± ع†ظ†ط§ظ† ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ظ…طھط¹ط²ط¶ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ…ط´ظ‚ ط§ط­ط¶ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯.(128)
ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط¨ط§ طھط¯ط§ط¨ظٹط±ظ‰ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ظ…ط¯ظ‘ط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯ ع†ظˆظ† ط§ط²ظ†ط³ظ„ ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط§ط²ظ†ط³ظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ظ†ط³ظ„ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ طھط± ط§ط³طھ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط± ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ع¯ط±ظپطھ . ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ظ†ظٹط² ط¨ط§ طھط¯ط¨ظٹط±ظ‰ ط²ظٹظ†ط§ط³ط¨ ط±ط§ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ…ظ‘ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ط³ط§ط®طھ ظˆ ط¨ظ‡ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظ‡ط´ط§ظ… طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط®ظپظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯.(129)
ظپطµظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±(ط¹ ) 
ط¹ط§ظ„ظ… ظٹظڈظ†طھظپط¹ ط¨ط¹ظ„ظ…ظ‡ ط§ط،ظپط¶ظ„ ظ…ظ† ط³ط¨ط¹ظٹظ† ط§ط،ظ„ظپ ط¹ط§ط¨ط¯.(130)
ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط´ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط¹ط§ط¨ط¯ ط§ط³طھ .
ظ…ظ† ط¹ظژظ„ظ‘ظژظ…ظژ ط¨ط§ط¨ ظ‡ط¯ظ‰ ظپظ„ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط§ط¬ط± ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ طŒ ظˆظ„ط§ ظٹظ†ظ‚طµ ط§ظˆظ„ط¦ظƒ ظ…ظ† ط§ط،ط¬ظˆط± ظ‡ظ… ط´ظٹط¦ط§طŒ ظˆ ظ…ظ† ط¹ظژظ„ظ‘ظژظ…ظژط¨ط§ط¨ ط¶ظ„ط§ظ„ط© ظƒط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط«ظ„ ظˆ ط²ط± ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ ظٹظ†ظ‚طµ ط§ظˆظ„ط¦ظƒ ظ…ظ† ط§ط،ظˆط²ط§ط± ظ‡ظ… ط´ظٹط¦ط§.(131)
ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط±ط³ظ‰ ط§ط² ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¢ظ…ظˆط²ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¢ظ†ط§ظ†ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ… ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط±ط³ظ‰ ط§ط² ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¢ظ…ظˆط²ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ†ط´ط§ظپطھط¯طŒ ط¨ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ… ط´ظˆط¯.
ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط§ط،ظ† طھط¹ظ„ظ‘ظ…ظگظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡(132)
ط²ظƒط§طھ ط¹ظ„ظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ظ‰ .
ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط®ط²ط§ط¦ظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظپط§طھظٹط­ ط§ظ„ط³ظˆط§ظ„ طŒ ظپط§ط³ط§ط،ظ„ظˆط§ ظٹط±ط­ظ…ظƒظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظپط§ظ†ظ‡ ظٹط¤ ط¬ط± ظپظ‰ ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط±ط¨ط¹ط© ط§ظ„ط³ط§ط¦ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ…طھظƒظ„ظ‘ظ… طŒ ظˆ ط§ظ„ظ…ط³طھظ…ط¹ طŒ ظˆ ط§ظ„ظ…ط­ط¨ ظ„ظ‡ظ… .(133)
ط¹ظ„ظ… ط®ط²ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظƒظ„ظٹط¯ظ‡ط§ظٹط´ ظ¾ط±ط³ط´ ط§ط³طھ . ط¨ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯.ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ… ع†ظ‡ط§ط± ظƒط³ ظ¾ط±ط³ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط«ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.
ط§ظ„ظƒظ…ط§ظ„ظƒظ„ ط§ظ„ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„طھظپظ‘ظ‚ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ† طŒ ظˆ ط§ظ„طµط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط¦ط¨ظ‡ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¹ظٹط´ظ‡ .(134)
ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظƒظ…ط§ظ„ط´ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط´ط¯ظ† ط¯ط± ط¯ظٹظ† ظˆ طµط¨ط± ط¯ط± ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ط§ط³طھ .
ظ…ظ† ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظ„ظٹط¨ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط§ط،ظˆظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط³ظپظ‡ط§ط،طŒ ط§ط،ظˆظٹط¹ط±ظپ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط³ظپظ„ظٹطھط¨ظˆط، ظ…ظ‚ط¹ط¯ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط±طŒ ط§ظ† ط§ظ„ط±ظٹط§ط³ط© ظ„ط§طھطµظ„ط­ ط§ظ„ط§ ظ„ط§ظ‡ظ„ظ‡ط§.(135)
ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ط¬ظˆظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ„ظ…ط§ ط¨ط¨ط§ظ„ط¯ ظٹط§ ط¨ط± ط³ظپظ‡ط§ ط³طھظٹط²ط¯ ظٹط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ط®ظˆط¯ ظƒظ†ط¯طŒط¯ط± ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط±ظٹط§ط³طھ ط¬ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ط´ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ†ظٹط³طھ .
ظ…ظ† ط§ط،ظپطھظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط؛ظٹط± ط¹ظ„ظ… طŒ ظˆظ„ط§ ظ‡ط¯ظ‰ ظ„ط¹ظ†طھظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© ط§ظ„ط±ط­ظ…ط© ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© ط§ظ„ط¹ط°ط§ط¨ طŒ ظˆ ظ„ط­ظ‚ظ‡ ظˆ ط²ط±ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ظپظڈطھظٹط§ظ‡ .(136)
ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظپطھظˆط§ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط­ظ…طھ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپطھظˆط§ظٹط´ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط§ظ…ظ†ع¯ظٹط±ط´ â€چ ط´ظˆط¯.
ظ„ط§ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ ط­طھظ‰ ظ„ط§ظٹظƒظˆظ† ط­ط§ط³ط¯ط§ ظ„ظ…ظ† ظپظˆظ‚ظ‡ ظˆ ظ„ط§ظ…ط­ظ‚ط±ط§ ظ„ظ…ظ† ط¯ظˆظ†ظ‡ .(137)
ظ‡ظٹع† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ط­ط³ط§ط¯طھ ظ†ظˆط±ط²ط¯ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ† طھط± ط§ط² ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ طھط­ظ‚ظٹط± ظ†ظƒظ†ط¯.
ظˆط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ„ظ…ظˆطھ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط،ط­ط¨ ط§ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظ…ظ† ظ…ظˆطھ ط³ط¨ط¹ظٹظ† ط¹ط§ط¨ط¯ط§ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظٹظڈظ†طھظپط¹ ط¨ط¹ظ„ظ…ظ‡ط§ط،ظپط¶ظ„ ظ…ظ† ط§ط،ظ„ظپ ط¹ط§ط¨ط¯.(138)
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ع¯ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط¨ط³ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طھط± ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¹ط§ط¨ط¯ ط§ط³طھ . ظˆط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ ط§ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ‡ط²ط§ط± ط¹ط§ط¨ط¯ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ .
ظ…ظ† ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط³طھط¹ظپط§ظپط§ ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆط³ط¹ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظˆ طھط¹ط·ظپط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¬ط§ط±ظ‡ طŒ ظ„ظ‚ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ط²ظ‘ ظˆ ط¬ظ„ظ‘ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ ظˆ ظˆط¬ظ‡ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط§ظ„ظ‚ظ…ط± ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ط¨ط¯ط±.(139)
ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ظ…ط§ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط´ظˆط¯ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ط³ط§ظٹط´ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ظپط±ط§ظ‡ظ… ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ط§ظ† ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒظ†ط¯ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ظ…ط«ظ„ ظ…ط§ظ‡ ط´ط¨ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ†ظ…ط§ ظٹط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظ…ظ† ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ طŒ ظپط§ظ…ط§ ظ…ظ† ظ„ط§ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظپط§ظ†ظ…ط§ ظٹط¹ط¨ط¯ظ‡ ظ‡ظƒط°ط§ط§ط¶ظ„ط§ظ„ط§.(140)
ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ طŒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¯ط±ط³طھظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط°ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ط§ظˆظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ (ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط³ط·ط­ظ‰ ) ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ†ط§ظ… ع†ظ†ط¯ ظƒطھط§ط¨ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±(ط¹ ) 
1 ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ع†ط§ظ¾ظ‰ ط¹ط±ط¨ظ‰ : 
1 ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ع†ط§ظ¾ ط¯ظˆظ… طŒ طھظ‡ط±ط§ظ† طŒ ظ…ط¤ ط³ط³ط© ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛1409 ظ‚ / 1989 ظ… طŒ ط¬ظٹط¨ظ‰ طŒ 57طµ .
2 ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط¯ظˆط© ظˆ ط§ط³ظˆط© طŒ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طھظ‚ظ‰ ظ…ط¯ط±ط³ظ‰ طŒ طھظ‡ط±ط§ظ† طŒ ط±ط§ط¨ط·ط©ط§ظ„ط§ط®ظˆط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ 1404 ظ‚ طŒ ط±ظ‚ط¹ظ‰ طŒ 72طµ . ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ظپط§ط±ط³ظ‰ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط´ط¯ظ‡ .
3 ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط®ط§ظ…ط³ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ظ…طھط±ط¬ظ… :ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ†ط¹ظ… ط®ط§ظ‚ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ‚ظ… : ظ…ط¤ ط³ط³ظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ طŒ 1370 ط´ طŒ ط±ظ‚ط¹ظ‰ : 27طµ .
4 ط¹ظˆط§ظ„ظ… ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط±ظپ طŒ ط¬ 19طŒ ظ…ظˆظ„ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ظ† ظ†ظˆط± ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ط­ط±ط§ظ†ظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ (ظ‚12ظ‡â€چ) ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ طŒ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظˆ ط§ط³طھط¯ط±ط§ظƒ :
ط³ظٹظ‘ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ظ…ظˆط­ظ‘ط¯ ط§ط¨ط·ط­ظ‰ طŒ ظ‚ظ… ظ…ط¤ ط³ط³ظ‘ط© ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طŒ 1413ظ‚ طŒ ظˆط²ظٹط±ظ‰ طŒ 528 طµ طŒط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ظپط§ط±ط³ظ‰ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط´ط¯ظ‡ .
5 ط­ظٹط§ط© ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ط§ظ‚ط± ط´ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط´ظ‰ طŒ ع†ط§ظ¾ ط¯ظˆظ… طŒ ط¨ظٹط±ظˆطھ طŒ ظ…ط¤ ط³ط³ظ‘ظ‡ط§ظ„ظˆظپط§ط،طŒ 1404 ظ‚ / 1984 ظ… طŒ ظˆط²ظٹط±ظ‰ 2ط¬ . ط§ظٹظ† ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ ظ†ع¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¯ط³طھ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط§ط³طھ .
2 ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ع†ط§ظ¾ظ‰ ظپط§ط±ط³ظ‰ : 
1 ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±طŒ ظ‚ظ… طŒ ط§ظ†طھط´ط§ط±ط§طھ ط´ظپظ‚ طŒ 1356ط´ طŒ ط¬ظٹط¨ظ‰ طŒ 32طµ .
2 ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظٹط± ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپطھط­ ط¯ط¹ظˆطھظ‰ طŒ ظ‚ظ… طŒ ط§ظ†طھط´ط§ط±ط§طھ ط´ظپظ‚ طŒ 1356 ط´طŒ ظˆط²ظٹط±ظ‰ طŒ 28 طµ (ظ…طµظˆط±طŒ ظˆظٹعکظ‡ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ) ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
3 ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ظ… ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ع†ط§ظ¾ ظ…ظƒط±ط±طŒظ‚ظ… طŒ ظ…ط¤ ط³ط³ظ‘ظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ طŒ 1371 ط´ طŒ ط±ظ‚ط¹ظ‰ طŒ 27 طµ طŒ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط¨ظ‰ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط´ط¯ظ‡ط§ط³طھ .
4 طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط¬ظ„ط¯ 11 ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±طŒ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ„ط§ظ‘ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ طŒ (10371110ظ‚ ) طھط±ط¬ظ…ظ‡ظ…ظˆط³ظ‰ ط®ط³ط±ظˆظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ† طŒ ط§ظ†طھط´ط§ط±ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ 1396ظ‚ طŒ ظˆط²ظٹط±ظ‰ طŒ 267 طµ .
5 ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط¬ظˆط§ظ‡ط± ظٹط§ ظƒظ„ظ…ط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط±ط¶ظˆظ‰ ط¨ط±ظ‚ط¹ظ‰ طŒ طھظ‡ط±ط§ظ† طŒ ط´ط±ظƒطھ ط³ظ‡ط§ظ…ظ‰ ط·ط¨ط¹ ظƒطھط§ط¨ طŒ ط¨ظ‰ طھط§.
6 ط¯ظˆط± ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ‰ طŒ ظ‚ظ… ط§ظ†طھط´ط§ط±ط§طھظ†ط³ظ„ ط¬ظˆط§ظ† طŒ ط¨ظ‰ طھط§ ط¬ظٹط¨ظ‰ طŒ 151 طµ .
7 ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† طŒ ط³ط±ع¯ط°ط´طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ع†ط§ظ¾ ظ¾ظ†ط¬ظ… طŒطھظ‡ط±ط§ظ† ظƒطھط§ط¨ظپط±ظˆط´ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ 1401 ظ‚ طŒ ط¬ظٹط¨ظ‰ طŒ 250طµ .
8 ظ†ط§ط³ط® ط§ظ„طھظˆط§ط±ظٹط® طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ظ†ط¬ظ… ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…ط¹ط¨ط§ط³ظ‚ظ„ظٹط®ط§ظ† ط³ظ¾ظ‡ط±طŒ طھظ‡ط±ط§ظ† طŒ ظƒطھط§ط¨ظپط±ظˆط´ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ 1351 ط´ طŒ ظˆط²ظٹط±ظ‰ طŒ ط­ط¯ظˆط¯ 2700 طµ. ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ…ط¹ طھط±ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط§ط±ط³ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط¯ظˆط§ط± ظ…ط®طھظ„ظپ ط¢ظ† ظ†ع¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(141)
ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ 
. ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… .
. ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ .
. ط§ط­ظ‚ط§ظ‚ ط§ظ„ط­ظ‚ ظ‚ط§ط¶ظ‰ ط³ظٹط¯ ظ†ظˆط±ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط´ظˆط´طھط±ظ‰ .
. ط§ط¹ظٹط§ظ† ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ط³ظ† ط§ظ…ظٹظ† طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط­ط³ظ† ط§ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط±ظˆطھ ط¯ط§ط±ط§ظ„طھط¹ط§ط±ظپ ظ„ظ„ظ…ط·ط¨ظˆط¹ط§طھ 1403 ظ‡â€چ. ظ‚ .
. ط§ط«ط¨ط§طھ ط§ظ„ظ‡ط¯ط§ط© ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط­ط±ظ‘ ط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ .
. ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظˆط±ظ‰ ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط·ط¨ط±ط³ظ‰ ظ‚ظ… ظ…ط¤ ط³ط³ظ‡ط¢ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ 1417ظ‡â€چ.
. ط§ط±ط´ط§ط¯ ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯طŒ ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط¨طµظٹط±طھظ‰ .
. ط§طµظˆظ„ ظƒط§ظپظ‰ ط«ظ‚ظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ط²ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ† ط§ظ†طھط´ط§ط±ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‘ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹظ‡ .
. ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ظˆ ط§ظ„ظ…ط°ط§ظ‡ط¨ ط§ظ„ط§ط±ط¨ط¹ظ‡ ط§ط³ط¯ ط­ظٹط¯ط± ط§ظ„ط·ط¨ط¹ط© ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹظ‡ ط¨ظٹط±ظˆطھ ط¯ط§ط±ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظ‰ .
. ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ظ„ظˆظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¯ط±ط§ظپظ‚ ط¯ط§ظ†ط´ طŒط§ط­ظ…ط¯طھط±ط§ط¨ظ‰ ع†ط§ظ¾ط§ظˆظ„ طŒظ…ط´ظ‡ط¯ط¢ط³طھط§ظ† ظ‚ط¯ط³ .
. ط§ط¦ظ…طھظ†ط§ ظ…ط´ظ‡ط¯ ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ط³طھط§ظ† ظ‚ط¯ط³ .
. ط§ط«ط¨ط§طھ ط§ظ„ظˆظ‘طµظٹظ‡ ظ…ط³ط¹ظˆط¯ظ‰ طµط§ط­ط¨ ظ…ط±ظˆط¬ ط§ظ„ط°ظ‡ط¨ ظ‚ظ… ظ…ظ†ط´ظˆط±ط§طھ ط±ط¶ظ‰ .
. ط§ط­طھط¬ط§ط¬ ط·ط¨ط±ط³ظ‰ ظ†ط¬ظپ ظ…ط·ط¨ط¹ط© ط§ظ„ظ…ط±طھط¶ظˆظٹظ‡ 1350 ظ‡â€چ . ظ‚ .
. ط§ط®طھطµط§طµ ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ طھطµط­ظٹط­ظ‰ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط؛ظپط§ط±ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆطھ ظ…ط¤ ط³ط³ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ…ظ‰ 1402 ظ‡â€چ.
. ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ط¹ط±ظپط© ط§ظ„ط±ظ‘ط¬ط§ظ„ (ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط±ط¬ط§ظ„ ظƒط´ظ‰ ) ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ ظ…ط±ظƒط² ظ…ط·ط§ظ„ط¹ط§طھ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ…ط´ظ‡ط¯.
. ط§ظ„ط§طھط­ط§ظپ طŒ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط´ط¨ط±ط§ظˆظ‰ ط´ط§ظپط¹ظ‰ ظ…طµط± ط§ظ„ظ…ط·ط¨ط¹ط© ط§ظ„ط§ط¯ط¨ظٹظ‡ .
. ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط·ط¨ط¹ ط³ظˆظ… ط¨ظٹط±ظˆطھ ط¯ط§ط±ط§ط­ظٹط§ط، ط§ظ„طھط±ط§ط« ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظ‰1403 ظ‡â€چ.
. طھظˆط­ظٹط¯ ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ ط¨ظٹط±ظˆطھ ظ…ط¤ ط³ط³ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ…ظ‰ .
. طھط­ظپ ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„ طŒ ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط´ط¹ط¨ظ‡ طھظ‡ط±ط§ظ† ط§ظ†طھط´ط§ط±ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹظ‡ .
. طھط§ط±ظٹط® ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ظ‰ ط§ط¨ظ† ظˆط§ط¶ط­ ع†ط§ظ¾ ط§ظˆظ„ ظ‚ظ… ظ…ظ†ط´ظˆط±ط§طھ ط´ط±ظٹظپ ط±ط¶ظ‰ 1414 ظ‡â€چ .ظ‚ .
. طھط§ط±ظٹط® ط§ظ„ط®ظ„ظپط§ط، ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط³ظٹظˆط·ظ‰ ط§ظ„ط·ط¨ط¹ط© ط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰ ظ‚ظ… ع†ط§ظ¾ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ظٹط± 1370 ظ‡â€چ.ط´ .
. طھظ‚ظٹظٹط¯ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط§ط¨ظ‰ ط¨ظƒط± ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط«ط§ط¨طھ ط®ط·ظٹط¨ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظٹظˆط³ظپ ط§ظ„ط¹ط´ ع†ط§ظ¾ ط¯ظˆظ…ط¯ط§ط±ط§ط­ظٹط§ط، ط§ظ„ط³ظ†ط© ط§ظ„ظ†ظ‘ط¨ظˆظٹظ‡ .
. طھط°ظƒط±ط© ط§ظ„ط­ظپط§ط¸طŒ ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆطھ ط¯ط§ط±ط§ظ„ظƒطھط¨ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‘ظ…ظٹظ‡ .
. طھط´ظٹظ‘ط¹ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظ„ط³ طŒ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظƒظ‰ طŒ ط¹ط²ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ظ…ط± ظ…ظˆط³ظ‰ طھط±ط¬ظ…ظ‡ط±ط³ظˆظ„ ط¬ط¹ظپط±ظٹط§ظ† طŒ ظ‚ظ… طŒ ط§ظ†طھط´ط§ط±ط§طھ ط§ظ†طµط§ط±ظٹط§ظ† 1376.
. ط«ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طŒ ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط؛ظپط§ط±ظ‰ ع†ط§ظ¾ ط¯ظ‡ظ… ظ†ط´ط± طµط¯ظˆظ‚ طŒط¨ظ‡ط§ط±ط³طھط§ظ† 1376.
. ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ظ„ط³ط¹ط§ط¯ط§طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ†ط±ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆطھ ظ…ط¤ ط³ط³ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ…ظ‰ .
. ط­ظ„ظٹط© ط§ظ„ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظˆ ط·ط¨ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط§طµظپظٹط§ط،طŒ ط§ط¨ظˆ ظ†ط¹ظٹظ… ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆطھ ط¯ط§ط±ط§ظ„ظƒطھط¨ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‘ظ…ظٹظ‡ .
. ط­ظٹط§طھ ظپظƒط±ظ‰ ظˆ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ط±ط³ظˆظ„ط¬ط¹ظپط±ظٹط§ظ† طŒ ظ‚ظ… ط§ظ†طھط´ط§ط±ط§طھ ط§ظ†طµط§ط±ظٹط§ظ† طŒ 1376 ط´ .
. ط§ظ„ط®ط±ط§ط¦ط¬ ظˆ ط§ظ„ط¬ط±ط§ط¦ط­ طŒ ظ‚ط·ط¨ ط±ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ طھطµط­ظٹط­ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ‚ ط´ظٹط® ط§ط³ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ‚ظ… ط§ظ†طھط´ط§ط±ط§طھظ…طµط·ظپظˆظ‰ .
. ط®طµط§ظ„ طŒ ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ ظ†ع¯ط§ط±ط´ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظƒظ…ط±ظ‡ ط§ظ‰ ع†ط§ظ¾ ظ¾ظ†ط¬ظ… ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹط² 66.
. ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ طŒ ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¬ط±ظٹط± ط·ط¨ط±ظ‰ طŒ ظ…ط¤ ظ„ظپ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ط­ط±ط§ظ†ظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ .
. ط¯ط± ظ…ظƒطھط¨ ظپط¬ط± ط¯ط§ظ†ط´ ظ‡ط§ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظƒطھط± ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ…ظ‰ ط§ظ†طھط´ط§ط±ط§طھ ط§ظ…ظٹط±ظ‰ ع†ط§ظ¾ط§ظˆظ„ .
. ط¯ظˆط±ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط­ط³ظ†ظ‰ ط§ظ†طھط´ط§ط±ط§طھظ†ط³ظ„ ط¬ظˆط§ظ† .
. ط±ط¬ط§ظ„ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط­ظ„ظ‘ظ‰ طŒ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط­ظ„ظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ طµط§ط¯ظ‚ ط¨ط­ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظ‚ظ… ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ط¶ظ‰1402 ظ‡â€چ.
. ط±ط¬ط§ظ„ ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ طŒ ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¬ظˆط§ط¯ ظ†ط§ط¦ظٹظ†ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆطھط¯ط§ط±ط§ظ„ط§ط¶ظˆط§ط،.
. ط³ظپظٹظ†ظ‡ ط§ظ„ط¨ط­ط§ط±طŒ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ظ…ظ‰ ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط³ظ†ط§ط¦ظ‰ .
. ط³ط¨ط§ط¦ظƒ ط§ظ„ط°ظ‡ط¨ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹط¯ظ‰ طŒ ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‘ظ…ظٹظ‡ .
. ط³ظٹط¯ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظ„ط§ط،طŒ ط´ظ…ط³ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆطھ ظ…ط¤ ط³ط³ظ‡ ط§ظ„ط±ط³ط§ظ„ظ‡ .
. ط³ظ†ظ† ط§ظ„ط¯ط§ط±ظ…ظ‰ طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¯ط§ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ط­ظٹط§ط، ط§ظ„ط³ظڈظ†ظ‘ظژط© ط§ظ„ظ†ط¨ظˆظ‘ظٹظ‡ .
. ط³ظٹط±ظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† طŒ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ‰ ع†ط§ظ¾ ظ¾ظ†ط¬ظ… طŒظ…ط¤ ط³ط³ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ط§طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
. ط§ظ„طµظˆط§ط¹ظ‚ ط§ظ„ظ…ط­ط±ظ‚ظ‡ طŒ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ط¬ط± ظ‡ظٹطھظ…ظ‰ ظ…ظƒظ‰ طŒ ظ‚ط§ظ‡ط±ظ‡ طŒ ظ…ظƒطھط¨ط© ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ظ‡ .
. ط·ط¨ظ‚ط§طھ ط§ظ„ظƒط¨ط±ظ‰ طŒ ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ع†ط§ظ¾ ط§ظˆظ„ ط¨ظٹط±ظˆطھ ط¯ط§ط±ط§ظ„ظƒطھط¨ ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ 1410ظ‡â€چ.
. ط¹ظˆط§ظ„ظ… ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط§ظ„ط§ط­ظˆط§ظ„ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¨ط­ط±ط§ظ†ظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ…ط³طھط¯ط±ظƒط§طھ ط§ط² ط³ظٹط¯ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط§ط¨ط·ط­ظ‰ ظ‚ظ… ظ…ط¤ ط³ط³ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
. ظپط±ظˆط¹ ظƒط§ظپظ‰ طŒ ط«ظ‚ظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ† ط¯ط§ط±ط§ظ„ظƒطھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ 1362.
. ظƒط´ظپ ط§ظ„ط؛ظ…ظ‡ ظپظ‰ ظ…ط¹ط±ظپط© ط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‡ :طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ظپطھط­ ط§ظ„ط§ط±ط¨ظ„ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆطھط¯ط§ط±ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹظ‡ .
. ظƒظپط§ظٹط© ط§ظ„ط·ط§ظ„ط¨ ظپظ‰ ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظ‚ط±ط´ظ‰ ط§ظ„ظƒظ†ط¬ظ‰ ط§ظ„ط´ط§ظپط¹ظ‰ ظ†ط¬ظپ ظ…ط·ط¨ط¹ظ‡ ط§ظ„ط«ط±ظ‰ 1356 ظ‡â€چ.
. ط§ظ„ظƒط§ظ…ظ„ ظپظ‰ ط§ظ„طھط§ط±ظٹط® ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ظ…ط¤ ط³ط³ظ‡ ط§ظ„طھط§ط±ظٹط® ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظ‰ 1414 ظ‡â€چ.
. ظƒطھط§ط¨ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ†ط§طµط± ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ظ‚ظ…ظ‰ ظ‚ظ… ظ…ط±ظƒط² ع†ط§ظ¾ ط³ط§ط²ظ…ط§ظ†طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ .
. ظ„ط³ط§ظ† ط§ظ„ط¹ط±ط¨ .
. ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ طŒ ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط±ط´ظٹط¯ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ†ظ‰ .
. ط§ظ„ظ…ط®طھطµط± ظپظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط¨ط´ط±طŒ ط¹ظ…ط§ط¯ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط§ط،ط¨ظ‰ ط§ظ„ظپط¯ط§ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…طھظ‘ظ†ط¨ظ‰ .
. ظ…ط³طھط¯ط±ظƒ ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ طŒ ط­ط§ط¬ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظˆط±ظ‰ ظ‚ظ… ظ…ط¤ ط³ط³ظ‡ط¢ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ 1408 ظ‡â€چ.
. ظ…ظƒط§ط±ظ… ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط´ظٹط® ط¬ظ„ظٹظ„ ط·ط¨ط±ط³ظ‰ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ…ظٹط± ط¨ط§ظ‚ط±ظ‰ ظ…ط¤ ط³ط³ظ‡ ط§ظ†طھط´ط§ط±ط§طھ ظپط±ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ .
. ظ…ط®طھطµط± طھط§ط±ظٹط® ط¯ظ…ط´ظ‚ طŒ ط§ط¨ظ† ط¹ط³ط§ظƒط± ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظƒط±ظ… ط¯ظ…ط´ظ‚ ط¯ط§ط±ط§ظ„ظپظƒط± 1988.
. ظ…ط¤ ظ„ظپظˆط§ ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ ظپظ‰ طµط¯ط± ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ع†ط§ظ¾ ط¯ظˆظ… طھظ‡ط±ط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ظ‡ط§ظ„ظ†ط¬ط§ط­ .
. ظ†ظˆط± ط§ظ„ط§ط¨طµط§ط±طŒ ط´ظٹط® ظ…ط¤ ظ…ظ† ط´ط¨ظ„ظ†ط¬ظ‰ ظ…ظ†ط´ظˆط±ط§طھ ط´ط±ظٹظپ ط±ط¶ظ‰ .
. ظٹظ†ط§ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ‚ظ†ط¯ظˆط²ظ‰ ط­ظ†ظپظ‰ ط§ظ†طھط´ط§ط±ط§طھ ط´ط±ظٹظپ ط±ط¶ظ‰ ظ‚ظ… طŒ ع†ط§ظ¾ ظ‡ظپطھظ…

 

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation