بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگی موفق رازهای خوب زیستن, عباس رحیمى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظˆظپظ‚ ط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط²ظٹط³طھظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegi_movaffagh_rahimi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظˆظپظ‚ ط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط²ظٹط³طھظ† - غ± -
     zendegi_movaffagh_rahimi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظˆظپظ‚ ط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط²ظٹط³طھظ† - غ² -
     zendegi_movaffagh_rahimi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظˆظپظ‚ ط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط²ظٹط³طھظ† - غ³ -
     zendegi_movaffagh_rahimi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظˆظپظ‚ ط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط²ظٹط³طھظ† - غ´ -
     zendegi_movaffagh_rahimi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظˆظپظ‚ ط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط²ظٹط³طھظ† - غµ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظˆظپظ‚ ط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط²ظٹط³طھظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط±ط­ظٹظ…ظ‰

- غ´ -


ط¨ط§ ط¹ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ .
ط¨ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط§ط±ظ†ظ€ط¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط§ط± ط¨ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ† ط²ظٹط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط§ط² ط®ظˆط¨ظ‰ ظˆ ط®ظ€ظˆط¨ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ† ط²ظٹظ€ط§ظ† ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط­طھظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط¯ ظ‡ظ… ط§ط² ظƒط§ط± ط®ظˆط¨ ط³ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظƒط§ط±ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ط¯ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظپط·ط±طھ طŒ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط³ظ€ظˆظ‰ ط®ظ€ظٹظ€ط± ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ظƒظ‰ ط¬ط°ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒط§ط± ط¨ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ‰ ط³ط§ط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط³ط±ط´طھ ظˆ ظپظ€ط·ظ€ط±طھ ط¢ط¯ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ ط®ظ€ظˆط¨ظ€ظ‰ ظˆ ظ¾ظ€ط§ظƒظ€ظ‰ ط¹ظ€ط¬ظ€ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط² ظپط·ط±طھ ط®ظˆط¯طŒ ط±ظˆظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯.
ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ظˆط¨ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ظ¾ط³طھ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ط´طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط³ظٹط±طھ ط§ظˆ ط¯ط± طھط¶ط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ط±ط¯ط¨ط§ظ† طھط±ظ‚ظ‰ ظˆ ط¢ظ‚ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ط´ط±ظپ ط³ظٹط§ط¯ظ‡(299) .
ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط± ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ .
ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظˆ ط³ط±ظˆط±ظ‰ ط³ظ‡ ع†ظٹط² ط§ط³طھ :
ظپط¹ظ„ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط§ط؛ط§طھظ‡ ط§ظ„ظ…ظ„ظ‡ظˆظپ ظˆ ط§ظ‚ط±ط§ ط§ظ„ط¶ظٹظˆظپ(300) .
ظ…ظ€ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ظˆط§ط²ظ‰ طŒ ط¨ظ€ظ‡ ظپظ€ط±ظٹظ€ط§ط¯ ط¯ط±ظ…ظ€ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ† ظˆ ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒ ظƒط±ط¯ظ† . ظ†ط§ظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ظٹط§ظپطھظ† طŒ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒط§ط± ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ .
ط²ط¯ ظپظ€ظ‰ ط§طµظ€ط·ظ€ظ†ظ€ط§ط¹ ط§ظ„ظ…ظ€ط¹ظ€ط±ظˆظپ ظˆ ط§ظƒظ€ط«ظ€ط± ظ…ظ€ظ† ط§ظ„ط§ط­ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظپظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ط§ط¨ظ€ظ‚ظ€ظ‰ ط°ط®ظ€ط±ط§ ظˆ ط§ط¬ظ…ظ„ ط°ظƒط±ط§(301)
ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒظ† ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±طھط±ظٹظ† ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ط§ط³طھ .
ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط®ظˆط´ ظƒط±ط¯ط§ط±طŒ ظˆ ط®ظˆط¨ ط±ظپطھط§ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯.
ط°ظˆط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡(302) .
ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط§ط¯طھط´ ط³طھظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ط§ط¨ط¯(303) .
ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒ ط§ظ†ط¯ظˆط®طھظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒ ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ظƒظ€ط§ط±ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒ ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ط± ط³ط±ظˆط±ظ‰ ظˆ ط³ظٹط§ط¯طھظ‰ ظƒظ‡ ظ†طµظٹط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¨ط¯ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¯ظپط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ طھظ‚ظ‰ ظ…طµط§ط±ط¹ ط§ظ„ظ‡ظˆط§ظ†(304) .
ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒ طŒ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط§ظپطھط§ط¯ظ† ط¯ط± ظ¾ط³طھظ‰ ظ‡ط§ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط°ظˆط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ„ط§ ظٹط¹ط«ط± ظˆ ط§ط°ط§ ط¹ط«ط± ظˆط¬ط¯ ظ…طھظƒط¦ط§(305) .
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ†ظ„ط؛ط²ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ط¨ظ„ط؛ط²ط¯ طھظƒظٹظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
طµظ†ط§ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ طھط¯ط± ط§ظ„ظ†ط¹ظ…ط§ط، ظˆ طھط¯ظپط¹ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط،(306) .
ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒ طŒ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظپط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط³ظٹط§ط¯طھ ظˆ ط³ط±ظˆط±ظ‰ ظˆ ظˆظپظˆط± ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظ€ظˆط¨ ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ظˆ ط§ط­ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ط§ظ† ط§ط³ظ€طھ . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط¹ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط´ ط¨ظ€ط±ط³ظ€ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ€ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…طµط±ظپ ط¨ط±ط³ط¯ط› ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظ†طھ ط¨ط± ط¢ظ† ع¯ط°ط§ط´طھ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± طھط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆط¯طŒ ظٹط§ ظ…ظ†طھ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظپط§ظ‚ط¯ ط§ط«ط± ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ظ€ط§ظ„ طŒ ط§ظ†ظ€ط³ط§ظ† ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظپط±طµطھ ظ‡ط§ ط؛ظپظ„طھ ظˆط±ط²ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ…ظƒ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظٹظ€ط± ط¯ط³ظ€طھظ€ط§ظ† ط¯ط±ظٹظ€ط؛ ظˆط±ط²ط¯ ظˆ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظپظ€ظٹظ€ط¶ â€چ ظ†ظ€ظٹظ€ظƒظ€ظˆظƒظ€ط§ط±ط§ظ† ظ…ظ€ط­ظ€ط±ظˆظ… ط³ط§ط²ط¯. ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ طŒ ط¨ظ€ظٹظ€ظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپط§ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ظٹظ‚ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ .
64- ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¶ط§ظ…ظ† ط³ط¹ط§ط¯طھ
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ط¹ظ‚ظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ط·ظˆط§ط¹ظ‡ظ… ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡(307) .
ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھط´ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظٹط´ طھط± ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ظˆ ط§ط·ظ€ط§ط¹ظ€طھ ظˆ ظپظ€ط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظپط±ط§ظ…ظٹظ† ط®ط¯ط§طŒ طھظپط³ظٹط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط®ظ„ظ‚طھ ظˆ ط±ط§ط² ظˆ ظ‡ط¯ظپ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط§ط³ظ€طھ . ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ط¯ط§ ط³ط±ظ¾ظٹع†ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ط¯ظ† ظ†ظ†ظ‡ط¯طŒ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط¸ظ€ظ„ظ… ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط¯ظپ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط³ط±ط§ظپط±ط§ط²ظ‰ ظˆ ظ‡ظˆظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ†ظ‡ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ط¹ط§ظ‚ظ„ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ط¯ظپط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ظپ ط§ط² ط®ظ„ظ‚طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط§ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط®ط±ط¯ ط§ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظپط²ظˆظ† طھط± ع¯ط±ط¯ط¯.
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ‡ظˆط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظ†ظƒط´ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ظ€ظ‚ظ€ظٹظ‚طھ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ† . ظƒط¯ط§ظ… ط¹ط§ظ‚ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط±ظƒ طµط­ظٹط­ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ€ط±ط§ط¨ظ€ط± ط§ظˆط§ظ…ظ€ط± ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ظٹظ‰ ظƒظ†ط¯طں! ط¢ط±ظ‰ ط§ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط®ظ€ط´ظ€ط¯ ظˆع¯ظ€ط±ظ†ظ€ظ‡ ط§ع¯ظ€ط± ط§ط·ظ€ط§ط¹ظ€طھ ظˆ ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ع¯ظ€ظٹظ€ط±ظ†ظ€ط¯طŒ ط§ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ظ„ ط³ط±ط³ط¨ط¯ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظ‡ط§ظٹظ… ظ†ظٹط² ظ¾ط³طھ طھط± ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط±ط²ط´ طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط·ط§ط¹ظ‡(308) .
ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ .
ط§ط´ط±ظپ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط·ط§ط¹ظ‡(309) .
ط´ط±ظٹظپ طھط±ظٹظ† ظƒط§ط± ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ .
ظ„ظٹط³ ط¹ظ„ظ‰ ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظƒط±ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ط·ظٹط¹ظ‡ ظ„ط§ظ…ط±ظ‡(310) .
ظ‡ظٹع† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† طŒ ط¹ط²ظٹط²طھط± ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط± ظ†ظٹط³طھ .
ظ…ظ† ط§ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¬طھط¨ط§ظ‡(311) .
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظٹط´ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ط¯.
ظپظ‰ ط§ظ„ط·ط§ط¹ظ‡ ظƒظ†ظˆط² ط§ظ„ط§ط±ط¨ط§ط­(312) .
ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظ†ط¬ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ط®ط±ظˆظ‰ ظˆط± ط§ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ .
ظ…ظ† ظٹط·ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط¹ط²(313) .
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط±ط³طھع¯ط§ط± ظˆ ط¹ط²ظٹط² ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط§ظ„ط¨ظ€طھظ€ظ‡ ظ†ظ€ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¯ ط¨ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظ€ظٹط±ظ‡ط§ ظˆ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظˆط§ظ…ط± ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ . ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط·ظٹط¹ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ع¯ط±ظ†ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط´ط¨ط®طھظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظپظٹط¶ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ط­ط±ظˆظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ظ¾ظ€ط³ طŒ ط§ط² ط¹ظ€ط²ظٹظ€ط²ط§ظ† ! ط¯ط± ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ‰ ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط·ظٹط¹ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ظˆ ط±ط¶ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ظ…ظ‚ط¯ظ… ظ…ط¯ط§ط±ظٹط¯.
65- طھظ†ط¯ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ…
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط±ط§ط³ ط§ظ„ط³ط®ظپ ط§ظ„ط¹ظ†ظپ(314) .
ط§ط³ط§ط³ ط³ط¨ظƒ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ طŒ ط¯ط±ط´طھظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ .
ط¯ط±ط´ظ€طھظ€ظ‰ ظˆ طھظ€ظ†ظ€ط¯ط®ظˆظٹظ‰ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط§ ظ†ط±ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ظ„ط§ط·ظپطھ ط¨ظ‡طھط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط§ع¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط¯ط±ط´طھظ‰ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ†ظپظ‰ ظ†طµظٹط¨ط´ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ط§ظ„ط¹ظ†ظپ ظ†ط¯ظ…(315) .
ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ط§ ط³ط®طھظ‰ ظˆ ط¯ط±ط´طھظ‰ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظپطھط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط±ط§ظƒط¨ ط§ظ„ط¹ظ†ظپ ظٹط¹طھط°ط± ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‡(316) .
ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط±ظƒظ€ط¨ ط¯ط±ط´ظ€طھظ€ظ‰ ظˆ طھظ€ظ†ط¯ ط®ظˆظٹظ‰ ط³ظˆط§ط± ط´ط¯طŒ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط³ط®طھ ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط± ع¯ط±ط¯ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ط¨ط± ظ‡ط± ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط±ع¯ظٹط± ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظ†ط±ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ظ„ط§ط·ظپطھ ظƒظ†ط¯.
66- ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ ط´ظƒظ†ظ‰
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ† ط§ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ظ‡ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ†(317) . ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط¬ط²ط، ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ط² ط¹ط§ط¯ط§طھ ط²ط´طھ طŒ ظ‚ظˆظ„ ظˆ ط¹ظ‡ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ط±ظˆط­ ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظٹط§ظ†ط¨ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… طŒ ط¹ظ€ظ‡ط¯ ط´ظƒظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆط¬ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ط±ظˆط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¬ط²ط، ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ‡ط¯ ط´ظƒظ† طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط´ظƒظ† ط§ط³طھ ط› ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط´ط±ظپ ط§ظ„ظ‡ظ…ظ… ط±ط¹ط§ظٹظ‡ ط§ظ„ط°ظ…ط§ط¦ظ…(318) .
ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظˆ ط´ط±ظٹظپ طھط±ظٹظ† ظ‡ظ…طھ ظ‡ط§طŒ ظˆظپط§ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط§ط³طھ .
ط¢ظپظ‡ ط§ظ„ط¹ظ‡ط¯ ظ‚ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط¹ط§ظٹظ‡(319) .
ط¢ظپطھ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظƒظ… ظˆظپط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط§ط³طھ .
ظ…ط§ ط§ظٹظ‚ظ† ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظ„ظ… ظٹط±ط¹ ط¹ظ‡ظˆط¯ظ‡(320) .
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظٹظ‚ظٹظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظƒظ€ط³ظ€ط¨ ط§ط¹ظ€طھظ€ط¨ظ€ط§ط± ظˆ ط§ط¹ظ€طھظ€ظ…ظ€ط§ط¯ ط§ط¬ظ€طھظ€ظ…ظ€ط§ط¹ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ظ‚ظ€ظˆظ„ ظˆ ظ‚ظ€ط±ط§ط± ظˆ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ ظˆ ط¹ظ€ظ‡ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ¾ط§ظٹط¨ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظ‚ظٹظ…طھظ‰ ط®ظ„ط§ظپ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظˆظ„ ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط§ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯.
ع†ظ€ظ‡ ط²ظٹظ€ط¨ظ€ط§ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظٹظ€ظƒ ط§ظ†ظ€ط³ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ظˆظپط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط³ط± ظ‚ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ظˆط¯ ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ط¯. ط§ع¯ظ€ط± ط­ظ€طھظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ ط؛ظ€ظٹظ€ط± ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ط§ظ† ظ‡ظ… ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط§ظٹط¨ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ‚ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ظپط± ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ .
67- ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² طھظƒ ط±ظˆظ‰
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ط²ظ…ظˆط§ ط§ظ„ط¬ظ…ط§ط¹ظ‡ ظˆ ط§ط¬طھظ†ط¨ظˆط§ ط§ظ„ظپط±ظ‚ظ‡(321) .
ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط² طھظپط±ظ‚ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯.
ط§ط² ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظ…ط± ظˆ ط´ظˆظƒطھ ظ…ظ„طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ط¯طŒ طھظپط±ظ‚ظ‡ ظˆ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ . ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظˆط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ„طھ ظ‡ط§ ظ†ظپظˆط° ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظƒط§ظ‡ظ†ط¯.
ط§ظٹظ€ط¬ظ€ط§ط¯ ط§ط­ظ€ط²ط§ط¨ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط´ط¯ظ† ظ…ظ„طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ . ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² طھظپط±ظ‚ظ‡ ط¨ط± ط­ط°ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط± ظˆط­ط¯طھ ط§ظ…طھ طھط§ظƒظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
(ط§ظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ…طھظƒظ… ط§ظ…ظ‡ ظˆط§ط­ط¯ظ‡(322) ).
ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط®ظ€ط±ط¯ظ…ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¹ظ€ط§ظ‚ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ظˆط­ط¯طھ طھظ„ط§ط´ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ طھظپط±ظ‚ظ‡ ظˆ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ† ط§ط² ظ…ظ„طھ ظˆ طھظƒط±ظˆظ‰ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظٹط§ظƒ ظˆ ط§ظ„ظپط±ظ‚ظ‡ ظپط§ظ† ط§ظ„ط´ط§ط° ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ„ظ„ط´ظٹط·ط§ظ†(323) .
ط§ط² ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظˆ ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒظ† ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط³ظ‡ظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ .
ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ع¯ظ„ظ‡ ط³ظ‡ظ… ع¯ط±ع¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† طھظƒ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ‡ظ… ظ†طµظٹط¨ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
68- ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ†
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§طµظ„ ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ ط§ظ„ظپظƒط± ظˆ ط«ظ…ط±ظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…ظ‡(324) .
ط§ط³ط§ط³ ط¹ظ‚ظ„ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¢ظ† ط³ظ„ط§ظ…طھ ط§ط² ط´ظƒط³طھ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ط§ظƒط§ظ…ظ‰ ظ‡ط§ ط§ط³طھ .
ط§ظ†ظ€ط¯ظٹظ€ط´ظ€ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ظ€ظˆط± ظˆ ط³ظ€ط¨ظ€ظƒ ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط®ظˆط¨ ظˆ ط¨ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط¨ظ‡طھط±طŒ ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ…ظ†ط¯.
ظ‡ظ€ط±ع†ظ†ط¯ ط¨ط±ط®ظ‰ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ط§ط² ط؛ط±ظٹط²ظ‡ ط®ط¯ط§ط¯ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط§ط² ظ†ظ€ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط³ط§ظ† طŒ ط®ظˆط¨ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظٹظ† طھظپظƒط± ط§ط³طھ . ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط§ع¯ظ€ط± ط¨ظ€ط§ ط§ظ†ظ€ط¯ظٹظ€ط´ظ€ظ‡ ظˆ طھظپظƒط± ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ط¨ ط¢ظ† ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‰ ط´ظƒ ط¨ظ‡طھط± ط¨ظ‡ ظ†ظ€طھظ€ظٹط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط§ط¨ ظˆ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طھط± ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط±ط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ظƒظ€ظپظ€ط± ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯ظ‡(325) . ط¯ط± ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظ‰ ط§ط­ظ€ط§ط¯ظٹظ€ط« ظٹظ€ظƒ ط³ظ€ط§ط¹ظ€طھ طھظ€ظپظ€ظƒظ€ط± ط±ط§ ط§ط² ظٹظ€ظƒ ط³ط§ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظ‰ طھظپظƒط± ط¨ط±طھط± ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظƒظپط± ظٹظ‡ط¯ظ‰(326) .
ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ„ظƒظپط± ظٹظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط´ط§ط¯(327) .
ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ† ظ…ظ‚طµط¯ ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¯ط±ط³طھ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط§ظ„ظƒظپط± ظپظ‰ ط§ظ„ط¹ظˆط§ظ‚ط¨ ظٹظ†ط¬ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ط·ط¨(328) .
ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط± ظپط±ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط§ظ„طھط±ظˆظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„ ظٹظˆظ…ظ† ط§ظ„ط²ظ„ط²ظ„(329) .
ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ† ط¯ط± ع¯ظپطھط§ط±طŒ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ„ط؛ط²ط´ ط§ظٹظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ط°ط§ ظ‚ظ€ط¯ظ…ظ€طھ ط§ظ„ظƒظ€ظپظ€ط± ظپظ€ظ‰ ط¬ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ط¹ ط§ظپظ€ط¹ظ€ط§ظ„ظƒ ط­ظ€ط³ظ€ظ†ظ€طھ ط¹ظ€ظˆظ‚ظ€ط¨ظ€ظƒ ظپظ€ظ‰ ظƒظ„ ط§ظ…ط±(330)
ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظپظƒط± ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ طŒ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… طھظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
طھظ€ظپظ€ظƒظ€ط± ظ‚ظ€ط¨ظ€ظ„ ط§ظ† طھظ€ط¹ظ€ط²ظ… ظˆ ط´ظ€ط§ظˆط± ظ‚ظ€ط¨ظ€ظ„ ط§ظ† طھظ€ظ‚ظ€ط¯ظ… ظˆ طھظ€ط¯ط¨ظ€ط± ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† طھظ‡ط¬ظ…(331)
ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ طھطµظ…ظٹظ…ظ‰ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ طŒ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظƒظ† ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒظ†ظ‰ ظ…ط´ظˆط±طھ ظ†ظ…ط§ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ طھط¯ط¨ط± ظƒظ† .
ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ط§ظ‚ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظˆ طھظپظƒط± ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ†ط¯ظ‡ط¯ طھط§ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¨طµظٹط±طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‰ طھظپظƒط± ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ†ط´ظˆط¯:
ظ„ط§ ط¨طµظٹط±ظ‡ ظ„ظ…ظ† ظ„ط§ ظپظƒط± ظ„ظ‡(332) .
ط¨طµظٹط±طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
69- ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ط¨ظٹط¬ط§
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظپظƒط± ط«ظ… طھطھظƒظ„ظ… طŒ طھط³ظ„ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط²ظ„ظ„(333) .
ظ†ط®ط³طھ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظƒظ† ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط³ط®ظ† ط¨ع¯ظˆ طھط§ ط§ط² ظ„ط؛ط²ط´ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظ…ط§ظ†ظ‰ .
ظ„ظٹط³ ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ‚ط¶ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط«ظ‚ظ‡ ط¨ط§ظ„ط¸ظ† .
ط§ط² ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط³طھ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ع¯ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپط±ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظٹط§ظƒ ظˆ ط§ظ„ظƒظ„ط§ظ… ظپظٹظ…ط§ ظ„ط§ طھط¹ط±ظپ ط·ط±ظٹظ‚طھظ‡ ظˆ ظ„ط§ طھط¹ظ„ظ… ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‡(334)
ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط´ ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ .
ظ„ط§ طھظ‚ظˆظ„ظˆط§ ظپظٹظ…ط§ ظ„ط§ طھط¹ط±ظپظˆظ† ظپط§ظ† ط§ظƒط«ط± ط§ظ„ط­ظ‚ ظپظٹظ…ط§ طھظ†ظƒط±ظˆظ†(335)
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط³ط®ظ† ظ…ع¯ظˆظٹظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´ طھط±ظٹظ† ط­ظ‚ ط¯ط± ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹط¯.
ظƒظ€ظ… ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ†ظ€ط§ط­ظ€ظ‚ ط¯ط± ظ…ظ€ط³ظ€ط§ط¦ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ظˆظٹظ€عکظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظƒط´ظˆط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط؛ط¶ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط´ظ†ط¯.
ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط¯ ط§ط³ظ€طھ ط´ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ…ط¤ ظƒط¯ ظˆ ظ…ط¬ط¯ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¨ظ„ط§ظٹط§ظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‰ ظ†ظٹظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط³ظƒظˆطھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ظ‰ - ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ .
70- ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² طھظƒط¨ط± ظˆ ط®ظˆط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط´ط± ط¢ظپط§طھ ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ ط§ظ„ظƒط¨ط±(336) .
ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط¢ظپطھ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ طŒ طھظƒط¨ط± ط§ط³طھ .
ط¨ظ€ظ†ظ€ظٹط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط²ظٹط± ط¨ظ†ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒ ظˆ ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظ†ظٹظ† طŒ ع¯ط±ط¯ظ†ظƒط´ظ‰ ظˆ ط§ط³طھظƒط¨ط§ط± ط§ط³طھ .
ظƒظ€ظٹظ€ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯ ظپط¬ط§ظٹط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظٹط± ط³ط± ط¢ظ…ط±ظٹظƒط§ظ‰ ظ…طھظƒط¨ط± ط§ط³طھ ظˆ ط®ظˆظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھظƒط¨ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¬ظ†ط§ظٹطھظ‰ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں!
ط´ظ€ظٹط·ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ط³طھظƒط¨ط§ط±طŒ ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¯ط¨ط®طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط´ط± ط±ط§. ط§ظٹظ† ط®ظˆظ‰ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ ط¨ظ‡ ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظˆ ط®ظ€ط±ط¯ ط±ط§ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط§ط² ظƒظ€ط§ط± ظ…ظ€ظ‰ ط§ظ†ظ€ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ع†ظ€ط´ظ€ظ… ط¹ظ‚ظ„ ط±ط§ ظƒظˆط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‚ط¨ط­ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظƒط¨ط±(337) .
ط²ط´طھ طھط±ظٹظ† ط®ظˆظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ طھظƒط¨ط± ط§ط³طھ .
ط§ظ„طھظƒط¨ط± ط´ط± ط§ظ„ط¹ظٹظˆط¨(338) .
ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط¹ظٹط¨ ط¢ط¯ظ…ظ‰ طھظƒط¨ط± ط§ط³طھ .
ط§ظ„ظƒط¨ط± ظ…طµظٹط¯ظ‡ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰(339) .
طھظƒط¨ط± ط¯ط§ظ†ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط± ط­ظ€ط§ظ„ طŒ ط±ظˆط­ظ€ظٹظ€ظ‡ ط®ظˆط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ‰ طŒ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ†ظƒط´ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ظˆط§عکظ‡ طھظƒط¨ط± ظˆ ظƒظ€ط¨ظ€ط± ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ ط§ط³ظ€طھ طŒ ط§ط³ظ€ط§ط³ ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ ظˆ ظˆظٹظ€ط±ط§ظ†ظ€ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظˆ طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظƒظ† طھط§ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¯ظ„ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ :
ظ…ظ† طھظƒط¨ط± ط­ظ‚ط±.
ظ‡ط±ظƒظ‡ طھظƒط¨ط± ظˆط±ط²ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ط®ظˆط§ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط­ظ‚ظٹط± ظˆ ط¨ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ع¯ظ€ط±ظ…ظ€ظ‰ ظˆ طµظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ظٹظ€طھ ظˆ ظ…ظ€ظ‡ظ€ط± ظˆ ظ…ظ€ط­ظ€ط¨ظ€طھ ظˆ ط®ظ€ط§ظƒظ€ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯ظ† طŒ ط¨ظ€ظٹظ€ط´ظ€طھظ€ط± ط¢ط¯ظ…ظ€ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ€ط­ظ€ط¨ظ€ظˆط¨ ط¯ظ„ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
71- ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ظ„ط¬ط§ط¬طھ
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ„ظ„ط¬ط§ط¬ ظٹظ‚ط³ط¯ط¯ ط§ظ„ط±ط§ظ‰(340) .
ظ„ط¬ط¨ط§ط²ظ‰ ط±ط§ظ‰ ظ†ط¸ط± ط±ط§ طھط¨ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ط¢ط¯ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظٹظƒ ط¯ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ„ط¬ط¨ط§ط² ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† طµط±ط§ط·ظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط³ط®ظ† ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ€ظ‡ظ€ظ„ ظ…ظ€ط±ظƒظ€ط¨ ط®ظ€ظˆط¯ ط؛ظ€ظˆط·ظ€ظ‡ ظˆط±ظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظˆظپظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ظˆ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط±ط³ظ€ظ†ظ€ط¯. ط¯ظˆط³ظ€طھظ€ط§ظ† ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³ظ€طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظ„ط³ظˆط²ط§ظ† ظˆ ظ†ط§طµط­ط§ظ† ظˆ ط®ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط؛ط¨طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ†طµظٹط­طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظپظ€ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… ظˆ ط¹ظ€ط§ظ‚ظ€ظ„ ظ‡ظ€ط±ع¯ظ€ط² ظ„ط¬ظ€ط¨ظ€ط§ط²ظ‰ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظپظƒط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ط±ط²ط´ ظ‚ط§ط¦ظ„ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ„ط¬ط§ط¬طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ظ„ط¬ط§ط¬ ط¨ط°ط± ط§ظ„ط´ط±(341) .
ظ„ط¬ط§ط¬طھ طŒ ط¨ط°ط± ط´ط±ط§ط±طھ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ظ„ط¬ط§ط¬ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ„ط¹ط·ط¨(342) .
ظ„ط¬ط§ط¬طھ طŒ ط¢ط؛ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ظ„ط¬ظˆط¬ ظ„ط§ ط±ط§ظ‰ ظ„ظ‡(343) .
ط±ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ظ„ط¬ط¨ط§ط² ط§ط±ط²ط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ظ„ظ„ط¬ط§ط¬ ظٹط¹ظ‚ط¨ ط§ظ„ط¶ط±(344) .
ظ„ط¬ط§ط¬طھ طŒ ط²ظٹط§ظ† ظˆ ط¶ط±ط± ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ظ„ظ„ط¬ط§ط¬ ظٹظ†طھط¬ ط§ظ„ط­ط±ظˆط¨ ظˆ ظٹظˆط؛ط± ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨(345) .
ظ„ط¬ط§ط¬طھ طŒ ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظƒظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯.
ظ„ط§ طھظ…ط§ط±ظٹظ† ط§ظ„ظ„ط¬ظˆط¬ ظپظ‰ ظ…ط­ظپظ„(346) .
ط¨ط§ ط¢ط¯ظ… ظ„ط¬ظˆط¬ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ظ…ط­ظپظ„ظ‰ ط¬ط¯ط§ظ„ ظˆ ط¨ط­ط« ظ…ظƒظ† .
ط®ظٹط± ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط¹ظ† ط§ظ„ظ„ط¬ط§ط¬(347) .
ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط®ظˆظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ„ط¬ط§ط¬طھ ط¯ظˆط±طھط± ط¨ط§ط´ط¯.
72- ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ظ†ع¯ظٹط±
ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¬ط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ط´ظˆط®ظ‰ . ط´ظˆط®ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھظ‰ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ€ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ظˆ ط³ط±ع¯ط±ظ… ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظˆع† ظˆ ط¨ظ‰ ظ…ط­طھظˆط§ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط´ظƒط³طھ ظˆ ظ†ط§ظƒط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ط¯.
ط³ط±ع¯ط±ظ… ط¨ط§ط²ظ‰ ط´ط¯ظ† ط¹ظ…ط± ط±ط§ ط¯ط± ظ„ظ‡ظˆ ظˆ ظ„ط¹ط¨ طµط±ظپ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† طŒ ط®ط³ط§ط±طھ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ط§ ظٹط«ظˆط¨ ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ ظ…ط¹ ط§ظ„ظ„ط¹ط¨(348) .
ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط¨ط§ط²ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط´ط± ظ…ط§ ط¶ظٹط¹ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط¹ظ…ط± ط§ظ„ظ„ط¹ط¨(349) .
ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ط± ظƒظ‡ ط¶ط§ظٹط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ† ط³ط±ع¯ط±ظ… ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظٹع†ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط³طھ .
ظ„ط§ ظٹظپظ„ط­ ظ…ظ† ظˆ ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ„ط¹ط¨ ظˆ ط§ط³طھظ‡طھط± ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ظˆ ظˆ ط§ظ„ظ„ط¹ط¨(350)
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹظپطھظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ظˆ ط³ط±ع¯ط±ظ… ظ„ظ‡ظˆ ظˆ ظ„ط¹ط¨ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط±ط³طھع¯ط§ط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط¨ط§ظٹط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط¯ظپط¯ط§ط±طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ظˆ ط¬ط¯ظٹطھ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯. ط§ظ…ظ€ط±ظˆط² ط³ظ€ط±ط§ظ† ط§ط³ظ€طھط¹ظ…ط§ط± ط¨ط´ط±ظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ظƒظ„ظ…ط§طھ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ط´ط±طŒ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ طŒ ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ط³ظ€ط§ظ„ط§ط±ظ‰ ظˆ...ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ†ظٹط² ط³ط±ع¯ط±ظ… ط¨ط§ط²ظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط®ظˆط¯ ط؛ط§ظپظ„ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط§ط¬ط§ظ†ط¨ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¹ط²ظٹط²! ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆط¬ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ظٹط¯ ظˆ ط¢ط±ظ…ط§ظ† ع¯ط±ط§ ظˆ ظ‡ط¯ظپط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظˆظٹطھ ظ…ظ€ظ„ظ‰ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط³طھظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ظ†ط±ظˆظٹط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ظٹط±ظ‡ ط®ظˆط§ط± ظˆ ط§ط³ظٹط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط³ط§ط²ظٹط¯.
73- ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ظ„ط°ط§طھ ط¢ظپط§طھ(351) .
ظ„ط°طھ ظ‡ط§طŒ ط¢ظپطھ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط¯.
ظ„ط°طھ ط­ظ€ظ„ط§ظ„ ظ†ظٹط§ط² ط¬ط³ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¯ط±ط³طھ طھط§ظ…ظٹظ† ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ€ط± ع†ظ€ظٹظ€ط²ظ‰ ظƒظ€ط´ظ€ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط´ظ‡ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ„ط°طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط­ط¯ ظˆ ظ…ط±ط² ظƒظ‡ ط±ظˆط³ظ€ظٹظ€ط§ظ‡ظ€ظ‰ ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط§ ظˆ ط¢ط®ظ€ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ€ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط®ظ€ظˆط´ظ€ع¯ظ€ط°ط±ط§ظ†ظ€ظ‰ ظ‡ظ€ط§ ط¹ظ‚ظ„ ط±ط§ طھط¨ط§ظ‡ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¢ط´ظپطھظ‡ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ظ…ط®ط¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ظ„ط°ط§طھ ظ…ظپط³ط¯ط§طھ(352) .
ظ„ط°طھ ظ‡ط§ ظˆ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§طµظ„ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط±ط³ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط®ظˆط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ظ„ظ‚ظˆظ‰ ظ…ظ† ظ‚ظ…ط¹ ظ„ط°طھظ‡(353) .
ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ„ط°طھ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط³ط±ظƒظˆط¨ ظƒظ†ط¯.
ط±ط¨ ظ„ط°ظ‡ ظپظٹظ‡ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒظƒ(354) .
ط¨ط³ط§ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط¢ظˆط±ط¯.
ط±ط¨ ظ„ط°ظ‡ ط³ط§ط¹ظ‡ ط§ظˆط±ط«طھ ط­ط³ط±ظ‡ ط·ظˆظٹظ„ظ‡ ط›
ط¨ط³ط§ ظٹظƒ ط³ط§ط¹طھ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط؛طµظ‡ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ط¹ط§ط± ط§ظ„ظپط¶ظٹط­ظ‡ طھط°ظ‡ط¨ ط­ظ„ط§ظˆظ‡ ط§ظ„ظ„ط°ط§ظ‡(355) .
ظ†ظ†ع¯ ط±ط³ظˆط§ظٹظ‰ طŒ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ظ„ط°طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.
ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ط¬ظ„ظˆظ‰ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ط´ظ‡ظˆطھط±ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط±ط³ظٹط¯.
ظƒظ… ظ…ظ† ظ„ط°ظ‡ ظ…ظ†ط¹طھ ط³ظ†ظ‰ ط¯ط±ط¬ط§طھ(356) .
ط¨ط³ط§ ظ„ط°طھ ظ¾ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ظˆط§ظ„ط§ظٹظ‰ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ„ط§ ط®ظٹط± ظپظ‰ ظ„ط°ظ‡ طھظˆط¬ط¨ ظ†ط¯ظ…ط§ ظˆ ط´ظ‡ظˆظ‡ طھط¹ظ‚ط¨ ط§ظ„ظ…ط§(357) .
ط®ظٹط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¯ط± ط¢ظ† ظ„ط°طھ ظƒظ‡ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ظ†ظ€ط³ط§ظ† ط´ط±ط§ظپطھظ…ظ†ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط§ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط°طھ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ظ†ط§ظ…ط´ط±ظˆط¹ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ظˆ ظپط±طµطھ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ط§ظ† ظ‚ظٹظ…طھ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ظ†ط²ظ‡ظˆط§ ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط¹ظ† ط¯ظ†ط³ ط§ظ„ظ„ط°ط§طھ ظˆ طھط¨ط¹ط§طھ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط§طھ(358)
ظ†ظپط³ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ظ„ط°طھظ‡ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ط´ظ‡ظˆطھ ظ‡ط§ ظ¾ط§ظƒ ظƒظ†ظٹط¯.
ظ„ط§ ظٹظ€ظƒظ€ظˆظ†ظ€ظ† ط§ظپظ€ط¶ظ€ظ„ ظ…ظ€ط§ ظ†ظ€ظ„طھ ظ…ظ€ظ† ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط§ظƒ ط¨ظ€ظ„ظˆط؛ ظ„ط°ظ‡ ظˆ ط´ظ€ظپظ€ط§ط، ط؛ظ€ظٹظ€ط¸ ظˆ ظ„ظٹظ€ظƒظ† ط§ط­ظٹط§ط، ط­ظ‚ ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھظ‡ ط¨ط§ط·ظ„(359)
ظ†ظ€ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ظ‡ظ€ط¯ظپ طھظ€ظˆ ط§ط² ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط§ طھظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط³ظ€ظٹظ€ط¯ظ† ط¨ظ€ظ‡ ظ„ط°طھظ€ظ‰ ظٹظ€ط§ ط®ظ€ظ†ظ€ظƒ ظƒظ€ط±ط¯ظ† ط¯ظ„ ط§ط² ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ط¯ظپ طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط­ظ‚ظ‰ ظٹط§ ظ…ظٹط±ط§ظ†ط¯ظ† ط¨ط§ط·ظ„ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظ€ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ‡ظˆطھط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ظٹظ† ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط± طھظ€ط¶ظ€ط§ط¯ ط§ط³ظ€طھ . ظƒظ€ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ظ„ط°طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ع†ط´ظ… ط¨ظ¾ظˆط´ط¯.
ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط§ ط·ظ€ط§ظ„ط¨ظ€ط§ظ† ظپط§ط³ط¯ ظˆ ط¸ط§ظ„ظ… طŒ ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† طھظ„ط§ط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط´ط§ط¹ظ‡ ظپط³ط§ط¯ ظˆ ظپط­ط´ط§ط، ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظƒط´ظˆط± ط±ط§ ظƒظ‡ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط± ظƒط´ظˆط± ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط³ط±ع¯ط±ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ظˆع†ظ‰ ط¨ظ‰ ظ‡ظˆظٹطھ ظˆ ط§ط² ط®ظ„ط§ظ‚ظٹطھ ظˆ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط¨ظ€ط²ط±ع¯ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ط¯ط± ط­ظ€ظ‚ ظ…ظ€ظ„طھ ظ‡ظ€ط§ ظˆ طھظ€ط±ظˆظٹظ€ط¬ ط¬ظ€ظ„ط³ظ€ط§طھ ط¹ظ€ظٹظ€ط´ ظˆ ط±ظ‚ظ€طµ ظˆ ط§ط´ظ€ط§ط¹ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط³ط§ط¦ظ„ ط¬ظ†ط³ظ‰ ظˆ طھط±ظˆظٹط¬ ط³ظƒط³ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظپظٹظ„ظ… ظˆ...ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط³طھ . ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط®ط·ط± ط§ظٹظ† ع¯ظ€ط±ع¯ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¯ط±ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¹ظ€ظ…ظ€ط± ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ طµظ€ط±ظپ طھظ€ط­ظ€طµظ€ظٹظ€ظ„ ظˆ ظƒط³ط¨ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظپط±ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط´ظˆط± ظˆ ظ…ظ„طھ ط®ظˆط¯ ظ…ط§ظٹظ‡ ط³ط±ط§ظپط±ط§ط²ظ‰ ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ†ظ†ع¯ .
74- ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ…ط±ظˆظ‡ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط¯ط± ط¹ظ‚ظ„ظ‡(360) .
ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ط§ظˆ ط§ط³طھ .
ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² طµظپط§طھ ط®ظˆط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط¢ط³ظٹط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯.
ظ…ظ† ظ„ط§ ظ…ط±ظˆظ‡ ظ„ظ‡ ظ„ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ„ظ‡(361) .
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظ‡ظ…طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظ…ظ† ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ„ظ…ط±ظˆظ‡ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ظ„ط§ ط®ظٹط± ظپظ‰ ط¯ظٹظ† ظ„ظٹط³ ظ„ظ‡ ظ…ط±ظˆظ‡(362) .
ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ طŒ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ .
ط§ظ„ظ…ط±ظˆظ‡ طھظ…ظ†ط¹ ظ…ظ† ظƒظ„ ط¯ظ†ظٹظ‡(363) .
ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ طŒ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ¾ط³طھظ‰ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ظ„ظ…ط±ظˆظ‡ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹظ‡(364) .
ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ طŒ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ظ¾ط³طھظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ظ…ط±ظˆظ‡ طھط¹ظ‡ط¯ ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط­ط§ظ…(365) .
ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ طŒ ط¨ط§ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظ„ظ…ط±ظˆظ‡ ط¨ط« ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط§ظ‚ط±ط§ ط§ظ„ط¶ظٹظˆظپ(366) .
ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ طŒ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط±ط§ ظ†ط´ط± ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ„ظ…ط±ظˆظ‡ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظ…ط§ ظٹط´ظٹظ†ظ‡(367) .
ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ طŒ ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط³طھ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط³ط¨ظƒ ظˆ ط¨ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ط§ظ„ظ…ط±ظˆظ‡ ط§ظ„ط¹ط¯ظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ظƒظ… ظˆ ط§ظ„ط¹ظپظˆ ظ…ط¹ ط§ظ„ظ‚ط¯ط±ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط³ط§ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط¹ط³ط±ظ‡(368)
ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¯ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ع¯ط°ط´طھ ط¯ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ط®طھظ‰ .
ط«ظ€ظ„ط§ط« ظ‡ظ€ظ† ظ…ظ€ظ† ط¬ظ€ظ…ظ€ط§ط¹ ط§ظ„ظ…ظ€ط±ظˆظ‡ طŒ ط¹ظ€ط·ظ€ط§ط، ظ…ظ€ظ† ط؛ظ€ظٹظ€ط± ظ…ظ€ط³ظ€ط¦ظ„ظ‡ ظˆ ظˆظپظ€ط§ط، ظ…ظ€ظ† ط؛ظ€ظٹظ€ط± ط¹ظ€ظ‡ظ€ط¯ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ط¹ ط§ظ‚ظ„ط§ظ„(369)
ط³ظ€ظ‡ ع†ظ€ظٹظ€ط² ط§ط³ظ€طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ : ط¹ط·ط§ ظƒظ†ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ظˆظپط§ ظƒظ†ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط² طھظˆ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¨ط®ط´ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ .
ظ…ظ† طھظ…ط§ظ… ط§ظ„ظ…ط±ظˆظ‡ ط§ظ† طھظ†ط³ظ‰ ط§ظ„ط­ظ‚ ظ„ظƒ ظˆ طھط°ظƒط± ط§ظ„ط­ظ‚ ط¹ظ„ظٹظƒ(370)
ط§ط² ظƒظ€ظ…ط§ظ„ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒظ†ظ‰ ط­ظ‚ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط² ظٹط§ط¯ ظ†ط¨ط±ظ‰ ط­ظ‚ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط¯ط§ط±ط¯.
ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط±ظˆظ‡ ظƒط«ط±ظ‡ ط§ظ„ط­ظٹط§ط، ظˆ ط¨ط°ظ„ ط§ظ„ظ†ط¯ط§ ظˆ ظƒظپ ظˆ ط§ظ„ط§ط°ظ‰(371) .
ط³ظ‡ ع†ظٹط² ط§ط² ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ : ط­ظٹط§ ظˆ ط´ط±ظ… طŒ ط¨ط°ظ„ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ط²ط§ط±ظ‰ .
75- ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط´ظˆط®ظ‰
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ…ظ† ظ…ط²ط­ ط§ط³طھط®ظپ ط¨ظ‡(372) .
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظˆط®ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ط¨ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯.
ط´ظ€ظˆط®ظ€ظ‰ ط¯ط± ط­ظ€ط¯ ط¨ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط§ط± ظƒظ… ظˆ ظ…ط´ط±ظˆط¹ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظپط¹ظ„ ط­ط±ط§ظ… ط¨ط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ظ†ظٹط² ظ‡ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط´ظˆط®ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ â€چ ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒظ„ظ…ط§طھ ط±ظƒظٹظƒ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط¯ط¨ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ط؛ظ€ظٹظ€ط¨ظ€طھ ظˆ طھظ€ط­ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ط± ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط²ظٹط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط´ظˆط®ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط³ط¨ظƒ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ط­ظ…ط§ظ‚طھ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ط§ظپط±ط§ط· ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط²ط§ط­ ط®ط±ظ‚(373) .
ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¯ط± ط´ظˆط®ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط­ظ…ط§ظ‚طھ ط§ط³طھ .
ط¢ظپظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ط²ط§ط­(374) .
ط¢ظپطھ ظ‡ظٹط¨طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط´ظˆط®ظ‰ ط§ط³طھ .
ظƒط«ط±ظ‡ ط§ظ„ظ…ط²ط§ط­ طھط³ظ‚ط· ط§ظ„ظ‡ظٹط¨ظ‡(375) .
ط´ظˆط®ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±طŒ ظ‡ظٹط¨طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.
ط¯ط¹ ط§ظ„ظ…ط²ط§ط­ ظپط§ظ†ظ‡ ظ„ظ‚ط§ط­ ط§ظ„ط¶ط؛ظٹظ†ظ‡ .
ط´ظˆط®ظ‰ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ† ظƒظ‡ ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظƒط«ط±ظ‡ ط§ظ„ظ…ط²ط§ط­ طھط°ظ‡ط¨ ط§ظ„ط¨ظ‡ط§ط، ظˆ طھظˆط¬ط¨ ط§ظ„ط´ط­ظ†ط§.
ط´ظˆط®ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±طŒ ط§ط±ط²ط´ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط³ط¨ط¨ ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ„ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ط¨ط°ط± ظˆ ط¨ط°ط± ط§ظ„ط¹ط¯ط§ظˆظ‡ ط§ظ„ظ…ط²ط§ط­(376) .
ظ‡ط± ع†ظٹط² ط¨ط°ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط°ط± ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ…ط²ط§ط­ ط§ط³طھ .
76- ظˆظ‚ط§ط± ظˆ ظ…طھط§ظ†طھ
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ظˆظ‚ط§ط± ط­ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„(377) .
ظˆظ‚ط§ط± ط²ظٹظˆط± ط¹ظ‚ظ„ ط§ط³طھ .
ط³ظ€ط¨ظ€ظƒ ط³ط±ظ‰ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط¨ع†ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط³ط¨ظƒ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھط§ظ†طھ ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ط²طھ ط§ط³طھ . ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ظˆظ‚ط§ط± ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ع†ط§ط± طھظƒط¨ط± ظˆ ط®ظˆط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ظٹظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„(378) .
ظˆظ‚ط§ط±طŒ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ط§ط³طھ .
ط§ظ† طھظˆظ‚ط±طھ ط§ظƒط±ظ…طھ(379) .
ط§ع¯ط± ظˆظ‚ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ .
ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط§ظ„ظˆظ‚ط§ط±(380) .
ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظ…ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظˆظ‚ط§ط± ط§ظˆ ط§ط³طھ .
ط¨ط§ظ„ظˆظ‚ط§ط± طھظƒط«ط± ط§ظ„ظ‡ظٹط¨ظ‡(381) .
ط¨ط§ ظˆظ‚ط§ط± ظ‡ظٹط¨طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ظˆظ…ظ† ظˆ ط¹ط§ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…طھط§ظ†طھ ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظˆظ‚ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ظˆظ‚ط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط®ط¯ط´ظ‡ ط¯ط§ط± ط³ط§ط²ط¯ ط¯ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط³ط¨ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط؛ط°ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظٹط§ ط¯ظˆظٹط¯ظ† ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظٹظ€ط§ ط­ظ€ط¶ظ€ظˆط± ط¯ط± ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ظ…ظƒط§ظ† ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط´ط®ط§طµ ط¯ط±ط³طھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ظˆط± ط§ط² ط§ظ†ظ€طھظ€ط¸ط§ط± ظˆ ط³ط¨ظƒ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‡ظ… ظ…ط§ظٹظ‡ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯. ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ ط­طھظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…طھط§ظ†طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒط§ط±ط³ط§ط² ظˆ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
77- ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ط§ظ†
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ظ†ظ…ظٹظ…ظ‡ ط´ظٹظ…ظ‡ ط§ظ„ظ…ط§ط±ظ‚(382) .
ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ط´طھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ظ†ط¨ط§ط± ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¢ظ† ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظپطھظ†ظ‡ طŒ ط§ط®طھظ„ط§ظپ طŒ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ طŒ ظ‡طھظƒ ط­ط±ظ…طھ ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† طµظپطھ ط²ط´طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط­ط±ظپ ط§ظٹظ† ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ† ظˆ طھط­ط±ظٹظƒ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¢ط¯ظ… ط¹ظ€ط§ظ‚ظ€ظ„ ظ†ظ€ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط±ع¯ظ€ظٹظ€ط± ط­ظ€ط±ظپ ط§ظٹظ€ظ† ظˆ ط¢ظ† ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¢طھظ€ط´ ط¨ظ€ظٹظ€ط§ط± ظ…ظ€ط¹ط±ظƒظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظˆط²ط± ظˆ ط¨ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ† ع¯ظٹط±ط¯.
ط§ظ„ظ†ظ…ظٹظ…ظ‡ ط°ظ†ط¨ ظ„ط§ ظٹظ†ط³ظ‰(383) .
ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ط´ط¯ظ†ظ‰ .
ط§ظٹط§ظƒ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ…ظٹظ…ظ‡ ظپط§ظ†ظ‡ط§ طھط°ط±ط¹ ط§ظ„ط¶ط؛ظٹظ†ظ‡ ظˆ طھط¨ط¹ط¯ ط¹ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³(384)
ط§ط² ط³ظ€ط®ظ€ظ† ع†ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ¾ظ€ط±ظ‡ظ€ظٹظ€ط²طŒ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ط®ظ€ظ† ع†ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ طھظ€ط®ظ€ظ… ظƒظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ظ†ظ‚ظ„ ط³ط®ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط±ط§ط³طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط²ظٹط§ظ†ط¨ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط² ظ†ظˆط¹ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط³ظˆط، ط§ظ„طµط¯ظ‚ ط§ظ„ظ†ظ…ظٹظ…ظ‡(385) .
ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط±ط§ط³طھع¯ظˆظٹظ‰ طŒ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط­ظ€ط±ظپ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ€ظ† ظˆ ط¢ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط±ط¯طŒ ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظ†ظٹط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط­ط±ظپ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط±ط¯.
ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط³ط¹ط¯ظ‰ :

ظ‡ظ€ط±ظƒظ€ظ‡ ط¹ظ€ظٹظ€ط¨ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط´ طھظˆ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط´ظ…ط±ط¯
 
ط¨ظ‰ ع¯ظ…ط§ظ† ط¹ظٹط¨ طھظˆ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط±ط¯

ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ظ†ظ‚ظ„ ط§ظ„ظٹظƒ ظ†ظ‚ظ„ ط¹ظ†ظƒ(386) .
ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ع†ظ€ظٹظ€ط²ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ طھظ€ظˆ ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط§ط² طھظ€ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
ظ…ظ€ط³ظ€ط¦ظˆظ„ط§ظ† ط¨ظ€ط§ظٹط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط¸ط±ظٹظپ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط±ظپ ط´ظ†ظˆظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒط³ط§ظ† ظ†ظ€ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط·ط±ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ظ‡ طµظپطھط§ظ† ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ط±ط¶ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ طŒ ط®ظˆط¨ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط®ظˆط¨ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ظپظˆط° ط¯ط± ظٹظ€ظƒ ظپظ€ط±ط¯ ظ…ظ€ط¯ظٹظ€ط± ظˆ ظ…ظ€ط³ظ€ط¦ظˆظ„ ظ‡ظ€ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط³ظ€ط§ظ‚ظ€ط· ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھط´ظƒظٹظ„ط§طھ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط³ظپط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ط­ط§ظƒظ… ط¬ط¯ظٹط¯ ظ…طµط± ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ط´طھط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ظ„ط§ طھط¹ط¬ظ„ظ† ط§ظ„ظ‰ طھطµط¯ظٹظ‚ ط³ط§ط¹ ظˆ ط§ظ† طھط´ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ†ط§طµط­ظٹظ† ظپط§ظ† ط§ظ„ط³ط§ط¹ظ‰ ط¸ط§ظ„ظ… ظ„ظ…ظ† ط³ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط´ ظ„ظ…ظ† ط³ط¹ظ‰ ط§ظ„ظٹظ‡(387)
ط¯ط± طھظ€طµظ€ط¯ظٹظ€ظ‚ ط³ظ€ط®ظ€ظ† ع†ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط´ظ€طھظ€ط§ط¨ ظ…ظ€ظƒظ€ظ† ظ‡ظ€ط±ع†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط´ظƒظ„ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ط®ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ط¯ط±ط¢ظˆط±ظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ† ط³طھظ…ظƒط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظٹط§ظ†طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظٹظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط± ظˆ ظƒط§ط±ع¯ط²ط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط·ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ ظˆ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ط§ظ† ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط·ظ€ط±ط¯ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظƒظ€ط§ط±ع¯ظ€ط²ط§ط±ط§ظ† ظ†ظ€ط²ط¯ظٹظ€ظƒ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظˆط¸ظ€ظٹظ€ظپظ€ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ€ط³ظ€ط¦ظˆظ„ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظˆظ„ ظˆ ع¯ط§ظ… ظ†ط®ط³طھ طŒ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط³ط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظˆظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ط«ط± ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط·ط±ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ط®ط·ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط­ط¶ظˆط± ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ†ظٹطھ ط®ظٹط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
78- طµط¨ط± ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„طµط¨ط± ط±ط§ط³ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ†(388) .
طµط¨ط± ط¨ظ†ظٹط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¨ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظ…ط§ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆ ظپط±ط§ط² ظˆ ظ†ط´ظٹط¨ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ظˆظپظ€ظ‚ ط¯ظ‡ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط§ ط³ظ€ط®ظ€طھظ€ظ‰ ظ‡ط§ظٹط´ â€چ ط¨ط³ط§ط²ط¯. ط¨ظ‰ ط·ط§ظ‚طھظ‰ ظٹط§ ظƒظ… ط·ط§ظ‚طھظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ طµط¨ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظ€ط´ظ€ظƒظ€ظ„ط§طھ طŒ ط¢ط¯ظ…ظ€ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ظ€ط§ ط¯ط±ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ظ€ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ظ…ظ€ط´ظ€ظƒظ€ظ„ ط¨ظƒط§ظ‡ط¯. ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒظ… ط·ط§ظ‚طھ ظˆ ط¨ظ‰ طµط¨ط± ط²ظˆط¯ ط´ظƒط³طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ظ„ط³ظ€ط±ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ع¯ظ€ط§ظ‡ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ط¨ط±ط³ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط§ ظ†ط§ظƒط§ظ…ظ‰ ظˆ ط´ظƒط³طھ ظ…ظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‰ طµط¨ط±طŒ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯.
ط¯ط± ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ† ط§ظ„طµط¨ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط§ط³ ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط³ط¯(389)
ظ†ط³ط¨طھ طµط¨ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط± ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ طھظ† ط§ظˆ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ طھظ† ط¨ط¯ظˆظ† ط³ط±طŒ ط§ط±ط²ط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط¯ظˆظ† طµط¨ط± ظ†ظٹط² ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ طŒ طھظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ€ط¨ظ€ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ظ€ط§ ط­ظˆط§ط¯ط« طھظ„ط® ظˆ طھظ†ط¯ط¨ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط±ط§ طµط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„طµط¨ط± ظٹظ†ط§ط²ظ„ ط§ظ„ط­ط¯ط«ط§ظ†(390) .
طµط¨ط±طŒ ط¨ط§ ط­ط§ط¯ط« ظƒظˆط¨ظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ط¯.
ط§ظ„طµط¨ط± ظƒظپظٹظ„ ط§ظ„ط¸ظپط±(391) .
طµط¨ط±طŒ ظƒظپظٹظ„ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظ„طµط¨ط± ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط،(392) .
طµط¨ط±طŒ ط³ط§ط² ظˆ ط¨ط±ع¯ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط¨ظ„ط§ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ .
ط§ظ„طµط¨ط± ظٹط±ط؛ظ… ط§ظ„ط§ط¹ط¯ط§ط،(393) .
طµط¨ط±طŒ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ„ط¯.
ط§ظ„طµط¨ط± ط®ظٹط± ط¬ظ†ط¯ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†(394) .
ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ„ط´ظƒط± ظ…ظˆظ…ظ† طŒ طµط¨ط± ط§ط³طھ .
ط§ط² طµظپط§طھ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† طµط¨ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ظ„ط§ ظˆ ط´ط§ظƒط± ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط±ظپط§ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† طµط¨ط± ظپظ‰ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ظˆ ط´ظƒط± ظپظ‰ ط§ظ„ط±ط®ط§ط،(395) .
ط§ظپظ€ط²ظˆظ† ط¨ظ€ط± ظ„ط²ظˆظ… طµظ€ط¨ظ€ط± ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ط§ظ… ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ظ…طµظٹط¨طھ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ† ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط± ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظپظ‚ط± ظˆ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظٹط§ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط±ظ†ط¬ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط² طµظ€ط¨ظ€ط± ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ†ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ†ط§ ط´ظƒط±ظ‰ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ طھظ† ط¨ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ظ…ظˆظ…ظ† ع¯ط°ط§ط±ظ… ط®ظٹط± ط§ظˆ ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ظ‚ظٹع†ظ‰ ع¯ظˆط´طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظٹط² ط±ظٹط² ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط®ظٹط± ط§ظˆ ط§ط³طھ .
طµط¨ط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ طھط±ظƒ ط¢ظ† ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط³ط®طھ ظ‡ط³طھ طŒ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طµط¨ط± ط§ط³طھ .
ط§ظ…ظ€ط§ظ… ط¹ظ€ظ„ظ‰ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) طµظ€ط¨ظ€ط± ط±ط§ ط¨ظ€ط± ط¯ظˆ ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ظˆظ… ط±ط§ طµط¨ط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„طµط¨ط± ط¹ظ†ط¯ ظ…ط§ ط­ط±ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ .
طµط¨ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طµط¨ط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط› ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ظٹط§ ط§ط¯ط§ظ‰ طھظƒط§ظ„ظٹظپ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظ…ط³ ظˆ ط²ظƒظ€ط§طھ ظٹظ€ط§ ط¬ظ€ظ‡ظ€ط§ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ظƒظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¨ط§ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ طµط¨ط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„طµط¨ط± طµط¨ط±ط§ظ† طµط¨ط± ظپظ‰ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ط­ط³ظ† ط¬ظ…ظٹظ„ ظˆ ط§ط­ط³ظ† ظ…ظ†ظ‡ ط§ظ„طµط¨ط± ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ط­ط§ط±ظ…(396)
طµظ€ط¨ظ€ط± ط¯ظˆ ظ†ظ€ظˆط¹ ط§ط³ظ€طھ : طµظ€ط¨ظ€ط± ط¯ط± ط¨ظ€ظ„ط§ظ‡ظ€ط§ ظƒظ‡ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ†ظٹظƒظˆطھط± ط§ط² ط¢ظ† طµط¨ط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط­ط±ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط·ط§ظ‚طھ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ط±طھظƒط¨ ط­ط±ط§ظ… ظ†ط´ظˆط¯.
ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ†ظٹط² ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظˆ طµط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ط§ظ„طµط¨ط± طھط¯ط±ظƒ ظ…ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط±(397) .
ط¨ط§ طµط¨ط± ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ط³ظٹط¯.
ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† طŒ ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط± ظ…ظ€ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ظˆ ط´ط±ظپ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط³ظ‰ ظٹط§ ط¯ط± ط¨ظ€ط±ط§ط¨ظ€ط± ظ‡ظ€ط± ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط§ع¯ظ€ط± ط¨ظ€ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ظ‰ ط´ظƒط³طھ ظ†ط®ظˆط±ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ط± طھظƒظ„ظٹظپظ‰ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طھظˆظپظٹظ‚ ظٹط§ط¨ظ‰ ظˆ ظ‡ط± ط³ط®طھظ‰ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¹ط¨ظˆط± ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¬ط² ط¨ط§ طµط¨ط± ظˆ طھظ„ط§ط´ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظƒظˆط´ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طµط¨ظˆط± ط¨ط§ط´ظ‰ .
79- ظƒط³ط¨ ظˆ ظƒط§ط± ط­ظ„ط§ظ„
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ط²ظƒظ‰ ط§ظ„ظ…ظƒط§ط³ط¨ ظƒط³ط¨ ط§ظ„ط­ظ„ط§ظ„(398) .
ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ط¨ظ‡طھط±ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ع†ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ . ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¯ط±ط³ظ€طھ ظ†ظ€ظٹط³طھ . ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ط­ط±ط§ظ… ط¨ط´ظˆط¯طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط²ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ظٹط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظƒظ€ط³ظ€ط¨ ظˆ ظƒظ€ط§ط± ط­ظ€ظ„ط§ظ„ ظ…ظ€ظƒظ€ظ„ظپ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط´ظ€ط؛ظ€ظ„ ط­ظ€ظ„ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ظ€طھظ€ط±ظٹظ€ظ† ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھ ظˆ ط³ظ€ط±ط¢ظ…ظ€ط¯ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھ ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ†ظ€ط§ظ† ط­ظ„ط§ظ„ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† طھظˆظپظٹظ‚ ط§ظ„ط­ط± ط§ظƒطھط³ط§ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظ…ظ† ط­ظ„ظ‡(399) .
ط§ط² طھظ€ظˆظپظ€ظٹظ€ظ‚ظ€ط§طھ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯.
ظ…ظ€ط§ظ„ ط­ظ€ط±ط§ظ… ط§ظپظ€ط²ظˆط¯ظ† ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط¹ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظˆظ„ظ‰ ط§ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظˆ طھظ€ط§ ع†ظ€ظ‡ظ€ظ„ ط±ظˆط² ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھ ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظٹظ€ظƒ ظ„ظ‚ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط­ظ€ط±ط§ظ… ط®ظ€ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط¨ظ€ظˆظ„ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ظٹط´ ظ†ظٹط² ط§ط¬ط§ط¨طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ظ†ظٹط² ط§ط«ط± ط³ظˆط، ظ…ظ‰ ع¯ظ€ط°ط§ط±ط¯طŒ ظ‚ظ€ط³ظ€ط§ظˆطھ ظ‚ظ€ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظ‰ طھظپط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ط³ظ€ط§ط²ط¯. ظ„ط°طھ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھ ط®ظ€ط¯ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ„ط´ ط¨ظ€ظٹظ€ط±ظˆظ† ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ ط§ط³طھ .
ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط³ط¹ظ‰ ظƒظ† ظ†ط§ظ† ط­ظ„ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ظ‰ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط§ظ†ط¯ظƒ ظˆ ظ¾ط± ط²ط­ظ…طھ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط­ظپط¸ ط¨ط·ظ†ظƒ ظˆ ظپط±ط¬ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط­ط±ط§ظ…(400) .
ط´ظƒظ… ظˆ ط²ظٹط± ط´ظƒظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط­ط±ط§ظ… ط­ظپط¸ ظƒظ† .
ط§ظ„ط§ظ†ظ‚ط¨ط§ط¶ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ط­ط§ط±ظ… ظ…ظ† ط´ظٹظ… ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ط§ط، ظˆ ط³ط¬ظٹظ‡ ط§ظ„ط§ظƒط§ط±ظ…(401)
ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط®ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط³طھ .
ط¨ط¦ط³ ط§ظ„ظƒط³ط¨ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ…(402) .
ط¨ط¯ ظƒط³ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒط³ط¨ ظˆ ظƒط§ط± ط­ط±ط§ظ… .
ط¨ط¦ط³ ط§ظ„ط·ط¹ط§ظ… ط§ظ„ط­ط±ط§ظ…(403) .
ط¨ط¯ ط®ظˆط±ط§ظƒظ‰ ط§ط³طھ ط®ظˆط±ط§ظƒ ط­ط±ط§ظ… .
ظ„ط§ ط²ظ‡ط¯ (ظ„ط§ طھظ‚ظˆط§) ظƒط§ظƒظپ ط¹ظ† ط§ظ„ط­ط±ط§ظ…(404) .
ظ‡ظٹع† ط²ظ‡ط¯ظ‰ (ظˆ ظ‡ظٹع† طھظ‚ظˆط§ظٹظ‰ ) ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ظ…ط§ظ„ ظˆ ط؛ط°ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ظ†ظٹط³طھ .
ظ¾ظ€ط³ ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط§ظ„ ظˆ ط¯ط±ط¢ظ…ظ€ط¯ ط­ظ€ط±ط§ظ… ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ€ط³ظ€ط§ط² ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط¹ظ‚ظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط³طھ .
80- ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆظٹط§ظٹظ‰
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ…ط§ ط¹ظ‚ظ„ ظ…ظ† ط§ط·ط§ظ„ ط§ظ„ط§ظ…ظ„(405) .
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظٹط´ ط¯ط±ط§ط² ط¨ط§ط´ط¯ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ظ†ظٹط³طھ .
ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ظ‡ظ€ط± ط±ظˆط² ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طھط± ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھط´ ط§ظپط²ظˆظ† طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ طھط§ط²ظ‡ ظ¾ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط°ظ‡ظ†ظ‰ ظ¾ط± ط§ط² ط±ظˆظٹط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ طھط­ظ‚ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² ط³ط±ط®ظˆط±ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¯ظ„ط³ط±ط¯ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط®ظ€ط±ط¯ظ…ظ€ظ†ظ€ط¯ ط§ط² ط§ظˆظ„ ط¯ظ†ظ€ط¨ظ€ط§ظ„ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ظ€ط§ظ‰ ط±ظˆظٹظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ظˆ ط؛ظ€ظٹظ€ط± ظ‚ظ€ط§ط¨ظ„ ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ ط§ط³طھ . ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¨ظ€ظ„ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆظٹط§ظٹظ‰ طŒ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ط´طھ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ†ط§ع†ط§ط± ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ط³ظٹط± ظ†ط§طµط­ظٹط­ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ع¯ظ…ط§ظ† ط¯ع†ط§ط± ط®ط·ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط·ظˆظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ…ظ„ط§ ط§ط³ظˆط¦ظ‡ظ… ط¹ظ…ظ„ط§(406) .
ظ‡ط±ظƒط³ ط¢ط±ط²ظˆظٹط´ ط¨ظٹط´ طھط± ط§ط³طھ طŒ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ ط²ط´طھ طھط± ط§ط³طھ .
ظˆ ط§ظ…ظ€ط§ ط·ظ€ظˆظ„ ط§ظ„ط§ظ…ظ„ ظپظٹظ†ط³ظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط±(407) .
ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط¯ط±ط§ط² ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط§ط² ظٹط§ط¯ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.
ظٹط³ظٹط± ط§ظ„ط§ظ…ظ„ ظٹظˆط¬ط¨ ظپط³ط§ط¯ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„(408) .
ط­طھظ‰ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ظƒ ظ†ظٹط² ظ…ظˆط¬ط¨ ظپط³ط§ط¯ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط± ط­ظ€ط§ظ„ طŒ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¯ط±ط§ط² ظˆ ط±ظˆظٹظ€ط§ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط²ظٹظ€ط§ط¯ ظ†ظ€ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ…ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ طھظ€ظ…ظ€ط§ظ… ظˆظ‚ظ€طھ ظˆ ظپظ€ط±طµظ€طھ ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظ‡ظ€ط¯ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ط¹ظ€طµظ€ط§ط¨ ظˆ ط±ظˆط§ظ† ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ظ‰ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ط±ظˆط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ط³ ظˆ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط³ط±ط®ظˆط±ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ع¯ط§ظ‡ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ع†ط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯. ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ط؛ط§ط² ط¨ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ظ‡ط§ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ طھط­ظ‚ظ‚ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظٹط³ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ط­طھظ‰ ظپظƒط± ظ‡ظ… ظ†ظƒط±ط¯.
81- ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² طھظ†ط¨ظ„ظ‰ ظˆ ط¨ظٹظƒط§ط±ظ‰
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط¢ظپظ‡ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ط¨ط·ط§ظ„ظ‡(409) .
ط¢ظپطھ ظƒط§ط±طŒ طھظ†ط¨ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¨ظ€ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹط§ظ„ظ‰ طŒ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ظ‰ ظƒط³ط¨ ظˆ ظƒط§ط± ظˆ طھظ„ط§ط´ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ع¯ظ€ظˆط´ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظ€ط²ظٹظ€ط¯ظ† ظˆ طھظ€ظ† ظ¾ظ€ط±ظˆط±ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ† ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظپطھ ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ظˆ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† طھظ†ط¨ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¨ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ط²طھ ظˆ ط³ط±ط§ظپط±ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط¯طŒ ظپظ‚ط· ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط²ط­ظ€ظ…ظ€طھ ظƒظ€ط´ظ€ظٹظ€ط¯ظ† ظˆ ط§ظ…ظ€ظƒظ€ط§ظ†ظ€ط§طھ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظƒظ€ط§ط± ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ† ظˆ ظ‡ظ€ط¯ط± ظ†ظ€ط¯ط§ط¯ظ† ظپظ€ط±طµظ€طھ ظ‡ظ€ط§طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط¨ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ…ظ† ظ†ظٹظ„ ط§ظ„ط³ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ظ„ط³ظƒظˆظ† ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط¨ط·ط§ظ„ظ‡(410)
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظ† ط¢ط³ط§ظٹظ‰ ظˆ طھظ†ط¨ظ„ظ‰ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط®ظˆط´ط¨ط®طھظ‰ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯.
ط¢ظپظ‡ ط§ظ„ظ†ط¬ط­ ط§ظ„ظƒط³ظ„(411) .
ط¢ظپطھ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ طŒ ط¨ظ‰ ط­ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
ظ…ظ† ط¯ط§ظ… ظƒط³ظ„ظ‡ ط®ط§ط¨ ط§ظ…ظ„ظ‡(412) .
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظƒط³ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ‚ط§طµط¯ط´ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯.
82- ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ظˆط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط¨ط¦ط³ ط§ظ„ظ‚ظ„ط§ط¯ظ‡ ظ‚ظ„ط§ط¯ظ‡ ط§ظ„ط¯ظٹظ†(413) .
ظˆط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ†ط¯ (ط§ط³ط§ط±طھ ) ط¨ط¯ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¨ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ„ظ†ظ€ط¯ ظ¾ظ€ط±ظˆط§ط²ظ‰ ظ‡ظ€ط§ ظˆ ظ…ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ط¨ ظ†ظ€ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‚ط·ط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط±ظپطھط§ط± ظˆط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط³ظˆط¯ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط§ ظ…طھظ„ط§ط´ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط±ط´ظƒط³طھع¯ظ‰ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ†ط¬ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط¨ط¨ط±ط¯ ط¨ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ظˆط§ظ… ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯.
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ظ‚ظ€ط¯ط± ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¶ ط§ظ„ط­ط³ظ†ظ‡ ظˆ ظƒط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† ط³ظپط§ط±ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط² ظ‚ط±ط¶ ع¯ط±ظپطھظ† ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ† طŒ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط­ط¯ ط§ظ„ط±ظ‚ظٹظ†(414) .
ظˆط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆ ط¨ط±ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط±ظ‚ ظˆ ط§ظ„ظ‚ط¶ط§ط، ط¹طھظ‚(415) .
ظˆط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ ط› ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ .
ظƒط«ط±ظ‡ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طھطµظٹط± ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ظƒط§ط°ط¨ط§ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ†ط¬ط± ظ…ط®ظ„ظپط§(416) .
ظ‚ظ€ط±ط¶ ط²ظٹظ€ط§ط¯طŒ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ط³ظ€طھظ€ع¯ظ€ظˆ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ظ€ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ‰ ظˆط§ظ…ظ€ط¯ط§ط± ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¢ط¯ظ… ط®ظ€ظˆط´ ظ‚ظˆظ„ ط±ط§ ط¨ط¯ ظ‚ظˆظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
ط§ظٹط§ظƒظ… ظˆ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظپط§ظ†ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆ ط°ظ„ ط¨ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط±(417) .
ط§ط² ط¨ط¯ظ‡ظƒط§ط±ظ‰ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظƒط§ط±ظ‰ ط؛طµظ‡ ط´ط¨ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط±ظˆط² ط§ط³طھ .
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ظپظپظˆط§ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظپط§ظ† ظپظ‰ ط®ظپظ‡ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ…ط±(418) .
ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط³ط¨ظƒ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظƒظ…ظ‰ ظˆ ط³ط¨ظƒظ‰ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ظ…ط§ظٹظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¹ظ…ط± ط§ط³طھ .
ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… طŒ ط§ط² ظƒظپط± ظˆ ط¨ط¯ظ‡ظƒط§ط±ظ‰ . ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯:
ط¢ظٹط§ ط¨ط¯ظ‡ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ط¹ط§ط¯ظ„ ظƒظپط± ط§ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¨ظ„ظ‡
ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† طŒ ط§ط² ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط¯ظˆظ† ط¶ظ€ط±ظˆط±طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ظ‚ط±ط¶ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ€ط¯ظ‡ظ€ظƒظ€ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ط³ظˆط¯ ط²ظٹط§ط¯ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ط±ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ظˆ ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط³ط§ظ„ ظ‡ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚ط³ط· ط¨ط§ظ†ظƒ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ط¬ظ„ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ط±ط´ظ€ط¯ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط§ظ„ط¨ظ€طھظ€ظ‡ ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط¢ط¨ط±ظˆ ظٹط§ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظٹط§ ط¨ظ‰ ط®ط§ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¶ ظˆ ظˆط§ظ… ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط¶ط·ط±ط§ط± ظˆ ظپظ‚ط· ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظˆط§ ظˆ ظ‡ظˆط³ طŒ ط±ظ‚ط§ط¨طھ ظˆ ظ‡ظ… ع†ط´ظ…ظ‰ طŒ ط²ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ¾ط±ظˆط§ط²ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ظˆط§ظ… ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ طھظ€ظˆطµظ€ظٹظ€ظ‡ ظ…ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط±ط¶ ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ† ط¯ط± ط§طµظ€ظ„ ظƒظ€ط§ط± ط®ظ€ظˆط¨ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط¶ط·ط±ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¢ظ† ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ†ط³ط§ط®طھ .
83- ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ط°ظ„طھ ظ†ط±ظپطھظ†
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط³ط§ط¹ظ‡ ط°ظ„ ظ„ط§ طھظپظ‰ ط¨ط¹ط² ط§ظ„ط¯ظ‡ط±(419) .
ظٹظƒ ط³ط§ط¹طھ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط²طھ ط¢ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط§ط±ط²ط¯.
ط³ظ€ط±ط¨ظ€ظ„ظ†ظ€ط¯ظ‰ ظˆ ط¹ظ€ط²طھ ظˆ ط´ظ€ط±ظپ طŒ ظ…ظ€ط·ظ„ظˆط¨ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ظپط·ط±طھ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط§ظˆ ط¹ظ€ط²طھ ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ظ‰ ظˆ ظƒظ€ط±ط§ظ…ظ€طھ ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط² ظƒط±ط§ظ…طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ظپط§ط¹ ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ظ€ط³طھ ط´ط¯ظ† ظˆ ع¯ط±ط¯ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط±ظپطھظ† ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ ظƒط±ط§ظ…طھ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¢ط¯ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظ…ط§ظٹظ‡ ط±ط§ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط°ظ„طھ ظˆ ط®ظ€ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط²ط´طھ ظˆ ظ†ط§ط²ظٹط¨ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظٹظƒ ط³ط§ط¹طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط¹ط²طھ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ط¬ظˆط¹ ط®ظٹط± ظ…ظ† ط°ظ„ ط§ظ„ط®ط¶ظˆط¹(420) .
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ط¹ط²طھ ط¨ط¬ظˆظٹط¯ ط°ظ„ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† طŒ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¹ظ€ط§ظ‚ظ€ظ„ ظƒظ€ظ‡ ط¬ظ€ظˆظٹظ€ط§ظ‰ ط³ظ€ط±ط¨ظ€ظ„ظ†ظ€ط¯ظ‰ ط§ط³ظ€طھ طŒ ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ط§ط² ظƒظ€ط§ط± ظ¾ظ€ط³ظ€طھ ظˆ ط§ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ظ†ظ€ط§ط´ظ€ط§ظٹظ€ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط´ظ€ط§ظ† ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط§ طھظ€ط­ظ€ظ…ظ€ظ„ ط³ظ€ط®طھظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ط§ظƒط§ظ…ظ‰ ظ‡ط§طŒ ط¹ط²طھ ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ط± ظˆ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظ†ظپط³ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ ط³ظ€ط±ط§ظپظ€ط±ط§ط² ط¹ظ€ط§ظ„ظ… طŒ ط­ظ€ط³ظ€ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ظ† ط¹ظ€ظ„ظ‰ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ…ظ† ط§ظ„ط°ظ„ظ‡(421) ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظˆ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ط¯ظ†ظٹط§ طھظ† ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ„ط­ظ€ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ط°ظ„طھ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹظ… ظˆ ظ…ظ„طھ ط³ط±ط§ظپط±ط§ط² ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ط¹ط§ط± ط¹ط²طھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯.
ع†ظ€ظ‡ ط²ظٹظ€ط¨ظ€ط§ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ط±ظˆ ط­ظ€ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¹ط²طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ‚طھط¯ط§ ظƒظ†ط¯.
84- ظ†ط¬ظˆط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ†
(ط§ظ†ظ…ط§ ط§ظ„ظ†ط¬ظˆط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ...(422) )
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ط´ط§ظٹط³طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‰ طµط­ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ ظپط±ط¯ ظٹط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط§ط³طھ . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ظˆ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظ… طµط­ط¨طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒط§ط± ط¯ط±ط³طھظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ طھطµظˆط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ¾ط´طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط­ط±ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط·ظ€ط¨ظ€ظٹط¹طھط§ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظƒط¯ظˆط±طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط¬ظ…ط¹ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط®ظ€ظ„ط§ظپ ط§ط®ظ€ظ„ط§ظ‚ ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ع¯ظ€ظٹظ€ط±ط¯ ط§ط² ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ظƒظ€ط§ظ† ط§ظ„ظ‚ظ€ظˆظ… ط«ظ„ط§ط«ظ‡ ظپظ„ط§ ظٹطھظ†ط§ط¬ظ‰ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط§ط«ظ†ط§ظ† ط¯ظˆظ† طµط§ط­ط¨ظ‡ظ…ط§ ظپط§ظ† ط°ظ„ظƒ ظٹط­ط²ظ†ظ‡ ظˆ ظٹظˆط°ظٹظ‡(423)
ظ‡ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ط§ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¯ط±ع¯ظˆط´ظ‰ طµط­ط¨طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ†ظپط± ط³ظˆظ… ط±ط§ ط؛طµظ‡ ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ط²ط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
85- ط¨ظ„ظ†ط¯ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ†
ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆط§ط­ظپط¶ ظ…ظ† طµظˆطھظƒ ط§ظ† ط§ظ†ظƒط± ط§ظ„ط§طµظˆط§طھ ظ„طµظˆطھ ط§ظ„ط­ظ…ظٹط±ظˆ(424)
ط³ط®ظ† ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ع¯ظˆظ‰ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط§ظ„ط§ط؛ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯طھط± ط§ط³طھ .
ط¨ظ€ظ„ظ†ظ€ط¯ ط³ظ€ط®ظ€ظ† ع¯ظ€ظپطھظ† ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ‚ط§ظ„ طµط­ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط³ط¨ظƒ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ط§ط³طھ . ط¯ط± طµط­ط¨طھ ظƒظ€ط±ط¯ظ† ط¨ظ€ط§ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظ„ط§ظٹظ… ظˆ ظ†ط±ظ… ظˆ ط¢ط±ط§ظ… طµط­ط¨طھ ظƒط±ط¯. ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط³ظپط§ط±ط´ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ„ظ‚ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط²ظ†ظ€ط¯ط´ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط²ظ†ظ€ط¯ظ… طµط¯ط§ظٹطھ ط±ط§ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ط› ط²ظٹط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯طھط±ظٹظ† طµط¯ط§ظ‡ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط§ظ„ط§ط؛ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ظ€ظپظ€ط¶ ط§ظ„طµظ€ظˆطھ ظˆ ط؛ظ€ط¶ ط§ظ„ط¨ظ€طµظ€ط± ظˆ ظ…ظ€ط´ظ€ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظ€طµظ€ط¯ ظ…ظ€ظ† ط§ظ…ظ€ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظˆ ط­ظ€ط³ظ€ظ† ط§ظ„طھظ€ط¯ظٹظ€ظ†(425)
ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ† طµط¯ط§ ظˆ ع†ط´ظ… ط±ط§ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظˆ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ظپطھظ† ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظٹظƒظˆ ط§ط³طھ .
ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ط±ظ… ط¹ط§ط¯طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† طµط­ط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط§ط¯ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯ ظˆ طµط¯ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط§ط² ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظˆظ‚ط§ط± ظ…ظˆظ…ظ† ظ…ظ‰ ظƒط§ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظ‡ط§طŒ ط§ط³طھط§ط¯طŒ ظ¾ط¯ط±طŒ ظ…ط§ط¯ط± ظˆ ط§ط´ط®ط§طµ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† ط§ط² ط¨ظ‰ ط§ط¯ط¨ظ‰ ط§ط³طھ .
86- ط­ط³ط§ط¯طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ†
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ط­ط³ط¯ ط´ط± ط§ظ„ط§ظ…ط±ط§ط¶(426) .
ط­ط³ط§ط¯طھ ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ط­ظ€ط³ظ€ط§ط¯طھ ط§ط² ط¨ظ€ط¯طھط±ظٹظ† ط§ظ…ط±ط§ط¶ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط®ط¯ط§ ظ†ظƒظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¢ظ† ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ طھط¨ط§ظ‡ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط­ط³ط¯ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط´ظ€ظٹظ€ط·ظ€ط§ظ† ط¢ظ† ظ‚ظ€ط¯ط± ط´ظ€ط®ظ€طµ ط­ظ€ط³ظ€ظˆط¯ ط±ط§ طھط­ط±ظٹظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط§ط± ط²ط´طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¯ظ„ ط®ظ€ظˆط¯ ط¨ظ€ط²ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط³ظ€ط§ ط®ظ€ظˆظ† ط¨ظ€ط±ظٹظ€ط²ط¯ ظˆ ط¬ظ€ظ†ظ€ط§ظٹظ€طھظ‰ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ظˆط¯ طھط§ ط®ظˆظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط±ط¯ ط­ط³ط§ط¯طھ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ط¯.
ط´ظ€ط®ظ€طµ ظ…ظˆظ…ظ† ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ط­ط³ط§ط¯طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ†ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆ ط¨ظƒط§ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ط¯ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¬ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ط­ط³ط¯ ظٹط¶ط±ظ†ظ‰(427) .
ط­ط³ط§ط¯طھ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط±ظ†ط¬ظˆط± ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ط§ظ„ط­ط³ط¯ ظٹط°ظٹط¨ ط§ظ„ط¬ط³ط¯(428) .
ط­ط³ط§ط¯طھ ط¨ط¯ظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط°ظˆط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظ„ط­ط³ظˆط¯ ظ„ط§ ظٹط³ظˆط¯(429) .
ط­ط³ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط³ظٹط§ط¯طھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط±ظ‰ ط، ظ…ظ† ط§ظ„ط­ط³ط¯(430) .
ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط² ط­ط³ط¯ ط¨ظٹط²ط§ط± ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط­ط³ط¯ ظƒط«ظٹط± ط§ظ„ط­ط³ط±ط§طھ ظ…طھط¶ط§ط¹ظپ ط§ظ„ط³ظٹط¦ط§طھ(431) .
ط؛طµظ‡ ظˆ ط§ظپط³ظˆط³ ط­ط³ظˆط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ع†ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط­ط³ط¯ ظٹط§ظƒظ„ ط§ظ„ط­ط³ظ†ط§طھ ظƒظ…ط§ طھط§ظƒظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط² ط§ظ„ط­ط·ط¨(432) .
ط­ط³ط§ط¯طھ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظ‡ظٹط²ظ… ط¢طھط´ ط±ط§.
ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ طھظƒظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط±ط´ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ظƒظ†ط¯.
ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ط¸ط± ط¨ظˆط¯ظ† طŒ طھظˆظƒظ„ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ طŒ ط¹ط¯ظ… ط­ط±طµ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط§ظ„ ط¨ط¯طھط± ظˆ ط²ط§ط±طھط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط±ظٹط´ظ‡ ط­ط³ط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ط¯.
87- ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط²ظ‰
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط³ط¨ط¨ ط§ظ„ظپطھظ† ط§ظ„ط­ظ‚ط¯(433) .
ط±ظٹط´ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§طŒ ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ .
ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط²ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط³ط§ط¯طھ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ط¨ ط§ط®ظ€طھظ€ظ„ط§ظپ ظˆ ط¬ظ€ط±ظ… ظˆ ط¬ظ€ظ†ظ€ط§ظٹظ€طھ ظˆ طھظ€ظ‡ظ…طھ ظˆ ط؛ظٹط¨طھ طŒ ظ¾ط±ظˆظ†ط¯ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ طŒ ط­ظ‚ ظƒط´ظ‰ طŒ ط¸ظ„ظ… ظˆ طھط¨ط¹ظٹط¶ طŒ ط¯ط´ظ€ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‰ ظˆ ط®ظ€ظˆظ†ظ€ط±ظٹط²ظ‰ ظˆ ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط§طھظپط§ظ‚ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط²ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط³طھ .
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ط­ظ‚ط¯ ط§ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط¹ظٹظˆط¨(434) .
ظ¾ط³طھ طھط±ظٹظ† ط¹ظٹط¨ ظ‡ط§ ظƒظٹظ†ظ‡ ط§ط³طھ .
ط´ظ€ط®ظ€طµ ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط² ط±ط§ط­طھظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط³ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ طھظ†ع¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… طھظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ظ†ط¬ط§ظ†ط¯.
ظ„ط§ ط±ط§ط­ظ‡ ظ„ط­ظ‚ظˆط¯(435) .
ط¢ط¯ظ… ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط² ط±ط§ط­طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط³ظ€ط±ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… طھظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ† ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ط¨ظ€ط°ط± طµظ€ظپظ€ط§ ظˆ طµظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ظٹظ€طھ ظˆ ظ…ظ€ط­ظ€ط¨ظ€طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ظƒظ€ط§ط´ظ€طھ طŒ ظ†ظ€ط¨ظ€ط§ظٹط¯ ط¯ظ„ ط±ط§ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظƒظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ طھظ„ط® ظˆ طھظ†ع¯ ظ†ظ…ظˆط¯.
88- ط§ط­ط³ط§ظ†
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط§ط­ط³ط§ظ†(436) .
ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط­ط³ط§ظ† ط§ط³طھ .
ظ†ظ€ظپظ€ظˆط° ط¯ط± ط¯ظ„ ظ‡ظ€ط§ ظˆ ظ…ظ€ط­ظ€ط¨ظ€ظˆط¨ ط´ظ€ط¯ظ† ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ط§ظ„ط¨ظ€طھظ€ظ‡ ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط§ظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظˆط§ ط§ظ„طµط§ظ„ط­ط§طھ ط³ظٹط¬ط¹ظ„ ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ظˆط¯ط§(437)
ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظˆ ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ طµظ€ط§ظ„ط­ ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯طŒ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ط­ظ€ط¨ظ€طھ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط± ط­ظ€ط§ظ„ ط±ط§ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظ†ظ€ظپظ€ظˆط° ط¯ط± ط¯ظ„ ظ‡ظ€ط§ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط­ظ€ط§ط¯ظٹظ€ط« ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظˆ ظ†ظƒطھظ‡ ط¨ظٹط´ طھط± طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ€ط­ظ€طھظ€ط§ط¬ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ظˆ ظ‚ط·ط¹ ط·ظ…ط¹ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظˆظ… ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ظƒظ„ظٹط¯ ظپظ€طھظ€ط­ ط¯ظ„ ظ‡ظ€ط§طŒ ط¨ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ…ظ€ظƒ ظˆ ط§ط­ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط¨ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ظ…ظˆظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ):
ط§ظ„ط§ط­ط³ط§ظ† ظٹط³طھظٹط¹ط¯ ط§ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ†(438) .
ط§ط­ط³ط§ظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ظ„ط§ط­ط³ط§ظ† ظ…ط­ط¨ظ‡(439) .
ط§ط­ط³ط§ظ† ظ…ط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ط§ط­ط³ظ† ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط´ط¦طھ طھظƒظ† ط§ظ…ظٹط±ظ‡(440) .
ط¨ظ‡ ظ‡ط±ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط®ظˆط¨ظ‰ ظƒظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط± ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظ‰ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯.
ط¨ط§ظ„ط§ط­ط³ط§ظ† طھظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨(441) .
ط¨ط§ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒ ط¯ظ„ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط³ط¨ط¨ ط§ظ„ظ…ط­ط¨ظ‡ ط§ظ„ط§ط­ط³ط§ظ†(442) .
ط§ط­ط³ط§ظ† ظ…ط§ظٹظ‡ ظ…ط­ط¨طھ ط¯ظ„ ظ‡ط§ ط§ط³طھ .
ظ…ظ† ظƒط«ط± ط§ط­ط³ط§ظ†ظ‡ ظƒط«ط± ط®ط¯ظ…ظ‡ ظˆ ط§ط¹ظˆط§ظ†ظ‡(443) .
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظٹظƒظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ظƒظ†ط¯ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ط§ظ†ط´ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ظ…ظ† ظƒط«ط± ط§ط­ط³ط§ظ†ظ‡ ط§ط­ط¨ظ‡ ط§ط®ظˆط§ظ†ظ‡ .
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ط´ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ† طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظپظˆظ‚ ظˆ ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط­ط¯ظٹط« ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ… ظˆ ظ…ظ€ط¹ظ€ط¬ظ€ط²ظ‡ ط¢ط³ظ€ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظپظˆط° ط¯ط± ط¯ظ„ ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ†ظٹظƒظ‰ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط؛ط§ظپظ„ ط´ط¯.
89- ط´ظƒ ظ†ظƒط±ط¯ظ†
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ظ…ط±ظٹط¨ ط§ط¨ط¯ط§ ط¹ظ„ظٹظ„(444) .
ط´ظƒط§ظƒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط± ظˆ ط¯ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط­ظ€ط§ظ„ط§طھ ط¨ظ€ط³ظٹط§ط± ط¨ط¯ ظˆ ط´ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ع†ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط´ظƒط§ظƒظ‰ ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒظ€ط³ ظˆ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ظƒظ€ط§ط±ظ‰ ط´ظ€ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ط¨ط§ ع†ط´ظ… ط¨ط¯ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط؛ط¶ ظˆ ظƒظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ط§ط± ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط®ظ€ظˆط¯ ظˆ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ط§ظ† طھظ€ط¨ظ€ط¯ظٹظ€ظ„ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط³ظˆط²ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط´ظƒط§ظƒظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظˆط¹ظ‰ ظˆط³ظˆط§ط³ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ط¢ظ† ظ¾ظٹط´ع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ€ط§ ط¢ظ† ظ…ظ€ط¨ظ€ط§ط±ط²ظ‡ ظƒظ€ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط·ط±ظپ ط´ظˆط¯ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ظ‡ظ… ط¬ط³ظ… ظˆ ظ‡ظ… ط¬ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ… ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ط¯ظ… ط´ظƒط§ظƒ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯.
ط´ظ€ظƒظ€ط§ظƒ ع†ظ€ظˆظ† ط¨ظ€ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¯ظٹظ† ظˆ ظ‚ط¯ظ… ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظƒط§ط´ ظ†ظˆط¹ظ‰ ظƒظپط± ظˆ ط´ط±ظƒ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¯ط³طھظˆط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ط´ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ط§ط±طھظٹط§ط¨ ظٹظˆط¬ط¨ ط§ظ„ط´ط±ظƒ(445) .
ط´ظƒ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¨ظ‡ ط´ط±ظƒ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ط¯.
ط§ظ„ظ…ط±طھط§ط¨ ظ„ط§ ط¯ظٹظ† ظ„ظ‡(446) .
ط´ظƒط§ظƒ ط¯ظٹظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
طµظ„ط§ط­ ط§ظ„طھظ‚ظˆط§ طھط¬ظ†ط¨ ط§ظ„ط±ظٹط¨ ط›
طµظ„ط§ط­ طھظ‚ظˆط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط´ظƒ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط±ظٹط¨ظ‡ طھظˆط¬ط¨ ط§ظ„ط¸ظ†ظ‡(447) .
ط´ط±ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¨ط¯ع¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط³ظˆط، ط¸ظ† ظˆ ط¨ط¯ع¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط´ظƒ ط¨ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯طŒ ظƒط§ط±ظ‰ ط¶ط¯ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط¶ط¯ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط¶ط¯ ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ .
ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط¨ط§ط´ط¯ ط²ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ…طھظ‡ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ظˆ ط¢ظ† ظˆ ط§ظٹظ€ط¬ظ€ط§ط¯ ط´ظ€ظƒ ظˆ طھظ€ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¬ط± ط¨ظ‡ طھط¬ط³ط³ ظˆ ط¯ط®ط§ظ„طھ ط¯ط± ظƒط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ع¯ط³طھط±ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
90- ظ¾ظ„ ط¹ط¨ظˆط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ†
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظƒظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظپطھظ†ظ‡ ظƒط§ط¨ظ† ط§ظ„ظ„ط¨ظˆظ†(448) .
ط¨ط±ط®ظ‰ ظƒط³ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط¯ ظ‡ط± ط¢ط´ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط®ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒط§ط± ظ†ط§ط¨ط®ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط´ط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ط¨ط§ط¹ ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط¯ظ†ظٹط§ظ‡ ظˆ ط´ط± ظ…ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط§ط¹ ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط¯ظ†ظٹط§ ط؛ظٹط±ظ‡(449)
ط¨ظ€ط¯طھظ€ط±ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظپط±ظˆط´ط¯ ظˆ ط¨ط¯طھط± ط§ط² ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹظ†ط´ ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظƒظ†ط¯.
ط´ظ€ظٹظ€ط§ط¯ط§ظ† ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¯ط± ط±ط³ظ€ظٹظ€ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¯ظ‡ ظ„ظˆط­ط§ظ† ظˆ ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط§ظ† ظˆ طھظˆط³ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظˆط¬ظ‡ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ طŒ ط®ظ€ط§ظ†ظ€ظˆط§ط¯ظ‡ ط´ظ€ظ‡ظ€ظٹظ€ط¯ ظˆ ط¬ظ€ط§ظ†ظ€ط¨ظ€ط§ط² ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ط§ظپظ€ط±ط§ط¯ ط±ط§ ظˆط³ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط¯ظ†ظ€ظٹظ€ط§ ط®ظ€ظˆط¯ ظ‚ظ€ط±ط§ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ¾ظ„ ط¹ط¨ظˆط± ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط³ظ€ظپظ€ط§ط±ط´ ط¹ظ€ظ„ظ‰ (ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ† ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط¯ظ†ظٹط§ظٹظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ¾ظ„ ظˆ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظƒط´ظ…ظƒط´ ط¯ظ†ظٹط§ ط·ظ„ط¨ط§ظ† ظˆ ط³ظٹط§ط³طھ ط¨ط§ط²ط§ظ† ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ع¯ط±ط§ظ† ط¯ظˆط± ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯.
ظƒظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظپطھظ†ظ‡ ظƒط§ط¨ظ† ط§ظ„ظ„ط¨ظˆظ† ظ„ط§ ط¸ظ‡ط± ظپظٹط±ظƒط¨ ظˆ ظ„ط§ ط¶ط±ط¹ ظپظٹط­ظ„ط¨
ط¯ط± ظپطھظ†ظ‡ ظˆ ط¢ط´ظˆط¨ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¨ع†ظ‡ ط´طھط± ط¯ظˆط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط³طھط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط±ط´ ط¯ظˆط´ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ¾ط´طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ظˆط§ط±ط´ ط´ظˆظ†ط¯.
91- ط³ط³طھظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط± ط¯ظٹظ†
ظƒظˆع†ظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ† ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ† ظˆ ط¨ظ‰ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ طھظپط§ظˆطھظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ظپط±ط¬ط§ظ… ط®ظˆط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط­ظپط¸ ط¯ظٹظ† ظˆ ط­ط±ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظپظٹط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طھط´ .
ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ…ظ† طھظ‡ط§ظˆظ† ط¨ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ‡ط§ظ†(450) .
ظ‡ط±ظƒط³ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ط± ط¨ط´ظ…ط§ط±ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ…ظ† ط¯ظ‚ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ†ط¸ط±ظ‡ ط¬ظ„ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ ط®ط·ط±ظ‡(451) .

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation