بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شیخ محمدحسین زاهد (ره), حمید رضا جعفرى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ (ط±ظ‡ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     shaikh_zaahed_jaafari_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ (ط±ظ‡ ) - غ± -
     shaikh_zaahed_jaafari_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ (ط±ظ‡ ) - غ² -
     shaikh_zaahed_jaafari_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ (ط±ظ‡ ) - غ³ -
 

 

 
 

ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ (ط±ظ‡)

ط­ظ…ظٹط¯ ط±ط¶ط§ ط¬ط¹ظپط±ظ‰

- غ± -


ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ 
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡
ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ : ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط´ظٹط®
ط´ظٹط® ط¯ط± ظٹظƒ ظ†ع¯ط§ظ‡
ظ…ط±ط§طھط¨ ط¹ظ„ظ…ظ‰
ط±ط¹ط§ظٹطھ ط­ظ‚ ط§ظ„ظ†ط§ط³
ط¹ط²طھ ظ†ظپط³ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¹طھ ط·ط¨ط¹
ط­ظ„ظ… ظˆ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰
ط®ظ„ظˆطµ ظ†ظٹطھ ط¯ط± طھط¹ظ„ظٹظ…
ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±
ط±ط§ظ‡ ط§ط±طھط²ط§ظ‚
ط´ظٹط® ظˆ ط³ظٹط§ط³طھ
ظ‚ظ†ط§ط¹طھ
ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ†
ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ظƒط§ط± ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰
ط¨طµظٹط±طھ ط¯ط± ظƒط§ط± ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰
ط¨ط§ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ†
ط³ظپط± ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ظ‡ ط¯ط§ظˆظˆط¯
ظپطµظ„ ط³ظˆظ… : ط¯ط¹ط§ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ
ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط´ظٹط®
ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط®ط§ط·ط±ط§طھ ظٹط§ط±
ظٹظƒ ط¨ط³طھظ†ظ‰ طŒ ط¯ظˆ ط¨ط³طھظ†ظ‰ طŒ ع†ط´ظ…طھ ظƒظˆط±
ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط´ظƒظ… ع†ط±ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ‰
ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ…ظ† ط±ط§ط¶ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ… ط¯ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¯ط±ط¯ ظƒظ†ط¯
طھظˆ ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§طھ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰
ظٹظƒط¯ظپط¹ظ‡ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط´ظˆط´ ط¯ظٹط¯ظٹظ…
ظ…ط¬ط±ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ ظ…ظ† ط¨ظ‡ طµط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯
ظ…ظ„ظƒظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ…
ظٹظƒ ط§ط³ظƒظ†ط§ط³ ط¯ظˆ طھظˆظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ظ†ط¯
ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط§ط¯ط§طھ
ظ…ظ† ط¨ط§ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ…
ط¯ط±ط³ ظ…ط§ط¯ط± ط¯ط§ط±ظ‰
ط§ع¯ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ع†ط´ظ… ط±ط§ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ…
ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ…ظ† ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط³طھظ…
ظپطµظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط§ظٹط§ظ… ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ظˆظپط§طھ
ط§ظٹط§ظ… ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰
ظˆظپط§طھ
ط¶ظ…ط§ط¦ظ…
1 . ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ ((ط§ط¨ظ† ط¨ط§ط¨ظˆظٹظ‡ ))ط›
2 - ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط´ط§ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط›
3 - ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ طŒ((ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ))
4 - ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ظ„ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ ((ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ))ط›
5 - ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… ط­ظ‚ ط´ظ†ط§ط³ ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط›
6 - ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط­ط§ط¦ط±ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ظ…ظپط³ط±ط›
7 - ظپط±ط® ط®ط§ظ† ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ ط›
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ 
ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظ…ظ† ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ط¨ ظ‡ط¯ظ‰ ظپظ„ظ‡ ط§ط¬ط± ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظٹظ†ظ‚طµ ط§ظˆظ„ط¦ظƒ ظ…ظ† ط§ط¬ظˆط±ظ‡ظ… ط´ظٹط¦ط§ ظˆ ظ…ظ† ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ط¨ ط¶ظ„ط§ظ„ ظƒط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط«ظ„ ط§ظˆط²ط§ط± ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظٹظ†ظ‚طµ ط§ظˆظ„ط¦ظƒ ظ…ظ† ط§ظˆط²ط§ط±ظ‡ظ… ط´ظٹط¦ط§
ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط¨ظ‰ ط§ط² ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط±ط§ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¯ظ‡ط¯طŒظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ طھظ…ط§ظ… ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظٹط²ظƒظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط¨ظ‰ ط§ط² ط¶ظ„ط§ظ„طھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طھظ…ط§ظ… ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒط§ط³طھظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ظƒط§ط¸ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظپظ‚ظٹظ‡ ظˆط§ط­ط¯ ظٹظ†ظ‚ط° ظٹطھظٹظ…ط§ ظ…ظ† ط§ظٹطھط§ظ…ظ†ط§طŒ ط§ظ„ظ…ظ‚ط·ط¹ظٹظ† ط¹ظ† ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ†ط§ ظˆط§ظ„طھط¹ظ„ظ… ظ…ظ† ط¹ظ„ظˆظ…ظ†ط§طŒط§ط´ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظ…ظ† ط§ظ„ظپ ط¹ط§ط¨ط¯
ظˆط¬ظˆط¯ ظٹظƒ ظپظ‚ظٹظ‡ ظƒظ‡ ظٹطھظٹظ…ظ‰ ط§ط² ظٹطھظٹظ…ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ط§ ظˆ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ط§ ع¯ط³ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط§ط² ظ‡ط²ط§ط± ط¹ط§ط¨ط¯ ط³ط®طھط± ط§ط³طھ .(1)
ظ…ط­ط¯ط« ظ†ظˆط±ظ‰ ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ((ط§ظ„ظپظٹط¶ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ظ‰ ))ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
((ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظٹظƒ ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط§ط³ط® ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط±ط§
ظ¾ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظ‚طھط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆط§ط² ط؛ظٹط± ط¸ط±ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظˆ ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظƒظ…ظƒظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط³ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طµط¹ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط§ط±ط¬ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظٹط§ط¯ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھط´ظˆظٹظ‚ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط±ط؛ظٹط¨ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظˆط§ظٹط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط¯ظˆط²ط¯ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظپط¶ظ„ ظˆ ط²ظ‡ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط³ط®ظ†ط§ظ† ظˆ ط­ط±ظƒط§طھ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظٹظƒظ‰ ظ‡ط§
ط±ط§ ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.(2)
ط§ظ…ط§ ع†ظ‡ ط´ط¯ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظٹط§ظپطھع¯ط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ†ط³ظ„ ط§ظ…ط±ظˆط² ظˆ ط¢ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپظƒط± ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ع†ط±ط§ طھط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‚ظٹط¯ ط­ظٹط§طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط´ظٹظپطھع¯ط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط³ط§طھظٹط¯(ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھط§ط¯ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط´ظ†ط§ط³ )ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ‚ ط´ظ†ط§ط³ - ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ - ط¨ظ‡ ط±ط´طھظ‡ طھط­ط±ظٹط± ط¨ظٹط§ظˆط±ظ… .(3)ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ظƒط§ط± ط±ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ… ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¯ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ†ظ… ط§ط² طھظ‡ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒظ†ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط§ط³ط§طھظٹط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظپطھظٹظ… ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ط³ط§طھظٹط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ظٹط§ ظ…طµط§ط¨ط­ظ‡ ظ‡ط§ طھظƒظ…ظٹظ„ ظƒط±ط¯ظٹظ… .طھط§ ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط§ط³طھط§ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯ .ط¯ط± ظ„ط§ط¨ظ„ط§ظ‰ ظƒطھط¨ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ظ†ظˆظٹط³ظ‰ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط±ظپ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ط´ط¯ ظ…ع¯ط± ع†ظ†ط¯ ط³ط·ط±ظ‰ .ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯طŒ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ظ…ط®طھطµط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† طھظ‡ظٹظ‡ ط´ظˆط¯ .
ط§ظ…ظٹط¯ ع†ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظپظˆطھ ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¨ظٹط´ ط§ط² 50 ط³ط§ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ .ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ط´ظ†ط§ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط´ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.ظˆظ‚طھظ‰ ظ‡ظ… ظ…ظˆظپظ‚ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظٹظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظٹط§ ط¨ط±ط§ط«ط± ظƒظ‡ظˆظ„طھ ط³ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ط± ط§ط«ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…طµط§ط­ط¨ظ‡ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ .ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‡ظ…طھط± ط®ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ‚ ط´ظ†ط§ط³ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط«ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…طµط§ط­ط¨ظ‡ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ط¨ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھط§ط¯ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط±ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظƒط±ط¯ ط§ط² ط·ط±ظپ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط±ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط´ظٹط® ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط´ط¯طŒ ظƒطھط§ط¨ ظ…ط³طھظ‚ظ„ظ‰ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ طھط§ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ طھظ‡ظٹظ‡ ط´ظˆط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط´ظˆط±طھ ظˆ ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† طھظ…ط§ظ… طھظˆط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ظ‡طھ طھظ‡ظٹظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظ„ طµط±ظپ ظƒط±ط¯ظ… .
ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط´ظٹط® ط­طھظ‰ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ طµط­ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ…طھط± ط§ط² ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظƒط§ط± ط´ط±ظˆط¹ ط´ط¯ ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯.ظ‡ط± ع†ظ‡ ظƒط§ط± ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ط› ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ طھط±ط¨ظٹطھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظ…طھط¯ظٹظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¯ظٹط¯ظ† ظˆ ظ…طµط§ط­ط¨ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط¸ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¨ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط±ط§ ط¢ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¨ط§ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ… : ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھ
ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طھط­ظˆظٹظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظپظƒط± ظ…ط±ط§ ظ…طµظ…ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط±ط§ ظ‡ط±ظƒط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¬ط³طھط¬ظˆ ظƒظ†ظ… .
ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆ ط­ط§ط¶ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
طھط°ظƒط±:
- طھظ…ط§ظ… ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط®ط§ط·ط±ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§طµظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ†ظˆط§ط± ظٹط§ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
- ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¶ط¨ط· ظˆ ط¬ظ…ط¹ ط®ط§ط·ط±ط§طھ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط®ط§ط·ط±ط§طھ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط®ط§ط·ط±ط§طھ ظ†ظ‚ظ„ ط´ظˆط¯(ظ…ع¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³ظ… ط±ط§ظˆظ‰ ط¯ط± ظ¾ط§ظˆط±ظ‚ظ‰ ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط§ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظƒطھط§ط¨ ط§ط² ط±ظˆط§ظ„ ظˆ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ظˆط§ط­ط¯ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط­طھط±ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط§ط³ط§ظ…ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ع†ط§ط± ط³ط±ط¯ط±ع¯ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
- ط§ط² ظ†ظ‚ظ„ ط®ط§ط·ط±ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط§طµظ„ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ .
- ط§ط² ط°ظƒط± ط®ط§ط·ط±ط§طھ طھظƒط±ط§ط±ظ‰ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط®ط§ط·ط±ظ‡ طŒ ظ†ظƒطھظ‡ ط®ط§طµظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
- ع†ظˆظ† ط®ط§ط·ط±ط§طھ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…طµط§ط­ط¨ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط§ظˆط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھط§ط±ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط² ط´ظƒظ„ ط®ظˆط¯ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ظ‚ط§ظ„ط¨ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ . ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظ… ظٹط§ ط²ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط§ظ„ط¨ ظ†ظˆط´طھط§ط±ظ‰ ظ…ط·ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط§ط² طھظ…ط§ظ… ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹط± ط±ط§ ط¯ط± ع¯ط±ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط§ظ„ط§ط®طµ ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھط§ط¯ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† ظƒظ…ط§ظ„ طھط´ظƒط± ظˆ ط§ظ…طھظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ… .
ظˆط¢ط®ط± ط¯ط¹ظˆط§ظ†ط§ ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ†
ظ‚ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ 1381 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط´ظ…ط³ظ‰
ط­ظ…ظٹط¯ ط±ط¶ط§ ط¬ط¹ظپط±ظ‰
ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ : ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط´ظٹط® 
ط´ظٹط® ط¯ط± ظٹظƒ ظ†ع¯ط§ظ‡  
ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظپطھظ‰ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط²ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ… . ظ‚ط¯ ظ…طھظˆط³ط·ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ط§ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط°ط§ط¨ ظˆ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† . ع†ط´ظ…ط§ظ† ط¶ط¹ظٹظپظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ط§ط·ط± ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ… . ع†ظ†ط§ظ† ط¬ط°ط¨ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ† ظ†ط§ظ… ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط؛ظپظ„طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط±ظ… . ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ‡ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظ…ط«ظ„ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ…ط§ظ‡ظ… ظپظ‚ط· ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… .
ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‰ ظ…ط­ظ„ ظˆ ط³ط§ظ„ طھظˆظ„ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط¯ط³طھ ظƒظ…ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظ… ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ط´ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ .
ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط­ط§ط¬ ط¢ظ‚ط§ ظƒظ„ط§ظ‡ط¯ظˆط² ط±ظˆط¨ط±ظˆظ‰ ط­ظ…ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ظ‰(4) ظ…ط³طھط§ط،ط¬ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط±ظ…ط§ظ‡ ط±ط§ط،ط³ ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ظ…ظ‚ط±ط± ط§ط¬ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظƒظ„ط§ظ‡ط¯ظˆط² ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¢ظ‚ط§طŒظ…ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط¬ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ط¬ط§ط±ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯. ط¢ظ‚ط§ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط§ط¬ط§ط±ظ‡ ط±ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ع¯ط± ط§ط² ظ…ظ† ط§ط¬ط§ط±ظ‡ ظ†ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط¬ط§ط±ظ‡ ظƒظ… ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ط±ظˆظ… . ع†ظˆظ† ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† طھظˆط§ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ… .(5)
ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظƒظ„ط§ظ‡ط¯ظˆط² ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ط§طµط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯طŒ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ط¯ط± ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ طھظ…ظٹط²طھط± ط§ط³طھ ط³ط§ظƒظ† ط´ظˆظٹط¯. ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯: ظ¾ظˆظ„ ط§ط¬ط§ط±ظ‡ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†طھظˆط§ظ†ظ… ط§ط¬ط§ط±ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ظ… طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظٹظ†ظ… .
ظˆط¶ط¹ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆط§ط² ط²ط±ظ‚ ظˆ ط¨ط±ظ‚ ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط®ط¨ط±ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯. ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظˆ ط§طھط§ظ‚ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط§طھ ط¨ظˆط¯ط›ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ظ†طµظپط´ ط¨ط§ ع¯ظ„ظٹظ… ظ…ظپط±ظˆط´ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§طھط§ظ‚ ط®ط§ظ„ظ‰ . ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ… ظƒظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ طھط§ ظ†طµظپ ط§طھط§ظ‚ ط±ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط´ط¨ظٹظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظ„ظٹظ… طŒ ظپط±ط´ ظƒظ†ظ… ط§ظ…ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(6)
ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ طھطµظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط²ظ‡ط¯ ظˆ ط²ط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط´ط®طµظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ†ط¸ظ… ط¨ظˆط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظٹظ… ط§ط¨طھط¯ط§ ط¹ط¨ط§ ظˆ ظ‚ط¨ط§ ط±ط§ ط¯ط±ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط§طھط§ظ‚ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¨ طھط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ط›ط¨ط¹ط¯ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ ط³ظ¾ط³ ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ظ‰ ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ طھط§ ظƒط«ظٹظپ ظ†ط´ظˆظ†ط¯. ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¯طھظ‡ط§ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¹ظˆط¶ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط² طھظ…ظٹط²ظ‰ ط¨ط±ظ‚ ظ…ظ‰ ط²ط¯.(7)
ظ…ط±ط§طھط¨ ط¹ظ„ظ…ظ‰  
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ط­ظˆط²ظˆظ‰ ط§ط¨طھط¯ط§ ظ…ط´ظ‡ط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ ط§ظ…ط§ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط± ظ…ط´ظ‡ط¯ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ظˆ ظ†ظٹظ… ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ طھط­طµظٹظ„ ط¨ظ‡ طھظ‡ط±ط§ظ† ظ‡ط¬ط±طھ ظƒط±ط¯.
ط¯ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ط§ظپطھط®ط§ط± ط´ط§ع¯ط±ط¯ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط­ط§ط¦ط±ظ‰ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ظ…ظپط³ط±(طµط§ط­ط¨ طھظپط³ظٹط± ظ…ظ‚طھظ†ظٹط§طھ ط§ظ„ط¯ط±)ظ†طµظٹط¨ط´ ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط­ط¶ط± ط¢ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ظƒط³ط¨ ظپظٹط¶ ظƒط±ط¯. ظپظ‚ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ… ط§ط² ط¨ط§ط¨ ط·ظ‡ط§ط±طھ طھط§ط¯ظٹط§طھ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط­ط§ط¬ ط¢ظ‚ط§ ط¹ظٹط³ظ‰ ظپط±ط§ع¯ط±ظپطھ .(8)ط¯ط±ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ طھط­طµظٹظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¯ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظپطھ ظپط±ظˆط´ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ...
ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ط§ ط¯ط± ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ط®ظٹط§ظ… ط±ظˆط¨ط±ظˆظ‰ ظ¾ط§ع†ظ†ط§ط± ط¨ط§ط²ط§ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯.ط¢ظ‚ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ط¬ظ†ط¨ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ط§ ظ†ظپطھ ظپط±ظˆط´ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ…ط­طµظ„ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط±ظٹط¯ ظ†ظپطھ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط؛ط±ظ‚ ط¯ط± ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… . ط§ظ…ط§ ظٹظƒ ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط±ظٹط¯ ظ†ظپطھ ط±ظپطھظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ظ„ظˆط§ط²ظ… ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط¹ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ… ط›ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظ‚ط§ ع†ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ طھط§ ط­ط§ظ„ ط¯ط±ط³ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ…ط³طھط­ط¨ ط¨ظˆط¯ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظ† ظƒظ‡ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ظƒظ†ظ… ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط´ظˆظ… .(9)
ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ ط¨ط§ط²ط§ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ط­ط¬ط±ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط³ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ع†ظ‡ظ„ ط³طھظˆظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ طھط¯ط±ظٹط³ ط´ط¯. ط¯ط± طھط¯ط±ظٹط³ ط§ط¯ط¨ظٹط§طھ ظ…طھط¨ط­ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط§ط¯ط¨ظٹط§طھ ط¹ط±ط¨ ظ…ط´ظƒظ„ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط­ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.ط®ظˆط¯ظ… ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط¶ظ„ط§ ط¯ط± ط¯ط±ط³ ط´ط±ط­ ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.(10)
ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… طھط­طµظٹظ„ ط¯ط± ط­ظٹظ† طھط¯ط±ظٹط³ طŒظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ط¨ط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ‡ط§طŒ ظ†ظ…ط±ظ‡ ط´ظٹط´ظ‡ ط±ط§ط³طھ ط¹ظٹظ†ظƒظ… 20 ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ…ط±ظ‡ ط´ظٹط´ظ‡ ط³ظ…طھ ع†ظ¾ 24 ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¶ط¹ظپ ع†ط´ظ…ط§ظ†ظ… ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط±ظˆط´ظ†ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¯ط±ظٹط³ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… . ط¹ظ„طھ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ظˆط¯ظ† ظ†ظ…ط±ظ‡ ط¹ظٹظ†ظƒظ… ط¯ظˆ ع†ظٹط² ط§ط³طھ :
ط§ظˆظ„ طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط´ظ‡ط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¯ط±ط³ ظˆ ط¨ط­ط« ط¨ظˆط¯ظ… ط´ط¨ظ‡ط§ طھط§ ط¯ظٹط±ظˆظ‚طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ… طŒ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط³ط§ط¹طھ ط­ط¶ط±طھظ‰ ظ‡ظپطھ ط³ط§ط¹طھ ط§ط² ط´ط¨ ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ… ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ… .ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط­ط± ظ†ظٹط² ط¨ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… طŒ ظ„ط°ط§ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ظ†ط¯ظƒ ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯.
ط¯ظˆظ… طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ طھظ‡ط±ط§ظ† ظ‡ط¬ط±طھ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظ…ط§ط¯ظ‰ ط´ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط¬ط±ظ‡ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط­ظٹط§ ط¯ط§ط´طھظ… . ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط¶ط±ط± ط¨ط²ظ†ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط±ط³ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظƒظˆط´ط§ ط¨ط§ط´ظٹظ… .(11)
ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ¾ط¯ط±ظ‰ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ظˆ ظ…ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ظ„ط³ظˆط² ط¨ظˆط¯. ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظ…ط§ ط¯ط±ط³ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظٹط§ ط®ظٹط±طںظ…ظ‚ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±ط§طھ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط±ط§ طµط­ظٹط­ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… . ظ‡ط± ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط±ط³ ط¬ط¯ظٹط¯ ط±ط§ طھط¯ط±ظٹط³ ظƒظ†ط¯ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط±ط³ ط¯ظٹط±ظˆط² ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯.ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¢ظ‚ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط±ط³ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں
ط§ط² طµط¨ط­ طھط§ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط¯ط±ط³ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ظٹط´ط§ظ† طھط´ظƒظٹظ„ ظˆط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ طھط¯ط±ظٹط³ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯.(12)
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظپظٹط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¯ط±ط³ط´ ط§ط² طµط±ظپ ظ…ظٹط± ظˆ طھطµط±ظٹظپ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ â€چ ط¬ظˆظ† طŒط´ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط±ط§((ط´ط±ط­ ط§ظ…ط«ظ„ظ‡))ط¯ط±ط³ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ .ظ„ط°ط§ ط´ط¨ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط¯ط±ط³ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ…ط¨ط§ط­ط«ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط³ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط³ط§ظ„ ط§ط² ظ†ط¸ط± طھط¯ط±ظٹط³ ظˆ طھط­طµظٹظ„ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¢ط¨ط§ط¯ ظˆ ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط±ظ‰ ط¨ظˆط¯.(13)
ط±ط¹ط§ظٹطھ ط­ظ‚ ط§ظ„ظ†ط§ط³  
ط±ظˆط²ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ… . ط´ط®طµظ‰ طµط¯ط§ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ…ط´ . ط±ظپطھظ… ط¬ظ„ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط¨ظˆط¯.
ع¯ظپطھظ… : ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯!
- ط§ظ…ط±ظˆط² ظ¾ظٹط´ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ظ… ط¬ظ„ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ع†ظ‡ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ظ…ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯.
ظ…ع¯ط± ع†ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طں
- ط¨ظ‡ ط­ط¬ط±ظ‡ ط§ط´ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط±ظ… .ظˆظ‚طھظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ… طŒط§ط­طھط±ط§ظ… ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ†ط·ظˆط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظ†ع¯ط§ط± ظ†ظ‡ ط§ظ†ع¯ط§ط± ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ظ… .
- ط¨ط§ ظ…ظ† ع†ظ‡ ظƒط§ط± ط¯ط§ط±ظ‰ طں
- طھظˆ ط±ط§ ظ‚ط³ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ‰ ط®ظٹظ„ظ‰ ... ظƒظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ†ظƒط±ط¯ظ‰ .
ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ط¯ط§ط´طھظ… ط§ط² ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط³ظƒطھظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… . ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ‚ط¯ط§ط³طھ ظ‚ط§ط¦ظ„ ط¨ظˆط¯ظ… طھظˆظ‡ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط§ظ… ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع†ط·ظˆط± ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظ… . ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† ظ‚ط³ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ ظ‡ط²ط§ط± ط²ط­ظ…طھ ظ¾ظٹط؛ط§ظ…ط´ ط±ط§ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ… . ط¢ظ‚ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط¢ظ† ط¢ظ‚ط§ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ع†ظˆظ† ط¨ط§ ط¯ظˆ ظ¾ط§ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… ظˆظ„ظ‰ ط­ظ…ط§ط± ط¨ط§ ع†ظ‡ط§ط±ظ¾ط§ ظˆ ظ…ظ‡ظ… طھط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ط¬ظٹط± ط§ظٹظ† ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ‡ط³طھظ… . ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظ…ط§ط¨ظٹظ† ط¯ط±ط³ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ظˆظ… ظˆ ط¨ط®ط§ط·ط± ط§ط­طھط±ط§ظ… ع¯ط°ط§ط´طھظ† ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¯ط±ط³ ط±ط§ طھط¹ط·ظٹظ„ ظƒظ†ظ… طŒع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¶ط§ظٹط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(14)
ظٹط§ط¯ظ… ظ‡ط³طھ ط¯ط± ط¢ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظٹط´طھط± ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظٹظˆظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ع¯ظٹظˆظ‡ ط¨ط®ط±ط¯طŒ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¬ظ„ظˆظ‰ ظ¾ظٹط´ط®ظˆط§ظ† ظ…ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ طھط§ ط®ط±ظٹط¯ط§ط±طŒ ع¯ظٹظˆظ‡ ط±ط§ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظƒظ†ط¯.
ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط¢ظ‚ط§ ط±ظپطھظٹظ… ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ع¯ظٹظˆظ‡ ظپط±ظˆط´ظ‰ طھط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ع¯ظٹظˆظ‡ ط¨ط®ط±ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ع¯ظٹظˆظ‡ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ظ‡ظٹط¯ ع¯ظٹظˆظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظƒظ†ظ… . طµط§ط­ط¨ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ طھط¹ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ظ„طھ ط±ط§ ط¬ظˆظٹط§ ط´ط¯. ط¢ظ‚ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط¬ظ„ظˆظ‰ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ع¯ظٹظˆظ‡ ط±ط§ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظƒظ†ظ… ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ط²ط§ط­ظ… ظƒط³ظ‰ ط´ظˆظ… .(15)
ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طھظˆطµظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯.
ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ط­ظٹظ† ط¯ط±ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯ ط§ط² ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ظ†ط³ â€چ ط¨ط®ط±ظٹط¯(16)طŒط¢ظ† ط¬ط§ ع†ط§ظ‰ ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯ ع†ظˆظ† طµط§ط­ط¨ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظƒ ع¯ظٹط± ط®ظˆط¯ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¬ظ†ط³ ط±ط§ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ع¯ط±ط§ظ†طھط± ط­ط³ط§ط¨ ظƒظ†ط¯ ظˆط§ ظٹظ† ط¶ط±ط± ط²ط¯ظ† ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ ظƒط§ط± ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ .(17)
ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ع¯ط± ظ…ط«ظ„ط§ ظٹظƒ طھظˆظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¯ظ‡ظƒط§ط± ظ‡ط³طھظٹط¯طŒ ظ†ط±ظˆظٹط¯ 5ط±ظٹط§ظ„ ظ¾ظˆظ„ ظ…ط§ط´ظٹظ† ط¯ظˆط¯ظ‰(18)ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯طŒط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط±ظٹط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ع¯ط´طھ . ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظٹط¯. ط´ظ…ط§ ط§ظˆظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط·ظ„ط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ع¯ط± ط®ظˆط§ط³طھظٹط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ط±ظˆظٹط¯طŒ ط¨ط±ظˆظٹط¯.(19)
ط¯ط± ط§ظٹط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظˆط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¨ظˆط¯ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¯ط¹ط§ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط´ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ¾ط´طھ ط¨ط§ظ… ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط§ظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¢ظ‚ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط§ظˆظ„ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط± ظˆ طµط¯ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط´ظˆط¯ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط¨ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ط§ع¯ط± ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط±ط§ط³ظ… ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظƒظ†ظٹظ… .(20)
ط¯ط±ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ…ظٹط± ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ظˆط¨ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¢ظ‚ط§ ط­ط¨ظٹط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط±ط§ طھط´ظˆظٹظ‚ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ† ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ‡ظ… ط¨ط´ظˆظ‰ طŒ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ط¯ظˆع†ط±ط®ظ‡ ط³ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط¹ط§ط¨ط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ . ط§ع¯ط± ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط­ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظ‰ طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ…ظ†طھط¸ط± ظپط±طµطھ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ط³ظ… . ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ظپط±طµطھ ظ¾ظٹط´ â€چ ط¢ظ…ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ط±ط¶ ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھظ… : ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ طµظ„ط§ط­ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظˆع†ط±ط®ظ‡ ط³ظˆط§ط± ظ†ط´ظˆظ… .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط±ظ… ط§ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط­ط±ظƒطھ ظ…ظˆط§ط¸ط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ط´ .ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط²ظˆط¯ ط³ط±ظƒط§ط±طھ ط¨ط±ط³ظ‰ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طھظ†ظ‡ ط¨ط²ظ†ظ‰ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط²ط¯ظ† ط²ظ†ع¯ ط¨طھط±ط³ط§ظ†ظ‰ .
ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظƒظ† ع†ظˆظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظ„ط·ظپ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط°ظٹطھ ظƒظ†ط¯. ط±ظ‡ط§ظٹط´ â€چ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(21)
ط¹ط²طھ ظ†ظپط³ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¹طھ ط·ط¨ط¹ 
ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² طµظپط§طھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط®طµظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط´ط®طµط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ط±ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ‚ط§ ظ…ط±ظٹط¶ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯(ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط­ظ„طھ ظƒط±ط¯)ظ…ظ† ظˆ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¹ط³ع¯ط± ط§ظˆظ„ط§ط¯ظ‰ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظٹط§ط¯طھ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… ط›
ط­ط§ظ„ط´ط§ظ† ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ†ط¨ظˆط¯ ط¯ظƒطھط± ط¹ظ„طھ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¶ط¹ظپ ط´ط¯ظٹط¯ طھط´ط®ظٹطµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط¯ظˆط± ط¨ط³طھط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط­ط§ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯.
ط¢ظ‚ط§ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ„ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒط§ظ„ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯طŒظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط­ط§ظ„طھط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ†ظٹط³طھ ظˆظ„ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ط´ظ…ط§ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظ…ط§ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط­ط§ظ„طھط§ظ† ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ .
ط¢ظ‚ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ظ† ط´ظƒط± ظˆ ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ع¯ظپطھظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط´ط§ظƒط± ط¨ط§ط´ظ… . ط´ظ…ط§ ط§ط² ظƒط¬ط§ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظٹط¯ ط­ط§ظ„ظ… ط®ظˆط¨ ظ†ظٹط³طھ طں ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯:ط§ط² ط±ظ†ع¯ ط±ط®ط³ط§ط±طھط§ظ†
ظ…ظ† ط±ظˆ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ع¯ط± ط¯ظƒطھط± ط´ظ…ط§ طµط§ط­ط¨ ظ†ط¸ط± ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طھط´ط®طµ â€چ طµط§ط¦ط¨ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظپط±ظ…ط§ط¦ظٹط¯ طھط§ ط¯ظƒطھط± ط±ط§ ط¹ظˆط¶ ظƒظ†ظٹظ… ظ…ط§ ط¯ظƒطھط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط±ظٹظ… .
ط¢ظ‚ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط´ظˆط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯.
ع¯ظپطھظ… : ظ…ط´ظˆط±طھ ط´ط¯ظ‡ ط´ظ…ط§ ظپظ‚ط· ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯.
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظٹظƒ ط¯ظپط¹ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط±ط®طھط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆ ط¨طµظˆط±طھ ع†ظ‡ط§ط± ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ طھط§ ظƒظ†ط§ط± ط¯ظٹظˆط§ط± ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯. ط®ظٹظ„ظ‰ طھط¹ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ظ‚ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯طںط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظˆط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯طŒظˆط§ط² ط±ظˆظ‰ ط·ط§ظ‚ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† طµظˆط±طھ ط¨ط±ع¯ط´طھ . ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ ط±ط®طھط®ظˆط§ط¨ ط´ط¯طŒط¯ظٹط¯ظٹظ… ط¯ط± ط¯ط³طھط´ط§ظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… :ط¢ظ‚ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظٹط¯ ظ…ط§ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظٹظ… ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظٹط¯طں ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط³ط±ط¨ط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… . ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط³ظ… طں ط¯ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ ط¬ظˆظ†ظ‡ط§ طھط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط±ظˆظ‰ ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط¨ط§ظٹط³طھظٹط¯ ظˆ ط¹ط²طھ ظ†ظپط³ â€چ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆط§ط² ظƒط³ظ‰ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظٹط¯.(22)
ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط«ظ„ ط­ط§ظ„ط§ ط¢ط¨ ظ„ظˆظ„ظ‡ ظƒط´ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ط¨ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ط¨ ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ط¢ط¨ ط§ظ†ط¨ط§ط± طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظٹظƒ ط´ط¨ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظٹظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط§ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆع†ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط±ظ‚ ع†ظٹظ† ط³ظپظٹط¯ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط§ط®ظ„ ط±ط§ظ‡ ط¢ط¨ ط®ظ… ظˆ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¬ظ„ظˆطھط± ظƒظ‡ ط±ظپطھظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط¢ظ‚ط§ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط±ظٹع†ظ‡ ظˆط±ظˆط¯ظ‰ ط¢ط¨ ط§ظ†ط¨ط§ط± ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ط¨ ط¯ط§ط®ظ„ ط¢ط¨ ط§ظ†ط¨ط§ط± ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ‚ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ظ† ظˆ ط³ط§ظ„ ظƒط§ط± ظ…ط´ظƒظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯.ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط¬ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط§ط² ظƒط³ظ‰ طھظ‚ط§ط¶ط§ ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ†ط¯.(23)
ط§ط² طµظپط§طھ ط¨ط§ط±ط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ط§ط¯ظ‡ ط²ظٹط³طھظ‰ ظˆ ط²ط§ظ‡ط¯ط§ظ†ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظˆط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆط¬ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظ…ط®ط§ط±ط¬ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط² ظˆط¬ظˆظ‡ط§طھ ط´ط±ط¹ظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¬ظˆط±ظ‰ طھظ†ط¸ظٹظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظˆظ‚طھظ‡ط§ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ظ¾ظˆظ„ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ…ظ†طھظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظƒط³ط±ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظƒطھط§ط¨ ظپط±ظˆط´ظ‰ ظˆ ط±ظ‡ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ‚ط±ط§ظ† ظ‚ط±ط¶ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ .(24)
ط²ظ…ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ظˆظ… ط¨ظˆط¯. ظ…طھظپظ‚ظٹظ† ظˆط§ط±ط¯ ط®ط§ظƒ ط§ظٹط±ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ‚ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظƒظ…ظٹط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ…ط®طµظˆطµط§ ظˆط¶ط¹ ظ†ط§ظ† ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط³ظپط¨ط§ط± ط¨ظˆط¯. ظ†ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ¾ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ†ط§ظ† ط³ظٹظ„ظˆطŒ ظƒظ‡ ط¯ظˆظ„طھظ‰ ط¨ظˆط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ع¯ظٹط± ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯. ظ†ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ظ¾ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط´ط¨ظٹظ‡ ظ†ط§ظ† ط³ظٹظ„ظˆ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظƒظٹظپظٹطھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط¨ط§ ظ‡ط²ط§ط± ط²ط­ظ…طھ ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظٹظ… ط®ط§ظ†ظ‡ طŒط¨ط§ ظ¾ط¯ط±ظ… ظƒظ†ط§ط± ع†ط±ط§ط؛ ظ†ظپطھظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھظٹظ… طھط§ ط®ط§ظƒ ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ظٹظ… .
ط¢ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ‡ظٹظ‡ ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ظپطھظٹظ… طŒط؛ط§ظ„ط¨ط§ ط¨ط§ ع†ط´ظ… ع¯ط±ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ط³طھ ط®ط§ظ„ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظٹظ… ع†ظˆظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ظ„ط§ط§ط¨ط§ظ„ظ‰ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ† ظƒظ„ظپطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط³ط± طھظ†ظˆط± ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯.
ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظٹطھظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط¢ظ‚ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط³ط± ط¯ظ„ط³ظˆط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط³ط®طھ ظ†ع¯ط°ط±ط¯.
ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط«ط§ظ„ ط´ط®طµظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط­ط§ط¬ ط§ط­ظ…ط¯ ط®ط´ظƒظ‡ ظ¾ط² ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ظ†ط§ظ†ظˆط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¯ط§ط´طھظ… ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‰ ظ†ط§ظ†ظˆط§ظٹظ‰ ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… ظƒظ‡ ط­ط§ط¬ ط§ط­ظ…ط¯ ظ…ط±ط§ طµط¯ط§ ط²ط¯. ط±ظپطھظ… ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ع†ظ‡ ظƒط§ط± ط¯ط§ط±ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ظ¾ط±ط³ظ‰ طŒع¯ظپطھ :ظ¾ط³ط± ط¬ط§ظ† ظپط±ط¯ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ طھط¹ط·ظٹظ„ ط´ط¯ظ‰ طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¢ظ‚ط§ ط¨ط±ظˆظ‰ طŒ ط¨ظٹط§ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظƒط§ط±طھ ط¯ط§ط±ظ… . ع¯ظپطھظ… : ع†ط´ظ… .
ظپط±ط¯ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط±ظپطھظ… ظ†ط§ظ†ظˆط§ظٹظ‰ . ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط§ط¬ ط§ط­ظ…ط¯ ظ…ط±ط§ ط¯ظٹط¯طھ ظٹظƒ ط¨ط§ط±ط¨ط± طµط¯ط§ ط²ط¯ ظˆ ظٹظƒ ع¯ظˆظ†ظ‰ ط¢ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط± ط¨ط±ظˆ. ط¨ط¹ط¯ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط´ظٹط´ظ‡ ط¢ط¨ظ„ظٹظ…ظˆظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط¨ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط¢ظ‚ط§طŒ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ط±ط³ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ .
ع¯ظپطھظ… : ع†ط´ظ… . ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط±ط¨ط± ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¢ظ‚ط§ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظٹظ… .ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط±ظˆظ‰ ع¯ظˆظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆط§ظ„ط§ ط§ع¯ط± ظƒط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط؛ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… طŒط¯ط± ط²ط¯ظ… .ط®ط§ظ†ظ… ط¢ظ‚ط§ ط¯ط± ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯. ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ‚ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ظˆط¶ظˆ ط¨ظˆط¯.
ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒط¬ط§ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ… طں
ط®ط§ظ†ظ… ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظٹظˆط§ظ† .ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ط¨ط± ط¢ط±ط¯ ط±ط§ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظٹظˆط§ظ† ع¯ط°ط§ط´طھ طŒ ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ† ظ…ظ†طھط¸ط± ط¢ظ‚ط§ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظٹط¯ طھط§ ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ط­ط§ط¬ ط§ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ… .
ظˆظ‚طھظ‰ ط¢ظ‚ط§ ط¨ظ‡ ط­ظٹط§ط· ط¢ظ…ط¯طŒ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¢ظ‚ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ع†ظٹظ‡ طں
ع¯ظپطھظ… : ظٹظƒ ع¯ظˆظ†ظ‰ ط¢ط±ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ط´ظٹط´ظ‡ ط¢ط¨ظ„ظٹظ…ظˆ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط§ط¬ ط§ط­ظ…ط¯ ط®ط´ظƒظ‡ ظ¾ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‰ طں
ع¯ظپطھظ… :ط­ط§ط¬ ط§ط­ظ…ط¯ ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :ط¢ظ‚ط§ ظ¾ظٹط± ظˆ ط³ط§ظ„ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ طھظ‡ظٹظ‡ ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط´ظƒظ„ ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ظ‡ظ… طھظ‡ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯طŒظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ†ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط±ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‰ ط¢ط±ط¯ ط±ط§ ط¨ط¨ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط¢ظ‚ط§ ظˆ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ط±ط¯ ط¨ظٹط§ظˆط± طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ‚ط§ ظ†ط§ظ† طھط§ط²ظ‡ ط¨ظ¾ط²ظ… . ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط´ظٹط´ظ‡ ط¢ط¨ظ„ظٹظ…ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ† طµط­ط¨طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ† طŒ ط¢ظ‚ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ع†ط±ط§ ط§ظˆظ„ ط§ط² ظ…ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ع¯ط±ظپطھظ‰ طں
ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ… : ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ع†ظ‰ ظƒط§ط±ظ… ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظپط±ط¯ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظٹظƒ ط¨ط§ط±ط¨ط± ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯طھ ط¨ظٹط§ظˆط±طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظٹط³ظ‡ ط¢ط±ط¯ ط±ط§ ط¨ط¨ط± ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ط±ط³ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط§ط¬ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ع¯ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹظ„ظˆ ظˆ ظ†ط§ظ† ط¬ظˆ ط¹ط§ط¯طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط±ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¢ط±ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹظ…طھ ط¨ط§ط²ط§ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظپط±ظˆط´ ظˆ ظ¾ظˆظ„ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط®ط±ط§ط¨ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط®ط±ظ†ط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ‡ظ… طھظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ‰ ظˆظ‡ظ… ظ…ظ† . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط´ظٹط´ظ‡ ط¢ط¨ظ„ظٹظ…ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ط¯ ط§ط­ط³ط§ظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .(25)
ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظٹط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ‚ظˆط§ظ… ظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظٹظƒ ع¯ظˆظ†ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¬ ظˆ ظٹظƒ ط­ظ„ط¨ ط±ظˆط؛ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¢ظ‚ط§. ظˆظ‚طھظ‰ ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ„ظˆظ‰ ط¯ط±ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط§ط² ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯.
ط¢ظ‚ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط¯ط±ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯: ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظپظ„ط§ظ†ظ‰ .
ط¢ظ‚ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¨ط±. ظ…ظ† ط®ظˆط¯ظ… ظ¾ظٹط´ ط¢ظ† ط´ط®طµ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… . ظˆظ‚طھظ‰ ط¢ظ‚ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¢ظ† ط´ط®طµ ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط§ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط±ط²ظ‚ ظ…ط±ط§ ط§ظˆ ظ…طھظƒظپظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ظ†ظ‡ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظپط±ظˆط´ظ… ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…طµط±ظپ ظƒظ†ظ… .(26)
ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ظ…ط«ظ„ ط§ظ„ط§ظ† ظ†ظپطھ ظˆ ع¯ط§ط² ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط²ظ…ط³طھط§ظ† ظƒط±ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ط±ظ… ظƒط±ط¯ظ… ظƒط±ط³ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط²ط؛ط§ظ„ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ‚ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط³ظˆط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط²ظ…ط³طھط§ظ† ط³ط±ط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯.ط¢ظ‚ط§ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظ¾ط±ط³ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط±ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ‡ط³طھظ… طں
ط¢ظ‚ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯: ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ظ† ظ‡ط³طھظٹط¯.
ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‰ ط®ط§ظƒ ط²ط؛ط§ظ„ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¬ط§ظ† ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ…ط´ط¨ ظˆ ظپط±ط¯ط§ ط®ط§ظƒ ط²ط؛ط§ظ„ ط¯ط§ط±ظ… . ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط´ط¨ ط®ط§ظƒ ط²ط؛ط§ظ„ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(27)
ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ط§ظ‡ط§ط± ظˆظ‚طھظ‰ ط³ظ‡ظ… ط®ط±ط¬ ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ط¹ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ط§ط¶ط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط³ط±ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ط³ظ‡ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… .
ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط°ظƒط±ط› ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† ط®ط±ط¬ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰(28)ط®ط±ط¬ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط±ط§ظ‡ طھط¯ط±ظٹط³ ط¨ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط´ط§ع¯ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ طھط­طµظٹظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط´ظ‡ط±ظٹظ‡(29)ظ…ط´ط®طµ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط¢ظ‚ط§ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† طھظ†ط¸ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(ط§ط¬ط§ط±ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط®ظˆط±ط§ظƒ )
ظ†ظƒطھظ‡ ط¬ط§ظ„ط¨ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط´ط§ع¯ط±ط¯ظ‡ط§ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ…ظ‚ط±ط± ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… .طھط§ط¨ط³طھط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط§ط´طھظٹظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ظ‡ ط¯ط§ظˆظˆط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظٹظ… .ط¯ط± ظٹظƒ ظپط±طµطھ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط®ط¯ظ…طھط´ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ… ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ط¢ظ‚ط§طŒ ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظˆ طھظˆظ…ط§ظ† ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ظƒظ… ط§ط³طھ .ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ظپط±ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظƒظ†ظ… . ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ† ط³ظƒظˆطھ ط±ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط±ط¶ط§ظٹطھط´ط§ظ† ظ‚ظ„ظ…ط¯ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ… . ظ„ط°ط§ ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ طŒ ظٹظƒ طھظˆظ…ط§ظ† ط§ط¶ط§ظپظ‡ طھط± ط¯ط§ط¯ظ… . ط¢ظ‚ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط§ظٹظ† ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط³طھ طں
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط³ظ‡ طھظˆظ…ط§ظ† .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‚ط¨ظ„ط§ ع†ظ‚ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‰ طں
ع¯ظپطھظ… : ط¯ظˆ طھظˆظ…ط§ظ† .
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ ظٹظƒ ط­ط§ظ„طھ ط®ط§طµظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ‡ !ظ†ظ‡ !ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ظˆ طھظˆظ…ط§ظ† ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط®ط±ط¬ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ط³ط§ط³ ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ طھظ†ط¸ظٹظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظ„ط°ط§ ط§ظٹظ† ظ¾ظˆظ„ ط´ظ…ط§ ط§ط¶ط§ظپظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ط¨ط§ ط¢ظ† ع†ظ‡ ظƒط§ط± ظƒظ†ظ… . ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ظ… ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.(30)ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط´ط±ظˆط¹ ط¬ظ†ع¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ظˆظ… ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ 5ظ†ظپط± ط¯ظٹع¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§ ط¯ط±ط³ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظٹظ… ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹط§ظ†ظ‡ ظٹظƒ طھظˆظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظٹظ… طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط´ط±ظˆط¹ ط´ط¯ ظˆ ظˆط¶ط¹ ط§ط±ط²ط§ظ‚ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط®ط±ط§ط¨ ط´ط¯. ظ‚ظٹظ…طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظپطھ ظ„ط°ط§ ط¨ط§ ط±ظپظ‚ط§ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظٹظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ظٹظƒ طھظˆظ…ط§ظ† ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظƒظ†ظٹظ… .ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظٹظƒ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظپط¹ط§طھ ظ‚ط¨ظ„ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯طھط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ظ…ظ† ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¢ظ‚ط§ ظ…ظˆط§ط¯ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ع¯ط±ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ظˆط¶ط¹ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ظ…ط¨ظ„ط؛ظ‰ ط±ط§ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طھط§ ط´ظ…ط§ ظ…ط´ظƒظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ظ…ط§ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط¶ط¹ظٹطھ ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط¨ظ„ط؛ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط±ط§ ظ¾ط³ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ظ†ظٹط³طھ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظƒظ…ظƒ ظƒظ†ظٹط¯. ط§ط­طھظٹط§ط¬ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒ ط´ظ…ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ… .ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ظ‡ظ… ظ‡ط³طھ ظˆ ط±ط²ظ‚ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.(31)
ظ…ظ† ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§ ط´ط§ع¯ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ†ظپط±ظ‰ ظٹظƒ طھظˆظ…ط§ظ† ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظٹظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط§ظٹط§ظ… ظˆط¶ط¹ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… طھط±ظ‚ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆظ‡ظ… ط®ط±ط¬ ظˆ ظ…ط®ط§ط±ط¬ ط¨ظٹط´طھط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظٹظ… ظ…ط¨ظ„ط؛ 5ط±ظٹط§ظ„ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظƒظ†ظٹظ… .ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ظ†ظپط±ظ‰ 15ط±ظٹط§ظ„ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§ ط¯ط§ط¯ظٹظ… .
ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط³طھ طں
ط¹ط±ط¶ ط´ط¯: ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ط§ط³طھ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط¯طھط± ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط´ط¯ظٹظ… ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ طھط¹ط±ظٹظپ ظƒظ†ظٹظ… .
ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط§ظ„ط§ ط®ظˆط§ط¨ظ… طھط¹ط¨ظٹط± ط´ط¯.
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظٹظ… : ظ…ع¯ط± ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طں!
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ظٹط´ط¨ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ظˆظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط¶ط§ظ‰ ط­ط§ط¬طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھط´ظˆظٹظ‰ ط±ظپطھظ… : ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ط¬ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ظ… طھط±ط´ط­ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ظ… . ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† طھط±ط´ط­ط§طھ ظ†ط¬ط§ط³طھ ط§ط³طھ ظ¾ظˆظ„ ط§ط¶ط§ظپظ‰ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظٹط¯.(32)
ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… طھط­طµظٹظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ع†ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ط³ط± ط¯ط±ط³ ط­ط§ط¶ط± ظ†ط´ط¯ظ… ط› ظ…ظ†طھظ‡ط§ ط¢ط®ط± ظ…ط§ظ‡ ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ظپظ‚ط§ ط¯ط§ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط¨ط¯ظ‡ط¯.
ط¯ظˆط³طھظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯ ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط§ظٹظ† ع†ظٹظ‡ طں
ط¯ظˆط³طھظ… ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ طھط¹ط±ظٹظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ طھط¹ط¬ط¨ طŒ ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط³ط± ط¯ط±ط³ â€چ ط­ط§ط¶ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯.
ظ†ظƒطھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ…ط±ط§ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ‚ط±ط§ط±ط¯ط§ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط®ط§ط±ط¬ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ظ…ظ† ظƒظ… ط¢ظˆط±ط¯ط› ظ„ط°ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط±طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط´ط¯.(33)
ط§ظˆط§ط®ط± ط¬ظ†ع¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ظˆظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط¢ظ‚ط§ ط§ط¯ط¨ظٹط§طھ ط¹ط±ط¨ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… . ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظ…ط§ظ‡ظ‰ 4 طھظˆظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ط¬ظ†ع¯ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظ†ظˆط² ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¯ط±ط³ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ†ظپط±ظ‰ 4 طھظˆظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ‚ط§ ط¯ظˆ طھظˆظ…ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. طھط¹ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظٹظ… ! ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظٹظ… : ظ…ع¯ط± ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط§ 4 طھظˆظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظٹظ… .
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ظٹظ…طھ ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظˆ طھظˆظ…ط§ظ† ظƒظپط§ظپ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¬ظˆط§ظ† ظ‡ط³طھظٹط¯طŒ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ طھط§ ظ¾ط³ ط§ظ†ط¯ط§ط² ظƒظ†ظٹط¯.(34)
ط­ظ„ظ… ظˆ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰  
ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط°ظƒط± ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ . ط­ظ„ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ†ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¬ط³ط§ط±طھظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ع¯ط°ط´طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ع¯ط± ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط¹طµط¨ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯. ظ…ط®طµظˆطµط§ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯.
ط¹طµط± ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ط² ط¨ط§ط؛ ط³ط± ط¢ط³ظٹط§ط¨ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط±ظٹظ„ ظ…ط§ط´ظٹظ† ط¯ظˆط¯ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظٹظ… . ط¢ظ‚ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ط­ظپط¸ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط³ظ…ط§طھ ط¨ظˆط¯.
ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظٹظ… طŒ ظ…ط§ط´ظٹظ† ط¯ظˆط¯ظ‰ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ظ…ط§ ع¯ط°ط´طھ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط§ط² ط¯ط§ط®ظ„ ظˆط§ع¯ظ† ط´ط®طµظ‰ ط¢ط¨ ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ . ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ظٹظ… طھط§ ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظٹظ… ط¯ط§ط®ظ„ ظˆط§ع¯ظ† ط¨ط´ظˆظٹظ… ظˆ ط¢ظ† ط´ط®طµ ط±ط§ طھظ†ط¨ظٹظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ط§ظ…ط§ ط¢ظ‚ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ‡ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط¨ط§ ظٹظƒ ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ ظ¾ط§ظƒ ط´ط¯. ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ظ‡ط§ ط¢ط¨ ط³ط±ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¨ط± ط®ط´ظ… ظ…ط§ ظˆ ط¨ط§ ع¯ط°ط´طھ ط§ط² ط¬ط³ط§ط±طھ ط¢ظ† ط´ط®طµ طŒ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ظ…ط§ ط¯ط±ع¯ظٹط± ط´ظˆظٹظ… .(35)
ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط³طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ‚ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ… . ط¯ط§ط´طھظٹظ… ط§ط² ط¨ط§ط؛ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظٹظ… ظˆ ط¢ظ‚ط§ ظ‡ظ… ع¯ظٹظˆظ‡ ط³ظپظٹط¯ ظˆ ظ†ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھ . ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظٹظ… طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط­ظˆط§ط³طھ ط¬ظ…ط¹ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹظ… طھظˆظ‰ ط¬ظˆظ‰ ط¢ط¨ ظ†ط±ظˆط¯.(36)(ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپ طھظ‡ط±ط§ظ† ط¨ط§ط؛ ظˆ ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ط¨ظˆط¯)
ع¯ظپطھظ… : ع†ط´ظ… . ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ… ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط­ظˆط§ط³ظ… ظ¾ط±طھ ط´ط¯ ظˆ ظٹظƒ ط¯ظپط¹ظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط®ظ„ ط¬ظˆظ‰ ط¢ط¨ظ‰ ظپط±ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ع¯ظٹظˆظ‡ ط³ظپظٹط¯ ظˆ ظ†ظˆظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط؛ط±ظ‚ ع¯ظ„ ظˆ ظ„ط¬ظ† ط´ط¯.
ظ‡ظ… ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ظ… ظˆ ظ‡ظ… طھط±ط³ظٹط¯ظ… ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط¢ظ‚ط§ ط´ط¯ظ… طŒ ع†ظˆظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ظپط§ط±ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط¹ظƒط³ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ ظ„ط­ظ† ظ…ط­ط¨طھ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ طŒ ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ طŒ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ†ط´ظˆ. ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط´ط¯ظ‡ . ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظ„ط§ظٹظ…طھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ طھط±ط³ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط·ط±ظپ ظƒط±ط¯.(37)
ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط§ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ط› ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط¨ظˆط¯. ط¢ظ‚ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ع†ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طں
ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯: ط¢ظ‚ط§ ط´ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط´ظ…ط§ ط­ط±ظپظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط·ط§ظ‚طھ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط´ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ… .
ط¢ظ‚ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ…ع¯ط± ع†ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ظ‰ طں
ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ ط³ظˆط§ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط› طھط§ ظ…ط؛ظ†ظ‰(38)ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط±ط³ ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ . ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ع¯ظٹط± ط´ط¯ظ… .
ط¢ظ‚ط§ ظ„ط¨ط®ظ†ط¯ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظ…ظ† ط§ط¯ط¨ظٹط§طھ ط±ط§ طھط§ ظ…ط؛ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… .ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ظ†ظپظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ ظ‡ظ… ط؛ظٹط¨طھ ظ†ظٹط³طھ .(39)
طµط¨ط­ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ‚ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھظ… ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط·ط±ط² ط¯ظˆظ„طھ ط¢ط¨ط§ط¯طŒ ط¨ط§ط؛ ط§ط¬ظ„ط§ظ„ظٹظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط­ظˆط§ط³ظ… ظ¾ط±طھ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ط¢ظ‚ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ع†ط§ظ„ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ… . ط¢ظ‚ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ طھط±ط³ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظ…ظ† ط´ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط´ط¯ظ‡ .
ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.ط¢ظ‚ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ظ…ظ† ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ‡ط³طھظ… طŒ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط¨ط§ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ظ‡ط³طھظٹط¯. ط´ظ…ط§ ظپظ‚ط· ط¨ع¯ظˆ ط§ط² ظƒط¬ط§ ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ طھط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¢ط¨ ط¨ظƒط´ظ… .
ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¬ظˆظ‰ ط¢ط¨ ط±ظپطھظٹظ… . ط¢ظ‚ط§ ظ‡ظ… ظ…ط­ظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¢ط¨ ظƒط´ظٹط¯.
ظ‡ظ†ظˆط² ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط¨ظˆط¯ظ… ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ‚ط§ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¢ظ‚ط§ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ظپظ‡ظ…ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط§طھظپط§ظ‚ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ‚ط§ ط§ظپطھط§ط¯ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ط±ط§ ط´ظ…ط§ ظƒظ†ظ†ط¯. ط­ظ‚ ظ‡ظ… ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ع†ظˆظ† ط¯ط³طھ ط¢ظ‚ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط­ظˆط§ط¯ط«ظ‰ ظ¾ظٹط´ ظ†ظٹط§ظٹط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط±ظپظ‚ط§ ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… طŒ ط¢ظ‚ط§ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ع¯ظپطھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ط±ط§ظ‡ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯ ط§طھظپط§ظ‚ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(40)
ط®ظ„ظˆطµ ظ†ظٹطھ ط¯ط± طھط¹ظ„ظٹظ…  
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ط§ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظٹط§ظ‡ظˆظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ„ط°طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط¢ظ‚ط§ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ط§ظ‡ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† طµظپطھ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ظ…ط¨ط±ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆط§طµظ„ط§ ط§ط² ظ…ط±ظٹط¯ ط¨ط§ط²ظ‰ ط®ظˆط´ط´ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ…ط¹ط·ظ„ ط®ظˆط¯ط´ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپظ‚ط· ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ…ط§ ط¨ظˆط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط±ط³ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ط®ط± ط§ط¯ط¨ظٹط§طھ ط¹ط±ط¨ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯. ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ‡ط§ ط´ظ…ط§ ط¯ط±ط³طھط§ظ† ظ¾ظٹط´ : طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ظˆظٹط¯ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط´ظˆظٹط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆظٹط¯ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ . ط±ظˆط²ظ‰ ط´ط®طµظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¨ظٹظ† طµط­ط¨طھ ظ‡ط§ظٹط´ ع¯ظپطھ : ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† طŒ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط±ظˆظٹط¯.
ط¢ظ‚ط§ ط§ط² ط­ط±ظپ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¢ظ‚ط§ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ط­ط±ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظٹط¯. ط®ظˆط¯ ظ…ظ† ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط±ط³ ظˆ ط¨ط­ط« ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… .(41)
ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… .
ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… طھظ‚ط§ط¶ط§ظٹظ‰ ظƒظ†ظ… .
ع¯ظپطھظ… : ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯.
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ طŒ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظٹظƒ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط´ط±ط¹ظ‰ ظٹط§ط¯ ط¨ع¯ظٹط±.
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ‡ط± ط´ط¨ ط¯ط± ط¯ط±ط³ ط´ظ…ط§ ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظٹظ‰ . ظ‡ط± ظ…ط³ط¬ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ†ط²ظ„ ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ظˆ ظˆ ط¯ط± طھط¹ظ„ظٹظ… ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظ†ظƒظ† .
ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ… : ع†ط´ظ… ط§ظ†ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .(42)
ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±  
ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط¶ظ‡ ظ…ظ‡ظ… ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظˆط¯ ظˆط§ط² ظ‡ط± ظپط±طµطھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ…ظ‡ظ… ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظٹط§ط¯ظ… ظ‡ط³طھ ظٹظƒ ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ ط¨ط§ط²ط§ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ طµط­ط¨طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ظƒظ„ط§ظ†طھط±ظ‰ ط¨ط§ط²ط§ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯. ط¹ظ„طھ ط¯ط³طھع¯ظٹط±ظ‰ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ظپط±ظ†ع¯ظ‰ ظ…ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط¶ط§ ط´ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط±ظˆط§ط¬ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ„ط§ظ†طھط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ظˆط¯ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ‚ظ…ط§ط±ط¨ط§ط²ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ†طھط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط´ظ…ط§ ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط±ظپظ‡ط§ ط¨ط²ظ†ظٹط¯.ط¢ظ‚ط§ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظٹط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆظ‰ ظƒظ„ط§ظ†طھط±ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ظ…ط§ط±ط¨ط§ط²ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط­ط¯ظٹط« ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¨ع¯ظˆط¦ظٹظ… .
ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ط¨ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ظ‚ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯.(43)
ظٹظƒ ط´ط¨ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط¹ط´ط§ط، ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظ‡ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط§ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط§ط­ظ‰ ظˆ ط°ظƒط± ظ…طµط§ط¦ط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ( ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )ظƒط±ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ† ظ…ط¯ط§ط­ظ‰ طŒ ط¢ظ‚ط§ ظ…ط¯ط§ط­ ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظ…ط§ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ظ…طµط§ط¦ط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط³طھ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹط¯ ظˆ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ظˆ طµط­ط¨طھ ظ†ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط­ط¯ظٹط« ظˆ طµط­ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظ…ظˆط¬ط¨ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¨ظˆط¯.
ط±ط§ظ‡ ط§ط±طھط²ط§ظ‚  
ع¯ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ†ظپطھ ظپط±ظˆط´ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط®ط±ط¬ ظˆ ظ…ط®ط§ط±ط¬ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒط³ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ظ†ظپطھ ط±ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ظ†ط¨ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط³ط± ظ¾ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظ… ط¨ظپط±ظˆط´ط¯.
ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط¶ط§ ط´ط§ظ‡ ط¯ط±طµط¯ط¯ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط¨ط§ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹطھ ط¨ط±ط¢ظ…ط¯ ط¨ط±ط§ط³ط§ط³ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ†ظپطھ ظپط±ظˆط´ظ‰ ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ طھط¯ط±ظٹط³ ظˆ ظƒط§ط± ط¢ظپط±ظٹظ†ظ‰ ط´ط¯. ظ„ط°ط§ ط±ظˆط´ â€چ ط§ط±طھط²ط§ظ‚ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط؛ظٹظٹط± ط¯ط§ط¯. ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¯ط±ظٹط³ ظ…ط¨ظ„ط؛ظ‰ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ .
ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط§ع¯ط±ط¯ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط¯ ع¯ظٹط±ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط´ط±ط¹ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ„ط§ط²ظ… ظ†ظٹط³طھ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ط› ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط¯ط¨ظٹط§طھ ط¹ط±ط¨ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط§ظ‡ظ‰ 3طھظˆظ…ط§ظ† ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ظ‡ط±ظٹظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظ… .
ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ط³ظ† ط®ط±ط§ط²ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ… . ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ 5طھظˆظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط®ط±ط§ط²ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط¨ط¯ظ‡ط¯.(44)
ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط®ط±ط§ط²ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ ط§ظٹظ† 5طھظˆظ…ط§ظ† ط±ط§ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ‚ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¯ط± ظƒظ„ط§ط³ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظٹط§ ط§ط¯ط¨ظٹط§طھ ط¹ط±ط¨ طں
ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط®ط±ط§ط²ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¯ط±ط³ ط·ظ„ط¨ع¯ظ‰ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯.
ط¢ظ‚ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆطŒ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² 3 طھظˆظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط± ظƒظ„ط§ط³ â€چ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ط¯.(45)
ظ…ط·ظ„ظ‚ط§ ظˆط¬ظˆظ‡ ط´ط±ط¹ظ‰ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ظپظ‚ط· ط§ط² ط±ط§ظ‡ طھط¯ط±ظٹط³ ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ط§ظ†ط¯ ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط±ظˆط²ظ‰ ط´ط®طµظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط­ط§ط¬ ط¢ظ‚ط§ ط±ط¶ط§ ظپط±ط´ ظپط±ظˆط´ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ„ طھط¯ط±ظٹط³ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ظ¾ط±ط³ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¢ظ‚ط§ ط¬ط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط®ظ…ط³ ط®ط³طھظ… ظˆ ظ…ط§ظ„ظ… ط±ط§ ظ¾ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظ¾ظˆظ„ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط®ظ…ط³ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ط²ظƒط§طھ طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط¯ظ‡ظ… .
ط¢ظ‚ط§ طھط´ظƒط± ظƒط±ط¯ ط§ظ…ط§ ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط§طµط±ط§ط± ط­ط§ط¬ ط¢ظ‚ط§ ط±ط¶ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯.(46)
ط´ظٹط® ظˆ ط³ظٹط§ط³طھ  
ظ…ط±ط¯ ط³ظٹط§ط³طھ ظ†ط¨ظˆط¯. ط§ظ…ط§ ط§ط² ط´ظ… ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯.(47)ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط±ظˆط² ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… ط¨ظ†ط§ظ… ط­ط§ط¬ ط±ط¶ط§ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھ . ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط­ط§ط¬ ط±ط¶ط§ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¢ظ‚ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط±ظˆط² ع†ظ‡ ط®ط¨ط±طں (ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ„ظ‰ ط´ط¯ظ† ظ†ظپطھ ط¬ط²ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط±ظˆط² ط¨ظˆط¯ )ط­ط§ط¬ ط±ط¶ط§ ظ‡ظ… ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط±ظˆط² ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ط² ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط§ع¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ط­ط§ط¬ ط±ط¶ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¢ظ‚ط§ ط³ط±ط§ط؛ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¹ظ„طھ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ†ط´ â€چ ط±ط§ ط¬ظˆظٹط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯.(48)
ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1327 ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ظ¾ظٹظ…ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¶ط¯ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ طھط´ظƒظٹظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط´ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ… . ط¨ط§ ط¬ظ…ط¹طھ طھط§ ط¬ظ„ظˆظ‰ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط´ظ‡ط¯ ظ…ط·ظ‡ط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ… . ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ…ظˆط±ط¯ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆظ„طھظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط±ظ… ظٹظƒ ظ†ظپط± ط´ظ‡ظٹط¯ ظˆ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ط¬ط±ظˆط­ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظٹظ† ط¯ظˆظ„طھظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ظ¾ظٹظ…ط§ظٹظ‰ ط´ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¬ط²ظˆ ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھ ط´ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ… .
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ط³طھع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ† طŒ ط´ط®طµظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ ط¢ظ‚ط§ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯: ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط§ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھط´ â€چ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¢ظ‚ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ط®طµ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ط®طµ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط´ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ†ط´ ط§ط´ظƒط§ظ„ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(49)
ط±ظˆط²ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط±ظˆ ظ¾ظٹط´ ظ¾ط¯ط±طھ ظˆ ط¨ع¯ظˆ ط¢ظ‚ط§ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ… ع¯ظپطھظ… : ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ¾ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ظٹظƒظ‰ ط§ط² طھط¬ط§ط± ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ظ…ط®طھطµط±ظ‰ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ظ… ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ظƒط±ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ظ† ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ط¨ط³ط§ط· ظ…ط´ط±ظˆط¨ ظپط±ظˆط´ظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ظٹط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ط¢ظ‚ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ„ط§ظ† ط¯ط§ط±ظٹظ… ط§ظ†ع¯ظ„ط³ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط§ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظ†ع¯ظ„ط³ظٹظ‡ط§ ط§ط³طھ .(50)
ظ‚ظ†ط§ط¹طھ  
ط؛ط°ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط² ط؛ط°ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ط®ط¯ظ…طھ ط¨ظ‡ ط®ظ„ظ‚ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ظ¾ط¯ط±ظ… ظپظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط®ط±ط¬ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط±طھط´ ط¨ظˆط¯ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¹ط§ط´ظ‚ ط·ظ„ط¨ع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… . ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ… ظˆ ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط·ظ„ط¨ظ‡ ط¨ط´ظˆظ… .
ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط®ط±ط¬طھ ط±ط§ ظƒظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ع¯ظپطھظ… : ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط±طھط´(51)ط§ط³طھ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط±ط³ ط®ظˆط§ظ† ط´ط¯.
ظƒظ…ظ‰ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆظ„ظ‰ ظپظƒط± ط·ظ„ط¨ظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ط² ط°ظ‡ظ†ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ طھطµظ…ظٹظ… ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط³ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ… ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ… . ظˆط³ط§ظٹظ„ظ… ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ… . ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط±ط³ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ… . ط´ظ…ط§ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ طµظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظƒط§ط± ط´ظˆظ… .
ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¨ط§ ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ظˆ طµظ„ط§ط­ط¯ظٹط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظƒط§ط± ط´ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ†ط§ ط´ط¯طŒ طµط¨ط­ طھط§ ط¸ظ‡ط± ط¯ط±ط³ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ… ظˆ ط¨ط¹ط¯ط§ط¸ظ‡ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ظƒط§ط± ط±ظˆظ… .
ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظ†ط§ظ‡ط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط¢ظ‚ط§ ظˆ ط´ط®طµ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ… .
ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ‡ظٹظ‡ ظ†ظ‡ط§ط±طŒ ط¢ظ‚ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ ظ¾ظٹط´ ط­ط§ط¬ ظ…ط­ظ…ط¯ طھظ‚ظ‰ ظ‚ظ†ط§ط¯طŒ ط§ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط²ط§ط± ط³ظƒظ†ط¬ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ط±ظ‰ طŒ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ… ظ¾ظ†ظٹط±. ط§ع¯ط± ط­ط§ط¬ ظ…ط­ظ…ط¯ طھظ‚ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ط´ط±ط¨طھ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط§ط² ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط®ط±ظ‰ .
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظ‡ظٹظ‡ ط³ظƒظ†ط¬ط¨ظٹظ† ظˆ ظ¾ظ†ظٹط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ… ط­ط¬ط±ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ . ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظٹظƒ ط§ط³طھظƒط§ظ† ظ¾ط± ط³ظƒظ†ط¬ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط§ط³طھظƒط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ط´ ط§ط² ظ¾ظ†ظٹط± ظˆ ط³ظƒظ†ط¬ط¨ظٹظ† ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظƒظ…طھط± ط§ط² ظ…ط§ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط¨ط§ ظ…ط§ ظ¾ظˆظ„ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ† ط؛ط°ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ…ظ† طھظˆط§ظ† ط­ط³ط§ط¨ ظƒطھط§ط¨ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ… . ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ‡ط± ط±ظˆط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯.(52)
ط§ظٹط§ظ… ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ‚ ط´ظ†ط§ط³ ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظٹط§ط¯طھ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ… . ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒط¨ط§ ظٹظƒ ط­ط§ظ„طھ ط®ط§طµظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظˆ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط´ظ†ط§ط³ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظپطھ : ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ع¯ظˆ ط§ط³ظ… ط²ط§ظ‡ط¯ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ…ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظƒطھط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¢ط¨ ط³ظٹط¨ طھط¬ظˆظٹط² ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ط±ط§ ط¬ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ط¨ ط³ظٹط¨ ظ…ظٹظ„ ظƒظ†ط¯.(53)
ط¶ظ…ظ† ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ظƒطھط± ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ‚ظˆظٹطھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ط¨ ط¬ظˆط¬ظ‡ طھط¬ظˆظٹط² ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ط¨ ط¬ظˆط¬ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط²ط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¨ ط¬ظˆط¬ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯.(54)
ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طµط±ظپ ظ†ط§ظ‡ط§ط± ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ ط®ط±ط¬ طŒ ظ…ط®ط§ط±ط¬ ط±ط§ ط­ط³ط§ط¨ ظƒط±ط¯طŒ ط³ظ‡ظ… ظ‡ط± ظ†ظپط± 3 ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط´ط¯.
ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ 3 ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظ‡ظ†ظˆط² ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط²ط§ظ‡ط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ 3 ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ 6/1 ظٹظƒ ط±ظٹط§ظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط¨ظ„ط؛ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯.(55)
ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ط±ط³ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ… ط¨ط±ظˆظٹظ… ع†ظ†ط¯ طھط§ ط®ظٹط§ط± ط¨ط®ط±ظٹظ… . ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظ…ظٹظˆظ‡ ظپط±ظˆط´ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط®ظٹط§ط±ظ‡ط§ ع†ظ†ط¯ ط®ظٹط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ظ…ط§ ط³ط§ظ„ط§ط¯ظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ .
ظ…ظ† ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ظ… ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚ظٹظ…طھ ط®ظٹط§ط± ظ‚ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط§ ط³ط§ظ„ط§ط¯ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ظپط±ظ‚ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ‚ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظ…ظ† ط´ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ†ط´ظˆ.ط®ظٹط§ط± ط§ط³طھ . ط®ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ط¨ ط¯ظˆط؛ ط®ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظ¾ط³ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط®ط± ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ط´ ظٹظƒظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط¹ط·ظ„ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط®ط±ظ… ظٹط§ ط¯ط±ط´طھ .(56)
ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ظ… ظپظƒط± ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ظ…ط±ظˆط² ظٹظƒ ط؛ط°ط§ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ طھظ‡ظٹظ‡ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ط¨ط±ظ… ط­ط¬ط±ظ‡ ظ…ط­ظ„ طھط¯ط±ظٹط³ ط¢ظ‚ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط®ظˆط±ظٹظ… . ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ طھط± ط§ط² ظ†ط§ظ† ظˆ ظ¾ظ†ظٹط± ظˆ ط³ط¨ط²ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ… . ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¯ظˆ ظ†ظپط± طھظ‡ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط±ظپطھظ… ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط› ظˆظ‚طھظ‰ ط؛ط°ط§ ط±ط§ ط¯ظٹط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط®ظˆط±ط¯ ظٹط§ ظ†ط§ظ† ظ¾ظ†ظٹط± ظˆ ظٹط§ ظ†ط§ظ† ط³ط¨ط²ظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† ط³ط¨ط²ظ‰ ط²ظˆط¯ ط®ط±ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ†ط§ظ† ظˆ ط³ط¨ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظٹظ… ظˆ ظپط±ط¯ط§ ظ†ط§ظ† ظˆ ظ¾ظ†ظٹط± ط±ط§.(57)
ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط§ظ‡ط§ط± ظ…ط§ظ‡ظ‰ ظ¾ظ„ظˆ ط¯ط±ط³طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ع¯ظپطھظ… : ظٹظƒ ط¨ط´ظ‚ط§ط¨ ظ‡ظ… ط¨ط¨ط±ظ… ظ…ط­ط¶ط± ط¢ظ‚ط§. ظ…ط§ط¯ط± ظ‡ظ… ظٹظƒ ط¨ط´ظ‚ط§ط¨ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط§ط­طھظ‰ ط¢ظ‚ط§ طھظٹط؛ ‌ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ط؛ط°ط§ ط±ط§ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§ ط¨ط±ط¯ظ… طŒ ط¢ظ‚ط§ طھط´ظƒط± ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط´ط¯ ط¯ط± ط­ظٹظ† ط®ظˆط±ط¯ظ† ع¯ظپطھ : ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ع†ظ‚ط¯ط± ظ…ط±ط؛ط´ ط®ظˆط´ظ…ط²ظ‡ ط§ط³طھ .
ط®ظٹظ„ظ‰ طھط¹ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ . ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط²ظ‡ ظ…ط±ط؛ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(58)
ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ظ¾ظˆط´ط´ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ طŒ ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ط¢ظ„ط§ظٹط´ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ظٹظƒ ط¯ط³طھ ظ„ط¨ط§ط³ â€چ ط¨ظٹط´طھط± ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¬ط± ط¨ظ‡ ظپظˆطھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظٹط§ط¯طھ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… . ظ…ظ† ط¯ظٹط¯ظ… ظˆظ‚طھ ط¹ظˆط¶ ظƒط±ط¯ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظپطھظ… : ظٹظƒ ط¯ط³طھ ظ„ط¨ط§ط³ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ طھط§ ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ‚ط§ ط±ط§ ط¹ظˆط¶ ظƒظ†ظ… .
ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظپطھ : ط¢ظ‚ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ظٹظƒ ط¯ط³طھ ظ„ط¨ط§ط³ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط¨ط§ظٹط¯ طھظ…ظٹط² ط´ظˆط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(59)
ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ط² ظ…ط´ظ‡ط¯طŒ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ظ… ع¯ظپطھظ… : ط¨ط±ظˆظ… ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§ ظ‡ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ… ظˆ ظ‡ظ… ط³ظˆط؛ط§طھظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ظ… . ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹظƒ ط¬ظپطھ ط¬ظˆط±ط§ط¨ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… طŒ ط³ظˆط؛ط§طھظ‰ ط±ط§ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ… .
ط®ظٹظ„ظ‰ ظ…ط±ط§ طھط´ظˆظٹظ‚ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط³ظˆط؛ط§طھظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظƒط§ط± ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط¢ظ† ظ…ط¹ط°ظˆط± ظƒظ† ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط­ط§ط¶ط± ط¬ظˆط±ط§ط¨ ط¯ط§ط±ظ… .
ط§ظ…ط§ ظ…ظ† ط§طµط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ… .
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط§طµط±ط§ط± ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظٹظƒ ط¬ظپطھ ط¬ظˆط±ط§ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¯طھ ظ…ط¯ظٹط¯ ظ…ظ† ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ† ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط±ط§ط¨ طھظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط³ط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(60)
 

 

  

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation