بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صدای فاطمی فدک, محمد باقر انصارى و سید حسین رجایى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµط¯ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‰ ظپط¯ظƒ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     sedaaye_faatemi_fadak_ansaari_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµط¯ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‰ ظپط¯ظƒ - غ± -
     sedaaye_faatemi_fadak_ansaari_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµط¯ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‰ ظپط¯ظƒ - غ³ -
 

 

 
 

طµط¯ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‰ ظپط¯ظƒ

ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ظˆ ط³ظٹط¯ ط­ط³ظٹظ† ط±ط¬ط§ظٹظ‰

- غ± -


ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ 
طھظˆط¶ظٹط­
ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظپط¯ظƒ
O ظپطھط­ ظˆ ط§ط¹ط·ط§ظ‰ ظپط¯ظƒ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§
O ط§ط®ط±ط§ط¬ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆ ط؛ط¶ط¨ ظپط¯ظƒ
O ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط³ظ†ط¯ ظپط¯ظƒ طھظˆط³ط· ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§
O ط¬ط¹ظ„ ط­ط¯ظٹط« ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛طµط¨ ظپط¯ظƒ
O ط§ط­طھط¬ط§ط¬ ظ…ظپطµظ„ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط±
O ط´ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ظ„ظƒظٹطھ ظپط¯ظƒ
O ظ†طµط±طھ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ظپط¯ظƒ
O ط§ط­طھط¬ط§ط¬ ط®طµظˆطµظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ط± ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±
O ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط³ظ†ط¯ ظپط¯ظƒ
O ط§ط­طھط¬ط§ط¬ ظ…ظپطµظ„ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯
O ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ظ…ظپطµظ„ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯
O ط³ط®ظ†ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ط¹ظٹط§ط¯طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡
O ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط؛ط¶ط¨ ظپط¯ظƒ
O ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھظˆط§ظپظ‚ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط± ط؛ط¶ط¨ ظپط¯ظƒ
O ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¯ط± طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظˆ طھط·ظ…ظٹط¹ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط±
O ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ظپط¯ظƒ
ظ…طھظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ ظˆ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظپط§ط±ط³ظ‰ ط®ط·ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظپط¯ظƒ
1 : ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ط، ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ طھط§طھظ‰ ط§ظ„ظ…ط³ط¬ط¯
1 : ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯
2 : ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظˆ ط§ظ„ط«ظ†ط§ط،
2 : ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«ظ†ط§
3 : ط¨ط¹ط«ظ‡ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ط§ط¹ط¸ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط³ظٹط± ط§ظ„ط±ط³ط§ظ„ظ‡
3 : ط¨ط¹ط«طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط³ظٹط± ط±ط³ط§ظ„طھ
4 : ط®ط·ط§ط¨ظ‡ط§ ظ…ط¹ ط§ظ„ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط§ظ†طµط§ط±
4 : ط®ط·ط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط±
5 : ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
5 : ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
6 : ط§ط³ط±ط§ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡
6 : ط­ظƒظ…طھ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰
7 : ط§ط¹ظ„ظ…ظˆط§ ط§ظ†ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡
7 : ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ‡ط³طھظ…
8 : ظ…ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط­ظ…ط¯ظٹظ‡
8 : ط³ظٹط± ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡
9: ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط§ظ„ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡
9: ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طھط¨ظ„ظٹط؛ ط±ط³ط§ظ„طھ
10 : ظ…ط§ ط§ط،ط¸ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط¹ط¯ ظˆظپط§ظ‡ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط±ط³ط§ظ„ظ‡
10 : ط±ظپطھط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡
11 : ظپط¯ظƒ ظˆط§ظ„ط§ط±ط«
11 : ظپط¯ظƒ ظˆ ط§ط±ط«
12 : ط´ظƒظˆط§ظ‡ط§ ط§ظ„ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡
12 : ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡
13 : ط®ط·ط§ط¨ظ‡ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¹ ط§ظ„ط§ظ†طµط§ط±
13 : ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±
14 : ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ طھط¸ظ„ظ… ط¨ظ…ط±ط§ط،ظ‰ ظˆ ظ…ط³ظ…ط¹
14 : ط¸ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط¸ط§ط± ظ…ط±ط¯ظ…
15 : ظ‚ط§طھظ„ظˆط§ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ظ„ظƒظپط±
15 : ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظƒظپط± ط¨ط¬ظ†ع¯ظٹط¯
16 : ط®ط°ظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¹ظ† ط§ظ„ط­ظ‚
16 : ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط­ظ‚ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط±ط¯ظ…
17 : ط§ظ„ط¹ط§ط± ظˆ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظ„ظ…ظ† ظٹط®ط°ظ„ ط§ط¨ظ†ظ‡ ظ†ط¨ظٹظ‡
17 : ط¹ط§ط± ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ط± ظƒظ†ط¯
18 : ط§ظ†ط§ ط§ط¨ظ†ظ‡ ط¨ظٹظƒظ…
18 : ظ…ظ† ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھط§ظ† ظ‡ط³طھظ…
19 : ط¬ظˆط§ط¨ ط§ط¨ظ‰ ط¨ظƒط±ظ„ظ‡ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§
19 : ط¬ظˆط§ط¨ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±
20 : ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ ظ„ط§ظٹظˆط±ط«
20 : ط­ط¯ظٹط« ط¬ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ ظ„ط§ظٹظˆط±ط«
21 : ط®ط·ط§ط¨ظ‡ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ…ط¹ ط§ط¨ظ‰ ط¨ظƒط±
21 : ظ¾ط§ط³ط® ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±
22 : ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظٹطµط±ط­ ط¨ط§ط±ط« ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،
22 : طھطµط±ظٹط­ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ط±ط« ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§
23 : ط¬ظˆط§ط¨ ط§ط¨ظ‰ ط¨ظƒط±ظ„ظ‡ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§
23 : ط¬ظˆط§ط¨ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±
24 : ط®ط·ط§ط¨ظ‡ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ…ط¹ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹ط§طھط¨طھظ‡ظ…
24 : ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ†
25 : ط§ط«ط± ط®ط·ط¨طھظ‡ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§
25 : طھط§ط،ط«ظٹط± ط®ط·ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ
26 : ظ…ط§ط¬ط±ظ‰ ط¨ظٹظ† ط§ط¨ظ‰ ط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± ط¨ط¹ط¯ ط®ط·ط¨طھظ‡ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§
26 : ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯
27 : ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظٹظ‡ط¯ط¯ ط§ظ„ظ†ط§ط³
27 : ط®ط·ط§ط¨ طھظ‡ط¯ظٹط¯ط¢ظ…ظٹط² ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…
28 : ط§ط³طھظ†ظƒط§ط± ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡
28 : ظ¾ط§ط³ط® ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±
29 : ط®ط·ط§ط¨ظ‡ط§ ظ…ط¹ ط±ط§ظپط¹ ط¨ظ† ط±ظپط§ط¹ظ‡ طھط°ظƒط± ط؛ط°ظٹط± ط®ظ…
29 : ط®ط·ط§ط¨ ط®ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط±ط§ظپط¹ ظˆ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ط؛ط¯ظٹط±
30 : ط´ظƒظˆط§ظ‡ط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
30 : ط´ظƒط§ظٹطھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
31 : ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹط®ظپظپ ط¹ظ†ظ‡ط§ ط§ظ„ط§ظ„ط§ظ…
31 : طھط³ظ„ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§
32 : ط¹ظٹط§ط¯ظ‡ ظ†ط³ط§ط، ط§ظ„ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط§ظ†طµط§ط± ظ„ظ‡ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§
32: ط¹ظٹط§ط¯طھ ط²ظ†ط§ظ† ظ…ظ‡ط§ط¬ط± ظˆ ط§ظ†طµط§ط±
33 : ظ…ط§ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ†ظ‚ظ…ظˆط§ ظ…ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
33: ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طں
34 : ط®ط³ط§ط±ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¨ط؛طµط¨ ط­ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
34 : ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں!
35 : ظ…ظ† ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ط³طھط¨ط¯ظ„ظˆظ‡ ط¨ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
35 : ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ط؛طµط¨ ط®ظ„ط§ظپطھ
36 : ط§ظ†ط°ط± ظ‡ظ… ط¨ط¹ط§ظ‚ط¨ظ‡ ط§ظ„ط§ط؛طھطµط§ط¨
36 : ط®ط³ط§ط±طھ ط§ظ…طھ ط¨ط§ ط؛طµط¨ ط­ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
37 : ط¹ط°ط± ظ„ط§ ظٹظ‚ط¨ظ„ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„طھظ‚طµظٹط±
37 : ط¹ط°ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ظ†ظٹط³طھ
ظ…ط¯ط§ط±ظƒ ط®ط·ط¨ظ‡ ظپط¯ظƒ
O ط³ظ†ط¯ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§
O ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§
O ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§
O ط±ظˆط§ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ظ‰ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§
O ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
O ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
O ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³
O ط±ظˆط§ظٹطھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ†
O ط±ظˆط§ظٹطھ ط¹ط§ظٹط´ظ‡
O ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط¨ظˆظ‡ط´ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯
O ط±ظˆط§ظٹطھ ط¹ظˆط§ظ†ظ‡
O ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط¨ظ† ط¹ط§ظٹط´ظ‡
O ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
O ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
O ط±ظˆط§ظٹطھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ظ†طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
O ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³
O ط±ظˆط§ظٹطھ ط¹ط·ظٹظ‡ ط¹ظˆظپظ‰
O طھظ†ط¸ظٹظ… ظˆ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ…طھظ† ظƒط§ظ…ظ„ ط®ط·ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§
طھظˆط¶ظٹط­ 
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ ظ…طھظ† ظƒط§ظ…ظ„ ط®ط·ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظپط¯ظƒ ظˆ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظپط§ط±ط³ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط± طµظپط­ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط³طھ . ظ…طھظ† ط­ط§ط¶ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¨ط§ط± ط¨ط§ 22 ط³ظ†ط¯ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ 17 ظ†ط³ط®ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظپط¯ظƒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط®ط·ط¨ظ‡ ظˆ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظپط¯ظƒ 
O ظپطھط­ ظˆ ط§ط¹ط·ط§ظ‰ ظپط¯ظƒ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§(1) 
ظ¾ط³ ط§ط² ظپطھط­ ط®ظٹط¨ط± ط¯ط± ط³ط§ظ„ ظ‡ظپطھظ… ظ‡ط¬ط±طھ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ط§ظ‡ظ„ ظپط¯ظƒ طھط³ظ„ظٹظ… ط´ط¯ظ†ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ„ط´ظƒط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظپطھط­ ط¢ظ†ط¬ط§ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… ط¢ظٹظ‡ ظ…ط§ ط§ظپط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ظ„ظƒ ط´ط®طµظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ„ط°ط§ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظپط¯ظƒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظپط¯ظƒ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ طھط³ظ„ظٹظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپظ‚ط· ط§ط¬ط±طھ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¨ظ„ط§ظپط§طµظ„ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظپطھط­ ظپط¯ظƒ طŒ ط¢ظٹظ‡ ظˆط§طھ ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ ط­ظ‚ظ‡ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ظ‚ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡طŒ ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ :ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ط·ط§ ظƒظ† .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظ†ط¯ ظپط¯ظƒ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¨ط®ط´ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط¹ط·ط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھط­ظˆظٹظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯. ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط§ط² ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ظپط¯ظƒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط¹ط·ط§ظٹظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… طھظ‚ط³ظٹظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظپط¯ظƒ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ظ…ط­ط§ط³ط¨ط§طھ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظ…ط®ط§ط±ط¬ طŒ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ - ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط³ظƒظ‡ ط·ظ„ط§ طھط§ طµط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ط³ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ - ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ظ‡ط± ط³ط§ظ„ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ‚ظˆطھ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظٹظ† ظپظ‚ط±ط§ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط±ط­ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھ .
O ط§ط®ط±ط§ط¬ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆ ط؛ط¶ط¨ ظپط¯ظƒ(2)  
ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط¯ظƒ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ط®ط±ط§ط¬ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط؛ط¶ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط®ط§ط±ط¬ ط­ظƒظˆظ…طھ ط؛ط§طµط¨ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.
O ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط³ظ†ط¯ ظپط¯ظƒ طھظˆط³ط· ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§(3) 
ط¯ط± ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯طŒ ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ع¯ظپطھ : ط¢ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ‰ ظ¾ط¯ط±طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط¯ظƒ ط¨ط±ط§ظٹطھ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظٹط§ظˆط±!
ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط³ظ†ط¯ ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ط§ط³طھ .
ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط¹طھظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¯ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ظ†ط¯ ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ¾ظٹط´ ع†ط´ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ط¨ ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ†ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظ…ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯. ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬طھ ط·ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯ طھط§ ط؛ط§طµط¨ظٹظ† ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط­ظ‚ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯.
O ط¬ط¹ظ„ ط­ط¯ظٹط« ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛طµط¨ ظپط¯ظƒ(4)  
ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ ظ…ط¯ط±ظƒظ‰ ط¬ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ† ظپط¯ظƒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¬ظ…ظ„ظ‡ظ†ط­ظ† ظ…ط¹ط§ط´ط± ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ„ط§ ظ†ظˆط±ط« ظ…ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ط±ط« ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯.
ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ط¬ط² ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ظˆ ط­ظپطµظ‡ ظˆ ظٹظƒ ط¹ط±ط¨ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ظ† ط§ظˆط³ ط¨ظ† ط­ط¯ط«ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¯ط§ط¯.
O ط§ط­طھط¬ط§ط¬ ظ…ظپطµظ„ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط±(5)
ط¯ط± ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬طھ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط®طµظˆطµظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط¨طھط¯ط§ ط§ط®ط±ط§ط¬ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظپط¯ظƒ ط¨ط®ط´ظˆط¯ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط­ط¯ظٹط« ط¬ط¹ظ„ظ‰ظ†ط­ظ† ظ…ط¹ط§ط´ط± ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ„ط§ ظ†ظˆط±ط« ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ظƒط´ظٹط¯. ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ط§ظˆظ„ظٹظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ط§ط­ظ‚ ط§ط³طھ . ظپط¯ظƒ ط±ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط´ط§ظ‡ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… . ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ع¯ظپطھ : ط¯ظ„ظٹظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±.
ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ طھطµط±ظپ ظ…ط§ظ„ظƒط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ…ظ† ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ظ† ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ !طں
ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط³ط®ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ع¯ظپطھ : ع†ظˆظ† ط؛ظ†ظٹظ…طھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ظٹط§ظˆط±ظ‰ ط§ظ…ط¶ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯!
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¯ط³طھظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط±ط¯ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ ط­ظƒظ…ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط­ظƒظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط¬ط±ط§ ظƒظ†ظٹط¯طں! ط¹ظ…ط± ط¨ط§ ط­ط§ظ„ ط؛ط¶ط¨ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط؛ظ†ظٹظ…طھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒظٹطھ ط®ظˆط¯ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ‰ !
ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¹طµظ…طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظƒط³ظ‰ ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظٹط³طھ . ظˆظ„ظ‰ ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ظ…ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ طھظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… !
ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ‡ طھط·ظ‡ظٹط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط³ظٹط¯ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‰ ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ظˆ ظƒط§ظپط± ط§ط³طھ : ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط¹طµظˆظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط³ط§ظٹط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯.
ط³ظ¾ط³ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ع¯ظپطھ : ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط¯ظƒ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ظٹط§ظˆط±. ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ط§ ط°ظƒط± ط¢ظٹظ‡ ظˆط¢طھ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ ط­ظ‚ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ…ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط±ظٹظ† ط®ظ„ط§ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط®ط´ظٹط¯.
ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط¨ط± ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ظٹط§ظˆط± ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ط§ظ†ظ‰ ط­ط§ط¶ط± ظƒظ† !
O ط´ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ظ„ظƒظٹطھ ظپط¯ظƒ(6) 
ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ طھط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ… ط§ظٹظ…ظ† ظˆ ط§ط³ظ…ط§ط، ط¨ظ†طھ ط¹ظ…ظٹط³ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظˆط³طھ طŒ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظ‡ظ… ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط§ظ… ط§ظٹظ…ظ† ظ‡ظ… ط®ط¯ظ…طھظƒط§ط± ط§ظˆط³طھ . ط§ط³ظ…ط§ط، ط¨ظ†طھ ط¹ظ…ظٹط³ ظ‡ظ… ظ‚ط¨ظ„ط§ ظ‡ظ…ط³ط± ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ†ظپط¹طھ ط®ظˆط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯
!!! ط§ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ… ط§ظٹظ…ظ† ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط²ظ†ظ‰ ط؛ظٹط± ط¹ط±ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ظپطµط§ط­طھ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ظ‡ط¯!!!
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظƒظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط±ط¯ ظƒظ†ط¯ ظ…ط±ط§ ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظ… ط§ظٹظ…ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط±ط§ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ…ط§ط، ط¨ظ†طھ ط¹ظ…ظٹط³ ظˆ ظ†ط³ظ„ ط§ظˆ ط§ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ طھظˆطµظٹظپ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط®ظˆط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯!
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظƒظ†ظˆظ† ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¢ظ† ط·ظˆط± ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ظ†ظٹط³طھظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ‡ظ… ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظٹط³طھ ظ¾ط³ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† ! ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ط§ ط­ط§ظ„ ط؛ط¶ط¨ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ط¸ظ„ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط§ط،ط®ظˆط° ظپط±ظ…ط§ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ…ط®ط²ظˆظ† ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط§ط² ظ†ط²ط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯.
O ظ†طµط±طھ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ظپط¯ظƒ(7)
ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع†ظƒط³ - ظ†ظ‡ ط؛ط§طµط¨ظٹظ† ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… - ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط±ظˆط² ظ…طھظˆط§ظ„ظ‰ طŒ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ظ…ط±ظƒط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط±طŒ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھط§ظ† ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ط¨ط± ط³ط± ط§ظٹظ† ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ†ط¹ ظƒظ†ظٹط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†طھط§ظ† ظ…ظ†ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯. ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط®ظˆط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆظپط§ ظƒظ†ظٹط¯.
ظˆظ„ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط«ط¨طھ ظ†ط¯ط§ط¯.
O ط§ط­طھط¬ط§ط¬ ط®طµظˆطµظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ط± ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±(8)  
ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ط±ظˆ ظˆ ط¨ع¯ظˆ:
ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ¾ط¯ط±ظ… ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظٹط¯طں ط§ع¯ط± ظپط¯ظƒ ظ…ظ„ظƒ طھظˆ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² طھظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¨ط®ط´ظ‰ طŒ ط¨ط± طھظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ظ‰ . ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¢ظ…ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯.
ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ع¯ظپطھ : ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ . ط³ظ¾ط³ ظˆط±ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط¨ظ†ظ‰ ط¨ط± ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ† ظپط¯ظƒ ظ†ظˆط´طھ . ط®ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ظ†ط²ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†ط²ط¯ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯.
O ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط³ظ†ط¯ ظپط¯ظƒ(9) 
ط¹ظ…ط± ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¯ط®طھط± ظ…ط­ظ…ط¯! ط§ظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ع†ظٹط³طھ !طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¨ط§ط² ظ¾ط³ ط¯ط§ط¯ظ† ظپط¯ظƒ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ع¯ظپطھ : ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ ! ط­ط¶ط±طھ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¹ظ…ط± ط¬ط³ط§ط±طھظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ طµظپط­ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط±ط§ ط³ظٹط§ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط³ظˆط² ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ظ„ ظ…ط­ط¨ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯. ط§ظˆ ط¨ط§ ظ‚ط³ط§ظˆطھ طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظƒظˆع†ظ‡ ظˆ ط±ظ‡ع¯ط°ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ‡ط§ظ†طھظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ¾ط§ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط²ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظƒطھظپط§ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ط¯ ظˆ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¢ظ† ع¯ظˆط´ظˆط§ط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط´ظƒط³طھ . ط³ظ¾ط³ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظˆط± ط§ط² ط¯ط³طھ ط­ط¶ط±طھ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¢ط¨ ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ظ¾ط§ظƒ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± طھظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ ط§ط³ط¨ ظˆ ظ„ط´ظƒط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ظپطھط­ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ !
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¨ظˆط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ¾ط´طھ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط؛ط¶ط¨ظ†ط§ظƒ ظ‡ط³طھظ‰ طں ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¬ط³ط§ط±طھ ط¹ظ…ط± ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯.
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ظٹظƒ ط¯ظ†ظٹط§ طھط§ط،ط³ظپ ظˆ ط؛طµظ‡ ط§ط² ع†ظ†ظٹظ† ط¬ط³ط§ط±طھظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط§ط­طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¯ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ط±ظٹظƒ ط؛ظ… ظˆ طھط³ظ„ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظˆ ظ¾ط¯ط±طھ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط³طھ .
O ط§ط­طھط¬ط§ط¬ ظ…ظپطµظ„ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯(10) 
ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط­طھط¬ط§ط¬ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط®طµط§ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±طŒ ع†ط±ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ†ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں!
ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط؛ظ†ظٹظ…طھ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ط´ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ط¹ط§ط¯ظ„ظ‰ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… ظˆ ع¯ط±ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ظ‚ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ ط­ظƒظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ طں ع†ط±ط§ ط§ط² ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظپط¯ظƒ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ط§ظˆط³طھ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ظٹط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط§ظ„ظƒ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ع†ط±ط§ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط´ط§ظ‡ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯طں!
ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط³ط§ظƒطھ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط؛ظ†ظٹظ…طھ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ط¨ط§ ظƒظ„ط§ظ… طھظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ! ط§ع¯ط± ط´ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ط¹ط§ط¯ظ„ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‰ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ! ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظٹظ‡ طھط·ظ‡ظٹط± ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ع¯ظپطھ ط¢ط±ظ‰ طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ¾ط³ ظƒط§ظپط±ظ‰ ! ط²ظٹط±ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط·ظ‡ط§ط±طھ ط§ظˆ ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ . ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط­ظƒظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط±ط§ ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ! طھظˆ ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط±ط§ ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ظٹظƒ ط¹ط±ط¨ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‰ ظˆ ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط§ط² ظپط§ط·ظ…ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‰ ظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‰ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط¸ظ„ظ… ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯..
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ط² ع¯ط´طھ .
O ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ظ…ظپطµظ„ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯(11) 
ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط±طŒ ظ…ط¬ظ„ط³ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ‚ط¯ط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپط§طµظ„ظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ‚ط¯ظ…ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ط§ط² ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط§ع¯ط±ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط³ط¬ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط§ ط¨ط§ ظ¾ظˆط´ط´ ظƒط§ظ…ظ„ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ط³ط±ط§ط³ط±ظ‰ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ط² ط´ط¯طھ ط؛ظ… ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط¬ط³ظ…ظ‰ طŒ ظ‚ط§ظ…طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط±ط§ط³طھ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ . ط¨ط§ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ظپظˆط±ط§ ط¨ظٹظ† ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط²ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط²ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ظˆظ‰ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط´ط³طھظ†ط¯.
ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† طµط¯ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ‡ظ‰ ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ„ط±ط²ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ط´ط¯ظ†ط¯. ط´ط¯طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط¯طھظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ طµط¨ط± ظƒط±ط¯ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط§ظƒطھ ط´ط¯ظ†ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط®ظˆط§ط³طھ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ع†ظ†ط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± طµط¨ط± ظƒط±ط¯ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¢ط±ط§ظ… ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯.
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«ظ†ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ظˆط­ط¯ط§ظ†ظٹطھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط­ظƒظ…طھظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط®ظ„ظ‚طھ ظˆ طھظƒظ„ظٹظپ ط¨ط´ط± ظˆ ط§ط±ط³ط§ظ„ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط®طµظˆطµ ظ†ط¨ظˆطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط³ظˆط§ط¨ظ‚ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¯ظ†ط¯. ط§ط² ظٹظƒ ط³ظˆ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظƒظ…ظƒ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ط·ظٹط± ط´ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…طھط°ظƒط± ط´ط¯ظ†ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¹ط¸ظ…طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط´ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط­ظƒظ…طھ ط´ط±ط§ظٹط¹ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ظˆ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ع†ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط³ظˆط§ط¨ظ‚ ظˆ ط²ط­ظ…ط§طھ ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ط§ظ†ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ¾ط±ظˆط±ط´ â€چ ظ†ظ‡ط§ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط³ط®ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط±طھط¯ط§ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط± ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢طھط´ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢طھط´ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط± ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط´ظ…ط±ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ ط§ط² ط³ط®ظ† ط¢ظٹط§طھظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط±ط« ظˆ ط¨ط®طµظˆطµ ط§ط±ط« ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط®طµظˆطµظ‰ ط¨ط§ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ظپطµظ„ طھط± ظˆ ط¹ظ„ظ†ظ‰ طھط± ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط³ظ¾ط³ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط؛ط§طµط¨ظٹظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆظٹط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط´ظƒط§ظٹطھ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط´ظƒظˆظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط§ظ„ط¨ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط§ظˆط§ظ…ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§طŒ طھط¹ط¬ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظ‰ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط­ظ‚ط§ظ‚ ط­ظ‚ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ط§ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒظ…ظƒ ط·ظ„ط¨ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯!
ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط§ط² ظپط±طµطھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط®ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط­ط¯ظٹط« ط¬ط¹ظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¨طھظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ط±ط« ظ†ط¨ط±ط¯ظ† ط§ط² ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط؛طµط¨ ظپط¯ظƒ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط´ظˆط±طھ ظˆ طھظˆط§ظپظ‚ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… .
ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¶ظ…ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ط§ط­طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ†ط²ظ‡ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§طھ طµط±ظٹط­ ط§ط±ط« ط§ظ†ط¨ظٹط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط«ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ط§ط³طھط«ظ†ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط§ط±ط« ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ظƒط³ â€چ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط§ظ‚ط±ط§ط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظˆط§ظ†ط¨ ط¹ط§ط¬ط²ظ… ظˆ ظپظ‚ط· ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظˆ طھظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… . ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط®ط·ط§ط¨ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ†ظ…ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط³ط®ظ† ط¨ط§ط·ظ„ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ظˆط§ط®ط°ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ط¶ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط®ط¯ط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط®ط¶ط±طھ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ط±ط§ظپط¹ ط¨ظ† ط±ظپط§ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھ : ع†ط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ط§ ظ…ط§ ط±ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ طھط§ ط¯ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ط±ط³ط¯طں! ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط؛ط¶ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ¾ط³ ط§ط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط؛ط¯ظٹط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­ط¯ظ‰ ط¹ط°ط±ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ†ظٹط² ط³ط± ط§ط² ط­ط¬ط±ظ‡ ط§ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ط·ط§ط¨ طھظˆط¨ظٹط® ‌ط¢ظ…ظٹط² ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط®ط§طµظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ع¯ظپطھ :
ط¢ظٹط§ ط¨ط§ ظ…ط«ظ„ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ط¢ظٹط§ ط´ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط­ظƒظ… ط¯ظٹظ†ط´ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ط¯ظ‡ظٹط¯طں ط¢ظٹط§ ظ…ط«ظ„ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط­ظ‚ط´ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط·ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ط¢ظٹط§ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط®ط§طµ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طں
O ط³ط®ظ†ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ط¹ظٹط§ط¯طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡(12) 
ط§ظˆظ„ظٹظ† ط§ط«ط± ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظ…ظ‡ط§ط¬ط± ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط­ط§ظ„طھط§ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ طں ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط´ظ… ظ…طھظ†ظپط±ظ… ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط؛ط¶ط¨ظ†ط§ظƒظ… .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طں ط§ع¯ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط§ط±ط¯ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط«ظ…ط±ظ‡ ط§ط´ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆظ† ظˆ ط³ظ… ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظˆط´ظٹط¯.
ط²ظ†ط§ظ† ط¹ظٹط§ط¯طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط² ع¯ظˆ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ¾ظٹط±ظˆ ط¢ظ† ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط¹ط°ط±ظ‰ طھط±ط§ط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط،طŒ ط§ع¯ط± ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط³ط±ط§ط؛ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھظٹظ… !
ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ظ…ظ† ط¯ظˆط± ط´ظˆظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯طھط§ظ† ط¹ط°ط± ط´ظ…ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¨ط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¬ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ط³ط®ظ†ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ !
O ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط؛ط¶ط¨ ظپط¯ظƒ(13) 
ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط؛ط§طµط¨ظٹظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ‚ط¯ط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¶ط§ظ…ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظ†ظˆط´طھ . ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھ ظƒظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظ¾ط³ ط§ط² طھط«ط¨ظٹطھ ط؛ط¶ط¨ ظپط¯ظƒ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ط¨ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ‚ط¯ط±طھ ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ†ط§ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ط§ظ…ط® ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط±ط§ظ†ط¯. ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯:
ظ…ظٹط±ط§ط« ظ¾ط§ظƒط§ظ† ط§ط¨ط±ط§ط± ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‚ط³ظ…طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط؛ط¶ط¨ ط¨ط®ط´ظˆط¯ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظپط¯ظƒ ) ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظˆط²ط± ظˆط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط®ط±ظٹط¯ظ†ط¯. طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹط¯ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ„ط´ظƒط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¬ظ†ع¯ط¬ظˆظٹط§ظ† ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†طھط§ظ† ظˆ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط؛ط§ط¦ظ„ظ‡ ظ‡ط§طھط§ظ† ظˆ ظ‚ط§طھظ„ ط´ط¬ط§ط¹ط§ظ†طھط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… . ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹط¯.
ظ†ط®ظˆط§ط³طھظٹط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ظ†ط¨ظˆطھ ط¯ط± ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظƒظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ط± ظˆ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ط­ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظٹط¯! ظ…ظ†ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط²ظ†ع¯ط§ط± ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط®ظ„ط§ظٹظ‚ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ) ظ…ظ‰ ط²ط¯ظˆط¯ظ… . ط¢ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ع¯ط±ط¯ ظˆ ط؛ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ ط«ظ…ط±ظ‡ ط³ظ…ظ‰ ظ‚ط§طھظ„ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظٹط§ظپطھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ظ…ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط®طµظ… ط´ظ…ط§ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ظ„ ظ…ط®ط§طµظ…ظ‡ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ .
O ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھظˆط§ظپظ‚ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط± ط؛ط¶ط¨ ظپط¯ظƒ(14) 
ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆط­ط´طھ ظˆ ط±ط¹ط¨ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¹ط¬ظٹط¨ ط§ط³طھ ! ع†ظ‡ ط¬ط±ط§ط،طھظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯!طں
ط³ظ¾ط³ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¶ظ…ظ† ط¢ظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ظˆ طھظˆط§ظپظ‚ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط±طŒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ط؛ظ‡ط§ظ‰ ظپط¯ظƒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ط´ظˆط±طھ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط´ظ…ط§ ع¯ظپطھظٹط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ط±ط« ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظپط¯ظƒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ظ‡ط§ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط´ظˆط¯! ظ…ط§ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظٹظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯. ط§ظٹظ† ظ…ط¯ط¹ظ‰ ظپط¯ظƒ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ظ‚ط³ظ… ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظٹط§ظ„ط§ظٹط¯.
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ¾ط³ ط¯ط§ظ… ظˆظ„ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط´ط¯!! ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ط² ط§ط² ظƒط±ط§ظ‡طھ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ظپط±ط§ط± ط§ط² ط¯ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯. ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ع†ظ‡ ظƒط§ط± ط§ط³طھ طں ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط²ط¹ظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط؛ط§ظ„ط¨ ط´ظˆط¯طں!
ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¹ظ…ط± ظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ ط¶ط¹ظپ ط¯ط± ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظ…ط´ظˆط±طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : طھظˆ ظپظ‚ط· ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ . ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ع†ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظˆط­ط´طھ ط²ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ†ظپط³طھ ط¨ظ‰ طھط­ظ…ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ! ظ…ظ† ع¯ط±ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط®ظ… ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط´ظˆط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹطھ طھط«ط¨ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… . ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظ¾ط³ط± ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¢ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯! ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط´ظƒط± ظƒظ† ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± طھظˆ ظ‡ط³طھظ… !
ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¹ظ…ط±طŒ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط§ط² ظ…ط؛ظ„ط·ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ ط³ط§ط²ظٹظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ظ‰ . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ظ† ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظƒط´ط¯ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ع†ظ¾ط´ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯!
O ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¯ط± طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظˆ طھط·ظ…ظٹط¹ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط±(15) 
ط؛ط§طµط¨ظٹظ† ظپط¯ظƒ ط¨ط§ طھط®ط±ظٹط¨ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ ط®ط·ط± ط¬ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ط§ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¯ط± طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط±ط¹ط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¢ظ† طھط·ظ…ظٹط¹ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯. ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط®ط§ط·ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظپط±ط§ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط³ط®ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طں ط§ظٹظ† ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظƒط¬ط§ ط¨ظˆط¯!طں ط§ط² ط¶ط¹ظٹظپط§ظ† ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ط³ظ¾ط³ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†طµط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط§ظ†طµط§ط±طŒ ط³ظپظٹظ‡ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط­ظپط¸ ط¹ظ‡ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظٹط¯.
ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³طھط­ظ‚ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط³طھ ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯.
ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† طھظ‡ط¯ظٹط¯ط§طھط´ ظˆط§ط±ط¯ ط¬ظ†ط¨ظ‡ طھط·ظ…ظٹط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ط´ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط±ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظپظƒط± ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظپطھ : ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§طŒ ظپط±ط¯ط§ طµط¨ط­ ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط³ظ‡ظ…ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ط®ط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ط¤ ط«ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط² ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
O ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ظپط¯ظƒ(16) 
ط¯ط± ط¢ط®ط±ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ط± ط­ط¶ط±طھ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط·ط±ظپط¯ط§ط± ط³ظ‚ظٹظپظ‡ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¹ظٹط§ط¯طھ ظ†ط²ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ…ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط¯ظƒ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± ط¨ط§ ط¬ط±ط§ط،طھ طھظ…ط§ظ… ظپط¯ظƒ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯. ظپط¯ظƒ ط§ط¹ط·ط§ظٹظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ظˆطھ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط² ظ†ط³ظ„ ط§ظˆ ظˆ ط®ظˆط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظˆ ط§ظ…ظٹظ† ط§ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ظ…ظ† طµط¨ط± ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¸ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ط§ط¹ط« طھظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ظˆ ط®ظˆط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¸ظ„ظ… طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط­ظ…ظٹظ… ط¯ط± ط´ط¹ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظٹط§ظپطھ .
ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ط±ظˆط² ط´ظٹط±ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† طھظ‚ط¯ظٹظ… ط´ط¯طŒ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط§ظˆط¬ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ط¢ظ† طµط±ظپ ظ…ط³طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ†طھط¸ط± ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظپط¯ظƒ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط§ط² ط¨ط®ط´ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط®ط´ظ†ط¯.
طھط§ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظپط¯ظƒ طŒ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط±ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ط§ط² ط¯ط³طھ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ طھظ„ط® ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط´ظƒ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط±ط§ طھط§ ط¢ط®ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¨ط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ طµط§ط­ط¨ ظپط¯ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھظ†ط¯.
ط§ظƒظ†ظˆظ† ظپط¯ظƒ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ط§ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط­ظƒظ… ط¯ط± ط¯ط³طھ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ† ظ‚ط±ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ظˆ ط¢ظ‡ ط¯ظ„ ط´ظƒط³طھظ‡ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ظˆط­ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ط«ط¨طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط¯ط±ظƒ ظ‚ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ طŒ طھط§ ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ظˆ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹طµظ…طھ ظƒط¨ط±ظ‰ ط¨ظ‰ طھظپط§ظˆطھ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط³ظ†ط¯ ظ…ط­ظƒظ… ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط¹ظ„ظ†ظ‰ ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط±ظˆط´ظ† ط³ط§ط®طھ ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ ظ…ظ‚ط§ظ…ط±ط¶ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط؛ط¶ط¨ ط§ظˆ ط؛ط¶ط¨ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط؛ط¶ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط§ط±ط¶ط§ظٹطھظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط³ظٹط¯ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط¹ظ…ط± ط®ظˆط¯ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط®ط§ط·ط¨ ط§ظˆ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ†ط³ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¹ظ„ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ظˆ طھط¨ظٹظٹظ†ط´ ظˆط§ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط­ط±ظ‰ ط¹ظ…ظٹظ‚ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†طھظ‡ط§ظٹط´ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ط¯. ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط®طھطµط±طŒ ط¬ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ…طھظ† ط¢ظ† ظ…ط¬ط§ظ„ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¢ط®ط±ظٹظ† ظˆط§ط±ط« ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط±ظˆط² ط´ظ…ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طھط§ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ط²ط±ط¨ظپطھ ط³ط®ظ† ظ…ط§ط¯ط± ط§ط² ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ظ„ط§ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ظ†ط¬ ط¯ط³طھ ظ†ط§ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.
ظ…طھظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ ظˆ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظپط§ط±ط³ظ‰ ط®ط·ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظپط¯ظƒ
1 : ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ط، ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ طھط§طھظ‰ ط§ظ„ظ…ط³ط¬ط¯  
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ظ„ظ…ط§ ط§ط¬ظ…ط¹ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ†ط¹ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظپط¯ظƒ ظˆ طµط±ظپ ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ط§ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط؛ظ‡ط§ ط°ظ„ظƒ طŒ ظ„ط§ط«طھ ط®ظ…ط§ط±ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ط³ظ‡ط§ ظˆ ط§ط´طھظ…ظ„طھ ط¨ط¬ظ„ط¨ط§ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ‚ط¨ظ„طھ ظپظ‰ ظ„ظ…ظ‡ ظ…ظ† ط­ظپط¯طھظ‡ط§ ظˆ ظ†ط³ط§ط، ظ‚ظˆظ…ظ‡ط§طŒ طھط¬ط± ط§ط¯ط±ط§ط¹ظ‡ط§طŒ طھط·ط§ ط°ظٹظˆظ„ظ‡ط§طŒ ظ…ط§ طھط®ط±ظ… ظ…ط´ظٹطھظ‡ط§ ظ…ط´ظٹظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ .
ط­طھظ‰ ط¯ط®ظ„طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ‰ ط¨ظƒط± ط§ظ„ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆ ظ‡ظˆ ظپظ‰ ط­ط´ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط§ظ†طµط§ط± ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ظ… .
ظپظ†ظٹط·طھ ط¯ظˆظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¯ظˆظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ„ط§ط،ظ‡ ظپط¬ظ„ط³طھ . ط«ظ… ط§ظ†طھ ط§ظ†ظ‡ ط§ط±طھط¬طھ ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ظˆ ط°ط±ظپطھ ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط¹ظٹظˆظ† ظˆ ط§ط¬ظ‡ط´ ط§ظ„ظ‚ظˆظ… ظ„ظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط¨ظƒط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ†ط­ظٹط¨ طŒ ظپط§ط±طھط¬ ط§ظ„ظ…ط¬ظ„ط³ .
ط«ظ… ط§ظ…ظ‡ظ„طھ ظ‡ظ†ظٹظ‡ ط­طھظ‰ ط§ط°ط§ ط³ظƒظ† طھط´ظٹط¬ ط§ظ„ظ‚ظˆظ… ظˆ ظ‡ط¯ط§طھ ظپظˆط±طھظ‡ظ… ط§ظپطھطھط­طھ ط§ظ„ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط«ظ†ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ„طµظ„ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ طŒ ظپط¹ط§ط¯ ط§ظ„ظ‚ظˆظ… ظپظ‰ ط¨ظƒط§ط¦ظ‡ظ… . ظپظ„ظ…ط§ ط§ظ…ط³ظƒظˆط§ ط¹ط§ط¯طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ظƒظ„ط§ظ…ظ‡ط§ ظپظ‚ط§ظ„طھ :

طھط±ط¬ظ…ظ‡ :
1 : ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯  
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± طھطµظ…ظٹظ… ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط؛طµط¨ ظپط¯ظƒ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ط®ط±ط§ط¬ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظˆط´ط´ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ط± طھظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ط®ط¯ظ…طھع¯ط°ط§ط± ظˆ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ†ط´ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯.
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط±ط§ظ‡ ط±ظپطھظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط±ظپطھط´ط§ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯.
ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ط§ ط¹ط¯ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ…ط¯ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظٹظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظˆظٹط®طھظ‡ ط´ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ†ط´ط³طھظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ط³ظˆط² ط¯ظ„ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط²ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ ظ„ط±ط²ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط´ظƒظ‡ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط¶ط¬ظ‡ ظˆط§ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط§ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ظ†ع¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طھط§ طµط¯ط§ظ‰ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ط§ظ…ظˆط´ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¬ظˆط´ ظˆ ط®ط±ظˆط´ ط§ظپطھط§ط¯.
ط¨ط§ ط¢ط±ظ…ط´ ظ…ط¬ظ„ط³ طŒ ط­ط¶ط±طھ طµط­ط¨طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«ظ†ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¢ط؛ط§ط² ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظƒظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ط± ط¯ظˆظ… ط³ظƒظˆطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ط±ط§ظ… ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ طµط­ط¨طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
2 : ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظˆ ط§ظ„ط«ظ†ط§ط، 
ط§ط¨طھط¯ط§ط، ط¨ط­ظ…ط¯ ظ…ظ† ظ‡ظˆ ط§ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظˆ ط§ظ„ط·ظˆظ„ ظˆ ط§ظ„ظ…ط¬ط¯. ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ†ط¹ظ… طŒ ظˆ ظ„ظ‡ ط§ظ„ط´ظƒط± ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ„ظ‡ظ… طŒ ظˆ ط§ط«ظ†ط§ط، ط¨ظ…ط§ ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ† ط¹ظ…ظˆظ… ظ†ط¹ظ… ط§ط¨طھط¯ط§ظ‡ط§طŒ ظˆ ط³ط¨ظˆط؛ ط¢ظ„ط§ط، ط§ط³ط¯ط§ط¯ظ‡ط§طŒ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظ…ظ†ظ† ظˆط§ظ„ط§ظ‡ط§.
ط§ط­ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط­ط§ظ…ط¯ ط¬ظ… ط¹ظ† ط§ظ„ط§ط­طµط§ط، ط¹ط¯ط¯ظ‡ط§طŒ ظˆ ظ†ط§ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ط¬ط§ط²ط§ظ‡ ط§ظ…ط¯ظ‡ط§طŒ ظˆ طھظپط§ظˆطھ ط¹ظ† ط§ظ„ط§ط¯ط±ط§ظƒ ط§ط¨ط¯ظ‡ط§طŒ ظˆ ظ†ط¯ط¨ظ‡ظ… ظ„ط§ ط³طھط²ط§ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط´ظƒط± ظ„ط§طھطµط§ظ„ظ‡ط§طŒ ظˆ ط§ط³طھط®ط°ظ‰ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ط¨ط§ظ†ط²ط§ظ„ظ‡ط§طŒ ظˆ ط§ط³طھط­ظ…ط¯ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®ظ„ط§ط¦ظ‚ ط¨ط§ط¬ط²ط§ظ„ظ‡ط§طŒ ظˆ ط«ظ†ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ†ط¯ط¨ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ…ط«ط§ظ„ظ‡ط§.
ظˆ ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ† ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط­ط¯ظ‡ ظ„ط§ ط´ط±ظٹظƒ ظ„ظ‡ طŒ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط¬ط¹ظ„ ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§طµ طھط§ط،ظˆظٹظ„ظ‡ط§طŒ ظˆ ط¶ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ…ظˆطµظˆظ„ظ‡ط§طŒ ظˆ ط§ط¨ط§ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظپظƒط± ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ظ‡ط§. ط§ظ„ظ…ظ…طھظ†ط¹ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط¨طµط§ط± ط±ظˆظٹظ†ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظ„ط³ظ† طµظپطھظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظˆظ‡ط§ظ… ط§ظ„ط§ ط­ط§ط·ظ‡ ط¨ظ‡ . ط§ط¨طھط¯ط¹ ط§ظ„ط§ط´ظٹط§ط، ظ„ط§ ظ…ظ† ط´ظ‰ ط، ظƒط§ظ† ظ‚ط¨ظ„ظ‡ط§طŒ ظˆ ط§ظ†ط´ط§ظ‡ط§ ط¨ظ„ط§ ط§ط­طھط°ط§ط، ط§ظ…ط«ظ„ظ‡ ط§ظ…طھط«ظ„ظ‡ط§.
ظƒظˆظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‚ط¯ط±طھظ‡ ظˆ ط°ط±ط§ظ‡ط§ ط¨ظ…ط´ظٹطھظ‡ طŒ ظ…ظ† ط؛ظٹط± ط­ط§ط¬ظ‡ ظ…ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ‰ طھظƒظˆظٹظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ„ط§ ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ظ„ظ‡ ظپظ‰ طھطµظˆظٹط±ظ‡ط§ ط§ظ„ط§ طھط«ط¨ظٹطھط§ ظ„ط­ظƒظ…طھظ‡ طŒ ظˆ طھظ†ط¨ظٹظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط·ط§ط¹ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط±ط§ ظ„ظ‚ط¯ط±طھظ‡ طŒ ظˆ ط¯ظ„ط§ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¨ظˆط¨ظٹطھظ‡ ظˆ طھط¹ط¨ط¯ط§ ظ„ط¨ط±ظٹطھظ‡ طŒ ظˆ ط§ط¹ط²ط§ط²ط§ ظ„ط¯ط¹ظˆطھظ‡ .
ط«ظ… ط¬ط¹ظ„ ط§ظ„ط«ظˆط§ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط·ط§ط¹طھظ‡ طŒ ظˆ ظˆط¶ط¹ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹طµظٹطھظ‡ طŒ ط°ظٹط§ط¯ظ‡ ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ط¹ظ† ظ†ظ‚ظ…ظ†ظ‡ ظˆ ط­ظٹط§ط´ظ‡ ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‰ ط¬ظ†طھظ‡ .

2 : ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«ظ†ط§  
ظƒظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ط§ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³طھط§ظٹط´ ظˆ ظپط¶ظ„ ط¹ط²طھ ظˆ ط±ظپط¹طھ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط³ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط± ط§ط³طھ .
ط³ظ¾ط§ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ط± ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ طھط´ظƒط± ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط«ظ†ط§ ط¨ط± ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨طھط¯ط§ط، ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھظپط¶ظ„ط§طھ ظ¾ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط­ظ…طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظˆ ط±ط§ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ط¨ط§ ط­ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¯ ط´ظ…ط§ط±ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط± ط´ظƒط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ط±ظƒ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط²ط¯ظٹط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ ط´ظƒط±ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط± ظپط±ط³طھط§ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط·ظٹط¹ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ط®ط´ط´ظ‡ط§ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط·ظ„ط¨ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظٹط³طھ . طھظ†ظ‡ط§ ط§ظˆ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط´ط±ظٹظƒظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ط،ظˆظٹظ„ ط¢ظ† ط§ط®ظ„ط§طµ ط§ط³طھ ظˆ ظ…طھط¶ظ…ظ† ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظˆط­ط¯ط§ظ†ظٹطھ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ¾ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ†ط´ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ طھظˆطµظٹظپ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظ†ط¬ط¯.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ط´ظٹط§ط، ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ظ‚طھ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ط§ ظ‚ط¯ط±طھط´ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط®ظ„ظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظ„ظ‚طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط§ط¦ط¯ ط´ظˆط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ظ„طھ ط¯ط± ط®ظ„ظ‚طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظƒظ…طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط³ظˆط§ظٹط´ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ط®ظˆط¯ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط±ط¨ظˆط¨ظٹطھط´ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط®ظ„ظ‚ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط®ظˆط¯ ط¹ط²طھ ظˆ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط¨ط®ط´ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط±ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ط´ ظˆ ط³ظˆظ‚ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھط´ â€چ ط«ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط·ط§ط¹طھ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط¹طµظٹطھط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
3 : ط¨ط¹ط«ظ‡ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ط§ط¹ط¸ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط³ظٹط± ط§ظ„ط±ط³ط§ظ„ظ‡  
ظˆ ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ† ط§ط¨ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ط§ ط¹ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ طŒ ط§ط®طھط§ط±ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† ظٹط¬طھط¨ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط§طµط·ظپط§ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† ظٹط¨طھط¹ط«ظ‡ طŒ ظˆ ط³ظ…ط§ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† ظٹط³طھظ†ط¬ط¨ظ‡ طŒ ط§ط° ط§ظ„ط®ظ„ط§ظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط؛ظٹط¨ ظ…ظƒظ†ظˆظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط³طھط± ط§ظ„ط§ظ‡ط§ظˆظٹظ„ ظ…طµظˆظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ†ظ‡ط§ظٹظ‡ ط§ظ„ط¹ط¯ظ… ظ…ظ‚ط±ظˆظ†ظ‡ طŒ ط¹ظ„ظ…ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ…ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط±طŒ ظˆ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ط¨ط­ظˆط§ط¯ط« ط§ظ„ط¯ظ‡ظˆط±طŒ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ط¨ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظˆط±.
ط§ط¨طھط¹ط«ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§طھظ…ط§ظ…ط§ ظ„ط§ظ…ط±ظ‡ طŒ ظˆ ط¹ط²ظ…طھظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…ط¶ط§ط، ط­ظƒظ…ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ†ظپط§ط°ط§ ظ„ظ…ظ‚ط§ط¯ظٹط± ط­طھظ…ظ‡ .
ظپط±ط§ظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ظ… ظپط±ظ‚ط§ ظپظ‰ ط§ط¯ظٹط§ظ†ظ‡ط§طŒ ط¹ظƒظپط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظٹط±ط§ظ†ظ‡ط§طŒ ط¹ط§ط¨ط¯ظ‡ ظ„ط§ظˆط«ط§ظ†ظ‡ط§طŒ ظ…ظ†ظƒط±ظ‡ ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط¹ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‡ط§.
ظپط§ظ†ط§ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ط¨ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¸ظ„ظ…ظ‡ط§طŒ ظˆ ظپط±ط¬ ط¹ظ† ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¨ظ‡ظ…ظ‡ط§طŒ ظˆ ط¬ظ„ط§ ط¹ظ† ط§ظ„ط§ط¨طµط§ط± ط¹ظ…ظ‡ظ‡ط§طŒ ظˆ ط¹ظ† ط§ظ„ط§ظ†ظپط³ ط؛ظ…ظ‡ط§. ظˆ ظ‚ط§ظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ظ„ظ‡ط¯ط§ظٹظ‡ ظپط§ظ†ظ‚ط°ظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ظˆط§ظٹظ‡ طŒ ظˆ ط¨طµط±ظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ط§ظٹظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ‚ظˆظٹظ… طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… .
ط«ظ… ظ‚ط¨ط¶ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط² ظˆ ط¬ظ„ ط§ظ„ظٹظ‡ ظ‚ط¨ط¶ ط±ط§ظپظ‡ ظˆ ط±ط­ظ…ظ‡ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط±طŒ ط±ط؛ط¨ظ‡ ط¨ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ† طھط¹ط¨ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¯ط§ط±طŒ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§ ط¹ظ†ظ‡ ط§ط¹ط¨ط§ط، ط§ظ„ط§ظˆط²ط§ط±طŒ ظ…ط­ظپظˆظپط§ ط¨ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ„ط§ط¨ط±ط§ط±طŒ ظˆ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ط±ط¨ ط§ظ„ط؛ظپط§ط±طŒ ظˆ ظ…ط¬ط§ظˆط±ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ط±.
طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ‰ ظ†ط¨ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ…ظٹظ†ظ‡ ط§ظ„ظˆط­ظ‰ ظˆ طµظپظٹظ‡ ظˆ ط®ظٹط±ظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط±ط¶ظٹظ‡ طŒ ظپط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„طµظ„ط§ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھظ‡ .

3 : ط¨ط¹ط«طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط³ظٹط± ط±ط³ط§ظ„طھ  
ظˆ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظˆط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط®ظ„ظ‚طھط´ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¨ط¹ط«طھط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظ†طھط®ط§ط¨ط´ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ظٹظ† ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ…ط®ظپظٹع¯ط§ظ‡ ط؛ظٹط¨ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط³ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒ ظ…ط³طھظˆط± ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¹ط¯ظ… ظ…ظ‚ط±ظˆظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¹ظ„طھ ط§ظٹظ† ط§ط®طھظٹط§ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط§ط­ط§ط·ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظˆظ‚ظˆط¹ ظ…ظ‚ط¯ط±ط§طھ ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³طھ . ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طھظ…ط§ظ… ط§ظ…ط± ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ط­ظƒط§ظ… ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ†ع¯ظٹط®طھ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ظپط§ط° ظ…ظ‚ط±ط±ط§طھ ط­طھظ…ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯. ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ظ‡ط§ظ‰ ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ط±ط³طھط´ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظپط·ط±طھط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ†ظƒط± ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ظ¾ط¯ط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¸ظ„ظ…طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹطھ ظ…ط¨ط¯ظ„ ط³ط§ط®طھ طŒ ظˆ ط§ط² ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ط±ط§ ط¨ط± ط·ط±ظپ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ طھط­ظٹط± ط±ط§ ط²ط§ظٹظ„ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ…ط¨ظ‡ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط±ظˆط´ظ† ظ†ظ…ظˆط¯. ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط¹ظˆطھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ط¯ظپ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ„ط¬ط§ط¬طھظ‡ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ…ط­ظƒظ… ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯.
ط³ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط² ظˆ ط¬ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط±ط§ط،ظپطھ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط®ط³طھع¯ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ط± ظ†ط§ظ…ظ„ط§ظٹظ…ط§طھ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ط¨ط±ط§ط± ظˆ ط±ط¶ظˆط§ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط؛ظپط§ط± ظˆ ظ…ط¬ط§ظˆط±طھ ظ…ظ„ظƒ ط¬ط¨ط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯. ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ¾ط¯ط±ظ… ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط± ظˆ ط§ظ…ظٹظ† ظˆط­ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ†طھط®ط¨ ط§ط² ط®ظ„ظ‚ ظˆ ظ…ط±ط¶ظ‰ ط§ظˆ. ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط¯.
4 : ط®ط·ط§ط¨ظ‡ط§ ظ…ط¹ ط§ظ„ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط§ظ†طµط§ط±  
ط«ظ… ط§ظ„طھظپطھطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ…ط¬ظ„ط³ ظ„ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط§ظ†طµط§ط±:
ظˆ ط§ظ†طھظ… ط¹ط¨ط§ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ…ط±ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ظٹظ‡ طŒ ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظˆط­ظٹظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ…ظ†ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ†ظپط³ظƒظ… طŒ ظˆ ط¨ظ„ط؛ط§ظˆظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ظ… ط­ظˆظ„ظƒظ… . ط²ط¹ظٹظ… ط­ظ‚ ظ„ظ„ظ‡ ظپظٹظƒظ… طŒ ظˆ ط¹ظ‡ط¯ ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط§ظ„ظٹظƒظ… .

4 : ط®ط·ط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± 
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط´ظ…ط§ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ¾ط±ع†ظ… ظˆ ط¹ظ„ظ… ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط¯ظٹظ† ظˆ ظˆط­ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط®ظˆط¯طŒ ظˆ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…طھظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط´ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط´ظ…ط§ ط´ط®طµظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³طھط­ظ‚ط§ظ‚ ط²ط¹ط§ظ…طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ظ…طھط¹ظ‡ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯.
5 : ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…  
ظˆ ظ†ط­ظ† ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ط³طھط®ظ„ظپظ‡ط§ ط¹ظ„ظٹظƒظ… طŒ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط·ظ‚ ظˆ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ظˆ ط§ظ„ظ†ظˆط± ط§ظ„ط³ط§ط·ط¹ ظˆ ط§ظ„ط¶ظٹط§ط، ط§ظ„ظ„ط§ظ…ط¹ طŒ ط¨ظٹظ†ظ‡ ط¨طµط§ط¦ط±ظ‡ طŒ ظˆ ط¢ظ‰ ظ…ظ†ظƒط´ظپظ‡ ط³ط±ط§ط¦ط±ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظپظٹظ†ط§ ظ…طھط¬ظ„ظٹظ‡ ط¸ظˆط§ظ‡ط±ظ‡ طŒ ظ…ط¯ظٹظ… ظ„ظ„ط¨ط±ظٹظ‡ ط§ط³طھظ…ط§ط¹ظ‡ طŒ ظ…ط؛طھط¨ط·ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط´ظٹط§ط¹ظ‡ طŒ ظ‚ط§ط¦ط¯ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§طھط¨ط§ط¹ظ‡ طŒ ظ…ظˆط¯ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط¬ط§ظ‡ ط§ط³طھظ…ط§ط¹ظ‡ .
ظپظٹظ‡ طھط¨ظٹط§ظ† ط­ط¬ط¬ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ†ظˆط±ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظˆط§ط¹ط¸ظ‡ ط§ظ„ظ…ظƒط±ط±ظ‡ طŒ ظˆ ط¹ط²ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ…ظپط³ط±ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط§ط±ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ…ط®ط°ط±ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ…ظ‡ ط§ظ„ظƒط§ظپظٹظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظٹظ†ط§طھظ‡ ط§ظ„ط¬ط§ظ„ظٹظ‡ طŒ ظˆ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ„ط´ط§ظپظٹظ‡ طŒ ظˆ ظپط¶ط§ط¦ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ†ط¯ظˆط¨ظ‡ طŒ ظˆ ط±ط®طµظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆظ‡ظˆط¨ظ‡ طŒ ظˆ ط±ط­ظ…طھظ‡ ط§ظ„ظ…ط±ط¬ظˆظ‡ طŒ ظˆ ط´ط±ط§ط¦ط¹ظ‡ ط§ظ„ظ…ظƒطھظˆط¨ظ‡ .

5 : ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…  
ظˆ ظ…ط§ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ ظƒطھط§ط¨ ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† طµط§ط¯ظ‚ ظ†ظˆط± طھط§ط¨ظ†ط§ظƒ ظˆ ط´ط¹ط§ط¹ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط´ظ† ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ط¢ظٹط§طھط´ ط¸ط§ظ‡ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¸ظˆط§ظ‡ط±ط´ ظ…طھط¬ظ„ظ‰ ظˆ ط§ط³طھظ…ط§ط¹ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط§ط³طھ (ظˆ ظ…ظ„ط§ظ„ ط¢ظˆط± ظ†ظٹط³طھ .)
ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط´ظƒ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ طھط¨ط¹ظٹطھ ط§ظˆ ط¨ط´ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط®ط¯ط§ ط³ظˆظ‚ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ع¯ظˆط´ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ط¬ط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯. ط¯ط± ط§ظˆط³طھ ط¨ظٹط§ظ† ط¯ظ„ظٹظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظˆ ظ¾ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھظ‰ ظƒظ‡ طھط¨ظٹظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ†ط¹ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط¯ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظƒظ„ظ…ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظپط¶ط§ظٹظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ط¯ط¹ظˆطھ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط±ط­ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ظˆ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
6 : ط§ط³ط±ط§ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ 
ظپظپط±ط¶ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† طھط·ظ‡ظٹط±ط§ ظ„ظƒظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط´ط±ظƒ طŒ ظˆ ط§ظ„طµظ„ط§ظ‡ طھظ†ط²ظٹظ‡ط§ ظ„ظƒظ… ط¹ظ† ط§ظ„ظƒط¨ط±طŒ ظˆ ط§ظ„ط²ظƒط§ظ‡ طھط²ظƒظٹظ‡ ظ„ظ„ظ†ظپط³ ظˆ طھط²ظٹظٹط¯ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط±ط²ظ‚ طŒ ظˆ ط§ظ„طµظٹط§ظ… طھط«ط¨ظٹطھط§ ظ„ظ„ط§ط®ظ„ط§طµ طŒ ظˆ ط§ظ„ط­ط¬ طھط´ظٹظٹط¯ط§ ظ„ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ط­ظٹط§ط، ظ„ظ„ط³ظ†ظ† ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ†ط§ ظ„ظ„ط´ط±ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط¹ط¯ظ„ طھظ†ط³ظٹظ‚ط§ ظ„ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ظˆ طھظ…ظƒظٹظ†ط§ ظ„ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ظˆ ط·ط§ط¹طھظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظ†ط¸ط§ظ…طھ ظ„ظ„ظ…ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظپط±ظ‚ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ„ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¹ط²ط§ظ„ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظˆ ط§ظ„طµط¨ط± ظ…ط¹ظˆظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط³طھظٹط¬ط§ط¨ ط§ظ„ط§ط¬ط±طŒ ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ…طµظ„ط­ظ‡ ظ„ظ„ط¹ط§ظ…ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± طھظ†ط²ظٹظ‡ط§ ظ„ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ظˆ ط¨ط± ط§ظ„ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆظ‚ط§ظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ط®ط·طŒ ظˆ طµظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط±ط­ط§ظ… ظ…ظ†ط³ط§ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط¹ظ…ط± ظˆ ظ…ظ†ظ…ط§ظ‡ ظ„ظ„ط¹ط¯ط¯طŒ ظˆ ط§ظ„ظ‚طµط§طµ â€چ ط­ظ‚طھط§ ظ„ظ„ط¯ظ…ط§ط،طŒ ظˆ ط§ظ„ظˆظپط§ط، ط¨ط§ظ„ظ†ط°ط² طھط¹ط±ظٹط¶ط§ ظ„ظ„ظ…ط؛ظپط±ظ‡ طŒ ظˆ طھظˆظپظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ظƒط§ظٹظٹظ„ ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط²ظٹظ† طھط؛ظٹظٹط±ط§ ظ„ظ„ط¨ط®ط³ طŒ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ط´ط±ط¨ ط§ظ„ط®ظ…ط± طھظ†ط²ظٹظ‡ط§ ط¹ظ† ط§ظ„ط±ط¬ط³ طŒ ظˆ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظ‚ط°ظپ ط§ظ„ظ…ط­طµظ†ط§طھ ط­ط¬ط§ط¨ط§ ظ„ظ„ط¹ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ†ط¨ظ‡ ط§ظ„ط³ط±ظ‚ظ‡ ط§ظٹط¬ط§ط¨ط§ ظ„ظ„ط¹ظپظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ„طھظ†ط²ظ‡ ط¹ظ† ط§ظƒظ„ ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظٹطھظٹظ… ظˆ ط§ظ„ط§ط³طھظٹط«ط§ط± ط¨ظ‡ ط§ط¬ط§ط±ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط¸ظ„ظ… طŒ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ط²ظ†ط§ طھط­طµظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ‚طھ طŒ ظˆ ط§ظ„ط¹ط¯ظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظٹظ†ط§ط³ط§ ظ„ظ„ط±ط¹ظٹظ‡ ظˆ طھط±ظƒ ط§ظ„ط¬ظˆط± ظپظ‰ ط§ظ„ط­ظƒظ… ط§ط«ط¨ط§طھط§ ظ„ظ„ظˆط¹ظٹط¯طŒ ظˆ ط­ط±ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظƒ ط§ط®ظ„ط§طµط§ ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ط±ط¨ظˆط¨ظٹظ‡ . ظپط§طھظ‚ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ‚ طھظ‚ط§طھط¹ ظˆ ظ„ط§طھظ…ظˆطھظ† ط§ظ„ط§ ظˆ ط§ظ†طھظ… ظ…ط³ظ„ظ…ظˆظ† ظˆ ظ„ط§ طھطھظˆظ„ظˆط§ ظ…ط¯ط¨ط±ظٹظ† طŒ ظˆ ط§ط·ظٹط¹ظˆط§ ظپظٹظ…ط§ ط§ظ…ط±ظƒظ… ط¨ظ‡ ظˆ ط§ظ†طھظ‡ظˆط§ ط¹ظ…ط§ ظ†ظ‡ط§ظƒظ… ط¹ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط§طھط¨ط¹ظˆط§ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ طھظ…ط³ظƒظˆط§ ط¨ظ‡ ظپط§ظ†ظ…ط§ ظٹط®ط´ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط،. ظپط§ط­ظ…ط¯ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ط¨ط¹ط¸ظ…طھظ‡ ظˆ ظ†ظˆط±ظ‡ ط§ط¨طھط؛ظ‰ ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ط§ظˆط§طھ ظˆ ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ â€چ ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طŒ ظپظ†ط­ظ† ظˆط³ظٹظ„طھظ‡ ظپظ‰ ط®ظ„ظپظ‡ ظˆ ظ†ط­ظ† ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆ ظ†ط­ظ† ط®ط§طµطھظ‡ ظˆ ظ…ط­ظ„ ظ‚ط¯ط³ظ‡ ظˆ ظ†ط­ظ† ط­ط¬ظ‡ ط؛ظٹط¨ظ‡ ظˆ ظˆط±ط«ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط¦ظ‡ .
6 : ط­ظƒظ…طھ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ 
ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط´ط±ظƒ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ظƒط¨ط±طŒ ط²ظƒط§طھ ط±ط§ طµظپط§ظ‰ ط±ظˆط­ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ طŒ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ طھط­ظƒظٹظ… ط§ط®ظ„ط§طµ طŒ ظˆ ط­ط¬ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط±ظپط¹طھ ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط³ظ†طھظ‡ط§ ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ط´ط±ظٹط¹طھ طŒ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط±ط§ ظ†ط¸ط§ظ… ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹظ† طŒ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†ط¸ط§ظ… ط¯ط§ط´طھظ† ظ…ظ„طھ طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ† ط§ط² طھظپط±ظ‚ظ‡ ظˆ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ . ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط±ط§ ط¹ط²طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظˆ طµط¨ط± ط±ط§ ظƒظ…ظƒظ‰ ط¨ط± ط§ط³طھط­ظ‚ط§ظ‚ ط§ط¬ط±طŒ ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط±ط§ ط¨ط§ط¹ط« ظ…طµظ„ط­طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ طŒ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ†ط²ظٹظ‡ ط¯ظٹظ† طŒ ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط­ظپط¸ ط§ط² ظ†ط§ط±ط¶ط§ظٹطھظ‰ طŒ ظˆطµظ„ظ‡ ط§ط±ط­ط§ظ… ط±ط§ ظ…ط§ظٹظ‡ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ط¹ظ…ط± ظˆ ظƒط«ط±طھ ط§ظپط±ط§ط¯ ظٹظƒط¯ظ„ طŒ ظˆ ظ‚طµط§طµ ط±ط§ ط­ظپط¸ ط®ظˆظ†ظ‡ط§طŒ ظˆ ظˆظپط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط°ط± ط±ط§ ط±ظˆط²ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط®ط´ط´ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظƒظٹظ„ ظˆ ظˆط²ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط§ط² ظ†ظ‚طµ ظˆ ط¶ط±ط±طŒ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ† ط´ط±ط§ط¨ ط±ط§ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ طŒ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ظ†ط³ط¨طھ ظ†ط§ط±ظˆط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¹ظپظٹظپظ‡ ط±ط§ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ظ„ط¹ظ†طھ طŒ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط²ط¯ظ‰ ط±ط§ ط³ط¨ط¨ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط²ط´طھ طŒ ظˆ ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ…ط§ظ„ ظٹطھظٹظ… ظˆ ط¨ط±ظ†ط¯ط§ط´طھظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¸ظ„ظ… طŒ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ ط±ط§ ط­ظپط¸ ط§ط² ط؛ط¶ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¯ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط±ط§ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¯ظ„ع¯ط±ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظˆ ط¸ظ„ظ… ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¯ط± ط­ظƒظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط±ط³ ط§ط² ط­ظ‚ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§طµ ط¯ط± ظ‚ط¨ظˆظ„ ط±ط¨ظˆط¨ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط´ط±ظƒ ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ¾ط³ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظپط±ط§ظ…ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط±ظˆظ‰ ط¨ط±ظ†ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ظ‡ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆ ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† طھظ…ط³ظƒ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«ظ†ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ظ†ظˆط±ط´ طھظ…ط§ظ… ط§ظ‡ظ„ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط± ط¬ط³طھط¬ظˆظ‰ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆظٹظ†ط¯. ظˆ ظ…ط§ ط¢ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط®ظ„ظ‚طھط´ ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ ظˆ ظ…ط§ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ظٹظٹظ… طŒ ظˆ ظ…ط§ ظ…ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆطŒ ظˆ ط­ط¬طھ ط؛ظٹط¨ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظˆط§ط±ط« ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ‰ ط§ظˆظٹظٹظ… .
7 : ط§ط¹ظ„ظ…ظˆط§ ط§ظ†ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ 
ط«ظ… ظ‚ط§ظ„طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… :
ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ طŒ ط§ط¹ظ„ظ…ظˆط§ ط§ظ†ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط§ط¨ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط±ط¨ظƒظ… ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط¦ظƒظ… ! ط§ظ‚ظˆظ„ظ‡ط§ ط¹ظˆط¯ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط°ط،طŒ ظˆ ظ„ط§ ط§ظ‚ظˆظ„ ظ…ط§ ط§ظ‚ظˆظ„ ط؛ظ„ط·ط§ ظˆ ظ„ط§ ط§ظپط¹ظ„ ظ…ط§ ط§ظپط¹ظ„ ط´ط·ط§ ظˆ ظ…ط§ ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظƒط§ط°ط¨ظٹظ† طŒ ظپط§ط³ظ…ط¹ظˆط§ ط§ظ„ظ‰ ط¨ط§ط³ظ…ط§ط¹ ظˆط§ط¹ظٹظ‡ ظˆ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط±ط§ط¹ظٹظ‡ .

7 : ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ‡ط³طھظ… 
ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ظ¾ط¯ط±ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھط§ظ† ظˆ ط®ط§طھظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ†طھط§ظ† ط§ط³طھ . ظƒظ„ط§ظ… ط§ظˆظ„ ظˆ ط¢ط®ط± ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ع¯ط²ط§ظپ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… . ظ¾ط³ â€چ ط¨ط§ ع¯ظˆط´ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ†ظˆط§ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط³ط®ظ† ظ…ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظٹط¯.
8 : ظ…ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط­ظ…ط¯ظٹظ‡  
ط«ظ… ظ‚ط§ظ„طھ : ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… طŒ ظ„ظ‚ط¯ ط¬ط§ط، ظƒظ… ط±ط³ظˆظ„ ظ…ظ† ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط¹ط²ظٹط² ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط§ ط¹ظ†طھظ… ط­ط±ظٹطµ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط¨ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط±ظˆظˆظپ ط±ط­ظٹظ… .
ظپط§ظ† طھط¹ط²ظˆظ‡ ظˆ طھط¹ط±ظپظˆظ‡ طھط¬ط¯ظˆظ‡ ط§ط¨ظ‰ ط¯ظˆظ† ظ†ط³ط§ط¦ظƒظ… ! ظˆ ط§ط®ط§ ط§ط¨ظ† ط¹ظ…ظ‰ ط¯ظˆظ† ط±ط¬ط§ظ„ظƒظ… ! ظˆ ظ„ظ†ط¹ظ… ط§ظ„ظ…ط¹ط²ظ‰ ط§ظ„ظٹظ‡ .
ظپط¨ظ„ط؛ ط§ظ„ط±ط³ط§ظ„ظ‡ طµط§ط¯ط¹ط§ ط¨ط§ظ„ظ†ط¯ط§ط±ظ‡ طŒ ظ…ط§ط¦ظ„ط§ ط¹ظ† ظ…ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ„ظ…ط´ط±ظƒظٹظ† طŒ ط­ط§ط¦ط¯ط§ ط¹ظ† ط³ظ†طھظ‡ظ… طŒ ط¶ط§ط±ط¨ط§ ظ„ط«ط¨ط¬ظ‡ظ… طŒ ط¢ط®ط°ط§ ط¨ط§ظƒط¸ط§ظ…ظ‡ظ… طŒ ط¯ط§ط¹ظٹط§ ط§ظ„ظ‰ ط³ط¨ظٹظ„ ط±ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظ†ظ‡ .
ظٹط¬ط¯ ط§ظ„ط§طµظ†ط§ظ… ظˆ ظٹظ†ظƒطھ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… طŒ ط­طھظ‰ ط§ظ†ظ‡ط²ظ… ط§ظ„ط¬ظ…ط¹ ظˆ ظ„ظˆط§ ط§ظ„ط¯ط¨ط±طŒ ظˆ ط­طھظ‰ طھظپط±ظ‰ ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ط¹ظ† طµط¨ط­ظ‡ ظˆ ط§ط³ظپط± ط§ظ„ط­ظ‚ ط¹ظ† ظ…ط­ط¶ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ط·ظ‚ ط²ط¹ظٹظ… ط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ظˆ ظ‡ط¯ط§ط،طھ ظپظˆط±ظ‡ ط§ظ„ظƒظپط±طŒ ط®ط±ط³طھ ط´ظ‚ط§ط´ظ‚ ط§ظ„ط´ظٹط§ط·ظٹظ† طŒ ظˆ ط·ط§ط¹ ظˆ ط´ظٹط¸ ط§ظ„ظ†ظپط§ظ‚ طŒ ظˆ ط§ظ†ط­ظ„طھ ط¹ظ‚ط¯ ط§ظ„ظƒظپط± ظˆ ط§ظ„ط´ظ‚ط§ظ‚ طŒ ظˆ ظپظ‡طھظ… ط¨ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§طµ ظپظ‰ ظ†ظپط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظٹط¶ ط§ظ„ط®ظ…ط§طµ .
ظˆ ظƒظ†طھظ… ط¹ظ„ظ‰ ط´ظپط§ ط­ظپط±ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط± ظپط§ظ†ظ‚ط°ظƒظ… ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¨ظٹظ‡ طŒ طھط¹ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظ„ط§طµظ†ط§ظ… ظˆ طھط³طھظ‚ط³ظ…ظˆظ† ط¨ط§ظ„ط§ط²ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ط°ظ‚ظ‡ ط§ظ„ط´ط§ط±ط¨ ظˆ ظ†ظ‡ط²ظ‡ ط§ظ„ط·ط§ظ…ط¹ ظˆ ظ‚ط¨ط³ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ط§ظ† ظˆ ظ…ظˆط·ظ‰ ط§ظ„ط§ظ‚ط¯ط§ظ… . طھط´ط±ط¨ظˆظ† ط§ظ„ط·ط±ظ‚ ظˆ طھظ‚طھط§طھظˆظ† ط§ظ„ظ‚ط¯طŒ ط§ط°ظ„ظ‡ ط®ط§ط´ط¹ظٹظ† طŒ طھط®ط§ظپظˆظ† ط§ظ† ظٹطھط®ط·ظپظƒظ… ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ط­ظˆظ„ظƒظ… .

next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation