بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صالحان, پژوهشکده تزکیه اخلاقى امام على علیه السلام   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµط§ظ„ط­ط§ظ† (ط§ط² ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط´ظ…ظٹظ… ط¹ط±ط´ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     saalehaan_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµط§ظ„ط­ط§ظ† (ط§ط² ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط´ظ…ظٹظ… ط¹ط±ط´ ) - غ± -
     saalehaan_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµط§ظ„ط­ط§ظ† (ط§ط² ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط´ظ…ظٹظ… ط¹ط±ط´ ) - غ² -
     saalehaan_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµط§ظ„ط­ط§ظ† (ط§ط² ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط´ظ…ظٹظ… ط¹ط±ط´ ) - ظ¾ظ‰â€ڈظ†ظˆط´طھâ€ڈظ‡ط§ - - غ² -
 

 

 
 

طµط§ظ„ط­ط§ظ†
(ط§ط² ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط´ظ…ظٹظ… ط¹ط±ط´ )

ظ¾عکظˆظ‡ط´ظƒط¯ظ‡ طھط²ظƒظٹظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

- غ² -


ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : طھظˆط§ظ† طµط§ظ„ط­ . 
ط¹ط·ط± طµط§ظ„ط­ :  
ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط§ط¬ ظ…ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¹طµظˆظ…ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ظٹط±ظˆظ†ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ط±طھظ‚ ظˆ ظپطھظ‚ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¹ط·ط±ظ‰ ط¯ظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ط®ظˆط´ط¨ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ط´ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظٹظ† طŒ ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ط³ظٹط¯طŒ طھط§ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ط´ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظٹظ† ط¬ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ط³طھط¬ط§ط²ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ظˆ ط§ط¨ط²ط§ط± ط§ظٹظ† ط¹ط°ط± ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ‚طµط¯ ط¯ط§ط±ظ… ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ط®طµظˆطµظ‰ طµط­ط¨طھظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط±طھظ‚ ظˆ ظپطھظ‚ ط§ظ…ظˆط± ط¢ظ† ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظٹظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط±ط®طµ ظƒط±ط¯ظ… . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط®ظ„ظˆطھ ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ طµط­ط¨طھ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ†ط´ط³طھظ… . ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ طŒ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط§ظٹظ† ط¨ظˆظ‰ ظ…ط¹ط·ط± ط§ط² ظƒط¯ط§ظ…ظٹظ† ط¹ط·ط± ط§ط³طھ !طں
ط§ظˆ ط¨ط§ ظ„ط¨ط®ظ†ط¯ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط¹ط·ط± ط¹ط§ط¯ظ‰ ط¨ط´ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ! ط§ظٹظ† ط¹ط·ط± ط³ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط¬ظ†ط§ط¨ط¹ط§ظ„ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط³طھط´ظ…ط§ظ… ظƒظ†ظٹط¯ ط³ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… :
ظ…ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط°ظƒط± طµظ„ظˆط§طھ ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ط§ظˆ ط§طµط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظ‡ط± ط¬ط§طŒ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ط­ظپظ„ ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ظˆظ… طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¯ط± ط³ط®ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ† طµظ„ظˆط§طھ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظپطھط®ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ… .
ط§ط² ظ…ط·ظ„ط¹ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط°ط±ط§طھطھط§ ظ…ظ‚ط·ط¹ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ط±طµط§طھ ظٹظƒ ظٹظƒ ط² ظ„ط³ط§ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ط± ط¹ط§ط±ط¶ ظ¾ط± ظ†ظˆط± ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظˆط§طھ(22)
ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ…ظ† ط³ط§ظ„ظٹط§ظ† ط³ط§ظ„ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ط§ط±ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط´ط¨ظ‰ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط¤ ظٹط§طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظٹط§ظپطھظ… ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ†ط´ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط¯ط§ظ…ظٹظƒ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طں
ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… ط´ط§ظٹط¯ ظ…ظ† ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† ط¢ظ† ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ… طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط§ط³ط®ظ‰ ظ†ع¯ظپطھظ… !
ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط±ط³ظٹط¯! ظ…ظ† ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ظƒظˆطھظ‰ ط±ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط± ظ†ط®ط³طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ظ¾ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ط± ط³ظˆظ… ط®ظˆط¯ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ„ط¨ط§ظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ„ط¨ط§ظ† ظ…ظ† ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ . ط¢ظ† ط¨ظˆط³ظٹط¯ظ†ط¯.(23)
ط§ظٹظ† ط¨ظˆظ‰ ط¹ط·ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظƒ ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ظˆظٹظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظˆظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ„ط¨ط§ظ† ظ…ظ† ظ…طھطµط§ط¹ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظˆ ط±ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ„ظٹط§ظ‚طھ ط¨ظˆظٹظٹط¯ظ† ط¹ط·ط± ظ†ط¨ظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ع¯ط°ط´طھ طŒ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ط³ط§ظ„ظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ط§ط²طŒ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ظ…ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط¨ظٹظ†ط§ظٹظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ع¯ظپطھط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظˆظ‰ ط¹ط·ط± ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ .(24)
ط´طھط§ط¨ طµط§ظ„ط­ :  
ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظƒط±ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ…ط§ ظ¾ظٹط±ط²ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط­طھظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ظƒظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط§ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظ…ظ† ط±ط§ ط؛ط³ظ„ ظˆ ظƒظپظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظپظ† ظƒظ†ظٹط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط¯ظ‚ط§ظٹظ‚ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط²ظ† ظˆ ط¯ظٹط¯ظ† ط¹ط¬ظ„ظ‡ ظˆظ‰ طŒ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ‡ طھط­ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط²ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ طھط¹ط¬ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ط±ط®طھط®ظˆط§ط¨ ط§ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.(25)
ظˆطµظˆظ„ ط¢ط³ط§ظ† طµط§ظ„ط­ :  
ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظٹظƒظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ„ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ :
ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط±طŒ ط¯ط± ظ…ط´ظ‡ط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… . ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط³ط®ظ† ظ…ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ طŒ ط¨ط­ط« ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط¢ظ† ط´ط§ظ…ظ„ ظ…ط­ط¨طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظ…ط­ط¨طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ…ط­ط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ ط¨ظˆط¯. ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طŒ ظ†ظˆط¹ ظˆ ظƒظٹظپظٹطھ ط¨ط­ط« ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط§ ط³ط®طھ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¨طھط¯ط§ظٹظ‰ ظ…ط§ظ‡ ط¯ط± ط¢ط®ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط³ط®طھ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ…ظ† ع¯ظˆط´ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ط¨ط­ط« ظ†ظٹط² ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط±ظˆط­ظ‰ ط®ط§طµظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ط² ط´ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ طŒ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¨ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط§ط´ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ† ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ظ†ظٹط² طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط­ط§ظ„ط§طھ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ… .

ظ‡ط± ط³ظˆ ظƒظ‡ ط¯ظˆظٹط¯ظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھظˆ ط¯ظٹط¯ظ…
ظ‡ط± ط¬ط§ ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… طŒط³ط±ظƒظˆظ‰ طھظˆ ط¯ظٹط¯ظ… .
ظ‡ط± ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ع¯ط²ظٹط¯ ط¯ظ„ ط§ط² ط¨ظ‡ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ
ط¢ظ† ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط¯ظ„ ط±ط§ ط®ظ… ط§ط¨ط±ظˆظ‰ طھظˆ ط¯ظٹط¯ظ… .
ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط¨ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ط± طھظ…ط§ط´ط§
ط¯ظٹط¯ظ… ظˆظ„ظ‰ ط¢ظٹظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ طھظˆ ط¯ظٹط¯ظٹظ… .
ط¯ط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ظ‡ظ„ط§ظ‰ ط¨طھط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ…
ظƒط±ط¯ظٹظ… ظ†ط¸ط±طŒ ظ†ط±ع¯ط³ ط¬ط§ط¯ظˆظ‰ طھظˆ ط¯ظٹط¯ظٹظ… .
ظ‡ط± ط¹ط§ط´ظ‚ ط¯ظٹظˆط§ظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¬ظ…ظ„ع¯ظ‰ طھط³طھ
ط¨ط± ظ¾ط§ظ‰ ط¯ظ„ط´ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ظ…ظˆظ‰ طھظˆ ط¯ظٹط¯ظٹظ… .
ط³ط±ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ط±ط§ط¨ط§طھ ظ…ط؛ط§ظ† ط±ط§
ط§ظ†ط¯ط± ط´ظƒظ† ط­ظ„ظ‚ظ‡ ع¯ظٹط³ظˆظٹظ‰ طھظˆ ط¯ظٹط¯ظٹظ… .(26)
ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† طھط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… ع†ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ† ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ… ظˆ ط§ط² ط­ط§ظ„ط§طھ ط±ظˆط­ظ‰ ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ط´ ظƒظ†ظ… . ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ع¯ط°ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ… ط§ظˆ ط¯ط± ظپظ„ط§ظ† ط¨ط§ط²ط§ط±ع†ظ‡ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯. ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹط¯ط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط§ط²ط§ط±ع†ظ‡ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ طھط¹ط¬ط¨ ظ…طھظˆط¬ظ‡ طھط¹ط·ظٹظ„ظ‰ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط§ط´ ط´ط¯ظ… . ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ع†ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط¯ظˆ ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ طھط¹ط·ظٹظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ظٹط² ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ط¬ط² ظٹظƒ ظٹط§ ط¯ظˆ ط±ظˆط² ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ !
ط¨ط§ط±ظ‰ ! ط¯ط³طھ ط®ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظٹط§ط¨ظ… . ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ع¯ط°ط´طھ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط¬ظ‡طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ… طŒ
ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹظ… ط´طھط§ظپطھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظˆط³ظٹط¯ظ† ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط² ظ…ظ† طھط´ظƒط± ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒط±ط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ط®ظˆط¨ ط¯ظ‚طھ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ† طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ† ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ط´ ط²ظٹط§ط¯ ع¯ط´طھظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ طھظ†ظ‡ط§ طھظپط§ظˆطھ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ط¨ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ط«ط§ط± طھط¹ط¨ط¯ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ط± طµظˆط±طھط´ ظ†ظ…ظˆط¯ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯!
ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… ظƒط¬ط§ظٹظ‰ طں ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں
ط¨ظ‡ ظ„ط·ط§ظپطھ ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ ظƒظ‡ : ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط² ظ…طھط´ظƒط±ظ… !طں
ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظپطھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط±ظپطھ .(27)
ظ¾ظٹط§ظ… طµط§ظ„ط­ :  
ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط³ظٹط¯ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‡ط¯ظˆظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ظˆط²ظ‰ طھطµظ…ظٹظ… ط¯ط§ط´طھظ… ط¨ظ‡ ظ…ط´ظ‡ط¯ طھط´ط±ظٹظپ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط´ط¨ ط±ط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط§ط´ظ… ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ظ… .
ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط­ط±ظƒطھ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¨ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط¢ظ‚ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ط®ط§طµ ط¯ط± طµط­ظ† ظ…ط·ظ‡ط± ط­ط±ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹط§ظپطھظ‰ ظپظˆط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط³ط§ظ† ظˆ ط¨ع¯ظˆ ع†ط±ط§ طھط§ط²ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظ… ظƒظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ‰ ط®ظٹظ„ظ‰ ظˆظ‚طھ ط§ط³طھ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… !
ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… ظٹظƒ ط´ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط´ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط± ط·ظ‰ ظٹظƒ ط´ط¨ طŒ ظپط±ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¨ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ… طں
ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ع¯ظپطھظ… ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط´ظ‡ط¯ طھط´ط±ظٹظپ ظٹط§ظپطھظ… . ط´ط¨ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط±ظپطھظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط§ط­ط³ط§ط³ ط®ط³طھع¯ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ط§ط² ط­ط±ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط± ط¹ط§ط±ظپ ظ†ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط­ط³ظ†ط¹ظ„ظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ… طھط§ ظ‚ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ… . ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط¨ط§ط±ط§ظ† طھظ†ط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¹ط¨ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±طŒ ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط®ظˆط¨ ط¯ظ‚طھ ظƒط±ط¯ظ… ظپط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظ…ط´ط®طµط§طھ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¨ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظٹط§ظپطھظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ط´ ط¨ط±ظˆظ… ظٹط§ ط®ظٹط±طں ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… :
ط§ظˆ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ط´ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¨ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط§ع¯ط± ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
طھط§ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط±ظپطھظ… ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ… ط§ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ط³ط® ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ„ط§ظپط§طµظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¬ظ†ط§ط¨ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¨ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طھط§ ع¯ظ„ط§ظٹظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¨ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ط±ط³ط§ظ† ظˆ ط¨ع¯ظˆ ط³ط±ظ… ط´ظ„ظˆط؛ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط±ط´ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ‡طھ ظˆ ط­ظٹط±طھظ… ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط±ظپطھ .
ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ظ… ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ… ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¨ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ع¯ظپطھظ… ط§ظˆ ع¯ظپطھ :
ط§ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ط§طµ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط·ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ط³طھ ظ‡ظٹع† ظˆظ‚طھ ط¯ظˆ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ط­ط±ظ… ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆظ„ظ‰ طھط§ط²ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ظ… ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ع†ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¨ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط¢ظ† ط¯ظˆط³طھ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ !(28)
ط®ظˆظ† طµط§ظ„ط­ :  
ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظƒط±ظ…ظ‰ ظ‚ظ…ط´ظ‡ ط§ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ظˆط³طھط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ط·ط±ط§ظپ ط´ظ‡ط± ط¢ظ…ظ„ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ظ†ط¨ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ط³طھ : ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯. ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ظˆط³طھط§ظٹظٹط§ظ† ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط®ظˆظ† ط§ط² ط²ظٹط± ظ…ظˆط²ط§ط¦ظٹظƒ ظ‡ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆط³طھط§ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ† ط¢ظ† ط³ط®طھ ط¨ظ‡ طھط¹ط¬ط¨ ظˆ ط­ظٹط±طھ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظˆط§ط¯ظ‰ ط¢ظ…ظ„ظ‰(29) ظ†ظٹط² ط±ط³ظٹط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ط²ط±ط³ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ط³طھظ‰ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ط«ط§ط¨طھ ط´ط¯.
ع†ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط§ ظ‡ط¬ظˆظ… ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ظˆ ط§ظƒظ†ط§ظپ ط´ظ‡ط±ط³طھط§ظ† ط¢ظ…ظ„ طŒ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ ط¢ظ…ط¯. ظ…ط§ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ¾ط³ط±ط´ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط± ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط±ط²ظٹط§ط¨ظ‰ ط§ط² طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ ط¢ظ† طŒ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ†ط²ظ„ ط§ط² ظ‚ط¨ظ„ ظ…ط­ظ„ ظ‚ط¨ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆط± ط§ظٹط§ظ… ظ‚ط¨ط±ط´ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¢ظ† ط®ظˆظ† ط¨ط§ط²ظٹط§ظپطھ ظ‚ط¨ط± ظˆظ‰ ط±ط§ ظˆ ط¨ظ‡ طھظٹط¹ طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ ط®ظˆظ†ط¨ط§ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط§ط±ظ‰ ! ظ…ط§ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ† ط¨ط§ طھظ„ط§ط´ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… طµط§ط­ط¨ ظ‚ط¨ط± ظ…ط°ظƒظˆط± ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظٹظˆظ…ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط´ط®طµط§ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھظ† ط®ظˆظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ظˆ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط§ط´ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط§ظˆ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ طھط¹ط¬ط¨ ظˆ ظ†ط§ط¨ط§ظˆط±ظ‰ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظ† ظ…ط¬ط¯ط¯ ط®ظˆظ† ط§ط² ط²ظٹط± ظ…ظˆط²ط§ط¦ظٹظƒ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط±ظˆط³ط±ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¨ط±ظƒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¢ظ† ط±ظˆط³ط±ظ‰ ط®ظˆظ† ط¢ظ„ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ ط¯ظ‚طھ ظ†ظٹط² ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ظ…ط°ظƒظˆط± ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط§ط² ط®ط§طµظٹطھ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ .(30)
ط§ط­طھظٹط§ط· طµط§ظ„ط­ :  
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط­ط§ط¦ط±ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ…ط±ظٹط¶ظ‰ ظ†ط§ط¨ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆ ط±ط­ظ„طھ ظ‡ظ…ط´ظٹط±ظ‡ ط§ظ… ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط®ط§ظ†ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ظٹظ† ظ‚ط¨ط± ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط§ظ„ط§ط³ط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ طھط¹ط¬ط¨ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ… ظƒظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ظˆظ‰ طŒ ظ…ط²ط§ط±ظ‰ ظ†ظˆط²ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظˆظ‚طھظ‰ ط®ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظ‚طھ ظƒط±ط¯ظ… طŒ طھظˆط§ظ†ط³طھظ… طھظ†ظ‡ط§ ظ†ط§ظ… ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¦ط±ظ‰ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ‚ط¨ط± ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ… . ظ¾ط³ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ… ط¢ظ† ظ‚ط¨ط± ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط³طھع¯ط§ظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ . ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ط³ط®طھ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظˆ ط­ظٹط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ع†ظٹط³طھ طں
ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ع¯ط°ط´طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط´ظٹط±ظ‡ ط§ظ… ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ط² طھظ‡ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ظ… ط³ط±ظ…ط§ط®ظˆط±ط¯ع¯ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…طھط§ط،ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظٹط±ط؛ظ… ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظپط±ط§ظˆط§ظ† طŒ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظپظˆطھ ظ†ظ…ظˆط¯.
ظ…ظ† ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظ†ط²ط¯ طھظˆظ„ظٹطھ ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ‚ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ طھط§ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ…ط­ط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط§ط´طھ . ظ‚ط¨ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط´ظٹط±ظ‡ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯. طھظˆظ„ظٹطھ ظ†ظٹط² ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط³ظٹط¯ظ† ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯:
ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط§ظ„ط§ط³ط± ط¢ظ‚ط§! ظ‡ط± ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ‡ظ…ط´ظٹط±ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ظپظ† ظƒظ†ظ†ط¯!
ظ…ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¨ط´ ظ‚ط¨ط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط³ط®طھ ظˆط­ط´طھ ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ط¨ع¯ظˆظٹظ… ظƒط¬ط§ ط±ط§ ط®ط±ط§ط¨ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ†ط¨ط´ ظ‚ط¨ط± ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ط­طھظٹط§ط· طھظ…ط§ظ… ط§ط² طھط¹ظٹظٹظ† ط¬ط§ظ‰ ظ‚ط¨ط± ط·ظپط±ظ‡ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط®ظ„ظٹظ„ ط®ط§ظ† ظ…طھطµط¯ظ‰ ط§ظ…ظˆط± ط­ط±ظ… ظ…ط·ظ‡ط± ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظƒط±ط¯ظ… طŒ طھط§ ط§ع¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط¨ط´ ظ‚ط¨ط± ط´ط¯طŒ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط¨ط§ط´ظ… !
ظˆظ‚طھظ‰ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ظ‡ظ…ط´ظٹط±ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط­ظ† ظ…ط·ظ‡ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط¨ط± ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط±ظ‰ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط³ط±ط§ط؛ ظ‚ط¨ط± ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط±ظپطھظ… ظˆ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ طھط¹ط¬ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظ…ط¬ط§ظˆط± ط¨ط§ ظ‚ط¨ط± ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ظˆط¯ظ… .
ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط²طھط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ… ظ‚ط¨ط± ظ…ط°ظƒظˆط± ط¹ظ„ظٹط±ط؛ظ… ط¯ط§ط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط² ط³ظ†ع¯ ظ‚ط¨ط± ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ط±ط¨ط§ط¨ ظ†ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¨ظƒط± ظˆ ط¯ط³طھ ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…طھطµط¯ظٹط§ظ† ط­ط±ظ… طھط§ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ طھطµظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ط±طŒ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ط±ط¨ط§ط¨ ظ†ظˆ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ طھط§ ط¢ظ† ط¬ط³ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظپظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯!ظˆظ„ط§ طھط³ظ‚ط· ظ…ظ† ظˆط±ظ‚ط© ط§ظ„ط§ ظٹط¹ظ„ظ…ظ‡ط§ ظˆ ظ„ط§ط­ط¨ط© ظپظ‰ ط¸ظ„ظ…ط§طھ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ„ط§ط±ط·ط¨ ظˆ ظ„ط§ظٹط§ط¨ط³ ط§ظ„ط§ ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ ظ…ط¨ظٹظ† .(31)
ط·ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ طµط§ظ„ط­ :  
ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظپط±ط¯ ظ…ظˆط«ظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ظپط¸ظٹط§ظ† ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط¹ط§ط±ظپ ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط­ط³ظ†ط¹ظ„ظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ :
ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط¨ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط؛ط±ظٹط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ظ‚ط²ظˆظٹظ†ظ‰ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ط² ظˆظ‰ ط®ظˆط§ط³طھط§ط± ط·ط±ظٹظ‚طھ ط¹ظ„ظˆظ… ط؛ط±ظٹط¨ظ‡ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط´ط¯ظ… . ط§ظˆ ط¨ط§ طھط¹ط¬ط¨ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظˆ ط¨ط§ طھظ†ط¯ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ¾ط¯ط±ط²ظ†طھ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‰ طں(32)
ط®ظˆط¨ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ظپط¸ظٹط§ظ† ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ط¯ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ظ‚ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط§ ط·ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ط² ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط´ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² طھط´ط±ظٹظپ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ â€چ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ طµط¨ط­ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ط¯ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظ‘ظچ.(33)
ط§ظ„ظ‡ط§ظ… طµط§ظ„ط­ :  
ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط­ط§ط¬ ط³ظٹط¯ ط¬ظˆط§ط¯ ع¯ظ„ظ¾ط§ظٹع¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط­ط³ط§ظ† ط´ط§ط¹ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯:
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± طھظ‡ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¨ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ظˆط³ط· ظ…ظ†ط¨ط±طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¹ط±ط¨ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ط؛ط¯ظٹط±طŒ ط´ظٹط¹ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ طھظ‡ط±ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط´ظ…ط§ ظ‚طµط¯ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ„ط§ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ط¯ط§ط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط¹ط±ط¨ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ط¯طŒ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ…ط´ â€چ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط² ط¯ط§ظ„ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ طھط§ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط±ظˆط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظٹط² ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط؛ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯.
ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط±ظˆط­ظ‰ ط®ط§طµظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆطŒ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ â€چ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¯ظ‚ط§ظٹظ‚ظ‰ ط±ط§ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط¹ط±ط¨ ظ…طµط±ظ‰ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط®ظˆط§ظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ† طŒ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط­ط³ط§ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ طھط§ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظٹط§ط¯ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط´ط¹ط±ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ظ¾ط³ ط³ظƒظˆطھ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظ‡ظٹط¨ظ‰ طھظ†ط¯ ط¨ط± ظ…ظ† ط²ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ† !
ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظٹط§ط¯ظ… ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط´ط¹ط±ظ‰ ظ†ظٹظ…ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظٹط¨ ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ظ¾ط³ ظƒط§ط؛ط° ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ط´ط¹ط§ط±طŒ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ظ…طµط±ظ‰ ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظپظ‡ظ…ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط§ط´ط¹ط§ط± ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط´ ! ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¢ظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط§ ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ط¨ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط´ط¹ط§ط± ط§ظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ طŒ طھظˆط§ظپظ‚ ظ…ظپظ‡ظˆظ…ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ .(34)
ظ‡ط¯ط§ظٹطھ طµط§ظ„ط­  
ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط§ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ظˆط­ظٹط¯ ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط§ظ„ط¹ط±ط§ظ‚ظٹظ† ط§ط³طھط§ط¯ طµط§ط­ط¨ ط¬ظˆط§ظ‡ط± ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡(35) ظ†ظ‚ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ظٹط± ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡(36) ط¯ط± ط³ظپط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±طھط§ط¶ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ ط§ط² ط³ط§ظ„ ط±ط§ ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ط² ط±ظپطھط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ط±ظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ . ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ط± ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظˆ ط­ط±ظٹطµ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط´طھط§ط¨ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ ظˆط±ظˆط¯طŒ ط®ط¨ط±ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظٹط§ظ… طŒ ط§ظٹط§ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط§ظˆط³طھ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظƒط±ط¯.
ظ¾ظٹط´ط®ط¯ظ…طھ ط²ظٹط±ظƒ ظˆ ظ‡ظˆط´ظٹط§ط± ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط´ط§ط®طµ ظ‡ظ†ط¯ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ط³طھ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ظ…ظٹط±ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط±ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¯ط³طھظˆط± ط§ط³طھط§ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯.
ط§ط³طھط§ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ† ظˆ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ط± ظ…ظٹط±ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ ط³ط®طھ ط¹طµط¨ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ طھظ†ط¯ظ‰ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ظ…ظ† ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظپط±ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظˆ ظ‡ظٹع† ط§ط³طھ !طں
ظ…ظٹط±ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظ†ط§ظ…ط¯ط§ط± ط¹طµط± ط®ظˆظٹط´ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ طھط¹ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯ ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط±ط§ طھط­ظ‚ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں
ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ‚ظˆظ… ط®ظˆظٹط´ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ظ…ظ† ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط§ط¯ظٹط§ظ† ظˆ ظپط±ظ‚ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¸ط± ط¨ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط¹ظˆطھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط´طھط§ظپطھظٹظ… طŒ ط¬ظ…ط¹ظٹطھظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط§ظ‚ظˆط§ظ… ظˆ ط§ط¯ظٹط§ظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ط± ط¨ط§ط؛ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط§ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ظˆ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط› ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط¯ط¹ظˆطھ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط§ظ‚ظˆط§ظ… ظˆ ظ…ظ„ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط¹طھط¨ط§ط±ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ‡ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط§ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط±ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ طµط­ط¨طھ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ â€چ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط؛ طŒ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط³ط§ظƒطھ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط§ط؛ط³طھط§ظ† ظ†ظٹط³طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ظˆط±ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ع†ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ع†ظ‡ ظƒظˆع†ظƒ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…طھ طھط¹ط¸ظٹظ… ط®ظ… ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظٹط² ط¨ط§ طھط§ظ†ظ‰ ظˆ ظˆظ‚ط§ط±ظ‰ طھظˆطµظٹظپ ظ†ط§ط´ط¯ظ†ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط§ط؛ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯. ط­ط¶ط±طھ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط´ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ط°ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¯ظٹط§ظ† ظˆ ظپط±ظ‚ ظ…ط®طھظ„ظپ ظ…ط´ظƒظ„طھط±ظٹظ† ط³ظˆط§ظ„ط§طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظˆ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ طھط¹ط¬ط¨ طŒ ظ¾ط§ط³ط® ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‚ط§ط·ط¹ ظˆ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط­ظ‚ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯. ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… ط§ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ط±ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ط±ط­ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط³ط¤ ط§ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ط³ظƒظˆطھ ظƒظ†ظ… ! ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¹ظ„ظٹط±ط؛ظ… ط²ط­ظ…ط§طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¯ط± طھظ‡ظٹظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ط§طھ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ع¯ظپطھظ… . ط¨ط§ ط³ظƒظˆطھ ظ…ظ† طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† طŒ ط³ظˆط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظ¾ط§ط³ط® طŒ ط¢ظ† ط¬ظ„ط³ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ط³ظƒظˆطھ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط®ظ… ط´ط¯ظ† ط¯ط±ط®طھط§ظ† ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظ…ط¯طھ ظ…ظ†ط§ط¸ط±ظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ط±ظˆط¬ ط§ط² ط¨ط§ط؛ طŒ ط¨ط§ ظ‚طµط¯ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ظ…ظ† ط±ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ظ„ط§ط·ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط¹ظ…ط±ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ط² ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† طھط§ظƒظ†ظˆظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ع¯ ط±ط§ ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ… !(37)
ط±ط§ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظٹظ‰ طµط§ظ„ط­ :  
ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ط§ط¬ ط³ظٹط¯ ط¬ظˆط§ط¯ ع¯ظ„ظ¾ط§ظٹع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط³طھظ†ط¨ط· ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ… ط³ط®طھ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط´ظ†ط§ط®طھ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط·ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط´ط§ظٹط¯ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ظƒظ…ظƒ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط±طھ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط§ظˆ ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط¯ط± ط¹طµط± ط±ظˆط² ظ¾ظ†ط¬ ط´ظ†ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظˆط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¬ظپ ط±ظپطھظ‡ طھط§ ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظˆط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط±ظپطھط§ط± ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط¸ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ طھط§ ط¬ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط§ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ طھط§ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط±ط§ طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط¢ط±ط§ظ… ط¢ط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط± ظ‡ظˆط¯ ظˆ طµط§ظ„ط­ ط¯ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ†ط§ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ط¯ظ† ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆ ظٹط§ظپطھظ† ع¯ظ…ط´ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ! ظ¾ط³ ظ¾ط±ط³ ظˆ ط¬ظˆظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ط؛ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¹ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆظ„ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ†ط´ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ ط´ط§ظٹط¹ظ‡ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ ط·ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ â€چ ط¯ط± ظ‡ط± ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھط´ط±ظٹظپ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯!
ط§ظˆ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ظٹط²ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¹طµط± ط±ظˆط² ظ¾ظ†ط¬ ط´ظ†ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط؛ط±ظˆط¨ ط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¨ط§ظٹط³طھط¯ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ظ¾ظٹظ†ظ‡ ط¯ظˆط² ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط§طµط±ط§ط± طھظ…ط§ظ… ط§ط² ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ â€چ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‡ظ… ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ† ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط¨ط¯ظ‡ط¯. ظˆظ‚طھ ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظپظˆظ‚ ط®ظٹظ„ظ‰ ط²ظٹط±ظƒط§ظ†ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ظ¾ظٹظ†ظ‡ ط¯ظˆط² ط¨ط¯ظˆظ† طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯طŒ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ط¹طھ ظ…ظ‚ط±ط± ظ¾ط³ ط§ط² طھط´ط±ظٹظپ ط¨ظ‡ ظˆط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¬ظپ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‡ظپطھع¯ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ط± ظ‡ظˆط¯ ظˆ طµط§ظ„ط­ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ†ط§ظ¾ط¯ظٹط¯ ط´ط¯ظ† ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط¯ط± ظˆط§ط¯ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¬ظپ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط¨ط§ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط±ظپظٹظ‚ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ظپ طŒ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ظپطھ ظ…ظٹط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ†ط¬ظپ طŒ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ… ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھ ط·ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ طھظ„ط§ط´ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظƒظپط´ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظپط´ط§ط± ظƒط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ… طھط§ ط´ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط¯ط±ط³طھ ظ†ط´ط¯ظ† ظƒظپط´ظ‡ط§ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ظ…ظ‚ط±ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط§ط¯ط§ط± ط¨ظ‡ ط¨ط§ط¬ ط¯ط§ط¯ظ† ظƒظ†ظ… طھط§ ط´ط§ظٹط¯ ط¨طھظˆط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظٹط§ظپطھ ط·ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ط´ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظƒظپط´ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ… طŒ ط¢ظ† ظ¾ظٹظ†ظ‡ ط¯ظˆط² ط¯ط± ظƒظ…طھط±ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ…ظƒظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط§ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ طŒ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ط´ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§طµط±ط§ط± طھظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¢ظ† ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط¯ط¹ظˆطھظ… ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط¢ظ…ط¯طŒ ظƒظ… ظƒظ… ط³ط± طµط­ط¨طھ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¨ظٹظ† طµط­ط¨طھظ‡ط§ظٹظ… ط¨ظ‡ ط±ط§ط² ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظ„ط­ط¸ط§طھظ‰ ط¨ظ‡طھ ظˆ ط­ظٹط±طھ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ :
طھظˆ ط¹ط¬ط¨ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ظپطھظ† ط·ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط± ظپط±ط¶ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ط¯ط± ظ…ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط±طھ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط¨ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط³طھ ظˆ طھظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط؛ط§ظپظ„ظ‰ .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط؛ط¶ط¨ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھ . ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ â€چ ط®ط±ظˆط¬ط´ طŒ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط§ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط³ط®طھ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ… طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظپط±ط¯ط§ ط¬ظ‡طھ ط¹ط°ط±ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط§ط´ ط±ظپطھظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظٹط§ظپطھظ… .
ط¢ط±ظ‰ ! ط¢ظ† ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ط¯ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط±ط§ط²ط´ ط§ظپط´ط§ط، ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.(38)
ط­ط±ط² طµط§ظ„ط­ :  
ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط¨ط±ظˆط¬ط±ط¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظ†ظˆظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ط±ظٹط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط±ط¨ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط®ط¨ط± ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط¢طھط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±ظ… ط³ظˆط®طھظ‡ ط§ط³طھ ! ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆطµظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظƒظ†ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¯ط§ظˆط§ظ‰ ظ‡ظ…ط³ط±ظ… ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ط´طھط§ظپطھظ… .
ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¯ط±ظ…ط§ظ† طŒ ط´ط¨ ط¯ظٹط±ظˆظ‚طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… ط¯ظˆط³طھظ… ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظ„ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظƒط±ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… طŒ ط¢ظ† ط´ط¨ ظ†ظٹط² ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظƒط±ط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ط±ظˆظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… . ظپط±ط¯ط§ طµط¨ط­ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ… طŒ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ‚ظپظ„ ط¯ط±ط¨ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط´ط¯ظ… طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ظƒط±ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ„ط§ظپط§طµظ„ظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ… ظƒظ‡ ط´ظٹط´ظ‡ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظ‡ط±ع†ظ‡ طھظ…ط§ظ… طھط± ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط´ط¯ظ… طŒ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ طھط¹ط¬ط¨ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ طھظ†ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظٹط±طھ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ طھط¹ط¬ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط´ط¯ظ… ! ط¨ط§ طھظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ظƒظٹط³طھظ‰ طں!
ط§ظˆ ط®ظٹظ„ظ‰ طµط±ظٹط­ ظˆ ط³ط§ط¯ظ‡ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¯ط²ط¯ ظ‡ط³طھظ… ! ط¯ظٹط´ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط²ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ¾ط³ط§ط² ط´ظƒط³طھظ† ظ‚ظپظ„ ظˆ ط¨ط±ظٹط¯ظ† ط´ظٹط´ظ‡ ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظˆ ط¬ظ…ط¹ ظˆ ط¬ظˆط± ظƒط±ط¯ظ†ظ¾ظˆظ„ ظˆ ط³ط§ظٹط± ظˆط³ط§ظٹظ„ طŒ ط¯ط±ط¨ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط±ط§ ع¯ظ… ظƒط±ط¯ظ… ! ط¨ظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ط§ط± ط·ط±ظپ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ… طŒط¯ظٹظˆط§ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط±ط¨ ط´ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ط·ط±ظپ ط±ط§ ط¯ظٹظˆط§ط± ظٹط§ظپطھظ… طŒ ظ¾ط³ ظ†ط§ع†ط§ط± ط®ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ… ظˆط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط±ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ… !!!(39) ط¯ط±ظ…ط§ظ† طµط§ظ„ط­ :
ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظپطھط­ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ظˆط± ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط­ط³ظٹظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط¯ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ط²ط®ظ… ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ¾ظˆط³طھ ط¨ط¯ظ†ظ… ط®ط§ط±ط´ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ظ…ط±ط§ ظƒظ„ط§ظپظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط´ظپط§ط، ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھظˆط³ظ„ ظٹط§ظپطھظ… .
ع†ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط³ط¯ط±طŒ ط¬ظˆط´ â€چ ط´ظٹط±ظٹظ† طŒ ظ…ط§ط³طھ طھط±ط´ ط´ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط­ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ†ظ… ط¨ظ…ط§ظ„ظ… ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¬ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¹ظ†ط§ظٹطھ طŒ طھط®ظ… ع¯ط´ظ†ظٹط²طŒ طھط®ظ… ط®ظٹط§ط± ط±ط§ ظ†ظٹط² ع†ظ†ط¯ ط¨ط§ط± ظ…ظٹظ„ ظƒظ†ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ظپظˆظ‚ ط¯ظ‚ظٹظ‚ط§ ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ط²ط®ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ†ظ… ط§ط² ط¨ظٹظ† ظˆ ط´ظپط§ ظٹط§ظپطھظ… .(40)
ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ طµط§ظ„ط­ :  
ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط³ظٹط¯ ط¬ط¹ظپط± ط­ظٹط¯ط±ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط´ظ‡ط±ط³طھط§ظ† طھظپطھ ط¨ط§ط؛ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھ ظ‚ظ†ط§طھ ظ¾ط± ط¢ط¨ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯. ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط؛ ط²ط±ط¯ط´طھظ‰ ظˆ ط¨ط§ط؛ط¨ط§ظ† ط¢ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ط› ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط§ط² ط§ظٹط±ط§ظ† ظپط±ط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ط­ط¯ظˆط¯ 15 ط³ط§ظ„ ظˆ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط®ط·ط±ظ‰ ظˆظ‰ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھطµظ…ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ط¬ط±ط§ط،طھ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ط¨ط§ط؛ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ط±ظˆط²ظ‰ طھطµظ…ظٹظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط؛ط¨ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط§ط¬ط±طھ ط²ط­ظ…ط§طھ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ط´ ط¨ط§ط؛ ط±ط§ طھط­ظˆظٹظ„ ط¨ع¯ظٹط±ط¯!
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯طŒ طھط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¬ط¯ط¯ط§ ط¨ط§ط؛ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھطµط±ظپ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ† ط¨ط§ط؛ط¨ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ظ¾ط±ط³ظ‰ ع¯ط±ظ… ظˆ ظ†ط±ظ… ! ط§ظˆ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ‡ط± ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط² ط¨ط§ط؛ ظˆ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¢ظ† ط¨ط§ط؛ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† طھط­ظˆظٹظ„ ط¨ط¯ظ‡ ! ظ…ظ† ظ‚طµط¯ ط¯ط§ط±ظ… ط¨ط§ظ‚ظٹظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط؛ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¬ظˆط§ظ† ظˆ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظƒظ†ظ… !
ط¨ط§ط؛ط¨ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظپظƒط± ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظ…ط´ظˆط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† طھطµظ…ظٹظ… ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ… .
ظ…ط§ظ„ظƒ ط²ط±ط¯ط´طھظ‰ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط؛ط¨ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ„ط§ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ‡ط±ط³طھط§ظ† ظٹط²ط¯ ط­ط±ظƒطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط¨ط²ط±ع¯ ط¢ظ† ط´ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯ظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† طŒ طھظƒظ„ظٹظپ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯طŒ ط¢ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ظ„ط§ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط§ظٹط¯ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط²ط±ط¯ط´طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط¯ط± ط¯ط³طھ طھظˆط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ طھظˆ ط§ط¬ظٹط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ„ظƒ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† !
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط­ط³ط§ط¨ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ظ†ظƒ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط؛ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط³ط§ط¨ ط±ظٹط®طھظ‡ ط§ظ… ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظٹط²ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ ط¨ط§ط؛ ظ‚ط¨ظ„ط§ ظ…ط²ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ظˆظ„ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ظ¾ظˆظ„ طھظ…ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¢ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط²ظ‰ طھظˆ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ط³طھ .(41)
ط¨ط§ط؛ط¨ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ط³طھط§ظ† طھظپطھ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ظ„ظƒ ط²ظ…ظٹظ† ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ ظˆ ظƒظ„ظٹط¯ ط¨ط§ط؛ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھط­ظˆظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ظˆط¯!(42) ظ…ط±ط¯ ط²ط±ط¯ط´طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظپطھط§ط± ط¨ط§ط؛ط¨ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط³ط®طھ ط¨ظ‡ ط­ظٹط±طھ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…طھط¹ط¬ط¨ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚طµط¯ ظ…ظ† ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ظ†ط¨ظˆط¯! ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ظ… ط§ع¯ط± ط¨ع¯ظˆظٹظ… ط¨ط§ط؛ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظˆ طھظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط§ط؛ ط¨ط±ظˆظ‰ طŒ طھظˆ ط¬ظˆط³ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط³طھظ‰ ط¨ظٹط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ !طں ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ع¯ظˆ ط§ظٹظ† طھطµظ…ظٹظ… ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط´ظˆط±طھ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‰ !طں
ظ…ط±ط¯ ط²ط±ط¯ط´طھظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ظ†ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ظٹط²ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط¨ط§ط؛ ط±ط§ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط¢ظ† ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± طھظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظˆ طھط§ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط§ط؛ ظˆ ط¢ظ† ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ† طŒ ط§ع¯ط± ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ظ…ط¨ظ„ط؛ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظپط±ط³طھ !طں
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط²ط±ط¯ط´طھظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ط³طھط§ظ† طھظپطھ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط²ط±ط¯ط´طھظٹط§ظ† طھظپطھ ظˆ ظٹط²ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ط³طھط§ظ† ظٹط²ط¯ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط¢ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ظˆظ†ط¯!
ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ„ط§ظ† ظٹظƒ ط²ط±ط¯ط´طھظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ !طں(43)
ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط¨ط± طµط§ظ„ط­ :
ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط³ظ† ظپطھط­ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ظˆط± ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¶ظˆظ‰ ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ظ…ط´ظ‡ط¯ ط§ط°ظƒط§ط±ظ‰ ط®ط§طµ ط±ط§ ط¯ط± ط·ظ‰ ظ…ط¯طھ ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ… .
طھط§ ط¨طھظˆط§ظ†ظ… ط³ظ‡ ظ…ظ„ظƒ ظ…ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط§ط­ط¯طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„طµظ…ط¯ ط±ط§ ط¯ط± طھط­طھ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¨ع¯ط±ظٹظ… !
ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط¨ظ‡ط§ ط°ظƒط±ظ‰ ط§ط² ط§ط°ظƒط§ط± ظپظˆظ‚ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ 6 ط·ط±ظپ ط®ظˆظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ… : ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط­ظٹظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ط§ط² ط¯ظˆط± ع†ظ†ط¯ ط³ظپظٹط¯ظ¾ظˆط´ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ :
ط³ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒظ† .
ط§ط¨طھط¯ط§ط، ط§ط¹طھظ†ط§ظٹظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ظˆ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ع¯ظپطھ طŒ ظ…ظ† ط¨ط§ط² ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ… ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ… ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط´ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ 40 ظ…طھط± ظ‚ط¯ ظƒط´ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط³ط±ظ… ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظ† ط¯ظٹع¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… .
ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ع†ظ†ط¯ ط³ط§ط¹طھ ع¯ط°ط´طھ طŒ ط§ط² ظ†ظˆط± ع¯ط±ظ… ط¢ظپطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ظ… طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ط¨ط±ظ‡ظˆطھظ‰ ظٹط§ظپطھظ… . ط­ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظƒط¬ط§ ظ‡ط³طھظ… طŒ ظ¾ط³ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ… طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ†ع¯ط±ط§ظ† ظ†ط¨ط§ط´ ! ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظپ ط¨ط±ظˆ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ†ظٹط² ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ†ط¯ظ‡ .
ط§ط² ط§ظˆ ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط³ط§ط¹طھظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظˆط³طھط§ظٹظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط¨ط§ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ¾ط±ط³ ظˆ ط¬ظˆ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ظˆط³طھط§ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ‡ط±ط³طھط§ظ† ط§ط±ط¯ظƒط§ظ† ظٹط²ط¯ ظ‡ط³طھظ… ! ظ…ط§طھ ظˆ ظ…ط¨ظ‡ظˆطھ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ط² ظ…ط´ظ‡ط¯ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط±ط¯ظƒط§ظ† ظٹط²ط¯ ظ¾ط±طھط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط±ظˆط³طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…طھط¹ط¬ط¨ ط´ط¯ظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپظ‰ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ…ظ† ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط±ط¯ظƒط§ظ† ظٹط²ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط¯ط±ط³ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط®ط¨ط±ط¯ط§ط± ط´ط¯ ط³ط®طھ ط­ظٹط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ !.. ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط­ط¨طھ ط§ط² ظ…ظ† ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظ„ط¨ط§ط³ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹظ… طھظ‡ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ط§ط± ط¨ط§ ظƒظ…ظƒ ظƒط§ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط´ظ‡ط¯ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط´ظ‡ط¯ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ… ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ‡ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ظ†ط§ظ¾ط¯ظٹط¯ ط´ط¯ظ† ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظ…طھظ†ط¨ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ظٹط§ظپطھظ† ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ ط¢ظ† ط§ط°ظƒط§ط± ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ…(44)
ط¹ظ…ط± طµط§ظ„ط­ :  
ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¹ط§ط±ظپظ‰ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ط¯ط± ظ…ط´ظ‡ط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ظ‰ ظ…ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ع¯ط°ط´طھ ط³ط§ظ„ظ‡ط§طŒ طھط؛ظٹظٹط±ظ‰ ط¬ط³ظ…ظ‰ ط¯ط± ط§ظˆ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¨ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط®ظˆظٹط´ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. طھط¹ط¬ط¨ ظ…ظ† ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¬ط¯ظ… ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط¯ظˆط±ط§ظ† ط·ظپظˆظ„ظٹطھ ط¢ظ† ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ظƒظ„ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ع¯ط°ط´طھ ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط¬ط³ظ…ظ‰ ط§ظˆ طھط؛ظٹظٹط±ظ‰ ط­ط§طµظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ظ¾ط³ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط±ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ط§ظ„ظٹط§ظ† ط³ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظˆط¶ط¹ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ط­ظٹط§طھ ط§ظˆ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ط´ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط­ظٹط§طھط´ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¬ظˆظٹط§ ط´ط¯ظ… طŒ ط§ظˆ ط§ط¨طھط¯ط§ طھظ„ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط·ظپط±ظ‡ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ…طµط±ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط­ظٹط§طھط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… .
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ طŒ ط¢ط¯ظ… ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… . ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ…ط³طھط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظٹط±ظˆظ‚طھ ط§ط² ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظ… طŒ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط±ظˆط´ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¶ط¹ظٹظپ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طھط§ظ‚ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط´ط±ظپ ط¨ط± ظƒظˆع†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط´ط¯ظ… . ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… : ط­طھظ…ط§ ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ط؛ ط§ظٹظ† ط§طھط§ظ‚ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ طھط¹ط¬ط¨ ظٹط§ظپطھظ… ظƒظ‡ ط²ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ع†ظ†ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ†ط§ط± ط³ظپط±ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ†ط´ ط¨ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط´ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ط¯ط± ظ†ظٹط² ظ‡ط± ط§ط² ع†ظ†ط¯ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ طµط¨ط± ظƒظ†ظٹط¯ طھط§ ط؛ط°ط§ ط¯ط±ط³طھ ط´ظˆط¯طŒ ط¹ط°ط§ط¨طھط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… !
ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ ط؛ط°ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط¬ط² ط¢ط¨ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط§ظپطھظ… ! ظ¾ط³ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ… ط¢ظ† ط²ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ† ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¢ط¨ ط¨ط± ط³ط± ع†ط±ط§ط؛ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط³ط§ط¹طھظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط±ظˆظ†ط¯طں!
ط¨ط§ ط³ط±ط¹طھ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ظ… ع¯ظپطھظ… :
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظ…ط´ط¨ ط؛ط°ط§ ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ط¯ط± ط·ط¨ظ‚ظ‰ ط¨ع¯ط°ط§ط±طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ظ†ظˆ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ظƒظپط´ ط®ظˆط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظٹط¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ط®ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظٹط§ظˆط±!
ظ‡ظ…ط³ط±ظ… ظƒظ‡ ط§ط¨طھط¯ط§ ط§ط² ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ† ط³ط®طھ ط¨ظ‡ ط­ظٹط±طھ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† طŒ ط؛ط°ط§ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط·ط¨ظ‚ ع¯ط°ط§ط´طھ طŒ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظ¾ظˆظ„ ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ط¢ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ظ… ط±ط§ طµط¯ط§ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… :
ط§ظٹظ† ط؛ط°ط§ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپظ„ط§ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط¨ط± ظˆ ط¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط¯ط§ ط¯ط±ط¢ظˆط± ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ† ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظپظˆط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط¯ظˆط± ط´ظˆطŒ طھط§ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ طµط§ط­ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯!
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ظ…طھع¯ط°ط§ط± ط¨ط§ ط؛ط°ط§طŒ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ظ¾ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط²ظ† ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط±ظپطھط§ط± ط²ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ… طŒ طھط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ع†ظ‡ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طں!
ظ„ط­ط¸ط§طھظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط²ظ† ط±ط³ظٹط¯!طں ط؛ط°ط§طŒ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط¯ط±ط¨ ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ط¯ط±ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط·ط¨ظ‚ ط¯ط³طھظˆط± ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط¯ظˆط± ط´ط¯.
ظ¾ظ†ط¬ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط³ط®ط§ظˆطھ ط³ظˆظ‰ ط¯ط§ظ…ط§ظ† ع¯ط¯ط§
ظˆظ‚طھ ط±ظپطھظ† ط؛ظ†ع†ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظˆظ‚طھ ط¨ط±ع¯ط´طھظ† ع¯ظ„ ط§ط³طھ .
(45)
ط²ظ† ط¯ط± ط±ط§ ط¨ط§ط²طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ†ط§ط¨ط§ظˆط±ظ‰ ط§ط·ط±ط§ظپ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¬ط³طھط¬ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط§ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ط؛ط°ط§طŒ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط³طھ . ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ¾ظ†ط¬ط±ظ‡ ط§طھط§ظ‚ ط²ظ† ط±ظپطھظ‡ طŒ ط±ظپطھط§ط± ط§ظˆ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ… !
ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ ط¢ظ† ط²ظ† ط¨ط§ ط·ط¨ظ‚ ط؛ط°ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط§طھط§ظ‚ ط´ط¯طŒ ط¨ظˆظ‰ ط¹ط·ط± ط؛ط°ط§طŒ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط±ط§ ط³ط®طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط¶ظˆط­ ظٹط§ظپطھظ… ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ط¢ظ† ط¸ط±ظپ ط؛ط°ط§ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ† ط²ظ† طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھ :
ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ط§ظˆظ„ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظٹظ… ط¨ط¹ط¯ ط؛ط°ط§ ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯طں!
ط²ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¨ط§ ط­ط§ظ„طھظ‰ ط®ط§طµ ع¯ظپطھ :
ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ ط§ظٹظ† ط؛ط°ط§ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ظٹظƒ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ط¹ظ…ط± ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظƒظ† !
ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§طŒ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ† ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط؛ط°ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط±ط§ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظٹظ… .
ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† طŒ ط´ط§ظ„ظ‡ط§ ع¯ط°ط´طھ طŒ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ طھط¹ط¬ط¨ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ظ†ظˆظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¨ط³طھع¯ط§ظ†ظ… ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ط² ط¢ظ† طھط§ط±ظٹط® طھط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ظ‡طµط¯ ظˆ ط´طµطھ ظˆ ط§ظ†ط¯ظ‰ ط³ط§ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯! ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط³ط±ظ… ظپط§ط´ â€چ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط¬ط¨ظˆط±ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‰ طŒ ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ظˆظ… طھط§ ط²ط¨ط§ظ†ط²ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط´ظˆظ… !
ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ظ†ع¯ط± ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¹ظ… ط¶ط¹ظٹظپط§ظ† ظˆ ظ†ط­ظٹظپط§ظ† ط±ط§
ظƒظ‡ طµط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط´ط±طھ ظپظ‚ظٹط± ط±ظ‡ ظ†ط´ظٹظ† ط¯ط§ط±ط¯.
ع†ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط´ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ط¯ط§ظ†
ظƒظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظٹظ‡ط§ ط¨ط³ظ‰ط²ظٹط±ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط§ط±ط¯.
ط¨ظ„ط§ ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¬ط§ظ† ظˆ طھظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط³طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ
ظ†ط¨ظٹظ†ط¯ ط®ظٹط± ط§ط² ط¢ظ† ط®ط±ظ…ظ† ظƒظ‡ ظ†ظ†ع¯ ط§ط² ط®ظˆط´ظ‡ ع†ظ†ظٹظ†
ط¯ط§ط±ط¯.
طµط¨ط§ ط§ط² ط¹ط´ظ‚ ظ…ظ† ط±ظ…ط²ظ‰ ط¨ع¯ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط´ظ‡ ط®ظˆط¨ط§ظ†
ظƒظ‡ طµط¯ ط¬ظ…ط´ظٹط¯ ظˆ ظƒظٹط®ط³ط±ظˆ ظˆ ط؛ظ„ط§ظ… ظƒظ…طھط±ظٹظ† ط¯ط§ط±ط¯.

ظˆع¯ط± ع¯ظˆظٹط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ع†ظˆ ط­ط§ظپط¸ ط¹ط§ط´ظ‚ظ‰ ظ…ظپظ„ط³
ط¨ع¯ظˆط¦ظٹط¯ط´ ظƒظ‡ ط³ظ„ط·ط§ظ†ظ‰ طŒ ع¯ط¯ط§ط¦ظ‰ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط¯ط§ط±ط¯.
(46)
ط¢ظ† ط¹ط§ط±ظپ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ :
ط¯ط± ظ‚ط¯ظٹظ… ط§ط² ط¨ط³طھ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط­ط±ظ… طھط§ ط¨ط³طھ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط­ط±ظ… ظ…ط·ظ‡ط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط±ظˆط¯ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± طھظ†ظˆظ…ظ†ط¯ ع†ظ†ط¯ طµط¯ ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ظ†ظ‡طµط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ظ‡ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط®طھط§ظ† ط±ط§ ظƒط§ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ… .
ط§ظٹظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط¢ظ† ط¯ط±ط®طھط§ظ† طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط­ط¯ظˆط¯ ظ†ظ‡طµط¯ ط³ط§ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ !(47)
ط¨ظˆظٹط§ظٹظ‰ طµط§ظ„ط­ :  
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط­ط§ط¦ط±ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط²ظ…ط³طھط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ط¹طµط± ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط³ظٹط¯ ط­ط³ظٹظ† ظ‚ط§ط¶ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ظ…ظƒط±ط§ظ† طھط´ط±ظٹظپ ظٹط§ظپطھظٹظ… . ط¯ط± ط­ظٹظ† ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯طŒ ط¨ظˆظ‰ ط¹ط·ط± ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط´ط§ظ…ظ… ط±ط³ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط³ظ†ط® ط¹ط·ط± طھط§ظƒظ†ظˆظ† ط­ط³ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ظ‚ظ… ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¯ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط¹ط´ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ… طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‰ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¹ط·ط§ط±ظ‰ ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ ع¯ط°ط± ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظˆظ‰ ط¹ط·ط± ظ…ط®طµظˆطµ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ظ…ظƒط±ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظˆط¦ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظ†ظٹط² ط´ط¯ظ… ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط±ط¯ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ظٹط§ظپطھظ… ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ط§ط² ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ… : ط§ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¢ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¨ظ‡ ظƒط³ط¨ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط§ظˆ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط·ظˆظ„ ظ…ط¯طھ ظƒط§ط³ط¨ظ‰ ط§ط´ â€چ ع¯ظپطھع¯ظˆظ‰ ظ†ط§ط¬ظˆط±طŒ ط¯ط¹ظˆط§ظٹظ‰ ط®ط§طµ ظˆ ظٹط§ ظ…ط²ط§ط­ظ‰ طھظ†ط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ط±ظˆظ‡ ظˆ ظپط±ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظ…ط±ظٹط¯ ظ‡ظٹع† ظپط±ط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط¶ظˆط±ط´ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ â€چ ط±ظˆط¶ظ‡ ظˆ ط¬ظ…ط§ط¹ط§طھ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط؛ظٹط± ظ…ط´ط®طµ ط¨ظˆط¯.
ط¨ط§ط±ظ‰ ! ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط´ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط³ظ†ط® ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ظˆظ‰ ط¹ط·ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ظ…ظƒط±ط§ظ† ظˆ ط¨ظˆظ‰ ظٹط§ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¯ظٹط´ط¨ ط¯ط± ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ…طھط°ظƒط± ط´ط¯ظ… :
ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ظ†ظٹط³طھظٹظ… ظ¾ط³ ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ع¯ظˆ!
ط§ظˆ ط¨ط§ ط²ظٹط±ظƒظ‰ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط§ظ† ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ظٹط± ط§ط³طھ طں!
ع¯ظپطھظ… : ط¢ظ‚ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ†ط¬ط§ طھط´ط±ظٹظپ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طں
ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ طھط´ط±ظٹظپ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯! ط§ط² ط§ظˆ ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ… ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¶ظˆط­ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ… ظƒظ‡ ط§ط´ط®ط§طµ ظ†ط§ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ظ…ظƒط±ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظˆظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯! ط¶ظ…ظ† ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ظ…ط±ط¯ ط¨ط§ طµظپط§ ظˆ طµط¯ط§ظ‚طھ طŒ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ طھظ‚ظ‰ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ط´ط¨ظ‰ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط¤ ظٹط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ط­طھظٹط§ط¬ط§طھ ظ…ظ†ط²ظ„ط´ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ظˆ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط±ظپطھ .
ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ظƒط¨ط±ظ‰ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ظٹظ‚ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯(48)

 

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation