بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب قصّه کربلا‏, على نظرى منفرد   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - فهرست مطالب
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_1-1 - بخش اول - مقدمه و معرفی کتاب
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_1-2 - پیشگفتار
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_10 - فصل هشتم:در شام
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ظ†ظ‡ظ…: ط§ط² ط´ط§ظ… طھط§ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ - ط­ط±ظƒطھ ط§ط² ط´ط§ظ…
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ط¯ظ‡ظ… :ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ - ط¨ط´ظٹط± ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ…: ظپط¶ظٹظ„طھ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹)
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_2 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ) ظˆ ظˆظ„ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹)
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_3-1 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ط§ظˆظ„: ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ (1)
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_3-2 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ط§ظˆظ„: ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ (2)
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_3-3 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ط§ظˆظ„: ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ (3)
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_3-4 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ط§ظˆظ„: ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ (4)
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_4 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ط¯ظˆظ…:ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طھط§ ظ…ظƒظ‡
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_5-1 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ط³ظˆظ…: ط¯ط± ظ…ظƒظ‡â€ڈ (1)
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_5-2 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ط³ظˆظ…: ط¯ط± ظ…ظƒظ‡(2)
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_5-3 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ط³ظˆظ…: ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ (3)
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_6-1 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ…:ط§ط² ظ…ظƒظ‡ طھط§ ظƒط±ط¨ظ„ط§ (1)
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_6-2 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ…:ط§ط² ظ…ظƒظ‡ طھط§ ظƒط±ط¨ظ„ط§ (2)
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_7-1 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ - ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_7-2 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ - ظٹظƒ ط´ط¨ ظ…ظ‡ظ„طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط§ط² ظˆ ظ†ظٹط§ط²
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_7-3 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ - ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_7-4 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ - طھط§ط±ظٹط® ط´ظ‡ط§ط¯طھ
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_7-5 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ط³ظپط± ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_8 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ط´ط´ظ…: ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ - ظˆط±ظˆط¯ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡
     ghesseh_karbalaa_nazari_monfared_9 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈâ€ڈ - ظپطµظ„ ظ‡ظپطھظ…: ط§ط² ظƒظˆظپظ‡ طھط§ ط´ط§ظ… - ط§ط¹ط²ط§ظ… ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ…
 

 

 
 

ظ‚طµظ‘ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§â€ڈ
ط¹ظ„ظ‰ ظ†ط¸ط±ظ‰â€ڈظ…ظ†ظپط±ط¯â€ڈ


ظپطµظ„ ظ†ظ‡ظ…: ط§ط² ط´ط§ظ… طھط§ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡

ط­ط±ظƒطھ ط§ط² ط´ط§ظ…

ط¨ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ظپطھ ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط´ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ظٹط²ظٹط¯طŒ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط±(1) ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط³ظپط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ظ…ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ†ظˆط±ظ‡ ظƒط±ط¯(2).

ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط­ط±ظƒطھطŒ ظٹط²ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ظˆط¯ط§ط¹ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ع¯ظپطھ: ط®ط¯ط§ ظ¾ط³ط± ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯! ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط¨ط§ ظ¾ط¯ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ„ط§ظ‚طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ…طŒ ظ‡ط± ط®ظˆط§ط³طھظ‡â€ڈط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھطŒ ظ…ظ‰â€ڈظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ…! ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ†ط­ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰â€ڈط´ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰â€ڈظƒط±ط¯ظ…! ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ظ‚ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯!! ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظˆط·ظ† ط±ظپطھظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ط³طھظ‚ط±ط§ط± ظٹط§ظپطھظ‰طŒ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ظƒط§طھط¨ظ‡ ظƒظ† ظˆ ط­ط§ط¬ط§طھ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡â€ڈظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظ†ظˆظٹط³!(3)

ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط­ط§ظ„ ظˆ ط­ظپط¸ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط´ط¨ظ‡ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط­ط±ظƒطھ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط­ط§ط¬طھظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط³ط§ط²ط¯ ط› ظˆ ظ†ظٹط² ط³ظ‰ ط³ظˆط§ط± ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط£ظ…ظˆط± ط³ط§ط®طھ ط› ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ط±ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ظ‰ ط¨ط´ظٹط± ط¨ظ† ط­ط°ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¯(4).

ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط³ظپط§ط±ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ‡ط³طھع¯ظ‰ ظˆ ظ…ط¯ط§ط±ط§ ط·ظ‰ ظ…ط³ط§ظپطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط­ط±ظƒطھطŒ ظپط±ط³طھط§ط¯ع¯ط§ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط³ط§ظ† ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط§ع¯ط±ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰â€ڈع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰â€ڈط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظˆط± ظ…ظ‰â€ڈط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆط¶ظˆ ط³ط§ط²ظ†ط¯.

ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ†

ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط®ظˆط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¬ط§ط¯ظ‡ ط¹ط±ط§ظ‚ ظˆ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظƒط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظ…ظٹط± ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط§ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰(5) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظ†ظ‰ ع†ظ†ط¯ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ط®طھ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± طµظˆط±طھ ط®ظˆط¯ ط³ظٹظ„ظ‰ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡â€ڈظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ط³ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط±ظˆط³طھط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¬ط§ظˆط± ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹظˆط³طھظ†ط¯(6)طŒ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¬ظ…ط¹ ط²ظ†ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط§ طµظˆطھظ‰ ط­ط²ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ظ„ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ط±ظٹط­ظ‡ ط¯ط§ط± ظ…ظ‰â€ڈظƒط±ط¯ ظ…ظٹ ع¯ظپطھ: آ«ظˆط§ط§ط®ط§ظ‡! ظˆ ط§ط­ط³ظٹظ†ط§ظ‡! ظˆ ط§ط­ط¨ظٹط¨ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط¨ظ† ظ…ظƒط© ظˆ ظ…ظ†ظ‰! ظˆ ط§ط¨ظ† ظپط§ط·ظ…ط© ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ط،! ظˆ ط§ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط±طھط¶ظ‰! ط¢ظ‡ ط«ظ… ط¢ظ‡!آ»طŒ ظ¾ط³ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.

ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ظ„ط·ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط²ط¯ ظˆ ط¨ط§ طµط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰â€ڈع¯ظپطھ: ط§ظ…ط±ظˆط² ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…طµط·ظپظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھظ‡â€ڈط§ظ†ط¯ ط› ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط²ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ط³ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ظ…ظ‰â€ڈظƒط±ط¯ظ†ط¯.

ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ع†ظˆظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯طŒ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ظˆط§ظ…ط­ظ…ط¯ط§ظ‡! ظˆط§ط¬ط¯ط§ظ‡! ع†ظ‡ ط³ط®طھ ط§ط³طھ ط¨ط± طھظˆ طھط­ظ…ظ„ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ طھظˆ ظƒط±ط¯ظ‡â€ڈط§ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ… طھظٹط؛ ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¹ط±ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯!(7)

ط¹ط·ظٹظ‡ ط¹ظˆظپظ‰(8) ظ…ظ‰â€ڈع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط§ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط²ظ… ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ… ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… ط¬ط§ط¨ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط· ظپط±ط§طھ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط؛ط³ظ„ ظƒط±ط¯ ظˆ ط±ط¯ط§ط¦ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ط®طµ ظ…ط­ط±ظ… ط¨ط± طھظ† ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظˆظ‰ ط®ظˆط´ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¹ط·ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰â€ڈط¯ط§ط´طھ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰â€ڈع¯ظپطھ طھط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ‚ط¨ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ: ط¯ط³طھظ… ط±ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±! ع†ظˆظ† ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ…طŒ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط± ط§ط² ظ‡ظˆط´ ط±ظپطھ.

ظ…ظ† ط¢ط¨ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¬ط§ط¨ط± ظ¾ط§ط´ظٹط¯ظ… طھط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط´ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ع¯ظپطھ: ظٹط§ ط­ط³ظٹظ†! ط³ظ¾ط³

ع¯ظپطھ: آ«ط­ط¨ظٹط¨ ظ„ط§ ظٹط¬ظٹط¨ ط­ط¨ظٹط¨ظ‡!آ»طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظƒط±ط¯: ع†ظ‡ طھظ…ظ†ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظٹظ† ط³ط± ظˆ ط¨ط¯ظ†ط´ ط¬ط¯ط§ط¦ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ!! ظˆ ع¯ظپطھ:

ظپط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ†ظƒ ط§ط¨ظ† ط®ظٹط± ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظٹظ† ظˆ ط§ط¨ظ† ط³ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ط¨ظ† ط­ظ„ظٹظپ ط§ظ„طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط³ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط®ط§ظ…ط³ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ„ظƒط³ط§ط، ظˆ ط§ط¨ظ† ط³ظٹط¯ ط§ظ„ظ†ظ‚ط¨ط§ط، ظˆ ط§ط¨ظ† ظپط§ط·ظ…ط© ط³ظٹط¯ط© ط§ظ„ظ†ط³ط§ط،طŒ ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ظ„ط§ طھظƒظˆظ† ظ‡ظƒط°ط§ ظˆ ظ‚ط¯ ط؛ط°طھظƒ ظƒظپ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† ظˆ ط±ط¨ظٹطھ ظپظ‰ ط­ط¬ط± ط§ظ„ظ…طھظ‚ظٹظ† ظˆ ط±ط¶ط¹طھ ظ…ظ† ط«ط¯ظ‰ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظپط·ظ…طھ ط¨ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظپط·ط¨طھ ط­ظٹط§ ظˆ ط·ط¨طھ ظ…ظٹطھط§ ط؛ظٹط± ط§ظ† ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط؛ظٹط± ط·ط¨ظٹط© ظ„ظپط±ط§ظ‚ظƒ ظˆ ظ„ط§ ط´ط§ظƒط© ظپظ‰ ط§ظ„ط®ظٹط±ط© ظ„ظƒ ظپط¹ظ„ظٹظƒ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط¶ظˆط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ†ظƒ ظ…ط¶ظٹطھ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظ…ط¶ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط®ظˆظƒ ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط²ظƒط±ظٹط§.

ظ…ظ† ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰â€ڈط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰â€ڈط¨ط§ط´ظ‰طŒ طھظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط³ظ„ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ طھظ‚ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ…ظٹظ† ظ†ظپط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط، ظˆ ط¹ط¨ط§ظٹظ‰طŒ طھظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ظ†ظ‚ظٹط¨ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ†ظ‰طŒ ظˆ ع†ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† طھظˆ ط±ط§ ط؛ط°ط§ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظٹط§ظپطھظ‰ ظˆ ط§ط² ظ¾ط³طھط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ط´ظٹط± ط®ظˆط±ط¯ظ‰ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ط²ظٹط³طھظ‰ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھظ‰ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظپط±ط§ظ‚ ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‰ ظ¾ط³ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯طŒ طھظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط±ظپطھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط²ظƒط±ظٹط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ع¯ط´طھ.

ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ع†ط´ظ…ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپ ظ‚ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ:

ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظٹظƒظ… ط§ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ط§ط±ظˆط§ط­ ط§ظ„طھظ‰ ط­ظ„طھ ط¨ظپظ†ط§ط، ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط§ظ†ط§ط®طھ ط¨ط±ط­ظ„ظ‡طŒ ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ†ظƒظ… ط§ظ‚ظ…طھظ… ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظˆ ط¢طھظٹطھظ… ط§ظ„ط²ظƒظˆط© ظˆ ط§ظ…ط±طھظ… ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظٹطھظ… ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط¬ط§ظ‡ط¯طھظ… ط§ظ„ظ…ظ„ط­ط¯ظٹظ† ظˆ ط¹ط¨ط¯طھظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­طھظ‰ ط§طھط§ظƒظ… ط§ظ„ظٹظ‚ظٹظ†.

ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ظ‰ ط§ط±ظˆط§ط­ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط­ط³ظٹظ† ظ†ط²ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ط±ظ…ظٹط¯ظٹط¯طŒ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰â€ڈط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط²ظƒظˆط© ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ظ…ط± ظˆ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظ†ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ…ظ„ط­ط¯ظٹظ† ظˆ ظƒظپط§ط± ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯.

ظˆ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظƒط±ط¯ ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط´ظ…ط§ ط´ظ‡ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡â€ڈط§ظٹط¯ ط´ط±ظٹظƒ ظ‡ط³طھظٹظ….

ط¹ط·ظٹظ‡ ظ…ظ‰â€ڈع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط¬ط§ط¨ط± ع¯ظپطھظ…: ظ…ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظٹظ…! ط§ظٹظ†ط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡â€ڈط§ظ†ط¯.

ع¯ظپطھ: ط§ظ‰ ط¹ط·ظٹظ‡! ط§ط² ط­ط¨ظٹط¨ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰â€ڈظپط±ظ…ظˆط¯: آ«ظ…ظ† ط§ط­ط¨ ظ‚ظˆظ…ط§ ط­ط´ط± ظ…ط¹ظ‡ظ… ظˆ ظ…ظ† ط§ط­ط¨ ط¹ظ…ظ„ ظ‚ظˆظ… ط§ط´ط±ظƒ ظپظ‰ ط¹ظ…ظ„ظ‡ظ…آ»(9) آ«ظ‡ط± ظƒظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ط­ط´ظˆط± ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط±ظٹظƒ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯آ».

ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ظ‚ظˆط§ظ„

ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط­ط¨ظٹط¨ ط§ظ„ط³ظٹط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ:ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط³ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط´ظ‡ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¯ط± ط±ظˆط² ط¨ظٹط³طھظ… ظ…ط§ظ‡ طµظپط± ط¢ظ† ط³ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒط´ط§ظ† ظ…ظ„ط­ظ‚ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¹ط§ط²ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط·ظٹط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯(10).

ط§ط¨ظˆ ط±ظٹط­ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ†ظ‰ ط¯ط± ط¢ط«ط§ط± ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ظٹظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ: ط¯ط± ط±ظˆط² ط¨ظٹط³طھظ… ظ…ط§ظ‡ طµظپط±طŒ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ† ظ…ط·ظ‡ط±ط´ ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظپظ† ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ط² ط´ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯(11).

ط³ظٹط¯ ط§ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط¯ط± ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰â€ڈع¯ظˆظٹط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظˆط² ط¨ظٹط³طھظ… ظ…ط§ظ‡ طµظپط±طŒ ط±ظˆط² ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±ظˆط² ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ†طŒ ط±ظˆط² ظ†ظˆط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط§ظ‡ طµظپط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯(12).

ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ظ‰â€ڈع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط­طھظ…ظ„ ط§ط³طھ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ 61 ظƒظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھطŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ 29 ط±ظˆط² ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط·ط¨ط¹ط§ ط¨ظٹط³طھظ… ظ…ط§ظ‡ طµظپط±طŒ ط±ظˆط² ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط§ط³طھطŒ ظˆ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… طھظ…ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظ„ط°ط§ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡â€ڈط§ظ†ط¯. ظˆ ط¯ط± ظ…طµط¨ط§ط­ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ: ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¨ظٹط³طھظ… ظ…ط§ظ‡ طµظپط± ط¨ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ظˆظ„ ط±ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھطŒ ظˆ ط¯ط± ط؛ظٹط± ظ…طµط¨ط§ط­ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ط¨ظٹط³طھظ… ظ…ط§ظ‡ طµظپط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ط§ط² ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯(13).

ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ظ…ط´ظ‡ظˆط¯ ط§ط³طھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط® ط¯ط§ط¯ - ط³ط§ظ„ 61 - ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ط§ط² ط´ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظ†ظ‡ 62 ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ط¯ظ‡â€ڈط§ظ†ط¯ ط› ظˆ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ط®طھطµط§ط± ط¹ظٹظ†ط§" ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ظٹط§ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط°ظƒط± ظ…ظ‰â€ڈظƒظ†ظٹظ…:

ظ‚ظˆظ„ ط§ظˆظ„: ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ظ„ 61 ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ط§ط² ط´ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¨ظٹط³طھظ… طµظپط± ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ظˆظ„ طµط§ط­ط¨ طھط§ط±ظٹط® ط­ط¨ظٹط¨ ط§ظ„ط³ظٹط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯ظٹظ…طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظ„ط§ط«ط§ط± ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ظٹظ‡ ط§ط¨ظˆط±ظٹط­ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ظˆظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ط¹ط¨ط§ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط¯ط± ط§ظ„ظ…ظ„ظ‡ظˆظپ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ظ…ظ‰â€ڈط±ط³ط§ظ†ط¯(14) ظˆ ط§ط¨ظ† ظ†ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ط«ظٹط± ط§ظ„ط§ط­ط²ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ظˆظ„ ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(15).

ظ‚ظˆظ„ ط¯ظˆظ…: ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¨ظٹط³طھظ… طµظپط± ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¹ط¨ظˆط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ط²ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط³ظ¾ظ‡ط± ظ…ط¤ظ„ظپ ظ†ط§ط³ط® ط§ظ„طھظˆط§ط±ظٹط® ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ. ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ط¹ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰â€ڈط±ط³ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ظٹ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط«ط¨ظˆطھط§" ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط«ط¨ط§طھ ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ(16).

ظ‚ظˆظ„ ط³ظˆظ…: ط¢ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 62طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¨ظٹط³طھظ… طµظپط± ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡â€ڈط§ظ†ط¯. طµط§ط­ط¨ ظ‚ظ…ظ‚ط§ظ… ط²ط®ط§ط± ظ…ظ‰â€ڈع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط³ط§ظپطھ ظˆ ط¹ط§ط¯طھ طھط´ط±ظٹظپ ظپط±ظ…ط§ط¦ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط´ظƒظ„طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپ ط¹ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط±ظپظٹط¹ط© ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ط§ط¦ظ„ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظپظ† ظƒط´طھع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ طھظˆظ‚ظپ ظˆ ط±ظˆط² ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ظƒظˆظپظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظ‰ طھط§ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… طھط®ظٹظ…ظ†ط§" ظ‡ط´طھ ظپط±ط³ط® ط§ط³طھطŒ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ظ… ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¹طµظ…طھ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡ طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ط±ط¹ط§ط¨ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ط¹ط±ط¨ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط§ط² ظٹط²ظٹط¯ ط®ط¨ط± ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط±ط¯ع¯ظٹط§ظ† ط­ط±ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ…ط´ظ‚ ط§ط¹ط²ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ† ظˆ ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ظˆ ط­ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ظپطھ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظپط§طµظ„ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ طھط§ ط¯ظ…ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط®ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ طµط¯ظˆ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ظپط±ط³ط® ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ طھط§ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ طھط§ ط¢طھط´ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ط؛ط¶ط¨ ظٹط²ظٹط¯ ط®ط§ظ…ظˆط´ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط­طµظˆظ„ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط§ط² ط¹ط¯ظ… ط´ظˆط±ط´ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ ط¨ط§ ظ¾ط±ط¯ع¯ظٹط§ظ† ط­ط±ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ¾ط³ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ظ…ظ‡ ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ظ…ظ‰â€ڈطھظˆط§ظ†ط¯ ط¯

ط± ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‚ط·ط¹ط§ ظˆط±ظˆط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط³ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ(17) ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ ط´طµطھ ظˆ ط¯ظˆ ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± طھط¯ط¨ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ط£ظ„ظ‡ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ط¯ ظ†ط§ظ…ظ‡

ظ†ع¯ط§ط± ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط´طµطھ ظˆ ط¯ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ط¬ط§ط¨ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² طµط­ط§ط¨ظ‡ ظƒط¨ط§ط± ظˆ ظ…ط®ظ„طµظٹظ† ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ظƒظ‡ ط´ط¯ ط±ط­ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ†ط§ظٹظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھطŒ ظƒظپظ‰ ط¨ظ‡ ظپط®ط±ط§طŒ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ع¯ط§ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ„ ظ…ظ†ظپط±ط¯ ط§ط³طھ: ظ…ظ‰â€ڈع¯ظˆظٹظ… ظˆ ظ…ظ‰â€ڈط¢ظٹظ…ط´ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¨ط±ظˆظ†! ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„طھظˆظپظٹظ‚(18).

ظ‚ظˆظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ…: ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¹ط§ط²ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ† ظ…ط·ظ‡ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ„ط­ظ‚ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡â€ڈط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ظپطھظ‡â€ڈط§ظ†ط¯. ط§ط¨ظ† ط¬ظˆط²ظ‰ ط§ط² ظ‡ط´ط§ظ… ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ظ…ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط¨ط¯ظ† ظ…ط·ظ‡ط± ط¯ظپظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(19).

ظˆ ط§ط² ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡: طµظˆط±طھ ط­ط§ظ„ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ظ‚طھط¶ط§ط، ظ…ظ‰â€ڈظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ظ…ط¯طھظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¹ط±ط§ظ‚ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھطŒ ظˆظ„ظ‰ ط±ظˆط² ط¨ظٹط³طھظ… طµظپط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط²ظٹط±ط§ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط§ط² ط­ط¬ط§ط² ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط®ط¨ط± ط¨ظ‡ ط­ط¬ط§ط² ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط¬ط§ط¨ط± ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‚ظ‡ط±ط§" ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² ط±ط§ ظ…ظ‰â€ڈط·ظ„ط¨ط¯. ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹظ… ط¬ط§ط¨ط± ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ظٹط§ ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¹ط§ط²ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯(20).

طھظˆظ‚ظپ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§

ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط§ط؛ط¯ظٹط¯ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط­ط±ظƒطھ ط¨ط³ظˆظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ ط§ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط¯ط± ط§ظ„ظ…ظ„ظ‡ظˆظپ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ آ«ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظˆط§ ط§ظ„ظ…ط¢طھظ… ط§ظ„ظ…ظ‚ط±ط­ط© ظ„ظ„ط§ظƒط¨ط§ط¯آ»(21) آ«ظ…ط§طھظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¬ع¯ط± ط®ط±ط§ط´ ط¨ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯آ»طŒ ظˆ طھط§ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط§ظ…ط± ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ظ†ظˆط§ظ„ ط³ظ¾ط±ظ‰ ط´ط¯(22).

ط­ط±ظƒطھ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§

ط§ع¯ط± ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظˆط± ظ…ظ‰â€ڈظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط«ط± ط´ظٹظˆظ† ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ظˆ ظ†ظˆط­ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ‡ظ„ط§ظƒ ظ…ظ‰â€ڈظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¨ط§ط± ط´طھط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ظ†ط¯. ع†ظˆظ† ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ‡ظ„ ط­ط±ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ط²ط§ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ‡طھ ظˆط¯ط§ط¹ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¬ظ…ظ„ع¯ظ‰ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ظ‚ط¨ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ظ‚ط¨ط± ظ¾ط¯ط± ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط´ط¯ظٹط¯ط§" ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط®طھظ‰ ظ†ط§ظ„ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط¨ظٹط§طھ ط±ط§ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظƒط±ط¯:

ط§ظ„ط§ ظٹط§ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ظˆط¯ط¹ظƒ ط¬ط³ظ…ط§"
ط¨ظ„ط§ ظƒظپظ† ظˆ ظ„ط§ ط؛ط³ظ„ ط¯ظپظٹظ†ط§
ط§ظ„ط§ ظٹط§ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ظˆط¯ط¹ظƒ ط±ظˆط­ط§"
ظ„ط§ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط§ظ„ظˆطµظ‰ ظ…ط¹ ط§ظ„ط§ظ…ظٹظ†ط§(23)(24)

ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡

ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¹ط§ط²ظ… ط´ظ‡ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰â€ڈع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط§ ظ…ظ‰â€ڈط®ظˆط§ظ†ط¯(25)

ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط§ طµط§ط­ط¨ ظ‚ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‰â€ڈع¯ظˆظٹط¯: ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡â€ڈط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ط¯ط± ط¯ظ…ط´ظ‚ ظˆظپط§طھ ظٹط§ظپطھ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ط´ظƒط§ظ„ ظ†ظٹط³طھ.

ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ط² ظ…ط³ط¹ظˆط¯ظ‰ - ظ…ط¤ظ„ظپ ظ…ط±ظˆط¬ ط§ظ„ط°ظ‡ط¨ - ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظƒظ†ظٹطھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ‚ظٹظ„ظ‡ ظ†ظٹط² ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ط¨ط± ظپط±ط¶ طµط­طھ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰طŒ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظˆظپط§طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ. ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡â€ڈط§ظ†ط¯.

ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط¬ط¯ظ†ط§ ظ„ط§طھظ‚ط¨ظ„ظٹظ†ط§
ظپط¨ط§ظ„ط­ط³ط±ط§طھ ظˆ ط§ظ„ط§ط­ط²ط§ظ† ط¬ظٹظ†ط§
ط®ط±ط¬ظ†ط§ ظ…ظ†ظƒ ط¨ط§ظ„ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط¬ظ…ط¹ط§
ط±ط¬ط¹ظ†ط§ ظ„ط§ ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ظ„ط§ ط¨ظ†ظٹظ†ط§
ظˆ ظƒظ†ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط®ط±ظˆط¬ ط¨ط¬ظ…ط¹ ط´ظ…ظ„
ط±ط¬ط¹ظ†ط§ ط­ط§ط³ط±ظٹظ† ظ…ط³ظ„ط¨ظٹظ†ط§
ظˆ ظƒظ†ط§ ظپظ‰ ط§ظ…ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ‡ط±ط§
ط±ط¬ط¹ظ†ط§ ط¨ط§ظ„ظ‚ط·ظٹط¹ط© ط®ط§ط¦ظپظٹظ†ط§
ظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظ„ظ†ط§ ط§ظ†ظٹط³
ط±ط¬ط¹ظ†ط§ ظˆ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ط±ظ‡ظٹظ†ط§
ظپظ†ط­ظ† ط§ظ„ط¶ط§ط¦ط¹ط§طھ ط¨ظ„ط§ ظƒظپظٹظ„
ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط¦ط­ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط®ظٹظ†ط§
ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط³ط§ط¦ط±ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط·ط§ظٹط§
ظ†ط´ط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط¨ط؛ط¶ظٹظ†ط§ طں
ظˆ ظ†ط­ظ† ط¨ظ†ط§طھ ظٹط³ ظˆط·ظ‡
ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط¨ط§ظƒظٹط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظٹظ†ط§
ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ط§طھ ط¨ظ„ط§ ط®ظپط§ط،
ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„ظ…ط®ظ„طµظˆظ† ط§ظ„ظ…طµط·ظپظˆظ†ط§
ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„طµط§ط¨ط±ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ظٹط§
ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ظˆظ† ط§ظ„ظ†ط§طµط­ظˆظ†ط§
ط§ظ„ط§ ظٹط§ ط¬ط¯ظ†ط§ ط¨ظ„ط؛طھ ط§ط¹ط¯ط§ظ†ط§
ظ…ظ†ط§ظ‡ط§ ظˆ ط§ط´ظ‚ظ‰ ط§ظ„ط§ط¹ط¯ط§ظ‡ ظپظٹظ†ط§
ظ„ظ‚ط¯ ظ‡طھظƒظˆط§ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط­ظ…ظ„ظˆظ‡ط§
ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظپطھط§ط¨ ظ‚ظ‡ط±ط§" ط¬ظ…ظٹظ†ط§"(26)
ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡! ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ط³ظˆظ‰ طھظˆ ط¨ط§ ط´ظٹظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ…
ط±ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ ط§ط´ظƒظ‰ ظƒظ‡طŒ ط¯ط§ظ…ظ† ط¯ط§ظ…ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ…
ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡! ط¯ط± ط¨ظ‡ ط±ظˆظٹظ… ظˆط§ظ…ظƒظ†! ع†ظˆظ† ظٹظƒ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ط§طھظ…
ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ ط§ط±ظ…ط؛ط§ظ† ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظƒط³ظ‰طŒ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ…!
ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡! ظٹظƒ ع¯ظ„ط³طھط§ظ† ع¯ظ„ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±ط¯ظ…
ظˆظ„ظ‰ ط§ظƒظ†ظˆظ† ع¯ظ„ط§ط¨ ط­ط³ط±طھ ط§ط² ط¢ظ† ع¯ظ„ط´ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ…!
ط§ع¯ط± ظ…ظˆظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ظ… ط´ط¯ ط³ظ¾ظٹط¯ ط§ط² ط؛ظ…طŒ ظˆظ„ظ‰ ط´ط§ط¯ظ…
ظƒظ‡ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ…
ط§ط³ظٹط±ظ… ظƒط±ط¯ ط§ع¯ط± ط¯ط´ظ…ظ†طŒ ط¨ط¬ط§ظ† ط¯ظˆط³طھ ط®ط±ط³ظ†ط¯ظ…
ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط®ط¯ظ…طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط§ط­ط³ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ…
ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡! ظٹظˆط³ظپ ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ظ… ظˆطŒ ط§ظƒظ†ظˆظ†
ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ…طŒ ط§ط² ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط¢ط±ظˆط¯ظ…!
ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡! ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظ†ع¯ط±ط¯ط¯ ط¨ط§ ط®ط¨ط± ظٹظƒ طھظ† طں!
ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ط² ظƒظˆظپظ‡طŒ ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ط³ط± ط¯ظˆط± ط§ط² طھظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ…!
ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹطھ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھظ…طŒ ظ…ظƒظ† ظ…ظ†ط¹ظ…
ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ظ†ظٹظ…ظ‡ ط¬ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ طµط¯ ط¬ط§ظ† ظƒظ†ط¯ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ…!
ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡! ط§ظٹظ† ط§ط³ظٹط±ظٹظ‡ط§ ظ†ط´ط¯ ط³ط¯ ط±ظ‡ظ…طŒ ط¨ظ†ع¯ط±!
ع†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط®ط·ط¨ظ‡â€ڈظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط¯ط´ظ…ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ…(27)

ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¨

ط­ط§ط±ط« ط¨ظ† ظƒط¹ط¨ ظ…ظ‰â€ڈع¯ظˆظٹط¯: ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ: ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھظ…: ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط´ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯طŒ ط´ط±ط§ط¦ط· ط®ط¯ظ…طھ ط±ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ طµظ„طھظ‰ ظˆ ظٹط§ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ….

ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھ: ط¨ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ط¨ط¬ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط²ظٹظˆط±ظ‡ط§!

ع¯ظپطھظ…: ظ‡ظ…ظٹظ†â€ڈظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط§ط¯!

ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰â€ڈع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط¯ط³طھ ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ط²ظˆط¨ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ… ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… ظ†ظٹط² ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯! ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط´ط§ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹظ… ظˆ ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¨ طھظˆ ط¨ط§ ظ…ط§ ط§ط³طھ.

ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط´ط§ظ…ظ‰ ط²ظٹظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ¾ط³ ظپط±ط³طھط§ط¯ ع¯ظپطھ: ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط®ط¯ظ…طھ ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظٹط² ط³ط²ط§ظˆط± ظ…ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡â€ڈط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط³ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ(28).


1- ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ظˆط¯ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ظٹط²ظٹط¯ ط§ظ…ظٹط± ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظٹط²ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ظƒظ†ط§ط± ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ط±طھ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯. ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط´ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظˆط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظˆط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظٹط²ظٹط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط­ظ…طµ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظ…ط±ط¬ ط±ط§ظ‡ط· ط¯ط± ط³ط§ظ„ ط´طµطھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظƒط´طھظ†ط¯. (ط§ظ„ط§ط³طھظٹط¹ط§ط¨ 4/1496).

2- ظ‚ظ…ظ‚ط§ظ… ط²ط®ط§ط± 579.

3- طھط§ط±ظٹط® ط·ط¨ط±ظ‰ 5/233.

4- ظ‚ظ…ظ‚ط§ظ… ط²ط®ط§ط± 579.

5- ط§ظˆ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط§ط³طھطŒ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظ†ط³ظٹط¨ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ظ…ظ‰â€ڈط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ‚ط¨ط© ط«ط§ظ†ظٹظ‡ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ¾ط¯ط±ط´ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆظ„ظ‰ ظƒظˆط¯ظƒ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط´ط±ظƒطھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط¯ط± ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡â€ڈط§ظ†ط¯ ط› ط§ظˆ ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¯ط± 18 ط؛ط²ظˆظ‡ ط´ط±ظƒطھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¯ط± طµظپظٹظ† ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط² ط§ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط± ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ط› ط¯ط± ط³ط§ظ„ 74 ظٹط§ 78 ظˆ ظٹط§ 79 ط¯ط± ط³ظ† 94 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط­ظ„طھ ظ†ظ…ظˆط¯. (ط§ظ„ط§ط³طھظٹط¹ط§ط¨ 1/219).

6- ط§ظ„ظ…ظ„ظ‡ظˆظپ 82.

7- ط§ظ„ط¯ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط³ط§ظƒط¨ط© 5/162.

8- ط¹ط·ظٹظ‡ ط¹ظˆظپظ‰ ط±ط§ ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ ط¯ط± ط±ط¬ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط¨ظƒط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡â€ڈط§ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰â€ڈط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طھظپط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ¾ظ†ط¬ ظ‚ط³ظ…طھ ظˆ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظ…ظ‰â€ڈع¯ظˆظٹط¯: ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ طھظپط³ظٹط±ط´ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ط¨ط± ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط§ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ…. (طھظ†ظ‚ظٹط­ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ„ 2/253).

9- ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 65/130.

10- ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ…ظˆظ… 466.

11- ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‚ط±ظ… 371.

12- ظ…ط³ط§ط± ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ 62. ظˆ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط±ظˆط² ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط±ط§ ط±ظˆط² ظ†ظˆط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط§ظ‡ طµظپط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ. (طھظˆط¶ظٹط­ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§طµط¯ 6).

13- ظ‚ظ…ظ‚ط§ظ… ط²ط®ط§ط± 585.

14- ط§ظ„ظ…ظ„ظ‡ظˆظپ 82.

15- ظ…ط«ظٹط± ط§ظ„ط§ط­ط²ط§ظ† 107.

16- ظ†ط§ط³ط® ط§ظ„طھظˆط§ظٹط® ط§ط­ظˆط§ظ„ط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† 3/176.

17- ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھطŒ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ†ظٹطھط¬ظ‡ ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط³ط§ظ„ ط´طµطھ ظˆ ط¯ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡â€ڈط§ظ†ط¯ ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆظ„ط§" ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¯طھ ط²ظٹط§ط¯طŒ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¨ط§طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظˆط±ظˆط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ظ…ط§ظ‡ طµظپط± ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡â€ڈط§ظ†ط¯ - ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ع¯ط°ط´طھ - ظˆ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ع†ظˆظ† ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط¯ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط› ط«ط§ظ†ظٹط§" ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ع¯ظپطھظ‡â€ڈط§ظ†ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ظ„ 61 ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ط§ط² ظ…ط³ظٹط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¹ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ظ‚ط¨ظˆط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ - ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظ¾ظ‡ط± - ظ…ط¤ظ„ظپ ظ†ط§ط³ط® ط§ظ„طھظˆط§ط±ظٹط® - ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھطŒ ظ…ط¶ط§ظپط§ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ‚ط§ط¶ظ‰ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ظٹظ‰ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… آ«طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¯ط± ط±ظˆط² ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡â€ڈط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…آ» طھط£ظ„ظٹظپ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹط±ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ…ط¨ظ†ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط³ط§ظ„ 61 ط±ط§ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھطŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ طµط±ظپ ط§ط³طھط¨ط¹ط§ط¯ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ط± ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط§ظˆظ„ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯.

18- ظ‚ظ…ظ‚ط§ظ… ط²ط®ط§ط± 586.

19- طھط°ظƒط±ط© ط§ظ„ط®ظˆط§طµ 150. ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ط°ظƒظˆط± ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ط§ظ… طھظˆط³ط· ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ظ…ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھطŒ ظˆ ط¢ظٹط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡â€ڈط§ظ†ط¯ ظٹط§ طھظ†ظ‡ط§ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ظ…ظ„ ظˆ ط¯ظپظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں

20- ظ‚ظ…ظ‚ط§ظ… ط²ط®ط§ط± 586. ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¨ط§ طھطµط±ظٹط­ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ظٹط¯ ط§ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ظˆ ط§ط¨ظ† ظ†ظ…ط§ ظˆ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط±ظˆط² ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡â€ڈط§ظ†ط¯ ظ…ظ†ط§ظپط§طھ ط¯ط§ط±ط¯.

21- ط§ظ„ظ…ظ„ظ‡ظˆظپ 82.

22- ط°ط±ظٹط¹ط© ط§ظ„ظ†ط¬ط§ط© 271.

23- ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§! ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± طھظˆ ط¨ظ‡ ظˆ ط¯ظٹط¹ظ‡ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظٹظ…طŒ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط؛ط³ظ„ ظˆ ظƒظپظ† ظ…ط¯ظپظˆظ† ط´ط¯ ط› ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§! ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ط¯ط± طھظˆ ظ†ظ‡ط§ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ظˆط­ ط§ط­ظ…ط¯ ظˆ ظˆطµظ‰ ط§ظˆط³طھآ». 24- ط§ظ„ط¯ظ…ط¹ط© ط§ظ„ط³ط§ظƒط¨ط© 5/165.

25- ظ‚ظ…ظ‚ط§ظ… ط²ط®ط§ط± 583.

26- ط§ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¬ط¯ ظ…ط§! ظ†ظ¾ط°ظٹط± ظ…ط§ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ط³ط±طھ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡â€ڈظ‡ط§ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظٹظ… ط› ط§ط² طھظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ‡طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظٹظ… ظ†ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ظ‡ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط§ط³طھ ط› ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ† ط®ط±ظˆط¬ ط¬ظ…ط¹ ظ…ط§ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¯ط± ط¨ط§ط² ع¯ط´طھ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ظˆ ط؛ط§ط±طھ ط´ط¯ظ‡â€ڈط§ظٹظ… ط› ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظٹظ… ظ‡ظ†ظˆط² ط¨ط± ط³طھظ… ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ظٹط¯ظ† ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظٹظ…ظ†ط§ظƒ ظ‡ط³طھظٹظ… ط› ط§ظ†ظٹط³ ظ…ط§ظ…ظˆظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظٹظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع¯ط±ظˆ ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… ط› ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظٹط³طھظٹظ… ط› ظ¾ط§ظƒط§ظ† ط¨ط¯ظˆظ† ط®ظپط§ط، ظ…ط§ط¦ظٹظ…طŒ ظˆ ظ…ط®ظ„طµظٹظ† ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط§ط¦ظٹظ… ط› ظ…ط§ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ط§ظ† ط¨ط± ط¨ظ„ط§ ظ‡ط³طھظٹظ…طŒ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ط³طھع¯ظˆظٹط§ظ† ظ†ط§طµط­ظٹظ… ط› ط§ظ‰ ط¬ط¯ ظ…ط§! ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط²ط±ظˆظٹط´ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ طھط´ظپظ‰ ظٹط§ظ‚طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ‚طھظ„ ظ…ط§ ط› ط­ط±ظ…طھ ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ‡طھظƒ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¬ظ‡ط§ط² ط´طھط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ظ‡ط± ط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯آ». *** *** )2( ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظٹظ…طŒ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط¨ظ‡ ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± 45/197 ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯.

27- ط´ط¹ط± ط§ط² ظ…ط­ظ…ط¯ ط¬ظˆط§ط¯ ط؛ظپظˆط±ط²ط§ط¯ظ‡ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ (ط´ظپظ‚) ط§ط³طھ.

28- طھط§ط±ظٹط® ط·ط¨ط±ظ‰ 5/233.

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation