بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب غدیر شناسی, محمد دشتى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط؛ط¯ظٹط± ط´ظ†ط§ط³ظ‰ (ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ 72 ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط؛ط¯ظٹط±) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     ghadeershenaasi_dashti_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط؛ط¯ظٹط± ط´ظ†ط§ط³ظ‰ (ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ 72 ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط؛ط¯ظٹط±) - غ± -
 

 

 
 

ط؛ط¯ظٹط± ط´ظ†ط§ط³ظ‰
(ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ 72 ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط؛ط¯ظٹط±)

ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ط´طھظ‰

- غ± -


ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨
ط³ط±ط¢ط؛ط§ط²
1 ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط؛ط¯ظٹط±
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 1: ط؛ط¯ظٹط± ع†ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 2: ع†ط±ط§ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط؛ط¯ظٹط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 3: ط¢ظٹط§ ط¨ط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 4: ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط¯ط± ع†ظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 5: ظ¾ط³ ط§ط² ظƒط¯ط§ظ… ظ…ط±ط§ط³ظ… ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط؛ط¯ظٹط± ط´ظƒظ„ ع¯ط±ظپطھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 6: ع†ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ظپط± ط­ط¬ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط؛ط¯ظٹط± ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 7: ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ ع†ظٹط³طھ طں ظˆ ظƒط¯ط§ظ… ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† طھط¯ط§ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 8: ع†ط±ط§ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ…ظƒظ‡ ظٹط§ ط¹ط±ظپط§طھ ظˆ ظ…ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ )ظ…ط·ط±ط­ ظ†ع¯ط±ط¯ظٹط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 9: ع†ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط؛ط¯ظٹط±ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 10: ع†ط±ط§ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ((ط¬ط­ظپظ‡ )) ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط³ط§ظ…ط§ظ† ظٹط§ظپطھ طں ط¢ظ†ط¬ط§ ع†ظ‡ ط§ظ…طھظٹط§ط²ظ‰ط¯ط§ط´طھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 11: ع†ط±ط§ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط±ط§ط³ظ… ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ط·ط±ط­ظ†ط´ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 12: ع†ط±ط§ ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ… ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 13: ط¢ظٹط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظˆط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 14: ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظˆط§ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 15: ط´ظ…ط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¹ط¸ظٹظ… ع†ظ‚ط¯ط± ط¨ظˆط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 16: ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¨ط²ط±ع¯ ط؛ط¯ظٹط± ع†ظ‡ ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 17: ط¢ظٹط§ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯طں
2 ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط؛ط¯ظٹط±
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 18: ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ط؛ط§ط² ظˆ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 19: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 20: ط§ظˆظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظˆط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 21: ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ظƒظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ظˆ طھط§ ع†ظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ط¨ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 22: ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 23: ط¢ظٹط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ‡ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯طں ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 24: ط¢ظٹط§ ط²ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 25: ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 26: ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ظٹط¹طھ طŒط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯طں
3 ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط؛ط¯ظٹط±
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 27: ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ع†ظ‡ ط¢ظٹط§طھظ‰ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 28: ع†ط±ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¹ط§ظپ ط¯ط§ط±ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 29: ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ظƒط¯ط§ظ… طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 30: ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ع†ظ‡ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط§ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 31: ط§ع¯ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯ ظ¾ط³ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط§ط² ع†ظ‡ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 32: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 33: ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ط·ط±ط­ ط¨ظˆط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 34: ط·ط±ط­ ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 35: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ط§ط² ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¨ط²ط±ع¯ ط¢ظ† ط±ظˆط² ع†ظ‡ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 36: ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ط¹ط¸ظٹظ… ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط؛ط¯ظٹط± ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 37: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط¯ط§ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 38: ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظ„ط¹ظ†طھ ظƒط±ط¯طں
4 ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط؛ط¯ظٹط±
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 39: ع†ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ظٹط¯ طھط¹ظٹظٹظ† ظƒظ†ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 40: ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط®ط¯ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 41: ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ‡ ط±ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 42: ط¢ظٹط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط´ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 43: ط§ع¯ط± ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ ) ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط´ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط±ظˆط²ط؛ط¯ظٹط± ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھظ‰ ط´ظƒظ„ ع¯ط±ظپطھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 44: ط¨ط§ ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط¯ط§ظ… ط§طµظ„ ط§ط²ط§طµظˆظ„ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ظ…ظˆظƒط±ط§ط³ظ‰ ط«ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 45: ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± طھظ†ظ‡ط§ ط±ظˆط² ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط³طھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 46: ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ع†ط±ط§ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ط§ظ‚طµ ط§ط³طھ طں
5 ط­ظˆط§ط¯ط« ظ¾ط³ ط§ط² ط؛ط¯ظٹط±
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 47: ع†ط±ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط¨ظ‡ ط¢ط®ط± ط®ط· ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ† ط¨ط³طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 48: ط§ظˆظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒط±ط¯ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظˆط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 49: ع†ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ طھظˆط·ط¦ظ‡ ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط²ط¯ظ†ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 50: ع†ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط؛ط¯ظٹط±طŒ ط¹ط°ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 51: ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط؛ط¯ظٹط± ظƒظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع†ظ‡ ع¯ظپطھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 52: ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ط®ط§ظپ ط؛ط¯ظٹط± ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ط´ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 53: ظƒط¯ط§ظ… ط¢ظٹظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظƒظٹظپط± ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط؛ط¯ظٹط± ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط±ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 54: ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§(ط¹ ) ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ع†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 55: ع†ظ†ط¯ ط¢ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط؛ط¯ظٹط± ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط±ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 56: ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط؛ط¯ظٹط± ع†ظ‡ طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ ط·ط±ط§ط­ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 57: ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ…ط³ظ„ط­ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط؛ط¯ظٹط± ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 58: طھط´ظƒظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط؛ط¯ظٹط± ع†ظ‡ ط§ظ‡ط¯ط§ظپظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 59: ط§ظˆظ„ظٹظ† ط·ظˆظ…ط§ط± ظ†ظ†ع¯ظٹظ† ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 60: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظƒط¯ط§ظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ظپط´ط§ظ‰ ط·ظˆظ…ط§ط± ظ†ظ†ع¯ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط¦طھظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
6 ط؛ط¯ظٹط± ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 61: ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 62: ع†ظ†ط¯ ط¢ظٹظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط±ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 63: ع†ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط¯ظٹظ† ظƒط§ظ…ظ„ ط´ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 64: ع†ط±ط§ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط¨ظ‡ط§ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط³ظٹط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 65: ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ ) ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط؛ط¯ظٹط± ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 66: ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ ) ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط؛ط¯ظٹط± ط±ط§ طھط¨ظ„ظٹط؛ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 67: ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¹ظٹط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 68: ع†ط±ط§ ط؛ط¯ظٹط± ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 69: ط³ط®ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 70: ط§ع¯ط± ط؛ط¯ظٹط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط¢ظٹط§ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظٹظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 71: ط§ع¯ط± ط؛ط¯ظٹط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط¢ظٹط§ ط´ظ†ط§ط®طھ ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯طں
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 72: ط§ع¯ط± ط؛ط¯ظٹط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط¢ظٹط§ طھط¯ط§ظˆظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ط¨ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط´طھ طں
ط³ط±ط¢ط؛ط§ط²
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ط؛ط¯ظٹط±طŒ ط²ظ„ط§ظ„ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ . ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ط¯ظٹط± ظˆ ط؛ط¯ظٹط±طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط؛ط¯ظٹط±طŒ ظ†ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ طھط´ظٹط¹ ط§ط³طھ .
ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ط§ ط؛ط¯ظٹط± ظ…ط¹ظ†ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط؛ط¯ظٹط±طŒ ط´ظٹط¹ظ‡ طھط´ظٹط¹ ظ…ط¹ظ†ط§ظٹظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ط؛ط¯ظٹط± ط±ظ…ط² ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ طھظ„ط§ط´ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ط®ط¯ط§ط³طھ .
ط؛ط¯ظٹط± ط±ظ…ط² ظˆ ط§ظƒظ…ط§ظ„ ط¯ظٹظ† ظˆ ط§طھظ…ط§ظ… ظ†ط¹ظ…طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ط؛ط¯ظٹط± ط¹ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ„ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ط³طھ .
ط؛ط¯ظٹط± ط¹ظ„طھ ط§طµظ„ظ‰ طھط¯ط§ظˆظ… ط¯ظٹظ† ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ .
ط؛ط¯ظٹط± ط±ظٹط´ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظپط¶ظٹظ„طھ ظ‡ط§طŒ ط´ط±ط§ظپطھ ظ‡ط§طŒ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§طŒ ظˆ ط¨ظ‡ طھظƒط§ظ…ظ„ ط±ط³ظٹط¯ظ† ظ‡ط§ط³طھ .
ط؛ط¯ظٹط± ط¹ط§ظ…ظ„ ط§طµظ„ظ‰ ط§ظٹط«ط§ط±ع¯ط±ظٹظ‡ط§طŒ ظپط¯ط§ ط´ط¯ظ† ظ‡ط§ طŒ ظپط¯ط§ط¦ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† ظ‡ط§ طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ‡ط§ طŒ ط³ط±ط¨ط±ط¯ط§ط± ط´ط¯ظ† ظ‡ط§طŒ ظˆ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± طھط§ط±ظٹط® ط§ط³طھ .
ع†ظˆظ† ط؛ط¯ظٹط± ط³ط§ظ…ط§ظ† ظٹط§ظپطھ طŒ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ طھط­ظ‚ظ‚ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ .
ظˆ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط¦ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط¯ط± طھط¯ط§ظˆظ… ط®ط· ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ط¨ طŒ ظˆ ط®ط· ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط؛ط¯ظٹط±طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط§ظ‰ ظپط´ط±ط¯ظ† ط¯ط± ط®ط· ط؛ط¯ظٹط± ط¯ط± طھط¯ط§ظˆظ… ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظٹظ‡ط§طŒ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظ‡ط§طŒ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط±ظپطھ .
ط§ع¯ط± ط؛ط¯ظٹط± ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¹ط´ظ‚ ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ†ط§طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.
ظˆ ع¯ظ„ظˆط§عکظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط§ظٹط«ط§ط± ط¨ظ‰ ظ…ط¹ظ†ط§ ط¨ظˆط¯.
ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¨ط¯ظˆظ† ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¯ط± طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ط®ظ†ط§ط³ط§ظ† ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط®ط´ظƒظٹط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¨ط§ ط؛ط¯ظٹط± ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¬ط§ط±ظ‰ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط®ظˆط±ط¯.
ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظƒظ…ظ„طھ ظ„ظƒظ… ط¯ظٹظ†ظƒظ… .
ط§ظ…ط±ظˆط² ظ†ظٹط² ط؛ط¯ظٹط± ط¨ط§ظˆط±ط§ظ† ط¹ط§ط´ظ‚ ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ط§ط¨ط± ظ‚ط¯ط±طھظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ‚ظˆط· ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹طµط± ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§طھظ…ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ط­ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¯ط±ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط®ظˆظ† طŒ ط´ظƒط³طھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ظˆ طھط±ط³ ط±ط§ طھط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ع¯ ط±ط§ ط®ط¬ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط±ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط؛ط¯ظٹط±ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط؛ط¯ظٹط±طŒ ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط§ظˆ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظˆ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ…ط´ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظˆ ط±ط¬ط¹طھ طŒ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ طھط­ظ‚ظ‚ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ ط§ط¨ط¯ظٹطھ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط®ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¹ط²طھ ظˆ ط³ط±ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ظˆ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ†ظٹط² ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط؛ط¯ظٹط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط³طھ طھظˆط§ظ†ظ…ظ†ط¯ ط؛ط¯ظٹط± ط¨ط§ظˆط±ط§ظ† ط¹ط§ط´ظ‚ طŒ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ† طھط´ظ†ظ‡ ط²ظ„ط§ظ„ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط؛ط¯ظٹط±طŒ ط¨ط§ط²ط³ط§ط²ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ ظ†ظˆط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط´طھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط·ظ„ظˆط¹ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط§ط² ط³ظ„ط§ظ„ظ‡ ط؛ط¯ظٹط±طŒ ط؛ط¯ظٹط± ط¨ط§ظˆط±ط§ظ† ظ…ظ†طھط¸ط± ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط§ظˆ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظƒط³ط§ط²ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ظ…طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯.
ظ¾ط³ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ…ط§ ط¨ط§ ط؛ط¯ظٹط± ط³ط§ظ…ط§ظ† ظٹط§ظپطھ .
ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ظˆ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆظ‰ ط؛ط¯ظٹط± ظ†ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ…ط¹ظ†ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط§ط³طھظٹظ† ط؛ط¯ظٹط±طŒ ط±ظ…ط² ظˆ ط±ط§ط² ط؛ط¯ظٹط± ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط¨ط§ط² ع¯ظˆظٹط¯.
ط§ظ†ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡
ظ‚ظ… طŒ ظ…ط¤ ط³ط³ظ‡ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ط§طھظ‰ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ط´طھظ‰
1 ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط؛ط¯ظٹط±
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 1: ط؛ط¯ظٹط± ع†ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط±ظˆط¯ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظƒظ…ظ‰ ط¢ط¨ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ع†ظˆظ† ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ((ط¬ط­ظپظ‡)) ط±ظˆط¯ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط­ط±ط§ظ‰ ط؛ط¯ظٹط± ظ†ط§ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 2: ع†ط±ط§ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط؛ط¯ظٹط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ((ط¬ط­ظپظ‡)) ط¯ط± 3 ظ…ظٹظ„ظ‰(1)
ط± ظ…ظƒظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ظˆط¯ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¬ط§ط±ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ع†ظˆظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط¨ظٹط¹طھ 120 ظ‡ط²ط§ط± ط­ط§ط¬ظ‰ ط§ط² ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯طŒ ط¯ظˆ ط±ظˆط² ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ طھظˆظ‚ظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظˆط§ظ‰ ع¯ط±ظ… ظˆ ظƒظ…ط¨ظˆط¯ ط¢ط¨ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط¯ ظƒظˆع†ظƒ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ط؛ط¯ظٹط±)) ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ط¯. ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ط¯ط± ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط´ط¹ط±ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† طŒ ط±ظˆط² ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط؛ط¯ظٹط± ظ…ط·ط±ط­ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 3: ط¢ظٹط§ ط¨ط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظ†ط§ظ… ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ‡ظ…ط§ظ† ط؛ط¯ظٹط± ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯:
ظٹظˆظ… ط§ظ„ظˆ ظ„ط§ظٹظ‡ (ط±ظˆط² ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ )
ظٹظˆظ… ط§ظ„ط¨ظٹط¹ظ‡ (ط±ظˆط² ط¨ظٹط¹طھ )
ظٹظˆظ… ط§ظ„ط¯ظˆط­ (ط±ظˆط² ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظƒظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط® ط¯ط§ط¯طŒ ظٹط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¯ط±ط®طھط§ظ† طھظ†ظˆظ…ظ†ط¯ طµط­ط±ط§ظ‰ ط؛ط¯ظٹط±طŒ ط§ط² ط³ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ط§ظٹط¨ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط±ط³طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.)(2)
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 4: ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط¯ط± ع†ظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھ طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط±ظˆط² ظ¾ظ†ط¬ط´ظ†ط¨ظ‡ طŒ ط³ط§ظ„ ط¯ظ‡ظ… ظ‡ط¬ط±طھ طŒ ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ظ… ط°ظ‰ ط§ظ„ط­ط¬ظ‡ طŒ ط¯ط±ط³طھ ظ‡ط´طھ ط±ظˆط² ظ¾ط³ ط§ط² ط¹ظٹط¯ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† طŒ ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ طµط§ط¯ط± ط´ط¯ ظƒظ‡ :ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ط¨ظ„ط؛ ظ…ط§ط§ظ†ط²ظ„ ط§ظ„ظٹظƒ .(3)
(ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ط²ع¯ظˆ)
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 5: ظ¾ط³ ط§ط² ظƒط¯ط§ظ… ظ…ط±ط§ط³ظ… ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط؛ط¯ظٹط± ط´ظƒظ„ ع¯ط±ظپطھ طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ظˆط§ط¬ط¨ طŒ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ع†ظˆظ† ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط´ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط¢ط®ط±ظٹظ† ط­ط¬ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ((ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ )) ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ†ط¯.
ط´ظٹط® ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‡ط¬ط±طھ ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­ط¬ ط¨ط¬ط§ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ ط¯ظ‡ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظƒظ‡ :
ظˆ ط§ط°ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ ظٹط§ طھظˆظƒ ط±ط¬ط§ظ„ط§ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط¶ط§ظ…ط± ظٹط§طھظٹظ† ظ…ظ† ظƒظ„ ظپط¬ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظ„ظٹط´ظ‡ط¯ظˆط§ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ظ„ظ‡ظ… .(4)
(ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظپط± ط­ط¬ ظ†ط¯ط§ ط¯ط± ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ† طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظˆط§ط±ظ‡ ظˆ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¯ظˆط± ط¨ط³ظˆظ‰ طھظˆ ط¢ظٹظ†ط¯) ظ¾ط³ ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظ…ط¤ ط°ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظˆط§ط² ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط¬ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 6: ع†ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ظپط± ط­ط¬ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط؛ط¯ظٹط± ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظ‡ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹط¹طھ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظƒط¬ط§طں ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظƒط¯ط§ظ… ط¬ظ…ط¹ظٹطھ طں
ط¯ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ع¯ظˆط´ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط³ط§ظ†ط¯طں ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ع†ظˆظ† ط³ظپط± ط­ط¬ طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط² ط³ط±ط§ط³ط± ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط­ط¶ظˆط± ط´ط®طµ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط´ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط¨ظˆط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 7: ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ ع†ظٹط³طھ طں ظˆ ظƒط¯ط§ظ… ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† طھط¯ط§ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط´ط±ظƒطھ ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ط³ط§ظ„ ط¯ظ‡ظ… ظ‡ط¬ط±طھ ط±ط§((ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ )) ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯. ط²ظٹط±ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ظ‡ ط­ط¬ ط¨ط±ظˆط¯طŒ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ظپط± ط­ط¬ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظˆط¯ط§ط¹ ط¨ط§ ط­ط¬ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ط¢ظ† ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ظ… ط°ظ‰ ط§ظ„ط­ط¬ظ‡ ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… طŒ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… ط´ظٹط¹ظ‡ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط¹طھ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ†ط§ظ… ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ طŒ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 8: ع†ط±ط§ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ…ظƒظ‡ ظٹط§ ط¹ط±ظپط§طھ ظˆ ظ…ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ )ظ…ط·ط±ط­ ظ†ع¯ط±ط¯ظٹط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ† ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ„ ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ…ط±ط§ط³ظ… ط´ظ‡ط± ظ…ظƒظ‡ ظٹط§ ط¹ط±ظپط§طھ ظٹط§ ظ…ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط´ط§ظٹط¯ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط؛ط²ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط¯ ط¬ط°ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ظˆ ظƒظˆع† ظƒط±ط¯ظ† ط­ط§ط¬ظٹط§ظ† ط¨ط³ظˆظ‰ ط´ظ‡ط± ظˆ ط¯ظٹط§ط± ط®ظˆط¯طŒ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 9: ع†ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط؛ط¯ظٹط±ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ط¯طں
: ط§ظٹظ† ظٹظƒ ط§ظ…ط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ . ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظ…ظ„طھظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ظ†ط§ظ…ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط±ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظٹظƒ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط´ظ‡ط±ظ‰ ظٹط§ ط®ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‰ طŒ ظٹط§ ظƒظˆظ‡ط³طھط§ظ†ظ‰ طŒ ظٹط§ ظ†ط§ظ… ظپط±ط¯ ط®ط§طµظ‰ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ع†ظˆظ† ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ† ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… طŒ 120 ظ‡ط²ط§ط± ط­ط§ط¬ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¢ط¨ ط¯ط± ط²ط­ظ…طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ظٹظƒ ط±ظˆط¯ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط¢ظ† ط±ظˆط¯ ظƒظˆع†ظƒ ((ط¨ظ†ط§ظ… ط؛ط¯ظٹط±)) ط¨ط§ طµط­ط±ط§ظ‰ ط؛ط¯ظٹط± ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط´ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 10: ع†ط±ط§ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†((ط¬ط­ظپظ‡ )) ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط³ط§ظ…ط§ظ† ظٹط§ظپطھ طں ط¢ظ†ط¬ط§ ع†ظ‡ ط§ظ…طھظٹط§ط²ظ‰ط¯ط§ط´طھ طں
ظ¾ط§ط³ط® : ع†ظˆظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طھط§ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ((ط¬ط­ظپظ‡ )) ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ طھظ‚ط³ظٹظ… ط´ط¯ظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ط³ظˆظ‰ ط´ظ‡ط± ظˆ ط¯ظٹط§ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯.
ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¬ط­ظپظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط­ط¬ط§ط² ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط³ظˆظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¯ط± ط´ظ…ط§ظ„ طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¹ط±ط§ظ‚ طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط³ظˆظ‰ ظ…طµط± ط¯ط± ط؛ط±ط¨ طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط³ظˆظ‰ ظٹظ…ظ† ط¯ط± ط¬ظ†ظˆط¨ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯.
ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ع¯ط± ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ طھط­ظ‚ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط´ظƒظ„ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯. ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط±ط§ط¯ظٹظˆطŒ طھظ„ظˆظٹط²ظٹظˆظ† طŒ ظ…ط§ظ‡ظˆط§ط±ظ‡ طŒ طھظ„ظƒط³ ط®ط¨ط±ظ‰ طŒ طھظ„ع¯ط±ط§ظپ طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظ¾ظٹط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط؛ظٹط± ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯. ظ¾ط³ ط§ظ…طھظٹط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط؛ط¯ظٹط± ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 11: ع†ط±ط§ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط±ط§ط³ظ… ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ط·ط±ط­ظ†ط´ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ طµط­ط±ط§ظ‰ ط؛ط¯ظٹط± ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ط¹ظ„طھ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط±ط§ط³ظ… ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط®ط¨ط±ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظ‡ ظ…ط±ط²ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط´ط®طµ طŒ ظٹط§ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ظ…ط´ط®طµ ظ…ط­طµظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط´ط±ظƒطھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ط؛ط¯ظٹط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط±ط§ط³ظ… ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ… طµظˆط±طھ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 12: ع†ط±ط§ ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ… ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ط¯طں
ط§ط³ط® : ع†ظˆظ† ط³ظپط± ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¨ظ‰ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ع¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ط¯ط± ظٹظƒ ط­ط§ظ„طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط®ط§طµظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط§ظ„ط§طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¯ط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ط§طھ ظٹط§ظپطھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط­ط¬ط§ط¬ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ظˆط·ظ† ط®ظˆط¯ ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ظ…ظ‡ظ… ط³ظپط± ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظˆ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 13: ط¢ظٹط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظˆط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط®ظٹط±طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² ط·ط±ظپ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظٹظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط§ط²ظ… ظ…ظƒظ‡ ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ ) ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² طھط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط³ظپط± ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ طھط­ظˆظ„ط§طھ ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 14: ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظˆط§ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ط§ط´طھط±ط§ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ط¨ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ط² ط´طھط±ط§ظ† ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط¨ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط³ط®ظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ط¨ظ†ع¯ط±ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 15: ط´ظ…ط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¹ط¸ظٹظ… ع†ظ‚ط¯ط± ط¨ظˆط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط±ط§ ظ…ط®طھظ„ظپ ط«ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ 124 ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ 100 ظ‡ط²ط§ط±طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ 90 ظ‡ط²ط§ط±طŒ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ 120 ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯.(5)
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 16: ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¨ط²ط±ع¯ ط؛ط¯ظٹط± ع†ظ‡ ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھ طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯:
1 ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯.
2 ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط­ط¬ ط¨ط§ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط®ط§طµظ‰ ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯.
3 ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط¨ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯.
4 ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط¨ظˆط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 17: ط¢ظٹط§ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظ†ظ‡ ظ‡ط±ع¯ط²!! ط²ظٹط±ط§ ط§ط±طھط´ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¢ظ† طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط±ط§ ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ طھظ„ط§ط´ 10 ظ‡ط²ط§ط± ظٹط§ 15 ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط±ط§ ع¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯.
ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ط§طھ طŒ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط­ط¬ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯.
2 ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط؛ط¯ظٹط±
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 18: ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ط؛ط§ط² ظˆ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھ طں
(طµ ) ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ . ط¨ط§ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط² ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط¨ط­ط« ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظ…ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… طں ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ†ط¯: ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ طھظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‰ ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ â€چ ظ†ظٹظƒظˆ ط¯ظ‡ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ‡ط§ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظ…ظ† ط§ظ†ظپط³ظ‡ظ… طں
(ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط± ط§ط³طھ طں) ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ†ط¯: ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ط§ظ†ط§ طھط±ظ†ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ†ط²ظˆظ„ ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ†
ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظ…ط·ط±ط­ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط§ظ‚ط±ط§ط± ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط®ط´ ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط±ط§ طµط§ط¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ط؛ط¯ظٹط± ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 19: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆطŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط± ط¨ط؛ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظپظ…ظ† ظƒظ†طھ ظ…ظˆظ„ط§ظ‡ ظپط¹ظ„ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ظ‡ (6)
(ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ ط±ط§ ظ…ظ† ط±ظ‡ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ظ¾ط³ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ†ظٹط² ط±ظ‡ط¨ط± ط§ظˆط³طھ .)
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 20: ط§ظˆظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظˆط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظˆط­ظ‰ طŒ ظˆ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ظˆظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ )
ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯طŒ ط´ط®طµ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 21: ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ظƒظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ظˆ طھط§ ع†ظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ط¨ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ط®ط° ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ ظ†ظˆط´طھظ† ظˆط±ظ‚ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ط§طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط¨ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ظ‡ط¨ط± ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظƒظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± طھط§ ط´ط¨ طŒ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† طھط§ ظ¾ط§ط³ظ‰ ط§ط² ط´ط¨ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ظ…ظ‰ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµ ) ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ طŒ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط²ظˆط§ظ„ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط´ط¯طھ ع¯ط±ظ…ط§طŒ ظ¾ط³ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ظƒط±ط¯. ظˆ ظ…ط¤ ط°ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط°ط§ظ† ع¯ظپطھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯ ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط± ظ¾ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط¢ظ† ط®ظٹظ…ظ‡ ظ†ط´ط³طھ . ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظپظˆط¬ ظپظˆط¬ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ((ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† )) ظ¾ط³ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ طھط§ ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯.(7)
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 22: ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طں
ظƒط§ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط±ظ‡ط¨ط±طŒ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط¶ط·ط±ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط؛ظٹط± ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ†ط§ طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط®ظˆط§ظ†ط¯: ((ظˆ ط§ظ† ظ„ظ… طھظپط¹ظ„ ظپظ…ط§ ط¨ظ„ط؛طھ ط±ط³ط§ظ„طھظ‡ (ط§ع¯ط± ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ظ†ع¯ظٹط±ظ‰ ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ )
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 23: ط¢ظٹط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ‡ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯طں ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ…طھ طھط¯ط§ظˆظ… ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظٹط§ظپطھ .
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 24: ط¢ظٹط§ ط²ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط؛ط¯ظٹط±طŒ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‚ط´ط§ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طŒ ط§ط² ط³ظپظٹط¯ ظˆ ط³ظٹط§ظ‡ طŒ ط§ط² ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ طھظ‡ظٹط¯ط³طھ طŒ ط§ط² ظ…ظ‡ط§ط¬ط± ظˆ ط§ظ†طµط§ط±طŒ ظˆ ط§ط² ط²ظ† ظ…ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ط²ط±ع¯ ظ†ظ‚ط´ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
ط¢ط±ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ظ‚ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط­ظ‚ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط± ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 25: ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ((ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ))
ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظ„ظˆظ‰ ط®ظٹظ…ظ‡ ط¨ط± ظ†ط´ط³طھ طŒ ط·ط´طھ ط¢ط¨ظ‰ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¯ط± ط¢ط¨ ط·ط´طھ ظپط±ظˆ ط¨ط±ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¬ظ„ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط¯ط³طھظ‰ ط¨ط± ط¢ط¨ ط²ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯:((ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ )))
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 26: ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ظٹط¹طھ طŒط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ((ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ . ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط¨ط§ط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ع¯ظپطھظ†ط¯:ط¨ط® ط¨ط® ظ„ظƒ ظٹط§ ط§ط¨ط§ ظ„ط­ط³ظ† ظ„ظ‚ط¯ ط§طµط¨ط­طھ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظˆ ظ…ظˆظ„ظ‰ ظƒظ„ ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ظ‡ .
(ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± طھظˆطŒ ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط± ط­ط³ظ† ! ط§ط² ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط± ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.)(8)
3 ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط؛ط¯ظٹط±
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 27: ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ع†ظ‡ ط¢ظٹط§طھظ‰ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ طں
ظ‰ ط¢ظٹظ‡ 67 ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط§ط¦ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯طŒط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ((ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط§ط² ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹط¹طھ ط¨ع¯ظٹط±ط¯.)) ظˆ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ : ط§ع¯ط± ط§ظ…ط±ظˆط² ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ†ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط¹طھ ظ†ع¯ظٹط±ظ‰ طŒ ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط§ظ‚طµ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ظ‰ .
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 28: ع†ط±ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¹ط§ظپ ط¯ط§ط±ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ع†ظˆظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط§ط² ع¯ط±ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط§ط² طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ طŒ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط®ط¨ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط§ظ…ط¶ط§ط، ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط´ط¯ظ‡ طھط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ‚ط¯ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ط³طھ ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆ ط³ط§ظ„طھ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ (ط¹ ) ط§ظ† ظٹط³طھط¹ظپظ‰ ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ† طھط¨ظ„ظٹط؛ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظٹظƒظ… طŒ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ„ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ظ‚ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…طھظ‚ظٹظ† طŒ ظˆ ظƒط«ط±ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† طŒظˆ ط§ط¯ط؛ط§ظ„ ط§ظ„ط§ط«ظ…ظٹظ† طŒظˆ ط­ظٹظ„ ط§ظ„ظ…ط³طھظ‡ط²ط¦ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ…(9)
(ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ((ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط¯)) ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط±ط¯ظ… طŒ طھط§ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ…ط¹ط§ظپ ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ط§ظ† ط§ظ†ط¯ظƒ طŒ ظˆ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ†ط§ظپظ‚ط§ظ† ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط± ظپط±ظٹط¨ طŒ ظˆ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ظƒط§ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھظ‡ط²ط§ط، ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 29: ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ظƒط¯ط§ظ… طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ع†ظˆظ† ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ طŒ ط¯ظˆط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط±ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¨ط± ط¨ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ :((ظˆ ط§ظ† ظ„ظ… طھظپط¹ظ„ ظپظ…ط§ ط¨ظ„ط؛طھ ط±ط³ط§ظ„طھظ‡ )).(10)
(ط§ع¯ط± ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ع¯ظٹط±ظ‰ طŒ ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط§ظ‚طµ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ).
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 30: ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ع†ظ‡ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط§ط¯طں
: ع†ظˆظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط² ط¹ظ…ظ‚ ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط²ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط¨ط§ ط®ط¨ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط´ظˆط±ط´ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¯ط± ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ظˆط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظˆ ط­ظپط¸ ط³ظ„ط§ظ…طھ ظˆ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط¹طµظ…ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³)) (ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯)
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 31: ط§ع¯ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯ ظ¾ط³ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط§ط² ع†ظ‡ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§(طµ ) ط¨ط± ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯. ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط´ظˆط±ط´ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯
ظˆط­ط¯طھ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط®ط¯ط´ظ‡ ط¯ط§ط± ط´ظˆط¯. ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط² ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ظˆط­ظ‰ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ط¨ط´ظƒظ†ظ†ط¯.ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¹ ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ†ط§ طھظ…ط§ظ… ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 32: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ طں
ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒظ†ظ†ط¯. ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط±ط§ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظˆ ط¯ظٹط§ط± ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ طھط§ ط؛ط¯ظٹط± ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ط´ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ط¹ط§ط´ط±ط§ظ„ظ†ط§ط³ ! ط§ظ†ظ‰ ط§ط¯ط¹ظ‡ط§ ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ ظˆ ظˆط§ط±ط§ط«ظ‡ ظپظ‰ ط¹ظ‚ط¨ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ طŒ ظˆ ظ‚ط¯ ط¨ظ„ط؛طھ ظ…ط§ ط§ظ…ط±طھ ط¨طھط¨ظ„ظٹط؛ظ‡ طŒ ط­ط¬ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط­ط§ط¶ط± ظˆ ط؛ط§ط¦ط¨ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط§ط­ط¯ ظ…ظ…ظ† ط´ظ‡ط¯ ط§ظˆظ„ظ… ظٹط´ظ‡ط¯طŒ ظˆظ„ط¯ط§ط§ظˆظ„ظ… ظٹظˆظ„ط¯طŒ ظپظ„ظٹط¨ط؛ ط§ظ„ط­ط§ط¶ط± ط§ظ„ط؛ط§ط¦ط¨ طŒ ظˆ ط§ظ„ظˆط§ظ„ط¯ ط§ظ„ظˆظ„ط¯ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡
ظ† طŒ ظ…ظ† ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظƒظ‡ ط­ط¬طھ ط¢ط´ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط± ظ‡ط± ط­ط§ط¶ط± ظˆ ط؛ط§ط¦ط¨ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ظٹط§ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط®ط¯ط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯. ظ¾ط³ ط¨ط± ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط¯ط± طµط­ظ†ظ‡ ط؛ط¯ظٹط±طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط؛ط¯ظٹط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯.)
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 33: ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ط·ط±ط­ ط¨ظˆط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط®ظٹط±طŒ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ ) ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) طھط§ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯(ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ ) ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯. ط¬ظ…ط¹ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط¨ط§ ط¯ط³طھظˆط± ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† طŒ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھ ط¨ط§ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط¹ط§ط´ط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ! ط§ظ†ظƒظ… ط§ظƒط«ط± ظ…ظ† ط§ظ† طھطµط§ظپظ‚ظˆظ†ظ‰ ط¨ظƒظپ ظˆط§ط­ط¯طŒ ظپظ‰ ظˆظ‚طھ ظˆط§ط­ط¯ ظ‚ط¯ ط§ظ…ط±ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ظ† ط§ط®ط° ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ†طھظƒظ… ط§ظ„ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ…ط§ ط¹ظ‚ط¯طھ ظ„ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظ„ظ…ظ† ط¬ط§ط، ط¨ط¹ط¯ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظ†ظ‡ .
(ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§! ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† طµط­ط±ط§ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 34: ط·ط±ط­ ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯طں
: ط¨ط±ط®ظ‰ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± طھظ†ظ‡ط§ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ…ط·ط±ط­ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ ) ط¯ع†ط§ط± ط؛ظپظ„طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط·ط±ط­ ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) طھط§ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) ظˆ ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ظˆ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط±ط¬ط¹طھ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظ…ط·ط±ط­ ط¨ظˆط¯. ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ظپط§طµظ„ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ظˆظپط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط±ط§ طھط§ ط¨ط¹ط«طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط¹ط¯ظ‰ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ طھط§ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط±ظ‡ط¨ط± ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ظ†ظٹط² ظپط§طµظ„ظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ط² ظˆظپط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظˆ ط¨ط± ظ¾ط§ط¦ظ‰ ط¢ط®ط±طھ طŒ ط±ط§ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 35: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ط§ط² ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¨ط²ط±ع¯ ط¢ظ† ط±ظˆط² ع†ظ‡ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طں
ظ¾ط§ط³ط® : 1 ط§ط² ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒظ†ظ†ط¯.
2 ط§ط² ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯.
3 ط§ط² ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط³ط±ظ¾ظٹع†ظ‰ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ط¹ط§ط´ط±ط§ظ„ظ†ط§ط³ ! ط§ظ†ظ‰ ط§ط¯ط¹ظ‡ط§ ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ طŒ ظˆ ظˆط±ط§ط«ظ‡ ظپظ‰ ط¹ظ‚ط¨ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ طŒ ظˆ ظ‚ط¯ ط¨ظ„ط؛طھ ظ…ط§ط§ظ…ط±طھ ط¨طھط¨ظ„ظٹط؛ظ‡ طŒ ط­ط¬ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط­ط§ط¶ط± ظˆ ط؛ط§ط¦ط¨ طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط§ط­ط¯ ظ…ظ…ظ† ط´ظ‡ط¯ ط§ظˆظ„ظ… ظٹط´ظ‡ط¯طŒ ظˆظ„ط¯ ط§ظˆظ„ظ… ظٹظˆظ„ط¯ ظپظ„ظٹط¨ظ„ط؛ ط§ظ„ط­ط§ط¶ط± ط§ظ„ط؛ط§ط¦ط¨ طŒ ظˆ ط§ظ„ظˆط§ظ„ط¯ ط§ظ„ظˆظ„ط¯ ط§ظ„ظ‰ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ .
ظ‡ط§: ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ… ظˆ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ظˆ ط؛ط§ط¦ط¨ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط± ظ‡ط± ط´ط§ظ‡ط¯ ظˆ ط؛ظٹط± ط´ط§ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط± ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظٹط§ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط­ط¬طھ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط؛ط§ط¦ط¨ط§ظ† طŒ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 36: ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ط¹ط¸ظٹظ… ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط؛ط¯ظٹط± ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط؛ط¯ظٹط± ط±ط§ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط·ط±ط­ ظپط±ظ…ظˆط¯:
1 ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ظˆظپط§ط¯ط§ط± ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯.
2 ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯.
3 ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظƒظ†ظ†ط¯.
4 ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط±ط§ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط³ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 37: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط¯ط§ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ طھط³ظ„ظٹظ… ظ‚ط¯ط±طھ ط·ظ„ط¨ط§ظ† ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط؛ط¯ظٹط± ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط¹ط§ط´ط±ط§ظ„ظ†ط§ط³ ! ط§ظ†ظ‡ ط³ظٹظƒظˆظ† ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظٹط¯ط¹ظˆظ† ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظˆ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ظ„ط§ ظٹظ†طµط±ظˆظ† .
ظ…ط¹ط§ط´ط±ط§ظ„ظ†ط§ط³ ! ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط§ ط¨ط±ظٹط¦ط§ظ† ظ…ظ†ظ‡ظ…
ظ…ط¹ط§ط´ط±ط§ظ„ظ†ط§ط³ ! ط§ظ†ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ†طµط§ط±ظ‡ظ… ظˆ ط§ط´ظٹط§ط¹ظ‡ظ… طŒ ظˆ ط§طھط¨ط§ط¹ظ‡ظ… طŒ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ط±ظƒ ط§ظ„ط§ط³ظپظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط±طŒ ظˆ ظ„ط¨ط³ ظ…ط«ظˆظ‰ ط§ظ„ظ…طھظƒط¨ط±ظٹظ† طŒ ط§ظ„ط§ط§ظ†ظ‡ظ… ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ„طµط­ظٹظپظ‡ طŒ ظپظ„ظٹظ†ط¸ط± ط§ط­ط¯ظƒظ… ظپظ‰ ط§ظ„طµط­ظٹظپظ‡ !! ظپط°ظ‡ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ„ط§ط´ط± ط°ظ…ظ‡ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط§ظ…ط± ط§ظ„طµط­ظٹظپط© .
ط³ ط§ط² ظ…ظ† ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ظپط§ط³ط¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ظ†ط¯. ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظٹط§ظˆط±ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§طŒ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط²ط§ط±ظٹظ… ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§!ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¢ظ† ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ظپط§ط³ط¯ ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ط§ط¦ظٹظ† طھط±ظٹظ† ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¢طھط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط¯ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طھظƒط¨ط±ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯: ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط·ظˆظ…ط§ط±ظ‰ (طµط­ظٹظپظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط·ظˆظ…ط§ط± ظ†ظ†ع¯ظٹظ† ط¨ظ†ع¯ط±ظٹط¯طŒ ط§ظƒط«ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ط² ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ط؛ظپظ„طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط³ط±ظ¾ظٹع†ظ‰ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط¯ط§ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 38: ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظ„ط¹ظ†طھ ظƒط±ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ط¨ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ط²ظٹط± ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظ„ط¹ظ†طھ ظƒط±ط¯:
1 ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯.
2 ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط؛طµط¨ ظƒظ†ظ†ط¯.
((ظˆ ط§ظ„ط¹ظ† ظ…ظ† ط§ظ†ظƒط±ظ‡ طŒ ظˆط§ط؛ط¶ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¬ط­ط¯ ط­ظ‚ظ‡ .))
4 ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط؛ط¯ظٹط±
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 39: ع†ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ظٹط¯ طھط¹ظٹظٹظ† ظƒظ†ط¯طں
ط´ط±ط§ظٹط· ظˆ ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ طŒ ظˆ ط´ظ†ط§ط³ط§ط¦ظ‰ ط¢ظ† ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ظٹط³طھ . ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط§ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ طŒ ظˆ ظƒط´ظپ ط±ط§ط² ط¯ط±ظˆظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط±ظ‡ط¨ط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¹ط§ط¬ط²ظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ط§ظ„ظ‚ ط¨ط´ط± ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ :
((ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ… ط­ظٹط« ظٹط¬ط¹ظ„ ط±ط³ط§ظ„طھظ‡ .))
(ط®ط¯ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ طھط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط¬ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯.)ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 40: ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط®ط¯ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں
ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط­ظ‚ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط±ظ‡ط¨ط± ط¢ط²ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ظ‚ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¨ط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظٹع¯ط± ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط±ط³طھع¯ط§ط± ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ†ط­ط±ظپ ع¯ط´طھظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط؛ط¯ظٹط± ظ†ظٹط² ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظˆ ط؛طµط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆظپط§ط¯ط§ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ط±ظٹط¯ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظˆط­ظ‰ طھط¶ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 41: ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ‡ ط±ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط±ظ‡ط¨ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒط³ط§ط²ظ‰ ظˆ طھطµظپظٹظ‡ ط¯ظ„ظ‡ط§ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط² ظ¾ظ„ظٹط¯ظٹظ‡ط§ ط¨ط³ظٹط¬ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ط¦ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ„ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ظ‚ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط²ظˆط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ط§ظ† ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‚ط´ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 42: ط¢ظٹط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط´ط¯طں
ظ„ط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط؛ط¯ظٹط± ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ طھظˆط³ط· ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ظ…ط·ط±ط­ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ† ط®ط¶ظٹط¨ ط§ط³ظ„ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ((ظ…ط§ ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯ظٹظ… ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±طŒ ط¹ظ…ط±طŒ ط·ظ„ط­ظ‡ ظˆ ط²ط¨ظٹط±))ظƒظ‡ : ((ط³ظ„ظ…ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط±ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† .))(11)((ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯)) ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ظپط¸ ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† طŒ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ…ط§ ط¨ظˆط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆطŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ ) ط³ط®ظ† ع¯ظپطھ طŒ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظپط§ظ…ط±طھ ط§ظ† ط§ط®ط° ط§ظ„ط¨ظٹط¹ظ‡ ظ…ظ†ظƒظ… ظˆ ط§ظ„طµظپظ‚ظ‡ ظ„ظƒظ… ط¨ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ط§ ط¬ط¦طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظپظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† طŒ ظˆ ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ‡ظ… ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ ظپظٹظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ظٹظˆظ… ظٹظ„ظ‚ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ظٹظ‚ط¯ط± ظˆ ظٹظ‚ط¶ظ‰ .
ظ¾ط³ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط² ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظ… ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ع¯ظٹط±ظ… طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯. ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط§ط² ظ…ظ† ظˆ طھط² ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) ط§ط³طھ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 43: ط§ع¯ط± ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ ) ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط´ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط±ظˆط²ط؛ط¯ظٹط± ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھظ‰ ط´ظƒظ„ ع¯ط±ظپطھ طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ ) طھط§ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ) ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظˆ ط§ظ‚ط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھط§ ط±ط¬ط¹طھ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 44: ط¨ط§ ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط¯ط§ظ… ط§طµظ„ ط§ط²ط§طµظˆظ„ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ظ…ظˆظƒط±ط§ط³ظ‰ ط«ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط§طµظ„ ط´ط±ظƒطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط®ظˆظٹط´ ط§طµظ„ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰
ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط؛ط¯ظٹط± ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ظ‚ ط±ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯طŒ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯.
ط­ظ‚ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 45: ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± طھظ†ظ‡ط§ ط±ظˆط² ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط³طھ طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط®ظٹط± ط¨ظ„ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط±ظˆط² ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ ) ط§ط³طھ .
ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظˆ ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ . ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط¹ط§ط´ط±ط§ظ„ظ†ط§ط³ ! ظپط¨ط§ظٹط¹ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظٹط¹ظˆظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ظٹط¹ظˆط§ ط¹ظ„ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† طŒ ظˆط§ظ„ط­ط³ظ† ظˆط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط·ظٹط¨ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظٹظ‡ ظٹظ‡ظ„ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط؛ط¯ط± ظˆ ظٹط±ط­ظ… ظ…ظ† ظˆ ظپظ‰ .ظپظ…ظ† ظ†ظƒط« ظپط§ظ†ظ…ط§ ظٹطھظƒط« ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط§ظˆظپظ‰ ط¨ظ…ط§ ط¹ط§ظ‡ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط³ظٹظˆطھظٹظ‡ ط§ط¬ط±ط§ ط¹ط¸ظٹظ…ط§
ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§: ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط± ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…ظٹط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† طŒ ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط·ظٹط¨ظ‡ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ط¨ط§ط² ط±ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظˆظپط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط´ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ط± ط²ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 46: ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ع†ط±ط§ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ط§ظ‚طµ ط§ط³طھ طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¯ط§ظˆظ… ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط§طµظ„ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ .1 ط§طµظ„ ط¹ظ„ظ„ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ 2 ظˆ ط§طµظ„ ط¹ظ„ظ„ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط­ظپط§ط¸طھ .
ط§ط­ظ‰ ط§ط®طھط±ط§ط¹ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط«ط¨طھ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¢ظ† ط§ط®طھط±ط§ط¹ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظ†ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ طھظˆظ„ظٹط¯ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ظ†ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط­ظپط¸ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط§طµظ„ طھط¯ط§ظˆظ… ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ ط§طµظ„ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ظˆ ط§ط®طھط±ط§ط¹ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ظ†ط´ط¯ ط¢ظ† ط§ط®طھط±ط§ط¹ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط­ظپط¸ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ظٹظƒ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظٹظƒ ظƒطھط§ط¨ طŒ ظٹظƒ ط·ط±ط­ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ طŒ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظƒط±ظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯طھظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط§طµظ„ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظٹظ… : 1 ط§طµظ„ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´((ط¹ظ„طھ ظ…ط­ط¯ط«ظ‡ )) ظˆ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ . 2 ظˆ ط§طµظ„ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط­ظپط§ط¸طھ ((ط¹ظ„طھ ظ…ط¨ظ‚ظٹظ‡ )) ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡
ظ…ظƒطھط¨ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ„طھ ظˆ ط¯ظˆظ„طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط²ط­ظ…طھ ظ‡ط§ ظˆ طھظ„ط§ط´ ظ‡ط§ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ط¹ظ„طھ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط­ظپط§ط¸طھظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ط³ظ… ط§ظˆ ط±ط§ طھط¯ط§ظˆظ… ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ†ظˆط§ط¹ طھط­ط±ظٹظپ ظˆ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ†ظ‰ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ط¯. ط±ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ ط±ط³ط§ظ„طھ طھط§ط±ط§ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¯ظƒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¨ط¯ظˆظ† ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ†ط§ طھظ…ط§ظ… ط§ط³طھ .
5 ط­ظˆط§ط¯ط« ظ¾ط³ ط§ط² ط؛ط¯ظٹط±
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 47: ع†ط±ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط¨ظ‡ ط¢ط®ط± ط®ط· ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ† ط¨ط³طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طں
ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ع¯ط± ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط³ظٹط§ط³ظ‰ طŒ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط¨ط³طھظ†ط¯ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : طھط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط³ظ†ط¯. ظ¾ط³ طھظ…ط§ظ… ط·ط±ط­ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ طھط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظٹط§ ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ظˆ ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† طŒ ظٹط§ ط¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ط§طھ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ طŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظˆ ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ظ‡ط± ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯ ط§ظ…ط§ طھط§ ط­ط¯ظˆط¯ظ‰ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط­ظ…ظ„ ط¨ظˆط¯.
ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… ط¨ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ طھط°ظƒط± ظˆ ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظƒط§ط±ط¨ط±ط¯ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ طھط­ظ‚ظ‚ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ع¯ط±ظپطھ . ط²ظٹط±ط§ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ط§ طھظ‡ط§ط¬ظ… ظˆ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¨ط¯ط³طھ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظٹط¹طھ 120 ظ‡ط²ط§ط± ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط­ط§ط¬ظٹط§ظ† ط§ط² ط­ط±ظ… ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ‡ ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ظپط´ط§ط± ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط²ط¯ظˆط¯طں ط§ط² ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظ¾ط§ظƒ ظƒط±ط¯طں ط§ط² ط°ظ‡ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط§ ط´ط³طھ طں ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² ط­ط±ظƒطھ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط±ط³ظˆط§ط¦ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ط¯ظٹط¯ظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 48: ط§ظˆظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒط±ط¯ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظˆط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط´ط®طµظ‰ ط¨ظ†ط§ظ… ط­ط§ط±ط« ط¨ظ† ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ظپظ‡ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯. ظƒظ‡ ط¨ط§ طھط­ط±ظٹظƒ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط¬ط±ط¦طھ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 49: ع†ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ طھظˆط·ط¦ظ‡ ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط²ط¯ظ†ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‡ طھط±ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط±ظٹط®طھظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² 75 ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ‡ط¬ظˆظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.(12) ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ ) ط؛طµط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 50: ع†ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط؛ط¯ظٹط±طŒ ط¹ط°ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظ… ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ‡ظ… ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§.
ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظٹط¹طھ ط¢ط´ظƒط§ط±ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ ) ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) طھط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ ).
ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طھظ…ط§ظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ط¢ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط± ط¹ط°ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ظƒط§ط± ط؛ط¯ظٹط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯طں ظ‡ط±ع¯ط²!! ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظپظ…ط§ ط¬ط¹ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ط­ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… ظ…ظ† ط­ط¬ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ط¹ط°ط±.(13) (ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… ((ظƒظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط¹ظ„ط§ظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹع†ظƒط³ ط¹ط°ط± ظˆ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ))
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 51: ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط؛ط¯ظٹط± ظƒظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع†ظ‡ ع¯ظپطھ طں
: ط­ط§ط±ط« ط¨ظ† ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ظپظ‡ط±ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¢ط´ظƒط§ط± ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ع¯ظپطھ : (ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ… طŒ ظ†ط¨ظˆطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ظ„ط§ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‰ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ع¯ظپطھظ‰ طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط± ظ¾ظ†ط¬ ظˆظ‚طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ط²ظƒط§طھ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط­ط¬ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط³ظپط§ط±ط´ ظƒط±ط¯ظ‰ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط­ط§ظ„ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظ…ظٹط± ظ…ط§ ط³ط§ط®طھظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ط§ظٹظ† ط­ظƒظ… ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ط³طھ ظٹط§ ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ط´ظ…ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں)(14) ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¬ط² ط§ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ط§ط² ط·ط±ظپ ط§ظˆط³طھ .
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 52: ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ط®ط§ظپ ط؛ط¯ظٹط± ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ط´ط¯طں
ط³ط® : ط­ط§ط±ط« ط¨ظ† ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ظپظ‡ط±ظ‰ ط®ظˆط¯ طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط¹ط°ط§ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ظ…ط؛ط±ظˆط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظٹظپط± ط¯ظ‡ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط®ط¯ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ† ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظˆ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھظٹظ… .
ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ط¨ طŒ ط®ط´ظ…ظ†ط§ظƒ ط´ط¯ظ‡ ط³ط± ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : (ط®ط¯ط§ظٹط§ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط·ط±ظپ طھظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± طھظˆط³طھ طŒ ط³ظ†ع¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¹ط°ط§ط¨ ظƒظ†ط¯) ظ‡ظ†ظˆط² ط³ط®ظ†ط§ظ† ط­ط§ط±ط« ط¨ظ† ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط³ظ†ع¯ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§طھ 1 ظˆ 2 ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 53: ظƒط¯ط§ظ… ط¢ظٹظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظƒظٹظپط± ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط؛ط¯ظٹط± ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط±ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط¢ظٹظ‡ 1 ظˆ 2 ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ط¬
ط³ط¦ظ„ ط³ط§ط¦ظ„ ط¨ط¹ط°ط§ط¨ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ„ظ„ظƒط§ظپط±ظٹظ† ظ„ظٹط³ ظ„ظ‡ ط¯ط§ظپط¹ .(15)
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 54: ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§(ط¹ ) ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ع†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ ) ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط¹ظ†ط§ط¯ط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§طھط¸ظ† ظٹط§ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ† ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظˆط­ط¯ظ‡ طں! ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط§ ط·ظ„ظٹط¹ظ‡ ظ‚ظˆظ… ظ„ط§ ظٹظ„ط¨ط¦ظˆظ† ط§ظ† ظٹظƒط´ظپظˆط§ ط¹ظ† ظˆط¬ظˆظ‡ظ‡ظ… ط§ظ‚ظ†ط¹طھظ‡ط§ ط¹ظ†ط¯ظ…ط§ طھظ„ظˆط­ ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ظپط±طµظ‡ .(16)
(ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ط³ظ† ! ط¢ظٹط§ ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط؛ط¯ظٹط±طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ طھظ†ظ‡ط§ط³طھ طں ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ… ظ‚ظˆظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ظ†ظ‚ط§ط¨ ط§ط² ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظˆ ظ†ظٹط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±طµطھ ط¨ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط³ط§ط®طھ )
ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¯ط³طھظˆط± ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ طھظˆظƒظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 55: ع†ظ†ط¯ ط¢ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط؛ط¯ظٹط± ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط±ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : 1- ط¢ظٹظ‡ 1 ظˆ 2 ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ط¬ ط¨ظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط­ط§ط±ط« ط¨ظ† ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ظپظ‡ط±ظ‰
2 ط¢ظٹظ‡ 67 ظ…ط§ط¦ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظ„ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط¹طµظ…ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ظٹظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظˆظ… ط§ظ„ظƒط§ظپط±ظٹظ† .
(ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط´ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط§ظپط± ط±ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.)
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 56: ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط؛ط¯ظٹط± ع†ظ‡ طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ ط·ط±ط§ط­ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ط²ظٹط± ط§ط³طھ :
1 ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¢ط´ظƒط§ط±
2 ط·ط±ط­ طھط±ظˆط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط± ط¬ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆظ‡ط³طھط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡
3 ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ† ظ‚ط¯ط±طھ
4 ظ†ظˆط´طھظ† ط·ظˆظ…ط§ط± ط¯ط±ظˆط؛ظٹظ† ظˆ ظ†ظپط±ظٹظ† ط´ط¯ظ‡
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 57: ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ…ط³ظ„ط­ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط؛ط¯ظٹط± ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯طں
ظ† ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظƒظ‡ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ظ† ط¨ط³طھ ظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظƒظ‡ طھطµظ…ظٹظ… ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† طھط±ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ط§ ط±ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط´طھط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ((ط¹ظ‚ط¨ظ‡)) ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ظƒظˆظ‡ط³طھط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¯ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ظٹظ‚ ط¯ط§ط´طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط³ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¨ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ظƒظˆظ‡ط³طھط§ظ†ظ‰((ط¹ظ‚ط¨ظ‡ )) ظƒظ…ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظ¾ط±طھط§ط¨ ط³ظ†ع¯ ظˆ ع†ظˆط¨ ظˆ ط¢ظ„ط§طھظ‰ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‡ط§ظ‰ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ طھظˆظ„ظٹط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ط´طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ط±ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… طھط§ ط³ظ‚ظˆط· ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظپط±ظˆ ط؛ظ„ط·ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط² طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط´ط¨ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¬ط³طھظ‡ ظپط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ظپط±ط¯ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆط¦ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظٹظƒ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ط§ط¨ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ظƒظ…ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ط±ط³ظٹط¯ظ† ط´طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ط§ط² ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظٹط§ظپطھ طŒ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط­ط°ظٹظپظ‡ ط¨ظ† ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ط¹ظ…ط§ط± ظٹط§ط³ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ طھط§ ظٹظƒظ‰ ط¹ظ†ط§ظ† ط´طھط± ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط´طھط± ط±ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯.
ظ…ظ†ط§ظپظ‚ط§ظ† ظƒظ…ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظ¾ط±طھط§ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط³ط± ظˆ طµط¯ط§ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط³ط¹ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط´طھط± ط±ط§ ط±ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ ظ‡ظٹع† طھط²ظ„ط²ظ„ظ‰ ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ ط´طھط± ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ†ظٹط§ظ…ط¯طŒ ظˆ طھط±ظˆط± ظ†ط§ظپط±ط¬ط§ظ… ظ…ط§ظ†ط¯.
طھط±ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ظٹظ† ظپط±طµطھ ط·ظ„ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ طŒ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط¹ظ…ط§ط± ظٹط§ط³ط± ظˆ ط­ط°ظٹظپظ‡ ط±ظˆط¨ط±ظˆ ط´ط¯ظ†ط¯.ط§ع¯ط± ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¯ط±ظ†ع¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظٹط§ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظˆ ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط³ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ط§ظ† طھط¨ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظ¾ط³ ظ†ط§ع†ط§ط± ظپط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط­ط°ظٹظپظ‡ ع¯ظپطھ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طںظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ† : ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ط±ظ‚ظ‰ ط¬ظ‡ظٹط¯ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط­ط°ظٹظپظ‡ ط¨ط§ ط´ع¯ظپطھظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط³ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯.(17)
طھط±ظˆط± ظ†ط§ظپط±ط¬ط§ظ… ظˆ ط§ظپط´ط§ظ‰ ط§ط³ط§ظ…ظ‰ ط¯ط³طھ ط§ظ†ط¯ط±ظƒط§ط±ط§ظ† طŒ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط²ظ†ع¯ ط®ط·ط± ط¯ط± ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ طµط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ط®ط± ط®ط· ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‰ ط¯ط³طھ ط¨ط±ط¯ط§ط± ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط± ط¯ظ„ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ†ط´ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ط´ط¯ظٹط¯طھط±ظ‰ ط¯ط± ط­ظپط¸ ط¬ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ع†ظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ظپط§طھظ‰ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯.
ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ طŒ ط­ظˆط§ط¯ط« طھظ„ط® ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯. ظƒظ‡ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظٹظ‡ط§ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط±ط­ظ„طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ ط´ظƒظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ .
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 58: طھط´ظƒظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط؛ط¯ظٹط± ع†ظ‡ ط§ظ‡ط¯ط§ظپظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طں
ط³ط® : ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ط³ط®طھ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† طŒ ظ‡ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط§ط² ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… طھط§ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ طھط´ظƒظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط´ظƒظ„ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط­ط±ظƒط§طھ ظ…ط°ط¨ظˆط­ط§ظ†ظ‡ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظˆ ظˆط­ط¯طھ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ†ط§ط®ظˆط´ط§ظٹظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯.ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ : ((ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طھط§ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظٹط§ ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯.))
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظ† طھط´ظƒظٹظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط¶ط±ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ط§طھ طھظˆط·ط¦ظ‡ ط¢ظ…ظٹط² ظ„ط؛ظˆ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط±ط§ظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط³ط§ظ…ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظٹط§ ط·ط±ط­ ط®ط·ط± ظ†ط§ظƒظ‰ ط±ط§ طھط­ظ‚ظ‚ ط¨ط®ط´ظ†ط¯.
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 59: ط§ظˆظ„ظٹظ† ط·ظˆظ…ط§ط± ظ†ظ†ع¯ظٹظ† ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯طں
ظپظƒط± طھظ‡ظٹظ‡ ط·ظˆظ…ط§ط±ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ…ط§ ط³ط§ط²ظ…ط§ظ† ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ظ…ط³طھط­ظƒظ… ط§ط³طھ . ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط¨ط§ط¨ظƒط± ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ظپطھع¯ظˆظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† طŒ ط¹ظ‡ط¯ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ ط®ط· ط³ط¹ظٹط¯ط¨ظ† ط¹ط§طµ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط§ظ…ط¶ط§ط، طھط§ظٹظٹط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظٹظ† ط·ظˆظ…ط§ط±طŒ ط¹ظ…ظ‚ ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط²ظ‰ ظ‚ط±ظٹط´ ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ط«ط¨ط§طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… : ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† طŒ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط¨ظ‰ ط¬ظ‡ظ„ طŒ ظˆ طµظپظˆط§ظ† ط¨ظ† ط§ظ…ظٹظ‡ ط¯ط± ط±ط§ط³ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ط¶ط§ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ط±ط¯ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ط´ط±ظƒ ظˆ ظƒظپط± ط¯ط³طھ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ طھط§ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯.(18)
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 60: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظƒط¯ط§ظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ظپط´ط§ظ‰ ط·ظˆظ…ط§ط± ظ†ظ†ع¯ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط¦طھظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ظٹط¯ظ‡ ط¬ط±ط§ط­ ع†ظˆظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ط¢ظٹظ‡ 79 ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظپظˆظٹظ„ ظ„ظ„ط°ظٹظ† ظٹظƒطھط¨ظˆظ† ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ط¨ط§ظٹط¯ظٹظ‡ظ… ط«ظ… ظٹظ‚ظˆظ„ظˆظ† ظ‡ط°ط§ ظ…ظ† ط¹ظ†ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡
(ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ظƒ ط¨ظپط±ظˆط´ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ط³ط¨طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯)
6 ط؛ط¯ظٹط± ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ
ط³ط¦ظˆط§ظ„ 61: ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں
ظ¾ط§ط³ط® : ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط؛ط¯ظٹط± ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ط¢ظٹظ‡ 67 ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط§ط¦ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظˆط¯: ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ط¨ظ„ط؛ ظ…ط§ ط§ظ†ط²ظ„ ط§ظ„ظٹظƒ ظ…ظ† ط±ط¨ظƒ .
(ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± طھظˆ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ((ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² ط·ط±ظپ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± طھظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظƒظ† ).

 

next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation