بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فاطمه (س) دختر امام حسین (ع), احمد صادقى اردستانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_00 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     faatemeh_dokhtar_imam_hossein_saadeghi-ardestaani_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

ط§ط­ظ…ط¯ طµط§ط¯ظ‚ظ‰ ط§ط±ط¯ط³طھط§ظ†ظ‰

- غ³ -


ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ† ظ¾ط¯ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط®ط±ط³ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ… .(89)
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھظ†ظ‡ط§ ((ط±ط¨ط§ط¨)) ظˆ ط¢ظ† ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ((ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط­ط±ط« ظ‚ط¶ط§ظٹظ‰ )) ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‡ط¶طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ): ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط±طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظˆط³ط· ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§طµط؛ط± ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط¨ظ‡ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡)) ط¯ط± طµط­ظ†ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ط¶ظˆط± ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ط² ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ظ„ط§ ط¯ط§ط´طھظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ‡ظ… ظ†ط¨ط§ظٹط¯ طھط¹ط¬ط¨ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظ‡ ظ¾ط³ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ط³ط± ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظ†ط§ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ… .(90)
ط§ظ…ط§ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¢ظ…ظ†ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظˆ ط®ظˆط´ â€چ ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ((ط³ظƒظٹظ†ظ‡ )) ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¬ط§ظ† ظ„ظ‚ط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ طھط®ظ…ظٹظ† ط²ط¯ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط±)) ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط´ظˆظ‡ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط´ظˆظ‡ط±ط´ â€چ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ظƒظ‡ ظƒظٹظ†ظ‡ ط§ظˆ((ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±)) ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯.(91 )
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظƒط¨ط±ظ‰ طŒ ط¯ط®طھط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط§ظˆ ط±ط§ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طµط؛ط±ظ‰ طŒ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ط§ ط´ظˆظ‡ط± ط®ظˆط¯ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط®ظˆظ†ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ع¯ط°ط´طھ طŒ ط¯ط± ظپطµظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ طŒ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… .
ط¯ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظˆ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¯ط´ظ…ظ†
ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ظƒظ‡ ط§طµظˆظ„ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ظ…ط¯طھ ظٹظƒطµط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ط±ظˆط² ط¯ط± ((ظ…ظƒظ‡)) ط§ظ‚ط§ظ…طھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ظ‡ط´طھظ… ط°ظٹط­ط¬ظ‡ ط³ط§ظ„ 60 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¬ظˆط§ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¹ط±ط§ظ‚ طھط±ظƒ ع¯ظپطھ .
ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ طŒ ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط§ط¹ظ… ط§ط² ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظپط±ط³ظ†ع¯ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ((ظƒظˆظپظ‡ )) ط¯ظˆظ… ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط§ط±طھط´ â€چ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط± ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ†ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ظ¾ظٹظˆط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ط§ط¢ط±ط§ظ…ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط®طھ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط§ظ† طŒ ظ‚ظˆظ… ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظˆ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† طŒ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظˆ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط§ط² ظƒظˆع†ظƒ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ظˆ ط´ط±ظٹظƒ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¢ط²ط§ط±ظ‡ط§ ظˆ طھظ‡ط¯ظٹط¯ظ‡ط§ ظˆ ط®ط´ظˆظ†طھ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط­ط´ظٹط§ظ†ظ‡ ((ط­ط²ط¨ ط§ظ…ظˆظ‰ )) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط¯ط§ظ‰ ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ظˆظٹط´ طھط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ط¯ظ„ ط¯ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ†ط§ط²ظ†ظٹظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظ…ط±ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯.
ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ظ… ط¨ظ‡ طµط­ظ†ظ‡ ظ†ط¨ط±ط¯ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط²ظٹظ†ط¨ ظˆ ط§ظ… ط§ظ„ظƒظ„ط«ظˆظ… (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط§طµظˆظ„ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظٹط§ظپطھع¯ط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¯ط§ظ…ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‚ط¯ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظپط±ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ((ط³ظƒظٹظ†ظ‡)) ط¯ط®طھط± ط¬ظˆط§ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆظ‚طھظ‰ ط­ظ„ظ‚ظ‡ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ طھظ†ع¯ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ¾ط¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ† ط؛ظ„طھظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ط·ط¨ط¹ ط¹ط§ط·ظپظ‰ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯:
ط±ط¯ظ†ط§ ط§ظ„ظ‰ ط­ط±ظ… ط¬ط¯ظ†ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ).(92)
ظٹط¹ظ†ظ‰ طŒ ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ‡ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط¬ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ط§ظ† !
ط§ظ…ط§ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط§ظ‡ط± ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط²ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯(93) ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط´ظ‡ط§ظ…طھ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯طŒ طھظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط·ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظٹظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظ‡ظ… ط§ط³ط¨ ط¨ط¯ظˆظ† طµط§ط­ط¨ ظˆ ط®ظˆظ† ط¢ظ„ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ظٹظ‡ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط®ظٹظ…ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط®ط¨ط± ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ط§ط² ط®ظٹظ…ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¯ظˆظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط³ط± ع¯ط°ط§ط´طھ طŒ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯:
ظˆط§ ظ…ط­ظ…ط¯ط§ظ‡ طŒ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط¹ط±ط§ط،طŒ ظ‚ط¯ ط³ظ„ط¨ ط§ظ„ط¹ظ…ط§ظ…ط© ظˆ ط§ظ„ط±ط¯ط§ط،(94)
ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† طھظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ظˆ ط¹ط¨ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆظ‚طھظ‰ ظ‡ظ… ((ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯)) ظ‚ط§طµط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط´ظ…ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط²ظٹط§ط¯! ط§ع¯ط± ط¨ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ط´ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظˆط´ظ† ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¬ط¯ ط§ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ط² ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ…ط§ظٹظ‡ ع†ط´ظ… ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ظˆ ط³ط±ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ظٹط¯طŒ ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ…ظƒظٹط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط´ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط²ظٹط§ط¯! ط¬ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ط§ظƒظ…ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ‰ .(95)
ط؛ط§ط±طھ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ط§ط±طھ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظٹظˆط±ط´ ط¨ط±ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ظ†طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظˆط­ط´ظٹط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ†ط§ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯!
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط¬ظ„ظˆ ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط¹ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ… ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظƒظ‡ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظˆ ط؛ط§ط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط³طھظ…ع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… طŒ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ† ط´ط¯طŒ ظˆ ظ‚طµط¯ ط؛ط§ط±طھ ظ…ط±ط§ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ظ† ط±ط§ظ‡ ظپط±ط§ط± ظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ… ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ… طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط³ط¨ ظ…ط±ط§ طھط¹ظ‚ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒط±ط¯ ط¨ط§ ط®ط´ظˆظ†طھ ط®ظ„ط®ط§ظ„ ط§ط² ظ¾ط§ظٹظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯(96) ع¯ظˆط´ظˆط§ط±ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒط´ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ظ„ط§ظ„ظ‡ ع¯ظˆط´ظ… ظ¾ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ† ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ط´ط¯ظ… ظˆ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ… .(97)
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط؛ظ… ط§ظ†ع¯ظٹط² ظ‡ط¬ظˆظ… ظˆ ط؛ط§ط±طھع¯ط±ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¯عکط®ظٹظ… ظˆ ط®ظˆط¯ ظپط±ظˆط®طھظ‡ ظˆ ط³ط³طھ ط¹ظ†طµط± ظˆ ظپط±ظˆظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…((- ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط؛ط§ط±طھع¯ط±ط§ظ† ط¯عکط®ظٹظ… ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ط¯ط®طھط± ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¯ظˆ ((ط®ظ„ط®ط§ظ„ ط·ظ„ط§)) ط¯ط± ظ…ع† ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط§ ط²ط­ظ…طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ((ط®ظ„ط®ط§ظ„ )) ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ظ†ظٹط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯! ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§!
ظپظ‚ط§ظ„ : ظƒظٹظپ ظ„ط§ ط§ط،ط¨ظƒظ‰ طŒ ظˆ ط§ط،ظ†ط§ ط§ط،ط³ظ„ط¨ ط§ط¨ظ†ط© ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ع¯ظپطھ : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظƒظ†ظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط؛ط§ط±طھ ط¯ط®طھط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ‡ط³طھظ… طں!
ع¯ظپطھظ… : (ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط¯ط®طھط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ‡ط³طھظ… ) ط§ط² ط؛ط§ط±طھ ظ…ظ† طµط±ظپ ظ†ط¸ط± ظƒظ† .
ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط®ظ„ط®ط§ظ„ ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظ†ظƒظ†ظ… ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظƒظ†ط¯!
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ : ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظ…ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط­طھظ‰ ظ„ط­ط§ظپ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ظ¾ظˆط´ ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ…ط§ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ¾ط§ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯!(98)
((ط§ط،ط®ظ†ط³ ط¨ظ† ط²ظٹط¯)) ظ‡ظ… ظƒظ‡ ع¯ظˆط´ظˆط§ط±ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظˆ ع¯ظˆط´ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظˆط´ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¹ظ…ظ„ ط®ط§ط¦ظ†ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(99)
ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظˆظ† ط¨ط±ع¯ ط®ط²ط§ظ† ظ¾ط±ظ¾ط± ط´ط¯ظ†ط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ¾ط±ط·ط±ط§ظˆط§طھ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ظ‡ظ… ط³ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ† ط؛ط±ظ‚ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط®ظپطھظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯طŒ طھط§ ظ†ظˆط¨طھ ظپط±ظٹط§ط¯ع¯ط±ظ‰ ظˆ ط§ظپط´ط§ع¯ط±ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط³طھظ… ظ‡ط§ظ‰ ط³ط®طھ ظˆ ط³ط¨ط¹ط§ظ†ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظپط±ط§ ط±ط³ط¯.

ط¨ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ طŒ ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط§ط¨ط§ ظƒط±ط¯  ط³ط± ط±ط§ ط¨ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ‡ ظˆ ظˆط§ظٹظ„ط§ ظƒط±ط¯
ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ط² ظƒظˆظپظٹط§ظ† طŒ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظ…ع¯ط±طں  ط¨ط§ ط®ط·ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط§ ط±ط³ظˆط§ ظƒط±ط¯.(100)
ظپطµظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ‡ط¬ظˆظ… ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†
ط¯ط± ظپطµظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ط§ظٹظ† ظ†ظˆط´طھط§ط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ظ…ط²ط¯ظˆط±ط§ظ† ((ط­ط²ط¨ ط§ظ…ظˆظ‰)) ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆ طھظ† ط§ط² ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ† ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯!
ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ظ‡ظ… ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… )طŒ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ„ ظˆ ظ¾ط³طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¢ظ„ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ„ظƒظ‡ ظ†ظ†ع¯ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ظ‚ط´ â€چ ط¨ط³طھظ†ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆظ‰ ظƒط±ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ظ‡ط± ط¬ظ‡طھ ط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯!
ظ‚ط§طھظ„ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ط³ ط§ط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط´ظ‰ طŒ ط¬ظ„ظˆ ع†ط§ط¯ط± ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ظ‰ ((ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط³ط¹ط¯)) ط¢ظ…ط¯طŒ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ط³طھط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ :
ط§ظˆظ‚ط± ط±ظƒط§ط¨ظ‰ ظپط¶ط© ظˆ ط°ظ‡ط¨ط§  ط§ظ†ط§ ظ‚طھظ„طھ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ط­ط¬ط¨ط§
ظ‚طھظ„طھ ط®ظٹط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ…ط§ ظˆ ط§ط¨ط§  ظˆ ط®ظٹط±ظ‡ظ… ط§ط°ظٹظ†ط³ظٹظˆظ† ظ†ط³ط¨ط§.(101)
ط¨ط§ظٹط¯ طھط§ ط±ظƒط§ط¨ ط§ط³طھ ظ…ط±ط§طŒ ط§ط² ظ†ظ‚ط±ظ‡ ظˆ ط·ظ„ط§ ط§ظ†ط¨ط§ط´طھظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ† ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظˆ ط¨ط§ ط­ظٹط§ ظˆ ظ†ط¬ط§ط¨طھظ‰ ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ط§ظ… .
ظ…ظ† ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ط§ظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§طµط§ظ„طھ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط±ظٹط´ظ‡ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط®ظˆط¯ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط¨ط§ط®طھظ‡ طŒ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ…ط¹طµظˆظ… ظˆ ط§طµظٹظ„ ط±ظˆظ‰ ظƒط±ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ظˆ ط§ط­ظٹط§ظ†ط§ ط¬ط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… طŒ ظ…ط±طھظƒط¨ ع†ظ†ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒظ‰ ع¯ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ظˆط¶ط¹ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ظˆ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¢ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط±ظ‚طھ ط¨ط§ط± ظˆ ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ طھط±طŒ ظˆط¶ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط§ظ† طŒ ط¯ط®طھط±ط§ظ† طŒ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† طŒ ظ…ط¬ط±ظˆظ‡ط§ظ† ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† ط¬ط³ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‡ط¬ظˆظ… ظ†ط§ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط؛ط§ط±طھ ط³ط¹ط¨ط§ظ†ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¸ظ‡ط± ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡  ع†ط´ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ‚ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¯ظˆط®طھظ‡
ط§ظٹظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظٹظ†ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ طں  ط§ظپط³ط±ط¯ظ‡ طŒ طھظƒظٹط¯ظ‡ طŒ طھط´ظ†ظ‡ ظ„ط¨ طŒ ط¯ظ„ ط³ظˆط®طھظ‡ .(102)
ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط·ط¨ط±ظ‰
((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¬ط±ظٹط± ط·ط¨ط±ظ‰ )) ظ…ظˆط±ط® ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ‚ط±ظ† ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظٹظˆط±ط´ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ع†ط§ط¯ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظٹظ†طھ ط¢ظ„ط§طھ ظˆ ط´طھط±ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط¯ط§ط؛ط¯ظٹط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ط¬ظˆظ… ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ظˆ ط§ط´ظٹط§ط، ظ‚ظٹظ…طھظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظٹط؛ظ…ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط²ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ط²ظٹظ†طھ ط¢ظ„ط§طھ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط±طھط§ظ¾ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ط´ظˆظ†طھ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯(103) طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¨ط§ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ظ¾ظˆط´ط´ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط§ط±ظ‡ ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.(104)
ع¯ط²ط§ط±ط´ ط¯ظٹع¯ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§)
ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظٹظˆط±ط´ ط¯عکط®ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ط²ط¯ظˆط±ط§ظ† طŒ ((ط­ط²ط¨ ط§ظ…ظˆظ‰ )) ظˆ ط®ظˆط¯ظپط±ظˆط®طھع¯ط§ظ† ظپط±ظˆظ…ط§ظٹظ‡ ط±ط§طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¬ظˆط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ع¯ط²ط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ظ…ظ† ط¬ظ„ظˆ ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¨ط§ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط²ظٹط§ط¯ طµط­ظ†ظ‡ ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ ط¨ط¯ظ† ط؛ط±ظ‚ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆظ† ظ¾ط¯ط±ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒظ‡ط§ ظˆ ط´ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط؛ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ظˆ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ط³ط¨ ط³ظˆط§ط±ط§ظ† ط³ظپط§ظƒ ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظˆط§ظ†ظ†ط¯!
ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظˆط¶ط¹ ظ…ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط± ط³ط± ظ…ط§ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظˆط±ط¯طں ط¢ظٹط§ ظ…ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯طں ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… ط§ط³ط¨ ط³ظˆط§ط± ظ†ظٹط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظ‰ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط²ظ†ط§ظ† ظ‡ط¬ظˆظ… ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ط± ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ طھط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط®ط·ط± ط¯ط´ظ…ظ† ظ…طµظˆظ† ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط³طھظ…ع¯ط± ط¨ط¯ظˆظ† ط±ط­ظ… ظˆ ط¹ط§ط·ظپظ‡ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط®ط´ظˆظ†طھ ظˆ ط³ظ†ع¯ط¯ظ„ظ‰ طŒ ط¯ط³طھط¨ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط³ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ط²ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط؛ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯(105) ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ ط§ط´ظƒ ظˆ ط¢ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯: ظٹط§ ط¬ط¯ط§! ظٹط§ ظ…ط­ظ…ط¯! ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ! ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ! ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ! ط§ظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ† ! ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظ…ط§ ط¨ط±ط³ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¯ظ‡ط¯طں ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظٹظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط§ ط§ط² طھط¹ط±ط¶ â€چ ط¯ط´ظ…ظ† ط­ظپط¸ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طں!
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ† ط³ط®طھ ظ…ظ‰ طھظ¾ظٹط¯طŒ ط¨ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ†ظ… ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ظٹط¯طŒ ط¨ط§ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط·ط±ظپ ظˆ ط¢ظ† ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ط¯ظˆظٹط¯ظ… طŒ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ط¹ظ…ظ‡ ط§ظ…((ط§ظ… ط§ظ„ظƒظ„ط«ظˆظ… )) ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ط§ ظ‡ط¬ظˆظ… ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ع¯ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ… ظ‚طµط¯ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ظ… ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط§ط² طھط±ط³ ط³ط®طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ„ط±ط²ظٹط¯ظ… طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظˆ ط¨ط§ ظ†ظٹط²ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ طŒ ظ†ظٹط²ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظƒطھظپظ… ظپط±ظˆ ط¨ط±ط¯طŒ ط¨ط§ طµظˆط±طھ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ… طŒ ط±ظˆط³ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط³ط±ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ع¯ظˆط´ظˆط§ط±ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ظƒط´ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظˆط´ظ… ظ¾ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھظ… ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ„ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ… طŒ ط§ط² ظ‡ظˆط´ ط±ظپطھظ… ظˆ ظ†ظ‚ط´ ط²ظ…ظٹظ† ط´ط¯ظ… .
ظٹظƒ ظˆظ‚طھ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ… طŒ ط¹ظ…ظ‡ ط§ظ… ظ…ط±ط§ طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط´ ط¨ظٹط§ظٹظ… طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ع†ط´ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط§ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¹ط²ظٹط²ظ… ! ط¨ظٹط§ ط¨ط±ظˆظٹظ… ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط¨ظ‡ ط³ط± ط³ط§ظٹط± ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ع†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±طھ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ع†ظ‡ ظˆط¶ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طں
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظ…ظ† ط¨ط§ ط³ط®طھظ‰ ط§ط² ط¬ط§ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ظ…ط§ ظˆط¶ط¹ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ع¯ظپطھظ… : ط¹ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ† ! ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ط§ ط¢ظ† ط³ط± ظˆ ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ… طŒ طھط§ ط§ط² ط¯ظٹط¯ ظ†ط§ظ…ط­ط±ظ…ط§ظ† ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ظ…ط§ظ†ظ… طں
ط¹ظ…ظ‡ ط§ظ… ع¯ظپطھ : ط¯ط®طھط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ! ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ…ط«ظ„ طھظˆ ظ‡ط³طھظ… ظˆ ظ¾ظˆط´ط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط­طھظ‰ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط¯ط´ظ…ظ† ط¹ظ…ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط§ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ظˆ ط´ظ„ط§ظ‚ ظƒطھظƒ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط³ظٹط§ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ„ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±ع¯ط´طھظٹظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ط´ظ…ظ† ط؛ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ طµظˆط±طھ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط«ط± ط´ط¯طھ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¢ط²ط§ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط­ط±ظƒطھ ظˆ ط§ط² ط¬ط§ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆط¶ط¹ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط³ط®طھ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ… ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ظˆط¶ط¹ ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ ظ…ط§طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط³ظˆط²ظ†ط§ظƒظ‰ ط³ط± ط¯ط§ط¯.(106)
ط¨ظ‰ ط´ط±ظ… ط§ظ…طھظ‰ طŒ ظƒظ‡ ظ†طھط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§  ط¨ط± ط¹طھط±طھ ظ¾ظٹظ…ط¨ط± ط®ظˆط¯طŒ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ط´ط¯ظ†ط¯
ط² ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ طŒ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ¾ظˆط´  ط§ط² ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ…ط¹ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط³ط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط´ط¯ظ†ط¯
ط¯ط³طھ ط§ط² ط¬ظپط§طŒ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط± ط²ط®ظ… ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ  ظ‡ط± ط¯ظ… ظ†ظ…ظƒ ظپط´ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¬ظپط§ظ‰ ط¯ع¯ط± ط´ط¯ظ†ط¯.(107)
ظƒط§ط± ط³طھظ…ع¯ط±ظ‰ ظˆ ظˆط­ط´ظ‰ ع¯ط±ظ‰ ظ…ط²ط¯ظˆط±ط§ظ† ((ط­ط²ط¨ ط§ظ…ظˆظ‰)) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ظˆ ط§ط°ظٹطھ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط®ط´ظ… ط¢ظ„ظˆط¯ ظˆ ط³ط¨ط¹ط§ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط³طھظ…ع¯ط± ط®ظ„ط®ط§ظ„ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ظ…ظ† ظƒط´ظٹط¯طŒ ظ…ظ† ط³ط®طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… ظˆ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط³طھظ…ع¯ط± ظ‡ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯! ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں!
ع¯ظپطھ : ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظƒظ†ظ… طں ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظ… ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ط²ط§ط± ظˆ ط؛ط§ط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طں!
ع¯ظپطھظ… : ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¯ط³طھ ط¨ط±ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ طں!
ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ظ…ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ط²ظٹظ†طھ ط¢ظ„ط§طھ ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظ†ظƒظ†ظ… طŒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯!.(108)
ط´ظˆظ‡ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§)
ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ط´ط¯ظٹظ… طŒ ط´ظˆظ‡ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¯ط®طھط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ ط§ظˆ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ط¶ظˆط± ظٹط§ظپطھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ظˆ ظ¾ظٹظƒط§ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯.
ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ طŒ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¹ظ…ظˆ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆظٹط´ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط±ط¬ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط¬ط±ط§ط­طھ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ .(109)
ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط¬ط§ظ„ظ‰ طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ ط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ظپط§ط¶ظ„ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯.(110)
ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ طŒ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ((ظ…طµط§ط¨ظٹط­ ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±)) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ط¬ط§ط¹ط§ظ†ظ‡ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯طŒ ظ‡ظپط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ظƒط´طھ طŒ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ ط²ط®ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ طŒ (ظˆ ط¨ظ‰ ظ‡ظˆط´ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ع¯ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆظ‰ ظ‡ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط³ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ط­ط³ظ† ظ‡ظ†ظˆط² ط¬ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ط¯ط§ط±ط¯) ط§ط¨ظˆط­ط³ط§ظ† طŒ ط§ط³ظ…ط§ط، ط¨ظ† ط®ط§ط±ط¬ظ‡ ظپط²ط§ط±ظ‰ طŒ ط¯ط§ظٹظ‰ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ (ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط´ط±ط§ظپ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط±ظٹظٹط³((ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ظپط²ط§ط±ظ‡ )) ط¯ط± ظ„ط´ظƒط± ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯) ظ¾ط§ ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھ ط³ط± ط­ط³ظ† ط±ط§ ظ…ط«ظ„ ط³ط§ظٹط±ظٹظ† ط§ط² ط¨ط¯ظ† ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯.(111)
((ط§ط³ظ…ط§ط،)) ط¨ظ‡ ط¬ظ„ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط³ط± ((ط­ط³ظ† )) ط±ط§ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظˆ ط±ط§ طھط­ظˆظٹظ„ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظ†ط²ط¯ ((ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯)) ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… طŒ ط§ع¯ط± ط§ظ…ظٹط± ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظˆط³ط§ط·طھ ظ…ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.
ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط² ظƒط´طھظ† ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰)) طµط±ظپ ظ†ط¸ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ طھط­ظˆظٹظ„ ((ط§ط³ظ…ط§ط، ط¨ظ† ط®ط§ط±ط¬ظ‡ ظپط²ط§ط±ظ‰ )) ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط³ظ…ط§ط، ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ط³ظ…ط§ط، ظ‡ظ… ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ظ…ط¯طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ط­ط³ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط­ط³ظ† ظ¾ط³ ط§ط² طھط­ظ…ظ„ ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ„ط­ظ‚ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(112)
ظ…ظ‡طھط§ط¨ ط¨ط²ظ…ع¯ط§ظ‡
((ط­ط³ظٹظ† ظ…ط³ط±ظˆط±)) ط²ط¨ط§ظ† ط­ط§ظ„ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ط±ط§طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط؛ط±ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھط±ظƒ ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط¹ط± ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظ†ظƒظˆطھط± ط¨طھط§ط¨ ط§ظ…ط´ط¨ طŒ ط§ظ‰ ط±ظˆظ‰ ظ…ط§ظ‡  ظƒظ‡ ط±ظˆط´ظ† ظƒظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ط²ظ…ع¯ط§ظ‡
ط¨ط³ط§ ط´ظ…ط¹ ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ طھط§ط¨ظ†ط§ظƒ  ط² ط¨ط§ط¯ ط­ظˆط§ط¯ط« طŒ ظپط±ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‡ ظ¾ط§ظƒ
ط­ط±ظٹظپط§ظ† ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡  طµط±ط§ط­ظ‰ ط´ظƒط³طھظ‡ طŒ ظ‚ط¯ط­ ط±ظٹط®طھظ‡
ط¨ظ‡ ظٹظƒط³ظˆظ‰ طŒ ط³ط§ظ‚ظ‰ ط¨ط±ظپطھظ‡ ط² ط¯ط³طھ  ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¯ع¯ط±طŒ ظ…ط·ط±ط¨ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¯ط³طھ
ط¨طھط§ط¨ ط§ظ‰ ظ…ظ‡ ط§ظ…ط´ط¨ طŒ ظƒظ‡ ط§ظپظ„ط§ظƒظٹط§ظ†  ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ط¬ط§ظ†ط¨ط§ط²ظ‰ ط®ط§ظƒظٹط§ظ†
ظ…ع¯ط± ط±ظˆط­ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظƒط² ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¬ ط®ظˆظ†  ع†ط³ط§ظ† ظƒط´طھظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ظˆظ†
ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ط®ظ„ظٹظ„ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع¯ط§ط±  ط² ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط´ظˆط¯ ط´ط±ظ…ط³ط§ط±
ظƒظ†ط¯ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ طھظ† ع†ط§ظƒ ع†ط§ظƒ  ط¹طµط§ ط¨ط´ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط³ط± ط¢ط¨ ظˆ ط®ط§ظƒ
ظ…ط³ظٹط­ط§ ط§ع¯ط± ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط±ط³طھط®ظٹط²  طµظ„ظٹط¨ ظˆ طµظ„ط¨ ط±ط§طŒ ظƒظ†ط¯ ط±ظٹط² ط±ظٹط²
ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط³ط± ط§ط² ط؛ط±ظپظ‡ ط¢ط±ط¯ ط¨ط±ظˆظ†  ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ط¬ع¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط±ط§طŒ ط؛ط±ظ‚ ط®ظˆظ† .(113)
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¬ط²ظˆ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظٹظٹط§ظ† ظ…ط­ط³ظˆط¨ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¨ط§ظ„ط§ظٹظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ط± ظ†ط§ط²ظ†ظٹظ† ط®ظˆط¯طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط§ طµظپط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ظ†ط§ع†ط§ط± ط§ظ…ظ„ط§ظƒ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ ظ…ظˆظ‚ظˆظپظ‡ ط¬ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ طھط§ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظ† 35 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ((ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظ…ط±ظˆط§ظ† )) ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط²ظ‡ط± ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯(114) ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط§ط؛ ظˆ ط³ظˆع¯ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط´ط§ظ†ظٹط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ((ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ )) ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ظ‚ظ„ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­ط¯طŒ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…عکط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط§ظ„ ظ†ظٹظƒ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ((ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظٹط¨)) ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ طھط¹ط¨ظٹط± ظƒط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط¨ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ‚ظ„ظ… ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ طŒ ط­ط³ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯.(115)
ط±ظپطھظ‰ ظˆ ظ†ظ‚ط´ ط±ظˆظ‰ طھظˆطŒ ط¨ط± ظ„ظˆط­ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯  ط±ظپطھظ‰ ظˆ ط¯ط§ط؛ طھظˆطŒ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ط؛ظ… ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯
((ع†ظˆظ† ط®ظ… ط´ط¯ظ… طŒ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ظˆط³ظ… ظ¾ظ‰ ظˆط¯ط§ط¹ ))  ((ط±ظپطھظ‰ ظˆ ظ‚ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط؛ظ…ع¯ظٹظ† طŒ ط®ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯))
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط±طŒ ظƒظ‡ ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ظ‡ ط§ط² ظ…ظ† ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ‰  ط¨ط§ط± ط؛ظ…طھ طŒ ط¨ط¯ظˆط´ ط¯ظ„ ط¯ط§ط؛ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯
ط¢ط؛ظˆط´ ظ…ظ† طھظ‡ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط®ط§ط± ط¬ط¯ط§ط¦ظٹطھ  ط¯ط± ع†ط´ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ظ† ط§ظ‰ ع¯ظ„ طŒ ط®ظ„ظٹط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯
طھط§ ظƒظ‰ ط´ط¨ ظپط±ط§ظ‚ ط³ظٹط§ظ‡طھ طŒ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²  ع†ط´ظ…ظ… ط¨ظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط³ط­ط±طŒ طھط§ ط³ظ¾ظٹط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯
ط§ط² ط´ظˆظ‚ طھظˆط³طھ طŒ ظƒط² ط¨ط¯ظ† ظ†ط§طھظˆط§ظ† ظ…ظ†  ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ط±ظˆظ† ظ†ظٹط§ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ„ط¨ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯
ط´ط¯ ط²ط±ط¯ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ† ظˆ ط®ط´ظƒظٹط¯ ط§ط´ظƒ ع†ط´ظ…  ع¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ظ† طŒ ط¢ط®ط± ظ†ع†ظٹط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯.(116)
ظپطµظ„ ط´ط´ظ… : ط¯ط± ظƒظˆط±ط§ظ† ظƒظˆظپظ‡
ط¯ط± ط¨ظ‰ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ طھط±ظٹظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط®ظˆظ†ظٹظ† طھط§ط±ظٹط® ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظپط¬ظٹط¹ طھط±ظٹظ† ط¸ظ„ظ… ظˆ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط± ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ طŒ ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ط³ظپط§ظƒ ظˆ ظ¾ظٹط± ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط±ط­ظ… ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط­طھظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ظƒط´طھظ† ط¬ع¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¹ط§ط¨ط¯ ظˆ ط²ط§ظ‡ط¯طŒ ظ¾ظٹظƒط± ط¨ظ‰ ط¬ط§ظ† ظˆ ط؛ط±ظ‚ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§طŒ ط¯ط± ظٹظƒ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ظ‰ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ طŒ ط§ط³ط¨ ط³ظˆط§ط±ط§ظ† ط¯عکط®ظٹظ… ط¯ط± ط²ظٹط± ط³ظ… ط§ط³ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯!.(117)
ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط­ظƒط§ظٹطھ ظƒط§ط± ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§)طŒ ظˆ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط³طھط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ظ†طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظٹط²ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ط؛ط±ظ‚ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆظ† طŒ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظˆ ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط§ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ط±ع¯ظٹط± ط¨ط§ ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظˆ ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ طھط±طŒ ط±ظپطھط§ط± ط®ط´ظˆظ†طھ ط¨ط§ط± ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ط¨ط§ ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط§ط؛ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ ط²ط¯ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ط³طھ .(118) ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط¯ط®طھط± ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ظˆ ط¯ط§ط؛ط¯ظٹط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ط§ ط®ط´ظˆظ†طھ ط³ظپط§ظƒط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¬ط³ط¯ ط¨ظ‰ ط³ط± ظˆ ط؛ط±ظ‚ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆظ† ظ¾ط¯ط± ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط²ط¬ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯.(119)
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ظˆط² ط¹ظ…ظ‡ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظٹظƒ ط´ط¨ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط؛ط§ط±طھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظٹظ… ط³ظˆط®طھظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ط´ط¨ ط±ط§ ط¨ط§ ط±ظ†ط¬ ظˆ ط²ط¬ط± ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ طµط¨ط­ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط±ظˆط² ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط³ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒظˆظپظ‡ طŒ ظ…ط±ظƒط² ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹظ‰((ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯)) ط§ط² ط³ظˆظ‰ ((ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ )) ط­ط±ظƒطھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯.(120)
ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ظ‡
ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط±ط§طŒ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ): ط²ظٹط¯طŒ ط¹ظ…ط± ظˆ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ ط´ظˆظ‡ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ظ‡ط§ط±ط³ط§ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظƒظˆط¯ظƒ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط³ط± طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.(121)
ط§ظ…ط§ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط±ط§ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§)طŒ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط±ظ‚ظٹظ‡ طŒ طµظپظٹظ‡ ظˆ ط§ظ… ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط§ظ… ط§ط³ط­ط§ظ‚ ظˆ ط±ط¨ط§ط¨ ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¨ظٹط³طھ ظ†ظپط± ط²ظ† ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ‚ط±ظٹط´ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† طŒ ظٹظƒ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ‡ط´طھط§ط¯ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظپط±ظ‰ ط±ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.(122)
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط± ظˆ ط؛ظ… ط²ط¯ظ‡ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظˆ ط¯ط®طھط±ط§ظ† طŒ ط§ط¹ظ… ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظˆ ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ظ„ط؛ ط¨ط± ظ†ظˆط¯ ظ†ظپط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ط¬ط¨ط§ط± ظˆ ط®ط´ظˆظ†طھ ط³ط®طھ طŒ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ظ¾ظٹظƒط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆظ† ط؛ظ„طھظٹط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط¯ط§ط؛ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ„ط§ظٹظ… ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ط²ظٹط± ظ„ط¨ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط¨ظٹظ… ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ طھط­طھ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ط´ط¯ظٹط¯ ظ…ط²ط¯ظˆط±ط§ظ† ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ‡ط± ظƒظˆظپظ‡ ط³ظˆظ‚ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھط§ ظƒظˆظپظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظپط±ط³ظ†ع¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ظƒط´ظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹط±ظ‡ ط³ط± ((ط­ط²ط¨ ط§ظ…ظˆظ‰ )) ط§ط² ط´ظˆط±ط´ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ط­طھظ…ط§ظ„ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظپط§طµظ„ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھط§ ظƒظˆظپظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط§ظ†ط³طھ .
ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط³طھ طŒ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط³ظٹط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظˆ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ظˆ ط±ط¨ط§ط¨ ظˆ ط¯ط®طھط± ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط¯ط®طھط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط± ظˆ ط¹ط²ظٹط² ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ طھط­طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط´ظˆظ†طھ ط¨ط§ط± ط¬ظ„ط§ط¯ط§ظ† ظ…ط²ط¯ظˆط± ((ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ )) ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط®طھ ظˆ ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ ط³ظ¾ط±ظ‰ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ظ‚ظ„ظ… ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط§ط³طھ .
ظپط¶ط§ظ‰ ط®ظˆظپظ†ط§ظƒ ط´ظ‡ط±
ط§ط² ط³ط§ظ„ 35 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ظ‡ط± ظƒظˆظپظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ط±ظƒط²ظٹطھ ظˆ ط§ط´ط±ط§ظپ ط¨ظ‡طھط± ط¨ط± ع¯ط³طھط±ظ‡ ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ظ…ط±ظƒط² ط®ظ„ط§ظپطھ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط§ط³طھط§ظ†ط¯ط§ط± ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ظˆ ط§ط±طھط´ ط¨ظ‡ ط³ط§ظٹط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ ط§ط¹ط²ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯طŒ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ((ط§طµط¨ط؛ ط¨ظ† ظ†ط¨ط§طھظ‡ )) ظƒظ‡ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ط§ظ„طµ ظˆ ظ…ظ…طھط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ ع¯ظˆظٹط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ…ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ط´ظ…ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظٹظƒ ط¯ط³طھ ظ„ط¨ط§ط³ ط³ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ طھظ† طŒ ظٹظƒ ط¨ظ‚ع†ظ‡ ط¨ط³طھظ‡ ط§ط«ط§ط« طŒ ظˆ ظ…ط±ظƒط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط±ظپطھظ† ط§ط² ظ†ط²ط¯ ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ… ط§ظ†ط¯ظˆط®طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ط§ط² ط®ظٹط§ظ†طھظƒط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯.(123)
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ط²ط§ظ‡ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط§ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ظˆط§ط¯ط§ط± ط³ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط´ظٹظ† طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط§ظ… ظ†ط§ظ…ط·ظ„ظˆط¨ظ‰ طھط¨ط¯ظٹظ„ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط§ط¯ظ„ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¬ظ„ظˆظ‡ ع¯ط± ط³ط§ط²ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ ع†ظ‡ظ„ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط´ط±ط¨طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظپظ‚ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒظ‰ ظ†ط´ط§ظ†ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط¯ط®طھط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط­ط¯ظˆط¯ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ط§ط² طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ط¢ظ† ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ظˆ ظپط¶ط§ظ‰ ط´ظ‡ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ…ط®ظˆظپ ظˆ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ط²ط¯ظˆط±ط§ظ†((ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ )) ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§ ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯!(124) ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط­ط§ظƒظ… ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ظ…ط²ط¯ظˆط± ((ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡)) ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط·ط±ظپط¯ط§ط±ط§ظ† ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¢ط´ظˆط¨ع¯ط± ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯(125) ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ((ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ )) ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆ ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ((ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط²ظٹط§ط¯)) ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط®ظ„ط§ع¯ط± ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ط؛طھط´ط§ط´ ظˆ ط¨ظ‡ظ… ط²ط¯ظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(126) ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¨ط§ طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ط¯ط±ظˆط؛ظٹظ† ظˆ ظ…ط³ظ…ظˆظ… طŒ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط±ط§طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ظ†ط§ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ† ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظپظ‡ظ…ظ†ط¯طŒ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ع¯ط§ظ† ظˆ ط®ط§ط±ط¬ظٹط§ظ† ط¶ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯!
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط§ط² ط¬ط±ظٹط§ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط¨ط§ ط®ط¨ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ط®ظˆظٹط´ â€چ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…طھط§ط،ط³ظپط§ظ†ظ‡ طھط²ظˆظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط؛ظپط§ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡((ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ )) طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظˆ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط³ط§ط®طھظ‡ طŒ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظˆ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ طھط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط±ط¹ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ¾ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط·ط±ظپط¯ط§ط± ((ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡)) ظˆ ظپط±طµطھ ط·ظ„ط¨ط§ظ† ط¨ظˆظ‚ظ„ظ…ظˆظ† طµظپطھ ط³ط³طھ ط¹ظ†طµط±طŒ ط¨ط§ط²ظٹع¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ط³ظٹط± ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط´ط§ظ‡ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظˆط±ظˆط¯ ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ„ط§ظ…ط§ط±ظ‡ طŒ ظ…ط±ظƒط² ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ظ‰ ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¹ظ…ظ‡ ط§ط´ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ط³ط§ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¨ط§ ظ„ط¨ط§ط³ ظ…ظ†ط¯ط±ط³ ظˆ ط¨ط§ ط§ط¬ط¨ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ظ¾ط¯ط±ط´ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¨ط§ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط²ظٹط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط§ط´ظ†ط§ط³ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظ†ط®ط³طھ ((ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡)) ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط®طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆط±ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط³ط®طھ ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظˆ ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(127)

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation