بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب مبانی تربیتی - عرفانی, سید محمد شفیع مازندرانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     FOOTNT01 -
     FOOTNT02 -
     FOOTNT03 -
     MAB00001 -
     MAB00002 -
     MAB00003 -
     MAB00004 -
 

 

 
 

 

401-  صحيفه نور،ت ج 17،ص 18 و 20.
402-  صحيفه نورت ج 17،ص 20.
403-  صحيفه نور،ج 18،ص 133.
404-  صحيفه نور،ج 19،ص 142،187،193،211 و 256.
405-  صحيفه نورت ج 19،ص 142،187،193،211 و 256.
406-  صحيفه نور،ج 19،ص 142،187،193،211 و 256.
407-  صحيفه نور،ج 19،ص 142،187،193،211 و 256.
408-  صحيفه نور،ج 17،ص 128.
409-  صحيفه نور،ج 1،ص 18.
410-  صحيفه نور،ج 14،ص 278 و 280.
411-  صحيفه نور، ج 14،ص 278 و 280.
412-  صحيفه نور،ج 13،ص 196 و 206 - 212.
413-  صحيفه نور،ج 13،ص 196 و 206 - 212.
414-  صحيفه نور،ج 18،ص 164.
415-  صحيفه نور، ج 19،ص 253.
416-  صحيفه نور،ج 11،ص 253.
417-  صحيفه نور،ج 16،ص 125 و 126.
418-  صحيفه نور،ج 5،ص 177.
419-  صحيفه نور،ج 5 ،ص 177.
420-  صحيفه نور،ج 6،ص 157.
421-  صحيفه نور،ج 6،ص 157.
422-  صحيفه نور، ج 14،ص 179 و 230.
423-  صحيفه نور، ج 14،ص179 و 230.
424-  صحيفه نور،ج 5،ص 153.
425-  صحيفه نور، ج 13، ص 249.
426-  صحيفه نور،ج 14،ص 248 و 249.
427-  صحيفه نور،ج 14،ص 248 و 249.
428-  صحيفه نور،ج 13،ص 247.
429-  صحيفه نور،ج 12،ص 209.
430-  صحيفه نور، ج 13،ص 41.
431-  صحيفه نور، ج 12،ص 102،104 و 180
432-  صحيفه نور،ج 12،ص 102،104 و 180.
433-  صحيفه نور، ج 12،ص 102،104،180.
434-  صحيفه نور،ج 5، ص 202.
435-  صحيفه نور، ج 4،ص 284.
436-  صحيفه نور،ج 18 و 14،ص 1و236.
437-  صحيفه نور،ج 17،ص 62.
438-  صحيفه نور، ج 16،ص 210.
439-  صحيفه نور، ج 18،ص 140.
440-  صحيفه نور،ج 20،ص 21.
441-  صحيفه نور،ج 17،ص 60،59 و 62.
442-  صحيفه نور،ج 17،ص 60،59،62.
443-  صحيفه نور،ج 7،ص 36.
444-  قيام عاشورا دركلام امام خمينى ،دفتر سوم ،ص 50،69،67.
445-  قيام عاشورا در كلام امام خمينى ،دفتر سوم ،ص 50 ،69،67.
446-  قيام عاشورا در كلام امام خمينى ،دفتر سوم ،ص 50،69،67.
447-  صحيفه نور،ج 17،ص 58.
448-  صحيفه نور، ج 7،ص 230.
449-  صحيفه نور، ج 9،ص 202.
450-  صحيفه نور، ج 17،ص 62.
451-  صحيفه نور،ج 16،ص 210.
452-  صحيفه نور،ج 18،ص 140.
453-  حماسه عاشورا،سيد محمد شفيعى ،انتشارات سازمان تبليغات ،ص 15.
454-  (قالرسول الله (ص ) م ان قتل الحسين حرارة فى قلوب المؤ منين لا تبردا ابدا ): يعنى(رسول خدا (ص ) مى فرمود:حقيقتا در پرتو شهادت حسين (ع ) در قلبهاى مؤ منينحرارتى ايجاد شده است كه در پير و جوان است ،هرگز سرد نخواهد شد ).

اين چه شورى است كه در پير و جوان است هنوز
شعله سركش آن ،در فوران است هنوز
سال شصت و يك لشكركشى ديو گذشت
رخ مظلوم تو هر لحظه جوان است هنوز
قرنها از غم جانسوز تو بگذشت ولى
چشمه فيض تو اندر فيضان است هنوز
سر پرشور تو از ميكده روز الست
باد و صد جلوه ،بحق نعره زنان است هنوز
جان به قربانم تن خسته و صد پاره تو
كه بر اندام جهان ،روح فشان است هنوز
تا نماز استن بپا قيامت خون تو بپاست
منكر از تام تو در چنگ خزان است هنوز
در حسينيه جان ،روضه ياد تو عيان
لب عشق دل و دين ،مرثيه خوان است هنوز
شفيعى مازندارنى
8/ 10 /1374
455-  صحيفه نور، ج 14،ص 172.
456-  صحيفه نور،ج 196،197 و 198.
457-  ديوان امام خمينى (س )،ص 52 و 85.
458-  ديوان امام خمينى (س )،ص 52 و 85.
459-  ره عشق ،ص 26.
460-  صحيفه نور،ج 112، ص 80.
461-  نقطه عطف ،ص 79.
462-  محرم راز،ص 29.
463-  صحيفه نور،بج 20،ص 211.
464-  صحيفه نور،ج 14،ص 18.
465-  صحيفه نور،ج 12،ص 224.
466-  شرح دعاى سحر،ص 15.
467-  صحيفه نور،ج 12.
468-  تعليقات على شرح فصوص الحكم ،ص 55.
469-  صحيفه نور،ج 18.
470-  صحيفه نور،ج 17،ص 219.
471-  صحيفه نور،ج 15، ص 230.
472-  صحيفه نور، ج 13،ص 265.
473-  صحيفه نور،ج 6 ،ص 60.
474-  صحيفه نور ،ج 6،ص 60.
475-  صحيفه نور،ج 18،ص 18 و 35.
476-  صحيفه نور،ج 14،ص 98.
477-  صحيفه نور، ج 7 ،ص 16.
478-  صحيفه نور،ج 1،ص 234.
479-  صحيفه نور،ج 8، ص 235.
480-  صحيفه نور،ج 8 ،ص 8
481-  صحيفه نور، ج 7،ص 86.
482-  آداب الصلوة (مقدمه ) ،ص 14.
483-  صحيفه نور،ج 13 ،- وصيتنامه سياسى الهى ،بند (ط).
484-  سرالصلوة ،ص 20.
485-  صحيفه نور،ج 13،ص 132.
486-  تفسير سوره حمد،ص 32.
487-  صحيفه نور، ج 10،- وصيتنامه سياسى الهى بند،(ج ).
488-  صحيفه نور،ج 13، ص 262.
489-  صحيفه نور،ج 8،ص 6 و 65.
490-  صحيفه نور،ج 6،ص 167.
491-  صحيفه نور، ج 4،ص 190.
492-  صيحفه نور،ج 4،ص 167 و 265.
493-  صحيفه نور،ج 17،ص 219.
494-  چهل حديث ،ص 396 و 412.
495-  چهل حديث ، ص 396 و 412.
496-  چهل حديث ، حديث سوم ،ص 66 و حديث دوم ،ص 42.
497-  چهل حديث ،ج اول ا ص 5 و 33.
498-  چهل حديث ،ج اول ،ص 5 و 33.
499-  صحيفه نور،ج 14،ص 98.
500-  صحيفه نور، ج 7،ص 224.
501-  تعليقات على شرح فصوص الحكم ،ص 190.
502-  چهل حديث ،ج 10،ص 168.
503-  صحيفه نور،ج 15،ص 32.
504-  صحيفه نور،ج 10 ،ص 275 ،ج 11،ص 202.
505-  چهل حديث ،ج 4،ص 91.
506-  صحيفه نور،ج 13،ص 130.
507-  صحيفه نور، ج 18،ص 192.
508-  صحيفه نور،ج 12،ص 68.
509-  صحيفه نور،ج 11،ص 248.
510-  وصيتنامه امام (س )،بندهاى (ى ،س ، ف ).
511-  وصيتنامه امام (س )،بند (ى ،س ،ف ).
512-  وصيتنامه امام (س )،بندهاى (ى ،س ،ف ).
513-  صحيفه نور، ج 16،ص 86.
514-  ولايت فقيه ،ص 26.
515-  وصيتنامه امام ،بند (ز ).
516-  ولايت فقيه ،ص 15.
517-  منشور روحانيت ،ص 15 و
518-  صحيفه نور،ج 13،ص 23.
519-  صحيفه نور،ج 8،ص 8.
520-  وصيتنامه امام ،يند (ز )
521-  ولايت فقيه ،ص 172.
522-  صحيفه نور،ج 6،ص 80.
523-  صحيفه نور،ج 6،ص 87.
524-  صحيفه نور،ج 19،ص 241 - 242.
525-  .وصيتنامه سياسى الهى بند،(ص )
526-  و صيتنامه سياسى الهى بند (ه ) .
527-  صحيفه نور،ج 17،ت ص 219.
528-  صحيفه نور،ج 15،ص 210.
529-  صحيفه نور،ج 17،ص 8)
530-  صحيفه نور،ج 8،ص 199.
531-  صحيفه نور،ج 15،ص 192.
532-  صحيفه نور،ج 13،ص 185.
533-  صحيفه نور،ج 10،ص 281 و 76.
534-  صحيفه نور،ج 10،ص 281 و 76.
535-  صحيفه نور، ج 2،ص 139.
536-  صحيفه نور،ج 19،ص 241.
537-  صحيفه نور، ج 15،ص 192.
538-  صحيفه نور، ج 6، ص 77.
539-  صحيفه نور، ج 11، ص 4.
540-  صحيفه نور، ج 11، ص 196.
541-  صحيفه نور، ج 10، ص 159.
542-  وصيتنامه امام (س )،بند (ب ).
543-  صحيفه نور،ج 18،ص 111.
544-  صحيفه نور،ج 20،ص 197 و 198.
545-  صحيفه نور، ج 20،ص 133.
546-  صحيفه نور،ج 19.
547-  صحيفه نور، ج 19.
548-  صحيفه نور،ج 17 ، ص 253.
549-  صحيفه نور،ج 16 ا ص 2،111،و 147.
550-  صحيفه نور،ج 17،ص 233.
551-  صحيفه نور،ج 19،ص 194.
552-  صحيفه نور، ج 20،ص 5.
553-  صحيفه نور،ج 21 ،ص 229.
554-  صحيفه نور،ج 21،ص 229.
555-  وصيتنامه سياسى الهى - بند (ف ).
556-  صحيفه نورت ج 17،ص 249. وصيتنامه سياسى الهى ، بند (ف )
557-  صحيفه نور، ج 8 ،ص 250 و 278.
558-  صحيفه نور،ج 6،ص 189.
559-  صحيفه نور، ج 7،ص 239.
560-  رساله نوين ، ج 4،ص 203.
561-  رساله نوين ،ج 4،ص 200.
562-  رساله نوين ،ج 4،ص 203. ما معترفيم كه اين دو برادر شيعه و سنى بهواسطه دستهايى كه در كار بوده است چه از روى تقصير يا قصور،نتوانسته اند اتحادىرا كه مسلمين بايد در كار برابر كفار و مشركين داشته باشند،ايجاد نمايند (صحيفهنور،ج 17،ص 13)
563-  تفسير سوره حمد،قسمت پنجم .
564-  صحيفه نور، ج 13 ،ص 168 - 169.
565-  صحيفه نور، ج 13،ص 18.
566-  صحيفه نور،ج 11،ص 81.
567-  صحيفه نور،ج 19،ص 142.
568-  صحيفه نور ،ج 15،ص 219.
569-  صحيفه نور،ج 15،ص 256.
570-  صحيفه نور ، ج 12،ص 177.
571-  صيحفه نور،ج 16،ص 61.
572-  صحيفه نور، ج 10،ص 121.
573-  صحيفه نور، ج 11،ص 241.
574-  صحيفه نور،ج 16،ص 15.
575-  ره عشق ،ص 18.
576-  صحيفه نور،ج 15،ص 3 و 192.
577-  هدفهاى تعليم و تربيت جمع آورى شده از سخنان امامراحل (س ) ص 784.
578-  صحيفه نور،ج 20،ص 273.
579-  صحيفه نور،ج 13،ص 9.
580-  صحيفه نور،ج 3،ص 275.
581-  صحيفه نور، ج 2،ص 181.
582-  صحيفه نور،ج 20،ص 207.
583-  هدفهاى تعليم و تربيت ، ص 884.
584-  شريعت در آينه معرفت ،جوادى آملى ،ص 49.
585-  صحيفه نور،ج 20،ص 153.
586-  صحيفه نور،ج 9،ص 149.
587-  صحيفه نور،ج 18،ص 104.
588-  تعليقات على شرح فصوص الحكم ،ص 149.
589-  سر الصلوة ،ص 20.
590-  و سقيهم ربهم شرابا طهورا (سوره دهر،آيه 21)
591-  قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( الشيخ فى قومه كالنبى فى امته ) (محجة البيضاء، ج 1، ص 170)
592-  قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا انجع من التوبه (بحار الانوار،ج 3،ص 306)
593-  قال رسول الله صلى الله عليه و آله : غض الفطرت عن محارم اللهافضل عبادة ( مستدرك الوسائل ، ج 2،ص 302.)
594-  يعينى پيرو چهارده معصومباش
595-  دعاى هميشگى پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله ) (الهى لا تكلنى الىنفسى طرفقه عين ابدا ).
596-  يكى از دعاهاى معروف : ( الهنا عاملنا بفضلك و لا تعاملنا بعذلك ياكريم ! ).

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation